Sunteți pe pagina 1din 7

ALEGEREA ŞI ORIENTA

REA CARIEREI
Cariera se definește ca fiind traversarea vieții prin contribuție profesională.(Roxana M......)
Cariera acoperă și identifică diferite roluri în care individul este implicat-elev,angajat,membru al
comunității ,etc ,modul în care acționează în familie,școală și societate și suita de etape prin
care poate trece în viață:căsătorie,pensionae,etc;toate acestea sunt considerate un tot unitar
indivizibil(apud Jigău 2001 în Roxana Maier....)
Alegerea şi orientarea carierei este strâns legată de nivelul de aspiraţii al fiecăruia.
Aspiraţia este o dorinţă care vizează un model a cărei realizare constituie un progres ,o
dezvoltare într-o anumită direcţie (apud Cosmovici,1996,in Roxana ....pg.14)
Orientarea carierei –presupune o mai mare directivitate decât consilierea ,ea înseamnă
îndrumare,direcţionare spre ceva legat de carieră ,de acccesarea sau dezvoltarea ei(Roxana
M....pg 139)
Conform autoarei citatea mai sus orientarea are 3 direcţii de abordare :
1.Orientarea şcolară ce vine în sprijinul elevilor pentru alegerea specializării potrivite cu cariera
pe care şi-ar dori s-o urmeze.
2.Orientarea profesională ce are în vedere opţiunile,plasarea în rolurile ocupaţionale şi rolurile
de muncă.
3.Orientarea /consilierea individuală
Orientarea carierei-constă în acele activităţi şi programe prin care indivizii sunt ajutaţi în
asimilarea şi integrarea cunoştiinţelor,a experienţei în corelaţie cu :
· Înţelegerea propriei persoane –care include cunoaşterea propriei personalităţi şi raportarea
acesteia la personalităţile altora,la perioada socio-economică,la propriile aspiraţii şi aşteptări
· Înţelegerea mecanismelor de funcţionare a societăţii şi prin urmare a acelor factori care
contribuie la schimbarea permanentă a acesteia ,incluzând aici şi atitudinea faţă de muncă
· Conştientizarea rolului pe care îl poate juca timpul liber în viaţa profesională şi în relaţia
cu stresorii
· Înţelegerea necesităţii unei multitudini de factori cu rol activ în planificarea carierei
· Înţelegerea rolului pe care îl au informaţiile şi abilităţile în obţinerea succesului
,satisfacţiei în muncă ,motivaţiei şi performanţei în muncă dar şi în activităţile desfăşurate în
timpul liber.
· Învăţarea procesului de luare a deciziilor în alegerea şi dezvoltarea carierei.(Erdei
2007-2008 în Roxana maier...pg 14)
Orientarea în carieră este văzută ca un sistem de măsuri şi acţiuni întreprinse în scopul sprijinirii
tânărului în alegerea unei şcoli sa profesii şi presupune:informarea cu privire la meseriile
existente pe piaţa muncii ,elaborarea unor strategii pentru accesarea diferitelor tipuri de meserii
şi alte activităţi.
Elementele defintorii ale orientării carierei sunt :
Ø Oferirea de informaţii clientului despre diferite ocupaţii într-un limbaj uşor
accesibil
Ø Furnizarea de date organizate şi structurate despre alternativele ocupaţionale
Ø Informaţia şi educaţia pentru carieră realizate în şcoală ritmic sau chiar în cadrul
unor activităţi extraşcolare
Ø Oferirea de materiale şi metode pentru înţelegerea propriilor abilităţi ,interese
aplicaţii
Ø Derularea activităţilor de consiliere individuală sau de grup pentru conturarea
planului de carieră
Ø Oferirea de sprijin orientat pe problematica profesiei şi de asemenea adecvat
vârstei şi particularităţilor psihofiziologice ale acesteia
Ø Educarea intereselor
Ø Educarea tinerilor în vederea conturării unei opţiuni profesionale stabile.
Ø Exersarea alegerii diferitelor rute profesionale şi discutarea strategiilor de
implementare a acestora.
Ø Desfăşurarea activităţii de orientare către punerea în practică a tehnicilor de
căutare a unui loc de muncă ,cum ar fi:redactara unui CV,a unei scrisori de
intenţie ,participarea la un interviu,etc(Jigău ,2001,pg. 90)

