Sunteți pe pagina 1din 541

abrasion resistance rezistenţă la abraziune

A
abrasion resistant / resisting rezistent la abraziune / la uzură
abrazivă
abrasion test (T) test de rezistenţă la abraziune
abrasion tester (T) aparat de încercare la abraziune
abrasion testing încercare / testare la uzură (abrazivă)
abrasive abraziv; (met) nisip de sablare, material de şlefuit;
material abraziv
a (=area) arie, suprafaţă abrasive belt (mas-un) bandă abrazivă
AAE (American Association of Engi-neers) Asociaţia abrasive belt grinding machine maşină de rectificat cu bandă
Americană a Inginerilor abrazivă
abandon abandonare, părăsire; a abandona, a părăsi, a renunţa abrasive blade disc abraziv
abandonment (nav) abandon abrasive blasting (met) împroşcare / curăţare cu material
abate (met) a (se) calma; a reveni, a face o revenire; (termo) a abraziv
slăbi, a micşora (focul, arderea); (TH) a risipi (fumul), a abrasive brick (mas-un) pilă abrazivă
abate, a reduce, a slăbi abrasive cleaning (met) curăţire prin sablare, sablare
abatement slăbire, reducere; (chim, met) calmare; (ec) rabat, abrasive cloth pânză de şmirghel / abrazivă
bonificaţie; (met) revenire; (termo) slăbirea focului / arderii; abrasive cutting(-off) machine (mas-un) maşină de debitat cu
risipirea (fumului) disc abraziv
abbreviate a prescurta abrasive cutting(-off) wheel (mas-un) disc abraziv pentru
abbreviation abreviere debitare
abeam (nav) (la) travers abrasive disc / disk disc abraziv, piatră abrazivă / de polizor
Abel closed tester (chim, T) aparat Abel-Pensky închis abrasive dust (mas-un) praf de şlefuit, pulbere abrazivă
aberration aberaţie, abatere, deviaţie, deviere abrasive hardness (T) duritate la striere / la uzură prin frecare
ability capacitate, aptitudine, proprie-tate; putere; tărie; (ec) abrasive material material abraziv
solvabilitate abrasive paper hârtie abrazivă / de şmirghel
ability test examen de aptitudine abrasive paste pastă abrazivă / de rodaj
ability to flow (T, TH) fluiditate, capacitate de a curge / de abrasive power pulbere abrazivă, şmirghel
curgere abrasive resistance (T) rezistenţă la uzură abrazivă
ability to maintain cutting power (mas-un) durabilitate a abrasive surface suprafaţă abrazivă
sculei / a tăişului abrasive water apă corosivă / cu impurităţi mecanice
ability of supply capacitate de aprovizionare abrasive wear (T) uzură abrazivă
ABMTM (Associated British Machine-Tool Markers) abrasive wheel (mas-un) piatră de rectificat, disc abraziv / de
Societatea Britanică a Producătorilor de Maşini-Unelte polizor
ablation scoatere / îndepărtare de material de pe suprafaţa unui abridge a prescurta, a reduce, a abrevia
corp (prin vaporizare, topire, aşchiere, etc.) abridgement prescurtare; rezumat; conspect
ablative material material special pentru acoperiri asigurând abrupt abrupt, brusc
protecţie termică abruption (met) rupere, spărtură, întrerupere (la sudură)
able to work gata / apt / capabil de lucru / de muncă ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) polimer acriconitril-
abnormal anormal, neregulat; (TH) ne-corespunzător (calitativ, butadien-striren
dimensional) abscissa abscisă
abnormality anormalitate, anomalie, neregularitate absence absenţă, lipsă
abnormal steel (met) oţel necorespunzător absence of air (TH) lipsă de aer; închidere ermetică
aboard (ship) (nav) la bord absence of diffusion absenţa difuziei
abolish a desfiinţa, a anula absence of twist (OM) fără / lipsă de torsiune
abort a renunţa la o comandă / acţiune, a întrerupe (brusc) o absinth wine (alim) vin-pelin
activitate / o procedură absolute absolut; complet, perfect
about circa, aproximativ, cam; despre, de; cu privire la absolute accuracy precizie / exactitate absolută
about length lungime aproximativă absolute accuracy error eroare absolută, abatere de la valoarea
about-sledge hammer (met) baros teoretică
above-critical supercritic, supracritic absolute calibration (metr) etalonare / calibrare absolută
above-freezing peste punctul de congelare absolute error eroare absolută
above-grade de calitate excepţională absolute feedback (mas-un) alocarea unei valori unice pentru
above-ground de suprafaţă; (de) pe sol; la suprafaţă, suprateran, orice poziţie posibilă a maşinii sau a unui dispozitiv
aerian absolute heating effect putere calorică absolută
above-mentioned mai sus-menţionat absolute humidity (TH) umiditate absolută
above par de calitate excepţională; peste nivelul obişnuit absolute insensitivity (metr) insensibilitate absolută
above the level deasupra nivelului absolute level nivel absolut
abr. (=abridged) prescurtat absolutely dry absolut uscat
abradability abrazivitate absolute measurement valoare măsu-rată în unităţi
abradability index (TH) indice de abrazivitate fundamentale de măsură
abradant abraziv (rar) absolutely dry absolut uscat
abrade a pregăti o suprafaţă în sensul măririi rugozităţii, a coji absolute permeability (el) permeabilitate absolută
(semifabri-cate metalice), a şlefui, a curăţa cu material abraziv absolute permitivity (el) permitivitate absolută
abrader (T) maşină de încercat la abraziune absolute pressure (hidr, metr) presiune absolută
abrading curăţire cu abraziv, şlefuire absolute sealing etanşare totală / perfectă
abraser abraziv, material abraziv absolute temperature (fiz) temperatură absolută
abrasion abraziune, şlefuire, (mec) răzuire; (T) uzură abrazivă absolute zero zero absolut (= -273,16C, = 0K, = -459, 69F)
abrasion hardness duritate / rezistenţă la abraziune absorb a absorbi, a aspira, a suge, a prelua, a consuma
abrasion proof rezistent la abraziune absorbability capacitate de absorbţie

-1-
absorbable absorbabil; aspirabil abutting end (met, OM) suprafaţă a piesei de prelucrat / de
absorbance absorbanţă îmbinare
absorbed heat (met, termo) căldură absorbită, căldură utilă abutting joint (met) îmbinare frontală / cap-la-cap
absorbed power (TH) putere absorbită ac (acre) măsură de suprafaţă 1 ac = 0,4047 ha
absorbent (chim) absorbitor, absorbant, filtru; (met) material a.c. (alternating current) (el) curent alternativ
absorbant; defectoscopie cu raze X acacia gum (chim) gumă arabică
absorbent carbon carbon activ accelerate (mec) a (se) accelera, a-şi mări viteza; a (se) ambala
absorbent filter filtru absorbant accelerated ageing (met, plast) îmbătrânire accelerată
absorbent paper sugativă accelerated ageing test (T, met, plast) test de îmbătrânire
absorber (mediu / agent) absorbant accelerată
absorber cooler (ind chim) răcitor cu absorbţie accelerated combustion (termo) ardere accelerată
absorber washer (ind chim) absorbitor accelerated corrosion test (T, met, plast) test de coroziune
absorbing capacity (chim) capacitate de absorbţie accelerată
absorbing effect efect de absorbţie accelerated motion (mec) mişcare accelerată
absorbing fiter filtru de absorbţie / absorbant accelerated weathering test (chim, plast, cstr) test accelerat de
absorbing medium (TH) absorbant, mediu absorbant, agent de rezistenţă la intemperii
absorbţie accelerating accelerator, care accelerează
absorbing power putere de absorbţie accelerating force (mec) forţă de acceleraţie
absorptance coeficient de absorbţie acceleration (mec) accelerare, acceleraţie
absorptiometer (metr, chim) aparat de măsurat absorbţia acceleration due to gravity (mec) acceleraţie gravitaţională
absorption absorbţie, consumare, tragere (rar); amortizare (a acceleration from dead rest / stop (mec, auto) accelerare cu
sunetelor, a unui şoc) viteză iniţială nulă / de pe loc
absorption bulb (chim) pipetă acceleration from steady speed (mec, auto) accelerare cu
absorption capacity putere absorbantă / de absorbţie, capacitate viteză iniţială
de absorbţie acceleration gap (fiz) interstiţiu / fantă de accelerare
absorption cooling răcire prin evaporarea unui lichid acceleration jet (auto) jiclor de acceleraţie
absorption dynamometer (auto) dinamometru pentru frână acceleration lever (auto) manetă de acceleraţie
absorption factor / coefficient coeficient / factor de absorbţie acceleration meter (metr) accelerometru
absorption heat (met, termo, fiz) căldură de absorbţie acceleration nozzle (mas) ajutaj accelerator (la turbine)
absorption of heat (met, termo, fiz) absorbţia căldurii acceleration of gravity (mec) accelerator gravitaţional
absorption of light absorbţia luminii acceleration of upgrade velocity (cf) acceleraţie în rampă
absorption of power (el) absorbţie / preluare de putere; (chim) acceleration pump (mas) pompă de repriză
capacitate / putere de absorbţie acceleration transducer (metr) traductor de acceleraţie
absorption of vibrations amortizarea vibraţiilor accelerative force (mec) forţă de acceleraţie
absorption oil (T, chim) ulei de absorbţie accelerator (fiz, cstr) accelerator de priză; (mas) pedală de
absorption pipette pipetă reglare; (chim, met) accelerator, catalizator
absorption power capacitate / putere de absorbţie accelerator control pedal (auto) pedală de accelerator
absorption refrigerating machine(termo) instalaţie frigorifică accelerator pedal spindle (auto) axul pedalei de acceleraţie
cu absorbţie accelerator pump (auto) pompă de acceleraţie
absorption-type refrigerating machine (termo) maşină / accelerator pump jet (auto) jiclorul pompei de acceleraţie
instalaţie frigorifică cu absorbţie accelerator pump piston (auto) pistonul pompei de acceleraţie
absorptive care absoarbe, absorbant acceleration spring (OM) arc de accelerare
absorptive form lining (cstr) cofraj absorbant accelerometer (metr) accelerometru
absorptive height (hidr) înălţime de aspiraţie a pompei accent accent, accentuare, subliniere; intensitate
absorptive power putere absorbantă / de absorbţie accentuate a accentua, a evidenţia
absorptivity putere de absorbţie / absorbantă accept a accepta; a recepţiona; (ec) a accepta o poliţă
abs.t. (absolute temperature) temperatură absolută acceptability calitate acceptabilă, caracter acceptabil
abstract extras; rezumat, adnotaţie; (mat) abstract, abstract, acceptance (ec) accept (TH) acceptare, recepţie (livrare de
abstracţie; a separa, a rezuma, a extrage, a scoate; (chim) a marfă)
distila; a evacua; doctrină, teoremă acceptance certificate (ec, TH) certificat de recepţie
abstracted heat (met, termo) căldură degajată / evacuată acceptance delivery test (TH) probă de recepţie-predare
abstraction abstracţie; (TH) îndepărtare, extragere, scoatere, acceptance gange (metr) calibru de recepţie
eliminare, evacuare acceptance report (TH) proces verbal de recepţie
abstraction of heat (met, termo) eliminare / evacuare a căldurii acceptance run (auto) probă de recepţie
abstract theorem (mat) teoremă, lege acceptance stamp (TH) poanson de recepţie
abundance abundenţă; surplus acceptance test (TH) probă de recepţie
abundant abundent, din belşug, excedentar acceptance testing (TH) verificare de recepţie
abut (OM) parte frontală, capăt, aşezare a două piese cap la cap; acceptance trial (TH) proba de recepţie
a (se) mărgini, a se învecina access (c, inf) intrare a informaţiei; (TH) acces sau deschidere
abutment (cstr) fundaţie, contrafort, zid de sprijin, limită, pentru reglare sau reparaţie
graniţă; (OM) reazem lateral, suport, reazem, sprijin, punct de access door uşă de acces
reazem / sprijin, contralagăr, umăr de arbore, capăt de arbore accessibility of the valves (mas) accesibilitate la supape
abutment hinge (cstr) articulaţie pe reazem (la poduri) accessories furnituri, accesorii, armături
abutment joint (OM) îmbinare cap-la-cap accessory (OM) accesoriu, piesă auxiliară
abutment line (mec) latură de închidere a poligonului de forţe accessory drive (mas) acţionare auxiliară
abutment tool-block (mas-un) placă articulată de suport a port- accessory equipment echipament auxiliar
cuţitului; placă rabatabilă accessory material material auxiliar
abutment wall zid / perete de sprijin access ramp (cstr, auto) rampă de acces
abutting adiacent, alăturat; (met, OM) îmbinat cap-la-cap accident (TH) avarie, deteriorare, acci-dent, pană, întrerupere în
abutting beam (mec) grindă în consolă funcţionare

-2-
accidental accidental, întâmplător, aleator; (mat) stocastic accuracy of size exactitate / precizie dimensională, stabilitate /
accidental error eroare accidentală / ocazională constanţă a dimensiunilor
accident prevention prevenirea accidentelor; protecţie; tehnica accurate exact, precis, corect
securităţii muncii accurate adjustment (OM) ajustaj precis; reglare precisă /
accident sensitive (TH) predispus la accidente sau la perturbaţii fină / exactă a unui aparat sau a unui montaj
acclimatization aclimatizare accurate to gange (metr) cu dimensiuni conforme calibrului
acclive (cstr) înclinat, oblic, în pantă a.c.-d.c. comparator (metr) comparator de curent alternativ -
acclitivity (cstr) urcuş, pantă, taluz curent continuu
accommodate (TH, mec) a se acomoda, a se conforma (despre acetylene (chim) acetilenă
materiale), a se adapta acetylene bottle (TH) tub de acetilenă
accommodation (TH, T) adaptare, acomodare, conformitate, acetylene burner (met) arzator pentru acetilenă; bec de sudură
conformabilitate (despre materiale) cu acetilenă
accommodation ladder (nav) scară de bord acetylene cutting (met) tăiere cu acetilenă / cu flacără
accompanying document (ec) foaie de însoţire acetylene generator (met) generator de cu acetilenă
accompanying metal / element (met) metal / element însoţitor, acetylene-oxyhydrogen cutting torch (TH) suflai pentru tăiere
impuritate metalică oxiacetilenică
accomplish a efectua, a executa, a îndeplini, a realiza acetylene welding sudare oxiacetilenică / autogenă
accomplishment realizare; execuţie; completare, randament acetyl silk (plast) mătase acetat / artificială
(rar) acicular (met) acicular, columnar
accord acord, concordanţă; convenţie; contract acicular gray cast iron (met) fontă cenuşie cu structură
accordance conformitate, acord; corespondenţă aciculară
according to law conform legii acicular martensite (met) martensită aciculară
according to plane (ec) conform planului acicular troostite (met) troostită aciculară
according to a rule conform unei (anumite) reguli acid (chim) acid
accordion tube (OM) tub ondulat / cutat / tip acordeon, siflon acid and basic hearth-converting process (met) proces de
account (ec, mat) cont, socoteală, calcul, raport, referat, convertizor
recenzie, apreciere, evaluare, acont, semnificaţie; avantaj; a acid-base reaction (chim) reacţie între acizi şi baze
considera; a justifica acid bath (met, ind chim) baie acidă
accountancy form (ec) formular contabil acid beach (ind chim) spălare cu acizi
account book (ec) registru contabil acid Bessemer converter (met) convertizor Bessemer
accounting (ec) calcul, calculare acid Bessemer pig iron (met) fontă în blocuri pentru
accretions (met) crustă aderentă / solidificată convertizor Bessemer
accumulate a (se) acumula, a colecta, a depozita, a înmagazina, acid Bessemer process (met) procedeu Bessemer
a îngrămădi, a (se) stoca acid Bessemer steel (met) oţel Bessemer
accumulated error eroare acumulată acid bottom / hearth (met) vatră acidă
accumulating chamber (termo, chim) cameră de acumulare acid brick (met) cărămidă antiacidă / rezistentă la acizi
accumulation acumulare, depozitare, îngrămădire, acid brittleness (met) fragilitate acidă
înmagazinare acid concentration concentraţia acidului
accumulation funds (ec) fonduri din acumulări acid converter (met) convertizor acid / Bessemer
accumulation of energy acumulare de energie acid converter process (met) procedeu Bessemer
accumulation of gaz (termo) acumulare de gaze acid converter steel (met) oţel Bessemer
accumulative process proces cumulativ / de acumulare acid-core solder (met) fludor (pentru lipituri)
accumulator acumulator, dispozitiv de acumulare acid cure (plast) vulcanizare în mediu acid
accumulator acid (auto) acid pentru acumulator acid fermentation (chim) fermentaţie acidă
accumulator box (auto) cuvă de acumulator acid flux (met) zgură / flux acid
accumulator can (auto) vas de acumulator acid free fără acid
accumulator capacity (auto) capacitatea acumulatorului acid-free grease (T) unsoare cu cifră de neutralizare aproape 0 /
accumulator car (auto) vehicul electric pe bază de unsoare neutră
acumulatoare, electrocar acid fumes vapori de acid
accumulator case (auto) cuvă acumulatorului acidification (alim, chim) acidulare, acrire
accumulator cell (el, auto) celulă / element de acumulator acidified acidulat
accumulator drive (auto) antrenare / tracţiune pe bază de acidify a acidula, a (se) oxida
acumulatoare acidifying (chim) acidulare
accumulator jar (auto) vas de acumulator acidity aciditate
accumulator metal (met) aliaj pentru acumulatoare (cu mult acidity index (chim) indice de aciditate
plumb) acid iron (chim) anion
accumulator plant (el) staţie de încărcat acumulatoare acidizing acidizare
accumulator plate (el) separator între plăcile acumulatorului acidless (chim) fără acizi
accumulator switch (el) întrerupător al acumulatorului acid lining (met) căptuşeală acidă
accumulator tank rezervor de colectare, bazin colector acid-melting process (met) procedeu acid (în cuptor Martin)
accumulator terminal (auto) borne de acumulator acid number (T, chim) indice de aciditate (la asoluţii / unsori)
accumulator tester (auto) dispozitiv de testat acumulatori acid oil ulei acid
accumulator traction (auto) tracţiune prin acumulatoare acid open-hearth furnace (met) cuptor Martin acid / Siemens-
accuracy acurateţe, exactitate, precizie; (metr) precizie Martin acid
(expresie globală a aparatului sau metodei) acid open-hearth process (met) procedeu Martin acid
accuracy in measurement precizie în măsurare acid open-hearth steel (met) oţel Martin acid
accuracy of alignment precizia alinierii (arborilor sau a două acid pickling (met) decapare (în soluţie acidă)
piese, etc.) acid pig (met) fontă acidă
accuracy of measurement precizie de măsurare acid process (met) procedeu acid
accuracy of shape precizia formei acid-proof (chim) rezistent la acid (met) anticorosiv, antiacid

-3-
acid-proof brick (chim, met) cărămidă antiacidă / rezistentă la acquisition achiziţionare, colectare, strângere (a datelor)
acizi acre acru (= 4046,856m2)
acid-proof cast iron (met) fontă antiacidă acrid (TH) ascuţit, caustic, corosiv
acid-proof cement ciment antiacid acrilan (plast) fibră polinil-acrilică
acid-proof cloth ţesătură rezistentă la acizi across the line starter (el, autom) demaror direct cu tensiune
acid-proof lining (ind chim, met) căptu-şeală / acoperire totală, starter direct
antiacidă / rezistentă la acizi across the line starting (el) demaraj cu tensiune totală / în plină
acid-proof material / metal material / metal antiacid / rezistent tensiune
la acizi acrylate acrilat
acid protection (ind chim, met) protecţie antiacidă acrylic glass (plast) sticlă acrilică, plexi, polimetilmetacrilat
acid pump pompă pentru acizi / rezistentă la acizi acrylonitrile (plast) nitril acrilic, acrilonitril
acid radical (chim) radical acid acrylonitrile butadiene styrene (plast) acrilonitril-butadien-
acid rain ploaie acidă stiren
acid reaction (chim) reacţie acidă acryl resin (plast) răşină acrilică
acid residue (chim) reziduu acid act act; fenomen, proces; a acţiona, a funcţiona
acid resistance rezistenţă / stabilitate la acizi actinium (chim) actiniu
acid-resistant / -resisting rezistent la acizi, antiacid, anticorosiv action acţiune, activitate; influenţă; (TH) mecanism
acid-resistant / -resisting castings (met) piese turnate rezistente action of blast (met) acţiunea / efectul insuflării / la furnale,
la acizi cuptoare)
acid-resistant / -resisting cast iron (met) fontă rezistentă la act of dispatching acţiune de coordonare
acizi / antiacidă action of rust (met) acţiunea / efectul ruginirii, ruginire
acid-resistant / -resisting steel (met) oţel rezistent la acizi / acting manager şef de exploatare
antiacid actinide (chim) actinidă
acid-resisting material material rezistent la acizi actinism fotosensibilitate, actinism, actinitate
acid-resisting paint vopsea antiacidă action acţiune, activitate
acid-resisting steel (met) oţel (inoxidabil) rezistent la acizi action at a distance (autom) acţionare de la distanţă,
acid salt (met) sare acidă (la tratamente) telecomandă
acid seal paint vopsea de protecţie contra acizilor action of blast (met) efect al aerului suflat / în furnal
acid slag (met) zgură acidă action of force (mec) efect al forţei
acid sludge nămol acid; (chim) răşină acidă action of light acţiune / efect a(l) luminii
acid solution soluţie acidă action of rust (met) efect / acţiune a coroziunii; ruginire
acid steel (met) oţel acid action signal (autom) semnal de acţionare
acid strength concentraţie / tărie a acidului activate a pune în mişcare / în funcţiune, a acţiona; (chim) a
acid tar gudron acid activa; (el) a iniţia un arc electric
acid test (auto, metr) încercare cu acid activated activat, stimulat
acid treating rafinare, tratare cu acizi activated carbon cărbune activ
acid treatment acidizare, tratare cu acid, afinare cu acid activated stock (plast) amestec (de cauciuc) cu acceleratori
acidulate a acidula activating agent agent de activare
acidulating agent agent de acidulare activation (chim, met) activare
acidulation (alim, chim) acrire, acidulare activation energy (chim, met) energie de activare
acid value indice / cifră de aciditate activation heat căldură de activare
acid vapour vapori de acid activator (chim) activator, activant; (cstr) aditiv, adeziv
acid wash (met) spălare cu soluţie acidă (şi de acid fosforic) active activ; dinamic
acid waste reziduuri / deşeuri acide; gudron acid active account (ec) cont activ de operaţiuni
acid water apă reziduală active carbon carbon activ
acid water apă acidă active chlorine (chim) clor activ
acierage (met) acoperire / recondiţionare / placare cu oţel, active coils (OM) spirele active ale unui arc elicoidal
oţelire active component (el) componentă activă
ackey (met) soluţie pentru decapare active component of the voltage (el) componentă a tensiunii
acknowledge a confirma; a recunoaşte alternative în fază cu curentul
acme culme, vârf, punct culminant, apogeu active cooling surface suprafaţă efectivă de răcire
acme thread (OM) filet trapezoidal active filler (plast) agent de întărire
acnode (mat) punct izolat active flank (OM) flanc activ (la dinte)
acorn nut (OM) piuliţă-capac active hot-metal mixer (met) melanjor de pre-afinare
acoustic (fiz) acustic active lime (ind chim) var activ
acoustic board (fiz) placă de fibră acustică / fonoabsorbantă active load sarcină activă / efectivă
acoustic chamber (fiz) cameră acustică active maintenance time timp de men-tenanţă (pentru
acoustic energy dissipation ratio (fiz) viteză de disipare a depistarea defectelor, reparare, reglare, întreţinere)
energiei acustice active transducer (metr) traductor activ
acoustic field câmp acustic activity activitate, acţiune, grad de ocupaţie, ocupaţie, profesie,
acoustic filter filtru acustic serviciu, exploatare, funcţionare (a unei maşini)
acoustic frequency frecvenţă acustică actual adevărat, real; concret; existent; efectiv, util
acoustic intensity intensitate acustică actual axial load (OM) sarcină axială reală
acoustic responsiveness sensibilitate acustică actual cut (mas-un) partea utilă a cursei cuţitului
acoustics (fiz) acustică; efect(e) acustic(e) actual efficiency (TH) randament efectiv
acoustic signal (autom) semnal acustic, sonerie actual error (mat) eroare reală / efectivă
acoustic sounder (nav) sondă sonoră actual grain size (met) mărimea reală a grăuntelui
acoustic wave undă sonoră actual horsepower (mas) putere efectivă
acoustimeter (metr) măsurător pentru nivel de zgomot actual load sarcină reală / utilă
acquire (ec) a achiziţiona, a căpăta, a obţine actual measurement măsurare exactă

-4-
actual output (mas, mec) producţie / putere efectivă / reală; addition adaos, adăugare, adunare, însumare; (chim, met, plast)
debit real corp străin, impuritate, element de aliere
actual radial load (OM) sarcină radială reală addition agent (met) element de aliere, aditiv (la lubrifianţi),
actual range gamă efectivă / de utilizare material de adaos (la compozite)
actual size dimensiune / mărime reală / efectivă additional adiţional, suplimentar, complementar
actual stress (mec) tensiune efectivă / reală additional air (termo) aer suplimentar
actual value valoare reală additional breaker (mas) concasor de mărunţire
actuate (TH) a acţiona, a pune în mişca-re / în funcţiune; (el) a additional building clădire anexă
iniţia un arc electric additional charge (el) încărcare suplimentară, (mas) admisie
actuating acţionare, punere în mişcare, care acţionează după punctul mort superior
actuating lever (OM) pârghie de acţionare / de comandă / de additional equipment echipament auxiliar
pornire additional load suprasarcină
actuating mechanism mecanism de acţionare additional pressure (mec) suprapresiune
actuating quantity (autom) mărime / cantitate de acţionare additional voltage (el) tensiune suplimentară
actuating range domeniu de acţionare / de influenţă addition charge (met) încărcare / încărcătură suplimentară (la
actuating roll (OM) rolă (activă) (de ghidare) la un transportor, furnal)
etc. addition constant constantă aditivă
actuating signal (el) semnal de acţionare / de comandă addition of reducing agents (met) adaos de (agenţi)
actuation (TH) acţionare, comandă, punere în funcţiune (a unei dezoxidanţi
maşini) addition polymer polimer de adiţie
actuator (autom) element / servo-motor de acţionare; (mas) addition polymerization (chim, plast) polimerizare prin adiţie
pârghie de pornire, mecanism de acţionare additions (met) adaosuri, fluxuri, fondanţi
acurrent rectifier (el) redresor de curent alternativ additive (T) aditiv, agent de adiţie
acute ascuţit; acut additive action acţiune cumulativă
acute angle (mat) unghi ascuţit add-on adaos prin încleiere; plus de greutate datorat încleierii; a
acute angled cu unghi ascuţit adăuga
acute bisectrix bisectoarea unghiului ascuţit address adresare; (inf, c) mesaj, apel, adresă; direcţie
acute fatigue (mec, OM) oboseală acută (a unui material, a unui addressable (autom) accesibil
operator) addressee adresant
acute triangle triunghi ascuţitunghic adduct (chim) compus chimic cu legături slabe (de exemplu Van
a.d. (average depth) adâncime medie der Waals)
adamantine spar (chim) corindon add-up a aduna, a însuma; a completa, a adăuga, a anexa, a
adapt a adapta; a ajusta alătura; (mas) a cupla
adaptability adaptabilitate adept (TH) specialist, expert
adaptation adaptare, ajustare, acomodare adequate adecvat; suficient, potrivit, corespunzător
adapted for cross-country driving (auto) adaptat să circule pe adequation of stress (met, mec) detensionare
orice teren adhere (met) a (se) lipi, a adera
adapter (met) port-electrod, corp al arză-torului, suport de adherence (met) aderenţă, aderare, adeziune, legătură strânsă;
electrod (la sudură); transformator; (mas-un, OM) adaptor, capacitate de aderenţă, adezivitate, coeziune
manşon de reducţie, reducţie, piesă de ghidare, piesă adherent aderent
suplimentară de adaptare la formă, distanţier, bucşă pe care se adherent moulding material (met) material aderent de formare
montează un rulment; racord intermediar; dispozitiv de adhesion adeziune, lipire, aderenţă, capacitate de aderenţă,
cuplare adezivitate
adapter coupling (OM) manşon de reducţie, reducţie adhesion-deformational theory (of friction) (T) teoria
adapter plug (el) fişă intermediară adeziunii şi deformării (pentru / la frecare)
adapter sleever (OM) bucşă interme-diară între arbore şi adhesion force forţă de adeziune / de aderenţă / de coeziune
rulment, bucşă de strângere adhesion heat (termo) căldură de aderenţă
adapter-type bearing (OM) rulment cu bucşă de fixare adhesion promotor agent de promovare / îmbunătăţire a
adapting piece piesă de adaptare / de racordare, ţeavă de racord, adeziunii
fiting, piesă de legătură adhesion of slag (met) aderenţa zgurii
adapting pipe (OM) fiting, racord de ţevi, piesă tubulară de adhesion strenght forţă de adeziune
asamblare a conductelor adhesive (material) adeziv, aderent, cleios, clei
adaptive metallurgy (met) metalurgie fizică adhesive bonding legătură / asamblare prin lipire / prin aderenţă
adative tunning (metr) reglare în funcţie de condiţii (de lucru, adhesive capacity capacitate de legătură / de asamblare prin
etc.) lipire / prin aderenţă
adapt themselves (T) a se adapta adhesive force forţă adezivă
add a adăuga, a completa, (mat) a aduna adhesive insulating tape (el) bandă izolantă
added material / metal (met) material / metal de adaos / de adhesive material material de lipit
aport (şi la sudură) adhesiveness aderenţă, adezivitate
addend (mat) termen al adunării adhesive power putere adezivă / de lipire / de coeziune
addenda completări adhesive strength (mec) rezistenţă de aderenţă (la lipituri)
addend(um) (ec) completare, act adiţio-nal; (OM) înălţimea adhesive substance substanţă adezivă
capului dintelui (la angrenaje dinţate) adhesive tape bandă adezivă / izolantă / de lipit
addendum angle (OM) unghiul de angrenare pe vârful dintelui adhesive water (hidr) apă peliculară
addendum circle (OM) cercul exterior (al roţii dinţate) adhesive weight (cf) greutate aderentă
addendum flank (OM) flancul capului dintelui adiabat adiabată, curbă adiabatică
addendum line of the tooth (OM) dreapta de vârf a cremalierei adiabatic (termo) adiabatic
addendum modification (OM) deplasare de profil adiabatic (baffle) plate (termo) perete / placă adiabatică
addendum modification coefficient (OM) coeficient de adiabatic compression (termo) compresiune adiabatică
deplasare de profil adiabatic curve / line curbă adiabatică

-5-
adiabatic dryer (ind chim) uscător adiabatic adjust by measuring a măsura, a regla, a dimensiona
adiabatic partition (termo) perete adiabatic adjusted reglat, ajustat, corectat, cu corecţie
adiabatic process (termo) proces adiabatic adjusted life rating factor factor de corecţie pentru raportul
adiabatic transformation (termo) transformare adiabatică C/P
adiabatic wall (termo) perete adiabatic adjuster reglor, dispozitiv de reglare (fină); dispozitiv de
adipose adipos, gras ajustare; (OM) tijă / şurub de reglare; montator, instalator, cel
adjacent (mat) adiacent; alăturat, vecin, învecinat; lângă care face reglarea; (met) dispozitiv pentru fixarea benzii la
cusătură (la sudură) laminare
adjacent angle unghi adiacent adjuster bolt (OM) şurub / bolţ de reglare
adjacent to adiacent la adjuster cotter (OM) pană de reglare
adjoining învecinat, adiacent adjust for wear (mas) a ajusta (din cauza uzurii); ajustare
adjoining angle unghi adiacent pentru compensarea uzurii
adjoint adjunct; (mat) asociat, conjugat adjusting (TH) reglare, ajustare, care (se) reglează; reglabil,
adjournment amânare; suspendare, retragere ajustabil
adjunction (mat) completare, asociere adjusting clip (el, OM) placă de strângere / clemă reglabilă
adjust (TH) a ajusta, a regla, a aranja, a adopta, a calibra, a pune adjsting collar (OM) inel de reglare / inel reglabil de montare
la punct, a acorda, a conforma, a potrivi adjusting control (autom, mec) reglare
adjustability (TH) capacitate / posibilitate de reglare adjusting device (mas, autom) dispozitiv de reglare / ajustare
adjustable reglabil, ajustabil, adaptabil adjusting ear (OM) ureche de întindere
adjustable baze (mas, OM) postament reglabil (cu şuruburi) adjusting gear (OM) mecanism de reglare (posibil cu roţi
adjustable bearing (OM) lagăr reglabil dinţate)
adjustable blade lamă reglabilă (la buldozer, etc.); pală (de adjusting gauge (mas, metr) calibru / şablon de reglare
elice / de ventilator) cu pas reglabil adjusting hand wheel (auto) volan reglabil
adjustable caliper gange (metr) calibru-vergea reglabil adjusting key (OM) pană de reglare; cheie cu deschidere
adjustable cam (OM) camă reglabilă reglabilă
adjustable current control (autom) reglare a intensităţii adjusting lever (mas-un) manetă de reglare
adjustable drill (mas-un) burghiu reglabil adjusting nut (OM) piuliţă de reglare / piuliţă de blocare a
adjustable eccentric excentric reglabil inelului interior al rulmentului
adjustable feed stop (mas-un) opritor reglabil pentru limitarea adjusting piece (OM) piesă de reglare / care reglează (şi o
avansului poziţie)
adjustable gange şablon reglabil adjusting pin (OM) ştift de centrare / cui de reglare
adjustable index (metr) ac indicator reglabil (la aparate) adjusting plate (mas) liră; placă de îndreptare
adjustable jib (mas-un) braţ reglabil (cu diferite poziţii de adjusting ring (OM) inel de reglare
tăiere) (la strung, maşini în industria lemnului) adjusting screw (OM) şurub de reglare
adjustable lever (OM) pârghie / levier cu braţ de lungime adjusting shim (auto) adaos de reglare
variabilă / fixator de poziţie adjusting slider (el) contact alunecător
adjustable marker (auto) reper de distribuţie; (mas) reper de adjusting spring (OM) arc de reglare
reglare / de potrivire (la montaj) adjusting strip (TH) piesă / fâşie de adaos
adjustable-(milling) cutter (mas-un) freză reglabilă adjusting washer (OM) şaibă de reglare
adjustable (multiple) spimdle drill machine (mas-un) maşină adjusting wedge (OM) pană de reglare
de găurit cu reglarea poziţiilor axelor (multiple) principale adjustment (TH) ajustare, reglare, potri-vire; compensare;
adjustable nozzle (OM) ajutaj / duză reglabilă (OM) ajustaj, păsuire; acordare; asamblare; corectare,
adjustable pin (OM) fus / bolţ reglabil corecţie, îndreptare; netezire, rectificare; regularizare
adjustable pitch (mas) pas variabil / reglabil adjustment curve curbă de racordare
adjustable potential system (el) sistem generator - motor adjustment factor factor de corecţie
adjustable pulley (OM) roată reglabilă pentru curele adjustment for length of stroke (mas-un) reglare a lungimii
trapezoidale cursei
adjustable racke angle (mas-un) unghi de atac reglabil adjustment for position of stroke (mas-un) reglare a cursei în
adjustable reamer (mas-un) alezor reglabil raport cu piesa de prelucrat
adjustable resistance (el) reostat, rezistenţă reglabilă adjustment for wear (mas-un, T) reglare pentru compensarea
adjustable ring (OM) inel de fixare / de reglare uzurii
adjustable seat (OM) scaun reglabil (la ventil, etc.); suport adjustment function (OM, mat) funcţie de reglare
reglabil adjustment mark reper de reglare
adjustable shock absorber (OM, auto) amortizor reglabil adjustment matching (TH) ajustaj
adjustable spanner (mas-un) cheie reglabilă / universală adjustment of rolls (met) reglare a cilindrilor (de laminor)
adjustable speed motor (mas) motor electric de turaţie adjustment of stroke (mas-un) reglare a cursei
reglabilă adjustment of tappet (auto) reglare a tacheţilor
adjustable starter (el) demaror reglabil adjustment of timing (auto) reglare a distribuţiei
adjustable stop (mas-un) limitator / opritor reglabil adjustment pin (OM) ştift de reglare
adjustable strap hunger (cstr) bridă reglabilă de suspensie adjustment plate (mas-un) placă / platou de îndreptare
adjustable tap (mas-un) tarod reglabil adjustment ring (OM) inel de reglare
adjustable tap wrench (mas-un) cheie universală pentru tarozi adjustment screw (OM) şurub de reglare
adjustable transformer (el) transformator reglabil adjustment work reglare
adjustable valve (OM) supapă reglabilă adjust to zero (metr) reglare la zero a indicatorului unui aparat
adjustable voltage control (autom) reglare de tensiune admeasurement (metr) măsurare
adjustable voltage divider (autom, el) potenţiometru / divizor administration administraţie
de tensiune reglabilă administration building clădire administrativă
adjustable voltage rectifier (autom, el) redresor cu tensiune admiralty brass / bronze (nav, met) alamă / bronz naval(ă)
reglabilă admiralty law (nav) drept maritim
adjustable wrench (TH) cheie franceză / reglabilă admiration mark semn de exclamare

-6-
admissible admisibil, permis, tolerabil adverse wind (nav) vânt contrar
admissible error eroare admisibilă advertise a face reclamă, a anunţa
admissible load (TH) sarcină admisibilă advertisment reclamă, anunţ
admissible load per axle (cf) sarcină admisibilă pe osie advertising publicitate, reclamă, activitatea de publicitate
admissible pressure presiune admisibilă advisable recomandabil, oportun, potrivit, adecvat
admissible stress (mec) solicitare admisibilă / efort admisibil advise a sfătui, a consulta, a anunţa
admission (hidr) sosire, intrare; (mas) admisie, admisiune; (TH) adze teslă, bardă (la tâmplărie)
intrare aelotropie crystal (chim) cristal anizotrop
admission aperture (hidr, mas) fantă / deschidere de admisie / aerate a aera, a aerisi, a ventila
de intrare aerated aerat, cu aer la interior
admission cam (mas) camă supapei de admisie aerated ancret beton aerat
admission chamber (termo) cameră de admisie aerated nappe (hidr) curent de apă aerată
admission gear (OM, termo) mecanism pentru deschiderea şi aerated water apă aerată
închiderea supapei de admisie aeration aerisire, ventilaţie, afânare, (met) aerare a formelor;
admission opening orificiu de admisie (hidr) aerare a apei
admission pipe (auto) ţeavă de admisie aeration filter (hidr) aerofiltru
admission port (auto) canal / orificiu de admisie aeration of moulding sand (met) aera-rea amestecului /
admission potential (el) tensiune de intrare; (termo) presiunea nisipului de formare
aerului la admisie aerator (ind chim) saturator, aerator
admission pressure (termo) presiune de intrare / de admisie aerial de suprafaţă; aerian, suspendat
admission stroke (mas) cursă de admisie aerial cable cablu aerian
admission valve (mas) supapă / ventil / robinet de admisie aerial cable pole (el) stâlp de cablu aerian
admit (TH) a deschide admisia, a admite aerial cableway (cstr) macara-funicular (de şantier)
admittance (el) admitanţă (inversul impedanţei) aerial conductor (cf) sârmă de contact la locomotivele electrice
admix (chim) a amesteca, a adăuga, a impurifica aerial contamination contaminare a aerului / pe calea aerului
admixture amestec(are), adaos, adăugare, impuritate; (met) erial crossing (el) traversare / încrucişare aeriană (linii electrice)
fondant, impuritate aerial feeder (el) linie de transport a energiei electrice
admixture heat (chim) căldura amestecului aerial leading (el) racord de fir aerian
adnation (chim) adeziune aerial line (el) linie aeriană
adopt a adopta; a accepta aerial ropeway teleferic, funicular
adoption (TH) adoptare, primire, recepţie, recepţionare, aerial wire (el) conductor aerian
acceptare aerify a gazeifica, a carbura; a vaporiza; a umple cu aer
adrift (nav) în derivă aeroconcrete (cstr) beton-spumă
adsorb a adsorbi aerodynamic(al) (el) aerodinamic
adsorbate (fiz, T) adsorbit aerodynamic drag rezistenţă a aerului
adsorbed layer strat absorbit (de aer, de apă, de alte substanţe) aerodynamic shape formă aerodinamică
adsorbent adsorbant aeroginous (met) coclit
adsorbent bed strat adsorbant aero-mixture indicator (metr) aparat pentru determinarea
adsorber adsorbant, care adsoarbe compoziţiei aerului sau a altui amestec de gaze
adsorbing capacity (chim, T) capacitate de adsorbţie aeroplane oil ulei de avion
adsorbing material material adsorbant aerose (met) de alamă
adsorbing power (chim) putere de adsorbţie AESC(American Engineering Standards Committee)
adsorption adsorbţie Comitetul American pentru Standarde Tehnice
adsorption capacity capacitate de adsorbţie affect a afecta, a influenţa, a prejudicia, a dăuna, a vătăma
adsorption effect efect de adsorbţie affective state stare emoţională (la un operator / muncitor)
adsorption film peliculă adsorbantă affinage (met) afinare
adsorption layer (T, chim) strat de adsorbţie / adsorbant affinated sugar (alim) zahăr rafinat
adsorption property (TH) proprietate adsorbantă affining quality (met) grad de afinare
adsorptive capacity capacitate de adsorbţie affinition sugar (alim) zahăr rafinat
adsorptive property proprietate de adsorbţie affinitive afin
adsorptivity putere de adsorbtie, adsorbtivitate affinity afinitate, asemănare, înrudire
adulterate (TH) a falsifica, a contraface; a denatura affinity constant (chim) constantă de echilibru a reacţiei
adustion inflamabilitate, combustibilitate affinity for oxigen (met) afinitate faţă de oxigen
advance înaintare, întrecere, depăşire, avans; avansare; affirmation afirmaţie, confirmare
anticipare; decalaj; penetrare; progres; perfecţionare; (nav) afflux (a)flux; afluenţă, curgere, admisie
înaintare (curbă de giraţie) afford a (-şi putea) permite
advance angle (el, mas) unghi de avans affreight (nav) a navlosi
advance borehole gaură de probă (la tâmplărie) afloat (nav) pe mare, pe apă, la bord, pe linia de plutire
advanced ignition (auto, termo) aprindere prematură / timpurie afloat service (nav) serviciu de bord
advance of tool (mas-un) avansul sculei afore (nav) spre prora
advance payment (ec) acont, avans afds (aforesaid) sus-menţionat
advance sparkling (auto) avans la aprindere aft (nav) pupa, la / spre pupa, la cârmă
advance time (mas-un) timp de avans after (nav) la pupa
advance winding (autom) bobinaj de comandă after-acceptance service service (între-ţinere) după acceptarea
advancing avansare, înaintare, care avansează produsului
advantage avantaj, profit, folos, (ec) profit, (mat) preferinţă, afteradmission (mas, termo) admisiune, admisie ulterioară /
superioritate după punctul mort superior
advaresim (plast) răşină sintetică / poliesterică afterbake (chim) întărire ulterioară
adverse advers, contrar; neprielnic, nefavorabil after-blow (met) suflare suplimentară (la cuptor Bessemer) /
adverse gradient / slope pantă inversă prelungită

-7-
afterbody (nav) pupa aggregate agregat, amestec natural de nisip şi pietriş (pentru
after-burning (met) ardere / prăjire suplimentară, supraardere beton); (mat) mulţime, component; a aglomera, a îngrămădi
after-contraction (plast, met) contracţie suplimentară / aggregation (met) aglomerare
remanentă / reziduală agressive agresiv
after cooler (chim, termo) răcitor secundar / final agressive slag (met) zgură agresivă
after deck (nav) punte de la pupa agitate a agita, a amesteca
after-effect remanenţă, persistenţă; (mec) deformaţie ulterioară, agitating agitare, amestecare, care se amestecă
efect ulterior agitation agitare
after end (met) capătul din spate agitator (apparatus / device) agitator, amestecător, dispozitiv
after-expansion (termo) dilatare remanentă de agitare / amestecare; (met) melanjor; malaxor
afterflow (plast) curgere / deformare plastică (ulterioară) agitator screen ciur agitator (de separare / sortare)
aftergeneration (met) ieşire întârziată a gazelor din soluţie agraphitic (met) agrafitic
after hardening (plast) întărire ulterioară agraphitic carbon (met) carbon agrafitic / legat
after-heat încălzire după sudare agreement înţelegere, acord; aprobare
after part (nav) pupa aid ajutor; a ajuta
after post (nav) etambou air aer
after-pour (met) a turna suplimentar air bind buzunar de aer (împiedică trecerea unui fluid peste el)
after-pouring (met, plast) turnare suplimentară air blast (met) aer insuflat, vânt (la furnal)
afterproduct (ec, TH) produs secundar air blast connection pipe (met) conduc-tă aer (insuflat) / de
aftersails (nav) far de la pupa vânt (la furnal)
after-sale(s) service service după vânzare air blasting (met) insuflare de aer, vânt (la furnal)
after-shrinkage (met, plast) contracţie remanentă / reziduală air blast nozzle (met) ajutaj pentru aer insuflat / pentru vânt (la
after-teeming (met, plast) turnare suplimentară furnal)
after-treatment tratament suplimentar / de completare / după air blower (met) suflantă
sudare air blowing (met) afinare cu aer insuflat, insuflare cu aer (la
afterward(s) (nav) spre pupa; în pupa convertizor)
afterworking (met) efect ulterior air box (met) cutie de vânt (la convertizor)
aftmost (nav) cel mai din pupa, la extrema pupa air bubble (met) bulă de aer
against the sun (TH) în sens invers acelor de ceasornic air case (met) cămaşă de aer (la cuptor)
agaric mineral (chim) lapte de var air chamber (met) canal de aer (la cuptoare)
age vârstă, epocă, perioadă; (TH) durată de funcţionare; a air channel (met) cameră de aer (la cuptoare, la furnal)
îmbătrâni (şi artificial), a matura air chest (met) cutie de vânt (la convertizor)
age-control control al îmbătrânirii air chill (met) călire în aer
age hardening (met, plast) durificare prin îmbătrânire / air circulation (met) circulaţia aerului
precipitare / afinare / îmbogăţire air classification sortare în curent de aer
age of cathodes (met) durata de lucru a catozilor air cleaner epurator / filtru de aer, dispozitiv de curăţat aerul
age resister (plast) inhibitor de îmbătrânire air cock (OM) robinet de aer
aged (plast) îmbătrânit, supus îmbătrânirii air compression comprimarea aerului
age-sensitive sensibil la îmbătrânire air compressor compresor de aer
ageing (met, plast) îmbătrânire air conditioner instalaţie de aer condiţionat
ageing apparatus (plast) aparat de încercat la îmbătrânire air conditioning climatizare, condiţionare a aerului
ageing of alloy / metal (met) îmbătrânire a aliajului / a air conditioning plant instalaţie de climatizare / de condiţionare
metalului a aerului
ageing of rubber îmbătrânire a cauciucului air cooler răcitor cu aer
ageing process proces / procedeu de îmbătrânire / de maturizare air cooling (met, termo) răcire cu / în aer
ageing property (plast) comportare la îmbătrânire, proprietate air current (în) curent de aer
de îmbătrânire air cushion pernă de aer
ageing rezistance (met) rezistenţă la îmbătrânire air cylinder (OM) cilindru pneumatic sau numai partea lui
ageing test test de îmbătrânire cilindrică
agency (ec) agenţie; (TH) acţiune, factor air damper amortizor pneumatic
agent (TH) agent, mediu, substanţă, factor, compus chimic, air damping amortizare pneumatică
reactiv air deficiency deficienţă / lipsă (şi parţială) de aer (la ardere)
agent of fusion (met) fondant (la cuptoare), flux (la sudură) air desintegration plant (met) instalaţie de descompunere a
age of cathodes (met, el) durata de serviciu / de lucru al aerului
catozilor air draft / draught (met, termo) curent de aer, tiraj
age sensitive (met, plast) (material) sensibil la îmbătrânire air drain gură de răsuflare, răsuflătoare
agglomerant (met) aglomerant air dry uscare / uscat în aer; a usca în aer
agglomerate (met) a aglomera, aglomerat air drying (proces de uscare în aer
agglomerated cake (met) material aglomerat / sinterizat air duct conductă de aer (şi sub presiune)
agglomerating (met) aglomerare air entrainment antrenare (a unui lichid, a unei pulberi) în (jet
agglomerating plant (met) uzină / instalaţie de aglomerare de) aer
agglomeration (met) aglomerare, sinterizare, prăjire de air exhaust eliminare / evacuare de aer
aglomerare air exhauster (met, termo) exhaustor
agglutinant (chim) aglutinant air filter filtru de aer
agglutinate (met) a aglutina air flap (valve) (OM) clapetă / supapă de aer
agglutination (met) aglutinare, sinterizare air flow curent de aer
agglutinative cleios, lipicios air flue (met) conductă / aducţie de aer (şi la cuptoare)
aggravate a agrava, a înrăutăţi air for combustion (termo, met) aer de ardere / de combustie
aggravation agravare, înrăutăţire air forging hammer (met) ciocan pneumatic de forjat
air free (ind chim, alim) fără aer, cu aerul scos

-8-
air hardening (met) călire / călibil în aer air-type die casting (met, plast) maşină pneumatică de turnat
air heater (met) caupăr, cowper, preîncălzitor de aer prin injecţie
air hole (met, plast) gură de răsuflare, răsuflătoare (şi la turnare) air upstake (termo) sursă / aducţie / priză de aer
air humidity umezeala / umiditatea aerului air valve (OM) supapă pneumatică, ventil / robinet (cu sertar) /
airing aerisire obturator de aer
air ingress (met, termo) admisia aerului air vane paletă (la ventilator)
air input debit de aer (la intrare) air volume volum de aer; (met) debit de / de aer vânt
air intake admisia / (pre)luarea aerului air washer dispozitiv de spălare a aerului, filtru
air jarring moulding machine (met) maşină de format prin aisle (cstr) deschidere, aripă, paletă
scuturare pneumatică aix gold leaf folie de aur
air jet jet / curent (dirijat) de aer ajar întredeschis
air-locked etanş la aer alarm alarmă, avertizor; a alarma
air main conductă principală de aer alarm device dispozitiv de alarmare
air-operated ram (met) berbec acţionat pneumatic (şi la forjă) alarm fuse siguranţă fuzibilă cu semnalizare
air output eliminare / evacuare a aerului, (debit de) aer la ieşire alarm gange manometru cu semnalizare
air patenting (met) patentare în aer alarm relay (auto) releu de alarmă
air pipeline conductă de aer alarm signal semnal de alarmă / alarmare / avertizare
air pocket (met) gol de aer, suflură albronze (met) bronz cu aluminiu
air pollution poluare a aerului albumen (alim) albumină
air polluting care poluează aerul alcohol alcool
air port (met) canal de aer la cuptorul Siemens-Martin alcohol factory (alim) fabrică de spirt
air preheater (met) caupăr, cowper, preîncălzitor de aer alcoholization (of the wine) (alim) alcoolizarea (vinului)
air pressure presiunea aerului, presiune atmosferică alcohometer (metr) alcoolmetru
air-puff blower (termo) dispozitiv de insuflare intermitentă cu aleatory întâmplător, aleator
aer (şi pentru înlăturat impurităţi de pe suprafeţe) alfa iron (met) fier alfa
air pruging purjare cu aer algorithm algoritm
air quenching (met) călire în aer aliquot eşation al unei suspensii pentru aparate de măsură
air refined steel (met) oţel dezoxidat / afinat în convertizor (cu alien străin, disjunct; necorespunzător
insuflare de aer) alienate a înstrăina; a denatura
air refining (met) afinare cu aer insuflat (în convertizor) alight a descinde
air resistance rezistenţa aerului align (OM) a alinia, a centra
air sand blower (met) maşină de sablat (cu nisip în jet de aer) alignment (mat) regularizare; rectificare, aliniere; (metr)
air scrubbler (ind chim) epurator de aer reetalonare, reevaluare (TH) aliniere, centrare, îndreptare,
air seal (OM) etanşare-închidere ermetică orientare, direcţie, nivelare
air seasoned (termo) aer cu umiditate specifică mediului / aligning operaţia de centrare, aliniere, etc.; care (se) centrează
anotimpului aligning bar (OM) dorn de centrare
air separation separare a aerului aligning reamer (mas-un) alezor lung pentru prelucrat două
air shaft canal de aerisire-ventilare găuri simultan
air shrinkage (plast) contracţie la aer align reaming (mas-un) alezare concomitentă a două sau mai
air silencer amortizor de zgomot (la vehicularea aerului) multe găuri coaxiale
air slide (OM) suprafaţă pneumatică aligning seat hearing (OM) rulment axial cu şaibă sferică de
air sluice (OM) obturator de aer aliniere
air space in grate (termo) gol pentru pătrunderea aerului aligning seat washer (OM) suport pentru şaiba de aliniere a
air spade ciocan pneumatic (mai larg) rulmentului axial
air sparger distribuitor de aer alignment error eroare de reglare / de aliniere
air spring arc pneumatic alignment stake (OM)tijă de ghidare
air squeezer (met) maşină pneumatică de formare aliment aliment
air squeezing core machine (met) maşină pneumatică de aliquation (met) stratificare, clivaj, desprindere, exfoliere
miezuri alist (nav) canarisit
air-steam mixture amestec aer-abur aliting (met) alitare
air strainer filtru de aer alive (el) încărcat; în funcţiune; sub tensiune
air stream curent de aer alkali (chim) alcali(u), bază
air suction (TH) sorb, ventuză alkali fastness (chim) rezistenţă la alcali
air supply alimentare cu aer, debit de aer, producerea aerului alkali free fără alcalii, nealcalin
comprimat alkaline (chim, met) alcalin, bazic
air suspension (auto) suspensie pneumatică alkaline cleaner soluţie alcalină de curăţat
air tank rezervor de aer alkaline solution (met, chim) leşie, soluţie alcalină
air tap (OM) robinet de aer alkali neutralisation number (T, ind chim) cifră de
air throttle (OM) clapetă de aer saponificare
air tight închis, ermetic, etanş (la aer) alakalinity (chim) alcalinitate, bazicitate
air tighting packing (OM) etanşare pentru aer alkali proof rezistent la alcali
air tint (met) culoare de revenire alkali-resistant / -resisting rezistent la alcali
air tool (mas-un) sculă pneumatică alkali-resistant / -resisting cast iron (met) fontă rezistentă la
air tower post de distribuţie a aerului comprimat alcali
air tube tub / conductă de aerisire / de aer / de ventilatie; (auto) alkali salt (chim) sare alcalină / de metal alcalin
anvelopă, cameră alkali-soluble (chim) solubil în alcali
air tube radiator (termo) răcitor tubular de aer alkali tyre reclaim (plast) (cauciuc şi de anvelope) regenerat cu
air turn over moulding machine (met) maşină pneumatică alcalii
rotativă de formare alkalies (chim) alcalii
alkaline alcalin