Necesitatea orientării a apărut în contextul unei dezvoltării industriale deosebite care au


condus la modificării în structura unor procese tehnologice, la scăderea numărului de locuri de
muncă din anumite domenii,la dispariţia unor profesii şi apariţia altora.Obiectivul iniţial al
acestei activităţi a fost ajutorul vocaţional şi educaţional ce trebuia acordat tinerilor mai târziu
acesta apare ca o necesitate şi pentru adulţi.
Această activitate a fost mai întâi prestată de voluntari ai agenţiilor de asistenţă socială care
veneau în ajutorul şomerilor în special.
• Orientarea profesionalã este acea activitate în cadrul cãreia o persoanã este ajutată
sã se dezvolte şi sã accepte o imagine completã despre sine, despre rolul său în
societate; testarea concepţiilor acesteia şi transformarea lor în conformitate cu
realitatea înconjurãtoare, astfel încât acea persoanã sã obţinã satisfacţii şi sã
desfãşoare o activitate beneficã societãţii(Mielu Zlate Psihologia la răspântia mileniilor
pag.343)Acest proces constă într-o serie de activităţi şi programe prin care indiviţii să poată
învăţa şi asimila,a experienţei.

În cea ce priveşte activitatea consilierului acesta urmăreşte următoarele obiective :


1.Dezvoltarea procesului de luare a deciziei -se crează deprinderea de luare a deciziilor.
2.Dezvoltaltarea concepţiei de sine-se încearcă înţelegerea de către elev sau adult a importanţei
alegerii carierei pentru prezent şi viitor
3.relaţionarea stilului de viaţă ,a valorilor ,a modului de petrecere a timpului liber ,a educaţiei,a
profesiei.Alegerea ocupaţională trebuie sa fie în oncordanţă cu factorii enumeraţi.
4.libertatea alegerii.Orientarea carierei nu este direcţionată spre anumite
seturi de alegeri/opţiuni. Ea pune în dreptul fiecărei opţiuni caracteristicile şi
aspiraţiile personale, dar şi gradul de probabilitate a rezultatelor alegerilor specifice.
Pregătirea profesională, educaţia în general pot fi văzute ca o alegere din mai multe
opţiuni posibile, dar validitatea acestei alegeri decurge din compararea diferitelor
opţiuni pe baza unor criterii personale specifice
5.Stabilirea diferentelor individuale recunoaşterea diferenţelor dintre capacităţile indivizilor şi
şanselor ca acestea să fie identificate.
6.Dezvoltarea flexibilităţii si capacităţii de adaptare la schimbări
Orientarea carierei trebuie să ajute indivizii să ţină cont că atunci când îşi fac planuri în carieră
trebuie să conştientizeze şi faptul că în viaţa socială au loc schimbări rapide care se răsfrâng nu
numai asupra caracteristicilor ocupaţiilor ci şi asupra pieţii muncii.
Necesitatea orientării apare pentru fiecare persoană ca urmare a mai multor factori:
-creşterea complexit[‘ii structurii ocupa’ionale ;i organiza’ionale a societ[‘ii
-schimbarea tehnologic[ rapid[ care cere rapiditatea flexibilitate adaptabilitate ;i receptivitate
-c[utarea ne]ncetat[ a valorilor care s[ dea sens vie’ii
-necesitatea instruirii specializate pentru a ob’ine un loc de munc[ mai bine cotat
Obiectivele principale avute în vedere în cadrul procesului de orientare a carierei sunt in opinia
lui Salade și Drăgan.:
-cunoașterea dezideratelorr de personalitate ;
-cunoașterea trăsăturilor de personalitate , a potențialului, capacităților
-cunoașterea cerințelor școlii,profesiunii
-cunoașterea cerințelor vieții economico-sociale;
-punerea în acord a diferite variabile (trăsături de personalitate ,aspirații,expectanțe
potențial,cerințe socio-economice )(apund Erdei -roxana maier

IV Natura consilierii carierei


Consilierea psihologică este o modalitate de relaționare cu clientul,acesta din urmă întâmpină la
un moment dat anumite probleme .Consilierea psihologică poate fi utilizată și ca punct de
plecare sau sprijin în celelalte tipuri de consiliere -educațională,pentru carieră,socială,etc.
Consilierea socială are loc în cadrul centrelor pentru persoane aflate în șomaj,pentru persoane
fără locuință dar și a celor pentru integrare a tinerilor.
Consilierea educațională oferă sprijin tinerilor în luarea deciziilor cu privire la viitorul lor.Acest
tip de consiliere este adresat elevilor,părinților și profesorilor și implică alegerea opțiunilor
pentru un anumit profil de școală ,universitate sau studii postuniversitare .
În cadrul consilierii pentru orientare școlară ,clientul este îndrumat în vederea alegerii unei
forme de învățămănt potrivit nivelului de pregătire atins anterior și mai ales potrivit
aptitudinilor ,intereselor profesionale și personalității lui.Această îndrumare se face în urma unei
evaluări după care consilerul face recomandări cu privire la continuarea studiilor.Orientarea
școlară este o etapă premergătoare orientării și consilierii profesionale .
Consilierea profesională presupune consilierea oferită persoanelor care întâmpină dificultăți în
muncă ,fie ele de adaptare ,fie de optimizare ,sau cele ce țin de șomaj ,de reintegrare în muncă
,de schimbări legate de înaintarea sau nu în ierarhie ,consiliere legată de activitatea de muncă și
de timpul liber,de factorii de stres,de relaționarea în colectivele de muncă,perioada de
pensionarea,etc(Roxana Maier-Consilierea Carierei-Arad ,Vasile Goldiș University
Press,2011,pg 7).
Consilierea profesională poate fi descrisă și ca o totalitate de activități ce îî ajută pe clienți să-i
îmbogățească resursele și opțiunile în relația cu sistemul educațional dar mai ales cu piața
muncii și propria carieră prin conștientizarea calificării și aptitudinilor de care dispun .
Consilierea în organizații presupune raportarea gradului de dificultate a activității depuse la
abilitățile prezente ale unui anumit angajat .Problemele ce apar în activitatea profesională nu
sunt datorate întodeauna activității în sine la locul de muncă ci poate fi legat de spațiul de
lucru ,de relaționare sau chiar de modificări în viața personală care perturbă cele legate de viața
profesională.(apud Jansen,2007 în Roxana Maier....)
Un alt tip de consiliere avut în vedere de Roxana Maier este consilierea vocațională ce este
privită ca o componentă a consilierii educaționale sau a celei din organizații pentru că ea se
ocupă cu pregatirea tinerilor pentru alegerea unei meserii sau pentru reconversie profesională .
Consilierea adulților ocupă un loc important în concepția Roxanei Maier datorită transformărilor
socio-economice ce aduc disfuncții la nivel personal,familial și al carierei .Acest tip de consiliere
abordează și problematica vârstei a treia unde există o serie de disfuncții emoționale și
cognitive.
În cadrul ghidului pentru carieră Roxana Maier ne prezinta și o alta clasificare a tipurilor de
consiliere :
1.informațională :oferirea de informații pe domenii /teme specifice
2.educațională :repere psihoeducaționale pentru sănătate mentală ,emoșională,fizică,socială și
spirituală a adolescenților
3.de dezvoltare personală :formarea de abilități și atitudini care permit o funcționare personală
și socială flexibilă și eficientă în scopul atingerii stării de bine.
4.suportivă :oferirea de suport emoțional,apreciativ și material
5. vocațională : dezvoltarea capacității de planificare a carierei ;
6.de criză : asistarea psihologică a persoanelor aflate în dificultate
7. pastorală :consiliere din perspectivă religioasă
]n cadrul procesului de consiliere trebuiesc avute ]n vedere anumite principii etice :
1Promovarea ,men’inerea ;i dezvoltarea s[n[t[‘ii psihice ;i educa’onale
2.Interzicerea act’iunilor non-etice ca :avantaje materiale ob’inute ]n urma consilierii ,obliga’ii
impuse clientului de c[tre consilier
3Respectul reciproc este asigurat de c[tre consilier prin statutul s[u profesional,prin competen’[
;i prin rezultatele sale practice dar ;i prin atitudinea sa uman[ de a se raporta ca om ,la o alt[