-9-
alkaline blaskening (met) brunare alloy strip (met) bandă din oţel aliat
allay (met, chim) a linişti, a calma, a tempera alloy tool steel (met) oţel aliat de scule
allayer liniştitor, calmant all-position (met) (sudare) în orice poziţie
all cotton bumbac 100% all-welded (met, OM) sudat în întregime / complet
allege a pretinde, a pretexta all-weld-metal (executat) din metal depus (prin sudură, la
Allen screw (OM) şurub cu locaş hexagonal recondiţionări)
alleviate fitting (OM) ajustaj uşor along de-a lungul, în lungul
alleviation alinare, uşurare Alnico aliaj feros cu nichel şi cobalt, folosit pentru magneţi
alliance alianţă permanenţi
allied (met) aliat alpax (met) silumin, alpax
alligation (met, ind chim) malaxare, amestecare, aliere (rar) alpha iron (met) fier 
alligator presă-aligator, concasor cu fălci alpha 2 structure (met) structură alfa 2 ce se găseşte în structuri
alligatoring proces de deteriorare a stratului (de vopsea / de stabile alfa (detectabilă cu difracţie cu radiaţie X şi nu
acoperire) caracterizat prin crăpături adânci, extinse pe unul metalografic)
sau mai multe straturi, în adâncime, creşterea rugozităţii unei alphabet alfabet
suprafeţe metalice pe durata formării alphabetic order ordine alfabetică
alligator clip (OM) clamă crocodil alphabetic word cuvânt format din literele aceluiaşi alfabet
alligator grab (OM) cleşte aligator alpha-beta structure (met) structură compusă din fază alfa şi
alligator shears foarfece cu pârghii fază beta
alligator squeeze (met) presă aligator alpha double prime (orphoto-rhombic martensite) (met)
alligator wrench cheie pentru ţevi “aligator” martensită ortorom-bică (obţinută la viteze mari de răcire)
all-in tariff tarif universal alpha prime (met) martensită alfa
all insulated izolat (electric) complet alpha-ray spectrometer spectometru cu radiaţie alfa
all level sample (T) probă medie alpha stabilizer (met) stabilizator pentru structură / fază alfa
all-metal complet metalic alpha-transus (met) temperatura de gra-niţă între faza alfa şi
allocate (autom) a aloca faza alfa + beta
allocation (mat) repartiţie, distribuţie alsifer (met) alsifer, (fero-aliaj) silico-aluminiu
all-or-none response (autom) răspuns “tot sau nimic” altar (met) altar (de cuptor)
allot a repartiza, a distribui alter a schimba, a altera, a modifica
alloted means (ec) mijloace alocate alteration alterare, schimbare
allotment (ec) repartizare, repartiţie, distribuţie, contingent, lot alteration of form deformare, schimbare a formei
allotropic alotrop, alotropic altered structure structură modificată
allotropic change / transformation (chim, met) transformare alternate immersion (corrosion) test test de rezistenţă la
alotropică coroziune prin imersare alternativă
allotropy (chim, met) alotropie alternating bend(ing) (T, OM) încovoiere alternantă
all-weather oil ulei pentru orice vreme / multigrad alternating current (AC) (el) curent alternativ
allowable admis, admisibil, permis alternating current motor (el) motor de curent alternativ
allowable defect(s) toleranţă de rebuturi (în selecţie); defect alternating impact test / încercare la şoc repetat
admisibil alternating stress (mec, OM) efort / tensiune alternant(ă)
allowable error eroare admisibilă alternating stress test (mec, OM) test cu solicitare alternantă
allowable limit limită admisibilă alternative current shunt motor (el) motor pentru curent
allowable load sarcină admisibilă alternativ în derivaţie (şuntat)
allowable misalignment dezaxare (nealiniere) permisă (la alternating current (el) curent alternativ
arbori) alternating current welding (el) sudare cu curent alternativ
allowable stress tensiune / solicitare admisibilă alternating force forţă alternativă
allowable working pressure / load presiune / sarcină alternating joint (cstr) rost alternant
admisibilă de lucru alternating load (mec) sarcină alternantă
allowance încuviinţare, permisiune; (ec) bonificaţie, alocaţie, alternating motion (mec) mişcare alternativă
rabat; (TH) adaos de prelucrare, toleranţă, surplus de material; alternating strain (mec) deformaţie alternantă
admitere alternating stress (mec) tensiune / efort alternant
allowance for contraction (met, plast) adaos pentru contracţie alternating stress number număr de cicluri (rar)
(la model) alternator (el) generator de curent alternativ
allowed permis, admis altitude altitudine
alloy (met, plast) aliaj; a alia alumina oxid de aluminiu, alumină (Al2O3)
alloyage (chim, met) aliere aluminizing (met) tratament termo-chimic pe bază de aluminiu,
alloy cast iron (met) fontă aliată alumini-zare, acoperire de protecţie prin depu-nere de
alloy cast steel (met) oţel aliat turnat aluminiu sau compuşi ai lui
alloy deposition depunere de aliaj (la acoperiri) alumina fire brick (met) cărămidă refractară din alumină /
alloyed (met) aliat aluminoasă
alloyed ferrite (met) ferită aliată alumina-silica brick (met) cărămidă refractară silico-
alloy element (met) element de aliere aluminoasă
alloying (met, plast) aliere aluminiferous (met) cu conţinut de alumină
alloying addition adaos de aliere aluminium (chim) aluminiu (Al)
alloying element / component / cons-tituent / metal (met, aluminium alloy cage (OM) colivie din aliaj de aluminiu
plast) element / component / compus / metal de aliere aluminium-base alloy (OM) aliaj (pe bază) de aluminiu
alloy metal metal aliat, aliaj metalic, metal de aliere aluminum boron composites compozite pe bază de (aliaje de)
alloy pig iron (met, plast) fontă aliată brută / în blocuri aluminiu şi fibre de bor
alloying property (met, plast) capacitate de aliere aluminum brass (met) alamă cu aluminiu, aliaj Cu-Zn-Al
alloy steel (met) oţel aliat aluminum bronze (met) bronz cu aluminiu, alij Cu-Sn-Al
alloy-steel castings (met) piese turnate din oţel aliat aluminum dross (met) zgură cu Al

- 10 -
aluminum dust (met) praf de aluminiu analog analog, analogic
aluminum graphite composite compo-zit de aluminiu cu analog input (autom) semnal analogic de intrare
ranforsare de grafit analogic(al) analogic
aluminum hydroxide (chim, met) hidroxid de aluminiu analogous analog, similar, asemănător
aluminum impregnation (met) alitare, calorizare, aluminizare analog signal semnal analogic
aluminum nitride (met) nitrură de aluminiu analog-to-digital (converter) dispozitiv sau subsistem ce
aluminum oxide (met) oxid de aluminiu transformă datele reale (de la traducători) în date digitale
aluminum pig (met) bloc de aluminiu (binare)
aluminum plating (met) placare / acoperire cu aluminiu analogy analogie, asemănare, potrivire (cu)
aluminum shot (met) alice / aşchie / granulă de aluminiu analyser analizator
aluminum silicate (met) silicat de aluminiu analysis analiză, descompunere, măsurare, identificare
aluminum solder (met) aliaj pentru lipirea aluminiului analytic(al) analitic
aluminise (met) alitare, aluminizare, acoperire cu aluminiu, analytic(al) expression (mat) expresie analitică
calorizare analytical gap spaţiul dintre electrozii unui spectrograf
alumino-thermic process (met) aluminotermie analytic(al) solution (mat) soluţie analitică
alumino-thermic welding (met) sudare aluminotermică analytic(al) weights set de greutăţi pentru balanţa analitică
aluminous slag (met) zgură aluminoasă analyzation analizare
amalgamate a amalgama analyze a analiza, a cerceta
amalgamating barrel (ind chim, met) amalgamator analysing analiză, care (se) analizează
amalgamation amalgamare, formarea unui aliaj cu mercur anatomical alloy / metal aliaj folosit în chirurgie
amalgam coating acoperire prin amalgamare anchor (nav) ancoră; (OM) şurub / bulon de ancorare / de
amalgam squeezer presă de amalgamare prindere
ambience of air (în) prezenţa aerului anchor agitator (ind chim) amestecător cu ancoră
ambient aer (în) aer obişnuit / ambiant anchor bearing berth (nav) spaţiu de evitare
ambient conditions condiţii normale (de cameră) anchor blade (nav) unghie de ancoră
ambient temperature temperatura mediului ambiant anchor bolt (OM) buton / şurub de fundaţie / de ancorare
ambiguous ambiguu anchor buoy (nav) geamandură de ancoră
American National Standards Institute (ANSI) Institutul anchor cable (cstr, nav) cablu de ancorare
Naţional de Standardizare SUA anchor capstan (nav) cabestan (de ancoră)
America standard screw thread (OM) filet standardizat în anchor chain (nav) lanţ de ancoră
SUA, filet Briggs (pentru ţevi) anchor gear (nav) instalaţie de ancorare
amidship (nav) centru al navei; zero cârma; mijloc cârma; la anchor ground (nav) ancoraj
mijlocul navei anchor book (nav) cârlig de ancoră
aminoplast (plast) aminoplast anchor hoy (nav) şalandă pentru manevrat ancore grele
ammeter (a.c.) (el) ampermetru de curent alternativ anchor light (nav) lumină de ancoră
ammonia (chim) amoniac, hidroxid de anomiu, NH3 anchor loop (nav) buclă de ancoraj
amonia pump pompă de amoniac anchor mixer (ind chim, alim) amestecător cu ancoră
amonia water apă amoniacală anchor nut (nav) bilă de ancoră
amonium (chim) amoniu anchor plate (cstr, OM) şaibă / rondea / placă de ancorare / de
amorphous amorf, fără structură, necrsitalizat fixare
amorphous deposit depunere / depozit amorf(ă) anchor pocket (nav) buzunar de ancoră
amorphous body corp amorf anchor pole (el) stâlp de ancorare / de întindere / de fixare
amourphous carbon carbon amorf anchor ring (mat) tor; (nav) inel / ochi de ancoră
amorphous state stare amorfă anchor rode (nav) cablu de ancoră
amortizate (ec) a amortiza anchor shackle (nav) cheie / belciug de ancoră
amount cantitate, mărime, sumă, valoare; grad, stare; stoc; anchor shank (nav) fus de ancoră
număr; mulţime; volum anchor stake (cstr) stâlp de ancorare / de fixare
amount of crown sfericitate, convexitate anchor steel sheeting (cstr) planşă metalică ancorată
amount of deflection (mec) săgeată de încovoiere anchor tower (cstr) stâlp de ancorare
amount of helm (nav) unghi de cârmă anchor trend (nav) gât de ancoră
amount of rudder (nav) unghi de cârmă anchor tripper (nav) ancorator
amperage (el) intensitatea curentului anchor windlass (nav) vinci de ancoră
ampere (el) amper anchor yoke brăţară de prindere / de ancorare
ampere hour (metr) amper-oră anchoring (nav) ancorare
ampere hour meter (metr) aparat de măsurat în amperi-oră anchoring bolt (cstr, OM) bolţ de ancorare
ampere turn (el) amper-spiră anchoring place (nav) ancoraj, loc de ancorare
amphoteric metal (met) metal amfoter anchoring rod (cstr) tirant de ancorare
amplification mărire, amplificare anchoring strength (plast) capacitate / putere de lipire
amplification coefficient / factor coeficient / factor de anchorage (nav) ancorare; cablu de ancorare, ancoraj; (cstr)
amplificare fixare, consolidare, ancorare
amplification figure cifră de amplificare anchorage dues (nav) taxă de ancorare
amplifier amplificator and şi; iar; precum şi
amplify a amplifica and circuit circuit “şi”
amplifying vibrograph vibrograf cu amplificare and-not circuit circuit “şi-nu”
amplifying winding (autom) bobinaj de amplificare anechoid chamber cameră anecoidă / izolată fonic
amplitude amplitudine; (mat) unghi polar, argument aneroid care nu conţine / care nu foloseşte fluid
amplitude increase creştere a amplitudinii angle undiţă; (OM) ţeavă cotită, colţ; (mat) vârf, unghi; (met)
amplitude of a complex number (mat) argumentul unui număr cornier
complex angle bar (met) cornier
amplitude of roll (nav) unghi de ruliu angle bracket (cstr, OM) guseu, colţar (de fixare)

- 11 -
angle centrifuge centrifugă înclinată anilinie test test pentru determinarea conţinutului de anilină la
angle cock (OM) robinet de colţ arderea unui ulei / unsori, etc.
angle cutter (mas-un) freză unghiulară animal fat (alim) grăsime animală
angle-cutting (mas-un) aşchierea unei teşituri, teşire, teşitură anion anion
angle dozer (cstr) buldozer cu lamă orientabilă anionic anionic
angle drive (OM) transmisie în unghi anion polymerization (chim, plast) polimerizare anionică
angle deflection (OM, mec) unghi de deformare (a arborelui în anisotropic (mec) anizotrop
reazem), rotire în punctul de reazem anisotropy (mec, met) anizotropie
angle gauge şablon de unghiuri anisotropy factor (mec, met, OM) factor / coeficient de
angle iron (met) cornier anizotropie
angle iron with equal sides (met) cornier L cu aripi egale ankle joint articulaţie de gleznă / tip gleznă
angle joint (met, OM) îmbinare de colţ (cu un unghi oarecare anneal (met) a reveni, a modera, a arde, a prăji, a calcina, a
între piese) recoace, a tempera, a normaliza, a decăli, a maleabiliza
angle lever shear foarfece cu pârghie / cotită anneled (met) recopt, revenit
angle moulding press presă înclinată annealed cast iron (met) fontă recoaptă / maleabilă (după
angle of action (OM) unghi de angrenare tratament) / maleabilizată
angle of adjustment (mas-un) unghi de atac annealed copper (met) cupru recopt; aliaj de cupru recopt
angle of advance (mas-un) unghi de avans annealed steel (met) oţel recopt
angle of approach (mas-un) unghi de atac annealed wire (met) sârmă recoaptă/ moale
angle of backing unghi între tăişuri (la foarfece) annealer (met) cuptor de recoacere / de revenire
angle of bend unghi de îndoire / de încovoiere annealing (met) recoacere, coacere, rege-nerare, refacere,
angle of bite / contact (met) unghi de deschidere / de prindere revenire, temperare, normalizare, decălire, maleabilizare
(a cilindrilor de laminare), unghi de contact (semifabricat- annealing bell (met) cuptor tip clopot de recoacere (a rulourilor
cilindru) de tablă)
angle of countersink unghi de teşire annealing box (met) cutie de recoacere
angle of entrance (nav) unghi al tangentelor la bordaj, la etravă annealing carbon (met) carbon / grafit de recoacere
angle off a teşi annealing colour (met) culoare de revenire
angle of fall unghi de cădere / de pantă annealing condition (met) regim de recoacere
angle of flange unghi de lărgire / de evazare annealing crack (met) fisură / crăpătură de recoacere
angle of friction (T) unghi de frecare annealing cycle (met) durată / ciclu de recoacere
angle of glid (T) unghi de alunecare annealing furnace (met) cuptor de recoacere / de revenire / de
angle of hearth slope (met) unghi de înclinare al vetrei maleabilizare
(cuptorului) annealing hood (met) clopot de recoacere (pentru rulouri de
angle of impact unghi de impact tablă)
angle of lead unghi de vizare / de avans annealing lacquier (plast) lac cu uscare în cuptor
angle of lock (mas) toleranţă unghiulară la paralelism annealing oven (met) cuptor de revenire / de recoacere / de
angle of mesh (OM) unghi de angrenare maleabilizare
angle of nip (met) unghi de contact (al semifabricatului cu annealing pot (met) creuzet sau oală de revenire / recoacere /
cilindrul), unghi de atac (la cilindrii de laminare); un-ghi de maleabilizare
îndoire al unei sârme (şi pentru încercări) annealing temperature (met) temperatură de recoacere /
angle of nonslip point (met) unghi neutru / critic revenire
angle of opening unghi de deschidere / de înclinare annealing time (met) timp / durată de recoacere
angle of phase difference (el) unghi de defazaj annex adaos; anexă, supliment; a anexa; a ataşa
angle of ricochet unghi de ricoşare annihilate a anihila
angle of rolling (met) unghi de atac / de contact / de prindere announce a anunţa; a semnala
(între semifabricat şi cilindrii de laminare) announcement anunţ(are), înştiinţare
angle of shock (mec, met) unghi de cicnire / de impact annual anual
angle of sliding (mec, T) unghi de alunecare annual output (ec) producţie anuală
angle of torsion / torque / twist (mec, OM) unghi de răsucire annuity (ec) rentă
angle steel (met) oţel-cornier annul a anula
angle valve (OM, hidr) supapă la care direcţia de intrare şi cea annular inelar, circular, rotund
de ieşire a fluidului formează un anumit unghi annular ball bearing (OM) rulment radial cu bile
Ängstrom (metr) unitate de măsură 1Ä = 1/6438,4696 din annular borer (mas-un) burghiu pentru găurire inelară
lungimea de undă a luminii roşii din spectrul cadmiului (~10 - annular crucible (met) creuzet inelar / circular
10
m) annular cutter / drill (mas-un) burghiu inelar
angular unghiular annular furnace (met) cuptor inelar / circular
angular acceleration acceleraţie unghiulară annular gear (OM) roată dinţată cu dantură interioară
angular contact ball (roller) bearing (OM) rulment radial- annular groove (OM) canal / şanţ inelar
axial sau axial-radial cu bile (role) annular holder (OM) suport inelar
angular momentum produsul dintre momentul de inerţie şi annular kiln (met, sticlă) cuptor circular
viteza unghiulară a unui corp annular magnet (el) electro-magnet cu miez toroidal
angular pitch (OM) pas unghiular (la dantură, roţi de lanţ) annular nozzle (mas) ajustaj inelar; (auto) jiclor inelar
angular tool (mas-un) cuţit cotit annular shape (de) formă inelară
angular velocity (mec) viteză unghiulară annular stiffener (OM) inel de rigidizare
anharmonic anarmonic, nearmonic annular type burner (met) arzător inelar
anhydride (chim) anhidridă annular wave (hidr, mec) undă inelară
anhydrous anhidru annulus fantă inelară, spaţiu / rost inelar, cavitate sau deschidere
anhydrous lime (chim) var nestins în formă inelară
aniline (phenylamine) anilină anode (el) anod; placă anodică
anode bar bară anodică

- 12 -
anode butt (met) anod parţial consumat antifrictional bearing (T) lagăr de antifricţiune
anode copper (met) cupru anodic antifrictional cast iron (T, met) fontă antifricţiune
anode effect efect anodic antifrictional grease (T) unsoare antifricţiune
anode feedback reacţie anodică antifrictional metal (T, met) aliaj (rar metal) de antifricţiune
anode mould (met) formă pentru turnarea anodului antifrother (plast, chim) (aditiv) antispumant
anode mud / slime (met) nămol / precipitat anodic antigravity filtration (ind chim) filtrare sub vid
anode strips (met) benzi anodice antihunt circuit (autom) circuit stabilizator / autobasculant
anodic cleaning curăţare anodică anti-icing device (termo) dispozitiv de protecţie contra gheţii
anodic coating acoperire anodică antiknock antidetonant
anodic effect efect anodic (la acoperiri) antimagnetic antimagnetic, nemagnetic
anodic etching corodare / gravare anodică antimonial lead (met) plumb dur, aliaj Pb + Sb
anodic oxidation oxidare anodică antimony (chim) stibiu (Sb)
anodic oxide coating acoperire anodică antimony bronze (met) bronz cu stibiu
anodic pickling (met) depanare anodică antinode (mec) nod (la unde, vibraţii)
anodic stripping îndepărtarea prin efect anodic a unei acoperiri antinoise antizgomot
anodise a forma prin efect anodic o acoperire antioxidant antioxidant
anodising (met) acoperire anodică, anodizare (de protecţie) antiparallelogram (mat) trapez isoscel
anolyte anolit (la acoperiri) antipiping compound (met) pulbere / substanţă de protecţie
anomalous anormal împotriva retasurilor
anomaly anomalie anti-oxident antioxidant
anorganic anorganic antipodal (mat) diametral opus
anormalous (TH) contrar normei antipoison antidot
answer răspuns; (mat) soluţie antipyretic (termo, ind chim) antitermic, antipiretic
answer the helm (nav) a asculta cârma antirolling tank (nav) tanc de ruliu
antagonism antagonism antirust coating (met) acoperire anticorosivă / anti-rugină
antagonistic couple (mec) cuplu antagonist antirust grease (T) unsoare anticorosivă
antecedent antecedent antirust paint (ind chim) vopsea anticorosivă
antiacid antiacid, resistent la acizi antiscuff property (T) proprietate anti-uzură (la alunecare)
antiager (plast) inhibitor de îmbătrânire antiscoring behaviour (T) comportare bună la abraziune
antichamber compression ignition en-gine (mas) motor diesel antiskid (material) (material, suprafaţă sau acoperire) cu
cu antecameră coeficient mare de frecare / care împiedică alunecarea
anticipation anticipare, anticipaţie antisludge additive (T) aditiv detergent
anticipated anticipat antisoftner (plast) antiplastifiant, împotriva înmuierii
anticoagulant (chim) anticoagulant antitheft door handle (auto) mâner de uşă cu antifurt
anticorrosive (met) anticorosiv antithetic(al) (mat) contrar, antitetic
anticorrosive agent (met) agent / mediu anticorosiv antithrowing agent agent adeziv
anticorrosive coating (met) acoperire anticorosivă antitrigonometric function (mat) funcţie trigonometrică
anticorrosive paint (nav) vopsea anticorosivă inversă
anticorrosive plating (met) acoperire anticorosivă antivibrating antivibrator
anticorrosive protection protecţie anticorosivă antivibrating spring (el, OM, metr) resort / arc antivibrator (de
anticreep device (autom) dispozitiv de frânare (la mers în gol); reţinere)
dispozitiv de blocare antivibrator (autom) amortizor
antidegradant (plast) inhibitor de îmbătrânire antizymotic (chim) care împiedică fermentaţia
antifatigue (plast) (material) ce îmbunătăţeşte rezistenţa la antivil (met) nicovală, contact inferior
oboseală antivil bed (met) pernă de şoc a nicovalei
antifoam (T) antispumant antivil block (met) butuc / sabot al nicovalei
antifoam additive (T) aditiv antispumant antivil cutter daltă lată
antifoam agent (T) agent antispumant antivil face (met) suprafaţa nicovalei
antifouling prevenirea coroziunii (şi or-ganice) (cu referire la antivil’s stock (met) sabot al ciocanului
piese imersate) antivil tool (met) matriţă de forjat
antifreeze (chim) anticongelant; antigel antivil vise (mas-un) menghină cu picior şi nicovală
antifreezing (termo) rezistent la frig anvil (met) nicovală (la forjă), placă de absorbţie a şocului
antifreezing agent (T) aditiv anticongelant mecanic / de presiune; (metr) zona staţionară de contact, la
antifreezing compound (auto, T) antigel micrometru
antifreezing quality (termo) rezistenţă la frig any direction orice direcţie, direcţie arbitrară
antifreezing solution (auto, T) antigel aperiodic aperiodic, neperiodic
antifriction (T) antifricţiune aperiodically damped amortizat fără oscilaţii
Anti-Friction Bearing Manufactures (AFBMA) Producători aperiodic motion (mec) mişcare neperiodică
de Lagăre de Antifricţiune aperiodic network (autom) circuit aperiodic / de relaxare
antifriction alloy (met) aliaj de antifricţiune aperiodic regime (autom) regim aperiodic
antifriction brass (met) alamă de antifricţiune aperiodic stop difragma vibration (el) vibraţie aperiodică
antifriction insert (T) inserţie antifricţiune apertual de deschidere
antifriction lining (T) acoperire antifricţiune aperture (OM) orificiu, deschidere, vizor, gură (de vizitare);
antifriction material (T, met) material de antifricţiune mărimea ochiului la o ţesătură de sârmă
antifriction metal (T, met) aliaj metalic de antifricţiune, babbit aperture angle (mas) unghi de deschidere
(în sens larg) apex vârf, creştet, coamă, creastă, punct culminant
antifriction state (T) stare de antifricţiune apical angle (mat) unghi la vârf
antifrictional (T) de antifricţiune apolar (mat) apolar
antifriction alloy (T) aliaj de antifric-ţiune / de cuzinet / de apothem (mat) apotemă
lagăr apparatus aparat, instrument, dispozitiv

- 13 -
apparatus for direct drying by means of furnace gases (met) arc of roll contact (met) arcul de contact al cilindrului cu
uscător cu gaze de ardere semifabricatul
apparent aparent, vizibil, imaginar, virtual arcogen (met) sudare electrică cu gaz
apparent area of contact (T) aria aparentă a contactului arc-striking (el, met) iniţierea / aprinderea arcului
apparent density densitate aparentă arc through (el) pierdere a blocării arcului
apparent output (mec) putere / productivitate aparentă arc welder maşină / dispozitiv de sudat cu arc electric
apparent powder density densitate aparentă a pulberii arc welding sudare cu arc (electric)
apparent resistance (el) impendanţă arc-welding bimetallization depunere de strat bimetalic prin
apparent time (nav) timp adevărat / real sudare cu arc
appearance aspect, caracter arc-welding depozition depunere prin sudare cu arc
appearance of fracture aspectul / caracterul ruperii arc-welding transformer (el) transformator pentru sudare cu
appliance aparat, instrument arc
applicable aplicabil ardometer (metr) aparat pentru măsu-rarea temperaturii
applicable temperature range interval admisibil de suprafeţei metalice încălzite, pirometru optic cu radiaţie totală
temperatură area (mat) arie, suprafaţă; areal; zonă; domeniu, spaţiu; gamă;
application aplicaţie, aplicare, folosire, întrebuinţare, utilizare sector; perimetru
appraisal apreciere, estimare, evaluare area of ball imprimt / of cup suprafaţa amprentei (la încercări
appreciate a aprecia, a evalua, a estima de duritate, cu bilă)
appreciation apreciere, evaluare, estimare area of contact (met, OM, T) arie de contact
apprentice ucenic area of heating (termo, met) suprafaţă de încălzire
approach acces, cale de acces, apropiere, aproximaţie; a (se) area of identation suprafaţa amprentei (la determinarea
apropia; a sesiza; a ataca; a converge spre durităţii)
approach between surfaces (T) apropierea suprafeţelor în area of section suprafaţa / aria secţiunii
contact area reduction gâtuire (şi la rupere)
approach contact (OM) contact de intrare în angrenare argentan (met) aliaj Cu-Ni-Zn, alpaca, argentan
(angrenare antepolară) argilaceous argilos
approach roller table (met) transportor cu role pentru argon (chim) argon (Ar)
alimentare argon-arc (el, met) arc (electric) în (mediu de) argon (la sudură)
appropriate potrivit, adecvat, propriu, specific, deosebit argue a argumenta; a deduce, a dovedi, a arăta, a atesta
approval test test / încercare / probă de recepţie argument (mat) argument, variabilă independentă, unghi polar
apron sorţ (la sudură); capac de apărătoare arid arid, uscat, secetos
aquafortis (chim) apă tare, acid azotic concentrat aris (OM) piedică, opritor
aqua regia (chim) apă regală arise a lua naştere, a se ivi; a se produce, a rezulta
aqueous apos arithmetic mean medie aritmetică
aqueous corrosion coroziune din cauza apei / umezelii arithmetic mean deviation of the pro-file (OM, metr) deviaţia
aquiculture acvacultură medie arit-metică a profilului, rugozitate medie
arbitration bar (met) bară de testare, obţinută odată cu piesele arithmetics aritmetică
turnate arithlog diagram diagramă cu scară logaritmică pe o axă
arbor arbore, piesă cilindrică (în rotaţie), arbore principal; (met) arm (OM) braţ, umăr, pârghie, mâner, jug, traversă, consolă,
bară metalică, cilindrică necesară fixării miezului la turnare spiţă, ramură; (nav) braţ de ancoră / a arma, a pune armatură
arborescent (met) dendritic armament (cstr, mas) armare
arc (el, met) arc (electric / de sudură) armature (T) contact cu alunecare; cursor, glisant, rotor; (el)
arc cutting (met) tăiere cu arc electric indus, corp de iluminat, armătură (la magnet); (OM) garnitură
arc cutting machine (met) maşină de tăiat cu arc electric armature bar (el) bară de indus
arc discharge (el) descărcare în aer armature bearing (OM) lagăr de rotor
arc duration (el) durată a arcului armature bore (OM) alezaj al rotorului
arc extinguisher (el) stingător de arc armature circuit (el) circuit al indusului
arc flame (el) flacară de arc (electric / de sudură) armature coil (el) bobină de indus
arc furnace (met) cuptor cu arc electric armature core (el) miez al indusului
arch (met) boltă / boltire a cuptorului; (cstr) cupolă, pod, punte; armature core disk (el) tobă de rotor / indus
curbură, îndoire, săgeată, arc, arcadă armature cross (el) stea de indus
arch abutment (cstr) zid de sprijin, zonă de reazem a bolţii armature current (el) curent de indus
arch bearing (cstr) reazem al arcului armature drum (el) tambur al indusului
arch brick (met) cărămidă pentru boltă (a unui cuptor); (cstr) armature duct (el) crestătură / canal de răcire a indusului
cărămidă-pană; bolţar armature end-connection (el) bornă de indus
arched arcuit, curbat armature end plate (el) placă frontală a indusului confecţionat
arched ginder (cstr) fermă / grindă principală în arc din tole; cap al indusului
arched roof (met) boltă de cuptor armature field (el) câmp al indusului
arched roof of hearth (met) boltă de focar (la un cuptor) armature flux (el) flux al indusului
arc heating (termo, el, met) încălzire prin arc electric armature head flange (el) flanşă fixă a indusului
Archimedean conveyor transportor elicoidal armature iron (el) corp de indus din oţel
arc ignition (el) amorsarea arcului electric armature lamination (el) tole de indus
arch rib (cstr) nervură armature leakage (el) dispersie magnetică a indusului
arch truss (cstr) fermă în arc armature line of force (el) linie de forţă a indusului
arch with fixed ends (cstr) arc încastrat în ambele părţi armature pinion (el) pinion de / pe rotor
arcing (met) arderea arcului (la sudură), topirea marginilor de armature quill (el) suport de indus
sudat, scânteiere armature reaction (el) reacţie a indusului
arc line curbă; segment de curbă; florar armature reaction machine (el) maşină cu reacţie de indus
arc of contact (met) arc de contact; arc rezemat armature resistance (el) rezistenţă a indusului
armatures armături, accesorii, garnituri

- 14 -
armature shaft (el, OM) arbore de rotor asperity asperitate
armature slip (el) alunecare a indusului as quenched (met) în stare călită
armature slot (el) canal / crestătură de indus as rolled (met) în stare laminată
armature spider (el) bucşă a indusului assay încercare; a încerca, a analiza
armature stray flux (el) dispersie magnetică a indusului assay office laborator
armature stroke (el) joc al indusului assemblage asamblare, montaj
armature tooth (el) dinte de indus assemble a asambla, a monta
armature voltage (el) tensiune de indus assembling asamblare, care se asamblează
armature winding (el) bobinaj de indus assembling shop atelier / hală de asamblare / de montaj
arm braces (mas-un) contrasuport / reazem-suport assembly asamblare, montaj, montare, instalare; ansamblu
arm bracket (s) (OM) contrasuport assembly drawing desen de asamblare / de montaj / de
arm clip (OM, el) brăţară ansamblu
armco iron (met) fier pur, fier armco assembly line linie de asamblare / de montaj
Armenian stone corindon assembly load sarcină totală pe ansamblu
arm file pilă pătrată aspră assembly mark semn de montaj
arming (TH) armătură assembly time timp de asamblare / de menţinere a amestecului
armlet (el) brăţară de lipit înainte de presare
arm mixer (OM) malaxor, agitator, amestecător cu braţe sau assembly tool sculă de asamblare
palete asses (ec) a evalua, a taxa; a impune, a stabili, a aprecia
arm of couple (mec) braţ al cuplului (de forţe) assessment (ec) impunere, taxare; apreciere
arm of mixer braţ al amestecătorului assorting (met) sortare (a tablelor)
arm of wheel (OM) spiţă de roată assumption ipoteză, presupunere
armour construcţie de protecţie, armură, blindaj, cuirasă assurance factor factor / coeficientde siguranţă
armoured blindat, armat assign a desemna, a atribui
armoured cable cablu blindat / armat / protejat association (chim, ec) asociere
armoured glass geam armat astatic independent de polaritatea Pământului
armoured steel (met) oţel pentru blindaje as tempered (met) în stare revenită
armour plate (met) placă pentru blindaj as tempered hardness (met) duritate după revenire
arrangement dispunere, amplasare (a unei maşini), montaj (şi as tempered tensile strength (met) rezistenţă la rupere la
pentru sudare) tracţiune în stare revenită
arrester (mas-un, met) limitator (şi de cursă), dispozitiv de ASTM (American Sosiety for Testing and Materials)
siguranţă / de oprire / de prindere Asociaţia Americană pentru Testări şi Materiale
arresting device (mas-un, met) limitator (şi de cursă), dispozitiv as welded (met) în stare sudată
de siguranţă / de oprire asymptotic property proprietatea de a fi asimptotic / de a avea
arrest point (mas-un, met) punct de oprire / de transformare o asimptotă
arsenic (chim) arsen (As); arsenic asynchonous asincron
articulated (mec, OM) articulat(ă) atmosphere atmosferă
artificial ageing (met) îmbătrânire artificială atmosphere air aer atmosferic
artificial gas (TH, met) gaz industrial atmospheric corrosion coroziune atmosferică
artificial ventilation (met) ventilaţie / aeraj artificial(ă) atmospheric pollution poluare atmosfe-rică; conţinut de parf
as annealed tensile strength (met, mec) rezistenţă (la tracţiune) (în atmosferă)
în stare recoaptă / după recoacere atmospheric pressure presiune atmosferică
asbestos azbest sau amestec de azbest atmospheric pressure feeding (met, plast, alim) alimentare sub
asbestos board placă de azbest presiune atmosferică
asbestos cement corrugated sheet placă de azbociment atmospheric pressure head (met) maselotă atmosferică /
asbestos tress şnur de azbest deschisă
as cast (met) în stare turnată atmospheric pressure riser (met) maselotă atmosferică /
ascending / ascensional ascendent, crescător deschisă
ASCII (American Standard Code for Information atom atom
Interchange) cod standardizat american pentru schimbul de atomic (arc) welding (met) sudare cu hidrogen atomic
informaţii atomic dislocation (fiz, met) deplasare / dislocare a unui atom
as delivered în stare de livrare atomic mass / weight masă atomică
as drawn (met) în stare trasă atomic number număr atomic
as-fabricated (o piesă sau un an-samblu) terminat dar fără atomisation atomizare, procedeu de producere a picăturilor fine
condiţii de tratament (de detensionare, specific sudurii, lipirii, atomised atomizat, pulverizat
prelucrării prin aşchiere, etc.) atomiser atomizor, pulverizator, injector, dispozitiv de
as forged (met) în stare brut forjată împroşcare
ash cenuşă atrament process (met) parkerizare (la fosfatare)
ash box (termo, met) cenuşar, cutie de cenuşă at rest în repaus
ash content conţinut de cenuşă (la uleiuri minerale, etc.) attach a ataşa, a lega, a adăuga, a anexa, a fixa, a prinde
ash free fără cenuşă attached coupon (met) bară turnată (apendice) pentru probe
ash inclusion incluziune de cenuşă attachment aderenţă, ataşare, adeziune, lipire, prindere
ash removal evacuarea / eliminarea cenuşii attack atac (chimic); corodare, distrugere
ash pit (termo) cavitate de acumulare a cenuşii attain a atinge (o limită)
ash residue reziduu de cenuşă attendance comandă, conducere; (de)ser-vire, întreţinere;
ASME (American Society for Mechanical Engineering) mânuire, reglare
Asociaţia Americană a Inginerilor Mecanici attraction / attractive force (mec) forţă de atracţie
asperities asperităţi, rugozitate attrition frecare, fricţiune, roadere
asphalt mixing plant fabrică / agregat de asfalt auction sale (ec) vânzare prin licitaţie
aspiration aspiraţie audiofrequency audiofrecvenţă

- 15 -
audit (ec) a revizui automatic changing switch întrerupător / comutator automat de
auditing (ec) revizie, control schimbare
auditive / auditory sensation senzaţie auditivă automatic check control / verificare automat(ă)
auger (cstr) distribuitor elicoidal de materiale; (OM) pas al automatic check sorter sortator automat (cu verificare)
melcului; (mas-un) burghiu elicoidal / lat / lingură; melc; automatic chuck lathe strung automat, cu mandrină universală
perforator automatic circuit breaker întrerupător automat, disjunctor de
auger bit burghiu pentru lemn; (mas-un) burghiu elicoidal / protecţie
cilindric, tăiş al burghiului automatic clutch (OM) prindere automată, cuplaj automat
auger drill (mas-un) burghiu-melc, perforator tip melc automatic control control automat / reglare / comandă automată
auger-nose shell racletă, răzuitor automatic control circuit circuit de control automat
augment a mări, a amplifica, a creşte; a adăuga, a completa, a automatic controller dispozitiv de control automat, regulator
multiplica automat
augmentation distance distanţă / lungi-me de explorare (şi automatic control system sistem cu control automat
pentru microscop) automatic control valve ventil / supapă cu control automat
auriform file (mas-un) pilă triunghiulară mică, cu faţa automatic cross feed avans transversal automat
principală semirotundă automatic cut-out întrerupător / disjunctor automat
austempering (met) călire izotermică, îmbunătăţire în trepte automatic cutting-out deconectare automată
austenite (met) austenită automatic cycle ciclu automat
austenitic (met) austenitic automatic discharge hopper car (met) vagon autodescărcător /
austenitic cast iron (met) fontă austenitică cu descărcare automată
austenitic grain size (met) mărimea grăuntelui de austenită automatic disconnector întrerupător automat
austenitic manganese steel (met) oţel austenitic manganos automatic distribution distribuţie automatizată
austenitic Ni-Cr steel (met) oţel (inoxidabil) Ni-Cr austenitic automatic error correction corectarea automată a erorii
austenictic stainless steel (met) oţel inoxidabil austenitic automatic feed alimentare automată
austenitic steel (met) oţel austenitic automatic feeder alimentator automat
austenising (met) austenitizare automatic feeder equipment echipament de alimentare
austenising temperature (met) temperatură de austenitizare automată
austenitisation (met) austenitizare automatic feeding alimentator automat
authenticity autenticitate automatic feeding device / machine dispozitiv / maşină de /
authority autoritate, putere pentru alimentare automată
authorisation autorizaţie, împuternicire, permisiune automatic filling machine maşină automată de umplere
author’s certificate brevet de autor automatic fire alarm alarmă autosesizabilă de foc
auto carrier remorcă pentru transportat automobile automatic following urmarire automată
autocationic plating depunere prin reducere autocatalitică automatic gate lock dispozitiv de închidere automata a uşii
autoclave press (plast) presă cu autoclavă automatic gearbox transmisie automată (cu roţi dinţate)
autoclaving tratare în autoclavă automatic governor regulator automat
autocrane automacara automatic inspection control / inspecţie automat(ă)
autofeed (TH) alimentare / alimentator automat(ă) automatic interlock dispozitiv de blocare automată
autogenous gazos, autogen (şi la sudură) automatic interlocking blocare / zăvorâre automată
autogenous cutting / fusing (met) tăiere autogenă a automatic interruption întrerupere automată
materialelor metalice automatic lathe (mas-un) strung automat
autogenous cutting-machine (met) maşină / instalaţie de tăiat automatic load indication indicare automată a sarcinii /
autogen greutăţii
autogenous cutting shop (met) atelier / loc pentru tăiat autogen automatic load limitation limitare automată a sarcinii /
autogenous ignition (termo) autoaprindere greutăţii
autogenous welder (met) aparat de sudură autogenă automatic lubrication ungere automată
autogenous welding sudare autogenă automatic machine maşină automată
autogenous welding by fusion sudură / sudare prin topire / automatic measurer aparat de măsură, automat
autogenă prin topire automatic milling machine maşină (semi)automată de frezat
autogenous welding by pressure sudură / sudare prin presare automatic mix(ture) control controlul automat al amestecului
auto-hoist elevator pentru automobile automatic opening / tripping deschidere / declanşare automată
auto-ignition autoaprindere automatic packaging etanşare automată
autoignition temperature temperatură de autoaprindere automatic peak limiter limitator automat de vârf (de valoare
auto-jack (OM, auto) cric pentru automobile, cric automat / maximă)
acţionat automatic phase control control automat al fazei
auto-man automat automatic powder measuring machine maşină automată
auto-lathe (mas-un) strung automat pentru dozarea pulberilor
automate a automatiza automatic power traverse avans automat
automated machine maşină automată automatic process control control automat al procesului
automatic advanced ignition (auto) avans automat la aprindere automatic proportioning dozare automată
automatically operated cu comandă automată, acţionat automat automatic reclosing reînchidere / reanclanşare automată
automatic arc welder maşină automată de sudat cu arc electric automatic recorder înregistrator automat
automatic balancer dispozitiv de echilibrare automată automatic recording înregistrare automată
automatic blocking blocare automată automatic regulation reglare automată
automatic block system sistem de blocare automată automatic regulator regulator automat / dispozitiv de reglare
automatic boiler control (termo) control automat al boilerului / automată
cazanului automatic remote control reglare / control / comandă
automatic brake frână automată automat(ă) / de la distanţă
automatic-brake actuator organ de acţionare a frânei automate automatic roll loader dispozitiv de încărcat automat cu cilindru
automatic casting machine maşină automată de turnat / cu rolă

- 16 -
automatic sampling luare / eşantionare automată a probelor automobile works lucrări (şi de reparare, reglare) la automobile
automatic screw machine maşină / strung automat(ă) de filetat automotive engine motor de automobil
automatic sequence manufacture fabricaţie automată, în serie automotive engineer inginer specializat în construcţia de
automatic servo-drive servo-mecanism automobile
automatic soap cutter dispozitiv de tăiat automat săpunul automotive engineering construcţia de automobile
automatic spark advance avans automat la scânteie automotive excavator excavator autopropulsat
automatic speed control control / reglaj automat al vitezei automotive fuel combustibil pentru automobile
automatic spot welding sudare automată, în puncte automotive industry industria automobilelor
automatic stabilization system sistem de stabilizare automată automotive truck autocamion
automatic starter starter automat / dispozitiv automat de autonomous autonom
pornire auto-oiled (T) auto-lubrifiat (cu ulei)
automatic starting device dispozitiv automat de pornire auto-oscillations oscilaţii întreţinute
automatic star-up pornire automată auto-oxidation auto-oxidare
automatic steel (met, mas-un) oţel pentru automate (pentru autopunch-impact hardness tester aparat de determinare a
prelucrare pe maşini automate) durităţtii prin impact
automatic stock feed alimentare automată autoreduction autoreducere
automatic stop arrangement mecanism pentru decuplare autorepair shop atelier de reparaţii auto
automata a avansului auto-repeater generator de semnal repetabil
automatic stop device zăvor / dispozitiv automat de oprire auto self-excitation autoexcitaţie
automatic switch întrerupător automat autotimer ceas automat pentru conectarea sistemelor de ungere
automatic switching întrerupere / comutare automată (la laminoare)
automatic temperature controller (autom, metr) dispozitiv auto transformer transformator auto
automat de control / reglare a temperaturii autotransformer starter starter pentru auto-transformator
automatic testing testare automată auto-truck autocamion
automatic time switch temporizator automat auto-truck scale basculă de camion
automatic titrating apparatus aparat automat de titrare auto tyre anvelopă de automobil
automatic tracking (following) ghidare / reperare / urmărire auto-tyre casing (auto) anvelopă de automobil (partea metalică)
automată autovulcanisation stock amestec autovulcanizator
automatic transmission transmisie automată auxiliaries produse ajutătoare / auxiliare; servicii auxiliare
automatic tripping declanşare automată (interne ale unei întreprinderi)
automatic tube filling machine maşină automată pentru auxiliary auxiliar
umplerea tuburilor auxiliary air intake admisie suplimentară de aer
automatic turret lathe (mas-un) strung automat cu cap revolver auxiliarz anode (met) anod auxiliar / suplimentar
automatic voltage regulation (el) reglare automată a tensiunii auxiliary apparatus aparat auxiliar
automatic weigher cântar automat auxiliary carrier grindă auxiliară, suport auxiliar
automatic weighing cântărire automată auxiliary circuit circuit auxiliar
automatic weighing machine maşină de cântărit automat auxiliary condenser condensator auxiliar
automatic weld sudură automată auxiliary connecting-rod (OM) bielă secundară, bieletă
automatic welding sudare automată auxiliary contact contact auxiliar
automatic winch (OM) vinci automat auxiliary department departament auxiliar / secundar
automating balancing echilibrare automată auxiliary device dispozitiv auxiliar
automating coupling cuplare, conectare (mecanică) automată auxiliary drain canal / drenaj auxiliar
automating welding sudură automată (şi proces de sudare auxiliary force forţă auxiliară; personal auxiliar
automată) auxiliary fuel tank rezervor / tanc suplimentar / auxiliar de
automation automatizare combustibil
automation control gear echipament de reglare automată auxiliary furnace for finishing glass-ware cuptor de uscare (a
automation plan plan de automatizare sticlăriei)
automatization automatizare auxiliary gearbox transmisie (cu roţi dinţate) auxiliară
automaton model matematic abstract; sistem automat auxiliary grate (termo) focar / grilaj auxiliar
automobile automobil auxiliary hoist elevator auxiliar
automobile accessories accesorii pentru automobile auxiliary ignition aprindere suplimentară
automobile body caroserie de automobil auxiliary implement dispozitiv auxiliar
automobile-body sheet (iron) (auto, met) tablă de caroserie / de auxiliary jack (OM) cric / vinci auxiliar
ambutisat caroserii auxiliary jet jiglor de rezervă
automobile chassis şasiu de automobil auxiliary machine maşină auxiliară / secundară
automobile engine motor de automobil auxiliary material material auxiliar
automobile engineer inginer pentru construcţia de automobile auxiliary means mijloace auxiliare
automobile engineering construcţie de automobile auxiliary phase winding înfăşurare suplimentară
automobile expert expert în automobile auxiliary plane plan auxiliar
automobile factory fabrică / uzină de automobile auxiliary products produse secundare / auxiliare
automobile gasoline benzină de autoturisme auxiliary quantity cantitate auxiliară / suplimentară
automobile industry industria automobilelor auxiliary relay releu auxiliar
automobile mechanic mecanic auto auxiliary reservoir rezervor auxiliar / suplimentar
automobile motor motor pentru automobile auxiliary service serviciu auxiliar
automobile oil ulei pentru automobile auxiliary shaft (OM) arbore auxiliar / suplimentar
automobile plant uzină de automobile auxiliary slide valve (termo) sertar / supapă auxiliar(ă) / de
automobile radiator radiator auto expansiune
automobile trade comerţ cu automobile auxiliary spar (OM) pârghie / bară / traversă auxiliară
automobile trailer trailer (de transportat automobile) auxiliary spark gap distanţă auxiliară dintre electrozi; eclator
automobile tyre cauciuc (roată) auto auxiliar

- 17 -
auxiliary spring (OM) arc auxiliar / suplimentar; contraarc axial compression (mec) compresiune axială; solicitare la
auxiliary switch întrerupător auxiliar flambaj
auxiliary (testing) electrode electrod suplimentar / auxiliar axial displacement deplasare axială
auxiliary theorem teoremă ajutătoare axial extension alungire axială
auxiliary transmission transmisie / cutie de viteze suplimentară axial extension test încercare de alungire axială
/ auxiliară axial flow compressor compresor axial
auxiliary valve vană / supapă de avarie / de reparaţie axial flow turbine turbină axială
auxiliary variable variabilă secundară axial force forţă / tensiune axială
av. (average) medie axial hydraulic thrust forţă pe direcţia axială (şi la pompe)
avail a dispune de axial load sarcină axială
availability acces; posibilităţi de obţine-re; probabilitatea ca un axial load factor (OM) factorul încărcării axiale (la rulmenţi)
sistem infor-maţional să fie operaţional; disponibi-litate (la axial magnification mărire axială; grosisment axial
maşini şi emulsii) axial modes (mec) vibraţii pe direcţie axială
available utilizabil, disponibil, existent, care poate fi găsit / axial module (OM) modul axial
procurat axial pitch (OM) pas axial
available chorine (chim) clor activ axial plane plan axial / de simetrie
available electric energy energie electrică disponibilă axial play joc axial / longitudinal
available energy energie disponibilă / liberă axial porosity (met) porozitate centrală / axială (la un lingou)
available heating value căldură specifică utilă axial pressure presiune axială
available power putere disponibilă axial profile (OM) profil axial (şi la roţi dinţate, şuruburi, etc.)
available storage volum util (de înmagazinare / de depozitare) axial pump pompă axială / elicoidală
avalent (chim) avalent; (mat) de valoare nulă axial ratio raport al axelor
avenue stradă, arteră de circulaţie axial runout abatere pe direcţie axială la rotaţia unei piese
average medie, medie aritmetică; a calcula media aritmetică; axial spring (OM) arc axial / longitudinal
mediu, mijlociu, mediat axial stress tensiune / efort axial(ă)
average agreement compromis de avarie axial symmetrical flow curgere axial simetrică
average boiling point temperatură medie de fierbere axial tension tensiune / efort axial(ă)
average bond (ec) înscris pentru caz de avarii axial thrust (mec, OM) apăsare / presiune / forţă / încărcare
average calculating operation (autom) calculare a mediei axială
average capacity putere medie axial tube tub axial
average depth adâncime medie axial turbine turbină axială
average deviation (TH) deviaţie / abatere medie axiom axiomă
average grain size (met) mărimea medie a grăuntelui (cristalin) axis axă
average local velocity viteză medie locală axis intercept segment de axă
average life / life-time (fiz) viaţă medie, durată medie de viaţă axis of abscise axa absciselor
average output producţie / putere medie; debit mediu axis of buoyancy (nav) axă de carenă
average performance putere / performanţă medie axis of cone axă a conului
average piston speed (auto) viteză medie a pistonului axis of curvature axă de curbură
average pitch pas mediu (de înfăşurare) axis of incidence axă normală (de incidenţă)
average rate of creep (met) viteză medie de fluaj axis of instantaneous rotation (mec) axă de rotaţie instantanee
average sample probă medie / omogenizată axis of ordinates axă a ordonatelor
average speed viteză medie; (cf) viteză comercială / de marş axis of oscillation axă a oscilatiei
average speed between stops (mec) viteză medie între opriri axis of pressure linie piezometrică (a energiei potenţiale)
average value valoare medie axis of reference axă de coordonate
average velocity (mec) viteză medie axis of revolution axă de revoluţie
averaging operaţie de mediere a valorilor axis of rolling axă de rostogolire; (met, plast) direcţie de
aversion aversiune laminare
avidity aviditate axis of rotation axă de rotaţie
Avogadro’s number (fiz) numărul lui Avogadro axis of symmetry axă de simetrie
avoid a evita, a preveni axis of weld axă a sudurii
avoidance evitare, ocolire, anulare axis parallel cu axe paralele
avometer volt-ohmampermetru axis through center of gravity linie a centrelor de greutate
awash la suprafaţa apei, la nivelul apei axle (mas, OM) ax, arbore, osie
aweigh (nav) smuls (despre ancoră) axle base (auto) distanţă dintre roţi / dintre axe
A.W.G (= American Wire Gauge) (mas) calibru american axle bearing (auto, OM) lagăr al axului; (cf) lagăr al osiei
pentru sârmă axle bed (OM) suport de osie
awl (TH) sulă axle box (cf) cutie de unsoare; lagăr de osie; bucşă de lagăr,
awning cort; tendă cuzinet
awu (atomic weight nunit) unitate atomică de greutate / de axle box adjustment wedge (cf) pana de reglare a cuzinetului
masă de osie
ax(e) topor; căpuitor, ciocan de nituit axle box bearing (cf) cuzinet pentru cutia de unsoare
axes of strain (mec) axele principale de deformaţie axle box cover (mas) capac de lagar; capac al cutiei de unsoare
ax handle coadă de topor axle box guide (cf) placă de gardă, furcă de osie, ghidaj al cutiei
axial axial de unsoare
axial ball bearing (OM) rulment axial cu bile axle box-keep (cf) contra-cutie de unsoare
axial bearing (OM) lagăr axial, crapodină axle bracket (OM) suport / scoabă de prindere a axului
axial circular pitch (OM) pas axial (la dantura înclinată) axle breakage (auto, OM) rupere a axului / a osiei
axial clearance (OM) joc axial axle camber (auto) unghi de cădere a roţilor; (OM) săgeata
axial component (mec) componentă axială arborelui
axle cap (mas) capac de lagăr, capac al osiei / al butucului

- 18 -
axle casing (auto) carter / carcasă a(l) osiei baby (mas, TH) de dimensiuni mici, miniatural
axle center (cf) osie de mijloc bacciferous structure (met) structură granulară
axle collar (OM) umăr de osie back (mas-un) dos / spate al tăişului; înapoi, în spate; a sprijini,
axle dip (auto) unghi de cădere a roţilor a da înapoi, (mas) suport, spate
axle disk (mas) disc de roată, roată monobloc backacter (shovel) (cstr, mec) excavator cu cupă întoarsă
axle drive (mas, OM) acţionarea osiei, mecanismul de acţionare backacting excavator / shovel (cstr, mec) excavator cu cupă
a osiei întoarsă
axle drive bevel gear (auto, OM) coroa-nă / roată dinţată conică back action acţiune inversă, reacţiune
(de antrenare) a diferenţialului back-acting excavator / shovel excavator cu cupă întoarsă
axle drive bevel pinion (auto, OM) pinion de atac al back and fill (nav) a masca şi a umple
diferenţialului; pinion conic de diferenţial back and forth motion (autom, mas-un) mişcare alternativă /
axle drive shaft housing (OM) locaş de ghidare a axului înainte-şi-înapoi
planetar back and front pitch of a winding (el) pas parţial al unei
axle end (OM) capăt de osie înfăşurări în tobă
axle friction (OM, T) frecarea osiei (în reazeme) back angle unghi de aşezare
axle grease (T) lubrifiant / unsoare de osie backacter (shovel) (cstr, mec) excavator cu cupă întoarsă
axle guard (cf) placa de garda; reazem de osie back axle (OM, auto) ax / osie / punte din spate
axle guide stay (cf) legătură a plăcii de gardă backbone type of frame (auto) cadru cu tub central
axle head (OM) cap de osie back bridge wall (met) prag de focar
axle journal (OM) fus; fus de osie back center (mas-un) vârf al păpuşii mobile (la strung)
axle lathe (mas-un) strung pentru prelucrarea osiilor backcoating acoperire pe partea opusă (şi ornamentală)
axle load (cf, OM) presiune / sarcină pe osie back cone (mas) con suplimentar
axle lubrication pipe (OM, T) ţeavă de ungere a axului back-connected switch (el) întrerupător cu contacte posterioare
axle neck (OM) fus de osie; pivotul axului back cone of level gear (mas, mat) con complementar / frontal
axle pin (OM) fus; fuzetă, ax de fuzetă (la angrenaje conice)
axle pivot steering (auto) direcţie cu fuzete back-connected switch (el) întrerupător cu contacte posterioare
axle pressure (mas) presiune pe osie back digger (cstr) excavator cu cupă întoarsă
axle shaft (auto, OM) semiosie; arbore de planetar / de back discharge (met) descărcare inversă
diferenţial back draft (termo) tiraj invers; (met) piesă cu conicitate sau
axle shaft bearing (OM) lagăr / rulment de arbore planetar înclinare in-versă pentru a fixa model (la turnare)
axle shaft casing (auto, OM) locaş de ax planetar / de semiaxă back edge (met, mas-un) suprafaţă / faţă de aşezare
axle shaft housing (auto, OM) sistem (locaş) de prindere a backed off (milling) cutter (mas-un) freză cu dinţi detalonaţi
axului; trompă a semiaxei backed type of mill (met) laminor cu cilindri de susţinere
axle sleeve (auto, OM) arbore tubular de diferenţial / de back electromotive force (el) tensiune contra-electromotoare
planetar, bucşă de protecţie arborelui back end plate placă / perete din spate / terminală
axle slide (OM) furcă de osie; placă de gardă back face (OM) şaibă la rulmentul axial; suprafaţă de aşezare (şi
axle spring/ springing (mas, OM) suspensie a osiei / a axului; la rulment axial)
arc de suspensie back fall (OM) prag, treaptă
axle stub (auto, OM) capăt de arbore back fall slope panta pragului
axle swivel (OM) capăt de arbore backfill (cstr) rambleu (met) metal încărcat prin sudură
axletree (OM) ax, osie back fire întoarcerea flăcării (în becul de sudare)
axle washer (OM) disc / garnitură de osie backfill compactor (cstr) utilaj pentru compactarea rambleelor
axle weight sarcină axială background fundal, suport (şi pentru o acoperire), fond,
axle-weight limit (auto, OM) sarcină admisibilă pe ax material de bază
axoid (OM) axoidă background noise zgomot de fond
axonometric chart stereogramă backhand welding sudură peste mână / incomodă / cu flacăra
axonometric perspective perspectivă / vedere axonometrică dirijată spre cusătură / înapoi / spre dreapta
azolate (chim) azotat backing (T) spate, suport, material de ba-ză, placă de bază; mers
azote azot ( N ) înapoi / invers
azotic acid (chim) acid azotic backing anchor (nav) ancoră de împerechere
azotize (ind chim, met) nitrurare backing bead weld cusătură pe dos, executată înainte de sudura
azure azuriu principală
backing block căptuşeală, placă-suport

B
backing cloth pânză-suport, ţesătură de întărire
backing electrode contra-electrod (şi la sudură)
backing flange (OM) flanşă de susţinere
backing frame (cstr, mas) cadru suport
backing memory / storage / store (c) memorie suplimentară;
alimentator auxiliar / de rezervă
backing metal (T) aliaj de turnat pe spate, metal de dublare,
babbit (met, T) compoziţie / căptuşeală pentru lagăre, babbit, material pentru suport de cuzineţi turnaţi
aliaj de antifric-ţiune (numit şi alb, pe bază de Sn - Pb) backing-off (OM) înşurubare; (met) îndepărtare (şi a aliajului
babbit alloy / metal (T, met) aliaj de lagăre de tip babbit moale din lagăr); detalonare
babbit bearing (OM, T) lagăr cu aliaj antifricţiune backing-off clearance (mas-un) detalonare prin rectificare
babbit-line(d) bearing (met, OM) lagăr cu acoperire / cuzinet backing-off current curent compensator
din aliaj antifricţiune (tip babbit) backing-off device (mas-un) dispozitiv de detalonat
babbit-lining (met, OM) (procedeu) de acoperire cu aliaj moale backing-off lathe (mas-un) strung de detalonat
tip babbit (şi prin turnare) backing-out punch perforator cu coadă
babbiting jib (met) dispozitiv de centrat dornul la turnarea backing pass executare prealabilă a cusăturii pe dosul îmbinării,
compoziţiei de lagăr sudare prealabilă rădăcinii

- 19 -
backing plate placă intermediară / de presiune (la pre-ă); placă back running mers înapoi
de bază / de fixare la matriţă; (el) placă de sprijin la backshaft (OM) traversă / arbore de / din spate
acumulator, contraplacă; (hidr, OM) manşetă de piele, back shift schimb de după-amiază
garnitură (plată) back side (TH) latură din spate, revers; pagină cu soţ, verso
backing pump prima pompă de vid (legată la atmosferă, într-un back slope (mas-un) unghi de înclinare al tăişului principal (la
montaj cu două pompe) scule aşchietoare)
backing ring (OM) inel interior / de adaos / pentru a întări back-slope angle (of cutting tool) unghi de detalonare (la scule
sudura la ţevi aşchietoare)
backing roll (OM) rolă / valţ / cilindru de susţinere backspace () (c) tastă de ştergere a caracterului din stânga
backing run sudură de adaos (aplicată în sens invers primei cursorului
suduri), retrosudură back-spacer key clapă / buton de răspuns
backing strip placă / eclisă (din material neinflamabil) pentru backstay (auto) tirant, cablu de ancoraj; cală / bloc de sprijin;
mărirea calităţii sudurii reazem de pantă; piedică la roată
backing-up (met) turnare a aliajului pe spatele piesei, întărirea backstay rope cablu portant / de ancorare
(de obicei prin turnare / placare) a unei piese din material mai back steam (termo) contra-abur, abur de contrapresiune
moale (şi la lagăre) back-step pass rând depus la sudare, în pas de pelerin
backing-up screw (OM, mas-un) şurub opritor back-step welding sudare în pas de pelerin
backing welding electrode contra-electrod de sudură back stop (mas-un, met) prag, limitator de cursă
back interest (ec) dobândă neachitată / în restanţă back stroke mers / cursă înapoi, recul, contralovitură, reacţiune
back-kick (TH) întoarcere / descărcare inversă, lovire la back tension bridle (met) dispozitiv pentru întinderea benzii (la
întoarcere; rateu laminoare)
backlash (TH) mers în gol, joc, cursă moartă, alunecare, back to back (OM) spate în spate, montaj în O la rulmenţi
patinare, rost de dilataţie back tool-holder slide (mas-un) sanie port-sculă pe spate
backlash of the control joc al comenzilor back twist (mec) contratorsiune; rotire în sens invers, moment
backlash on pitch circle (OM) joc la / între flancuri (pe cercul contrar de rotire
de divizare) backup (TH) piesă de schimb
backlog restanţă; rezervă, rămăşiţă, rest back-up (met, T) a turna un aliaj pe spate; a tipări pe verso
backlog of orders portofoliu de comenzi back-up block bloc de umplutură, suport (metalic)
back mill table (met) cale inversă cu role (plasată sub cilindrul backup copy (inf, c) copie (de rezervă) a unui fişier
de laminare) back-up equipment echipament de rezervă
back motion (met) mişcare în sens invers; (nav, mas-un) back-up movement mişcare de recul
mişcare înapoi back-up protection protecţie de rezervă
back-moving spring (OM) arc de rapel / de întoarcere back-up roll (met) cilindru de presiune sau de susţinere (la
back nut (OM) contrapiuliţă laminor)
back of arch (cstr) extrados (al arcului) back-up safety device aparat / mecanism / dispozitiv auxiliar de
back of blade (mas-un, ind chim) extrados al paletei / lamei / siguranţă
tăişului backup seal (OM) etanşare exterioară, auxiliară (a unui
back of seat rezemător de spate; (OM) suprafaţa de aşezare a rezervor) (montată pe partea uscată)
scaunului (supapei) back-up valve (hidr) ventil / supapă de siguranţă (la partea de
back of weld dos al cusăturii de sudură, suprafaţă exterioară a înaltă presiune)
rădăcinii sudurii backward înapoiat; retrograd; în sens învers; înapoi
back off a deşuruba; (mas-un) a detalona backward-and-forward bending test probă / încercare de
back panel wiring (el) cablaj pe spatele unui panou îndoire alternativă
back payment (ec) restanţă backward-and-forward motion / movement mişcare de du-te-
back-pedaling brake frână de bicicletă, cu torpedo vino / alternativă
back pin (OM, mas-un) ştift de blocare (şi la discul divizor) backward-bladed fan ventilator cu aripile curbate înapoi
back plane vedere din spate backward creep / slip (met) întârziere de fază la laminare (între
back plate (mas-un) disc al mandrinei viteza metalului şi cea a cilindrului)
back play mers în gol / înapoi backward curved impeller (alim, ind chim) rotor cu palete
back poppet (mas-un) păpuşă mobilă curbate înapoi
backpost (nav) etambou (şi al cârmei) backward dumping cu descărcare în spate
back pouring (met) turnare a lingotierelor (până la maselotă) backward eccentric excentric cu mersul înapoi
back pressure (TH, hidr) contrapresiune, recul, presiune inversă backward flow contracurent
/ dinamică backwardly inclined centrifugal machi-ne centrifugă cu
back-pressure gauge (metr) manometru de aspiraţie aripile înclinate înapoi
back-pressure regulation valve (hidr) supapă de reglare a backward movement mişcare de recul
contrapresiunii backward offset tool (mas-un) cuţit cotit înapoi
back-pressure regulator regulator al presiunii de aspiraţie backward push (mec) reacţiune, reacţie; (TH) contralovitură
back-pressure turbine turbină cu contrapresiune backward recovery time timp de întârziere a blocării
back-pressure valve (OM, hidr) clapetă de reţinere, supapă / backward running mers înapoi
ventil de reţinere backward stop dog (mas-un) limitator pentru schimbarea
back pull (met) trefilare în sens invers sensului de mişcare a mesei
back rabbet (nav) margine exterioară a baturei backward welding sudare înapoi / spre dreapta
back rake (mas-un) unghi de angajare / de ascuţire backwash spălare în contracurent
back reaction reacţie inversă / reversibilă / de recombinare backwash effect efect de decalaj (şi economic)
back rest traversă de spate; (mas-un) lunetă mobilă; spetează, backwater (nav) siaj; remuu; refulare
spătar backwater curve (nav) curbă de remuu ascendent
back ring (OM) inel de fund / de rechemare / de rapel backwater envelope curve înfăşurătoare a curbelor de remuu
back reflection (fiz) radiaţie inversă / reflectată, reflexie backwater pump pompă pentru apă de recirculaţie
back roller (met) cilindru alimentator

- 20 -
back weld cusătură de completare (la rădăcină) / pe spatele baked carbon electrod de cărbune
rostului baked core (met) miez uscat (la turnare)
back welding (acţiunea de) sudare (şi de completare) la baked permeability (met) permeabilitate în stare uscată (la
rădăcină turnare, după sinterizare)
back-wheel brake (auto) frână pe roţile din spate baked strength (met) rezistenţă în stare uscată (a formei)
bacteria bed biofiltru, pat bacterian, filtru biologic bakelite (plast, el) bachelită
bactericide bactericid, agent de ucidere a bacteriilor baker (alim) brutărie, fabrică de pâine, uscător, cuptor de uscare
bad rău; nefavorabil; alterat, putred; periculos; defect bakery hop-yeast (alim) drojdie de panificaţie
bad debts reserve (ec) rezerve pentru creanţe nerecuperabile bakery products (alim) produse de panificaţie
badge document de identitate codificat, semn distinctiv bakery yeast (alim) drojdie de panificaţie
bad husbandry (ec) administrare incompetentă, risipă baking (alim, ind chim) coacere, uscare, calcinare (mai rar)
bad reinforcement angle (OM) defect de racordare (şi la baking anchor (met) ancoră pentru model de turnare (necesar la
sudare) uscare); (nav) ancoră de înapoi / de spate
baffle (TH, OM) ecran, deflector, prag, şicană, taler; (c) placă / baking apparatus (alim, ind chim) aparatură de ardere / de
ecran de refle-xie, placă (şi perforată) de regularizare a coacere (şi de laborator)
curgerii; (TH) a filtra, a ştrangula baking coal (met) cărbune cocsificabil / aglomerat
baffle blanket (fiz, metr) ecran absor-bant de sunet, membrană baking coating acoperire cu uscare în cuptor (şi pentru
absorbantă vopsea)baking loss pierdere la copt / la ardere / la uscare
baffle board perete despărţitor, ecran deflector baking of resin întărire (şi termică) a răşinii
baffle chamber cameră / recipient cu şicane baking of varnish uscare a lacului în cuptor
baffle cloth prelată de pânză (şi la platforma unui autocamion) baking oven cuptor / cameră de uscare / de coacere, uscătorie
baffle collar (OM) inel opritor / de reţinere baking powder (alim) praf de copt
baffle column (alim, ind chim) coloană cu şicane baking process (alim, met) proces de tratare termică / uscare /
baffle column mixer (alim, ind chim) coloană de amestecare cu coacere
şicane baking soda (alim) bicarbonat de sodiu
baffle deflector (OM) ecran deflector baking together during burning lipire la ardere
baffle-nozzle amplifier amplificator pneumatic (cu ajutaj) balance (TH) balanţă, cântar, echilibru, contragreutate; (el)
baffle pan (OM) deflector, şicană, taler circuit de echilibra-re; (ec) bilanţ, balanţă, rest, sold; (TH) a
baffle piston (OM) piston cu deflector (se) echilibra, a balansa, a egaliza, a compensa, a cântări
baffle plate (TH) deflector; (OM) perete al labirintului de balance arm (OM, metr) braţ al balanţei / al balansierului
etanşare, placă de deviaţie, placă mobilă pentru reducerea balance attenuation (autom) atenuare de echilibrare / de
volumului de trecere printr-un tub, taler, şicană, ecran de compensare
deviere balance beam pârghie (articulată la mijloc), balansier
baffle-plate column mixer amestecător tip coloană, cu şicane compensator, braţ de balanţă
baffle-plate furnace (met, termo) focar cu şicane balance blade (OM, metr) cuţit (ca) de balanţă, lagăr ascuţit
baffler (auto, hidr) deflector, regulator al circulaţiei de ulei, tobă balance-blast cupola (met) cubilou cu aer condiţionat /
de eşapament, regulator de debit controlat, cubilou cu atmosferă controlată
baffle separation separare în aparate cu şicane balance bridge circuit (el) circuit în punte echilibrată
baffle-type collector colector de praf cu şicane (în instalaţie de balance bridge (met) pod basculant
gaze) balance check controlul reglajului zero
baffle washer scrubber / spălător cu şicane balance cock consolă a balanţei
bag sac, pungă; a ambala în saci / pungi balanced (TH) echilibrat, compensat, nivelat, aplanat, ponderat
bag dust filter filtru de praf cu sac(i) balanced-blast cupola (met) cubilou cu vânt echilibrat
bag filter / hose filtru de praf, cu saci balanced block brake (OM) frână echilibrată / compensată (şi
bag filtering / filtration separare / filtrare cu saci cu saboţi)
bagged goods marfă în saci balanced brake frână echilibrată
bagging încărcare / ambalare în saci, ambalaj (saci), ţesătură balanced crane (mas) macara cu contragreutate
pentru saci / ambalaje balanced crank (OM) manivelă echilibrată
bagging machine maşină de ambalat în saci balanced crankshaft (OM) arbore cotit echilibrat
bagging-up machine presă de formare a anvelopelor balanced error eroare echilibrată
bag house / room cameră de filtru (cu sac) balanced feeder (el) linie de alimentare bifilară
bag house fume praf din gazele de ardere, depus pe / în filtru cu balanced filter filtru compensator (şi în fotografiere)
saci balanced forces (mec) forţe echilibrate
bag-making machine maşină de confecţionat saci / pungi balanced guard (met) ghidaj suspendat (la laminoare)
bag mould matriţă cu sac de cauciuc balanced method (metr) metodă de compensare, metodă de
bag moulding formare cu sac de cauciuc zero
bag-packing machine maşină de ambalat în saci balanced mixer amestecător echilibrat
bag scraper mecanism de curăţare a filtrului cu saci balanced peel (alim, met) braţ de dozat / de şarjat (şi cu
bag sealing machine maşină de închis pungi dispozitiv de echilibrare)
bag-type collector filtru / colector cu sac balanced pressure blowpipe (met) suflai fără injector, cu
bail (cstr) colier; (ec) garanţie, zălog; (OM) mâner, toartă, presiuni egale (ale gazelor); (hidr) conductă pentru
ureche, buclă echilibrarea (supra)presiunii
bailing wire sârmă lăcuită balanced pressure principle (mec) principiul presiunilor egale
bail out a excava, a evacua (şi fluide) balanced pressure regulator supapă de egalizare a presiunii
bainite (met) bainită gazelor
bainitizing wire (met) sârmă cu structură bainitică balanced reaction (chim, met) reacţie de echilibru / reversibilă
bake (met, ind chim, alim) a arde, a prăji, a coace, a calcina, a balanced rudder (nav) cârmă compensată / echilibrată
etuva, a sinteriza, a usca balanced running (TH) mers uniform / echilibrat
bake on a se lipi, a se prinde prin ardere balanced sample (mat) selecţie ponderată
bake out a coace (şi pâine) balanced state (mec, met, termo) stare de echilibru

- 21 -
balanced steel (met) oţel semi-calmat baled scrap (met) deşeuri metalice (şi fier vechi) în pachet / în
balanced to ground / (with respect) to earth raportat la sol / la balot
pământ; (el) echilibrat faţă de pământ (masă) bale-out furnace (met) cuptor fix
balanced twist torsiune echilibrată bale store magazie de baloturi
balance due (ec) sold debitor; datorat echilibrării / echilibrului bale ties (met) sârmă de împachetare / de ambalare, legături de
balance gate (OM) închizător / dispozitiv de închidere cu ambalare
contragreutate (şi la maşini-unelte) baling ambalare în pachete / baloturi, împachetare, ambalaj,
balance gear (OM) transmisie diferenţială, diferenţial balot
balance indicator (metr) indicator de zero / de echilibru / de baling band / loop (met) (plat)bandă (de oţel) de împachetat
compensare baling machine / press (met, alim) maşi-nă / presă de împachetat
balance in hand (ec) sold creditor (semifabricate, pachete, etc.)
balance lever pârghie de echilibrare, balansier baling wire sârmă de împachetat
balance load (metr, mec) încărcare la echilibru, sarcină de balk piedică; (mec) lonjeron, grindă lon-gitudinală; a (se)
echilibrare împiedica, a (se) opri
balance meter (metr) balanţă, aparat de / cu zero ball bilă, minge, sferă; (OM) rulment, bilă, flotor; glob, ghem; a
balance method (autom, metr) metoda a punctului de zero se aglomera, a forma sfere
balance needle (metr) ac indicator al balanţei ball-and-line float flotor compus / de adâncime
balance of accounts (ec) bilanţ de decontare ball-and-roller bearing (OM) rulment combinat cu bile şi role
balance of heat (termo) bilanţ termic ball-and-socket (OM) fus / cuzinet sferic, articulaţie sferică
balance sheeet of materials (TH, ec) bi-lanţ de materiale (în ball-and-socket gear control / shifting (auto) manetă de viteze,
producţie, la reparaţii) cu cap sferic / cu articulaţie sferică
balance out a echilibra, a balansa, a neu-traliza, a cântări, a ball-and-socket joint / hinge (OM) articulaţie sferică / cu nucă
egaliza, a compensa ballast lest, balast; pietriş; a lesta, a balasta
balance pan coş / platan de balanţă ballast dragger (nav) şalandă de dragă
balance point indicator (metr) indicator de poziţie de echilibru ballast pigs (mas) blocuri de fontă folosite ca balast
balancer (mas) balansier, egalizator, stabilizator, dispozitiv de ballast trip (nav) călătorie cu / în balast
echilibrare ball attachment (metr) vârf / capăt sferic de măsurare, capăt
balancer booster regulator / amplificator de compensare / de sferic (eventual deta-şabil), bilă prinsă în tija palpatoru-lui sau
corecţie identorului
balance rope funie de echilibrare, contracablu, cablu de ball bearing (OM) rulment cu bile
compensare ball-bearing (-bracket) drop hanger (OM) lagăr oscilant (cu
balance screw (metr, OM) şurub de echilibrare rulmenţi cu suprafaţă exterioară sferică), suspendat în consolă
balance-sheet (ec) bilanţ ball-bearing extractor / puller (OM) extractor de rulmenţi
balance-sheet item (ec) post / articol de bilanţ (prin tragere sau împingere)
balance spring (OM, metr) arc spiral, dinamometru cu arc ball-bearing grease (OM, T) unsoare pentru rulmenţi
balance staff (OM) ax de balansier ball-bearing lead screw (OM, mas-un) şurub conducător cu
balance tab suprafaţă de balansare / de compensare bile
balance tank (alim, hidr) rezervor de echilibru / de egalizare ball-bearing race / ring (OM) inel de rulare / de rulment
balance weight (met, OM) contragreutate ball-bearing spindle (OM) fus / arbore pe rulmenţi
balance wheel volant (şi de motor) ball-bearing steel (met, OM) oţel de rulmenţi
balance with dial (metr) balanţă cu cadran ball-bearing torque test of greases (T) determinare a calităţii
balancing balansare, echilibrare, compensare, simetrizare, unsorii de rulmenţi prin măsurarea cuplului motor
neutralizare ball-bearing wallbracket hanger (OM) lagăr oscilant cu bile,
balancing apparatus (metr) aparat de zero în consolă
balancing battery (el) baterie de echilibrare ball burnishing (TH) superfinisarea bilelor
balancing chamber cameră de echilibrare / de compensare ball cage (OM) colivie a rulmentului (cu bile)
balancing coil (el) divizor de tensiune (cu spire) ball cock (OM) robinet cu bilă
balancing equipment echipament de echilibrare (şi a rotorilor) ball check valve (OM) supapă / opturator / robinet cu bilă
balancing fault defect / greşeală de echilibrare / de compensare ball clay argilă pentru olărit, argilă pentru tuburi
balancing indicator (metr) indicator de echilibru / de ball closure (OM) opturator cu bilă
compensare ball condenser (termo) refrigerent / condensator cu bule
balancing lever balansier compensator ball crusher moară cu bile
balancing machine maşină de echili-brare (a lagărelor, a ball cup (OM, T) cuzinet / locaş / lagăr sferic
rotorilor, etc.) ball cutter (mas-un) freză sferică
balancing matching (el) echilibrare ball end (OM) cap / fus / pivot sferic
balancing method metodă de compensare / de egalare ball-ended mill (mas-un) freză-deget cu cap sferic
balancing of the masses (mec) echilibru de mase, compensare a ball-ended pin (OM) fus / ştift cu cap semisferic
maselor ball float (auto) flotor sferic
balancing piston (in steam turbine) (termo) piston de ball float (steam) trap oală de condensare cu plutitor
echilibrare (la turbine cu abur) ball-forming rest (mas-un) sanie port-cuţit pentru prelucrarea
balancing reservoir (hidr, alim) rezervor de compensare suprafeţelor sferice
balancing ring (TH) inel de manevră ball-forming test test de duritate cu bilă / Brinell
balancing speed viteză de regim / de echilibru ball gate (met) răsuflătoare circulară
balancing surface suprafaţă de compensare ball gauge (metr) calibru cu bile
balancing tester aparat de încercare / de testare a echilibrării, ball-gauge cock (OM) robinet cu bilă
aparat de echilibrat prin încercări ball governor (hidr) regulator cu bilă / bile
bald tyre anvelopă cu bandă de rulare uzată ball groove (OM) cale de rulare (la rulmenţi cu bile)
bale balot; marfă; fascicul; grup; mănunchi; a face pachete ball handle mâner sferic
(baloturi) , a împacheta; (met) a bricheta şpan ball hardness duritate Brinell
ball-hardness number valoare a durităţii Brinell

- 22 -
ball-hardness test încercare de duritate Brinell ball-step / ball-thrust bearing (OM) rulment axial cu bile
ball head (OM) cap sferic ball structure (met) structură globulară / globoidală / sferică
ball-headed bolt (OM) şurub / bolţ cu cap semisferic / ball stud (OM) bolţ cu bilă (şi la articulaţii de tip cardanic)
semirotund ball test (met, metr) încercare a durităţii, test de călire
ball holder (OM) colivie a rulmentului cu bile ball tester sclereoscop, dispozitiv de testare a durităţii cu bilă
ball-impact hardness tester (met) aparat Shore pentru ball-thrust hardness duritate Brinell
determinarea durităţii sclereoscopice ball-turning lathe (mas-un) strung pentru prelucrarea capetelor
ball impression urmă a bilei, amprentă la măsurarea durităţii sferice
Brinell, calotă imprimată ball-up manşonare
ball-impression test (met) încercare Brinell pentru determinarea ball valve (OM) supapă / obturator / robinet sferic(ă)
durităţii ball viscometer / viscometer (metr) vâscozimetru cu bilă
ball-indentation test (met) încercare Brinell pentru balustrade balustradă, parapet
determinarea durităţii banana pin / plug (el) fişă banană
ball indentation test încercare Brinell (cu bilă) Banbury mixer (ind chim) amestecător (şi de cauciuc) cu două
balling formare de bulgări, aglutinare; (chim, fiz) coalescenţă axe ce se rotesc în sens contrar
balling furnace (met) cuptor cu reverberaţie band banderolă; bandă; chingă; fâşie; brăţară; sfoară de legat;
balling machine maşină de prelucrat bile de rulment platbandă
balling press presă de brichetat bandage pansament, faşă, bandaj (şi de roată de rulare)
ball iron (met) fier pudlat bandage crown (cf, met) coroana bandajului roţii
ball joint (OM) articulaţie sferică, racord / cuplaj tip nucă / bandage rib (cf, met) talon de bandaj
bilă / rotulă band between cut-off points (OM) distanţa dintre găuri
ball journal (OM) fus sferic band brake (OM) frână cu bandă / cu panglică
ball lead screw (OM, mas-un) şurub conducător cu bile band broadening (fiz, metr) lărgire / etalare / întindere a benzii
ball lever (OM) levier cu mâner sferic band carrier transportor cu bandă
ball-like similar cu o bilă, sferoidal, în formă de bilă band charging device dispozitiv de încărcare cu bandă
ball mill (mas) moară cu bile band coagulation (alim) coagulare pe bandă
ball mill pulverizer moară cu bile pentru măcinare fină band conveyer transportor cu bandă
ball milling măcinare în moară cu bile band coupling (OM) cuplaj cu benzi / cu bandă elastică (şi
ball nut (OM) piuliţă cu cap sferic metalică)
balloon balon band drier (alim) uscător cu bandă
balloon flask balon de sticlă band drive (OM) antrenare / transmisie cu bandă (metalică sau
balloon tyre (auto) anvelopă balon, pneu de joasă presiune nemetalică)
ball packing (met) umplutură cu /de bile; (plast) presarea bilelor banded (fiz, T) stratiform, în benzi, în straturi, stratificat
/ granulelor banded absorbtion absorbţie în bandă / preferenţială pe un
ball-pane iron (met) fier / semifabricat lat anumit interval
ball-peen hammer ciocan cu cap sferic banded arrangement / structure (met) structură lamelară / în
ball pin (OM, hidr) ac cu cap sferic (la ventile, supape) benzi (şi la compozite)
ball plug gauge calibru tampon sferic band edge (in spectral analysis) (fiz) cap de bandă (în analiza
ball plug valve (OM, hidr) robinet / supa-pă / ventil cu obturator spectrală)
sferic / cu bilă band edge muchie / margine de bandă (la semifabricate, în
ball point (OM, metr) vârf bombat / sferic transport, în fizică)
ball point set screw (OM) şurub de reglare cu vârf bombat / band elevator elevator cu bandă
sferic band expansion clutch (OM) ambreiaj cu benzi
ball press (met) ciocan de forjat lupe band feeder (mas-un, alim) alimentator cu bandă
ball-pressure (met) presiunea exercitată de bilă (la teste Brinell) band head (fiz, OM) cap de bandă
ball-pressure hardness încercare Brinell, cu bilă band heater (for extruder) element de încălzire inelar (la
ball race (OM) colivie a rulmentului, cale de rulare a bilelor (la dispozitive de extrudare)
rulmenţi), inel de rulment cu bile banding (met) formare a structurii lamelare / în straturi
ball race (thrust) (OM) şaibă / cale de rulare la rulmenţi axiali succesive, care se prezintă în benzi / stratificat
cu bile banding steel (met) oţel pentru bandaje (de roţi de rulare), oţel-
ball race of bearing (OM) inel de rulare (şi la rulmenţi) bandă (de legat)
ball reamer (mas-un) alezor sferic band iron ferăstrău-panglică; (met) fier-balot
ball regulator (OM) regulator cu bile (în special la acţionări band-knife splitting machine maşină de şpăltuit / de tăiat cu
hidro-pneumatice) cuţit-bandă
ball retainer (OM) colivie de rulment band limiting (fiz) limitare a benzii (spectrale, audio, etc.)
ball retainer ring (OM) colivie inelară a rulmentului band magnet lamă magnetizată
ball retaining valve (OM) supapă de reţinere cu bilă band marking bandă cu semne pentru a contoriza lungimi (şi la
ball screw (OM) şurub cu bile conductoare)
ball seat (OM) scaun sferic (la supape, robinete); (metr) band of frequency (mec, fiz) bandă / interval / gamă de
reazemul bilei frecvenţă
ball seat coupling (OM, hidr, metr) arti-culaţie cu bilă band-pass bandă de trecere (într-o hală), distanţă între găuri
intermediară, cuplare cu racord cu bile / bilă (pe o suprafaţă band pillar (cstr) stâlp fretat
plană sau conică), racord cu bile / bilă band ply primul strat de reţea de cord (şi la compozite)
ball-shaped de formă sferică, sferic band pulley (OM) roată de curea (lată) / pentru bandă
ball sizing (mas-un) finisare a bilelor la o dimensiune dată band ring (OM) bandă / panglică închi-să, inel aplatizat /
ball slide (OM, mas-un) ghidaj cu bile, sanie cu bile format din bandă
ball socket (OM, metr) contra-piesă / suport / suprafaţă de band rope (met) cablu lat de oţel
aşezare / suport pentru bila unei supape / unui robinet, cuzinet bands rânduri, şiruri, linii; benzi (la microstructuri, la
pentru fus sferic compozite)
ball steel (met) oţel de rulmenţi band saw (mas-un) ferăstrău tip bandă

- 23 -
band-saw file pilă pentru ferăstrău barbotage (OM, T) barbotare, barbotaj; agitare / amestecare (a
band-saw steel (met) oţel pentru benzi de ferăstrău unui lichid) datorită mişcării unor piese (şi pentru a realiza
band spring sfoară de legat ungerea)
band steel (met) oţel-bandă, platbandă de oţel bar capacity (mas-un) diametrul maxim al barei de prelucrat
band switching (fiz) comutare de scări / de benzi (care trece prin axul principal al strungului)
band turning (mas-un) retezare de inele bar code (ec) cod în bare, ataşat unui produs pentru identificare
band tyre (auto) bandaj plin de cauciuc bar copper (met) cupru în bară
bandwidth (fiz, metr) lărgime de bandă bar cutting machine / shears (met) maşină / foarfece de tăiat
bang the market (ec) a provoca o scădere a preţurilor / a bare / ţevi
cursului bar drawing banch (met) banc de tras bare
bang-bang servo regulator / servomecanism “tot sau nimic” bare gol; simplu; neacoperit; fără înveliş; a descoperi; (met) a
banister (cstr) coloană, stâlp / baston al balustradei / al coji (semifabrica-te) (mai rar)
parapetului bare cable (el) cablu neizolat
banjo (OM) cutie, carter bare duck belt (OM) curea de transmisie cu strat textil exterior
banjo axle (auto) osie-banjo (puntea din spate presată, din 2 bare electrode electrod neînvelit (la sudură)
bucăţi de tablă şi sudate) bar feed (mas-un) avans al barei de prelucrat
banjo lubrication (OM, T) ungere centrifugă, ungere prin tub barefooted netubat
radial bare pipe (OM) ţeavă fără filet
bank mal, dig, ţărm; (TH) baterie, grup de maşini, cale de bare shaft (OM) ax de fixare, fără filet
rulare; taluz (de cale ferată); (ec) bancă; rând de evidenţiat (în bare welding sudare cu electrod-bară
text); (met) preîncălzitor )la cuptor Siemmens-Martin), a frâna bare welding rod electrod neînvelit (de sudură)
mersul unui furnal, a bătători (la forme de turnare) bare wire electrode / rod electrod tip bară / vergea
bank chain (OM) lanţ articulat bare wiring (el) cuplaj cu fir neizolat / blanc
bank / banking charges (ec) speze bancare bargain (ec) tranzacţie, convenţie, înţelegere, câştig
bank commission (ec) comision bancar bargain by job / lump (ec) acord global
banked blast furnace (met) furnal oprit (din mers) bargain prices (ec) preţuri de sold
banked together montat în paralel, grup de ... bargain sale (ec) vânzări de solduri, sold, vânzare avantajoasă
bank(ed) winding înfăşurare în serie / cu prize multiple bargaining (ec) tocmeală, negociere, tratative
banking engine (cf, met) locomotivă împingătoare; motor de barge (nav) barjă, barcă, şlep, şalandă
mers în gol (rar) / de oprire barge carrier navă port-şalande
banking file (mas-un) pilă triunghiulară cu vârf teşit barge tank (nav) (tanc) petrolier
banking loss (met, termo) pierdere de căldură la mers în gol bar grate grătar cu zăbrele
banking period of a furnace (met) oprire de durată la furnal bar grizzly (cstr) grătar
banking pin (OM) ştift opritor / de limitare bar heating furnace (met) cuptor de încălzit platine
banking screw (OM) şurub de oprire (semifabricate tip bare)
banking support (ec) sprijin / suport bancar, intervenţie bancară baric step (TH) treaptă barică / de presiune
(pentru stabilizarea preţurilor) bar iron rolling train (met) laminor pregătitor pentru profile
banking syndicate (ec) consorţiu bancar barium (chim) bariu (Ba)
bank note (BN, B /N) (ec) bancnotă, hârtie-monedă barium-base gease (T) unsoare pe bază de bariu
bank of boilers (termo) baterie de cazane bark (nav) barcă mare, şalandă; a coji lemn
bank of cake-ovens (met) baterie de cocsificare bar keel (nav) chilă masivă
bank of capacitors (ind chim, alim) baterie de condensatoare bark chopper / crusher / cutter sculă de aşchiat, dispozitiv de
bank of coils (ind chim, alim) baterie / grup de serpentine cioplit (şi lemn)
bank of contacts (el) panou de contacte, câmp de selecţie bark dryer (alim) uscător de coji
bank of deposit (ec) bancă de depuneri bark peeling / stripping machine agregat / maşină de cojit,
bank of keys (c) claviatură, tastatură cojitoare
bank of lamps (el) panou cu lămpi de semnalizare barked prop (cstr) stâlp cojit (de lemn)
bank of machines grup de maşini barked timber / wood lemn / buştean cojit
bank of ovens (met) baterie de cuptoare barker (machine) maşină de cojit (lemn şi semifabricate
bank of tubes (met, termo) fascicul de ţevi, fascicul tubular metalice)
bank pass distanţă între cilindrii de alimentare barking cojire (a lemnului sau a unui semifabricat metalic)
bank rate (ec) scont oficial barking drum (alim) tambur de cojire, cojitor cu tambur
bankruptcy (ec) bancrută, faliment barking machine maşină de cojit (lemn sau semifabricate
banks (met) pereţi laterali (la cuptoare) metalice)
banksman bancher bark peeling / stripping machine (alim) agregat / maşină de
bar rangă, baretă, traversă, bloc, manetă, prag, bară, obstacol, cojit, cojitoare; (met) maşină pentru stripare / cojire
tijă, drug; (mat) diagramă sub formă de coloane; (met) bar lathe (mas-un) strung pentru piese confecţionate din bare
(semifabricat) laminat (cu profil plin sau fasonat), lingou; barley (alim) orz; (met) antracit (2,5...6 mm)
(metr) bar, lamelă, epruvetă tip bară; (TH) a închide (cu barley malt (alim) malţ de orz
gratii), a zăvorî, a bara, a opri, a exclude, a interzice bar-linear shrinkage (met, plast) contracţie liniară
barb (met) bavură, cârlig bar link (OM, mas-un) culisă cu pârghie oscilantă, za cu punte,
barbed nail (OM) cui cu tijă striată culisă cu două tije
barbed needle ac cu cârlig barm (alim) drojdie de bere / de hamei
barbed stud (OM) bolţ cu ţepi, obţinut prin imprimare, pentru bar mill (met) laminor pregătitor pentru profile laminate
fixarea maselor plastice bar mould (met, plast) matriţă cu mai multe cavităţi (cilindrice),
barbed wire (met) sârmă ghimpată formă de presare cilindrică
barbed wire machine (met) maşină de produs sârmă ghimpată bar-moulding machine presă de prelucrat din bară (şi săpun)
bar bending machine (met) maşină de îndoit bare / ţevi bar none nebarat, fără nici o bară
bar of fraction (mat) linie de fracţie

- 24 -
bar of rectangular section tijă / bară de secţiune barrel-shaped roller (OM) rolă butoi (şi la rulmenţi)
dreptunghiulară barrel-shaped roller bearing (OM) rulment (oscilant) cu role
bar of soap calup de săpun butoi
bar of turn (lathe) tijă de antrenare la strung barrel-shaped mixer (alim, met) melanjor / amestecător tip
barometer (gauge) (metr) barometru butoi, rotativ
barometer height înălţime / altitudine barometrică barrel support (OM, hidr) sprijin de ţeavă
barometer pressure presiune barometrică barrel tumbling (met) curăţare în tobă (rotativă)
barometer stock (ec) acţiuni-barometru (la bursa de valori) barrel-type converter (met) convertizor cilindric
barometric column (metr, hidr) coloană barometrică / de barrel-type crankcase (termo, OM) carter dintr-o singură
mercur piesă / nedemontabil
barometric pressure presiune barometrică barrel-type pulley (OM) roată de curea, tip tambur
barometric tube tub barometric barren steril; neproductiv; arid
barometric vacuum vid barometric barren solution (met) soluţie reziduală
bar one cu excepţia unuia sau uneia barricade baricadă, obstacol, piedică
barotermograph barometru cu înregistrare barrier barieră; baraj, barare; îngrădire; balustradă
bar pointing machine maşină de ascuţit capete barrier diffusion difuziune prin barieră / prin perete poros
bar pressure presiune barometrică barring pornire (şi la turbine)
barrack (cstr) baracă barring engine motor de pornire
barred prescris barring gear mecanism de demarare; (auto) mecanism pentru
barred box (met) ramă de formare cu nervuri de rigidizare întoarcerea volanului (la pornire)
barrel (OM) butoi, ţeavă, butoiaş, tambur, tobă, bobină, cap barring sets (OM) inel(e) de susţinere
cilindric (la butoi, pompă, etc.), tambur de troliu, bucşă de bar rolling mill (met) laminor pentru bare
lagăr (şi cu pereţi subţiri), rezervor cilindric (mic, deschis); bar screen ciur / grătar cu bare
(met) tăblia cilindrului de laminor; (metr) baril, 1baril = bar shears (met) foarfece pentru tăierea barelor
163,65 litri (Marea Britanie), 1baril = 119 litri (SUA), 1baril = bar soap calup de săpun
159 litri (domeniu petrolier) bar solder (met) ciocan / vergea de lipit
barrel amalgamation (process) (met) proces de amalgamare în bar steadier (met) crapodina / lagărul barei-dorn (la laminor de
tobă ţevi
barrel arbor (OM) arbore al unui tambur bar steel (met) oţel în bare (şi semifabricat)
barrel boiler (termo) cazan orizontal bar stock (met) stoc de semifabricate rotunde / bare
barrel bung (OM, alim) cep de butoi bar strip (met) semifabricat, ţaglă
barrel casing (OM, termo) cu manta cilindrică bar support (mas-un) suport al barei (la strung automat sau
barrel cleaning machine maşină pentru curăţarea butoaielor / a revolver)
recipientelor cilindrice bar tension (OM, mec) tensiune în bară
barrel cooling (termo) răcire tubulară bar-tension nut (OM) piuliţă de tensionat o bară
barrel crankcase (auto) carter tubular / în formă de tunel / barter (ec) troc
nedemontabil barter back-to-back (ec) contract-cadru interschimb după
barrel electroplating (met) depunere în tambur / pe suprafaţă principiul compensării valorice a mărfurilor
cilindrică barter economy economie de tip barter / de schimb / de troc
barrel elevator elevator pentru butoaie bar tin (met) staniu în bară
barrel exhausting pump pompă de transvazare bar turning (peeling) plant (met) utilaj pentru cojire prin
barrel file (mas-un) pilă subţire cu secţiune dreptunghiulară şi rotirea barelor
vârf teşit bar voltage (el) tensiune între lamele
barrel filler instalaţie de umplut butoaie bar welding sudare cu electrod-bară
barrel filling machine instalaţie / maşină de umplut butoaie bar work (mas-un) prelucrare a unui semifabricat bară
barrel fine borer (mas-un) burghiu pentru ţevi de arme barycentre (mec) centru de greutate, centru de masă, baricentru
barrel hoist elevator / troliu pentru butoaie barycentric(al) co-ordinates (mec) coordonate baricentrice (în
barrel hoop cerc de butoi raport cu centrul de greutate)
barrel jacket (termo) căptuşeală / îmbră-căminte a tubului, barye (metr) bar
manta din ţeavă basal cleavage (met) clivaj principal
barrel key (OM) cheie tubulară basal mass masă / substanţă / material de bază
barrel length (met) lungime a tăbliei cilindrului de laminor basal plane (mas-un) suprafaţă de sprijin / de bază / de bazare
barrel liner (OM) căptuşeală de butoi / de cilindru, de tambur basalt basalt
barrelling umplere a butoaielor; (met) formare a tăbliei basalt melting furnace cuptor de topit bazalt
cilindrilor de laminor bascule (OM) piesă basculantă; basculă (şi în metrologie)
barrel mixer amestecător cu tambur base (TH) bază, suport, postament, pat, talpă, sol, teren,
barrel muzzle (OM, hidr) gura ţevii fundament, soclu, temelie, fundaţie
barrel-nut (OM) piuliţă-tambur base address (c) adresă de bază / de referinţă
barrel plating acoperire (şi galvanică) în tobe / în butoi base angle unghi de (la) bază / adiacent la bază
barrel of gun ţeavă a armei base bearing (OM) lagăr / cuzinet palier; lagăr principal
barrel of micrometer (metr) manşon gradat al micrometrului baseboard (cstr) scândură de podea, platformă
barrel of pump (OM, hidr) corp (cilindric) de pompă base bullion (met) metal nerafinat
barrel of tail-stock (mas-un) bucşă a pinolei base bushing (OM) bucşă interioară
barrel ring (OM) inel de rulare base circle (OM) cerc de bază (şi la roţi dinţate)
barrel roll (met) tăblie a cilindrului de laminare base course (cstr) strat de legătură
barrel rolling rostogolire a unui butoi / a unei piese cilindrice; base data date de bază / principale
(met) curăţare în tobă (rotitoare) base electrode (el) electrod-bază
barrel shell (met, OM) manta de tambur base exchanger (chim) schimbător de ioni
barrel-shaped (OM) în formă de butoi / de butoiaş base iron (met) fontă iniţială / de bază
barrel-shaped mixer (met) amestecător / melanjor rotativ base lacquer coat lac de grund

- 25 -
base language (c) limbaj de bază basic element (chim, met) element de bază
base (lead) bullion (met) plumb impur (nerafinat) basic flux (met) fondant / flux bazic
base length lungime de bază basic form line linie de zero / de referinţă
base level (mas-un, OM) nivel de bază / de referinţă basic furnace (met) cuptor cu căptuşeală bazică
base line (mec) linie de bază / de referinţă, linie neutră basic hearth (met) vatră bazică
base load of production sarcină de bază (şi în producţie) basic hole (OM) alezaj unitar
base machine maşină de bază; (c) echipa-mente care execută basic industry industrie grea
instrucţiunile-maşină basic ion (chim) cation
base material (TH) material de bază (la un compozit / aliaj), basicity (chim) bazicitate
materie primă basicity of slag (chim) bazicitate a zgurii
base measuring (metr) măsurare de bază / de referinţă / basicity ratio (chim) indice de bazicitate
importantă basic level nivel de bază / de referinţă
basement fundament, temelie, soclu, subsol, demisol, pivniţă basic-lined Bessemer converter (met) convertizor bazic
base metal (met) metal de bază, component de bază al aliajului (Bessemer)
base mix amestec de bază basic lining (met) căptuşeală bazică
base molding tipar, matriţă, formă de bază basic load rating sarcină de bază, încărcare nominală
base of frame (mec, cstr) baza cadrului / schelei / batiului basic material material de bază (la un aliaj / compozit), materii
base of hearth (met) vatră a cuptorului prime
base of nozzle alezaj / orificiu al ajutajului basic member (OM) piesă unitară / elementară / de bază
base of structure (cstr) fundaţie; (met) structură de bază basic metal (met) metal de bază (şi în aliaje)
base of the girder talpa grinzii basic noise zgomot de bază
base plate (cstr, met) placă de pardoseală / de bază / de basic number code (OM) simbolul de bază al rulmentului
fundaţie / de reazem, piesă de fund, postament basic open-hearth furnace (met) cuptor bazic tip Martens
base-plate socket (OM, el) cuzinet / locaş / suport plan basic open-hearth steel oţel (elaborat în cuptor) Martens bazic
base point punct de bază / de plecare basic operating system (BOS) (c) program utilitar de
base projection (OM) proiecţie de bază / principală gestiune a programelor sistemului
base rate / pay (ec) salariu de bază basic ore (met) minereu bazic
base ring inel de fundaţie; (OM) cerc de bază (şi la roţi dinţate basic oxygen steel (met) oţel de conver-tizor (sau LD), obţinut
conice) cu insuflare de oxigen
base saponification number (T) cifră de saponificare (la basic patent brevet de bază / iniţial / de referinţă
unsori) basic pig (iron) (met) fontă pentru conver-tizor Thomas / (în
base shoe (cstr) placă de ancorare blocuri) de afinare
base size mărime de bază / de referinţă; (met, mas-un) basic programming support (BPS) (c) program de regrupare a
dimensiunea piesei brute programelor utilitare
base slab (cstr, met) placă de bază; (nav) postament bassic process (met) procedeu bazic
base space spaţiu de bază / de bazare basic rack tooth profile (OM) profilul cremalierei de referinţă
base strength (chim) concentraţie / putere a bazei basic rack-type cutter (OM, mas-un) sculă tip cremalieră
base tin (met) aliaj pe bază de staniu basic rated file durabilitatea de bază pentru rulmenţi (L10=106
base unit of measurement (metr) unitate de măsură de bază rotaţii)
base with pins soclu cu ştifturi / cu picioruşe basic refractories (met) materiale refractare bazice
basic de bază, fundamental; (chim) alcalin basic set bază
basic dynamic load rating (C /P) raport capacitate dinamică / basic shaft (OM) arbore unitar (pentru sistem de toleranţe)
portanţă (la rulmenţi) basic size mărime / dimensiune de bază / nominală
basic Bessemer process (met) procedeu Bessemer, cu basic slag (met) zgură bazică
căptuşuală bazică, procedeu Thomas basic slag grinding plant (met) instalaţie / moară de mărunţit
basic Bessemer steel (met) oţel Bessemer bazic / Thomas zgură bazică
basic Bessemer steel converter (met) convertizor Bessemer basic static rated load (OM) sarcină statică de bază pe un
bazic element de rulare (a rulmentului), notată de obicei C 0
basic Bessemer steel works / plant (met) oţelărie Bessemer basic steel (met) oţel (elaborat prin procedeu) bazic
bazică / Thomas basic steelworks (met) oţelărie cu convertizoare Thomas
basic bottom (met) vatră bazică (la cuptoare) basic time timp de bază / de referinţă
basic brick (met) cărămidă bazică basic wage(s) (ec) salariu tarifar
basic capacity (chim) capacitate de bază, bazicitate basin bazin, rezervor, vas; radă, doc portuar; lac de acumulare
basic cinder / clinker (met) zgură bazică basis (ec) bază
basic concept concept de bază / fundamental basis metal (met) metal de bază al unui aliaj
basic converter (met) convertizor bazic / cu căptuşeală bazică basis of design (OM) ipoteză / ipoteze de calcul / de proiectare,
basic converter process (met) procedeu în / cu convertizor baze / principii de proiectare
bazic basis soap săpun de bază
basic converter steel (met) oţel de convertizor bazic, oţel basis vector vector de bază
Thomas basket cupă; coş; (met) coş al maşinii de decapare; umbrelă;
basic data date de bază / fundamentale sorb; lingură
basic diagram diagramă de bază basket centrifuge (alim, OM) centrifugă cu tambur perforat
basic dynamic load (OM) capacitatea dinamică a rulmentului basket charge (met) încărcare cu benă
(notată cu C) basket dryer (alim, ind chim) centrifugă de stors, uscător cu
basic dynamic rated load (C/P) capa-citate dinamică a tambur perforat
rulmentului raportată la sarcina dinamică echivalentă basket strainer sorb al pompei
basic electric melting (met) topire electrică (bazică) bass notes (fiz) sunete joase / de frecvenţă mică
basic electrode furnace (met) cuptor electric şi bazic bast liber
basic electrode melting (met) procedeu de topire cu electrod în bastard cut(ing) (mas-un) dinţare / aşchiere / pilire grosieră / de
mediu bazic degroşare

- 26 -
bat sist argilos; bătător, paletă, meliţă battery jack (el) conector de baterie, pârghie de conectare a
batch (ec) partidă, lot, grup, serie, set; (met) şarjă, grupă, bateriei
încărcare, încărcătură, amestec, dozare, strat battery of boilers (termo) grup de cazane / de boilere
batch centrifuge centrifugă cu funcţionare discontinuă battery of coke ovens (met) baterie de cuptoare de cocsificare
batch charging (alim, met) alimentare / încărcare discontinuă / battery of stills (alim, ind chim) baterie de cazane de distilare
periodică (şi la cuptoare) battery-powered instrument instrument acţionat cu baterii
batch cooling / digesting fierbere discontinuă battery shoe (cstr, OM) sabot de conca-sor; (el) contactor de
batch digester fierbător (cu ciclu) discontinuu baterie, papuc
batch dryer uscător discontinuu battery spot welding machine maşină de sudare prin puncte cu
batcher dozator energie acumulată / cu baterie
batch freezer (termo, alim) congelator cu intermitenţă / battery-terminal connection / clip clemă de bornă de baterie /
discontinuu / cu introducerea succesivă a şarjelor de acumulator
batch grinding (cstr) măcinare discontinuă / în şarje battery vent valve ventil / buşon de aerisire / de degazare a
batch-handle switch (el, mec) întrerupător basculant acumulatorului
batching dozare (şi discontinuă) Baudelot cooler răcitor (până în apropie-rea punctului de
batching device dispozitiv de dozare îngheţ) prin irigaţie / prin stropire / prin scurgere / prin ploaie
batching oil ulei de emulsionat bauxite (met) bauxită
batching roller (OM) şaibă / rolă de înfăşurare bay (cstr) travee, deschidere, arcadă; (TH) secţie, hală, sector;
batchmeter dozator (OM) jug, platformă, panou, nişă, stativ, celulă
batch mill amestecător cu acţiune discontinuă bayonet (OM) baionetă, ştift la îmbinare în baionetă
batch mixer amestecător cu acţionare discontinuă, tambur de bayonet base / cap (el) dulie / soclu (tip) baionetă
amestecare bayonet catch / clutch / coupling (OM) cuplare / asamblare tip
batch(-mix) plant instalaţie de amestec discontinuu baionetă
batch-off mill valţ / cilindru / moară de amestecare (şi bayonet joint (OM, cstr) îmbinare tip baionetă
discontinuu) bayonet union (OM) închizător tip baionetă
batch operation funcţionare / operare discontinuă sau în şarje beached (nav) tras pe uscat
batch patenting (met) patentare prin imersiune bead (OM) talon, umăr, guler, bordură; cordon de sudură,
batch process (fiz) proces intermitent; proces (tehnologic) depunere prin sudură / de completare, îngroşare (şi prin su-
intermitent, discontinuu, periodic dură); (met) picătură rece (defect de turnare); a fălţui, a fasona
batch production producţie de serie mică, discontinuă bead bend test încercare la îndoire / la încovoiere pe epruvete
batch rectification rectificare discontinuă sudate
batch sampling luare a probelor pe loturi bead blasting curăţare cu bile
batch(-type drying stove (alim, met) etuvă / uscător cu ciclu bead chafing desprindere a anvelopei de pe geantă
periodic / discontinuu bead core miez /armătură metalic(ă) (şi de talon)
batch(-type heating) furnace (met) cuptor cu încălzire cu bead cover învelitoare de talon
cameră beaded edge muchie cu bordură / bordurată / fălţuită
batch-type mixer amestecător discontinuu beaded flats (met) oţel cu bulb plat
batch wage(s) (ec) salariu în acord beaded pearlite (met) perlită globulară
batchwise (autom) tratament discontinuu beader knife (mas-un) cuţit de rabotat (şi profilat)
bate (met, ind chim) mordant; baiţ; soluţie de decapat beading bordurare; încărcarea / depune-rea unei cusături înguste
bath cadă, baie, cuvă, spălare; a imersa, a spăla de sudură, sudare fără oscilaţii ale elctrodului
bat handle switch (el) întrerupător basculant beading die (met) ştanţă de bordurat
bath carburizing (met) baie de cementare beading machine maşină de bordurat / de răsfrânt margini
bath cyaniding (met) cianurare în baie beading press maşină / presă de fălţuit
bath cover-type furnace (met) cuptoare pentru rulouri, tip baie beadless tyre (auto) cauciuc fără margine răsfrântă
bath furnace (met) cuptor cu baie be a drug on the market (ec) a fi (un produs) nevandabil
bath lubrication (T) ungere în baie bead in welding sudură în solzi
bath nitriding (met) nitrurare în baie bead of tyre talon de anvelopă
bath patenting (met) patentare (prin imersiune) în baie bead over a bordura
bath plate (met) placă a vetrei (de cuptor); placă de fund (într-o bead rotation (auto) rotaţie a anvelopei în raport cu janta pe
baie, rezervor, etc.) care este montată
batten of body (auto) nervură / stinghie de caroserie bead winding machine maşină de nivelat inele de talon
batten plate (cstr) traversă de legătură bead wire extruder dispozitiv de extrudare / extruder pentru
battening down (nav) închidere a bocaportului gumarea sârmelor de talon
battening iron (nav) şină de bocaport be after (ec) a fi (un produs) nevandabil
batter înclinare, convexitate, ieşitură, relief, pantă; (alim) aluat beak (nav) nas; (OM) ştift, proeminenţă, cioc, dinte, corn, gură
nefermentat; (cstr) taluz, înclinare; (met) bombare / umflare / beak iron (met) nicovală de banc
lărgire a cuvei cuptorului; a lovi, a izbi, a turti beaker cupă (la transportoare); pahar de laborator
battering of a wall (cstr) ajustare la verticală beam (cstr) grindă, ax, arbore, bârnă, traversă profilată, şină,
battery (el) baterie; (met) baterie de cocs rază, jug, stâlp, lonjeron, fermă; (fiz) rază, fascicul de raze;
battery accumulator (el) acumulator (met) grindă profilată; (nav) traversă (osatură), travers, lăţime
battery carrying strap (auto) chingă de transportat a navei; (OM) balansier
acumulatoare beam and rail bender (met, mas-un) presă de îndoit bare şi şine
battery cell (el) element de baterie / de acumulator beam balance balanţă cu pârghie
battery charging equipment echipament de încărcat beam blank (met) semifabricat (mai mult lung) pentru obţinerea
acumulatoare de profile
battery compound pastă de acumulatoare / de baterie beam cantilever (mec) consolă a grinzii
battery-driven vehicle electromobil, (auto)vehicul electric / beam drill (mas-un) maşină de găurit, radială
antrenat cu / de acumulatoare beam fixed at both ends (mec) grindă încastrată la ambele
battery ignition (el) aprindere prin acumulator capete