fiin’[ uman[.Situarea consilierului ]ntr-o pozi’ie de inferioritate sau superioritate fa’[ de consiliat
afecteaz[ principiul respectului reciproc
4.Principiul “adev[rului personal”.”Adev[rul personal “ reprezint[ sinteza ]ntre structura de
personalitate a consiliatului ;i contextul socio-uman ]n care el tr[ie;te.Consilierul are rolul de a
descoperi prin abilit[‘il;e sale acest “adevb[r personal”la care s[=;i raporteze ac’iunea de
modelare pentru asigurarea succesului consilierii .
5.Principiul non-agresivit[‘ii consilierii
Consilierul ]nsu;i trebuie s[ se afle [ntr-o stare psihic[ de echilibru ;i satisfac’ie personal[. pentru
a se evita orice manifestare agresiv[.Agresivitatea clientului poate fi acceptat[ doar ca
“eliberare”,”desc[rcare” al impulsurilor agresive blocate a stresului cotidian.
6.Principiul influen’ei benefice ;i nu al manipul[rii
consilierea este un proces de influen’[ ,de orientare de modelare a clientului dar cu acordul
acestuia .Prin mecanismul interioriz[rii aceast[ influen’[ a conslierului este asumat[ de c[tre
consiliat.Manipularea care presupune reducerea gradului de con;tientizare ;i de acord intern al
subiectului nu este benefic[ [ pentru dezvoltarea poten’ialului psihologic sau educa’ional al
consiliatului(Consiliere educa’ional[ )
7.Principiul confiden’ialit[‘ii . \n cadrul procesului de consiliere se vehiculeaz[
informa’ii personalecare privesc via’a ;i interesele clientului.
8.Principiul neculpabilit[‘ii .]n procesul consilierii folosirea mecanismului psihologic al
culpabiliz[rii ;i tr[irea sentimentelor de vin[ sunt inadecvate ;i ineficiente.
Activitatea de consiliere se fundamenteaz[ ;i pe anumite principii pedagogice :
● Optimismul pedagogic se refer[ la posibilit[‘ile persoanelor de a se transforma,de a se
dezvolta cât şi la beneficiile consilierii şi educaţiei în sine.
● încrederea reciprocă este în corelaţie cu optimismul pedagogic trebuie să se asigure o
relaţie personalizată între consiliat şi consilier pentru a se crea climatul optim
desfăşurării activităţii de consilere.
● evoluţia consiliatului-se urmăreşte progresul treptat al consiliatului.Succesele parţiale
constituie garanţii ale eficienţei procesului de consilere.
● Transmiterea informaţiilor şi a experienţei ,consilerul nu trebuie să se arate atotştiutor,să
facă exces de teorii ,legi,răspunsuri gata pregatite şi să nu ofere exemple din viaţa şi
experienţa lor personală.
● principiul orientării se referă la concentrarea procesului consilierii pentru stabilirea unei
legături între înclinaţiile,capacităţile subiectului cu dorinţele ,aspiraţile şi cu necesităţile
socio-economice la un moment dat.
● principiul adaptării se referă la transformarea persoanei pentru a se stabili un echilibru cu
mediul mediul său.
● principiul integrării se bazează pe găsirea armoniei interne .
● principiul managementului face referire la arta de a conduce un proces interpersonal
complex.
Procesul consilierii are la bază şi anumite principii specifice:
1.Susţinerea afectivă
Clientul aşteaptă în mod conştient sau nu din partea consilierului susţinere afectivă.
2.Susţinerea cognitivă
Pentru a fi atinse obiectivele consilierii trebuiesc dezvoltate mecanismele cognitive
:înţelegerea,interiorizarea,conştientizarea,problematizarea.
3.susţinerea volitiv-decizională

Consilierul are rolul de întări şi a creşte încrederea consiliatului de a lua propriile decizii ,să se
sublinieze faptul că acesta este singurul în măsură de a lua cele mai bune decizii pentru el.
4.Descărcarea emoţională este principiul prin care orice formă de intervenţie educaţională
permite clientului să-şi exprime liber trăirile fie ele pozitive sau negative.Acest principiu reduce
tensiunea emoţională a clientului .
5.Principiul orientare-dirijare-învăţare
Învăţarea ca principiu al consilierii educaţionale se centrează pe ceea ce s-a numit în literatura de

specialitate,​ ​
rezolvarea de probleme(Bedell, J.R, Lennox, S.S., 1997, Handbook for

Communication and Problem-Solving Skills Training – A cognitive Behavioral Approach, New


York: John Wiley & Sons Inc)Clientul are nevoie de orientare în luarea celei mai bune decizii,să
ştie să structureze problemele de viaţă şi educaţie.