- 27 -
beam girder grindă, bară, traversă, bârnă bearing extractor (OM) dispozitiv pentru extragerea
beam head capăt de grindă rulmentului / bucşei
beam knee (nav) guseu al traversei de punte bearing face suprafaţa de lucru a lagă-rului, suprafaţa de
beam-deflection test încercare la încovoiere (a unei grinzi) sprijin / de aşezare
beam light (fiz) fascicul de raze bearing fit (OM) ajustajul lagărului / rulmentului
beam mill (met) laminor de bare / semifabricate tip grinzi (şi bearing force (OM, T) capacitate portantă a lagărului, forţa pe
profilate) (cu secţiune mică faţă de lungime) lagăr
beam of light (fiz) fascicul de lumină / raze luminoase bearing frame (met, cstr) cadru portant
beam of ship (nav) grindă de rezistenţă, coastă bearing grease (T) unsoare de rulment
beam packet (cstr) pachet de grinzi bearing hinge (OM) articulaţie de reazem
beam pivot (OM) fus al balansierului bearing internal clearance (OM) jocul intern al rulmentului
beam pump pompă de adâncime, acţionată cu balansier bearing life (OM) durata de viaţă a rulmentului; durabilitate
beam pumping pompaj de adâncime bearing liner / lining (bushing) (OM, T) cuzinet / acoperirea
beam rolling mill (met) laminor pentru / de profile (antifricţiune) a lagărului
beam rotating fatigue test încercare la oboseală la încovoiere bearing lining (met, T) acoperirea cuzinetului / lagărului
rotativă (procedeu tehnologic dar şi strat de cuzinet)
beam scale (metr) balanţă simplă; (TH) basculă bearing load (OM) sarcină pe lagăr / pe rulment
beam sea (nav) mare / valuri de travers bearing load capacity (OM) capacitate dinamică a rulmentului
beam steel (met) oţel de grinzi / pentru construcţii metalice (notată cu C)
beam support (cstr) grindă de planşeu; (nav) grindă de punte bearing lock (cstr, OM) consolidare / blocare / fixare a
beam valve supapă cu lamelă reazemelor / lagărelor
beam welding sudură cu radiaţii bearing metal (met) aliaj pentru lagăre
bean duză, bob (de soia) bearing mounting location (point) (OM) localizarea (punctul,
bean-oil (alim) ulei de soia locul) de montare pentru rulmenţi
bean ore (met) limonit bearing neck (OM) guler de cuzinet, fus intermediar
beans (alim) fasole (boabe); (met) cărbune mărunt bearing needle (OM) ac de rulment
bear (met) urs (la cuptoare), bloc; a presa, a susţine, a rezema bearing number (OM) simbolul rulmentului
bear axle (OM) osie purtătoare / portantă, ax purtător bearing numbering system (OM) siste-mul de codificare /
beard (OM) cârlig simbolizare a rulmenţilor
bear down (nav) a se apropia bearing oil (T) ulei pentru lagăre
bearer (cstr) subgrindă, port-şarnieră, reazem, piesă portantă, bearing packing (OM) etanşarea / garnitura rulmentului /
purtător lagărului
bearer bar (cstr) bară de suport bearing pile (cstr) stâlp portant
bearer cheque (ec) cec la purtător bearing pivot (OM) pivot de rezemare
bearer share acţiune / titlu la purtător bearing plate (cstr) placă de rezemare; (OM) port-cuzinet, scut,
bearing (cstr) reazem; (OM) lagăr, reazem, punct de rezemare / suport de lagăr
sprijinire, locaş de lagăr, cuzinet, palier, pivot, lagăr de bearing power (OM, T) sarcina admisibilă a unui lagăr,
alunecare, apăsare, care suportă; (mat) direcţie, sens, tendinţă portanţă
bearing adjustment (OM, T) reglarea lagărului bearing preload (OM) sarcină de pretensionare a rulmentului
bearing alloy (T, met) aliaj / compoziţie pentru lagăre (de bearing pressure (OM, T) presiune pe lagăr
alunecare) bearing property (OM, T) capacitate portantă
bearing area (curve) (T) aria (curba) portantă a profilului bearing puller / remover (OM) dispo-zitiv de demontare a
lagărului rulmentului (prin împingere sau scoatere)
bearing arrangement (OM) aranjarea rulmenţilor, tipul de bearing pulley (OM) roată de trans-misie, rolă de susţinere (a
montaj al rulmenţilor curelei)
bearing axle (OM) axa lagărului / cuzinetului bearing race (OM) cale de rulare (şi la rulmenţi)
bearing backing (OM, T) cuzinet / suport de lagăr bearing reaction (OM) reacţiune pe lagăr / în reazem
bearing ball (OM, metr) bilă de rulment bearing rigidity (OM) rigiditatea lagărului
bearing beam / carrier (cstr, mec) grindă de reazem bearing ring (OM) inel de fixare a rulmentului
bearing block (OM) postament / talpă de lagăr, piatră-cuzinet bearing roller (OM) rolă de rulment (cilindrică sau butoi)
bearing bore (OM, T) alezajul lagărului bearing seat / sleeve (OM) cuzinet (de lagăr)
bearing boss (OM) bosaj de lagăr bearing separator (OM) colivie a rulmentului
bearing box (OM) lagăr, cutie de unsoare, cuzinet bearing shell (OM) carcasă / apărătoare a lagărului
bearing bracket (OM) suport al lagărului / scut, consolă de bearing size (OM) mărimea lagărului / rulmentului
lagăr bearing speed (OM) viteza (turaţia) lagărului / rulmentului
bearing brass (met, T) alamă pentru cuzineţi bearing spring (OM) arc de suspensie / de tensionare a
bearing bush (T, OM) bucşa lagărului, cuzinet rulmentului; (met) ca-pră de lagăr pentru cilindri de laminor
bearing capacity (OM, T) capacitatea portantă a lagărului bearing’s rated load capacity (OM) portanţa rulmentului,
bearing cast iron (met, T) fontă (turnată) pentru lagăre caracteristica unui element de rostogolire
bearing clearance (OM, T) joc în lagăr bearing strength (OM, T) capacitate portantă a lagărului
bearing construction / design (OM) construcţia / proiectul bearing support (OM) suport de lagăr
lagărului bearing surface (OM, T) suprafaţă portantă / de reazem / de
bearing cover (OM) capac de lagăr sprijin / de rulare / de încărcare a lagărului
bearing damage deteriorarea / defectarea rulmentului / bearing temperature (T, OM) temperatura lagărului /
lagărului rulmentului
bearing depth (OM, T) lăţime a lagărului bearing test (T) încercare a lagărului / a rulmentului
bearing design (OM) proiectare, soluţie, proiect (pentru lagăr) bearing tolerance (OM) toleranţa lagărului / rulmentului
bearing edge (mec) punct de încastrare; (OM, T) muchia / bearing value (OM) valoare portantă / a sarcinii (dinamice sau
marginea lagărului statice) a unui rulment / lagăr
bearing with oil holes (OM) lagăr / rulment cu găuri de ungere

- 28 -
bear market (ec) piaţă în scădere bed pig (met) formă (din fontă) pentru turnare
bear sale vânzare fără acoperire în marfă bed plate butuc, balast, placă de bază, postament, fundaţie (la o
beat lovire, lovitură, pulsaţie, şoc, izbitură; (el, fiz) interferenţă, maşină), cadru, soclu, talpă
bătaie, pulsaţie, oscilaţie; (met) forjare, batere / îndesare a bedway (mas-un) glisieră / ghidaj a(l) patului / batiului
formei; (chim, alim) a agita, a măcina; a izgoni bed with gap pat cotit, pat / batiu cu degajare
be at a dead end a fi în impas / la un punct mort / înfundat, a beechwood lemn de fag
bate pasul pe loc (în muncă, cercetare) beef (alim) carne de vită
beat down (cstr) a înfige / a bate (piloni) beef fat (alim) grăsime de vită
beaten aluminium (met) tablă de aluminiu beehive coke oven (met) cuptor celular de cocs
beaten-staff tester (metr) aparat pentru măsurarea gradului de beekeeping apicultură
măcinare be equal to a fi egal cu
beater (met) bătător-îndesător (la formare); (alim) ciocan de beer (alim) bere
moară beer brewery (alim) fabrică de bere
beater bar (alim, met) bara / axul bătăto-rului, bara de prindere beer filter (alim) filtru de bere
a ciocănelului (la mori) beer still (alim) coloană pentru distilarea mustului (de bere)
beater chamber spaţiu de fărâmiţare al concasorului cu ciocane beer yeast (alim) drojdie de bere
beater charging încărcare a holendrului beerwort (alim) must de bere
beater colloid mill moară coloidală acţionând prin lovire beeswax (alim) ceară de albine
beater engine holendru beet sfeclă de zahăr
beater mill moară cu ciocane / ciocănele beet chips pump (alim) pompă pentru tăiţei de sfeclă
beater roll tambur al holendrului beet sugar (alim) zahăr de sfeclă
beater-drum deflector deflector tip tobă beetroot molasses distillery (alim) fabrică de alcool din melasă
beat in (a nail) a bate (un cui) beet pulp (alim) borhot de sfeclă
beating batere, măcinare beetroot shredding machine (alim) maşină de tăiat sfeclă
beating under pressure măcinare sub presiune beetroot spirit (alim) alcool din melasă (de sfeclă)
beating-up îndesare be fool-proof a fi simplu de mânuit
beat off (mec) a despărţi prin lovire be frozen a fi îngheţat
beat out a îndrepta (prin lovire), a egaliza be good money (ec) a fi rentabil / productiv
beat-up lever pârghie de ridicare beg the question a considera adevărat ceea ce trebuie în
beaumontage chit prealabil demonstrat, a face “petitio principii”
be bad money (ec) a fi neproductiv / nerentabil (şi despre o beginning început
investiţie) beginning mark marcaj / semnal / semn de început / de plecare
be behind a fi / a se plasa în urmă (în producţie, într-o behaviour comportare
competiţie, pe piaţă) behaviour in service comportare, regim
be behind the times a fi depăşit / învechit, a nu fi actual behind în spate, în întârziere de fază
be bellow somebody a fi subordonat ierarhic (cuiva) be in charge (of) a avea responsabilitate (pentru), a conduce
becket (nav) sbir, ochi be in contact a fi / a veni în contact, a atinge
be clapped out a fi complet defectat / scos din uz be in for a căuta, a solicita (un post, un serviciu)
become coated (met) a se acoperi, a fi placat, a fi căptuşit, a fi being a function of (pressure) (mec, OM, T) dependent de
capitonat (presiune)
become darkner (TH) a se închide la culoare (şi despre be in synchronism a fi în sincronism, a fi în concordanţă de
lubrifianţi, plastice) fază
become effective a intra în vigoare, a opera, a avea efect / be jammed tight (OM) a fixa strâns cu pene
repercursiuni belay (cstr) a acoperi, a pardosi (cu scânduri); (nav) a amara
become perceptible a se vedea, a se simţi, a se percepe belching (alim, ind chim) debordare la distilare
become rusty (met) a rugini bell (OM) calotă, clopot, sonerie, man-şon, pâlnie; met) clopot /
be consumed by fire a fi ars / consumat în foc con de furnal
bed (mas-un) batiu, suport fix; (met, ind chim) pat, pardoseală bell and hopper (arrangement) (met) dispozitv de închidere
(cu diverse aco-periri, perforată sau nu, pentru stocare, răcire, autoamată, la gura furnalului
etc.), strat, pat, cadru; caroserie, culcuş, banc, temelie, bell-and-spigot connection (OM) racord cu manşon / cu cep şi
fundament; depunere; a rezema, a sprijini, a culca (o piesă mufă
mare), a fixa bell-and-spigot joint (OM) îmbinare cu cep şi mufă / cu mufă
bed bearers căi de rulare (la maşini de hârtie şi poligrafice) bell-and-spigot pipe (OM, hidr) conduc-tă îmbinată cu cep şi
bed box (mas-un) picior al patului / al postamentului mufă, ţeavă cu mufă
bed charge (met) încărcătură oarbă / de umplutură / fără bell book jurnal de maşini; (met) registru de furnal
minereu (la furnal) bell-center punch punctator autocentrant
bed coke (met) cocs pentru pat / de aprindere, pat de cocs bell crank (lever) (OM) pârghie cotită / cu articulaţie / cu
bed covers (mas-un) placă pentru protec-ţia ghidajelor patului genunchi
(şi la strung) bell hoist (met) troliu de încărcare (la gura furnalului)
bedded (met) stratificat, cu pat (de cocs) bell insulator (el) izolator tip clopot
bed deflection săgeată de încovoiere a patului / batiului (la bell jar clopot
maşini-unelte) bell lifting rod (met) tijă de ridicat clopotul furnalului
bed die (met) partea inferioară a matriţei bell metal (met) bronz pentru clopotul de furnal / pentru clopote
bedding executare a fundaţiei, stratifi-care, strat; (met) pat (de bell mouth (chim, met) evazare, difuzor, capăt lărgit al unei
cocs) ţevi, gură de alimentare (şi la furnal), etc.
bedding in layers (met) stratificare în straturi suprapuse bell-mouth center plate (mas-un) lunetă cu orificiu conic
bedding of engine in rubber cushions (auto) instalarea bell-mouth intake (hidr) trompă de admisie la priza de apă sub
motorului pe tampoane de cauciuc presiune, tip turn
bedding of pipes montare a ţevilor bell-mouthed în formă de clopot
bed frame (cstr, mas-un) batiu, schelet, cadru-suport bell-mouthed elbow (OM) cot cu manşon

- 29 -
bell-mouthed tee (OM) teu cu manşon belt idler (OM) rolă de întindere
bell-mouthing (OM) capăt lărgit / tronconic al unei ţevi belting ţesătură tehnică pentru curele de transmisie, transmisie
bell punch poanson de centrare cu curele, curea de transmisie
bell push buton de apel / de sonerie belting bolt (OM) bolţ / ştift pentru benzi transportoare
bell-operator (operating) gear (met) troliu de încărcare la belting duck ţesătură pentru curele
furnal belting oil ulei / unsoare pentru curele de transmisie
bell seam (OM) cusătură de sudură în U belting press presă pentru curele de transmisie (şi trapezoidale)
bell-shaped în formă de clopot / de con belt joint (OM) împreunare / asamblare a curelei prin agrafare,
bell-shaped curve curbă în formă de clopot / tip Gauss lipire sau coasere
bell-type distribution gear (met) mecanism / transmisie la belt-knife (for) spitting machine maşină de şpăltuit cu cuţit-
conul de închidere a furnalului bandă
bell-type annealing furnace (met) cuptor cu clopot / cu hot belt lace cureluşă de legat
( pentru recoacere sau revenire) belt lacer (OM) agrafă de curea
bell-tyre autoclave press autoclavă cu clopot belt lacing coaserea unei curele / benzi
bell-tyre low pressure manometer (metr) manometru belt load (OM) sarcină pe curea
diferenţial pentru presiuni mici belt loader utilaj de încărcat / transportat materiale pe benzi
bellchuck (mas-un) mandrină belt lubricant (OM, T) lubrifiant pentru curele de transmisii
belled file pilă convexă belt mounter (OM) pârghie pentru aşezat cureaua / banda pe
belled pipe (OM) ţeavă cu mufă / manşonată roată
belleville spring (OM) arc încapsulat / cu locaş belt ply inserţii de pânză la o curea / bandă
bellhoist (met) troliu de încărcare (la furnale) belt pulley (OM) roată de curea
bellied (cstr) bombat, convex belt-pulley lathe (mas-un) strung pentru roţi de curele
bellows foale, membrană, tub ondulat, suflantă, burduf belt rivet (OM) nit / ştift (şi tubular) pentru asamblarea curelei /
bellow device dispozitiv tip membrană sau burduf benzii
bellows seal (auto, OM) etanşare prin burduf de cauciuc belt roller (OM) rolă de susţinere a covorului benzii
belly corp, trunchi, umflătură; (nav) cală; a se umfla, a se transportoare
bomba; (met) partea centrală a convertozorului, pântec de belt sander / sanding machine maşina de şlefuit cu bandă
furnal, a îngroşa, a lărgi (şi la laminare) belt screen sită cu bandă
belly band (nav) întăritură a mijlocului, curea, centură de belt screw (OM) şurub pentru benzi
siguranţă belt separator sortator cu bandă
belly brace coarbă, burghiu de mână, maşină manuală de găurit belt shifter (OM) dispozitiv de cuplare şi decuplare a curelei
belly helve (met) ciocan cu pârghie acţionată la mijloc belt sliping / sliding (OM) alunecarea curelei
belly out a (se) bomba belt slope plan înclinat cu bandă transportoare
bellying umflătură, burtă (şi la curele sau lanţuri), convexitate belt speed (OM) viteza benzii transpor-toare / a curelei
belly pipe (met) conductă de aer (la furnal sau convertizor) belt speeder (OM) transmisie / multipli-cator (de turaţie) cu
belongings accesorii conuri de curea
below freezing sub zero grade, sub punctul de îngheţare belt strap (OM) curea / bandă ţesută, chingă
below ground subteran belt strecher dispozitiv de tensionare a curelei / a curelelor de
below par calitate inferioară / slabă transmisie
belt (OM) curea (de transmisie); centură, chingă, brâu, zonă, belt tail section (OM) cap de întindere a unei benzi de cauciuc
cordon, bandă; (met) centură / bandaj de armare (la furnal) belt tension arrangement dispozitiv de tensionare a benzilor
belt adjustment (OM) reglare a tensiunii în curea transportoare
belt band (OM) curea, bandă, centură, cordon belt tension drum tobă de tensionare a benzii
belt brake (OM) frână cu bandă belt-tensioning / tightening pulley (OM) roată de tensionare /
belt brush unit agregat de debavurare cu bandă abrazivă de întindere a curelei
belt capacity (met) capacitate de transport pentru o bandă belt tightener (OM) întinzător de curea, dispozitiv de tensionare
belt clamp (OM) dispozitiv de prindere a curelei a benzii
belt composition (OM) compoziţia / materialul curelei belt transmission (OM) transmisie cu bandă / cu curele
belt connector (OM) agrafă de curea belt truck loader transportor cu bandă mobil
belt conveyor transportor cu bandă belt (-type) carrier bandă transportoare
belt-conveyor tail pulley (OM) roată de întindere la belt-type dehydrator uscător cu transportor cu bandă
transportoare cu bandă belt vulcanising press presă pentru vulcanizarea curelelor
belt coupling (auto) ambreiaj cu benzi belt rapper (met) înfăşurător (acţionat cu curele)
belt drive (OM) transmisie / acţionare cu bandă / curea belt wiper racletă (a unei benzi transportoare)
belt drum tambur pentru bandă bench banc de lucru / de tragere, treaptă, banchetă, fermă,
belt dryer uscător cu bandă bancă, pat / batiu al maşinii, reper, punct de referinţă
belted cable cablu cu izolaţie înfăşurată bench (adjustable) clamp (OM) clemă ajustabilă de fixare
belt elevator elevator cu bandă benchboard desk pupitru
belt fastener (OM) fixator de cablu, agrafă de curea bench centering device (mas-un) aparat / dispozitiv pentru
belt fastener screw (OM) şurub pentru prinderea curelelor prindere între vârfuri
belt feeder alimentator cu bandă bench chisel daltă de mână
belt-fork furcă de conducere a curelei de transmisie benched fall cădere / variaţie în trepte (a turaţiei, a formei, etc.)
belt freezing (alim) congelare pe bandă transportoare benched transition (hidr) racordare în trepte
belt gearing (OM) transmisie cu curea / cu curele bench drill (machine) (mas-un) maşină de găurit de banc / de
belt guard (OM) apărătoare / protecţie a curelelor masă / portabilă (dar cu fixare când lucrează)
belt guide (OM) ghidaj pentru curea / bandă bench for cleaning castings (met) masă pentru curăţat piese
belt-guide pulley (OM) rolă de ghidare pentru curele de turnate
transmisie bench grinder (mas-un) maşină de rectificat montată pe banc
belt hoist elevator cu bandă bench level nivelă cu bulă de aer, nivelare după repere
belt hook (OM) agrafă de curea bench-mark reper, cote nivel, punct fix / de reper

- 30 -
bench molding (met) formare pe banc de lucru bend out a îndoi, a încovoia
bench oiler (T) cană de uns bend over a plia, a cuta, a plisa, a îndoi
bench plate (mas-un) placă de trasare bend pipe (OM) ţeavă curbă / îndoită
bench screw menghină cu picior / de lăcătuş bend sharp a coti (şi brusc)
bench vices parallel menghină paralelă bending-stress durability durabilitate (limitată) la încovoiere
bench work prelucrare pe banc / cu fixare în menghină (la solicitari variabile)
bend cotitură, întoarcere, ondulaţie, înco-voiere, ramificaţie, bend test probă de încovoiere
derivaţie, curbură, sinuozitate; (mas) îndoitură, cot; (mat) beneficiation (met) îmbogăţire
curbură, arc, punct unghiular; (nav) nod, legătură; (OM) cot bent (cstr) capră, fermă uşoară de construcţie
de ţeavă, îndoitură; (mec, met) a încovoia, a îndoi, a curba, a bent axle (OM) osie cotită
înclina bent crank levier cotit / arcuit
bendable flexibil, care se poate îndoi bent down îndoit, cotit
bend angle unghi de îndoire (la încercări de îndoire sau bent frame (nav) coastă deviată
încovoiere bent lever (OM) pârghie articulată, cotită, cu genunchi
bended tube / pipe (OM, hidr) cot / ţeavă îndoit(ă) bentone grease (T) unsoare consistentă pe baza de bentonită
bender (cstr, met, mas-un) maşină / presă de îndoit bent pipe (OM, termo, hidr) ţeavă curbata, racord curbat, cot
bend in a îndoi, a vira, a frânge bent-tail dog antrenor cu coadă îndoită
bending (mec) (solicitare la) încovoiere, flexiune, curbură, benzine-resisting hose furtun (de cauciuc) rezistent la benzină
îndoitură, curbare, strâmbare, defor-mare; (fiz) difracţie be off one’s beat a nu intra în competenţa / a nu fi de resortul
bending angle unghi de încovoiere cuiva
bending-back point (mat) punct de întoarcere (al unei curbe) be on the air a transmite, a emite, a fi prezent în emisiune
bending crack fisură cauzată de încovoiere / îndoire (şi la ţevi) be on the bargain counter (ec) a se vinde la un preţ scăzut /
bending cycles (OM) (număr de) cicluri de încovoiere / îndoiri sub valoare
bending-deflection săgeată de încovoiere be on the dole a primi ajutor de şomaj
bending device dispozitiv de îndoit be on the stocks a fi pe şantier / în curs de execuţie
bending die (met) ştanţă / poanson de îndoit, şablon de curbat be out of action a fi scos / a ieşi din funcţiune, a nu mai
bending force forţă de încovoiere funcţiona
bending-impact test încercare / test de rezilienţă be out of operation a nu fi în funcţiune
bending jaw (met) falcă de îndoire be out of phase (el, mec) a nu fi în fază, a fi defazat
bending load sarcină de încovoiere be out of service a fi şomer, a nu avea serviciu
bending machine (met) valţ / maşină de îndoit be out of work a fi desfiinţat, a fi retras din serviciu / exploatare
bending measuring device flexometru be out on strike a fi în grevă
bending modulus (mec) modul (de elasticitate) la încovoiere berth (nav) dană, adapost, cală de construcţie / de lansare,
bending moment (b.m.) (mec) moment încovoietor ancoraj, cuşetă
bending of a fold îndoitură a unei cute berthage tax (nav) taxă de amarare
bending-off press maşină / presă de îndoit margini berthing (nav) legare la chei, adăpostire, cazare, bordaj exterior
bending of light (fiz) difracţie a luminii deasupra centurii
bending pliers (mas-un, OM) cleşte de îndoit (pentru table, berthing hawser (nav) legătură, parâmă de legare
tuburi, ţevi) berthing impact (nav) impact / şoc la amarare (între navă şi
bending point (mat) punct de extrem al unei curbe chei)
bending press presă de îndoit margini beryllium (Be) beriliu
bending pressure efort de încovoiere beryllium bronze (met) bronz cu beriliu
bending property rezistenţă la încovoiere Bessemer charge (met) încărcătură pentru convertizor
bending radius rază de încovoiere Bessemer
bending resistance rezistenţă la încovoiere Bessemer converter (met) convertizor Bessemer
bending roll (met) rolă / cilindru de îndoire / de îndreptare Bessemer ingot iron (met) lingouri de convertizor Bessemer
bending shackle (nav) cheie de ancoră bessemerising (met) convertizare, prelucrare în convertizor
bending spring (OM) arc solicitat la încovoiere Bessemer low-carbon steel (met) oţel Bessemer / de
bending stiffness rigiditate la flexiune convertizor, cu conţinut de carbon redus
bending strain deformare / deformaţie la încovoiere Bessemer mill / plant (met) instalaţie / oţelărie Bessemer
bending strain load sarcină la încovoire (pentru o anumită Bessemer pig iron (met) fontă pentru convertizor Bessemer
deformaţie) be supported a fi sprijinit
bending streghth rezistenţă la încovoiere / la îndoire best cel mai bun; (ec) valoare optimă, optim
bending stress (mec) tensiune / efort de încovoiere best bower (nav) ancoră de rezervă, cea mai grea ancoră a
bending tensile stress (mec) efort de tracţiune generat prin bordului
încovoiere best estimator estimaţie optimă
bending test test / încercare de încovoiere / la îndoire beta brass / iron (met) alamă / fier beta
bending test on build-up welded joints probă / test de bethanising (met) zincare electrolitică
încovoiere a sudurii (pe epruvete sudate) between decks (nav) întrepunţi
bending tongs cleşte de îndoit between-contact space (T) spaţiul între suprafeţele (rugoase) în
bending tool matriţă de îndoit contact
bending value număr de îndoituri / îndoiri between wind and water (nav) la linia de plutire
bending vibrations (OM) oscilaţii / vibraţii transversale, de be up a stump a da faliment
încovoiere bevel oblicitate, înclinaţie, teşitură, muchie (teşită); (met) con
bending-back point (mat) punct de întoarcere (al unei curbe) (la furnal), a tăia oblic, a teşi, a faţeta, a şanfrena, a înclina
bending-deflection săgeată de încovoiere bevel (cone friction) clutch (OM) ambreiaj conic
bending-impact test încercare / test de rezilienţă bevel angle raportor
bending-stress durability durabilitate (limitată) la încovoiere bevel cant muchie teşită
(la solicitari variabile) bevel cut tăietură oblică, rost în V sau jumătate V la sudură
bend of lever (OM) cot al pârghiei bevel differential (OM) diferenţial cu pinioane conice

- 31 -
bevel drive transmisie prin angrenaj conic big-end bearing (OM) lagăr al capului de bielă
bevel edge margine teşită big-end-up mould (met) lingotieră cu maselotă
bevel friction wheel (OM) roată de fricţiune conică bight (TH) buclă, lanţ
bevel gear (OM) angrenaj cu roţi dinţate conice big rolling mill (met) laminor degrosisor
bevel gear concentricity bijection (mat) bijecţie
bevel gear drive (OM) transmisie cu roţi dinţate conice bikern / bick iron nicovală de banc
bevel gear hobbing attachment (mas-un) dispozitiv pentru bilateral hole (OM) alezaj cu dimensiune nominală între
frezarea dinţilor la roţi dinţate conice dimensiunea maximă şi cea minimă
bevel gear pair (OM) angrenaj conic, pereche de roţi dinţate bilge (alim) burtă de butoi, a scoate fundul unui butoi; (nav)
conice santină, fund de cală, gurnă
bevel gear planer (mas-un) maşină de mortezat roţi dinţate bilge and bilge(nav) stivuire burtă pe burtă
conice bilge bracket (nav) guseu al gurnei
bevel-gear-tooth system (OM) (angrenaj cu) dantură conică bilge keel(nav) chilă de ruliu
bevel-gear wheel (OM) roată dinţată conică bilge keelson (nav) carlingă laterală
bevel gear with conical pinion (OM) diferenţial cu roţi conice bilge main (nav) tubulatură principală de santină
bevel geared motor (OM, el) motor cu reductor cu roţi conice bilge pump (nav) pompă de santină
bevel gearing (OM) angrenaj conic bilge water (nav) apă de santină
bevel grinding attachment (mas-un) dis-pozitiv pentru bill topor, secure, colţ, cuţit, vârf; (ec) calcul al cheltuielilor,
rectificarea suprafeţelor conice factură, notă de plată; (nav) vârf / gheară de ancoră
bevel joint (OM) racord / cuplare a două piese teşite invers bill of costs notă de plată
bevelled (OM) teşit, cu marginea teşită (la sudare), conic(ă) bill of exchange (ec) cambie, poliţă
(despre o roată, un angrenaj) bill of materials specificaţie / listă de materiale
bevelled lip of the pulley (mas-un) buza teşită a unei molete bill of quantities deviz estimativ
bevelled retaining ring (OM) inel de reţinere conic bill of sale(b.s., BS) act / contract de vânzare, factură
bevelled wheel (OM) roată conică billet (met) lingou, bolţ, bloc
bevelling pregătirea teşirea marginilor (pentru sudare); billet end (met) capete de ţagle, deseuri
prelucrare conică billet mill (met) cilindru de laminor pentru ţagle
bevelling-and cutting machine maşină de executat canturi şi billet roll (met) cilindru de laminor pentru ţagle
teşituri billet roll stand (met) cajă de laminor de ţagle
bevelling of the edge teşirea muchiei billet shears (met) foarfecă pentru ţagle
bevel pinion (OM) pinion conic billet-reheating furnace (met) cuptor pentru re-încălzirea
bevel rule echer reglabil, riglă cu o muchie teşită ţaglelor
bevel-seated valve (OM) supapă cu scaun conic billet-rolling train (met) laminor de ţagle
bevel spur gear (OM) roată dinţată conică, pinion conic billhook cosor
bevel tool (mas-un) cuţit de teşit billiard-ball collision (mec) ciocnire elastică
bevel washer (OM) şaibă profilată (şi conică) billing facturare
bevel wheel (OM) roata conica (şi dinţată) billion miliard
beverage dispenser bimetal (met) bandă bimetalică, oţel placat
be within the range (of) a fi în intervalul bimetallic bimetalic
bezel teşitură, faţetă, locaş; (mas-un) line-tă pentru strung mic; bimetallic band bandă / platbandă bimetalică
ramă a geamului bimetallic bearing (T) lagăr cu strat bimetalic
bias înclinaţie, (autom) confuzie, pola-rizare, eroare sistematică, bimetallic conductor (el) conductor bimetalic
a influenţa bimetallic release / strip (OM) declanşator bimetalic
bias current curent de deplasare (în instalaţiile de vid) bimetallic strip / band (T, OM, metr) foaie / platbandă
bias cut tăietură în diagonală / cu salt bimetalică, fixare, adezivitate, legătură, legare; (chim)
bias cutter dispozitiv de tăiat în diagonală valenţă, liant
biased (autom, OM) cu prag, cu salt bimetallic strip compensator compen-sator bimetalic (de
biased error distorsiune dilatare termică)
biased estimator estimaţie deplasată bin (agr) hambar, siloz; (cstr, met) recipient, cupă, pâlnie de
biasing off blocare încărcare, buncăr, ladă de alimentare, camere amestec,
bias point punct de prag, punct de lucru / de funcţionare rezervor, buzunar de laminate; (ec) depozit
biaxial biaxial bin card fişă de identificare (pentru conţinut şi calitate)
bib cock (OM) robinet, ventil de golire binary binar
bibliographic information search sortare a informaţiei de binary alloy (met) aliaj binar
documentare binary bronze (met) bronz binar
bicoil silver bandă cu dublă depunere binary cell (c) element binar de memorie
biconcave biconcav binary compound compus binar
bicorn cu două vârfuri binary diagram (met) diagramă unui amestec binar
bicurved cu curbură dublă, dublu curbat binary mixture equilibrium echilibru al unui amestec binar
bicyclic biciclic, în doi timpi binary number număr binar
bid (ec) ofertă, licitare, a licita, a oferi (un preţ) binary variable (c) variabilă binară
bid bond (ec) garanţie bancară de participare la licitaţie binaxial crystal cristal biax
bidder (ec) ofertant bind (OM) piesă de legătură, cerc de bandaj (la roţi de rulare); a
bi-directional drive transmisie reversibilă lega, a fixa, a (se) întări, a se solidifica, a intra în angrenare;
bi-directional motor motor reversibil / inversabil (cstr) a face priză
bifilar bifilar binder liant, material (şi metalic) de lipire / de întărire; (cstr)
bifurcate bifurcat liant, mortar, grindă / strat de legătură; (OM) pârghie de
bifurcated launder (met) canal / jgheab bifurcat (la cuptoare) strângere, clemă, legător, maşină / dispozitiv de legat / de
big inch line / pipe conductă de diametru mare capsat
big-end (of connecting-rod) (OM) cap de bielă binder beam traversă de legătură

- 32 -
binder board carton pentru legătorie bit cutting angle (mas-un) unghi de atac al sculei aşchietoare
binder film peliculă de liant bit edge (mas-un) tăiş al sculei
binder plug (OM) bolţ de strângere bite (met) deschidere a cilindrilor de lami-nare; a coroda, a ataca
binder twine sfoară (chimic, mecanic), a “muşca” dintr-o piesă
bindery legătorie (de cărţi) bite-in a muşca, a ciupi (spre interior)
binding pansament, faşă, bandaj (medi-cal); (cstr, fiz) legătură; bit end (OM) cap al bielei
(OM) gripare, fretare, înţepenire, înnădire, legare; (met) bit face angle unghi de ascuţire
legătură, balot, colac, aglomerare bit gauge şablon pentru ascuţirea unei scule
binding agent substanţă de legătură, liant bit grinder polizor pentru scule aşchietoare
binding band centură, bandaj bit leg falcă
binding brass (met) alamă de lipit bit of turning cutter (mas-un) cap de cuţit de strung
binding beam (cstr) coardă bit resharpening (mas-un) reascuţirea sculei / muchiei
binding capacity putere / capacitate de lipire / de legătură bit seizure (mas-un) înţepenire a sculei (şi la burghiere)
binding clip clemă de racordare bit shank (mas-un) cep conic de fixare a sculei
binding cloth ţesătură de legătură bitronconic ball mill moară bitronconică cu bile
binding coal (met) cărbune cocsificabil bits fălci de menghină
binding department / office legătorie bitt (nav) baba (de lemn), bintă de lanţ, suport de lanţ / de
binding handle (OM) manetă de blocare; mâner de fixare parâmă
binding hoop fretă bitterness of the wine (alim) amăreala vinului
binding joist (cstr) coardă bitting proces de amărâre a vinului
binding material material liant / de legătură, aglomerant bitts (nav) baba, suport de ancoră
binding matter liant bitumen bitum natural, asfalt
binding nut (OM) piuliţă de strângere / de fixare biunique (mat) biunivoc
binding property / quality capacitate adezivă / de lipit / de bivalent (chim) bivalent
priză, proprietate / capacitate de legare / de lipire bivariate bidimensional
binding recess scobitură / adâncitură pentru fretă black negru; (chim) negru de fum; (mas) calamină, depuneri
binding rivet (met) nit pentru montaj cărbunoase; (termo) funingime
binding screw (OM) şurub de strângere black-annealed wire (met) sârmă neagră recoaptă
binding substance substanţă-motrice; (plast) matrice / material black annealing (met) recoacere primară
de bază black-ash revolver (ind chim) cuptor rotativ pentru soda
binding-off legătură de margine calcinată
binding-post voltage (el) tensiune la borne blackboard tablă neagră
bin feed (mas-un) banc de alimentare / de încărcare black bolt (OM) şurub brut / grosolan
bin gate (cstr, met) gură de descărcare din buncăr black box (fiz) cutie neagră
bin stock materie primă în depozit black carbon grafit, negru de fum
bin tag fişă de evidenţă a intrărilor şi ieşirilor black chromium crom negru
bing minereu de plumb bogat, haldă black-edged plate (met) tablă cu margini negre
binocular microscope microscop binocular blacken a înnegri, a întuneca
binomial binom blackening (met) înnegrirea formelor (la turnare)
binomial expansion (mat) dezvoltare după formula binomului black finish (met) brunare, a bruna
lui Newton black flange (OM, hidr) flanşă oarbă
binomial formula (mat) formula binomului lui Newton black-heart malleable cast iron (met) fontă maleabilă cu miez
biodegradable biodegradabil negru
biological treatment tratament biologic black-hot (met) încălzit până la roşu-închis
bipartite (OM) din două piese blacking (met) vopsea de grafit (pentru forme de turnare)
biphase (el) bifazat; cu două faze black lead (met) grafit
biplug (el ) fişă dublă black lead crucible (met) creuzet de grafit
bipolar (el) bipolar, cu doi poli black-lead lubrication (T) ungere cu lubrifiant grafitat, unsoare
bipolar electrode electrod bipolar consistentă cu grafit
birdbath (cstr) teşitură black-lead powder praf de grafit
bird’s mouth (OM) îmbinare în furculiţă / în coadă de black-lead wash (met) vopsea de grafit (pentru forme)
rândunică back lift mărire a contrastului
birectangular cu două unghiuri drepte black light lumină ultravioletă
birth naştere, creare black-mould dressing (met) (vopsire cu) vopsea de grafit (la
birth and death process proces de creare şi distrugere a forme de turnare)
aceluiaşi lucru blackness întunecare, negreală
biscuit (alim) biscuit, pesmet black nickel coating nichel negru (la acoperiri)
bisecant (mat) bisecant black oil păcură, reziduuri petroliere grele
bisect bisect; (mat) a împărţi în două, a înjumătăţi blackon aplicare de substanţe anticorozive pe suprafeţe metalice
bisecting line, bisector of an angle, bisetrix (mat) bisectoare a de sub caroserie
unui unghi black patch (met) pete de arsură (la laminare la cald)
bisection (mat) înjumătăţire black pickling (met) decapare primară
bisection algorithm (mat) altgoritm de bisectare (prin black plate / sheet (met) tablă neagră
înjumătăţirea sistematică a intervalului de calcul) black products produse (petroliere) negre
bismuth bismut (Bi) black rope (nav) parâmă cătrănită
bistable bistabil black screen filtru optic
bit (c) bit, cifra binară; (mas-un) dinte aplicat / demontabil la black screw (OM) şurub brut / grosier
freză, bavură, bac, tăiş de sculă aşchietoare (şi de burghiu), black sheet (met) tablă neagră
margine tăietoare (de sculă) falcă de menghină; letcon (pentru black shortness (met) spărtură neagră
lipit) black slag (met) zgură neagră

- 33 -
blacksmith fierar, forjor, potcovar blank off (hidr) a blinda o conductă
blacksmith’s chisel (met) daltă lată blank out a ştanţa, a decupa
blacksmith’s forge (met) forjă (de obicei mai mică) blank pipe (hidr) ţeavă neperforată / fără filtru
blacksmith’s shop (met) forjă blank(s) reglete (de lemn)
blacksmith’s tongs (met) cleşte de forjă blank stock (ind chim) amestec de control
blacksmith’s tool (met) unealtă de forjă blank store (met) loc de depozitare (şi la laminoare), pat de
blacksmith coal (met) cărbune de forjă răcire
blacksmith welding sudare prin forjare manuală blank test proba martor
blackwash a înnegri; (met) vopsea de grafit (la forme de blast suflare, insuflare; (met) insuflare de aer (în cuptor),
turnare) suflantă, a sabla; (termo) aer insuflat, a sufla puternic, a insufla
blade lamă, lamă de ras, tăiş de cuţit; (auto, cf) arc lamelar, blast air insuflare a aerului, aer suflat / comprimat; (met) vânt
foaie de arc; (el) lamă a contactorului; (hidr) paletă (de blast apparatus aparat cu aer / gaze comprimat(e) / de suflare /
pompă, turbină); (OM) pală, paletă, aripioară (mas-un) tăiş, de suflat
bac, pânză de ferăstrău, dinte aşchietor, cuţit demon-tabil; blast box (met) cameră de aer, cutie de vânt
(nav) pană (ramă), pală a elicei, pană (la cârmă) blast cabinet carcasă suflantei, cameră de sablare
blade angle unghi al muchiei / al plăcii / al aripii blast characteristic amestecător / agitator cu palete
blade bearing reazem prismatic blast cleaning machine maşină de curăţat cu aer comprimat /
blade beater volant cu lineale prin sablare
blade clearance (OM) spaţiu liber între periferia aripilor unui blast coil assembly răcitor cu aer
ventilator / rotor şi carcasa lui blast cold (met) vânt / insuflare rece
blade crusher valţuri cu cuţite tăietoare blast-control valve supapă pneumatică
bladed (OM) cu palete, cu lame(le) blast cooling răcire bruscă / intensă
blade disk of the diaphragm disc de diafragmă, cu palete blast cylinder suflantă de cilindru
blade flutter vibraţie a paletei blast drying uscare în curent de aer
blade grader maşină de nivelat terenul, greder blast engine (met, mas) suflantă
blade holder (mas-un) port-cuţit blaster explozor; (met) maşină de curăţat cu alice sau nisip
blade maintainer (cstr) maşină de nivelat pentru drumuri blast-furnace (met) cuptor, furnal, cuptor de topit / cu aer
blade mixer amestecător cu palete suflat / cu cuvă
blade oar (TH) foie, lamă blast-furnace blower (met) suflantă de furnal
blade of knife / cutter / shears (met, mas-un) lamă de cuţit / de blast-furnace blowing engine (met) su-flante de furnal
foarfece (inclusiv acţionarea ei)
blade of shovel lamă a lopeţii blast-furnace blowout (met) stingere a furnalului
blade-paddle mixer amestecător cu palete blast-furnace bosh (met) etalaj al unui furnal
blade pitch pas al palelor blast-furnace bottom (met) fund vatră a creuzetului de furnal
blade rim bandaj de roată (căi ferate, macarale, etc.) blast-furnace brick (met) cărămidă pentru furnal
blade switch (el ) întrerupător cu lamă / cu cuţit blast-furnace brickwork (met) zidărie de furnal
blade wheel roată cu palete blast-furnace burden (met) încărcătură / şarjă a unui furnal
blading nivelare (a unui drum), paletare blast-furnace casting (met) descărcare a furnalului
Blake stopper boţ de lanţ tip Blake blast-furnace cement (met, cstr) ciment de furnal / de zgură
blanch a albi, a înălbi, a vărui; (met) a cositori, a stana blast-furnace charge / charging (met) încărcare / încărcătură a
blank orb, gol, nefinisat, alb; (c, autom) blanc, gol, neutilizat; furnalului
(cstr) luft, inter-stiţiu, crăpătură, fisură; (ec) formular, tabel de blast-furnace cinder (met) zgură de furnal
completat; (met, mas-un) semifabricat, steril, eboşă, piesă blast-furnace coal (met) cărbune de furnal
brută, ţaglă, lingou, bloc blast-furnace coal tar (met) gudron de furnal
blank assay probă-martor blast-furnace coke (met) cocs metalurgic / pentru furnal
blank bending (met) îndoirea bramei (la turnarea continuă) blast-furnace crucible (met) creuzet al furnalului
blank bolt (OM) şurub brut blast-furnace elevator (met) dispozitiv înclinat de alimentare la
blank cheque (ec) cec în alb, formular de cec furnal
blank cover capac orb blast-furnace ferromanganase (met) feromangan de furnal
blanked-off pipe (hidr) ţeavă blindată / înfundată / cu capac orb / blast-furnace fittings (met) armătură de furnal
cu flanşă oarbă blast-furnace flue dust (met) praf de furnal
blanket (fiz) înveliş; (cstr, TH) şapă, îmbrăcăminte rutieră, blast-furnace foamed slag (met) zgură spongioasă de furnal
acoperire, strat, pătură, depozit; a coperi blast-furnace frame(work) (met) schelet (metalic) de furnal
blanket drying machine maşină de uscat cu bandă blast-furnace gas (met) gaz de furnal
transportoare blast-furnace gas cleaner (met) epurator pentru gazul de furnal
blanketing suprapunere a semnalelor, acoperire a unui semnal blast-furnace gas-driven blowing (met) suflantă cu motor cu
cu altul perturbator gaz de furnal
blanketing gas (pătură de) gaz de protecţie blast-furnace gas main (met) conductă pentru gazul de furnal
blanket of nitrogen strat / pernă de azot blast-furnace gas valve (met) robinet / vană (şi tip sertar)
blanket price (ec) preţ global pentru gaz de furnal
blanket-type insulation izolaţie în covor flexibil blast-furnace gun (met) maşină de astu-pat orificiul de scurgere
blank for blasting caps (met) cupă / epruvetă pentru încercare de la furnal
la ambutisare adâncă blast-furnace hearth (met) creuzet al furnalului
blank form formular blast-furnace hearth bottom (met) vatră (la furnale)
blanking (plast) ştanţare, matriţare, tipar blast-furnace hearth casting (met) blindaj al etalajului la
blanking press presă de decupare / de ştanţare furnale
blanking tool (mas-un) sculă / poanson de decupare / de blast-furnace hoist (met) ascensor înclinat de alimentare a
ştanţare furnalului
blank key (c) clapă / tastă de blanc / de spaţiu gol blast-furnace jacket (met) blindaj al furnalului
blankness gol, vid, vacuum blast-furnace lines (met) profilul furnalului

- 34 -
blast-furnace lining (met) căptuşeală a furnalului blaze luminozitate, lumină intensă, flacără; (fiz) plan de incizie;
blast-furnace lump slag (met) zgură de furnal în bulgări a marca, a lumina, a deschide, a începe, a iniţia
blast-furnace man (met) metalurg(ist), furnalist bleach (chim, text) (procedeu de) albire; lichid decolorant,
blast-furnace mansory (met) zidărie a furnalului clorură var; a înălbi, a decolora, a albi
blast-furnace melting operation / practice (met) conducere a bleary confuz, spălăcit
furnalului bled ingot (met) lingou cu miez nesolidificat
blast-furnace mixer (met) melanjor de fontă bleed a sângera; (mas) ajutaj; (mas, termo) a purja; a desfunda, a
blast-furnace mouth / throat / top (met) gură de încărcare a evacua, a goli, a (se) scurge încet (dintr-o conductă / rezervor
furnalului fără etanşare bună)
blast-furnace of medium height (met) furnal cu cuvă scurtă bleed chock / bleeder (OM) ventil de purjare, robinet de golire,
blast-furnace operator (met) furnalist supapă de siguranţă
blast-furnace operation (met) mersul / funcţionarea furnalului bleeder chock bobină de şoc, inductanţă de scurgere
blast-furnace output (met) producţie / productivitate a bleeder heater preîncălzitor cu abur uzat
furnalului bleeder resistor (el) rezistenţă de fugă / de drenare
blast-furnace pitch (met) bleeder turbine turbină cu priză de aer
blast-furnace plant (met) secţia de furnale bleeder-type condenser condensator cu prelevare / sustragere
blast-furnace process (met) procedeu de producere a fontei prin de fluid frigorific
topire reducătoare în furnal bleeder valve (met) ventil pentru gaz de furnal; (OM) robinet de
blast-furnace pumice-stone slag (met) zgură spongioasă de epurare / de golire / de evacuare a aerului
furnal bleed-off (priză de) golire a fluidului excedentar, evacuare de
blast-furnace ring (met) inel de susţinere la furnal fluid frigorific
blast-furnace salamander / bear / sow (met) fontă răcită în bleed screw (OM) şurub tubular (şi cu substanţă de marcare
creuzetul furnalului, urs pentru siguranţă)
blast-furnace settler (met) antebazin pentru colectarea fontei bleeder valve (met) ventil pentru gaz de furnal, robinet de
topite epurare / de golire / de evacuare a aerului
blast-furnace shaft (met) cuvă de furnal bleeding sângerare; (hidr) picurare a apei din infiltraţie; golire,
blast-furnace slag (met) zgură de furnal evacuare, descăr-care, exudaţie, purjare, transpiraţie,
blast-furnace slag cement (met) ciment de furnal din / de zgură decolorare (şi locală); eflorescenţă
blast-furnace smelting (met) fuziune / topire în furnal bleeding coil bobină de descărcare / de fugă la pământ
blast-furnace stack (met) cuva de furnal bleeding flange flanşă de priză
blast-furnace stack casing (met) mantaua cuvei de furnal bleeding illustration ilustraţie / figură ce ocupă întregul format
blast-furnace steel jacket (met) blindaj (metalic / de oţel) al al unei pagini
furnalului bleeding of paint exsudare a vopselei
blast-furnace steel structure (met) schelet metalic al furnalului bleeding tap robinet de golire
blast-furnace steam blower (met) suflantă cu abur pentru bleeding test of greases determinare a rezistenţei la sinereză a
furnal unsorilor consistente
blast-furnace tar (met) gudron de furnal bleed-off (priză de) golire a fluidului exce-dentar, evacuare a
blast-furnace throat (met) gură de încărcare a furnalului fluidului frigorific
blast-furnace top closing device (met) dispozitivul / instalaţia bleed screw (OM) şurub tubular
de închidere automată a gurii furnalului blemish defect, viciu
blast-furnace tuyere (met) gură vânt a furnalului blend (alim, ind chim, met) amestec, mixtură, melanj, a
blast-furnace well (met) creuzet al furnalului amesteca, a elabora amestecul / reţeta, a melanja
blast gate (met) şuber / gură de aer (la cuptoare şi la furnal) blendability miscibilitate
blast-heating (termo) încălzirea aerului / vântului (la furnal) blend composition compoziţie a amestecului
blast-heating apparatus (termo) recuperator (de căldură) blendable miscibil
blast hole gaură pentru explozivi blended oil (T) ulei aditivat
blast in (met) a sufla, a insufla blender malaxor, amestecător, agitator
blast indicator aparat de măsurat tirajul blending (T) aditivare; amestec, mixtu-ră, amestecare, dozare,
blasting (met) insuflare de aer în cuptor; împroşcare alcătuire a amestecului
blasting agent (met) agent de insuflare / împroşcare blending and mixing device amestecă-tor, agitator, dispozitiv
blasting oil ulei de împroşcare, nitroglicerină de amestecare
blasting powder (met) pulbere explozivă blending bin (met) siloz / depozit de amestecare
blasting sand (met) nisip de sablare blending chest bazin / cuvă de amestec
blast inlet (met) gură de vânt (la furnal) blending feeder ladă amestecatoare, alimentator pentru amestec
blast-lamp suflător, arzător blending hopper ladă alimentatoare / amestecătoare; buncăr
blast main (met) conductă principală de vânt amestecător
blast opening (met) gură de vânt blending machine maşină / instalaţie de amestecat
blast pipe (met) conductă de (insuflat) aer, conductă a suflantei blending room cameră de amestec
blast preheater (met) caupăr, cowper, preîncălzitor de aer blending stock componente ale amestecului, produse de
blast pressure (met) presiune a aerului / a vântului amestecat
blast-pressure tank cazan de presiune, rezervor de aer blending tank rezervor de amestec
comprimat blewing umflare (la refractare)
blast regulator / controller dispozitiv de control / reglare a blind (cstr) stor, jaluzea; (foto) diafrag-mă; (OM) orb, înfundat,
aerului insuflat flanşă oarbă, (capăt) orb, linie moartă; (fiz) a orbi, a obtura
blast-spout (agr) exhaustor al batozei (cu diafragmă)
blast volume debit de aer suflat blind core (met) miez pentru obţinerea unei găuri cu fund în
blast tuyere (met) gură de vânt / de aer piesa turnată
blast wave (fiz) undă expansivă, suflu blind end (cf, OM) linie moartă, cap înfundat
blast whistle explozie, suflu blind-end bore (OM) gaură înfundată
blind-end cylinder (auto) cilindru fără chiulasă

- 35 -
blind feeder (met) maselotă oarbă block roller culisă cu role
blind flange (OM) disc orb, flanşă oarbă block shears (met) foarfece pentru lingouri sau blocuri de oţel
blind frame ramă oarbă / mascată block sheave (nav) rai de macara
blind hinge balama îngropată block slag (met) zgură în blocuri
blind hole (OM) gaură înfundată block soap săpun în brichete / calupuri
blinding colmatare (şi a unei site) block sort (c) clasificare / sortare în bloc
blind nut (OM) piuliţă oarbă / înfundată, capac orb block terminal cutie de distribuţie / de derivaţie
blind off a line a blinda / a închide o conductă (şi cu flanşă block tool (mas-un) sculă-bloc
oarbă) block transfer (c) transfer în bloc
blind opening deschidere oarbă / închisă / obturată, canal orb block type insulant izolant rigid (sau semirigid) în blocuri sau
blind pass fundătură; (met) calibru de laminare orb, trecere plăci
goală / în gol block-tyre bandaj plin de cauciuc
blind plug dop, flanşă oarbă block up a bloca, a zăvorâ
blind riser (met) maselotă închisă / oarbă blondin macara funiculară
blind tuyeres (met) guri de vânt închise bloom strălucire, înflorire, luciu; (chim) eflorescenţă,
blind tyre bandaj de roată fără buză fluorescenţă în lumina reflectată a produselor; (met) blum,
blinker (cstr) ramă oarbă / mascată; care clipeşte; semnalizator lupă, bloc de oţel, lingou (degroşat), ţaglă, a lamina brut, a
cu lumină intermitentă forja (etapa iniţială, brută); a străluci, a înflori
blister băşică; (met) bulă de aer, gol, suflură, retasură, peliculă bloom-and-slab yard (met) hală / magazie de depozitat
(ca defect) blumuri, sleburi
blister copper (met) cupru brut bloom butts (met) capete care se taie înainte de laminare
blister(ed) steel (met) oţel cementat bloom conditioning yard (met) curăţătorie de blumuri
blistering (met, plast) formare de băşici / bule / sufluri / goluri, bloom crop end (met) capăt de lingou
eflorescenţă bloom shears (met) foarfece de lingouri
blisters băşici de ardere (şi la sticlă) bloomer (met) cilindru de laminor pentru blumuri
bloat a se umfla, a face spumă bloomery (met) cuptor de pudlat
bloating umflare bloomery furnace (met) cuptor de reducere directă
block (autom) bloc, schemă, diagramă; a face obstrucţie, a bloomery hearth (met) vatra cuptorului de pudlat
împiedica, a asigura, a bloca; (cstr) bloc, clădire; (OM) sabot, bloomery iron (met) oţel de fuziune
scripete, palan, culisă, piesă-bloc; (met) bloc de oţel, blum, bloomery process (met) procedeu de reducere directă
semifabricat, tambur (de tratament); (nav) macara blooming (mill) (met) bluming, laminor de profiluri grele / de
block address (autom) adresă în bloc blumuri
blockage blocare, înfundare, formare de dopuri blooming pass (met, metr) calibru degrosisor (la laminoare)
block a line (cf) a bloca o linie blooming roll (met) cilindru de laminor pentru blumuri
block and block macara la macara (despre un palan care s-a blooming rolling mill (met) bluming, laminor de profiluri
blocat) grele / de blumuri
block-and-interlocking arrangement (cf) instalaţie de blooming(-roll) train (met) linie de laminor de lingouri /
centralizare şi de blocare a acelor şi semnalelor blumuri
block-and-tackle scripete multiplu pentru ridicarea greutăţilor, blooming(-mill) stand (met) cajă de laminor pentru blumuri
palan blooper presă de lipit
block bearing (OM) lagăr (radial), lagăr monobloc blot pată (şi pe ţesături), a păta, a şterge, a estompa
block brake (OM) frână cu saboţi blot out a anula, a elimina, a înlătura, a şterge, a estompa
block chain lanţ articulat / pentru maşini de ridicat blotted pătat
block clutch ambreiaj cu saboţi exteriori (cu volum variabil) blotter (el) stingător de scânteie
block coefficient coeficient de umplere blow (auto) explozie de pneu; (mec) şoc, lovitură, lovire,
block cutter (mas-un) cap de frezat, freză frontală cu dinţi percuţie; (termo) pur-jare; (el) a arde (o siguranţă fuzibilă);
demontabili (met) (in)suflare, vânt (la furnal), aer insuflat, cantitate de
block diagram schemă-bloc metal prelucrată odată (prin procedeu Bessemer), a (in)sufla
blocked blocat, închis forţat (aer, etc.), a afina; a împinge, a arunca, a umple, a umfla
blocked grid keying manipulare pe grilă blow-back (auto) rateu în carburator; (fiz) presiunea gazului;
block engine bloc (de) motor (met, termo) întoarcerea flăcării
blocker (TH) dispozitiv de blocare; (met) eboşă, matriţă de blow bending încovoiere cu şoc
preforjare blow bending test încercare / test de încovoiere cu şoc
block file (mas-un) pilă mare cu secţiune dreptunghiulară blow by (termo) a purja
block gauge (mas-un) cală plan-paralelă blow cold a insufla aer rece
block gauge holder (mas-un) suport pentru calibre prismatice blow down (met) a stinge / a opri furnalul
block grease unsoare în brichete blow-down line / pipe conductă de purjare / de evacuare
blocking blocare, asamblare prin blocare, oprire, împiedicare; blow-down valve (termo) robinet de purjare / de evacuare
(c) asamblare / combinare în blocuri / module, blocare, care blower suflantă, ventilator, exhaustor
blochează; (met) afinarea şarjei, preforjare, corectarea şarjei blower (bearing) lubrication (T) ungere (a lagărului) prin
prin adăugare de fontă (la furnal / cuptoare); (plast) lipirea împroşcare
foilor de plastic blower-cooled răcit prin suflare (şi cu aer)
blocking gear dispozitiv de fixare / de blocare blower fan ventilator suflant
blocking of the saw blocarea ferăstrăului blower-fed engine motor cu compresor / cu supraalimentare
blocking screw (OM) şurub de blocare / de fixare blower house (met) camera / casa / incinta suflantei
blocking-up (hidr) colmatare blower set grup de ventilator cu motor de acţionare
block motor bloc motor blow(-)hole băşică; (met) suflură (sferoi-dală mare), bulă / pori
block of puchase (met) bloc, lingou de gaz(e), gol de aer, retasură, gură de vânt, tub de suflare
blockout (cstr) nişă, scobitură, firidă blow hot (met) a (in)sufla cu aer cald
block press (plast) presă pentru blocuri blow in / into (met) a sufla, a insufla (într-o incintă)

- 36 -
blow-in burden (met) încărcătură de pornire a furnalului blueing salts (met) săruri de brunare / de acoperire prin oxidare
blowing (el) arderea fuzibilului unei sigu-ranţe; (met) afinare (în blue metal (met) mată de cupru
convertizor), (in)suflare, suflantă, aer suflat blue powder (met) pulbere de zinc
blowing agent (plast) agent porofor / spumant / de umflare / de blue shotness (met) fragilitate la albastru / la revenire
expandare blue steel (met) oţel brunat
blowing cylinder cilindru de suflantă blue tempering (met) revenire la albastru
blowing engine suflantă bluff body (fiz, hidr) corp cu contur nehidrodinamic
blowing fan ventilator cu refulare blunder (mat) eroare grosolană
blowing furnace (met) furnal, cuptor cu insuflare de aer blunge a amesteca
blowing hot (met) suflare cu aer cald (la furnale) blunger malaxor (şi de argilă)
blowing in (met) aprindere / punere în funcţiune a furnalului blunt file (OM) pilă lată cu vârf teşit şi cu lăţime egală pe toată
blowing iron ţeavă de suflat sticlă lungimea
blowing operation (met) (in)suflare blunting tocire; (ind chim) neutralizarea acizilor
blowing out (met) suflare (înspre afară), oprirea cuptorului / blunt mill file pilă fină cu o faţă laterală fără tăietură
furnalului blunt round file pilă rotundă cu vârf teşit
blowing period (met) perioadă / timp de (in)suflare (la furnal, blunt square file pilă pătrată paralelă
convertizor, etc.) blur a estompa, a înceţoşa, a face neclar (şi un ecran)
blow into (met) a (in)sufla (spre interior, în creuzet, etc.) blurred neclar, înceţoşat, estompat
blow lamp lampă / dispozitiv de lipit / de sudat board tablă, tablou, planşetă, panou; (cstr) pardoseală, cofraj;
blow molder maşină de formare prin suflare (ec) departament, minister, conducere, comisie, juriu, consiliu,
blown poros colegiu, comitet; carton, mu-cava, scândură, blană, dulap (de
blown device dispozitiv răcit cu aer lemn)
blown fuse siguranţă arsă board arbor (mas-un) braţ / pârghie pentru fixarea şablonului
blown metal (met) metal pre-afinat rotativ
blow nozzle duză de suflare board drop hammer (met) ciocan de matriţat cu scândură
blown oils uleiuri uzate / oxidate boarded căptuşit, blindat
blown-out tyre (auto) pneu dezumflat boarding căptuşeală, lambriu, îmbrăcăminte de scânduri
blowpipe conductă de aer; (met) arzător, aparat de sudură (şi boat (nav) barcă, ambarcaţiune mică, corabie, navă, vapor
autogenă) boat hook cange, cârlig
blow off (termo) a purja, a evacua (aburul) boat oar (nav) ramă
blow-off cock robinet de purjare / de nămol, supapă pneumatică boat-building workings (nav) şantier naval (pentru
blow-off (termo) a evacua aburul, a da drumul la abur ambarcaţiuni mai mici)
blow-off puncture (auto) pană de pneu bob (mas-un) disc de piele / pâslă; zdruncinătură
blow-off valve robinet / ventil de purjare (la cazan), robinet / bobbin (el) bobină; (OM) tambur de tro-liu, mosor, bobină (de
ventil de siguranţă / de descărcare fir / sfoară, etc.), ţeavă
blow-out suflare; (auto) explozie de pneu; (el) stingerea bobbin target disc rabatabil
scânteilor; explozie, eva-cuare, a erupe, a evacua (forţat); bobby hatch (nav) tambuchi
(met) a stinge / a opri furnalul, a sufla (spre exterior); (termo) bob weight (mas) contragreutate
a purja, a evacua prin suflare bodied oil ulei polimerizat
blow out a furnace (met) a opri / a scoa-te din funcţiune un body corp, trup, masă, parte principală, consistenţă, trunchi,
furnal / un cuptor bază, suport; (auto) caroserie; (ec) poliţă de asigurare a
blow-out valve (termo) robinet de purjare / de evacuare corpului navei; (mas, OM) batiu, corp, carcasă, cupă, benă,
blowpipe conductă de aer; (met) arzător, aparat de sudură (şi balot; (met) tăblie a cilindrului de laminare (nav) carenă, corp
autogenă) de navă; a concentra, a îngroşa
blow-pipe flame (met) flacără de lipit / de suflai (şi la sudură) body back panel (auto) panoul din spate al caroseriei
blowpipe nozzle bec al arzătorului, cioc al suflaiului body bottom (auto) planşeul caroseriei
blowpipe size (termo) mărime / putere a arzătorului body brack (met) ruptură / fisură pe tăblia cilindrului de
blowpipe test probă la suflător / la suflai laminare
blowpipe tube tijă a arzătorului / suflaiului de sudură body cement (auto) chit de caroserie
blow room bataj, secţie de destrămare-batere body-centered cubic lattice reţea cubică cu volum centrat
blow stress (mec) tensiune dinamică body-centered grating reţea centrată intern
blow-through valve robinet de purjare / de evacuare / de body-centered structure structură centrată, structură cu volum
siguranţă / de gaze arse centrat
blow torch lampă de lipit / de sudat (cu flacără), suflai body contact terminal (auto) bornă de contact de masă a
blow-up (ind chim) descărcare, golire; explozie, împuşcare, caroseriei
umflare, a umfla, a exploda body counterbore (mas-un) adâncitor pentru lăcaşul capetelor
blow-up tyre (auto) pneu umplut cu aer de şurub, lărgitor
blowtorch lampă de lipit body creaking noise zgomot al carose-riei / datorat
blow valve supapă de aerisire componentelor metalice
blow wash spălare cu jet de apă body designer proiectant de formă (şi a carcasei auto)
blowtorch lampă de lipit body drill burghiu cu caneluri scurte
blue (met) albastru (culoare de revenire), a bruna oţelul body (drying) oils uleiuri care se îngroaşă / se usucă
blue annealing (met) revenire / încălzire / recoacere la albastru body finish (auto) vopsea de caroserie
blue brittleness (met) fragilitate la albastru / la revenire body framework scheletul unei cutii / carcase / caroserii
blue(d) edges (met) margini oxidate (defect) body heat (termo) căldură proprie / animală
blue dip (met) baie de clorură de mercur body icing răcire prin stratificare / prin amestecare cu gheaţă
blued plate (met) tablă brunată body-in-black caroserie grunduită pregă-tită pentru vopsirea
blue flame flacără albastră / oxidantă finală / de finisare
blue heat of iron (met) temperatură de revenire la albastru bodying îngroşare / concentrare a unui ulei, a unei vopsele
blueing (met) brunare, albăstrire, acoperire prin oxidare bodying agent agent de îngroşare (pentru ulei, vopsea, unsoare)

- 37 -
bodying up îngroşare boiler-plate planer (mas-un) maşină de rabotat marginile
body integral with frame (auto) caroserie autoportantă tablelor pentru cazane şi recipiente
body-in-white caroserie (în tablă brută) pregătită pentru boiler scale (termo) piatră de cazan, crustă
grunduire boiler scaling hammer (met) ciocan de curăţat piatra de pe
body length (met) lungime a tăbliei (cilindrului de laminare) cazan
body of air masă de aer boiler shell ring / belt (termo) manta, tambur de cazan /
body of oil vâscozitate, consistenţa uleiului, component recipient
principal al uleiului boiler shop cazangerie
body of pump cilindru / carcasă de pompă boiler slag (termo) zgură de cazan
body of revolution corp de revoluţie boiler steam feed pump (termo) pompă de alimentare cu apă a
body overhang beyond rear axle (auto) consolă din spate a cazanului
caroseriei boiler supplies accesorii / armături de cazan
body plan (nav) planul cuplelor, plan de forme boiler tube (termo) ţeavă de cazan
body resistance rezistenţa corpului; (nav) rezistenţă boiler with corrugated flues (termo) cazan cu tub de flacără
hidrodinamică de formă ondulat
body shape forma carcasei / caroseriei / corpului boiling (alim, fiz) fierbere
body shell caroserie autoportană, monococă boiling bed (ind chim, met) strat fluidizat
body ventilation (auto) ventilarea caroseriei / carcasei boiling bulb (alim) cazan de distilare, alambic
body with concealed hood (auto) caroserie cu capotă boiling capillary capilar de fierbere
escamotabilă boiling down concentrare prin fierbere
bodywork construcţie de caroserie boiling fastness (alim, plast) rezistenţă la fierbere
boemite boemit (mineral) boiling fermentation (alim) fermentare prin fierbere / pe durata
bogie (cf) boghiu, cărucior fierberii
bogie hearth furnace (met) cuptor cu cărucior / cu vatră mobilă boiling flask balon de distilare
bogie frame cadrul boghiului boiling heat căldură de vaporizare
bogie pin (cf) fus oscilant (şi de boghiu) boiling limits limite de fierbere (pentru amestecuri)
bogie pivot (cf) suport de boghiu boiling liquor soluţie de fierbere
bogie truck (cf) vagon de cale ferată, pe boghiuri boiling-off fierbere (şi în autoclavă)
bogie(-type) reheating furnace (met) cuptor de recoacere cu boiling out (the dye) decolorare (şi la vopsea) (şi prin fierbere)
cărucior / cu vatră mobilă boiling out pan vas de recoacere
bogie wheel (cf) roată alergătoare / de osie boiling over distilare, debordare
bogus cheque (ec) cec fals boiling pan fierbător, autoclavă de fierbere
boil (met) perioadă de primă afinare; a fierbe, a clocoti, a boiling plate (el) plită electrică, reşou
vaporiza boiling point temperatură / punct de fierbere
boil blank (alim) a fierbe sucul de zahăr (în vid) fără cristalizare boiling-point depression scăderea punctului de fierbere
boil down a fierbe, a concentra prin fierbere, a îngroşa, a boiling-point lowring scăderea punctului de fierbere
înmuia, a reduce boiling-point rising ridicarea punctului de fierbere
boil dry a concentra prin fierbere până la uscare boiling range / spread interval de distilare, limite de fierbere
boiler cazan de fierbere / de distilare; (termo) boiler, cazan de boiling speed viteză de fierbere
abur, fierbător, acumulator de apă supraîncălzită boiling stage (met) perioadă de primă afinare
boiler back ecran de ţevi boiling station staţie de evaporare
boiler bedding soclu de cazan boiling surface suprafaţă de fierbere
boiler blow-down / purging evacuare / purjare a cazanului boiling tank (alim) fierbător, cuvă / recipient de fierbere
boiler brace ancorare a cazanului boiling temperature temperatură de fierbere
boiler casing manta de cazan / recipient boiling test proba de (la) fierbere
boiler coal cărbune pentru cazane / industrial boiling tube ţeavă de fierbere
boiler-cleansing compound (chim, termo) dezincrustant boiling vessel (alim) fierbător, vas de fierbere
boiler drum (termo) partea cilindrică / virolă a cazanului sau a boil off (chim, alim) a concentra / a extrage prin fierbere / prin
recipientului vaporizare, a vaporiza, a elimina
boiler end fund de cazan boil-off gas gaz (şi lichefiat) pierdut prin evaporare (pe durata
boiler feed (termo) alimentarea (cu apă) a cazanului stocării)
boiler feeder alimentator / pompă pentru cazane boil over transvazarea lichidelor la fierbere, debordare prin
boiler fireman (termo) fochist fierbere; (termo) a distila
boiler firing instalaţia de ardere a unui cazan de aburi boilproof stabil / rezistent la fierbere
boiler flue (pass) (termo) canalul de fum al cazanului, tirajul boils fierbere, mişcarea dezordonată a particulelor în fluide
cazanului boil-up rate (ind chim, alim) viteză de concentrare prin
boiler fluid dezincrustant fierbere / vaporizare
boiler forge cazangerie bollard (cstr) bornă, opritor; (nav) baba de chei / de amarare,
boiler fur piatră de cazan, crustă bolard
boiler furnace (termo) focar de cazan bolster (OM) crapodină / bucşa fusului, cuzinet, suport, guler,
boiler gas (termo) gaze arse / de evacuare apărătoare (şi la frecare)
boiler grate (termo) grătar cu bare bolster plate (OM, met) placa de presiune / de reazem, suport
boiler head (termo) vatră / fund de cazan de matriţă
boiler house (termo) sala cazanelor bolster up a sprijini, a susţine
boiler immuration / jacket / masonry (termo) înzidirea / bolt (cstr) îmbinare în gât-de-lup, broas-că, lacăt, zăvor; (OM)
mantaua / căptuşeala cazanului (şi de abur) bolţ, pivot, dorn, deget, ax scurt, şplint, şurub, zăvor, buton,
boiler mountings (termo) armătură de cazan bulon; (mil) percutor; a cerne, a cerceta, a examina, a fixa cu
boiler plate / steel (met) tablă de reci-piente (la temperatură bolturi, a îmbina / a asambla cu bolţuri, a scutura
ridicată) / cazane bolt and joint balama
bolt and nut (OM) şurub cu / şi piuliţă

- 38 -
bolt bearing pressure (T, OM) presiune de strivire pe lagăr bonnet louvre (auto) fante de ventilatie la capota motorului
bolt cam camă cu bolţ bonneted cab cabină retrasă (plasată în spatele motorului, la
bolt chisel daltă în cruce autovehicule)
bolt core (OM) tija bolţului bonus (ec) prima
bolt croppers foarfece pentru tăierea / retezarea buloanelor book carte; (ec) registru, a înregistra (contabil), a angaja, a
bolt cutter (mas-un) maşină / dispozitiv de filetare a bolţurilor reţine, a solicita
bolted (OM) asamblat cu bolţ(uri) / şurub(uri) booking înregistrare, reţinere, angajare, cumpărare, solicitare
bolted connection / joint (OM) asamblare cu bolţuri / şuruburi bookkeeper (ec) contabil
bolted pipe joint (OM) îmbinare cu ţevi filetate boom (cstr) talpa fermei / grinzii; (ec) avânt, prosperitate; (mas)
bolted union legătură /îmbinare / asamblare prin buloane, cu fleşa unei macarale; (mec) fleşă, săgeată, braţ: (nav) braţ de
cep macara, estacadă; a bubui, a zumzăi, (ec) a face reclamă /
bolter sită publicitate, a prospera
bolter cloth ţesătură pentru site boom bracing (cstr, mec) întăritură a tălpii grinzii
bolt head (OM) (OM) cap de bolţ / de şurub boom member (cstr, mec) bară a unei tălpi de fermă
bolt(-hole) circle, bolt-pitch circle (OM) cercul centrelor boom of a girder (cstr, mec) talpa grinzii
găurilor la o flanşă boom stress (cstr, mec) efort în talpa grinzii / fermei metalice
bolt hook (OM) şurub cu gheară / cu cap ciocan (de strângere), boost sporire; a sprijini, a intensifica, a întări; (met) a comprima,
crampon a concentra, a îndesi
bolting (OM) acţiunea de asamblare cu bolţuri / şuruburi, booster (auto) servomotor, motor auxiliar, servo-mecanism
ancorare booster brake servo-frână
bolting cloth ţesătură pentru site booster compressor compresor auxiliar /ajutator
bolting lug (OM, mas) bosaj pentru bulon / şurub booster pump pompă auxiliară / de suprapresiune
bolt nab / staple (OM) cârlig de blocare / de închidere boosting charge sarcină parţială
bolt nut (OM) piuliţă boosting station statie de repompare / auxiliară
bolt of flange (OM) bolţ / şurub de flanşă boost pressure suprapresiune, presiune suplimentară / de
bolt stock (met) oţel pentru şuruburi admisie
bolt tooth (mas-un) fus al angrenajului în lanternă boost pressure controller regulator de suprapresiune
bomb bombă boost (quick) charge încărcare rapidă
bomb oxidation oxidare accelerată a com-bustibilului, oxidare în boost voltage (el) tensiune auxiliară / suplimentară
recipient închis booth (met) cabină de / pentru sudare
bond fixare, adezivitate, legătură, legare, lipitură; (chim) borating (met) borurare
valenţă, liant; (ec) garanţie, cauţiune, obligatie, a ipoteca; a borazon wheel disc abraziv cu borazon
(se) întări, a (se) fixa, a adera, a (se) lipi, a îmbina / a asambla border tivitură, bord, chenar, bordură, cadru, cant, muchie,
prin lipire margine, frontieră, graniţă; (cstr) încadrare, înrămare,
bonded legat combinat încastrare, împrejmuire; a împrejmui, a mărgini; a răsfrânge /
bonded form of abrazive sculă abrazivă din pulberi aglomerate a îndoi (margini), a bordura, a încadra, a tivi, a înrăma
bonded seal garnitură de etanşare din material compozit border set frontieră, a stabili o frontieră
bonded sealing plate placă de etanşare din material compozit border-line case (fiz) caz limită
bonded strain gauge traductor / marcă tensiometrică lipit(ă) border-line curve curbă limită
bonder legătură la masă / la pământ, şurub de legare la pământ; bordering aproape de, care se mărgineşte cu, limitrof cu;
(met) cărămidă de legătură bordare, încadrare, mărginire
bonderising (met) fosfatare bore (OM, mas-un) gaură, alezaj, alezare, diametru interior,
bonding legatura, îmbinare (de obicei prin aderenţă, lipire) calibru, a gauri, a perfora, a aleza, a sapa
bonding additive adaos adeziv, aditiv pentru realizarea bored cock (OM) dop găurit
legăturii, lipirii bore diameter (OM) diametru interior / al alezajului, (şi pentru
bonding agent agent de lipire, agent care mareste adezivitatea un rulment)
bonding capacity capacitate de legătură / de aderenţă, putere de bore diameter face (OM) suprafaţa alezajului interior (la
priză rulment)
bonding clay (cstr, met) argilă plastică bored spindle (OM) arbore, ax tubular / găurit
bonding defect lipsă de legătură, defect de lipire bored tube pump pompă cu alezaj / cu ax tubular
bonding energy energie de lipire / de legatura bore gauge (met, mas-un) calibru inelar
bonding material substanţă de legătură, liant, material de lipire bore hole (OM, mas-un) orificiu alezat / găurit; gaură, alezaj
bonding power putere de aderenţă / de lipire / de legare, bore of boss / of hub (OM, mas-un) alezajul butucului
capacitate de priză bore out a aleza, a găuri din nou
bonding / capacity property proprietate de aderenţă / de lipire bore-hole reaming (mas-un) corectare(şi prin aşchiere) a
bonding ribbon bandă adezivă alezajului
bonding strength rezistenţa lipiturii, rezistenţă la smulgere borer (mas-un) burghiu, maşină de găurit, perforator
bond strength (OM) rezistenţă la încleie-re / la lipire / la boride borură
smulgere / la împâslire, rezistenţa lipiturii boring găurire, alezaj; (mas-un) (acţiunea de) găurire, alezare,
bond stress tensiune / efort de aderenţă perforare, gaură
bone-dry absolut / complet uscat boring-and-turning lathe (mas-un) strung de alezat, maşină de
bone-dust / flour / meal (alim) faină de oase alezat (şi orizontală)
bone glue clei de oase boring-and-turning mill (mas-un) strung carusel / vertical
bone oil (alim) ulei de oase boring apparatus perforator (de mână)
bone processing plant instalaţie de prelucrat oase boring bar (mas-un) bară / port-cuţit de găurit / de alezat / de
bone tallow (alim) grăsime de oase strunjit interior, borştangă, arborele maşinii de alezat
bonnet (auto) capotă, husă; (cstr) boltă, acoperiş; (nav) capac de boring cutter (mas-un) cuţit de strunjit interior
ochi de puţ; (TH) manta, capac, calotă boring depth (mas-un) adâncime de strunjire / de alezare (si
bonnet catch / fastening-clip (auto) închizătorul capotei prin strunjire)
motorului

- 39 -
boring diameter (mas-un) diametrul gaurii de alezat / de bottom sol, fund, teren, bază, fundament, fundaţie, talpă,
strunjit temelie; (met) vatră de furnalul / de cuptor; (nav) fund de
boring dust (mas-un) span mare, fund de navă
boring fixture (mas-un) dispozitiv de alezat / de găurit bottom-articulated joint articulaţie de fund (la uşi de instalaţii
boring head (mas-un) cap de găurire / de alezare, port-burghiu, metalurgice, chimice, baraje)
păpuşă port-sculă (la maşină orizontală de alezat) bottom belt (OM) curea inferioară (de întoarcere / neîncărcată)
boring kernel carotă a unei benzi transportoare
boring lathe (mas-un) strung de alezat; maşină de alezat (şi bottom blade (mas-un, met) lamă inferioară (la foarfece)
orizontală) bottom bowing converter (met) conver-tizor cu insuflare pe jos
boring machine (mas-un) maşină de alezat / la bază
boring mill (mas-un) maşină de găurit / de alezat / de frezat bottom blow valve (OM) robinet de fund
boring-milling machine maşină orizontală de alezat bottom board (met) placă (inferioară / de jos) de model la
boring operation (mas-un) operaţie de lărgire / de alezare / de turnătorie; (nav) panou de barcă; (cstr) pardoseală, duşumea,
găurire podea, placă de presiune inferioară
boring rod (mas-un) bara port-cuţit (pentru strunjit interior) bottom boom talpă inferioară
borings (mas-un) span ( de la găurit) bottom carriage şasiu
boring saddle (mas-un) cap de găurit bottom casing închiderea capacului de fund
boring sample carotă bottom casting (met) turnare / prin în sifon
boring socket (mas-un) mandrina de găurit bottom-charging machine (met) maşină de ştampat vatra
boring spindle (mas-un) ax de găurit bottom chord (cstr, mec) talpă inferioară
boring template (mas-un, metr) calibru interior / tampon bottom clamp plate placă inferioară (a presei) pentru fixarea
boring tool for corner work cuţit de strung interior, sculă de matriţei
găurit bottom clearance (el) rezerva de deplasare în jos
borizing (mas-un) strunjire cu cuţit cu diamant / cu plăcuţă din botttom contact (met) legătură electrică la vatra de cuptor,
aliaj dur contact de fund
born nitride nitrură de bor bottom contraction (hidr) contracţia de fund a curentului; (met)
boron (chim) bor (B) contracţie la baza unui semifabricat (turnat, răcit)
boron steel (met) oţel cu bor bottom current curent de fund
borrowing (ec) împrumut (de la ...) bottom dead centre (auto, termo) punct mort inferior /la
bort, bortz (mas-un) diamant negru / tehnic mărunt cu motoare cu ardere internă / cu piston)
incluziuni bottom die matriţă
bosh (mas-un) rezervor cu apă pentru răcirea sculelor; (met) bottom discharge descărcare pe la partea inferioară, golire de
baie de decapare, etalaj (la furnal) fund
bosh angle (met) unghi al etalajului (la furnal) bottom discharge centrifuge centrifugă cu descărcare la partea
bosh cooling box / plate (met) cutia de răcire a etalajului inferioară
bosh envelope / jacket (met) manta a etalajului (la furnal) bottom-discharge conduit conductă pentru golirea de fund
bosh gases (met) gaze din zona etalajului (la furnal) bottom-discharge hopper siloz / depozit cu descărcare pe la
bosh of a blast-furnace (met) etalajul unui furnal fund
bosh parallels (met) pântecele furnalului bottom-discharge skip (met) schip cu descărcare pe la fund
bosh plate (met) mantaua etalajului bottom door usa de fund a unui depo-zit de materiale în vrac, a
bosh wells (met) pereţi ai etalajului furnalului unui siloz
boss patron, maistru; bosaj; (met) ieşind, convexitate, butuc, bottom draw reziduu de fund
îngroşare, adaos turnat, umflătură bottom dump (auto) descărcare de fund
bossed cam / wheel (mas, OM) pinion de distribuţie bottom-dump bucket găleată / cupă cu descărcare pe la fund
boss roller (met) maistru laminorist bottom end (met) capătul piciorului de lingou
botter rod (met) tija dopului de la oala de turnare bottom fin (met) bavura de la piciorul lingoului
bottle (recipient de) sticlă (în sens larg); (met) balon cu oxigen bottom fermentation (alim) fermentaţie inferioară / la baza
(la sudură) recipientului
bottle cap capsulă pentru sticlă bottom flange (cstr) tablă de centură, flanşă inferioară / de
bottle-capping capsularea sticlelor sprijin
bottle capping machine maşină de aplicat dopuri la sticle bottom floor (nav) varangă-cadru
bottle casting machine maşină de turnat sticle bottom gear (auto) viteza întâi (la cutii de viteze)
bottle charging machine maşină de umplut sticle bottom half mold matriţă inferioară
bottle closing machine maşină de capsulat sticle bottom heating (met) încălzirea vetrei, încălzire pe la partea
bottle-corking (ind chim, alim) îmbutelierea sticlelor inferioară
bottled gas gaz lichefiat (în recipiente) bottom hole groapă de fundaţie
bottle draining scurgerea sticlelor spălate bottom-hole chocke / floe bean (hidr) diuza de fund
bottle drying apparatus (alim) aparat de uscat sticle bottom-hole pressure (BHP) (hidr) presiune de fund / la talpă
bottle-filling umplerea sticlelor bottom-hole pressure gauge manometru de fund
bottle glass sticlă pentru ambalaje (şi alimentare) bottom-hole pressure recorder (metr) manometru de fund cu
bottleneck (cf) umăr de şină; (ec, TH) gâtuire a producţiei, loc înregistrare
îngust; gât de sticlă; secţiune minimă / ştrangulată / îngustată bottom-hole pump pompă de fund / de adâncime
bottle rinser maşină pentru spălarea sticlelor bottom-hole sample probăde fund
bottle sampling luarea probelor în sticlă bottom-hole sample(r) taker aparat / dispozitiv de luat probe
bottle sterilizer instalatie pentru sterilizarea sticlelor de fund
bottle tilter dispozitiv pentru bascularea sticlelor bottom house (met) pat de turnare
bottle top mould (met) lingotieră invers conică bottoming die matriţă / formă pentru finisarea filetului la capăt /
bottle washer maşină pentru spălarea sticlelor partea inferioară a piesei
bottling îmbuteliere / umplere a sticlelor bottoming material (met) material refractar de ştampat vatra
(unui cuptor)

- 40 -
bottoming reamer (mas-un) alezor pentru trecerea de finisare bounded limitat; delimitat
bottoming tap (mas-un) tarod de finisare boundedness (mat) mărginire
bottoming voltage tensiune reziduală / remanentă bound energy energie latentă
bottom loading încărcare pe la fund bounding surface (fiz, mec, T) suprafaţă limită / de separare
bottom-loading belt bandă transportoare cu transport pe banda boundless nemărginit, nelimitat, infinit
de întoarcere bound level nivel staţionar
bottom nippers falca de jos a cleştelui bound state stare staţionară
bottom note notă de subsol / în josul paginii bound water apă de constituţie / legată
bottom of furnace (met) vatră de cuptor bounty (ec) bonificaţie, gratificatie, prima, premiu
bottom packing etanşare de fund bouquet (alim) buchet (la vin)
bottom plate (cstr) placă / dală de pardoseală / de bază / de bow (cstr)arc; (el) arc de tracţiune electri-că; (mas-un) ramă /
fundaţie / de fund, cadru de susţinere; (met) placă de turnare / cadru de ferăstrău pentru metale; (TH) arc, florar de desen, a
de fund (se) înclina, a se încovoia, a (se) curba
bottom plating (nav) învelişul / bordajul fundului navei bow archor / bower (nav) ancoră de prova / de post
bottom pouring (met) turnare în sifon bow girder of a non-circular shape (cstr, mec) grindă în formă
bottom pouring plate (met) placă de turnare în / prin sifon de arc necircular, grindă curbă
bottom-pour ladle (met) oală de turnare cu dop / cu sertar bowing curbare, arcuire, bombare, îndoire
bottom-pressure casting (met) turnare sub presiune pe la partea bowing warp arcuire (şi a lemnului)
inferioară bowl cupă, ceaşcă, castronaş, bol, tigaie; (hidr) cupă, chiuvetă,
bottom product produs rezidual / de fund bazin, rezervor; (mas) benă, lamă, coş (şi de centrifugă), rulou,
bottom rake (mas-un) unghi de aşezare rolă (goală la interior), container, recipient, bazin
bottom ramming machine (met) maşină de ştampat bowl feeder alimentator cu cupă / cu benă
bottom ring inel de etansare / de plafon / de punte bowl gedgeon (OM) fus sferic
bottom roll (met) cilindrul inferior (la laminare) bow opening-and-closing plier cleşte pentru inele
bottom rule linie de închidere la tabele bow saw ferăstrău cu coardă, joagăr
bottom runner (auto) lonjeron inferior al caroseriei bow-shaped connection conexiune / legatura în formă de arc
bottoms depuneri de fund, reziduuri, sedimente bowstring girder (mec) grindă cu talpă superioară curbă
bottom sediments reziduuri / sedimente / depuneri de fund box cutie, casetă, etui, ladă, geamantan, valiză, înveliş, locaş;
bottom slide (mas-un) sanie inferioară (cstr) boxă; (mas-un, OM) arbore port-sculă, bucşă, man-şon,
bottom splash (met) suprapunere de material (la laminare) bac, cuzinet; (met) ramă / cutie de formare, cuvă, creuzet;
bottom tap laddle (met) oală de turnare cu descărcare pe la subansamblu de maşină, mecanism, a acoperi, a căptuşi
fund box and pin (OM) îmbinare cu mufă
bottom unloading descărcare pe la fund box-annealed (met) recopt în cutie
bottom valve robinet / supapă de fund box-annealed sheet (met) tablă recoaptă în cutii
bottom yeast (alim) drojdie de fund box annealing (met) recoacere în cutie
bouchon (OM, T) lagăr (mic) din alamă box annealing furnace (met) cuptor recoacere în cutie / în lăzi
bought scrap (met) fier vechi / deşeuri din comerţ / din afara box beam grindă-dulap, grindă-cheson
uzinei box bed (mas-un) batiu chesonat / în formă de cutie, pat cu
bounce lovitură puternică, împingere secţiune în U
bouncing efect de dans (la un ecran, display, etc.), instabilitate box bottoming file pilă-disc fină
verticală box casting (met) turnare în cutii de formare
bouncing of contacts (el) vibraţie a contactelor box charging machine alimentator (cu cutii)
bound margine, limită, graniţă; carte legată; (nav) în curs de box chuck (mas-un) mandrina cu două fălci
plecare spre...; a delimita box clamp (mas-un) menghină
boundary graniţă, hotar; (fiz, T) frontieră, limită / suprafaţă de box column coloană-cheson
separaţie; (mat) frontieră; (met) profil (al calibrului de box compound (mas, OM) material de etanşat mufe / manşoane
laminare) de ţevi
boundary angle (fiz0 unghi marginal box cover capac de cutie
boundary angle bar (nav) cornier de contur box dam (hidr) batardou
boundary behavior comportare la frontieră / la graniţă / la boxed catch (OM) capac de închidere
limită boxed heart check debitare din miez / inimă
boundary condition condiţii-limită / de graniţă box (end) wrench (OM) cheie tubulară
boundary dimensions of bearing (OM) dimensiuni exterioare boxer engine motor orizontal, cu cilindrii opuşi
de montaj ale rulmentului / lagărului box filter filtru cu camere
boundary film (T) peliculă limită (minimă) boxfoot pipe oven cuptor tubular
boundary friction (T) frecare limită (semi-uscată sau semi- box for casting (met) rama de formare
fluidă) box frame schelet de caroserie auto
boundary layer (fiz) strat / pătură(-) limită, strat de separare box-furnace boiler cazan cu cutie de focar
boundary-layer motion curgere în strat laminar box groove (met) calibru închis (de laminare)
boundary line (metr) gabarit; linie de delimitare / de separare box hardening (met) cementare / durificare în cutii
boundary lubrication (T) ungere-limită box head cap de cutie
boundary marker (mas-un) limitator, opritor box header cameră de distribuţie (a apei)
boundary member (mas-un) limitator box heating furnace cuptor cu camere / cameră de încălzire
boundary of grain (met) limita grăuntelui (cristalin) box hole / pass (met) calibru închis
boundary resistance (fiz) rezistenţă marginală / de bord box keel (nav) chilă-cheson
boundary stress field câmp de tensiuni în suprafaţa de baraj (la box key cheie tubulară
semiconduc-toare); câmp de tensiuni la margine / la muchie box mould (met) formă de turnare în ramă
boundary value valoare limită box moulding (met) formare în cutii
boundary-value problem (mat, fiz, mec) problemă la limită, box nut (OM) piuliţă-capac / înfundată / oarbă
problemă la frontieră box of fire door (termo) cadrul cutiei de focar

- 41 -
box part (met) parte a ramei de formare brake actuating care este acţionat prin frână, acţionarea frânei
box pass (met) calibru închis brake actuator acţionarea frânei
box pattern frame (mas-un) cadru cu secţiune chesonată / brake adjuster / adjusting gear mecanism pentru reglarea
întărită frânei
box piston (OM) piston gol la interior brake anchor pin (auto, OM) suport al frânei
box relay (el) releu în cutie de protecţie brake anchor plate (OM) placă / banc de frână
box respirator mască de protecţie / respiratoare brake apparatus dispozitiv de frânare
box scraper (mas-un) răzuitor lat, cu două mânere brake arm (OM) pârghie / braţ de frână
box section girder (mec) grindă-cheson / goală pe dinăuntru brake arrangement sistem de frânare
box-shaped în formă de cutie brake assembly instalaţie / sistem de frânare
box-sliding feeder dozator cu sertar brake backing plate (OM) disc pentru fixarea saboţilor de frână
box spar lonjeron-cheson brake-band (lining) (auto, OM) bandă de frână (acoperire tip
box staple (mas) capac de închidere, placă de închidere de ferodo)
formă sferică brake bar (OM) bară a sabotului de frână, tijă / tirant de frânare
box stud (met) suport / susţinător de miez (la turnătorie) brake block (OM) sabot de frână
box switch (el) întrerupător capsulat brake body corp de frânare
box table (met) masă de formare brake booster servofrână
box timber schelet de lemn brake box (OM) banc de frână, carcasa frânei
box turbine wheel (OM) roată cu cupe brake cam (OM, auto) galet de acţionare a frânei, camă de
box-type column (cstr, mec) montant cu secţiune în U frânare
box-type design în formă de cutie brake check / clutch (OM) sabot de frână
box-type impeller (mas) rotor de compre-sor de brake circuit (hidr) circuit de frânare
supraalimentare, rotorul supraalimnetatorului brake cock (cf) robinet de frână
box-type leg picior în construcţie închisă brake collar (OM) bandă (inelară) de frână
box-type pattern (met) model pentru formarea în ramă brake-compensating egalizare / compensare a frânării
brace scoabă, clamă, suport, proptea, şa-blon; (cstr) contrafişă, brake connecting hose (cf) acuplare de frână (cu conductă
ancoraj, tirant, a lega; (met) şablon (la turnare), suport flexibilă)
montant; a fixa cu scoabă, a întări, a rigidiza, a propti, a brake control device (el) releu de frânare
îmbina brake coupling (OM) ambreiaj cu fricţiune
braced beam construction construcţie cu zăbrele brake crank (OM) manivelă de frână
braced girder grindă cu zăbrele brake cross lever (OM) levier transversal al sistemului de
brace drill burghiu pentru clame / inele frânare
brace joint (cstr) îmbinare în cleşte brake cylinder (auto, OM) cilindru de frână
brace tap (mas-un) tarod pentru cleme brake disk (OM) disc de frânare / de frână
bracing sprijinire, fixare, întărire, consolidare brake drag (OM) sabot de frână, tachet opritor
bracing of a still schelet de cuptor tubular brake dressing (T) unsoare de frână
bracing rib (OM) nervură de rigidizare brake drum (OM) tambur / roată / tobă de frână
bracket (OM) consolă, braţ, brăţară (şi de ţevi), furcă, suport (şi brake drum retarder încetinitor cu frână pe o tobă
în consolă), scoa-bă, guseu; paranteză, acoladă (în text) brake dynamo (el) frână de încercare cu dinam etalonat
bracket (jib) crane macara cu consolă brake dynamometer (OM) frână dinamometrică
bracket bearing lagăr în consolă brake energy energie / lucru mecanic de frânare
bracket milling machine (mas-un) maşină de frezat cu consolă brake equalizer (auto) distribuitor de frână
bracket mounted (OM) montat / fixat cu brăţară brake equalizer shaft arbore pentru echilibrarea frânării /
bracket pin consolă pentru frânare uniformă
bracket plate placă de fixare brake-field (fiz) câmp de frânare
bracket pole stâlp cu consolă brake flange (OM) flanşă a tobei de frânare
bracket support suport în consolă brake fluid fluid pentru frână
bracket suspension suspendare pe suport în consolă brake friction area suprafaţă de frânare (prin frecare)
bracket water apă sălcie, sărăturată / nepotabilă brake gear mecanism de frânare
bradenhead (hidr, termo) cap de coloană / de ţeavă brake hanger (OM) sabot de frână
brad nail (OM) cui fără cap brake head portsabot, sabot de frână
braid şnur, panglică împletită, împleti-tură, toron, şiret, coadă; brake horse-power (b.h.p., BHP) putere efectivă / utilă / de
(el) a împleti (cablul), a bobina frânare (în cai putere)
braided huse (OM) furtun / tub cu inserţie împletită / de brake hose (auto, OM) furtun de legătură pentru lichidul de
împletitură frână
braided packing (OM) garnitură de etanşare din snur împletit brake key (OM) camă de frânare
braided wire sârmă împletită / înfăşura-tă, fir, şiret împletit; (el) brake lever (OM) pârghie / levier, mâner de frână
liţă brake-lever connecting rod (OM) bară / pârghie a sabotului de
braiding (el) împletitură de cabluri; (met) toron; împletire, frână
împletitură brake lever sector (OM) sector dinţat al pârghiei de frână
braiding meshes ochiuri de împletitură brake line (auto, OM) conductă pentru lichid de frână
brain creation creaţie intelectuală (tehnică, ştiinţifică sau brake liner / lining garnitură de frână / de ferodo
artistică) brake looosening slăbire a frânelor
brain drain acaparare a inteligenţei (şi prin emigrare) brake lug adaos turnat pentru fixarea mecanismului de frânare
brain storming dezlănţuire / explozie / asalt de idei; discuţie brake meter aparat pentru măsurarea distanţei de frânare
între specialişti pentru rezolvarea unei teme brake operation (operaţie de) frânare
brain thrust (BT) consiliu / grup de experţi brake plunger (auto, OM) piston al sistemului de frânare
brake dispozitiv de frânare, frână; (met) maşină de îndoit tablă; brake power (mec) putere de frânare
a frâna brake-pressure disk / plate (OM) disc de frână
brake action acţiune a frânei / de frânare brake-pressure lead (auto) conductă pentru lichid de frână

- 42 -
brake pull rod bară a sabotului de frână branch line (el) circuit derivat; (cf) linie deviata, cale ferata
brake pulley (OM) disc / roată / tambur de frână secundara
brake relaxing slăbire a frânei branch of knowledge ramură de cunoştinte, disciplină
brake (release) spring (OM) arc de frână branch of manufacture ramură / domeniu (şi de producţie)
brake rigging sistem al pârghiilor de frână branch office (ec) filială, sucursală
brake rim tobă / tambur / roată de frână branch piece (OM) piesă / flanşă de derivaţie
brake rod (auto) tija de tracţiune a frânei; (cf) bară de sabot branch pipe (hidr) branşament, ţeavă de derivaţie; (OM, hidr)
brake servo servofrână teu, ramificaţie a conductei principale
brake(s) fade scădere a eficacităţii frânării / sistemului de branch point punct de ramificaţie, nod de reţea; priză
frânare branch resistance (el) rezistenţă în derivaţie
brake shaft arbore de frână branch rod (OM) bielă motoare, tijă de piston
brake sheave (OM) disc de frână branch statement (autom, inf) instrucţiune de salt
brake shoe (OM) sabot de frână branch terminal (el) clemă / bornă de derivaţie, branşament
brake-shoe lever (auto) levier pentru desfacerea / acţionarea branch-point stream line (hidr) linie de curent la ramificaţie
saboţilor branch-T (el) cutie de conexiuni / derivaţie în T
brake slipper sabot (de frână) brand (TH) marcă de fabricaţie; calitate, sortiment, tip; a marca,
brake solenoid frână cu magnet, electro-frână, solenoid pentru a însemna
acţionarea frânei branded goods mărfuri care poartă o marcă de fabrică
brake spring (OM) arc de rapel al sabotului de frână, arc de branded oil (T) ulei de calitate
frână brand manager director însărcinat cu promovarea şi
brake stop limitator al frânei comercializarea unui produs
brake strap (OM) bandă de frână brand new perfect nou
brake triangle / truss bar (cf) bară triunghiulară de frână brand rating apreciere a unei mărci de fabrică
brake wheel (OM) roată frânată / de frână brand share pondere a unei mărci de fabrică
brake wire cablu de frână brands in the running (ec) mărci curente pe piaţă
brake with graduate brake action frână cu acţiune / frânare brandy (alim) rachiu, coniac, brandy
treptată / gradată branning machine maşină de polizat tablă albă
braking (action) (acţiune / efect de) frânare brass (met) alamă, aliaj Cu-Zn
braking area (OM, T) suprafaţă de frecare (la frână, ambreiaj, brass band bandă de alamă
etc.) brass bearing (OM, T) lagăr / cuzinet din alamă
braking axle (OM) osie frânată / de frână brass billet (met) semifabricat din alamă (de obicei turnat)
braking bar / club (auto) tijă /mâner de frână brass brazing lipire tare cu alamă
braking couple (mec) cuplu de frânare brass brazing alloy (met) aliaj / alamă pentru lipire tare
braking device dispozitiv de frânare brass bushing (OM,T) lagăr de alamă, cu-zinet / bucşă din alamă
braking fan (fiz) ecran de protecţie / de frânare (pentru lagăre)
braking force forţă de frânare brass castings piese turnate din alamă
braking gear mecanism de frânare brass foundry (met) turnătorie pentru alamă
braking moment moment de frânare brass knuckles (fiz) inel de percuţie / de impact / de protecţie;
braking preparation length (cf) lungi-me de pregătire a cap de baterie
frânării brass latten (met) tablă de alamă
braking resistance (of friction) rezisten-ţă la frânare (prin brass plate (met) placă alămită, a alămi
frecare) brass plating (met) alămire
braking surface suprafaţă (activă) de frânare (şi prin frecare) brass scraper perie de alamă
braking torque (el, mec) moment / cuplu de frânare brass screw şurub de alamă
braking weight greutate de frânare brass sheet tablă, platbandă de alamă
braking work (mec) lucru mecanic de frânare brass tip socket set screw
bran (alim) tărâţe brass tool (mas-un) cuţit pentru prelucrarea pieselor din alamă
branch (TH) ramificaţie, bifurcaţie, deri-vaţie, ramură, braţ, brass tube / tubing (alim, OM) ţeavă / tevărie din alamă
branşament, conduc-tor secundar, ramificat; (ec) sucursală, brass varnish lac pentru alamă
domeniu, filială, sector, specialitate; fază; a deriva, a devia, a brass wire sârmă de alamă
(se) ramifica, a (se) bifurca brass worker’s lathe (mas-un) strung rapid pentru prelucrat
branch box (el) cutie de derivaţie / de bransament aliaje neferoase
branch chuck (el) circuit / derivat de ramificare brassy similar cu alama, tare ca alama
branch duct (hidr) conductă secundară / de ramificaţie brattice drying machine maşină de uscat cu bandă
branched ramificat transportoare
branched chain (chim) catenă lanţ molecular ramificat(ă) brayer val ungător / frecător
branched chute jgheab-pantalon braze (met) loc al lipiturii, a lipi tare, a face o lipitură tare (de
branched polymer polimer ramificat obicei cu aliaj metalic, alamă)
branched structure structură ramificată brazed (met) lipit cu alamă
branch flange (OM) flanşă de priză brazed joint (OM, met) îmbinare / rost / asamblare prin lipire
branch haulageway cale de transport ce deversează produsul în tare, lipitură tare
calea principală brazed-type carbide tool cuţit / sculă cu plăcuţă / plăcuţe de
branching bifurcaţie, ramificaţie, derivaţie carburi metalice lipită(e)
branching crack fisură ramificată brazier coş pentru jar
branching crack in parent metal fisură ramificată în materialul brazing (met) (procedeu de) lipire tare (cu alamă tare), loc al
de bază (şi la sudură) lipiturii, lipire cu material greu fuzibil; sudură tare
branching off bifurcaţie, derivaţie brazing alloy aliaj pentru lipire tare
branching trough jgheab de deviere brazing tongs cleşte de lipit
branch joint punct de ramificaţie / de derivaţie brazing mixture (met) aliaj pentru lipit (şi alamă)
brazing seam shrinking subţiere (la lipire sau sudare)

- 43 -
breach (cstr, met) breşă, spărtură, deschizătură (într-un zid, la breaker down (met) laminor degrosisor
zidărie) breaker drawing (met) prima trecere la laminor, prima
breach of thrust abuz de încredere laminare
bread (alim) pâine breaker drum (TH) tambur de destrămare
breadboard setup (el) legătură provizorie breaker impulse (el, autom) impuls de pornire / de deblocare
bread factory (alim) fabrică de pâine breaker jaw falcă de concasor
bread manufacture (alim) fabricarea pâinii, panificaţie breakerless ignition (auto) bloc electro-nic (la sistemul de
breadth lăţime, lărgime, întindere aprindere fără ruptor)
breadthbreak îngustare breaker mouth gură de concasor
breadth of roll material (met) lăţime a semifabricatului / breaker plate (auto) platou al ruptorului; (of a hammer mill)
materialului laminat (mec) suprafaţă de ciocnire (şi la forjă)
break spargere, rupere, evadare, erupţie, ruptură, spărtură, breaker platinum-contact (auto) platină a ruptorului
crăpătură, năruire, pauză; (inf) cheie de întrerupere, sfârşit de breaker point punct de rupere
paragraf; (el) a întrerupe un circuit, a străpunge; (TH) a rupe, breaker roll valţ de concasor
a sparge, a sfărâma, a concasa, a degrada, a opri breakers (nav) valuri deferlate, brizanţi
breakage (TH) concasare, mărunţire, fracţionare, fărâmiţare, breakeven (ec) prag de rentabilitate, punct critic (al
zdrobire, măcinare, rupere, ruptură, crăpătură (mai mare), rentabilităţii), a atinge pragul de rentabilitate / punctul critic al
distrugere rentabilităţii
breakage load (OM) sarcină de rupere breakeven performance (ec) nivel de performanţă de la care
breakage rate număr de ruperi (şi în unitatea de timp) începe plata primei
break-and-make switch (el) întrerupător pentru închidere- break ground a disloca pământul, a defrişa; (nav) a smulge
deschidere ancora
breakaway pornire, punere în mişcare break impulse (autom, el) impuls de deblocare / de întrerupere /
breakaway torque cuplu / moment la pornire / iniţial de deschidere / de separare
break bulk (nav) a începe descărcarea break in a curve (mat) punct unghiular / de inflexiune
break circuit circuit de ruptură, schemă de deconectare break in a irumpe, a rupe, a forţa
breakdown (el, TH) pană în funcţionare, deranjament, break in an axle (OM) rupere de osie
defectare, avarie, ruptură, accident, străpungere (a izolaţiei); breaking ruptură, întrerupere, tăiere, rupere, spărtură, refracţie,
(TH) plastifiere, vălţuire, disturgere; (met) a lamina lingoul rupere, concasare; flambaj; deconectare; îndoitură; separare
până la ţaglă; (TH) a străpunge, a descompune, a separa, a breaking by overload (el, OM) rupere din cauza suprasarcinii
dispersa, a (se) prăbuşi, a (se) surpa breaking capacity (el) putere / capacitate de rupere
breakdown crane (cf) vagon-macara breaking cone concasor conic
breakdown field strength (el) intensitate a câmpului electric de breaking delay (el) întârziere de acţionare (la relee)
străpungere, rigiditate dielectrică breaking-down mill train (met) linie de laminare pentru profile
breakdown fluid fluid de fisurare (şi ca marcator) grele
break down group of working stands deranjamente simultane breaking-down pass (met) calibru de degroşare rapidă /
la maşini degrosisor / întinzător
breakdown impulse voltage (el) şoc al tensiunii de străpungere breaking-down point (TH)limită de rupere; valoarea unui
breakdown in the main supply (el) întrerupere a tensiunii de parametru al uni utilaj peste care apare distrugere / rupere /
reţea, pană în reţea avariere
breakdown lorry camion de depanare, automacara breaking-down pressure tensiune de străpungere / disruptivă
breakdown mill (met) laminor degrosisor breaking-down roll (met) cilindru degrosisor / întinzător
breakdown of an emulsion (T) spargere a emulsiei breaking-down stand (met) cajă de bluming / de blumuri
breakdown of line (el) demontarea unei linii breaking down temperature temperatu-ră de rupere / de
breakdown of oil (T) limpezirea uleiului întrerupere / de cădere (a unui utilaj)
breakdown of prices (ec) scădere a preţurilor breaking drum tambur de concasare
breakdown pass (met) calibru degrosisor / întinzător breaking elongation / extension alungire la rupere
breakdown point (met) limită de (rezistenţă la) rupere, punct / breaking length lungime de rupere (şi la epruvete)
moment de întrerupere / de cădere a unui utilaj breaking limit (mec, OM) rezistenţă de / la rupere, parametru-
breakdown roll (met) cilindru degrosisor / întinzător limită peste care utilajul cedează
breakdown service depanare breaking load (mec, OM) sarcină de rupere / de flambaj
breakdown signal (el, TH) semnal de avarie / de pană breaking machine concasor, dezintegrator, berbec
breakdown site / spot (mec, el) loc de străpungere breaking mill (met) laminor pregătitor
breakdown test încercare (până) la rupere / distrugere / avarie breaking of an emulsion (T) spargere a unei emulsii
breakdown temperature (chim, met) temperatură de breaking of arc întreruperea arcului (electric, la sudură)
descompunere breaking-off tăiere cu înlăturarea restului (de material)
breakdown torque (el) moment de răsturnare (la motoare de breaking of vacuum scăderea vidului
inducţie) breaking of viscosity (T) reducerea vâscozităţii
breakdown train (met) linie de laminor degrosisor / întinzător breaking out desprindere forţată, rupere
break draft (met, plast) laminare preli-minară, prima laminare breaking plant instalaţie de concasare
(parţială) breaking point (T) punct de spargere a emulsiei; (mec)
break emulsion a sparge emulsia rezistenţă limită / la rupere, punct de rupere / de întrerupere
breaker (TH) ruptor, concasor, întrerupător, moară; (alim) breaking safety siguranţă la întrerupere
zdrobitor breaking shaft (OM) bară de siguranţă
breaker arm (auto) braţ de ruptor breaking strain (mec) deformaţie la rupere / la flambaj
breaker bar bară a zdrobitorului breaking stress (mec, plast) rezistenţă la rupere, efort / tensiune
breaker block (TH) spărgător de blocuri la rupere
breaker cam (auto) camă a ruptorului breaking stress in tension (in shear; in compression)
breaker card maşină de frecat rezistenţă la rupere la tracţiune (la forfecare, la compresiune)
breaker contact-point (auto) platină a ruptorului breaking switch contactor cu contacte normal închise

- 44 -
breaking tenacity (mec) tenacitate la rupere, rezistenţă brewery (alim) fabrică de bere
specifică la rupere brewery mash (alim) borhot de bere
breaking tension (mec) tensiune / efort la rupere brewery yeast (alim) drojdie (de bere)
breaking test (mec) încercare la rupere / la flambaj brewing (alim) fabricare a berii
breaking up desfacere forţată, rupere brewing cup / tun (alim) cuve de brasaj
breaking weight sarcină / greutate de rupere brew kettle (alim) fabricare a berii
break into (OM, T) a (se) infiltra în, a pătrunde, a roda brewer’s copper cazan / cuvă (de cupru) pentru brasaj
break length (OM) lungimea ruperii brewer’s grain (alim) borhot de bere
break line rând final brewer’s malt (alim) malţ de bere
break off (met) străpungere (la furnal); a-bandonare; rupere; brewer’s wort (alim) must de bere
despărţire, separare brick cărămidă, ţiglă, ceramică
break out (OM) deşurubare, smulgere a ancorei, răbufnire, brick furnace cuptor pentru arderea cărămizilor
izbucnire; a desface, a sparge, a irumpe, a izbucni brick grease unsoare consistentă în brichete
break-out tongs cleşte pentru tuburi brick inclusions (met) incluziuni din materiale refractare /
break part way a rupe în două cărămizi
break point (T, alim) punct de stratifi-care a unei emulsii, punct bricking (cstr, met) lucrare de zidărie, zidire
de limpezire a unei soluţii tulburi; punct de control / de brick lined (cstr, met) căptuşit cu cărămidă
rupere, prag de absorbţie brick-lined masonry (cstr, met) zidărie de placare
break shot proces de întrerupere / de declanşare brick lining (cstr, met) îmbrăcăminte / căptuşeală de cărămidă
break spark (el) scânteie de ruptură brick molding machine maşină pentru fasonarea cărămizilor
break the joint a rupe legătura brick oil ulei pentru ungerea preselor de cărămizi
break the joint (OM) a deşuruba brick press presă de cărămizi
break(-)through (chim, T) punct de ruptură, prag de absorbţie, brickworc (cstr, met) zidărie, căptuşire cu cărămidă
punct critic al ciclului de absorbţie; (el, OM) breşă, brick up (cstr) a ridica un zid, a umple cu zidărie (de cărămidă),
străpungere, răbufnire a suprazidi, a înzidi
break-up (chim, T) descompunere, diso-ciere, dezagregare, brickworks fabrică de cărămidă
dispersie, fracţiona-re, a deschide, a descompune, a fărâmi-ţa, bridge pod, punte; (metr) punte de măsurare; (nav) punte,
a dezmembra, a sfărâma, a demonta, a separa covertă; (el) a şunta, a deriva (un circuit)
breast beam (mas) traversă frontală bridge across (el) a şunta
breast box (mas-un) cutie de alimentare / de distribuţie bridge capacity sarcină utilă maximă (pentru pod, drum, pod
breast drill burghiu de mână, maşină de găurit portabilă rulant)
breast fast (nav) traversă (parâmă) bridge circuit / arrangement (el) circuit / montaj în punte
brast pan (met) antecreuzet (la cubilou) bridge cock (OM) robinet de trecere (între conducte altfel
breast plate (met) placă / cuirasă fronta-lă, blindaj frontal, lamă separate)
de buldozer bridge crane (met) pod rulant
breast shore (nav) pontil lateral bridge deck (nav) punte a pasarelei / a comenzii
breast wall (cstr) zid de sprijin bridge driving voltage (el) tensiune de alimentare / de acţionare
breast (water) wheel roată de apă a unei punţi
breastwork (nav) fronton de dunetă; (TH) parapet, balustradă bridge floor(ing) tablier de pod
breather (OM) supapă de respiraţie / de aerisire / pneumatică, bridge for supporting pipe pod pentru conducte tubulare
răsuflător, mască de gaze, ventuză bridge fuse (el) siguranţă a punţii
breather losses pierderi prin evaporare / aerisire / respiraţie bridge girder grindă a podului (şi rulant)
breather plug (met, OM, termo) răsuflă-toare, canal de aerisire, bridge girder system sistem portant al podului (şi rulant)
orificiu de evacuare bridge joint joantă între traverse, joantă de şine la poduri
breather valve (OM) supapă de aerisire bridge launching (cstr, met) lansare a podului
breathing respiraţie, aerisire bridge load sarcina podului (şi rulant)
breathing a mold (met, plast) deschidere a formei de presare bridge null detection (el, metr) detecta-rea nulului punţii,
pentru îndepărtarea gazelor şi a vaporilor aducere la zero a unei punţi
breathing respiraţie, aerisire bridge of a ship (nav) covertă, punte
beathing a mould (met, plast) descidere a formei de presare bridge of boiler furnace (termo) altar de focar
pentru evacuarea gazelor şi vaporilor bridge pile (cstr) pilă-culee
breech canal de fum; (nav) tăietură de macara bridge railing balustradă de pod (şi rulant)
breech bore gauge (metr, met) calibru inelar bridge reamer (mas-un) alezor pentru găuri de nit
breech door clapă de fund bridge relay (el) releu de punte
breech lock (OM) clapă de deschidere / de încărcare bridge resistance (el) rezistenţă a punţii
breech plate (OM) nervură / piesă de fund, placă a lacătului / bridges (tank-furnace) (met) baraje (la cuptor-vană)
broaştei bridge spot weld sudare în puncte cu eclise
breech recess gură a rindelei bridge stockade estacadă
breechblock (OM) capac de închidere bridge wall corp al podului (şi rulant); (met) prag al cuptorului
breechblock handle mâner de închidere bridge wire (el) fir de rezistenţă calibrat (al unei punţi)
breechblock mechanism închidere cu blocare (şi la vagoane) bridging tablier de pod (şi rulant); prop-tea, antretoază, planşeu;
breeches piece (OM) piesă de legătură în formă de furcă (met) blocare a şarjei în furnal, lipsă de pătrundere (la sudare);
breeches pipe racord în (formă de) furcă (el) şuntare
breeching(s) (termo, met, alim) canal(e) de fum bridging over of stock (met) agăţarea şarjei
breechlocking crank (OM) manivelă de închidere / de blocare bridging plug (el) fişă / buşon de scurcircuitare
breed rasă, specie, a naşte, a creşte, a spori, a (se) înmulţi, a bridging work construcţie de poduri
selecţiona bridle (OM) bridă, colier
breeding regenerare, reproducere, selecţie bridle chain lanţ pentru ghidare / de siguranţă la colivii
breeze (met) zgură (de cărbune), cărbuni sau cocs în bucăţi mici bridle joint îmbinare în grindă
breeze coke (met) cocs mărunt brief scurt, concis

- 45 -
brief acceleration acceleraţie momentană / de scurtă durată brine refrigeration (alim, ind chim) răcire cu saramură
Briggs(ian) logarithm (mat) logaritm zecimal / comun / ordinar brine tank (alim) rezervor de saramură
bright strălucitor, luminos, lucios, de culoare deschisă; (met) bring back a readuce, a completa, a recupera (şi întârziere)
curat, decapat bring home / in a apropia, a explica, a aduce pe locul de
bright annealing (met) recoacere la alb în atmosferă controlată montaj, a introduce un rând (de text)
bright annealing furnace (met) cuptor de recoacere la alb (în bringing back damper spring (OM) resort reductor şi
atmosferă controlată) amortizor
bright blue (met) albastru deschis (culoare de revenire) bringing out extragere, tragere în afară
bright deposit depunere lucioasă bringing together a aduce aproape, a apropia, a alătura
bright-drawn (met) tras la rece (până la luciu) bring into fashion / vogue a moderniza, a face ceva conform
bright-drawning (met) tragere la rece (până la luciu) tendinţei / modei în domeniu
bright-drawn steel bar (met) bară de oţel trasă lucioasă (blank) bring into service a pune în funcţiune, a da în exploatare
bright dross (met) zgură sticloasă bring out a îndepărta, a scoate (în afară), a produce
brighten a face să strălucească, a polei, a lustrui, a deschide la bring to a standstill a face să se oprească (un mijloc de
culoare transport); (ec) a face să stagneze / să înceteze (producţia,
brightener (chim, met) vas de decapare / de limpezire, decantor comerţul, etc.)
brightening (T) limpezire a uleiului; (met) lustruire, obţinere a bring to an anchor (nav) a staţiona
luciului bring to boiling a aduce la fierbere
bright-field illumination (fiz) ilumi-narea câmpului-obiect (la bring to speed a aduce la viteza normală
microscop) bring up (nav) a opri nava, a prezenta, a trage cablul
bright finish finisare lucioasă / până la luciu (metalic) bring up to standard / scratch / the mark a aduce la nivelul /
bright finished lustruit, polizat, superfinisat la standardul cerut
bright-finished sheet / table (met) tablă polizată la / cu luciu bring up-to-date a actualiza, a moderniza
bright hardening (met) călire la alb brining (alim) sărare, saramurare
bright light lumină strălucitoare; (auto) fază mare briny water apă sărată / sălcie
bright luster luciu intens / puternic briquette cărămidă, ţaglă, olan, brichetă (şi de cărbune), pachet,
bright-luster sheet (met) tablă lucioasă a bricheta, a împacheta
bright metal (met) metal curat / cu luciu / decapat briquetted coal (met) cărbune în brichete
brightness luminozitate, strălucire, puritate, iluminare, claritate briquetting brichetare
(optic) briquetting machine / press / plant maşină / presă / instalaţie
brightnessmeter exponometru de brichetat (şi span)
brightness reversion îngălbenire (şi la mase plastice) bristle fibră uscată, păr de porc
brightness temperature temperatură de incandescenţă Britannia joint (el) joncţiune sudată fără manşon
brightness values indice de luminozitate British mile milă engleză
bright pickle a decapa (met) a decapa pentru lustruire brittle casant, friabil, fragil
bright polished sheet (met) tablă lustruită brittle destruction distrugere / rupere de tip casant
bright nut (OM) piuliţă prelucrată / de precizie brittle failure ruptură casantă
bright-orange (met) galben-portocaliu brittle lacquer (mec, OM) lac pentru identificarea prin fisurare
bright parts (Om, mas-un) piesă având toate suprafeţele a tensiunilor
prelucrate brittleness casanţă, fragilitate, friabilitate
bright plating depunere galvanică cu luciu / decorativă brittleness point / temperature (met) temperatură / punct de
bright plating range (met) depunere cu luciu fragilizare
bright red roşu strălucitor / aprins brittle when red-hot (met) casant la roşu / la cald
bright steel (met) oţel tras la rece (cu luciu metalic) broach (mas-un) broşă, alezor, a broşa, a aleza
brightstock ulei dezasfaltat rafinat broach burnishing finisare prin broşare
bright washer şaibă prelucrată broaching (mas-un) broşare
bright wire fir incandescent, sârmă albă broach(ing) press maşină / presă de broşat
bright work (mas-un) piese (şi din alamă) lustruite / prelucrate broach reamer (mas-un) alezor conic
până la luciu broach slide / ram (mas-un) sanie / cărucior a(l) broşei
brilliance strălucire, sclipire, luminozitate, claritate broad larg, vast, lat
brilliance display îndicare / reprezentare cu mare luminozitate broadband bandă largă
(şi pe ecran / pe display) broadcasting range gamă de unde (radio, aparate de măsură cu
brilliant strălucitor (despre o culoare), briliant, scânteietor unde)
brilliant polish (mas-un) lustruire fină broaden a lărgi, a extinde, a mări, a dezvolta, a amplifica
brim margine, bordură (mai ales pentru ţesături) broadening lărgire, extindere
brimstone (chim, met) sulf, pucioasă broad-faced steel gear (met) cilindru dinţat / de antrenare (la
brine (alim, chim) apă sărată, saramură, soluţie de sare laminor)
brine chilling răcire cu saramură broad flange girder grindă cu tălpi late
brine drum (alim, termo) acumulator de saramură, tub de broad flange I beam grindă lată în formă de I
diametru mare umplut cu saramură răcită constituind un broad-gauge railway (cf) cale ferată cu ecartament larg
acumulator de frig broad iron wedge pană / rangă de despicat
brine gauge (alim, chim) salinometru broad nose cleşte cu fălci late
brine header (alim) colector de saramură broad-nose tool (mas-un) cuţit lat de degroşare
Brinell’s machine durimetru Brinell broad rib (knitting) patent lat
Brinel point unitate Brinell boardside (nav) bord, flanc, bordee
Brinell (ball-) hardness duritate Brinell broadside sea (nav) mare / valuri de travers
Brinell (hardness) number numărul / valoarea durităţii Brinell broad strip (met) tablă / bandă lată
brinelling indentation (OM) brinelare (defect la rulmenţi) broad-strip (rolling) mill (met) laminor pentru tablă / bandă
brine pump pompă pentru saramură lată
brine refrigerating plant instalaţie de răcire cu saramură broad welt manşetă / bordură lată (şi la textile, curele)

- 46 -
broke rebut, deşeuri bubble flask barbotor
broken (TH, alim) brizură, rupt, sfarâmat bubble formation formare a bulelor (la emulsii); (met) formare
broken-bladed conveyer / mixer amestecător elicoidal a suflurilor
broken castings (met) spărturi de turnătorie bubble gauge contor de bule, debitmetru cu bule de gaz
broken corner (mas-un, met) margine / muchie rabotată / ruptă bubble level nivelă cu bulă
(la laminare) bubble point punct iniţial de fiebere
broken down rubber cauciuc plastifiat bubble-free fără bule de aer (şi la emulsii)
broken end rupere, fir rupt, bandă ruptă bubble-point pressure presiune de saturaţie / de început de
broken glass ciob de sticlă fierbere
broken ground pământ dislocat / săpat bubbler dispozitiv de barbotare / barbotor
broken hardening (met) călire în trepte / întreruptă bubbling (fiz, T, met, alim) formare de bule / de sufluri,
broken iron (met) fontă veche spartă barbotare, fierbere
broken line linie punctată / întreruptă buck (chim) leşie, a umezi, a umecta; (cstr) capră, a sprijini cu o
broken number (mat) fracţie capră
broken oxide (met) incluziune / încrustaţie de oxizi (la bucker concasor
laminare) bucket (alim) găleată; (cstr, hidr) racord, rotunjire; (mas) benă,
broken stone criblură, piatră cupă de excava-tor, graifăr, paletă de rotor; (nav) cupă de
broken stowage (nav) spaţiu pierdut la stivuire dragă
broken wire conductor / fir rupt bucket arm (OM) braţ al cupei (şi de excavator)
brokerage (ec) comision, intermediere, brocheraj bucket car (met) schip (la furnale)
bromide (chim) bromură, bucket carrier (met) vagonet de încărcare
bromine (chim) brom (Br) bucket chain lanţ cu cupe
bronze (met) bronz bucket-chain dredger /excavator excavator cu lanţ port-cupe /
bronze bushed bearing (OM) bucşă de bronz cu elindă
bronze brazing (OM, met) lipire / lipitură (tare) cu bronz bucket charging (met) încărcare a cuptorului cu benă
bronze casting (OM, met) piesă din bronz turnat bucket conveyor elevator / transportor cu cupe
bronze foundry (met) turnătorie de bronz bucket crane excavator
bronze-leaf foiţă de bronz bucket door clapetă de cupă (la un excavator, transportor)
bronze welding sudarea bronzului bucket dredge dragă cu lingură / cu cupe / cu godeuri
bronzing (met, T) acoperire cu bronz (procedeul nu este bucket elevator elevator cu cupe / cu bene
precizat) bucket excavator excavator cu cupe
broom mătură, perie bucket filling (met) încărcare a cuptorului cu benă
brooming maturare (de curăţare) bucket grab cupă cu graifar
brow margine a unei pante, schelă bucket-handling crane (met) macara de şarjare cu cupă / cu
brown brun, ocru, maro (deschis); (met) a bruna benă
brown coal cărbune brun, lignit bucket-ladder excavator excavator cu elindă
browning (met) brunare, acoperire prin oxidare bucket loader autoîncărcător cu cupe (şi cu elevator)
brown paper hârtie de ambalaj bucket nose muchie de lucru a cupei
brown petroleum ţiţei degradat bucket slide clapă de cupă (la excavator)
browns hârtii cafenii de ambalaj bucket-tipping device dispozitiv pentru răsturnarea cupei
brown soap săpun lichid bucket-type elevator elevator cu cupe
brown sugar (alim) zahăr nerafinat bucket wheel roată cu cupe (şi la turbine)
bruise a strivi, a măcina bucket-wheel excavator excavator cu roată port-cupe
brush perie, pensulă, a peria, a netezi bucket-wheel tyre loader încărcător cu roată port-cupe
brush carrier (OM, el) ax port-perie buckle cataramă; îndoitură, cută; a (se) îndoi, a (se) cuta, a (se)
brush collar (el, OM) inel port-perie flamba, a (se) curba, a (se) bomba
brush damper umidificator cu perii buckle out a egaliza, a îndrepta
brush deburrer maşină / dispozitiv de curăţat cu perie buckle up a se turti
brush gear / holder (dispozitiv) port-perie buckled îndoit, flambat, cotit
brushing maturare, periere, lărgire buckled plate sheet piling perete / ecran de planşe de tablă
brushing attachment dispozitiv de periere / de curăţat cu perie ambutisată
brushing paint vopsea de / pentru pensulă buckled plate placă bombată de oţel
brushing worm melc transportor cu perii, perie elicoidală buckler scut
brush lead (el) deplasare a periei faţă de punctul neutru buckles (met, plast) cute, ondulaţii (la laminare)
brush on a aplica cu pensula buckling (cstr, mec) flambare, flambaj, curbare (şi la plăci de
brush plating (met) depunere electroli-tică cu perie / prin acumulator); (fiz) curbură; (met, plast) îndoire, deforma-re,
tamponare gofrare, ondulare (table şi plăci)
brush polishing lustruire cu tamponul (la acoperiri şi la buckling coefficient (OM) coeficient de flambaj
pregătirea probelor metalografice) buckling criteria criterii de flambaj
brush ring (el) (inel) port-perie buckling load (mec) sarcină de flambaj, solicitare la flambaj,
brush roller cilindru-perie (la curăţat) forţă de flambaj
brush shaft (el) arbore port-perie buckling resistance rezistenţă la flambaj
brush sparking scânteiere a cărbunilor buckling stain deformaţie la flambaj
brush spreader maşină de cauciucare / de gumare cu perii buckling strength rezistenţă la flambaj / la ondulare / la îndoire
brush yoke jug pentru perii (la maşini electrice) buckling stress (mec) efort de / la flambaj
brush-rocker ring (el) inel al periilor (la maşini electrice) buckling test încercare / test la flambaj / la îndoire (a tablelor /
bubble (met) suflură, nivelă, bulă (de gaz), cumpănă, a barbota, plăcilor, etc.)
a clocoti, a fierbe buckling vector vector laplacian
bubble aeration suflare cu aer buck saw fierăstrău cu arc / cu coadă
bubble boiling fierbere violentă buck scraper screpăr cu roţi

- 47 -
buckstay stâlp de reazem building boards carton gudronat
buck up in front a răsturna, a bascula building brick cărămidă
buckwheat coal (met, termo) cărbune mărunt building contractor antrepenor, constructor
budget (ec) buget building crane macara de şantier
budgetary allocation / allotment (ec) alocaţie bugetară building drum tobă de confecţionat anvelope
buff disc din piele, pentru polizat; a lustrui; a amortiza (o building engineering plant utilaje de construcţii / de şantier
lovitură) building glass sticlă de construcţie
buff stick in leather disc subţire din piele, pentru lustruit building in series fabricaţie în serie
buffer (auto) bară de protecţie, circuit-tampon; (autom) circuit building limit (cstr) limită de gabarit / de construcţie
tampon; (OM) amortizor, tampon, frână, pernă de amortizare, building lumber lemn fasonat / de construcţii
opritor, limitator; (chim) soluţie / substanţă tampon; (c) building material material de construcţie
memorie intermediară; (fiz) amortizor de oscilaţii; (mas-un) building mortar mortar
maşină de lustruit building of rubber compound elabo-rarea reţetei de amestec
buffer accumulator (el) acumulator-tampon separator pentru cauciuc
buffer action (chim) acţiune de tampona-re (cu soluţie); acţiune building paper carton gudronat
de amortizare building pit (cstr) săpătură, excavaţie
buffer base plate (cf) placă de tampon building site şantier de construcţii
buffer brake tampon, amortizor building slip (nav) cală de construcţie
buffer capacitor (el) condensator capacitiv building stone piatră de construcţie
buffer coating strat intermediar (de vopsea) building system (cstr) regim de construcţie
buffer drilling perforare / găurire cu amortizor building timber (cstr) lemn de construcţie
buffer fluid lichid de frână, fluid pentru amortizor hidraulic sau building yard (cstr) şantier de construcţii
pneumatic building-in înzidire
buffer function (autom) funcţie intermediară / tampon building-up current (el) curent tranzitoriu
buffer gear ansamblu-amortizor building-up process (chim) proces sintetic; (el) proces
buffer head (cf) disc tampon tranzitoriu
buffer memory (c) memorie tampon / intermediară building-up reaction (chim) reacţie de polimerizare
buffer piston piston de echilibru building-up refacere, formare, creştere; (TH) montaj, asamblaj,
buffer plunger (cf) tijă tampon acumulare, îngrădire
buffer reservoir rezervor-tampon building-up process (chim) proces de condensare / de
buffer screw şurub tampon precipitare; (el) proces / fenomen tranzitoriu
buffer spring (cf, OM) arc de tampon / de amortizor building-up rise time timp de tranzit, timp de creştere
buffer stock stoc tampon building-up time timp / durată de stabilire, perioadă tranzitorie,
buffer stop (cf) opritor de linie fix; (cstr) grindă de sprijin timp de amorsare a oscilaţiilor
buffer store (c) memorie intermediară building-up transient process fenomen tranzitoriu
buffer tank rezervor tampon built beam with keys (cstr) grindă îmbinată cu buloane
buffer tube tub separator built-in beam (cstr) grindă încastrată
buffer zone zonă intermediară / de tranziţie built-in burner (termo, met) arzător înzidit / încastrat /
buffing polizare, şlefuire, lustruire (mecanică şi electro- încorporat
mecanică) built-in cab (auto) cabină închisă pentru şofer
buffing cone (mas-un) con / dorn de polizare built-in check (autom) verificare automată
buffing machine (mas-un) maşină de polizat / de şlefuit built-in crankshaft (OM) arbore cotit dintr-o singură bucată
buffing powder pulbere de şlefuit built-in feedback holding brake frână de blocare cu reacţie
buffing wheel (mas-un) disc de şlefuit / de lustruit integrată / la servoelemente de acţionare
buff wheel disc de lustruit built-in hydraulic jack (OM) cric hi-draulic montat
bug (c) indicator de poziţie / de deranjament / de eroare, permanent / incorporat
perturbare built-in magnet magnet încorporat / încastrat
bug defect imperfecţiune, eroare built-in reliability fiabilitate intrinsecă / internă
bug dust praf rezultat la perforare sau tăiere built-on piece (OM) piesă ajustată (suplimentară)
buggy ladle (met) oală de turnare, mon-tată pe cărucior / pe built-on pump / built-together pump motopompă
vagonet-platformă built soap săpun cu mai mulţi componenţi
buggy casting (met) turnare pe vagonet-platformă built-up barrel (fiz) cameră toroidală, toroid
build (cstr) construcţie, formă, a construi, a clădi built-up casing (cstr) cofraj prefabricat
build-up a crea, a genera, a construi, a ri-dica; (TH) a forma, a built-up concrete (cstr) beton prefabricat
alcătui, a se înche-ga, a se aduna; (el) amorsare a unui ge- built-up crankshaft (OM) arbore cotit executat din bucăţi /
nerator autoexcitat; (met) creşterea ru-loului, încărcare / demontabil
depunere prin sudură built-up factor (fiz) factor de corecţie, factor de formare
build-up a connection a face o legătură built-up girder (cstr) grindă compusă
build-up factor factor de corecţie / de formare built-up member (cstr) bară compusă din mai multe elemente
build-up metal (met) metal / aliaj pentru depunere / încărcare built-up molding box ramă / cutie de formare demontabilă
(prin sudură) built-up propaganda reclamă pentru un produs
build-up of pressure crearea presiunii built-up sequence consecutivitate a depunerii (la sudare în mai
build-up welding sudură cu metal de adaos, depunere / multe straturi)
încărcare prin sudură built-up tyre of face mill with inserted teeth (mas-un) freză
builder constructor, component frontală cu dinţi aplicaţi
builder’s diary jurnal de şantier built-up weld(ing) (depunere / încărcare) prin sudură / sudare
builder’s hoist troliu de construcţie cu metal de adaos
building construire, clădire, construcţie, edificiu, casă, bloc bulb bulb, băşică; (chim) balon, rezervor (şi de termometru);
building block subansamblu, element de construcţie, modul (el) bec electric; (met) îngroşare, cap de profil
(într-o instalaţie sau într-un ansamblu) bulb angle (nav) cornier cu bulb

- 48 -
bulb angle iron fier cornier cu bulb bullion reserve rezervă metalică
bulb-iron angle bar (nav) cornier cu bulb bull landle (met) oală de macara pentru turnare
bulb plate (met) oţel lat cu bulb bull market (ec) piaţă în urcare
bulb rail iron profil cu bulb bull-nose tool (mas-un) cuţit normal / de strunjit exterior
bulb steel (met) oţel cu bulb longitudinal
bulb stopper dop sferic bull plate gât al balonului / retortei (de sticlă)
bulge umflare, umflătură, burtă, convexi-tate, ieşitură, lărgire, bull purchase (ec) cumpărare fără acoperire
bombare; (ec) ur-care / ridicare a preţurilor; (met) îngro-şare, bull ring (el) inel de întindere (la cablu)
proeminenţă; a lărgi, a bomba, a îngroşa, a rotunji, a ieşi în bull screen (mas-un) prinzător de aşchii
afară, a (se) umfla; (met) a evaza, a mandrina bull’s-foot file pilă-disc mică
bulge profile profil (de laminare) cu nervură bull wheel roată de transmisie / de întoarcere; (mas-un) roată
bulging bombare, umflare, lărgire, ieşire în afară, rotunjire; dinţată de antrenare a mesei (la raboteze)
(cstr) deviere a axei unei bare, strâmbare bull wheel brake band bandă de frână (ce acţionează pe o
bulging lathe (mas-un) strung de presat / de planat roată)
bulging out (met) bombare bull wheel brake lever pârghie de frână cu tambur
bulk mulţime, masă, mărime, majoritate, gros; (ec) grămadă, bulwark (cstr) zid, val; (nav) parapet, sparge-val
marfă în vrac, încărcătură, volum; (fiz) gros, cantitate bump curbură, convexitate, proeminenţă (de piesă, de teren,
principală; (nav) încărcătură a vasului; a umple, a vărsa, a etc.), ieşitură; (auto) şoc, hop, lovitură, izbitură, umflătură, a
turna lovi, a izbi
bulkage (cstr) înfoiere din cauza umidităţii bumped head calotă sferică a rezervorului / recipientului
bulk analysis analiză generală bumper (auto, OM) bară / stâlp de protecţie, amortizor, tampon
bulk cargo (nav) marfă / încărcătură în vrac bumping clocotire
bulk carrier (nav) cargo pentru marfă în vrac “bumping” collision ciocnire elastică
bulk conductivity conductivitate în miez bumping table masă vibratoare / oscilantă
bulk container container pentru materiale în vrac bumpless transfer comutare / transfer fără şocuri
bulk density densitate specifică aparentă, densitate specifică în buna (plast) marcă de cauciuc sintetic
vrac bunch mănunchi, grup, grămadă; (el) mănunchi / manşon de
bulk elasticity elasticitate de volum cabluri; (fiz) grup, cuib, nor, roi; (met) colac de sârmă, balot
bulk factor factor de compresibilitate bunched cable (el) cablu torsadat
bulk freight (cf) marfă voluminoasă buncher maşină de format şi transportat baloţi de paie sau
bulkfreighter (nav) navă cisternă căpiţe
bulk good material în vrac bunch together a înmănunchia, a lega împreună
bulkhead (cstr) perete de dulapi / despărţitor, batardou; (nav) bundle ghem, colac (şi de sârmă), buclă, legătură, fascicul,
perete etanş; (termo) fund de cazan mănunchi, snop, ba-lot, legătură; (fiz) fascicul, grup, a lega, a
bulkhead deck (nav) punte a pereţilor etanşi înmănunchia, a focaliza, a concentra, a face balot
bulking (plast) (acţiune de) înfoiere (la umiditate), umflare, bundled scrap (met) deşeuri de fier vechi presate în pachete /
expandare baloturi
bulking agent (plast) agent de expandare / de creştere a bundle holder (OM) inel de susţinere
volumului bundling legare, balotare; (fiz) concentrare, focalizare
bulk liquid storage depozitare a lichidelor în rezervoare bundle of planes (mat) fascicul de plane
bulk lorry cisternă auto bundle of stampings (el) pachete de tole
bulk manufacturing producţie de serie / în masă bundle of tubes (termo) fascicul / mănunchi de ţevi
bulk material (ec) material în vrac / afânat / în gramadă; (TH) bundle press presă de legat pachete (şi pentru deşeuri de fier
material de bază, miez vechi)
bulk memory / store memorie de mare capacitate bung (OM) obturator, dop, cep, vană
bulk motion mişcare a sistemului / a întregului în ansamblu bunker buncăr, rezervor, recipient, siloz, rezervor de colectare,
bulk oil ulei vărsat / neambalat a umple un rezervor, a alimenta cu combustibil
bulk plant depozit de produse petroliere bunker fuel / oil (termo) combustibil pentru cazane
bulk polymerization polimerizare în bloc buoy (nav) geamandură, baliză, a baliza
bulk specific gravity greutate specifică aparentă / în grămadă buoyage (nav) balizare
bulk storage depozitare în vrac / în grămadă buoyancy forţă ascensională / arhimedică / portantă; (nav)
bulk temperature temperatură (în miez) a materialului (medie a flotabilitate, plutire, emersiune, volum de carenă
masei de substanţă buoyancy (buoyant) box cheson etanş de barcă / plutitor
bulk test probă de volum buoyancy level indicator (OM) indicator de nivel cu flotor
bulk transportation transport al produselor în vrac / buoyancy tank (nav) cheson etanş de barcă
neambalate buoyant force forţă ascensională, portanţă; (hidr, nav) forţă de
bulk up a creşte în volum, a se umfla plutire / de imersiune
bulk volume volum total / aparent buoyant lift forţă ascensională
bulk weight masă specifica în vrac, densitate în grămadă buoyant suit (nav) costum de salvare
bulky masiv, voluminos, pufos burble point punct de separaţie / de tranziţie
bulky goods marfă voluminoasă burden (el, metr) sarcină; (mec) sarcină, greutate, încărcare;
bullate poros (met) şarjă, încărcătură, material de încărcare, pat de fuziune,
bull bit (mas-un) burghiu lat a umple, a încărca, a alimenta, a îngreuna, a încărca furnalul
bull block (mas-un) maşină de trefilat, filieră de trefilare burden calculation (met) calculare a compoziţiei încărcăturii la
bulldozer buldozer, excavator de nivelat teren, presă de îndoit furnal
bulldozer shovel autoîncărcător cu cupe burdening (auto, cf) încărcare, îngreuna-re; (met) alcătuirea /
bullet glonţ dozarea şarjei, încărcare a furnalului
bulletin buletin, fasciculă burden of an instrument (el) sarcină totală a unui instrument
bullhead (met) primul calibru (la laminare) (volt-amperi consumaţi în condiţii normale de lucru / tensiune
bullhead rail (met, cf) şină cu două coroane şi intensitate a curentului)

- 49 -
burden of proof obligaţie de a face dovada burnishing by spring action single (or multi) ball action
burden preparation (met) dozare a şarjei finisare prin roluire cu bilă (bile) acţionată(e) prin arc(uri)
burden removing (met) îndepărtare a sarcinii sau a rocii burnishing by vibrating spring action trols finisare prin
nefolositoare dispozitive vibratorii cu arc
burden yield (met) fontă rezultată din furnal, la o şarjă (în burnishing powder (mas-un) pulbere de şlefuit / de lustruit
procente) burnishing tool (mas-un) sculă de polizat
burglar alarm automat de alarmă burnishing wheel disc de lustruit
burgy (met) cărbune mărunt burn off a calcina, a prăji (şi minereu)
buried îngropat (şi în pământ), cufundat, înecat burn out a (se) arde; (el) a arde, a străpunge
buried line / pipework conductă îngropată burnt deposit (met) depunere / depozit ars(ă)
buried tank rezervor îngropat / subteran burn through străpungere, a străpunge
buried wiring (el) instalaţie sub tencuială burn together (chim, met) a cocsifica, a aglutina
burl excrescenţă, nod (textile); a alege, a tria, a scoate defecte burnt iron (met) fier ars / supraîncălzit
burlap pânză groasă de sac / de ambalaj burnt plaster ipsos
burless cut tăietură netedă burnt products produse arse
burn (met) a arde, a prăji, a calcina burntout străpungere (la sudură)
burnable (met, termo) inflamabil, care poate arde burnt rubber cauciuc ars
burned (met) ars, supraîncălzit burnt steel (met) oţel ars
burned fire clay (met) şamotă burnt-trough from one side punct de sudură parţial străpuns
burner (met, termo) arzător (şi la sudură), duză de injecţie, burnt-trough weld punct de sudură străpuns
muncitor de la cuptor burn-up factor factor de consum
burner brick cărămidă pentru arzătoare burr (mas-un) bavură de la găurit sau altă operaţie de aşchiere;
burner head / mouth duză / ajutaj de ardere / pentru arzător (met) probă de perforare, bavură de laminare; (met) a bordura,
burner jet ajutaj pentru arzător, jiclor al arzătorului de injecţie a debavura
burner nozzle (met) bec de sudură, su-flai; (termo) ajutaj / duză burr gauge (mas-un) calibru-placă pentru măsurat burghie mici
de arzător burring (met) debavurare
burner orifice orificiu al becului de sudură burring chisel daltă pentru debavurare
burner pliers (met) cleşte de arzător burring reamer (mas-un) alezor cu debavurare, alezor pentru
burner tip (met) bec / cap de sudură (cu flacără) prelucrarea finală a găurilor, freză tubulară
burner tube (met) tijă a arzatorului de sudură burr removing machine (met) maşină de debavurat
burner with nonvariable head (met) arzător simplu de sudură burrow (met) haldă; a scobi, a fora
burning incendiu; (met, chim) ardere, calcinare, prăjire, burst rupere, ruptură, spargere, aruncare în aer, tensionare;
supratopire (la laminare), arsură (la sudare) (chim) explozie, deflagra-ţie; a rupe, a izbucni, a exploda, a
burning at sharp fire ardere cu foc în plin crăpa, a plesni
burning atmosphere (met) atmosferă ce favorizează arderea bursting explozie, plesnire, crăpare, rupere
burning crevices (met) crăpături de ardere bursting plate membrană de explozie, placă de siguranţă
burning cycle (met, termo) ciclu de ardere bursting pressure presiune de plesnire, presiune interioară /
burning gases (met) gaze arse internă de rupere / de explodare
burning hour timp de ardere bursting resistance rezistenţă la plesnire / la presiune interioară
burning kiln (met, chim) cuptor de calcinare / de ardere / de (şi la recipiente)
prăjire bursting strain deformare la plesnire (şi despre recipiente)
burning of rubber arderea cauciucului bursting strength rezistenţă la plesnire
burning of the surface arsură de suprafaţă (la sudură) bursting strength test test / analiză / probă a rezistenţei la
burning of the vale (auto) arderea supapelor plesnire
burning oil păcură, petrol lampant bursting surface suprafaţă de spargere
burning-out (met) ardere, calcinare; (el) ardere (a unui bursting test încercare cu presiune statică interioară
transformator) burst off a se coşcovi, a se coji, a se scoroji
burning oven (met) cuptor de ardere / de calcinare / de prăjire burst open a deschide brusc, a face să sară (broasca uşii, un
burning point temperatură de aprindere / de inflamabilitate; capac etc.), a plesni, a se deschide brusc
focar (şi de incendiu) bus autobuz
burning range (met) interval de ardere / de calcinare bus-bar (el) bară colectoare
burning rate (met) viteză de ardere bus-bar coupling / tie cuplaj transversal între colectoare
burning schedule (termo) diagramă de ardere bush (el) bucşă izolatoare; (OM, T) bucşă, cuzinet, mufă, cutie,
burning shrinkage (met) contracţie la foc ştuţ de ţeavă; (mas) a trefila, a aplica o bucşă sau un cuzinet
burning space (met) spaţiu de ardere / de calcinare bush a bearing (OM, T) a aplica un mate-rial de cuzinet, a bucşa
burning temperature (met) temperatură de ardere / de calcinare un lagăr (prin diferite tehnologii: turnare, presare, etc.)
burning test (chim, met) determinare a timpului de ardere / de bush-bearing (OM, T) lagăr monobloc / tip bucşă masivă
calcinare bushed bearing (OM) lagăr cu cuzinet (de obicei din alt
burning time (met) timp de ardere / de calcinare material comparativ cu suportul)
burning zone zonă de ardere bushel (metr) 1 busel = 36,36 litri (Marea Britanie); 1 busel =
burnish (met) a bruna (oţelul), a poliza, a finisa (prin şlefuire), a 35,24 litri (SUA)
şlefui, a lustrui bushing (OM) bucşă, lagăr, cuzinet, manşon, mufă; (mas-un)
burnished steel (met) oţel brunat bucşă de găurit; (el) bucşă izolatoare, izolator de intrare / de
burnisher pilă extrafină pentru suprafeţe din oţel trecere
burnishing (TH) poleire, acoperire bine finisată, superfinisare, bushing chain (OM) lanţ cu plăcuţe articulate şi bucşe
lustruire, şlefuire bushing guide (OM) bucşă de ghidare
burnishing by rigid adjustable ball-type trols finisare prin bushing / lead-in insulator (el) izolator de intrare
roluire cu dispozitive rigide şi reglabile cu bile bushing metal (met, T) metal, aliaj pentru cuzineţi (şi tip
burnishing by rigid run-adjustable with cylindrical roller babbit)
finisare prin roluire cu role cilindrice rigide, nereglabile bushing stone piatră cuzinet

- 50 -
bushing terminal strip regletă de bucşe / de borne butts reziduuri
bush neck (OM) bucşă fixă pentru strângerea garniturii butt seam weld sudură cap-la-cap
busiest hour oră de încărcare maximă / supraaglomerată butt strap (OM) eclisă de îmbinare (şi cap-la-cap)
business (ec) ocupaţie, afacere, firmă, întreprindere, activitate butt weld sudură / cusătură cap-la-cap
comercială butt-welded sudat cap-la-cap
business at issue chestiune în discuţie butt-welded joint îmbinare sudată cap-la-cap
business computer calculator comercial / pentru firmă butt-welded tube ţeavă cu sudură cap-la-cap
business data processing (ec) informatică de gestiune butt-welder / welding machine maşină de sudat cap-la-cap
business end of tool (mas-un) capăt de lucru al cuţitului / al butt-welding sudare cap-la-cap
sculei butt welding with cover plates sudare cap-la-cap cu eclisă /
business executives (ec) personal de conducere eclise
business expansion (ec) dezvoltare a unei afaceri / activităţi butyracious uleios, onctuos, untos, unsuros
economice buy back (ec) cumpărare de produse rezultate, operaţie
business failure (ec) eşec comercial, faliment comercială care obligă pe exportatorul de chipamente să
business forecasting (ec) prognoză comercială / economică importe de la beneficiar produse realizate cu echipamentul
business logistics (ec) logistică de între-prindere, aplicare a respectiv
metodelor matema-tice şi statistice tuturor activităţilor din buy by auction (ec) a cumpăra la licitaţie
întreprindere buy for future delivery (ec) a cumpăra la termen
business manager (ec) director comercial buy in bulk (ec) a cumpăra în cantităţi mari
business plan (ec) schemă de organizare a unei activităţi de buy on the installment plan (ec) a cumpăra cu plata în rate
producţie, servicii, desfacere, plan de afaceri buy outright / for cash (ec) a cumpăra cu bani gheaţă, a
business premises (ec) premise de afaceri cumpăra cu plata în numerar
business prospects (ec) perspective în comerţ buy-up (ec) a acapara, a cumpăra masiv
business quarters (ec) sediu comercial / de faceri buy wholesale (ec) a cumpăra cu ridicata / en gros
bustle pipe (termo) conductă inelară buzzer vibrator întrerupător periodic
busy ocupat, prins cu; activat; agitat buzzing noise zgomot de fond / de reţea
busy-back tone semnal de ocupat (şi la telefon) by-computation prin calcul
busy-flash signal semnal optic “ocupat” by-groups pe grup, în grupuri
busying (ec) angajare de personal by-jerks (TH) prin şocuri
butadiene rubber (plast) polimer / cauciuc butadienic by-pass ocolire, canal de scurgere; (el) şunt, derivaţie,
butene (chim) butan ramificaţie; (hidr) tron-son secundar de conductă, sector de
butt (cstr) bandă metalică de închidere a uşilor sau a ferestrelor ocolire în acţionări hidraulice, canal de scăpare, canal de
prin culisare, ţâ-ţână, balama; (metr) butoi cu o capaci-tate de transvazare, supapă de branşare, derivaţie (de ţevi); a ocoli, a
490,96 litri; (met) capătul de jos / picior al lingoului, a îmbina înconjura; (el) a şunta; (hidr) a tranzita debitul
cap-la-cap (prin sudare) by-pass carry transmisie ocolită / de şuntare / cu buclă
butt and lap joint îmbinare lipită în trepte by-pass clack valve (OM) robinet cu clapetă în conductă de
butted (OM) îmbinat cap-la-cap (şi prin sudură) ocolire
butter-beating / churning (alim) batere a untului by-pass cock (OM) robinet / supapă / conductă de ocolire, de
butterfly fluture, clapetă (în special la robinete, piuliţe) reglare
butterfly bolt (OM) şurub cu cap fluture by-pass conduct / conduit conductă de golire
butterfly cock (OM) robinet fluture / cu clapă by-pass connection (el) montaj de şuntare
butterfly damper (termo) clapetă de fum by-pass damper regulator de curgere / de debit a(l) aerului
butterfly gate (OM) închizător cu clapetă (montat pe o conductă de scurtcircuitare)
butterfly nut (OM) piuliţă-fluture by-pass discharge path (el) traiect de descărcare în derivaţie
butterfly screw (OM) şurub cu piuliţă-fluture by-pass factor raport / factor / raport de scurtcircuitare (şi în
butterfly throttle (OM) robinet / clapetă -fluture condiţionarea aerului)
butterfly valve (OM) robinet / supapă / ventil -fluture by-passing ocolire, înconjurare; (hidr) derivaţie, by-pass,
buttering încărcare a marginilor de sudat cu metal intermediar ocolire
butter kneading machine (alim) malaxor pentru unt by-pass line ţeavă în derivaţie, conductă de trecere
buttering (met) încărcarea marginilor cu metal intermediar by-pass pipe ţeavă / conductă de ocolire / de scăpare, by-pass
(diferit de cel de bază şi cel de adaos) by-pass stop valve robinet / supapă de rezervă într-un sistem de
buttermilk (alim) zer ocolire
butting (OM) îmbinare cap-la-cap (şi prin sudare) by-pass switch întrerupător / comutator pentru ocolire / pentru
butt ingot (met) capăt de lingou, lingou scurt şuntare
butting ring (el, mas) inel de pornire by-pass system (el) sistem ocolitor / cu căi ocolitoare, sistem
butt joining îmbinare / înnădire cap-la-cap inelar
butt joint îmbinare / asamblare cap-la-cap (şi prin sudare) by-pass valve (OM) supapă de derivaţie, robinet, supapă de
butt-joint riveting (OM) nituire cu eclise circulaţie / de deviere
butt-jointed seam cusătură / sudură cap-la-cap by-path derivaţie, şunt, utilizare de linii secundare / indirecte
butt-muff coupling (OM) cuplaj cu manşon by-product circuit circuit suprapus / virtual
button (OM) buton, pastilă; (met) relief (la cusătura de sudură) by-product coke-oven gas (met) gaz de cocserie
button-control comandă prin butoane by-product oven (coking) cuptor (de încălzire) cu cameră
button filter filtru cu butoane by-product reziduu, produs secundar / auxiliar
button press (mas, OM) buton by-production producţie anexă / auxiliară
button rope conveyor transportor cu cabluri şi discuri by-stages în etape, în trepte, discontinuu
button spot weld sudare electrică prin puncte prin rezistenţă by-steps discontinuu, în trepte
button welding sudare prin / în puncte byte (character) (c, inf) octet /secvenţă de biţi, considerată
butt pocket nişă unitate, vector binar cu opt componente
buttress (cstr) sprijin, contrafort by the head (nav) aprovat
buttress-(type) thread (OM) filet trapezoidal sau ferăstrău by the stern apupat (despre nav); cu pupa

- 51 -
by-voltage tensiune într-un circuit de derivaţie

- 52 -
cable dreger excavator cu cablu, draglină

C
cable drive transmisie prin cablu
cable-driven car (met) cărucior cu acţionare prin cablu
cable drum tambur / tobă de troliu cu cablu
cable duct conductă de cabluri, canalizare pentru tragerea
cablurilor
cable-end connector manşon terminal de cablu
cable eye papuc / ochi de cablu
CA atmosferă controlată cable fan cap de cablu cu fire răsfrânte
cab (auto) taxi, cabină (a şoferului) cable filler material pentru umplerea cablului / a golurilor la
cabbage a comprima (deşeuri) şi pentru retopire cabluri cu mai mulţi conductori
cabbaging press presă pentru comprimat deşeuri cable filling yarn inimă de cablu
cab floor sfârşit de cursă la ascensoare cable flake colac de cablu
cab guard (auto) protecţie de cabină cable gland garnitură de etanşare a unui cablu
cab-switch (el) releu de etaj cable-hauled bucket screper cu cablu
cabin (cstr) baracă, gheretă, cabină; (nav) cabină cable hoist troliu
cabinet cabinet, cameră, birou; casetă cable hut (el, met) cămin de vizitare a cablurilor
cabinet base (mas-un) picior / dulăpior al batiului cable-jacket / -sheathing alloy (met) aliaj pentru mantaua de
cabinet dryer (TH) etuvă, cameră de uscare protecţie a cablului
cabinet file (mas-un) pilă semirotundă cu vârf ascuţit cable joint joncţiune de cablu, loc de lipire a cablului
cabinet shell cabinet / incintă separată de restul spaţiului prin cable laying (el) întindere / instalare / pozare a cablului
pereţi, perete despărţitor al unui cabinet cable lay-up cablaj, torsiune a cablului, pas al elicei de cablaj
cabinet work birou / cameră de lucru; tâmplărie de mobilă fină cable lead-in intrare în cablu
cabin room interior al cabinei (ascensor, macara) cable loop buclă de cablu
cable (nav) lanţ / cablu de ancoră, cablu subţire (şi submarin); cable lug (el) papuc / bornă de cablu
(TH) cablu, frânghie, odgon, parâmă, cablu de oţel; a cabla, a cable marking marcare a cablului / a lanţului de ancoră
răsuci mai multe fire cable network (el) fascicul de cabluri la instalaţiile electrice,
cable amplifier (el) amplificator de cablu reţea de cabluri
cable armature (el) armătură de cablu cable of bead inserţie de cablu de sârmă / metalică (la pneuri)
cable armouring machine (el) maşină de armat cabluri cable-operated (mec) acţionat cu / prin cablu
cable assembly un cablu (de racordare / de legătură) complet, cable-protecting tube tub / manşon de protecţie a cablului
inclusiv piese / componente terminale cable reel tambur de cablu
cable bearer / bracket (el) suport / consolă pentru cablu(ri), cable ring inel-suport al cablului
port-cablu cable scraper screper cu cablu
cable bent săgeată a cablului cable shaft (el, met) cămin / gură de vizitare pentru cabluri
cable bond legătură de cabluri cable shielding clamp (el) accesoriu / su-port de cablu pentru
cable box (el) cutie / mufă de cablu ecranarea câmpu-lui electric al conductorului, la conector
cable bracket (el) suport / consolă pentru cabluri, poliţă de cable sheathing mantaua cablului
susţinere cable shoe / socket papuc de cablu
cable braiding (el) împletire a învelişului cablului cable sleeve manşon de cablu
cable break (el) rupere a cablului cable’s length cheie de lanţ; lungime de cablu (0,1 din mila
cable buoy (nav) geamandură de cablu submarin marină sau 185 m)
cable car cărucior pe cablu cable splice (nav) matiseală de parâmă; (TH) înnădire /
cable cellar (el, met) subsol pentru cabluri îmbinare / matisare a cablului
cable channel canal de cabluri cable stopper (nav) boţ al lanţului de ancoră, boţ de parâmă
cable chute (el, met) puţ de cablu / de cabluri cable strand toron de cablu
cable clamp / clamping (el) clemă / brăţară / şarnier de cablu, cable-stranding machine maşină / dispozitiv de cablat / de
clemă de legături electrice la conductoare; (OM) clemă de torsadat / de împletit izolaţia pe cabluri
strângere (a unui cablu) cable strap (el, OM) colier pentru cabluri
cable clamping (el) clemă de cablu, acţiunea de prindere a cable transmission (OM) transmisie cu / prin cabluri
cablului cable twist (răsucire de) cablare
cable clench (nav) cârlig de puţ cableway (cstr) macara-funicular; (el) galerie / canal pentru
cable climp (el) bornă de cablu cabluri
cable clip (el) papuc / clemă / brăţară de cablu cable wheel tobă de înfăşurare pentru cablu
cable compound (el) (masă) compozit pentru cablu cable works fabrică de frânghii / cabluri
cable conductor (el) conductor de cablu cabling cablare, răsucire a mai multor fire
cable conduit (el, hidr, met) canal / galerie pentru cabluri cabling diagram schemă de cablaj / de montaj
cable-connecting (el) joncţiune de cablu cabtyre cable cablu flexibil izolat în cauciuc
cable conveyor transportor cu cablu cacao (alim) cacao
cable core inimă / conductor de cablu cacao butter (alim) unt de cacao
cable core binder (el) reţea sau învelişuri pentru un cablu cu cacao oil (alim) ulei de cacao
mai mulţi conductori (diferit de cel exterior) cache depozit (secret); arhivă de date
cable covering manta (de etanşare / de izolare) a cablului cache memory (c) memorie rapidă, pla-sată între memoria
cable crane macara funiculară principală şi procesor
cable-cord fabrics ţesătură cord (pentru cabluri) CAD (computer aided design) (OM, inf, c) proiectare asistată
cable-distribution pillar dulap distribuitor de cabluri de calculator
cable drag scraper raclor / screper acţionat prin cablu cadence cadenţă; ritm; modulaţie
cable drawing-in tragerea cablurilor / conductoarelor cade oil ulei de ienupăr
cable draw pit (met) cămin / puţ de vizi-tare pentru canale de cadmia (met) crustă solidificată de zinc, cadamie
cabluri electrice cadmiated steel (met) oţel cadmiat / aliat cu cadmiu

- 53 -
cadmium (chim) cadmiu (Cd) calculation of mixture (met) calculare a compoziţiei
cadmium plating electro-depunere cu cadmiu, cadmiere, încărcăturii
acoperire cu cadmiu calculation of prospective profits (ec) calcul al rentabilităţii
cadwelding sudare cu termit (folosind oxidul de cupru în loc de calculation table tabel de calcul
oxid de fier) calculator calculator; persoană care calculează
caesium / cesium cesiu (Cs) calculus of differences calcul al diferenţelor finite
caffeine cofeină, 1-3-7-trimetilxantină caldron / cauldron (termo) cazan
cage (OM) colivie (şi de rulment), cuşcă, carcasă, corp, tambur calefaction proces de încălzire
perforat (la centrifugă); (met) cajă calender (plast) calandru; a netezi, a apreta (ţesături), a călca, a
cage bore (OM) alezaj al carcasei trece prin cilindri (hârtie, cauciuc, etc.)
cage coil (el) bobină scurtcircuitată / în colivie calender bowl valţ de calandru
cage guide (OM, mas) ghidaj al coliviei / al ascensorului calender coating acoperire pentru calandrare
cage guidance (OM) ghidarea coliviei (la rulmenţi) calender grease unsoare pentru calandre
cage material (OM) materialul coliviei (la rulmenţi) calendering calandrare
cage rest (OM) tachet calender line linie de calandrare
cage screen (cstr) grătar-coş, tambur perforat calender roll valţ de calandru (şi la prelucrarea hârtiei)
cage valve (hidr, OM) supapă încasetată calender water doctor (valţ) umezitor
caisson (nav) cheson (şi de reparaţii la carenă), poartă de doc calf (alim) viţel, pulpă, gambă
uscat, casetă calfdozer buldozer mic
caisson blade cuţit / muchie a(l) chesonului calf(-)wheel (OM) tobă / roată de manevră
caisson foundation fundaţie cu cheson calibrate (metr) a calibra, a etalona, a grada, a regla, a verifica
caisson pile pilot-cheson calibrated dial (metr) cadran gradat, disc calibrat / etalonat
cake (alim) cozonac, prăjitură, tort, a se aglutina; (met) ţaglă, a calibrated flask balon cotat / cu gradaţii
arde, a prăji, a calcina, a sinteriza; (TH) bulgăre, ca-lup, turtă calibrated nozzle ajutaj de măsurat
(de filtrare), material sinteri-zat, material aglomerat, brichetă, calibrated pipette pipetă gradată / cotată
turtă, crustă; a (se) aglomera, a (se) concen-tra, a (se) îngroşa, calibrating tarare, calibrare, etalonare
a (se) vitrifia, a se arde (şi despre sticlă) calibrating device calibru, etalon, dispozitiv de etalonare
cake cutter maşină de tăiat în calupuri (şi săpun) calibrating machine maşină de calibrat
caker mixer (alim, ind chim) frământător, amestecător (de calibrating plot curbă de etalonare
pastă) calibrating procedure metodă de verificare (şi a etalonării)
cake soap săpun în calupuri calibration (metr) etalonare, calibrare; (autom) control al scării
cake upon a se prinde prin ardere de ceva calibration boring roll tool scule de calibrare pentru rularea
caking aglutinare; sinterizare; tasare; (met) cocsificare, interioară a găurilor
aglomerare; prelucra-re în brichete; sedimentare, formare de calibration card / chart cartelă / tabel de calibrare / de
sediment (la filtrare / evaporare) corecţie / de deviaţie / de etalonare
caking capacity capacitate aglutinantă calibration cycle (metr) ciclu de calibra-re, durată între două
caking property / quality capacitate de coacere calibrări succesive
calcareous / calciferous (met, chim) calcaros calibration graph curbă de etalonare
calcareous earth piatră de var calcinată, oxid de calciu, var calibration roll borer (mas-un) burghiu de calibrare prin rulare
nestins calibre (metr) calibru, spion, şablon, şubler; calibrul unei arme
calcic (chim) de calciu calibre gauge calibru (şi potcoavă)
calcination (met) prăjire, calcinare calk oxid de calciu, var nestins; (TH) a copia pe hârtie de calc, a
calcinator cuptor de calcinare / prăjire etanşa, a ştemui, a călăfătui
calcine a calcina, a arde, a prăji, a oxida calked joint rost / cusătură ştemuită
calcin(at)ed bone-meal (alim) făină de oase (calcinate) calking (cstr) ştemuire, îmbinare cu prag; (nav) etanşare a unui
calcin(at)ed gypsum ipsos vas de lemn, călăfătuire
calciner cuptor de calcinare, calcinator calk weld (OM) sudură de etanşare / etanşă
calcining calcinare, incandescenţă calk welding (acţiunea / procesul de) sudură de etanşare
calcining drum tobă de prăjit / calcinat call (c) apelare (şi a unui subprogram); convorbire, apel; (nav)
calcining furnace / kiln (met, ind chim) cuptor de calcinat / de escală, a face escală
prăjire call by adress (inf) apelare prin adresă
calcining plant instalaţie de prăjit minereu / de calcinat call by value (inf) apelare prin valoare (a unui parametru)
calcining stall cuptor de prăjit minereu call-in apel, chemare a unui subprogram, a chema un program
calcining zone zonă de decarbonatare calling apel(are); chemare
calcium (chim) calciu (Ca) calliper / (beam) / rule (metr) şubler
calcium carbide (chim) carbură de calciu, carbid calliper gauge spion, şubler
calcium lime var nestins, oxid de calciu calliper hook foarfece (cârlig)
calcium oxide (chim) oxid de calciu callipering (operaţia de) verificare, control
calcium soap grease (T) unsoare cu săpun de calciu callipers calibru, şubler, compas de găuri / de grosime
calculability (mat, inf) calculabilitate, proprietatea unei funcţii call loan (ec) împrumut rambursabil la cerere
de a i se putea calcula valoarea sau a unei proceduri de a fi call off a deal (ec) a renunţa la o tranzacţie
executată callon strat superficial / de finisare
calculable calculabil, care se poate supune unui algoritm, call word (inf) cuvânt de apel / de instrucţiune / conţinut în
algoritmizabil instrucţiunea de salt
calculate a calcula calm linişte, acalmie, repaus, a calma, a potoli
calculated value valoare teoretică / calculată calming basin bazin de decantare / de limpezire / de liniştire
calculating capacity / power capacitate de calcul calodorant odorizant
calculating / calculation statement (c, inf) instrucţiune de calomel (chim) calomel, clorură de mercur
calcul în limbaj sursă caloric / calorific caloric, termic
caloric balance bilanţ termic / caloric

- 54 -
caloric content putere calorică cam contact (OM, T) contact cu camă / al camei
caloric factor factor caloric / termic cam controller (mas-un) controlor cu came, dispozitiv de
caloricity putere calorică reglare prin came
caloric power capacitate / putere calorică cam cutter (mas-un) freză pentru prelucrarea camelor şi a
caloric radiation radiaţie termică şabloanelor / cu camă de urmărire a şablonului
caloric unit calorie, unitate de măsură pentru căldură cam-cutting lathe / machine (mas-un) strung / maşină de
caloric value putere calorică prelucrat came (prin aşchiere)
calorie / calory (termo, metr) calorie cam design / profile (OM, mas-un) profil al camei
calorification degajare de căldură cam drawing press presă de tras, cu excentric
calorific effect efect termic cam drive (OM, mas-un) acţionare cu camă
calorific efficiency putere / eficienţă calorică, randament camelback bandă de rulare pentru reşapare
termic / caloric cam follower (OM) tachet de camă
calorific intensity intensitate de ardere cam (follower) roller (OM) rolă de tachet
calorific loss (termo) pierdere de căldură cam follower (stam) guide (OM) ghidaj de tachet
calorific power (tremo) putere calorică cam gear distribuţie prin came, mecanism cu camă (came)
calorific radiation radiaţie termică cam groove canal de ghidare a camei
calorific value valoare calorifică (a unui combustibil) cam incline (OM) înclinaţie a profilului de lucru al camei
(cantitatea de căldură degajată de unitatea de masă a unui cam lever (OM) tachet, pârghie de acţionare cu / prin camă
combustibil, în condiţii standard) cam milling attachment (mas-un) dis-pozitiv (şi detaşabil)
calorifics termotehnică pentru frezarea camelor
calorifier calorifer cam nose curbă de lucru a camei
calorimeter calorimetru cam-operated controller controlor cu came
calorimeter coefficient coeficient calorimetric campaign (met) campanie / durată de funcţionare a cuptorului
calorimetric detection detector pe baza măsurării cantităţii de cam path (OM) canelură curbă pentru camă
căldură absorbite cam plate (OM, mas-un) disc cu came, placă a camelor
calorimetry calorimetrie cam press presă cu excentric / cu camă
calorization (met, chim) calorizare, alitare cam profile grinding machine (mas-un) maşină de rectificat
calorizator (termo) schimbător de căldură tubular prin copiere
calorize a produce o acoperire protectoare împotriva căldură (în camp site loc de depozitare
general din folii de aluminiu sau aliaje ale lui) cam regulator regulator cu excentric / cu camă
calorized steel (met) oţel alitat cam ring inel cu came
calorizing calorizare, alitare cam roll(er) follower (OM) tachet / de camă) cu rolă
calorstat termostat camshaft (OM, mas-un) arbore cu came / de distribuţie / de
calory calorie excentric
calotte calotă camshaft bearing (OM, mas-un) lagăr de arbore cu came,
CALS Computer-Aided Acquisition and Logistic Support cuzinet-palier al arborelui cu came
sistem logistic bazat pe achiziţionarea datelor (pe computer) camshaft chain lanţ de distribuţie (şi cu came)
cam (OM) camă, excentric, pieptene, pinten, nas, cioc camshaft controller regulator cu came
cam (action) press presă cu camă / came camshaft gear (OM, mas-un) pinion de distribuţie cu camă
cam action throw (OM) cursă / excentricitate a camei camshaft gear wheel (OM, mas-un) pinion al arborelui / al
cam actuated cu comandă / acţionat prin came axului cu came
cam adapter (OM) bucşă pentru fixarea camei pe un arbore camshaft / cam spindle (OM, mas-un) arbore cu came / de
cam-and-lever steering gear mecanism de direcţie cu şurub şi distribuţie
levier camshaft thrust pin (OM, mas-un) bolţ de oprire / de reazem al
cam-and-roller steering gear mecanism de direcţie cu melc şi arborelui cu came
rolă camshaft timing gear (OM, mas-un) pinion al axului cu came
camber (auto) unghi de cădere (al roţilor); (met) ambutisare, cam spindle (OM, mas-un) arbore cu came / de distribuţie
bombare, umflare, formă de seceră (a benzii); (nav) con- cam spring (OM, mas-un) arc pentru camă
vexitate a punţii; (TH) curbură, săgea-tă la încovoiere, cam steering (OM, mas-un) distribuţie cu came
încovoiere, bombare, bombament, unghi de cădere, a cam turning lathe (mas-un) strung de copiat / de prelucrat
încovoia, a bomba, a curba came
camber angle (auto) unghi de bracaj / de stabilitate / de cădere can cutie (şi de conservă); canistră, bidon, oală; (el) bac, pahar,
al roţilor ecran metalic; cilindru, tobă de uscat; (TH) a conser-va, a
cambered girder (mec) grindă curbă / curbată înmagazina, a pune în cutie, a închide, a ecrana, a capsula
cambered inwards concav canal (hidr) canal artificial; (OM) canelură, canal
cambered outwards convex, bombat canal dredge(r) dragă pentru canale
cambered roll sferic, bombat, convex, noduros; (met) cilindru can carrier (alim, ind chim) transportor de canistre / cutii, etc.
profilat cancel (inf) a şterge (o memorie), a anu-la (conţinutul unui
cambering attachment (mas-un) dispo-zitiv pentru rectificarea registru / o funcţie comandată anterior); a readuce în repaus, a
suprafeţelor sferice; (met) profilare (a tăbliei cilindrului de suprima, a condamna; (mat) a simplifica (o fracţie), a reduce
laminare) (termenii asemenea)
cambering machine maşină de îndreptat / încovoiat şine şi cancellated structure structură reticulară
profile cancellation (c) ştergere a unei impri-mări pe bandă / pe casetă /
camber of an arch (OM) săgeata arcului pe dische-tă; (TH) anulare, reducere, contraman-dare,
camber of sheet (met) convexitatea tablei denunţare, suprimare, extincţie; (mat) simplificare, reducere
cam bit bătaie a camei cancellation law principiul reducerii
cam bolt (OM) bolţ (de blocare) cu camă canceling key buton (cheie) de repunere în poziţie
cam bowl (mas-un, OM) rolă a mecanis-mului cu camă, rolă a cancel out a (se) anula, a (se) şterge
camei cancel / cancellation request cerere de anulare
cam brake (OM) frână cu comandă prin camă

- 55 -
candela / candle (metr) candelă (unitate în sistem metric pentru capable of dripping / forming drops care poate picura
intensitate luminoasă) capacitance (el) capacitanţă
candied fruits (alim) fructe zaharisite capacitive storage welding sudare prin acumulare / prin
candle / cannel coal (met) cărbune gras / bituminos încărcare capacitivă
can dryer tambur uscător capacitive traducer captor / traductor capacitiv
can dump culbutor / basculator de forme / cutii / ambalaje capacitor condensator electric
candy (alim) zahăr candel, a fierbe în zahăr, a (se) zaharisi, a capacitor bank baterie de condensatoare
glasa capacity (TH) capacitate, aptitudine, pro-prietate, însuşire; debit,
candy-maker’s wax (alim) parafină pentru cofetărie volum, mări-me, productivitate, putere, sarcină, con-sum;
cane sugar (alim) zahăr de trestie (hidr) capacitate (a rezervorului, de scurgere, de evacuare);
can filler maşină / dispozitv pentru um-plerea bidoanelor / (inf) capaci-tate (şi de memorare), lungime a cu-vântului (la
formelor / conser-velor, etc. calculator); (mat) număr maxim de cifre
can filling îmbidonare, umplere a bidoa-nelor / formelor / capacity chart schemă a unei maşini-unelte privind
conservelor, etc. dimensiunile maxime ale pieselor de prelucrat
can immersion cooling (alim) răcire a bidoanelor (de lapte) prin capacity control reglare / variaţie a pu-terii frigorifice / a unui
imersiune compresor
canister canistră, bidon capacity for decomposition (chim, met) capacitate / putere de
canned ambalat (în cutie de tablă), conservat, închis descompunere
canned food / products (alim) conserve, alimente conservate capacity for hardening (met) călibilitate
cannery fabrică de conserve capacity-head curve curbă de presiune-randament
cannibalize a demonta (o piesă / un modul) în scopul reutilizării capacity motor (el) motor asincron cu condensator
cannulart tubular capacity of pump(ing) debit al pompei
canopy (auto) apărătoare de cabină; (el) armătură a unei lămpi cap chisel daltă lată
can sprinkling milk cooler (alim) răcitor de lapte prin cap for a casing cap de coloană
pulverizare cap head (OM) cap de ţeavă
cant (cstr) supraelevaţie (la curbele dru-murilor); (nav) coastă capillarity capilaritate
deviată; (TH) a tăia pieziş, a şanfrena, a teşi (muchii-le), a capillary (tub) capilar, capilară
fasona, a înclina, a răsturna capillary crack (met) fisură capilară
caned coil spring (OM) arc cu spire teşite capillary drying uscare (a unui solid poros) prin efect capilar
canted nozzle ajutaj curbat / teşit capillary feed alimentare prin capilari-tate / prin efect capilar;
canteen bidon, canistră (T) ungere cu fitil
cant frame (nav) coastă deviată capillary filling pressure presiune capilară de umplere
cantilever (mec, OM) (grindă în) conso-lă, brăţară, suport- capillary fitting îmbinare sudată / lipită prin capilaritate
consolă, braţul unui stâlp capillary flask balon cu capilar
cantilever beam (mec, OM) grindă în consolă capillary force forţă capilară
cantilevered (mec, OM) în consolă capillary regulator dispozitiv capilar de reglare, regulator
cantilever (gantry) crane macara cantilever / în consolă capilar (la frigidere de tip comercial mai mici)
cantilever spring (OM) arc cantilever / în consolă capillary tension tensiune capilară
cantilever truss fermă în consolă capillary tube tub capilar, capilar
cantilever / flapper valve (OM) supapă (cu acţionare) cu capillary viscometer (T) vâscozimetru capilar
pârghie, clapetă capital capitală; (cstr) capitel / coronament; (ec) capital, fond;
canting (l) debitare pe prisme; (TH) răsturnare, înclinare (în text) majusculă, literă de titlu
can tipper (alim) răsturnător de bidoane (de lapte) / de ambalaje capital assets (ec) fonduri fixe
cant(saw) file pilă triunghiulară capital costs (ec) cheltuieli de investiţie
cant scraper răzuitor cu secţiune triunghiulară capital cut-off point (ec) punct până la care se poate dobândi
cant up (mas-un) a teşi muchiile, a răsturna pe muchii capital în mod rentabil
canvas bag sac de iută capital depreciation (ec) amortizare
canvas belt (OM) curea de transmisie din bumbac capital equipment utilaj greu, utilaj de bază
canvas conveyor transportor cu bandă capital expenditure (ec) cheltuieli de investiţii
canvas tank ambalaj pliant / din prelată capital goods mijloace de producţie (maşini, echipament),
caoutchouc cauciuc fonduri fixe
cap căciulă, bonetă; (alim) capsulă pentru sticle; (cstr) capitel, capital intensive industry (ec) industrie cu investiţii mari pe
şapă, coronament (superior) din schelet de grinzi; (el) soclu; unitate de produs
(met) dom, boltă, capacul balo-nului de gaz (la sudare); (mat) capital investment (ec) investiţii, plasamente, fonduri fixe
calotă (sferică), simbol (al intersecţiei); (OM) cap, capac de capitalise a transforma în capital, a valorifica, a profita de un
protecţie al unui mecanism, garnitură de etanşare la avantaj
remontare, duză; literă majusculă; a pune un capac / un soclu capitalise on (ec) a face capital din..., a valorifica, a beneficia de
capability capabilitate, posibilitate a unui sistem de a realiza pe urma..., a profita de...
toate perfor-manţele la nivelul obiectivelor sale; (ec) capital market (ec) piaţă de capital, piaţă financiară
productivitate capital outlay (ec) investiţii capitale
capability of being cupped capacitate de ambutisare adâncă capital output ratio (ec) raport dintre investiţie şi producţie
capability of being kneaded plasticitate capital scrap (met) fier vechi, deşeuri masive
capable of being cast (met) apt pentru turnare, care poate fi capital stock (ec) acţiuni dând drept de proprietate asupra unei
turnat societăţi
capable of being cemented / hardened (met) cementabil, cap key (OM) cheie tubulară
călibil; (plast) care se poate întări / durifica capless tyre valve (auto, OM) ventil fără capac pentru anvelope
capable of being swung open / rised basculant, rabatabil cap nut (OM) piuliţă înfundată / oarbă / olandeză
capable of being thrown out of gear decuplabil, care poate fi cap of connecting-rod big end (OM) capac al capului de bielă
decuplat capped end extremitate izolată
capable of being wrought (met) forjabil capper (mas, alim) maşină de capsulat / de închis sticle

- 56 -
cap piece (OM) capac carbide-tool sharpening machine maşină de ascuţit scule /
capping (met) formare de crustă cuţite cu plăcuţe din carburi
cap screw (OM) dop / capac filetat, şurub cu cap / cu dop carbiding (chim, met) carburare
capsize a (se) răsturna, a bascula, a şavira car body caroserie de automobil
capsizing (nav) basculare / răsturnare a navei, trecere a fluxului carboloy (met) carboloy, aliaj dur pentru scule aşchietoare
în reflux carbon (chim) carbon (C); cărbune pur, electrod, diamant negru,
capsizing gradient pantă critică negru de fum, calamină
capstan (nav) cabestan, vinci; (TH) rolă, mosor fix, vârtej, carbonaceous material (chim, met) agent de carburare;
troliu, vinci, tambur, raşpel substanţă / material con-ţinând carbon sau compuşi de carbon
capstan drive acţionare cu cabestan / cu rolă de transport al carbon-arc electrode electrod de cărbune
benzii carbon-arc welding sudare cu arc electric, cu electrod de
capstan drum (OM) tambur de cabestan cărbune
capstan head (hidr) pălărie de cabestan; (mas-un) cap revolver / carbon-base material material pe bază de carbon
cilindric cu găuri radiale / găurit în cruce carbon-bearing care conţine carbon
capstan lathe (mas-un) strung revolver (cu cărucior dublu al carbon black negru de fum, calamină, funingine
capului-revolver) carbon-black stock amestec (de cauciuc) şarjat cu negru de fum
capstan motor motor de antrenare carbon bridge (auto) ancrasare a bujiei; (chim) punte de carbon
capstan nut (OM) piuliţă rotundă cu găuri pentru cheie carbon carburisation steel (met) oţel-carbon de cementare
capstan rest (mas-un) sanie dublă a capului-revolver carbon content (met) conţinut de carbon
capstan saddle (mas-un) cărucior / sanie inferioară a(l) capului carbon concentration saturare cu carbon
revolver carbon dioxide (chim) dioxid de carbon
capstan screw (OM) şurub cu cap cilindric găurit în cruce carbon drop (met) afinare, eliminare (parţială) / scădere a
capstan-turned (mas-un) prelucrat(ă) la strung-revolver conţinutului de carbon (din oţel)
capstan wheel (OM) roată de mână cu braţe / cu spiţe carbon engineering steel (met) oţel-carbon de construcţie
capsule capsulă, capsă detonantă, carcasă mică carbon electrode (el, met) electrod de cărbune
captivate a capta (şi atenţia) carbon elimination (met) eliminare (par-ţială) a carbonului,
captive device dispozitiv ce nu se deta-şează chiar dacă unele afinare (la oţel)
elemente de a-samblare (filete) se desfac / ce nu cade / nu-şi carbon equivalent (met) carbon echivalent (la aprecierea
modifică poziţia / captiv sudabilităţii)
captive device fastener (OM) o asam-blare la care, prin carbon feed (TH) aprovizionare cu cărbuni; (el) avans al
desfacere, elemen-tele componenete (şurub, piuliţă, etc.) nu cărbunelui
cad / rămân captive carbonify a carboniza
captive float flotor captiv, legat de un corp plutitor carbonitriding (met) (procesul de) carbonitrurare
captive foundry (met) turnătorie pentru producţia de bază a carbonisation (chim, met) carbonizare, cocsificare, cementare,
uzinei cărbune
captive screw (OM) şurub prizonier carbonisation at low temperature carbonizare la temperatură
capture (fiz) captare, captură; (inf) captare a datelor (de pe un joasă, semicarbonizare
document); a capta, aprinde, a captura carbonisation plant (met) cocserie
capture area plan de absorbţie carbonise a carbura, a carboniza
car (auto) automobil, cărucior; (cf, met) vagon(et), boghiu; carbonised residue cărbune rezidual, reziduu carbonizat
cabină de ascensor carbonising (chim, met) carbonizare, cocsificare
caramel (alim) zahăr ars, caramel carbonising agent (met) agent de carburare; (chim) agent de
carat carat, unitate de măsură a proporţiei de aur din aliaje, egală carbonizare
cu 24-a parte din masa totală a aliajului; unitate de greutate carbonising flame flacără reducătoare
pentru pietre preţioase, egală cu 0,2053 gf; (nav, ec) a 24-a carbonising period (met) durată de afinare
parte din proprietatea unei nave; (ec) cotă de participare la o carbon loss (termo) pierderi de energie termică, din cauza
societate comercială neoxidării complete a combustibilului
carbenes (chim) radical organic ce conţine carbon bivalent carbon-molybdenum steel (met) oţel- carbon (cu) molibden
carbide (chim, met) carbură, carbid carbon monoxide (chim) oxid de carbon
carbide basket retortă a generatorului de acetilenă carbon monoxide poisoning intoxicare / otrăvire cu monooxid
carbide capacity umplutură de carbid (a generatorului de de carbon
acetilenă) carbon penetration (met) penetraţie a carbonului, cementare
carbide carbon (met) carbon de carbid, carbon de cementare carbon period (met) perioadă / interval de carburare
carbide container casetă pentru încărcătura de carbură de calciu carbon pickup (chim) saturare de / în carbon; (met) mărire a
carbide cutter (mas-un) sculă de aşchiere cu carbură / cu conţinutului de carbon (şi la turnare)
carburi carbon-pile pressure transducer tra-ductor de presiune pe baza
carbide die filieră din aliaj dur / din carburi modificării rezistenţei plăcilor de carbon, presate
carbide drill (mas-un) burghiu cu plăcu-ţe din aliaj dur / din carbon potential (met) proprietatea me-diului de a altera
carburi metalice conţinutul de carbon din stratul superficial al aliajelor
carbide milling cutter (mas-un) freză cu plăcuţe din aliaj dur / (feroase) expuse
din carburi metalice carbon-producing (met) cocsificare, cocsare
carbide of iron (met) carbură de fier carbon-residue test (met) determinare a cifrei de cocs
carbide planing (mas-un) rabotare cu cuţite cu plăcuţe din aliaj carbon-resistance thermometer termometru cu rezistenţă de
dur / din carburi metalice carbon
carbide-shank boring tool (mas-un) cuţit de strunjit interior, cu carbon restoration (met) recarburare
corp activ din carbură carbon rod (el, met) tijă / perie de cărbu-ne, bară-electrod (la
carbide slag (met) zgură carbidică oţelării electrice)
carbide tip placă / plăcuţă de aliaj dur / de carburi metalice carbon steel (met) oţel-carbon
carbide(-tipped) tool (mas-un) cuţit armat cu plăcuţă de aliaj carbon-steel roll (met) cilindru din oţel-carbon
dur carbon tool steel (met) oţel-carbon pentru scule

- 57 -
carbon sufphide (chim) sulfură de carbon car-hearth furnace (met) cuptor cu vatră mobilă
carbon steel (met) oţel carbon / nealiat cargo încărcătură, marfă, cargou
carbonyl (chim) carbonil cargo block (nav) macara de bigă
carborundum clorură de siliciu, carborund cargo boat / vessel / ship cargou, cargobot
car-bottom furnace (met) cuptor cu vatră mobilă cargo body caroserie de autocamion
car-bottom hearth (met) cu vatră mobilă cargo boom (nav) bigă de încărcare
car building construcţie de automobile / de vagoane cargo capacity capacitate de încărcare
carburation (auto, mas) carburaţie; (met) carburare, cementare cargo-carrier cargou, cargobot
carburetted mixture (auto, termo) amestec combustibil cargo deadweight capacitate netă / utilă de încărcare
carburetting process (met) (procesul de) cementare / carburare cargo door poartă de încărcare; (nav) sabord de încărcare
carburettor barrel (auto) tobă a carburatorului cargo fall cablu al palancului de încărcare
carburettor bowl (auto) cameră a flotorului / plutitorului din cargo gear instalaţie de încărcare
carburator cargo handling appliances utilaj(e) de manipulare a mărfurilor
carburettor choke (auto) clapetă de aer a carburatorului cargo hatchway (nav) gură de magazie
carburettor control (auto) tija de comandă a carburatorului cargo hook cârlig de încărcare
carburettor engine (auto) motor cu carburator cargo in bulk marfă în vrac
carburettor flange (auto) bridă / flanşă de racord a cargo liner cargobot de linie
carburatorului cargo net (cstr) plasă de încărcare
carburettor float (auto) plutitor al carburatorului cargo oil pump pompă de ulei, navală
carburettor link / linkage / rod (auto) tijă de comandă a cargo reefer space (alim, termo) magazie / spaţiu frigorific(ă)
carburatorului cargo train tren de marfă
carburettor setting / turning (auto) reglare a carburatorului cargo truck / vehicle autocamion
carburettor throttle (auto) ştrangulator al carburatorului, cargo winch (nav) vinci de marfă
difuzor cargo headlight / lamp far al unui auto-vehicul, lumină de
carburettor ventury (auto) difuzor de carburator, ştrangulare a semnalizare (în faţă)
carburatorului car levelling device (cf) dispozitiv automat de nivelare
carburisation carburare carload vagon-cisternă, cisternă
carburize (met) a carbura, a cementa Carnot cycle (termo) ciclu Carnot
carburize partially / slightly / superfi-cially (met) a carbura / a carpenter’s glue clei de oase
cementa parţial / superficial carpet covor, strat superficial / de protecţie
carburizer (met) material (de adaos) de cementare; (TH) agent car retarder (cf) frână de cale; (el) limitator de viteză a cabinei
de carburare (la ascensor)
carburizing (met) cementare, carburare car revision revizie a vagoanelor
carburizing agent (met) agent de carburare, sare de călire carriage căruţ, car, cărucior, vehicul, sanie, transport, cărăuşie;
carburizing bath (met) baie de cementare (auto) şasiu; (ec) cost al transportului; (mas-un) sanie a unei
carburizing box (met) cutie de cementare maşini-unelte, cărucior de macara; (inf) car al unei
carburizing by gas(es) (met) cementare în mediu gazos imprimante; (met) perna cajei (de laminor)
carburizing by salts (met) cementare în baie de săruri carriage apron placă de zăvorâre, sorţ (la strung)
carburizing steel (met) oţel de cementare / cementabil carriage body caroserie de automobil
car carrier (auto) remorcă specială pentru transportat carriage bolt (OM) şurub / bolţ cu umăr pătrat sub cap, pentru a
automobile evita rotirea lui la strângerea piuliţei
carcass carcasă, carter, schelet; (auto) carcasa anvelopei; (TH) carriage delivery dispozitiv de eliminare / de evacuare cu
şasiu, ramă cărucior
carcass building construcţie de schelet carriage forward transport de plătit
carcass chilling process (alim) refrige-rare primară, zvântare / carriage free (ec) franco, plătit, francat; transport gratuit
uscare prin refrigerare carriage gain întindere cu căruciorul
car-casting (met) turnare pe vagonet carriage gauge gabarit de încărcare
car coupler (cf, OM) cuplă de vagoane carriage guide-bar (mas-un) glisieră a saniei, şină de ghidare a
card (TH) fişă, diafragmă; (el) suport de înfăşurare; (inf) cartelă saniei
(şi perforată) carriage handle (mas-un) manetă pen-tru deplasare manuală a
cardan axle / shaft (OM) arbore cardanic / articulat căruciorului / saniei
cardan drive / transmission (OM) transmisie cardanică carriage rack (mas-un) cremalieră a saniei / a cărusiorului
cardan joint (OM) articulaţie / cuplaj cardanic carriage return (c) readucere a carului / a cartuşului unei
cardan wave (OM) arbore cardanic / articulat, ax în cruce imprimante la stânga
cardboard box teacă, cartonaj, cutie de carton / de mucava carriage return mechanism (met) mecanism de întoarcere a
card-boxes embossing machine maşină de presat cutii căruciorului (şi pentru rulouri)
card-boxes gluing machine maşină de lipit cutii pliante carriage saddle (mas-un) cărucior (suport)
card catalogue cartotecă, fişier carriage slide (mas-un) sanie / ghidaj a(l) căruciorului
card dumper (cf, met) culbutor (de vagoane) carriage stop (mas-un) dispozitiv (şi de strung) de poziţionare
cardinal point punct cardinal (precisă)
car driver şofer, conducător auto carrier (chim) solvent, accelerator (pen-tru lacuri); (inf) purtător
care întreţinere; atenţie de date; (ec) societate de transport; (mat) reprezentant, suport,
careen (nav) a abate în carenă, a carena mulţime-suport; (nav) na-vă de transport, portavion; antrenor
car elevator / lift elevator auto, lift; (pentru lucrări de (la strung de precizie); (el) frecvenţă purtătoare; sarcină
întreţinere) liberă; purtător (la un semiconductor); (OM) colier, roată din-
car engine motor de automobil ţată de transmisie; (termo) agent termic / caloric; (TH) suport,
care of (auto) întreţinere; (ec) prin grija / bunăvoinţa... purtător, vehicul, bridă, cărucior, transportor, conveier
car feeder alimentator (încărcător) în vagonete carrier bag sac de hârtie de mare capacitate
car frame (cf) cadru de osie / de rulare; (mas) suport al căii de carrier bar bară de suport / de susţinere
rulare (la macarale); şasiu de automobil carrier bolt (mas-un, OM) bolţ de antrenare, bolţ conducător

- 58 -
carrier compound compus intermediar cartridge powder tool pistol pentru fixarea buloanelor prin
carrier (idle) (OM) rolă purtătoare / de susţinere explozie
carrier of water acvifer car trunk porbagaj
carrier pin (OM) bolţ de antrenare car-type cooling conveyer (met) trans-portor cu răcire pe
carrier pinion (OM) pinion intermediar cărucioare (pentru rulouri calde)
carrier plate (OM) flanşă de antrenare car tyre anvelopă auto / de automobil
carrier ring (OM) inel de reazem car unloader descărcator de vagoane
carrier roll (alim, ind chim) valţ de conducere carve a scobi, a grava, a ciopli, a săpa, a scoate, a decupa, a tăia,
carrier roller (OM) roată purtătoare (pe şenile) a excava
carrier set (met) grup de role purtătoare / de susţinere carving scobire, scobitură, tăiere
carrier slot (OM) şanţ al flanşei de antrenare carving knife cuţit de sculptat în lemn
carrier vehicle mijloc de transport auto car wash pump pompă pentru (instalaţie de) spălat automobile
carrot tool (mas-un) carotier, sculă aşchietoare pentru decupare car wheel boring machine (mas-un) strung-carusel pentru
cu miez strunjirea interioară a bandajelor roţilor
carus(s)el (el) comutator-adaptor de tensiune; (TH) transportor cascade cascadă, jerbă de cascadă; (cf) zonă de rapiduri; (el)
circular / cu bandă fără sfârşit / continuă grătar de palete fixe în coroana statorului, legare în cas-cadă /
carry a suporta, a susţine (inf) report, transfer; a purta, a căra, a în serie; (met) dispunere / am-plasare în cascadă a băilor (de
duce, a con-duce, a comanda, a transporta; a prelungi, a trata-ment / de decapare, etc.)
continua; (ec) a reporta, a aduce venit / dobândă cascade circuit legare / legătură în cascadă / în serie
carry along a antrena; a lua, a duce; a trage cu sine cascade connection montaj / cuplaj în cascadă / în serie
carry away a îndepărta, a se rupe, a pierde (şi la transportare) cascade control reglare (a vitezei) prin cuplare în cascadă (a
carry flip-flop circuit basculant de transfer / de report două asincrone); sistem de control cu două bucle, una fiind
carry further a continua, a duce mai departe subordonată celeilalte
carry in a introduce (date în calculator); a aduce (înăuntru / în cascade cooler (termo) răcitor în trepte
interior) cascaded carry transport serie / succesiv / în cascadă
carrying purtător, susţinător cascaded (legat) în serie (despre maşini)
carrying agent agent / mediu purtător / de antrenare cascaded connection conexiune în cascadă, descompunere a
carrying area (mec, OM, T) suprafaţă portantă / utilă (la unei scheme complexe într-un set de scheme mai simple,
transportoare) conectate în serie
carrying away antrenare cascade milk cooler (alim) răcitor de lapte prin aspersiune
carrying area (mec, T) suprafaţă portantă / care susţine sarcina cascade oiling (OM, T) ungere cu inele / gravitaţională / prin
carrying capacity (el) intensitate admi-sibilă; capacitate de cădere
trafic; (TH) capaci-tate portantă / de încărcare / de ridi-care, cascade sequence (met) sudare continuă, cu mai multe treceri
forţă ascensională, sarcină admisibilă case ladă, dulap, sac, înveliş, corp, car-casă, cameră, vitrină,
carrying costs (ec) cheltuieli de transport carter, toc, teacă, cutie, etui, husă, sertar, schelet de clă-dire,
carrying frame schelet purtător, cadru de susţinere trusă, situaţie, caz; (met) strat ce-mentat, cutie pentru
carrying ring (OM) inel de reazem / de sprijin cementare; (metr) carcasa (de aparat); a înveli, a acoperi, a
carrying rope cablu portant pune într-o cutie / în ladă, a căptuşi, a tuba, a aşeza, a
carrying scraper screper pe roţi amplasa, a plasa
carrying sling clemă / buclă de suspen-sie / de prindere / de case board scândură subţire
suspendare case carburizing (met) carburare, cementare
carrying strap (met, OM) bandă suport / de suspensie, curea case-chilled (met) călit (albit)
purtătoare cased turbat(ă), încasetat
carrying tongs cleşte de transportat ţevi cased beam grindă îmbrăcată în beton, grindă-cheson
carry off a antrena, a îndepărta, a evacua, a elimina cased-butt coupling (OM) cuplaj cu manşon
carry on a continua cased catch capac de închidere
carry out a îndeplini, a executa, a efec-tua, a exercita, a scoate, case depth (met) adâncime a cementării / a stratului cementat
a elimina, a realiza case drain flow (hidr) circulaţie (supli-mentară) de răcire a
carryover (termo) particule solide şi fluide antrenate odată cu fluidului / a pom-pei (realizată printr-un modul ataşat)
aburul case girder grindă îmbrăcată în beton
carry rudder a avea tendinţa de abatere, a avea derivă cased glass sticlă / geam compus(ă) in mai multe straturi
carry through a îndeplini, a efectua, a realiza case-harden (met) a cementa (în cutii), a căli (prin cementare)
carry to account (ec) a trece în cont case-hardened crossing / frog inimă de încrucişare la oţel
cart camion, cărucior (şi cu două roţi), vagon(et) turnat
cartage transport cu tracţiune animală, camionaj; (ec) cost al case hardened steel (met) oţel cementat
transportului case hardener (met) agent de cementare
Cartesian coordinates coordonate carte-ziene / ortogonale (în case hardening (met) călire / durificare (superficială) prin
plan sau spaţiu) cementare
carton (cstr) carton asfaltat; mucava case hardening box (met) cutie de cementare
cartouche cartuş (şi ornament), celulă; legendă (la desene) case hardening carburizer / compound (met) amestec de
cartridge case (c) tub / casetă a(l) cartuşului cementare
cartridge cylinder (revolver) (mas-un) tambur port-scule la un case hardening furnace (met) cuptor de cementare
strung-revolver case-hardening material / powder (met) material / praf de
cartridge / cellular filter filtru celular / cu alveole / cu celule / cementare
cu site filtrante demontabile case hardening steel (met) oţel durifi-cabil prin cementare / de
cartridge fuse (el) siguranţă fuzibilă tubulară, buşon fuzibil cementare
cartridge heater (termo) cartuş de încălzire, încălzitor / element cast iron piston ring (OM) segment de piston din fontă
tubular case-making drum tobă de confecţionat anvelope
cartridge plug fişă cu siguranţă casement window fereastră batantă, oberlicht
case of cock (OM) corpul robinetului

- 59 -
case of emergency / of need accident, calamitate, situaţie casting furnace (met) cuptor de topit
specială, caz de urgenţă / de necesitate / de forţă majoră casting gate (met) pâlnie de turnare
case of loading caz de încărcare, ipoteză de încărcare casting gutter (met) jgheab de turnare
case redressing tool dispozitiv de închidere a carcaselor casting house (met) atelier de turnătorie
cash (ec) numerar, bani lichizi, fonduri de casă; a încasa, a plăti casting in chills (met) turnare în cochilie
(în numerar), a schimba în bani (un cec) casting in crucibles (met) turnare în creuzet
cash and carry (ec) vânzare / livrare direct în depozit casting in flasks (met) turnare în cutii de formare
(transportul fiind în sarcina cumpărătorului) casting ladle (met) oală de turnare
cash assets (ec) capital în numerar casting loam (met) argilă de formare
cash balance (ec) sold de casă casting machine (met) maşină de turnat (şi continuu)
cash before delivery (CBD) (ec) plată înainte de livrare casting metal (met) metal / aliaj turnat
cash a check (ec) a încasa un cec casting method (met) procedeu / metodă / tehnologie de turnare
cash flow (ec) flux al numerarului (zilnic / săptămânal), dare de casting mould (met) formă / cutie / matriţă de turnat
seamă asupra încasărilor şi plăţilor în numerar pe o anumită casting moulded in flask (met) turnare în cutii de formare
perioadă, total compus din profitul net şi amortizări, casting nozzle (met) oală de turnare
disponibil de lichidităţi, balanţă a disponibilităţilor casting on flat (met) turnare în poziţie orizontală
cashier’s office (ec) casierie cast ingot (met) lingou (turnat)
cash in hand (ec) bani disponibili casting paste (met) pastă de turnare
cash joint (OM) îmbinare / racord cu mufă din corp casting pattern (met) model de turnare / de turnătorie
cash on delivery (COD) (ec) plată de livrare, livrare contra casting pig iron (met) fontă de turnătorie
plată casting pit (met) loc / groapă de turnare
casing cofraj, acoperire, învelitoare, co-loană de burlane, tubaj, casting polymerization polimerizare în bloc / în masă
tubare, armă-tură, blindaj, înveliş metalic, căptu-şire, carcasă, casting process (met) procedeu / proces / metodă de turnare
carter, căptuşeală, anve-lopă, cămaşă, teacă, manta, înveliş casting properties (met) capacitate de turnare (a unui metal, a
casing cover (OM) capac al carcasei unui aliaj)
casing cutter / knife (mas-un) cuţit / aparat de tăiat ţevi castings (met) piese turnate
casing-head flange (OM) flanşă de etanşare a coloanei / a castings for general engineering (met) piese turnate pentru
recipientului construcţia de maşini
casing joint îmbinare tubulară, pasul burlanelor, burlan casting skin (met) crustă de turnare
casing machine maşină de ambalat / de împachetat casting slip barbotină, substanţă pentru ungerea formelor
casing-off tubare, închidere ceramice de turnare
casing test probă de etanşeitate casting strain / stress (met) tensiune de turnare
cask butoi, baril casting temperature (met) temperatură de turnare
cassette casetă (şi pentru filme / benzi, aparate mici de măsură ) casting wheel (met) dispozitiv de turnare rotativ, cu modelele
cast mulaj; (mat) calcul; lână groasă; (met, plast) matriţă, formă, dispuse pe un cerc
piesă turnată; (met, plast) a turna, a arunca, a forma, a topi casting yard şantier de cofrare / de turnare a prefabricatelor din
castability (met) fluiditate, turnabilitate, proprietatea de a putea beton
fi turnat cast integral (met) a turna integral
castable (met) apt pentru turnare, turnabil cast into the sea a arunca în mare
cast alloy (met) aliaj de turnătorie / turnabil cast iron (met) fontă de turnătorie
cast aluminium (met) piese turnate din aluminiu cast-iron cylinder (met, OM) cilindru turnat în / din fontă
cast brass (met) piese turnate din alamă, alamă turnată cast-iron founder (met) turnător de fontă
cast bronze (met) bronz turnat cast-iron ingot mould (met) lingotieră de fontă
cast chaplet (met) suport de fontă dubluconic pentru miezuri cast-iron malleableizing (met) maleabilizarea fontei
cast cold (met) a turna în cochilă cast-iron mould (met) lingotieră
castellated / castle nut (OM) piuliţă crenelată / moletată cast-iron pipe (OM) tub / ţeavă de fontă
castellated socket-headed cap screw (OM) şurub cu cap cast-iron roll (met) cilindru turnat de fontă
crenelat cu locaş hexagonal (pentru cheie frontală) cast-iron scrap (met) spărturi de turnătorie, fontă veche / spartă
castellated / castle washer (OM) şaibă crenelată cast-iron splinters (met) aşchii de fontă
caster (auto) unghi de fugă a roţilor; (met) turnător, aparat de cast-iron welding sudarea fontei
turnat; (sc) turnător (în ceramică) cast-iron with euthectic matrix (met) fontă eutectică
caster action “on steering” (auto) efect al unghiului de fugă cast-iron with lamellar graphite matrix (met) fontă cu grafit
asupra direcţiei lamelar
cast glass sticlă turnată castle castel; (TH) crenelat
cast house (met) hală de turnare, turnătorie castle / castellated nut (OM) piuliţă crenelată / moletată
casting (cstr) turnare în cofraj a betonu-lui; (met) fontă, turnare, castle / castellated washer (OM) şaibă crenelată
piesă turnată, mulare, cofrare cast loose a elibera, a declanşa, a desfăşura, a mola
casting alloys (met) aliaje de turnătorie / turnabile cast metal (met) piesă turnată de metal, turnare de metal
casting bay / house (met) turnătorie, hală de turnare cast-metal case (met, OM) carcasă de fontă
casting bed (met) pat / placă de turnare cast molding (met) formare prin turnare, obiect / piesă turnată
casting bogie / car (met) cărucior / vagonet de turnare cast on (met) a completa prin turnare, turnat
casting box (met) vas de turnat, cutie de formare cast-on test bar (met) epruvetă din ace-laşi aliaj / din aceeaşi
casting brush (met) perie de curăţat fonta şarjă de turnare
casting core (met) miez de turnare CA storage room cameră (frigorifică) cu atmosferă controlată
casting characteristics (met) proprietăţi de turnare castor oil ulei de ricin
casting crane (met) macara de turnare cast piece (met) piesă turnată
casting defect (met) defect de turnare cast plate (met) placă turnată
casting die (met) formă metalică pentru turnare sub presiune cast seam (met) bavură de turnare
casting equipment (met) dispozitiv de turnare cast shell process (met) tragere la rece a ţevilor turnate fără
casting form (met) formă de turnare (a metalelor), cochilă sudură

- 60 -
cast slab (met) bramă, sleb cathode copper cupru electrolitic
cast steel (met) oţel turnat cathode-ray oscillograph (CRO) oscilograf catodic
cast-steel ingot (met) lingou de oţel turnat cathode sputtering pulverizare a catodului
cast-steel gate îmbrăcăminte / tablier de oţel turnat cathodic bombardment şoc / incidenţă a(l) electronilor,
cast-steel manufacture (met) elaborarea oţelului bombardament catodic
cast-steel plate (met, OM) tablă / placă de oţel turnat cathodic cleaning curăţire / degresare / purificare catodică
cast-steel products (met) piese turnate din oţel cathodic coating acoperire catodică
cast-steel wire sârmă de oţel de fuziune cathodic deposit (met, el) depunere catodică / la catod
cast structure (met) structură a fontei / rezultată după turnare cathodic protection protecţie catodică (împotriva coroziunii
caste tape / film (plast) peliculă turnată electrochimice)
cast tooth dinte turnat (fără prelucrare la o maşină-unealtă) cathodic pickling (met) decapare catodică / cu / la catod
cast up a aduna (o coloană), a calcula, a număra, a socoti cation (fiz, chim) cation, ion pozitiv
cast uphill (met) a turna prin sifon cattle bovine
cast weld / welding (met) sudură / sudare prin turnare / prin cattle suet (alim) seu de vită
topire catwalk (auto) mers foarte încet; (cstr) pasarelă, podeţ; (nav)
cat (mas) pisică, cărucior de macara; (nav) palanc, gheară de culoar, trecere / pasarelă îngustă; scara rezervorului
pisică, ancorot caulk pastă (de cauciuc, cu agent de vulcanizare) de etanşare
catalogue catalog (şi de prezentare a produselor), cartotecă, caulking (met) etanşarea cusăturii de sudură prin forjare
fişier, listă, mapă, broşură caulking iron dorn de găurit, daltă de călăfătuit
cataloguing catalogare, înregistrare a unui fişier (pe un suport caulking machine for pipes maşină de mandrinat ţevi
extern de informaţie) caulking strips (met) benzi de etanşare
catalyst (chim) catalizator causality cauzalitate
catalysis (chim) cataliză causality condition condiţii de cauzalitate
catalytic agent / catalyzer catalizator cause beyond control forţă majoră
cataphoresis mişcarea particulelor solide în mediu lichid, sub caustic (chim, met) caustic, corosiv
influenţa câmpului electromagnetic caustic dip (chim, met) soluţie puternic alcalină, folosită şi la
cataract cylinder (auto, OM) cilindru de frână decapare, baie de hidroxid de sodiu
catastrophic failure (T, mas) avarie, cădere catastrofală (a unui caustic embrittlement (fiz) coroziune intercristalină (a
utilaj) oţelurilor şi aliajelor Fe-Cr-Ni) din cauza expunerii la solu-ţii
catch (OM) opritor, pârghie / ştift de opri-re, cârlig, tachet, nas; caustice; (ind chim, met) fragilitate / fisurare caustică
cleşte de prinde-re / de angrenare, dispozitiv de prinde-re, caustic soda (chim) hidroxid de sodiu (conţinând 76...78% oxid
fixator, zăvor, clichet, clemă, clan-ţă; (OM) a prinde, a apuca, de sodiu)
a zăvori, a observa o eroare, a capta, a lua caustic wash(ing) spălare cu soluţii de alcalii
catcher (met) laminorist din spatele ca-jei; (OM) opritor, cauterize a băiţui, a decapa, a cauteriza
curăţitor, prinzător; (TH) capcană, limitator de cursă, dis- cave (cstr) pivniţă; (fiz) celulă; (cstr) a excava, a săpa, a scobi
pozitiv de prindere, clichet de blocare; (fiz) cavitate caveat avertisment, prevenire, opoziţie (împotriva unui brevet
rezonantă, rezonator de invenţie), cerere pentru un brevet provizoriu
catcher mark(s) (met) urme de prindere (şi la rolouri) cavitation (fiz, hidr, el, T) cavitaţie; (met) formare a suflurilor
catcher’s side (met) partea de ieşire a laminorului cavitation erosion (T) uzură de cavitaţie
catch handler manivelă de antrenare cavitation damage (T) distrugere prin uzură de cavitaţie
catch hook cârlig de prindere cavitation flow (hidr) curgere a unui fluid, cu formare de bule
catching captare; (met) transmiterea benzii din laminor, cavity scobitură; groapă; adâncitură; (met) gol, retasură (într-o
prinderea ei în dispozitivul de înfăşurat rulouri piesă turna-tă); excavaţie, cavitate (şi într-o piesă), cavernă
catching piece (OM) clemă / piesă de prindere cavity brick (cstr, met) cărămidă cu goluri
catching member (OM) prinzător, piesă de prindere cavity of mold (met) cavitate a formei / a matriţei
catchment of water captarea / colectarea apei cavity side part (met) parte fixă a matriţei
catch pan recipient colector de noroi (în camera de cabluri) cavity wall zid cu goluri / cu pereţi dubli
catch pawl (OM) clichet de blocare c-clamp presă de mână cu şurub, clemă cu şurub
catch pin (OM) bolţ, ştift, şplint, ştift de oprire / de prindere cease germination a înceta germinarea
catch ring (OM) inel de antrenare / de prindere ceiling duct conducta de trecere prin acoperiş (prin tavan)
catch wrench furcă de prindere ceiling joist grindă inferioară, subgrindă
category categorie, clasă ceiling lamp plafonieră
catenary (chim) catenă, lanţ; (el) fir de cale; (mat) lănţişor cell (TH) cameră, colivie, secţie, element, celulă, canal în
(funcţie), catenă; (OM) lanţ, lănţişor, arc în formă de coş, cărămizile cu goluri; (el) pilă / celulă electrică, element
cablu de suport, în (formă de) lanţ, catenar galvanic; (inf) celulă de memorie; (met) celulă de cuptor
catenary equation ecuaţie a lănţişorului adânc
caperpillar maşină pe şenile, senilă cellastic tyre pneu blindat (contra gloanţelor)
caterpillar chain şenilă cell concrete beton celular
caterpillar conveyer / conveyor transportor cu şenile cell filter filtru celular
caterpillar (friction)-clutch (OM) ambreiaj lateral cellotape bandă adezivă
caterpillar guide placă de ghidare a şenilei cell-pit furnace (met) cuptor adânc cu celule / celular
caterpillar shovel excavator pe şenile cu lingură / cu cupă cell-type în formă de fagure, celular
caterpillar transmission transmisie laterală cellular (plast) celular, poros, spongios
caterpillar trunk autocamion pe şenile cellular / cartridge filter filtru celular / cu alveole / cu celule /
cathead (mas-un) mandrină cu şuruburi de strângere cu site filtrante demontabile
cathode-base circuit montaj cu catodul comun cellular insulant izolant spongios / spumos / poros / celular /
cathode beam (fiz) rază catodică, fascicul catodic / de electroni expandat
cathode bearing a layer of oxide catod stratificat / acoperit cu cellular structure structură celulară
oxizi metalici cellular wheel roată cu cupe (pentru ridicat apa)
cathode cleaning degresare catodică cellule celula, schelet

- 61 -
cellulosic coating acoperire celulozică (la electrozi) centralised lubrication (OM, T) ungere / lubrifiere centrală /
Celsius degree grad Celsius centralizată
celtium hafniu, celţiu centralised maintenance shop (met) atelier centralizat de
cement (cstr) ciment, mastic, liant; (ind chim) adeziv, clei; (cstr) mentenanţă
a cementa, a cimenta, a face priză, a lega centraliser centrator, ghidaj(e) de centrare, centralizator
cement-asbestos azbociment centraliser bearing (OM) rulment / lagăr de centrare
cementation (cstr) cimentare, chituire; (met) (adaos de) centralising casing (OM) ghidaj de centrare
carburare / cemen-tare, călire central motion mişcare centrală
cementation equipment echipament de cimentare central processing unit (CPU) unitate centrală de prelucrare a
cementation furnace (met) cuptor de cementare datelor, parte principală a unui calculator
cementation power capacitate de legare central roll (met) cilindru intermediar
cementation steel (met) oţel de cementare central wheel (OM) roată intermediară / mijlocie
cement carbon (met) carbon pentru cementare / pentru călire centre centru, punct central, mijloc; me-dian, central, mediu;
cemented armour cuirasă, blindaj de oţel vârf; (fiz) nucleu; (mas-un) vârf de strung; a centra, a centrui,
cemented belt curea de piele lipită a regla la centru; (met) miez, inimă
cemented carbide (met) carbură (într-un oţel) obţinută după centre bearing (OM) lagăr de mijloc / intermediar
cementare centre bit (mas-un) burghiu de centrare
cemented-carbide alloy (met) aliaj dur din carburi metalice centre cut-end mill (mas-un) freză cu coadă, cu dinţi drepţi
sinterizate centre disk-wheel (OM) roată (cu) disc
cemented-carbide (alloy) bit (mas-un) plăcuţă din carburi centre distance (OM, mas-un) distanţă între vârfuri / între
metalice centre / între axe
cemented-lap joint (OM) îmbinare prin lipirea capetelor centre drill (mas-un) burghiu de centrare
suprapuse (la curele) centre gauge şablon pentru verificarea vârfurilor / centrării
cemented zone (met) zonă / strat cementat(ă) / carburat(ă) centre girder (mas-un) maşină de rectificat între vârfuri
cementing (cstr) cimentare; (met) cementare, carburare centre grinding attachment (mas-un) dispozitiv de rectificare
cementing agent (cstr) substanţă de cimentare, ciment de între vârfuri
legătură; (met) agent ce favorizează cementarea centre hole (mas-un, OM) gaură de centrare
cementing bath (met) baie de cementare centre irons (OM) lagăr principal al balansierului
cementing box / pot (met) cutie de cementare / de carburare centre journal bearing (OM) lagăr intermediar
cementing carbon (met) carbon de călire / de cementare centre lathe (mas-un) strung (paralel) pentru prelucrat piese
cementing machine maşină de cauciu-care / de aplicat soluţie aşezate între vârfuri
de cauciuc centre line (cstr) linie centrală / axă de drum; (mat) linie de
cementing material ciment de legătură, material liant, substanţă centru / mediană, linie centrală, axă; (TH) axă a găurii
liantă centre-line weakness (met) porozitate centrală
cementing medium (met) mediu (gazos, de săruri) de centre of attack (mec) centru de aplicaţie
cementare / de carburare centre of bore (TH) axa găurii / alezajului
cementing powder (met) praf / pulbere de cementare / de centre of bridging strip centru fals
carburare centre of crystallisation (met) germen / nucleu de cristalizare
cementite (met) cementită, carbură de fier centre of curvature (auto) centru de viraj; (mat) centru de
cementite breakdown (met) descompunerea cementitei curbură
cement mixer (cstr, ind chim) amestecă-tor de ciment, mixer, centre of displacement (nav) centru de carenă / de deplasament
malaxor de clei / de soluţie de cauciuc centre of gravity centru de greutate (centru de masă)
cement steel (met) oţel de convertizor centre of gyration centru de rotaţie / de giraţie
censored distribution repartiţie / distribuţie controlată centre of inertia system (mec) sistem (de coordonate) al
censored sample selecţie controlată centrului de inerţie
cent interval între două sunete ale căror frecvenţe se află într-un centre of lift punct de aplicaţie a forţei portante, centru de
raport egal cu radical de ordinul 1200 din 2, a suta parte dintr- sustentaţie
un dolar (cent) centre of mass (mec) centru de masă / de inerţie
centigrade heat / thermal unit (metr) centigrad termic (unitate centre of mass motion mişcare a centrului de masă
engleză de energie) centre of moments (mec) punct neutru al momentelor
centigrade scale scală centigradă / Celsius centre of projection centru de proiecţie
centimetre centimetru centre of rotation centru de rotaţie
centimetre-gram-second sistem de uni-tăţi bazat pe centimetru- centre of support centru al reazemului
gram-secundă centre of symmetry centru de simetrie
centner chintal (=100 kg) centre of tooth linie centrală / centru a(l) dintelui
central angle (mat) unghi la centru centre piece (OM) cruce cardanică
central back pressure valve (hidr) obturator hidraulic central centre pin (OM) pivot
central brick (cstr, met) cărămidă centra-lă / de închidere / de centre plug extractor de pană
încheiere a bolţii centre point centru; (el) punct median; (mas-un) vârf al
central field of vision (drum, mec) câmp la deschiderile din burghiului de centrare
mijloc; (TH) câmp de mijloc / intermediar centre of porosity (met) porozitate centrală (la piese turnate)
central force (mec) forţă centrală / centrică centre punch (mas-un) punctator de centrare, dorn de perforat;
central gate (met) pâlnie centrală / principală de turnare a puncta
central girder grindă principală / centrală centre ram stâlp central
central heating calorifer, încălzire centrală centre reamer (mas-un) alezor de centrare
central heating and power plant centrală electrică de centre rest (mas-un) lunetă fixă
termoficare centre riser (met) maselotă centrală
centralised centralizat, sub un singur control centre roll (met) cilindru intermediar pentru laminor
centralised greasing (T) ungere centralizată cu unsoare centre runner (met) pâlnie centrală / principală de turnare

- 62 -
centres vârfuri (şi de centrare a piese-lor); distanţă maximă centrifugal tray taler centrifugal
dintre vârfuri centrifugal-tyre compressor compresor centrifugal
centre-slung centrifugal centrifugă acţionată de la partea centrifugal weight greutate centrifugă (acţionată de forţă
inferioară centrifugă)
centre spine frame cadru al coloanei centrale (a automobilului) centrifugal whirler centrifugă
centre through plate centrul unei plăci centrifugal with non-perforated basket centrifugă fără sită
centre-to-centre distance distanţă între centre / între axe centrifugated milk (alim) lapte degresat
centre tubular chassis şasiu cu tub central / cu grindă centrală centrifuge (mas) centrifugă, a centrifuga
tubulară centrifuge reclaiming regenerare prin centrifugare
centre(-web) wheel (OM) roată cu disc, roată-disc, roată centrifuge refining (alim, ind chim) rafinare prin centrifugare
centrală / de centru centrifuge test determinare a sedimentelor prin centrifugare
centring (opreraţia de) centrare (la prelucrare sau montaj) centrifuging centrifugare
centrifugal centrifugă, centrifug(al) centring centrare; (cstr) calibru, centrare; (inf) centrare a
centrifugal acceleration (mec) acceleraţie centrifugă semnelor
centrifugal action centrifugare centring and facing tool (mas-un) cuţit pentru centrare şi
centrifugal air blower / pump suflantă centrifugă de aer strunjire frontală
centrifugal air compressor compresor centrifugal de aer centring attachment (mas-un) dispozitiv de centrare
centrifugal atomizer atomizor centrifugal centring chuck (mas-un) mandrină de autocentrare / cu centrare
centrifugal basket tobă / tambur de centrifugă automată
centrifugal basket drier centrifugă cu tobă perforată (pentru centring cone (mas-un, OM) con de prindere centrică
stors) centring control regulator de centrare
centrifugal blender amestecător centrifugal centring device (mas-un, OM) dispozi-tiv de centrare
centrifugal blower ventilator centrifugal, suflantă centrifugă centring error excentritate, eroare de centrare
centrifugal box (plast) maşină de filare; (TH) centrifugă centring guides ghidaje de centrare
centrifugal breaker moară centrifugă centring machine maşină de centruit / de dat găuri pentru
centrifugal casting (met) turnare centrifugală centrare
centrifugal casting mould (met) cochilă pentru turnare centring pivot (OM) fus / cep de centrare
centrifugală centring rib nervură de centrat (şi anvelope)
centrifugal casting process (met) proce-deu / metodă de centring square echer de centrare
turnare centrifugală centring (twist) drill (mas-un) burghiu spiral pentru găuri de
centrifugal crushing-mill dezintegrator, concasor centrifugal centrare
centrifugal discharge descărcare centrifugală centripetal force (mec) forţă centripetă
centrifugal drum tobă de centrifugă centroid centroidă, centru de greutate (al unei suprafeţe)
centrifugal drying uscare prin centrifugare centroidal (mec) axă a centrelor de greutate
centrifugal fan ventilator centrifugal centroidal axle (mec) axa centroidă / prin centrul de greutate,
centrifugal filter centrifugă filtrantă linia centrelor de greutate
centrifugal force forţă centrifugă centuple însutit, centuplu
centrifugal gas scrubber scruber centrifugal century secol, veac, sută, o sută de
centrifugal governor regulator centrifugal ceramic (de) ceramică, ceramic
centrifugal growth creştere a dimen-siunii pe direcţia forţei ceramic based circuit circuit imprimat cu substrat ceramic
centrifuge ceramic bond liant ceramic
centrifugal hydro-extracting centrifugare (pentru eliminarea ceramic coating acoperire ceramică
apei) ceramic composition amestec ceramic
centrifugal impeller mixer amestecător cu braţ centrifugal ceramic fibbers fibre ceramice
centrifugally cast concrete beton centrifugat / turnat prin ceramic filter filtru ceramic
centrifugare ceramic industry industrie ceramică
centrifugally cast (iron) (met) turnare centrifugă ceramic insert inserţie de material ceramic (la scule
centrifugal machine centrifugă aşchietoare, lagăre)
centrifugal moment moment centrifugal ceramic kiln cuptor de ardere a ceramicii
centrifugal molding formare centrifugă ceramic matrix matrice ceramică (la compozite)
centrifugal oil cleaner filtru centrifugal de ulei ceramic matrix composite compozit cu matrice ceramică
centrifugal (pressure) casting (met) turnare centrifugă (şi sub ceramic products produse ceramice
presiune) ceramics ceramică, produse ceramice
centrifugal pump pompă centrifugă ceramic tool scule sau plăcuţe ceramice (de obicei sinterizate)
centrifugal roll mill moară centrifugă cu role ceramic transducer traductor electro-strictiv cu ceramică
centrifugal screen sortator / ciur / sită centrifugal(ă) cereal crops graminee, cultură de cereale
centrifugal scrubber scruber centrifugal cereal harvesting recoltare a cerealelor
centrifugal separator centrifugă de separare cereals (alim) cereale
centrifugal single-inlet fan ventilator centrifugal cu o singură cerecloth muşama, pânză ceruită / cerată
intrare de aer cerium ceriu (Ce)
centrifugal speedometer (metr) tahometru centrifugal cermet (TH) material metalo-ceramic, cermet; (met) metalurgia
centrifugal spinning filare centrifugă pulberilor
centrifugal spraying pulverizare centrifugală certain sigur, precis, fixat, definit, determinat
centrifugal spray tower coloana centrifugă cu stropire certainty siguranţă, precizie, determi-nare, fixare, definire
centrifugal starting switch întrerupător-demaror centrifugal certificate (ec) certificat, titlu (de acţiuni)
centrifugal stress tensiune cauzată de forţe centrifuge certificate measurement (ec) situaţie de plată
centrifugal supercharger turbocom-presor centrifugal; certificate of acceptance proces-verbal / certificat de recepţie (a
compresor centrifugal de supraalimentare unei lucrări)
centrifugal tachometer (metr) tahometru centrifugal certificate of addition brevet pentru investiţie
centrifugal tendency forţă centrifugă certificate of correction brevet pentru invenţie complementară

- 63 -
certificate of origin (ec) certificat de origine / de provenienţă (a chain joint (OM) verigă de legătură a lanţului
mărfurilor de export) chain leader (OM) dispozitiv pentru întinderea lanţului / a
certificate of registry certificat de naţionalitate (a unei nave) ruletei
certificate of utility certificat de utilitate, titlu de protecţie chain link (OM) copcă / za / verigă de lanţ; (chim, plast) unitate
similar brevetului de invenţie eliberat fără aviz de structurală
documentare chain-link pin (OM) bolţul lanţului, fus de lanţ
certification certificare, atestare chain lock cheie pentru înnădirea lanţurilor
certification pressure impunerea unor teste de către persoane chain man (OM) dispozitiv pentru întinderea lanţului / a ruletei
sau instituţii autorizate chain mortizer (mas-un) maşină de frezat cu lanţ
certified cheque (ec) cec vizat chain of command lanţ de conducere, ierarhic, scară ierarhică
certified electrical engine (el) motor electric antigrizuros chain path (OM) mersul / calea lanţului
caesium (chim) cesiu (Cs) chain pick box (OM) cutie susţinătoare a unui lanţ tăietor (la
chafe (T) uzură prin frecare; a uza prin frecare, a freca combină, în industria lemnului)
chaff (alim) pleavă, paie tocate, tocătoare de nutreţ chain pin (OM) bolţ de lanţ
chaff cutter tocătoare staţionară chain pipe-cutter cleşte cu lanţ, de tăiat ţevi
chaffing (T, plast) frecare a firelor, uzura prin frecare a firelor chain-pipe tongs cleşte cu lanţ pentru (prins / transportat) ţevi
chafing fatigue (T) uzură tip fretting chain-pipe wrench (met, mas-un) cheie pentru ţevi, cleşte cu
chain (OM) lanţ lanţ
chain-and-ducking dog mechanism (met) transportor cu lanţ şi chain pitch (OM) pasul lanţului
gheară pentru semifabricate chain polymerization (chim) polimeri-zare în lanţ
chain and flight (OM) lanţ şi racletă chain process (chim) reacţie / proces în lanţ
chain and sprocket transmission (OM) transmisie prin lanţ (şi chain pull palan cu lanţ
roţi de lanţ) chain pump pompă cu lanţ port-cupe
chain bar (OM) braţ al lanţului de tăiere (industria lemnului) chain reel tambur cu lanţ
chain belt (OM) curea articulată / din fişii de piele / din eclise chain reveting (OM) nituire în rânduri paralele
chain block palan cu lanţ chain road (met, OM) cale de tracţiune cu lanţ
chain box (OM) carter / cutie pentru lanţ chain roller (OM) rolă / bucşă de lanţ
chain brake (OM) frână cu lanţ chain roller bearing (OM) lagărul scripetelui / roţii de lanţ
chain breaking (între)rupere a lanţului chains lanţuri
chain bridging (chim) formare a punţilor (între catene) chain saw ferestrău cu lanţ
chain-bucket loader încărcător / elevator cu cupe chain saw support şină port-lanţ (în industria lemnului)
chain cable (nav) lanţ de ancoră chain slotter maşină de mortezat cu lanţ
chain case (OM, mas-un) apărătoare de lanţ chain splice matiseală pe lanţ
chain catalytic polymerization (ind chim) polimerizare catalică chain sprocket (OM) pinion de lanţ
în lanţ chain starting (chim) iniţiere a lanţului
chain company (ec) societate / magazin cu sucursale multiple, chain steel (met) oţel pentru lanţuri
grup de agenţii de publicitate chain strand (OM) ramură de lanţ
chain connecting link (OM) za de înnădire / de legătură chain-stretching device (OM) dispo-zitiv de întindere a
chain control comandă prin lanţ lanţului, întinzător de lanţ
chain conveyor transportor cu lanţ chain stud (OM) bolţ de lanţ
chain-cooling bed (met) pat de răcire cu lanţ(uri) chain suspension bridge pod (suspendat) cu lanţuri
chain coupler (OM) bolţ al capătului de lanţ chain swivel cheie-vârtej, cheie de afurcare
chain-coupler link (OM) za de închidere a lanţului chain tackle-block (met) macara / palan cu lanţ
chain coupling (OM) cuplaj prin / cu lanţ chain tension-adjuster / tightener (OM) întinzător de lanţ
chain cutting machine maşină cu lanţ-tăietor (industria chain termination (chim) întrerupere / terminaţie a lanţului
lemnului) (molecular)
chain drive (OM) transmisie / acţionare prin / cu lanţ(uri) chain timber hoist transportor cu lanţ pentru buşteni
chain drum (OM) tambur pentru lanţ chain toggle lanţ de ancoraj
chain elevator for boxes elevator cu lanţ (cu platforme) pentru chain tongs (met) cleşte cu lanţ
grinzi chain track şenilă
chain ending (chim, OM) întrerupere a lanţului, capăt de lanţ chain tractor tractor cu şenile
chain gearing (OM) transmisie / antrenare prin / cu lanţ chain tramway transportor cu lanţ
chain girth (nav) contur al secţiunii transversale a navei chain transfer (met) sleper (la laminare), dispozitiv cu lanţ,
chain grabbing bucket excavator cu şenile, cu graifăr pentru transfer de semifabricate
chain grate (ind chim, met) grătar rulant cu lanţ chain transmission (OM) transmisie prin / cu lanţ
chain-grate stoker (termo, met) focar cu grătar-lanţ chain tub pusher (met) împingător cu lanţ (şi la cuptoare)
chain growth (chim) creştere a lanţului chain-type traveling grate grătar rulant cu lanţ (şi la cuptoare)
chain guard / housing (OM) apărătoare de lanţ chain wheel (OM) roată / rolă / scripete / nucă de lanţ; (nav)
chain guide pulley (OM) rolă de ghidare pentru lanţ barbotin
chain haulage transport prin lanţ-tractor chain winch (OM) troliu cu lanţ
chain hawse (nav) nară pentru lanţ chair (OM) cuzinet, placă de reazem; (cf) sabot de şină
chain hoist (mas) troliu (de macara); (TH) macara / palan cu chairman of the board preşedinte al consiliului de
lanţ administraţie
chain hook (nav) cârlig de lanţ chair rail (met, cf) şină cu cap dublu / cu două coroane
chain hydrocarbons (chim) hidrocarburi cu catenă chalk cretă, calcar, carbonat de calciu
chaining înlănţuire; (inf) specificare a informaţiei de structură; chalking (met) defect de acoperire (for-marea de straturi sau
deducţie în lant (în luarea deciziilor) zone cu pulberi), pulverizare
chain initiation (chim) iniţiere / formare a lanţului chalkstone cretă, calcar, piatră de var
chain iron (OM) za / verigă de lanţ chalk test probă de etanşeitate cu cretă
chain jack (OM) vinci cu lanţ chamber (foto, mas, OM) cameră

- 64 -
chamber dryer uscător de cameră change point punct de oprire / de încetinire (a unui proces);
chamber drying oven uscător comparti-mentat / cu camere / punt critic, punct de schimbare (şi într-un proces)
vertical changer transformator, schimbător; mecanism de înlocuire
chamber envelope manta a cazanului change-speed gear (OM) schimbător de viteză
chamber filter-press presă-filtru cu camere change-speed motor motor cu mai multe trepte de viteză
chamber(-heating) furnace (met) cuptor (de încălzire) cu change stand (met) cajă de schimb
cameră change up a schimba
chambering shot (OM) virolă de cazan changing the fraction to higher terms (mat) amplificare a unei
chambering tool (mas-un) cuţit pentru strunjirea suprafeţelor fracţii
interioare / pentru găuri înfundate change the rolls (met) a schimba cilindrii de laminare
chamber kiln cuptor cu cameră changing-over comutare
chamber of gun orificiu de încărcare channel (autom, inf) pistă, canal / cale de transmisie; (hidr)
chamber of a pump cilindru de pompă jgheab / canal de scurgere; canal, rigolă, albie; (OM) canal,
chamber press presă-filtru cu camere canelură, crestătură, riz; (nav) şenal; (cstr, mas-un) a cresta, a
chamber-type dryer uscătorie cu camere scobi, a canela, a stria, a moleta; (hidr) a canaliza, a riftui
chamber welding sudare în incintă channel bar profil U
chamfer (hidr) teşirea muchiilor vii ale intrării într-un canal / channel beam grindă cu profil U
într-o conductă (pentru mărirea coeficientului de debit); channel iron oţel / profil U
(OM,TH) jgheab, şanţ, teşitură, faţetă, lungime a conului de channelled plate (met) tablă striată
atac / tăiere; a taluza, a teşi, a şanfrena, a canela, a nutui, a channelled roll (OM, met) valţ / cilindru striat / canelat; (alim)
moleta, a riftui cilindru tăvălug rifluit
chamfered caisson cheson teşit channelling producere a canalizării, alu-necare (a gazelor);
chamfered edge muchie teşită canalizare (a fluidu-lui); (OM) canelură; (mas-un) canelare,
chamfer dimension (mas-un, OM) dimensiunea şanfrenului formare de canale
chamfer groove (OM) canal / canelură cu secţiune triunghiulară channel lining căptuşeală / îmbrăcămin-te a canalului
chamfer key (OM) pană cu colţuri teşite channel rail (met) şină cu şanţ / de tramvai
chamfered nail (OM) cui cu vârf ascuţit / conic channel steel (met) grindă cu profil U
chamfering (acţiunea de) teşire, şanfre-nare, teşitură, şanfren; channel-type induction furnace (met) cuptor electric de
taluz, faţetă inducţie, cu canal inelar
chamfering bit teşitor chap crăpătură, fisură fină; falcă de menghină; a crăpa, a fisura, a
chamfering cutting (mas-un, OM) şan-frenare (şi cu rotunjire) spinteca, a cresta
pe diametrul exterior chaplet (met) suport / susţinător de miez (de turnătorie); broşă
chamfering hob (mas-un) freză-melc pentru rotunjit capetele chapped crăpat; (plast) cu tendinţă de crăpare a feţei; cu faţă
frontale ale dinţilor fragilă (şi despre ambalaje)
chamfer on edge of die (mas-un) parte conică de atac a filierei chapping knife cuţit pentru montarea cablurilor
chamotte (met) şamotă (refractară) chapter (inf) capitol / secvenţă a(l) unui program; capitol al unei
chamotte brick (met) cărămidă din şamotă lucrări
champagne (alim) şampanie chapter heading / title titlu de capitol
chance cause cauză aleatoare char (chim) cărbune de lemn, mangal; (alim) a prăji (la foc
chance coincidence coincidenţă accidentală mic), a frige; (chim, met) a carboniza, a arde
chance-cone agitator agitator conic “Chance” character (inf, mat) caracter, simbol, semn, succesiune de cifre
chance move mutare aleatoare binare cores-punzătoare unui simbol al alfabetului utilizat,
change schimbare, modificare, transfor-mare, comutare, ciclu, caracter de literă (literă, cifră, simbol sau semn de punctuaţie)
operaţie; a schimba, a transforma, a modifica, a comuta, a character-at-a-time printer imprimantă care tipăreşte caracter
preface, a converti, a varia după caracter
changeable schimbător, variabil character font set de caractere
change down a trece la o viteză mai mică characteristic caracteristică, curbă, funcţie caracteristică,
change gear (OM) roată de schimb; (mas-un) cutie de viteze; a particularitate, caracteristic, semnificativ
schimba viteza characteristic angular momentum mo-ment cinetic propriu /
change in charge transfer / schimb / modificare de sarcină intrinsec, spin
change in direction schimbare de direcţie characteristic curve curbă caracteristică
change in structure (met, fiz) schimbare de structură, characteristic curve tracer trasor / trasator de curbe, plotter
transformare de fază / structurală characteristic factor indice caracteristic
change intervals interval (în kilometri) între două revizii (la characteristic frequency frecvenţă proprie / caracteristică /
autovehicule) acustică
change into a trece la o altă treaptă de viteză, a se transforma în characteristic function funcţie proprie / fundamentală /
change lever pârghie a unui comutator / întrerupător caracteristică
change-of-scale theorem teoremă de similitudine characteristic noise parameters parametri / caracteriostici de
change of state schimbare de stare zgomot
change of volume modificarea / variaţia volumului characteristic number (fiz) valoare proprie / caracteristică;
change on gas (met) inversarea / schimbarea gazului (la caupăr) (mat) număr caracteristic, valoare caracteristică
change over (TH) reconstrucţie, trans-formare; (mas, OM) characteristic property caracteristică, proprietate
comutare, mutare, schimbător de viteză; a schimba viteza caracteristică / specifică
change-over contact (unit) contact de comutare; contact characteristic quantity mărime caracteristică, parametru
inversor characterisation factor factor de caracterizare
change-over gear schimbător de viteză character of service regim de lucru / de funcţionare
change-over into... a (se) transforma în..., a (se) converti în... character wheel roată de imprimare / de caractere
change-over relay (el) releu comutator charcoal cărbune de lemn, mangal
change-over / selector switch întreru-pător-comutator, reversor, charcoal brazier cuptor de lipit (cu mangal)
inversor

- 65 -
charcoal-hearth steel (met) oţel produs prin afinare cu mangal, charging platform (met) platformă / rampă de încărcare / de
oţel Martin şarjare
charcoal iron / pig (met) fontă (brută) topită cu mangal charging pot (met) oală de încărcare
chare a ciopli cu dalta charging pump pompă de alimentare / de încărcare / de refulare
charge (cf) încărcătură, greutate; (ec) preţ, taxă, speze, charging rate regim de încărcare
cheltuială; (el, fiz) sarcină, încărcare; (met) gură de încăr-care charging scales cântar de amestecuri
a furnalului, alcătuirea / dozarea şarjei, debit (al cuptorului), charging tank rezervor de alimentare
încărcă-tură (de explozive); a încărca, a şarja, a îngreuna, a charging tipping bucket cupă basculantă de încărcare
umple, a alimenta charging tower (met) turn de alimentare (la furnal)
chargeable (ec) impozabil, supus la taxă, taxat charging truck (auto, met) autocamion / buncăr / vagonet /
chargeable cell acumulator cărucior de alimentare / de încărcare
charge account (ec) cont personal charging tundish repartitor / distribuitor de încărcare (la
charge column (met) coloana încărcă-turii (de materiale) (şi la turnarea continuă, echipată cu cuptor electric)
furnal) charging unit (met, TH) instalaţie / utilaj de încărcare (şi la
charge efficiency (el, met) eficienţa de reîncărcare a unei baterii furnal)
charge level indicator (el, met) indica-tor de nivel al charging valve (hidr) ventil / robinet de umplere
încărcăturii / şarjei (la furnal) chariot (mas) cărucior de macara, pisică
charge of pig iron (el, met) încărcătură / de fontă, încărcarea charm price (ec) preţ atractiv (cu reducere, pentru a atrage
fontei cumpărători)
charged particle particulă încărcată Charpy impact machine pendul Charpy
charged rubber amestec de cauciuc cu ingrediente / cu aditivi charred coal (met) cocs
charge equalization compensare de sarcină / a sarcinii charring carbonizare
charge an expense on / to an account (ec) a trece o cheltuială charry carbonizat
în cont chart hartă, diagramă
charge the furnace (met) a încărca cuptorul chart drive mecanism de antrenare a hârtiei de înregistrare
charge hand ajutor de maistru chartered accountant (ec) expert contabil
charge hole (met) gura de încărcare a furnalului chartered company societate autorizată de stat
charge independent independent de sarcină chartered vessel (nav) navă navlosită
charge pump pompă de alimentare charterer (nav) navlositor
charger (met, alim, ind chim) încărcător, alimentator, dozator chartering (nav) navlosire
charger forward (ec) speze care se achită de destinatar chart scale scară a diagramei /a hărţii
charge stock materie primă chase canal vertical pentru conducte (de apă, de ventilaţie, etc.);
charge to an account (ec) a pune la socoteală, a trece într-un (met) corpul central al matriţei cu una sau mai mul-te cavităţi;
cont (mas-un) aşchieri succesive (la formarea filetului), curăţarea
charge with water a satura cu apă filetului
charging încărcare, încărcătură, alimentare; taxare chaser (mas) moară chiliană / cu tăvălug; presă, moară de
charging appliance (cstr, met, ind chim) dispozitiv de fărâmiţare; (mas-un) pieptene de filetare; (nav) vas de excortă
încărcare / de şarjare chaser grinding machine (mas-un) maşină de rectificat filete,
charging basket / bucket (met, alim, ind chim) benă de cu pieptene
încărcare chaser type of die (mas-un) cap de filetat cu piepteni amovibili
charging bin / bucket (met) oală / benă de încărcare chasing hammer baros, ciocan de ambutisat
charging box pâlnie de încărcare / alimentare; (met) troacă chasing jig (mas-un) dispozitiv de ghidare folosit la filetare
charging by aerila ropeway (met) încărcare cu benă suspendată chasing lathe (mas-un) maşină de filetat cu şuruburi amovibile /
charging car / carriage recipient / vagonet de transport / de cu pieptene
încărcare chasing tool (mas-un) pieptene de filetat
charging cone (met) pâlnie de încărcare / de şarjare chassis şasiu, suport, batiu
charging conveyer (met) transportor de încărcare / de chassis ground (el) legătură / conexiune la masă
alimentare chassisless body (auto) caroserie fără şasiu / autoportantă
charging crane (met) macara de şarjat, pod rulant de încărcare chattels avere; bunuri; patrimoniu
charging device (met) dispozitiv de încărcare / de şarjare chatter a clicheta, a ciocăni, a vibra, a trepida; vibraţie
charging door (met) gură / uşă de încărcare / de şarjare chatter free fără vibraţii
charging equipment (TH) dispozitiv de alimentare / de chatter mark (mas-un) urmă de vibraţie de la aşcheiere
încărcare check control, verificare; a verifica; a viza; a controla
charging flap (met) uşă / trapă de umplere check analysis analiză de control / de verificare
charging floor (met) platformă de încărcare a furnalului check-back (c, inf, autom) supraveghere (a informaţiei
charging gantry crane macara / pod rulant de încărcare înregistrate)
charging gear (met) instalaţie de încărcare a furnalului check ball (OM) clapetă de reţinere
charging hole (met, alim, ind chim) gură de încărcare / de check bar epruvetă de control
alimentare check bit (inf) bit de control / de paritate
charging hopper pâlnie de turnare, buncăr de încărcare check the calibration (metr) a recalibra, a (re)verifica un
charging installation (met) instalaţie de încărcare a furnalului calibru, a reetalona
charging lorry (met) vagonet / cărucior de încărcare check chain lanţ de siguranţă
charging machine (met) maşină de încărcare / de alimentare (cu check crack (met) fisură de contracţie
rulouri) check determination / test contraprobă
charging material material de încărcare checker verificator, dispozitiv de verifi-care; (termo) grătar (la
charging mechanism dispozitiv de încărcare regenerator)
charging opening (met) gură de încărcare / de şarjare checker-brick (met) cărămidă refractară pentru camere
charging pan benă / oală de încărcare regeneratoare; (mas-un) piatră / disc abraziv cu nervuri
charging period (cursă de) admisie checker-brick superheater (met) supraîncălzitor de şamotă
charging pipe ţeavă / conductă de alimentare / de încărcare

- 66 -
checker brickwork (met, termo) umplutură (de zidărie) cu chemical chimic
grătare chemical affinity afinitate chimică
checker chamber (met, termo) cameră a grătarului la chemical agent (chim) reactiv
generator / recuperator chemical attack atac chimic
checker crack (met) fisură capilară, microfisură chemical balance (chim) echilibru chimic
checkered brickwork (met) grătar în camere regeneratoare chemical bond (chim) legătură chimică
checkered (iron) plate / sheet (met) tablă striată (de oţel) chemical change reacţie chimică
checkered wire sârmă ondulată / rifluită chemical cleaning (met, ind chim) curăţare chimică, decapare
checker fire-brick (met) cărămidă refractară pentru grătar (la chemical content compoziţie chimică
generator) chemical conversion coating acoperire (decorativă) prin reacţie
checker heating surface (met) suprafaţa de încălzire a chimică
grătarului (la generator) chemical corrosion (met, chim) coroziune chimică
checkers (met) grătar (la generator) chemical defense protecţie chimică / împotriva unor agenţi
checker work (cstr) structură / construc-ţie celulară; (met) chimici
aranjare specială a cărămizilor în furnal, cu deschideri pentru chemical engineering tehnologie chimică
aer şi gaze chemical feed pipe conductă / ţeavă centrală într-un vas /
check gauge măsură, etalon recipient pentru introducere / alimentare cu substanţe
check indicator instruction instrucţiune pentru conectarea unui chemical glass sticlă pentru aparatură chimică
aparat indicator de erori chemically resistant steel (met) oţel rezistent la agenţi chimici /
checking verificare, control, frânare, ştrangulare, (re)etalonare; inoxidabil
(plast) fisuri mici pe suprafaţa unui furtun de elas-tomer, chemical passivation pasivare chimică
cauzate de mediu; (met) reţea de fisuri mici pe suprafeţe chemical pickling (chim, met) decapare chimică
metalice (cauzate de prelucrare, mediu şi şocuri termice), chemical plant fabrică de produse chimice
fisurare superficială fină chemical preservative (chim) substanţă conservantă
checking case trusă de măsurare / de verificare chemical processing (ind chim, met) prelucrare / tratare
checking device dispozitiv / instalaţie de control, de încercare chimică
checking implement dispozitiv / aparat de control chemical properties proprietăţi chimice
checking of dimensions (metr) verificarea dimensiunilor chemisorption (chim) chemisorbţie
checking pin (mas-un, OM) ştift opritor cheque to bearer (ec) cec la purtător
checking station staţie de control / de verificare chequed plate (met) tablă striată
checking strip roll rolă cu bandă de control chequer (met) grătar (la regenator)
checking table planşă / masă de control charring (mas-un) frezare sferică / profilată
checking the calibration (el) reetalonare a calibrului, cherry (alim) vişin(ă), cireş, cireaşă; (mat-un) freză profilată cu
recalibrare coadă
check instrument aparat / instrument de verificare, monitor cherry coal (met) cărbune gras / moale neaglutinant
check list tabel / listă de control cherry-red heat / incandescence (met) incandescenţă până la
check localization program(me) (inf, c) program pentru roşu vişiniu
depistarea erorilor cherty silicios
check nut (OM) contrapiuliţă chest ladă, dulap, scrin, sertar, cutie
check of shears (mas-un, met) lamă de forfecare / de foarfece chest freezer (alim, termo) congelator orizontal / -ladă (cu
checkout (TH) verificare, inspecţie, control; (inf) a încerca / a capac în balamale)
verifica un program chestnut coal (met) cărbune brun
check piece limitator al cursei, opritor chief şef, conducător; principal; fundamental, de bază
check plate placă de siguranţă chief constituent (chim, OM, met) piesă componentă
checkpoint punct de reluare / de verifi-care / de control a(l) unui principală, component / constituent principal
program chief designer constructor / proiectant şef
check rail (cf) contraşină, labă de iepure chief frame (nav) cuplu maestru
check reading citire a indicaţiilor aparatelor de control chief operator maistru, operator-şef
check rod (OM) sondă, tijă / jojă (şi de verificare a nivelului chief operator’s desk pupitru de comandă
unui fluid) child safety item (auto) dispozitiv de siguranţă al portierelor din
check sampling (TH) luare a probelor de control spate
check screw (mas-un, OM) şurub de oprire / de fixare chile bar (met) bară de cupru brut
check shatter crack (met) fisură capilară, microfisură chill (met) răcitor pentru forme, placă de răcire la turnare,
check stop valve (OM) ventil / supapă / clapetă de reţinere / de lingotieră, cochilă, călire, a căli; răcire bruscă; (TH) a răci, a
oprire / de închidere, ventil de reglare / control (eventual cu îngheţa, a congela
închidere) chillator răcitorî
check test contraprobă, verificare de control chill block (met) probă / epruvetă de călire
check totaling control prin totalizare chill casting (met) piesă (de fontă) turnată în cochilă, turnare în
check-up verificare, control, a verifica, a controla cochilă
check valve (autom, hidr) supapă de control; (OM) ventil / chill cast ingot (met) lingou turnat în cochilă
supapă / clapetă de reţinere / de închidere chill crack (met) crăpătură de călire (la răcire)
check washer (OM) şaibă / rondelă elastică / de siguranţă chill crystal (met, fiz, alim) strat de cristale din răcire rapidă
check word cuvânt / cheie control chill depth (met) adâncime de călire
cheek (TH) faţă (de macara); (OM) braţ de manivelă la arbore chilled (met) călit; răcit (brusc / repede)
cotit chilled castings (met) piese turnate călite / cu crustă dură
cheek block macara deschisă (cu o faţă) chilled cast iron (met) fontă călită / dură
cheek brake (OM) frână cu saboţi chilled core (met) miez pentru turnare în cochilie (şi cu răcire)
cheese (alim) brânză; (met) semifabricat pentru bandaje chilling device dispozitiv de răcire
cheese head (OM) cap cilindric, crestat chilled glass sticlă călită
cheesing (el) bobinare, înfăşurare chilled goods material de răcit, produse / mărfuri / bunuri răcite

- 67 -
chilled iron (met) fontă dură / călită chipping chisel daltă (lată)
chilled roll (met) cilindru cu coajă dură, turnat în cochilie chipping hammer ciocan-daltă
chiller (alim, termo) cristalizor, aparat frigorific chipping machine maşină de debitat aşchii prin zdrobire (ind
chilling (met) călire; răcire bruscă lemnului)
chilling layer (met) strat călit / durificat prin călire chipping mark urmă de dăltuire
chilling method metodă care foloseşte congelarea, metodă de chippings (cstr, TH) ţăndări, piatră conca-sată / spartă mărunt;
congelare criblură;sfărâmă-turi; (met) sfărâmătură măruntă de fier
chill(ing) mould (met) cochilă / formă metalică pentru răcire chipping shop (met) atelier / hală de curăţat lingouri
rapidă chip production (mas-un) capacitate / productivitate de aşchiere
chill(ing) point temperatură de înghe-ţare / de congelare, punt chip removing process prelucrare prin aşchiere
de îngheţare chip room / space spaţiu pentru aşchii
chilling roll cilindru de răcire chip screen sortator / sită (de aşchii, de produse obţinute prin
chilling temperature temperatură de cristalizare / congelare / tăiere sau mărunţire)
îngheţare chips cutting machine maşină de debitat aşchii prin tăiere
chill inserted in mould (met) răcitor exterior / introdus în formă chip upset (mas-un, met) comprimarea / presarea şpanului /
chill pass roll (met) cilindru cu calibru dur / călit aşchiilor
chill proofing (alim) stabilizare (a lichi-delor alimentare) cu chisel daltă, cuţit (şi de tip percutant); a dăltui, a percuta
ajutorul frigului artificial chisel bit tăiş al unei dălţi
chill ring (OM) inel interior / de adaos (la sudarea ţevilor) chisel edge (mas-un) muchie transversală (a burghiului)
chill roll (met) cilindru dur / cu crustă dură chiseling spiţuire, dăltuire, scobire
chill rubber cauciuc congelat chisel marking out marcare cu dalta
chill shot bit (mas-un) coroană / freză / cuţit pentru alice chisel off a ciopli, a dăltui
chill test (met) încercare / test de călire chisel pick târnăcop cu tăiş-daltă
chill test piece / sample (met) epruvetă de călire chisel point ascuţiş / vârf al unei dălţi
chimney (met, termo) cămin, coş (de fum / de tiraj), tub de chisel pointed nail cui cu vârf lat
cărămidă / de metal / sau de beton chisel pointing file pilă semirotundă cu margini teşite
chimney base soclu al coşului chisel shank (mas-un) coadă conică a burghiului
chimney cooler (met) turn de răcire chisel-shaped în formă de daltă
chimney core tub interior (la un tub sau coş cu pereţi dubli) chisel steel (met, mas-un) oţel de scule / pentru dălţi
chimney cowl capac de coş chi-square statistic (mat) statistică / repartiţie x2
chimney damper (met, termo) registru de fum chloric acid (chim) acid clorhidric
chimney draught / effect tiraj al coşului chloride (chim) clorură
chimney fan ventilator de activare a tirajului unui coş chloridization clorurare
chimney flue canal pentru conducerea gazelor spre coş chlorinating roasting prăjire clorurantă
chimney hood hotă chlorine (chim) clor (Cl)
chimney stack coş, horn, trunchi al coşului de fum chlorocarbons compuşi ce includ clor şi carbon, cu sau fără alte
chimney valve clapă de fum elemente
china porţelan, articole de porţelan chock (auto) clapetă de pornire, starter, şoc, (el) bobină,
china clay caolin brut reactanţă; (TH) duză, drosel, ştrangulare, clapetă de aer; (cstr)
china-ink tuş (de desen) a umple cu piatră; (TH) a ştrangula, a sufoca, a înăbuşi, a
chink (met) crăpătură, spărtură; (cstr) a cala cu piatră spartă gâtui
chip (el) pastilă, substrat al unui circuit integrat, aşchie de siliciu choke a înfunda, a sufoca, a colmata; ştrangulare a unei
microelectro-nică; (inf, autom) deşeu rezultat din perforarea conducte în care vâscozitatea joacă un rol important în
unei benzi de hârtie; (TH) aşchie, fragment, surcică, şipcă, reducerea / căderea presiunii
draniţă, şindrilă; (mas-un) a aşchia, a tăia; a dăltui, a ciopli, a choker valve (hidr) robinet de ştrangulare
rindelui chokes efecte ale decompresiei
chip away (mas-un) a aşchia (cu îndepărtare de material) choke the pipe (hidr, T) a înfunda / a îngusta / a ştrangula
chip bearing surface (mas-un) faţă de degajare conducta din cauza depunerilor
chipboard placă aglomerată choke rod tijă a clapetei de aer
chip breaker (mas-un) dispozitiv fărâmi-ţarea aşchiilor, choker valve robinet de ştrangulare
sfărâmător de aşchii / de şpan choking (TH, hidr) colmatare, înfundare, astupare, obstrucţie
chip breaker (deflecting) shoulder (mas-un) prag / umăr sufocare
pentru fărâmiţarea aşchiilor choice (of material) alegerea materialului
chip curl (mas-un) spirală de aşchiere, aşchie spiralată Cholesky factorization (mat) metodă numerică de rezolvare a
chip flow / escape (mas-un) eliminare / evacuare a aşchiilor sistemelor liniare de ecuaţii
chip former (mas-un) răsucitor / înfăşurător / formator de aşchii chop lovitură cu securea, despicătură; a tăia, a ciopli
chip guard (mas-un) apărătoare contra aşchiilor chop off a reteza, a ciopli, a toca
chip / chipped ice (alim, termo) gheaţă-aşchii; gheaţă sub formă chopped meat (alim) tocătură
de solzi / de aşchii / de cioburi chopped strands fire scurte de sticlă
chipless fără aşchii, (prelucrare) fără aşchiere chopper (alim) maşină de tocat; (autom) modulator, vibrator,
chiless shaping prelucrare fără aşchii întrerupător periodic; (met) daltă de debavuare
chip packer (alim) distribuitor de tocătură (în fierbător) choppy (text, TH) buclat, încreţit, ondu-lat; (nav) (mare) agitată,
chip pan (mas-un) tavă pentru aşchii cu hulă
chipped glass fibber (plast) fibră de sticlă scurtă chop up a toca
chipper (met) dăltuitor (la laminate), daltă (şi pneumatică), chord coardă (la un cerc)
debavurator; maşină de debitat aşchii prin zdrobire; aparat chordal / circular pitch (mas-un, OM) pas al dinţării, pas pe
pentru împrăştierea pietrişului; (alim) tocător, maşină de cercul primitiv / de bază (la dantură evolventică)
mărunţit; ciocan de detartrare / de dizincrustare chordal tooth thickness (OM) grosime a dintelui măsurată pe
chipping detaşare, tăiere, aşchiere, despicare, dăltuire; (met) coarda cercului primitiv / de bază
curăţare cu dalta a defectelor superficiale chord bracing întăritură a unei tălpi de grindă

- 68 -
chord member bară a tălpii unei grinzi churn (alim) putinei, agitator, ameste-cător, maşină / aparat de
chord plate platbandă a tălpii unei grinzi bătut untul
chromatizing (met) tratament cu acid cromic a suprafeţelor de churning machine (alim) maşină / aparat / dispozitiv de bătut
aluminiu (sau aliaje ale lui) pentru îmbunătăţirea aderenţei untul
vopselei chute (TH) jgheab, plan înclinat, scoc, tobogan; (hidr) cădere
chromate (met, chim) cromat, sare a acidului cromic / de crom (de apă); (mas) bandă rulantă, buncăr de alimentare; a aluneca
cromatography cromatografie (pe tobogan, pe jgheab, etc.)
chromatometer colorimetru chute blade lamelă de sortare
chrome / chromium (chim) crom (Cr) chute feeder alimentator cu jgheab
chrome / chromium brick (met) cărămidă de cromit / cider (alim) cidru
cromitică cinder (met, termo) zgură, cenuşă, arsură, ţunder
chrome / chromium carbide (chim, met) carbură de cinder box (met) cameră de zgură
chrome /chromium / coating / plating (met, plast) acoperire cu cinder car (met) vagonet pentru zgură
crom, cromare (prin electro-depunere sau tratament termo- cinder collector / pocket (met) colector / oală de zgură
chimic) cinder cone con format din cenuşă
chrome magnesite brick (chim, met) cărămidă refractară de cinder frame (grătar) parascântei
cromo-magnezit cinder hair / wool (ind chim, met) pâslă / lână / vată minerală /
chrome-manganese steel (met) oţel Cr-Mn de zgură
chrome-molybdenum steel (met) oţel Cr-Mo cinder inclusion (met) incluziune în / de zgură / de ţunder (la
chrome-nickel steel (met) oţel Cr-Ni laminare)
chrome- / chromium-plated cromat cinder iron (met) rangă de spart zgură
chrome oxide (chim) oxid de Cr cinder notch (met) orificiu / gură pentru evacuarea zgurii
chrome-plate (met) a croma, a acoperi cu crom cinder pit (met) groapă de zgură
chrome sole leather talpă de azbest cinder pot (met) oală / pentru de zgură
chrome- / chromium-(alloyed) steel (met) oţel (aliat) cu crom cinders (met) zgură
chrome-tungsten steel (met) oţel Cr-W cinder spout (met) jgheab pentru evacuarea zgurii
chrome-vadadium steel (met) oţel Cr-V cinder tap (met) orificiu (conic) pentru evacuarea zgurii
chromic care conţine crom, cromic cindery (met) cu conţinut de zgură
chromic carbide (chim, met) carbură de crom cinder yard (met) haldă de zgură
chromic iron (met) fero-crom cipher (inf) cifră, cifru, cod; (mat) zero, nulă; a cifra, a codifica
chromiferous (chim, met) cu conţinut de crom, cromic ciphering cifrare, codificare
chromize (met) a croma cipher key cod
chromometer colorimetru circadian rhytm ritm / ciclu circadian / zilnic
chronograph dispozitiv de măsurare a timpului sau a unui circle (mec) mişcare de rotaţie; (mat) cerc, circumferinţă; (TH)
interval de timp platou de mare diametru; a înconjura, a încercui
chronometer cronometru circle-cutting machine (mas-un) foar-fece circular / cu cuţite-
chuck (mas-un, OM) mandrină de strân-gere / prindere; patron; disc; maşină circulară de tăiat (carton, tablă)
planşaibă, pla-că de fixare, manşon, suport, dorn; a prinde, a circle / circular shears (mas-un) foarfece circular
fixa, a strânge (în mandrină) circle vision cab(in) cabină cu vedere totală (fără unghiuri
chuck arbor coadă a mandrinei moarte), pentru mecanicul care deserveşte un agregat
chuck collet (OM) bucşă elastică circling machine (met, mas-un) maşină circulară de tăiat tablă
chucked work piesă prinsă în mandrină (cu cuţite-disc)
chucking strângere / prindere în mandrină; dispozitiv pentru circlip (OM) şaibă arcuită / elastică, inel / rondelă elastic(a) (şi
prinderea piesei de prelucrat; mandrină de siguranţă)
chucking capacity (mas-un) diametru maxim al piesei ce poate circuit (el) circuit, schemă, linie; ciclu, contur; (mat)
fi fixată în mandrină pseudovarietate
chucking grinding machine (mas-un) maşină de rectificat cu circuit angle (el) unghi de fază (al cuplării convertizorului)
fixarea pieselor în mandrină circuit arrangement schemă a circuitelor, schemă de montaj
chuck(ing) lathe (mas-un) strung cu fixarea pieselor în circuit break (el) întrerupere / deschidere a circuitului
mandrină / fără păpuşă mobilă / frontal circuit breaker (CB) (el) întrerupător, disjunctor
chucking reamer (mas-un) alezor mecanic / de maşină circuit design structură / construcţie, proiectare a schemei
chucking rose reamer (mas-un) alezor de finisare cu porţiune circuit fault / failure (el, autom) eroare de conectare / de circuit
de aşchiere scurtă circuit noise meter aparat pentru măsurat zgomotul
chucking table (mas-un) masă de lucru (cu prinderea circular (mat, OM) circular, cilindric
mecanică / prin strângere a pieselor circular apperture (OM) orificiu / diafragmă circular(ă)
chucking turret lathe (mas-un) strung-revolver cu fixarea circular arc (mat) arc de cerc
pieselor în mandrină circular axix (mat) cerc axial (la un tor, la o centroidă, etc.)
chucking work (mas-un) prelucrare a pieselor strânse în circular bore (OM) alezaj circular
mandrină circular chaser (mas-un) cuţit (cu corp) rotund, cuţit-disc
chuck key (mas-un) cheie pentru acţionarea fălcilor circular continuous milling machine (mas-un) maşină pentru
universalului frezare conti-nuă, cu aşezarea pieselor pe o masă rotativă
chuck lever (mas-un) manetă de comandă a mandrinei circular conveyer transportor circular
chuck plate (mas-un) platou, planşaibă, disc al mandrinei cu circular cotter pin (OM) bolţ spintecat, asigurat cu şplint
fălci circular curve arc de cerc
chuck-rib (alim) garf (la carne) circular cut file pilă cu dinţi circulari
chuck vise menghină de maşină circular distributor distributor circular
chuck work (mas-un) prelucrare a piesei strânse în mandrină circular face grinding machine (mas-un) maşină de rectificat
chuck wrench cheie pentru universal plan pentru suprafeţe frontale
chump butuc, bloc, bulgăre circular feed (mas-un) avans circular
circular file pilă-disc, raşpel

- 69 -
circular flanging press (mas-un) presă de bordurat / de răsfrânt circumcentre / circumcenter (mat) cen-tru de cerc circumscris
marginile (şi pentru ţevi) unui triunghi
circular forming tool (mas-un) cuţit-disc profilat circumcicle / circumscribed circle (mat) cerc circumscris
circular function funcţie periodică / circulară, trigonometrică circumference circumferinţă, perimetru
circular-grooving saw (mas-un) ferăstrau circular de canelat circumference gauge şubler cu gradaţii pentru piese cilindrice
circular helix curbă elicoidală (pe un cilindru circular); elice circumference of a sphere cerc mare al sferei
cilindrică circumferential force forţă periferică / tangenţială
circularity (metr, OM) circularitate circumferential groove (OM) canal circular
circular jig (mas-un) dispozitiv de ghi-dare cu găuri la periferie circumferential joint (OM) inel de etanşare, garnitură inelară
(la găurire) circumferential pitch (OM) pas frontal / aparent (pe cerc de
circular key (OM) pană Woodruff / segment (de cerc), pană divizare, la danturi înclinate)
disc circumferential pressure (mec, T) presiune periferică
circular kiln (met) cuptor circular / inelar circumferential rotor (alim) rotor inelar (la pompe pentru
circular knife (mas-un) cuţit circular / disc băuturi)
circular line cerc (linie); circumferinţă circumferential seam cusătură circulară / inelară de sudură
circular measure (măsură în) radiani circumferential speed viteză periferică / circumferenţială / de
circular milling (mas-un) frezare a suprafeţelor cilindrice rotaţie
circular motion (mec) mişcare circulară circumferential stress tensiune inelară / periferică
circular nut (OM) piuliţă rotundă / inel circumscribe a circumscrie, a delimita
circular permutation permutare ciclică / circulară circumsphere (mat) sferă circumscrisă
circular pipestill cuptor circular cistern cisternă, bazin, rezervor
circular / chordal pitch (OM) pas al danturii (cercul primitiv / civil engineer inginer constructor
de bază) civil engineering construcţii civile, lucrări de construcţii
circular planing (mas-un) rabotare a suprafeţelor cilindrice clack seat (OM, hidr) scaun de supapă, clapetă
circular recess (mas-un, OM) degajare inelară clack valve (OM, hidr) supapă rabata-bilă / cu clapetă, clapetă
circular saw (mas-un) ferăstrău circular (de reţinere)
circular-saw bench (mas-un) ferăstrău circular cu masă clad (met) acoperit, placat
circular sawing machine (mas-un, met) maşină de tăiat cu disc cladding acoperire metalică / prin placa-re / metalizare,
circular acoperire cu strat rela-tiv mai gros, cu legături obţinute prin
circular sector (mat) sector circular / de cerc temperatură, presiune, etc.); armătură, blindaj, protecţie
circular shape (TH) profil circular, formă circulară cladding by brazing acoperire / placare prin lipire
circular shaping (mas-un) prelucrare a suprafeţelor cilindrice la cladding by rolling (met, plast) acoperire / placare prin
şeping (rar) laminare
circular shear blade (mas-un) (muchie de) disc de foarfece cladding by welding placare / acoperire prin sudare
circular cladding stripper dispozitiv de înlăturare a acoperirii
circular shears (mas-un) foarfece circular / cu discuri cladding rolling mill (met, plast) laminor pentru placare
circular-slitting saw ferăstrău circular de canelat clad material / metal material / metal placat
circular slot (T) scobitură circulară clad sheet steel (met) tablă (de oţel) placată
circular slotting (mas-un) mortezare a suprafeţelor cilindrice claim pretenţie, revendicare, drept, reclamaţie, acţiune, cerere,
circular stiffener (OM) inel de rigidizare afirmaţie, aserţiune; revendicare a priorităţii unei soluţii
circular tool (mas-un) cuţit disc / rotund tehnice; a solicita, a revendica, a cere, a pretinde
circulate a rula, a se roti, a funcţiona, a merge, a circula clam (TH) a încleia, a lipi; umed, lipicios; cleşte cu arc
circulate through a străbate, a circula (prin...) clamp (OM) clamă, brăţară, a prinde, a fixa (cu cleme / brăţări,
circulating circulant, periodic etc.)
circulating air aer recirculat clamp arm braţ de opritor / de clemă
circulating / floating assets (ec) capital circulant, fond de clamp bucket graifăr
rulment / de rulare clamp collar (OM) inel de strângere / de fixare, colier
circulating decimal / fraction (mat) fracţie zecimală periodică clamp connection (OM) racordare / asamblare / legare cu colier
circulating fan ventilator de recirculare / prin jug
circulating forced lubrication (OM, T) ungere forţată în circuit clamp coupling (OM) cuplaj cu manşon (din două bucăţi)
închis clamp dog (mas-un, OM) bloc / falcă de fixare laterală
circulating load sarcină de circuit (la morile în circuit închis) clamped length lungime de prindere
circulating lubrication / oiling system (T) ungere prin clamp frog întinzător de sârmă
circulaţie de ulei clamp-hook (for cranes) cârlig-cleşte pentru macarale
circulating mixer amestecător cu recirculare / cu pompă de clamping (met) prinderea ramelor după închiderea formei;
circulaţie (OM) strângere, fixare, prindere, încastrare
circulating pipe (hidr) conductă de recirculare clamping band (OM) bandă elastică de apăsare / de prindere
circulating scrap (met) deşeuri metalice interne, fier vechi din clamping bolt (OM) bolţ / şurub de fixare / de strângere / de
circuitul de fabricaţie consolidare
circulating water apă de circulaţie / de spălare / circulantă clamping bush (OM) bucşă de strângere / de asamblare
circulation (el) tensiune magneto-mo-toare; (mas) circulaţie, clamping by screwing up (OM) strângere (prin înşurubare)
rotaţie; (mat) integrală pe contur clamping chuck (OM, mas-un) mandri-nă de strângere, gheară
circulation head cap de spălare de prindere
circulation lubrication (T) ungere în circuit clamping claw cleşte de prins
circulation oven (met) cuptor cu circulaţie de gaze de ardere clamping collar (OM) brăţară / colier pentru ţevi
circulation pump pompă de (re)circulaţie clamping device (OM, alim, plast) dispozitiv de prindere (cu
circulation system lubrication (T) ungere prin circulaţie / în cleme, agrafe, etc. şi pentru curele late)
sistem închis (cu pompă, filtre, drosele, etc.) clamping dies (mas-un) bacuri / plăci de strângere
circulator (termo) conductă de legătură (şi la boilere sau clamping force (OM) forţă de strângere (şi pentru colier)
generatoare de abur) clamping head (met) cap de prindere (şi la turnare continuă)

- 70 -
clamping-in (OM) prindere, fixare claw coupling (OM) cuplaj cu gheare
clamping jaw (el) clemă; (l) falcă de strâns pânze de ferăstrău; claw hammer ciocan cu clichet / cu talpă
(mas-un) falcă de strângere; (OM) sabot de strângere / de claw off (cstr) a ciopli
fixare claw wrench cleşte de scos cuie
clamp(ing) nut (OM) piuliţă de presare / de strângere clay (met) argilă
clamping plate mandrină, placă de fixa-re / de strângere / de clayed argilos
presiune / de legătură a unei matriţe (şi la mase plastice) clay gun (met) maşină pentru astuparea orificiului de descărcare
clamping pressure forţă / presiune de închidere (a matriţei, a (la cuptoarele metalurgice)
colierului) / de menţinere a matriţei în timpul turnării clay plug (met) dop de argilă
clamping ring (OM) inel de strângere / de fixare, buşon de clay stopper (met) dop de argilă
bridă clay work (met) zidărie refractară
clamping ring stop opritor (limitator) inelar, inel de strângere al clean curat, pur; (met) neted, decapat; a curăţa, a epura, a şterge,
opritorului a spăla, a limpezi
clamping spring (OM) clamă elastică, colier elastic clean air aer pur / curat
clamping tool sculă de prindere / de fixare cleaned gas gaze epurate
clamp-on vice menghină de banc cleaner (el) aspirator electric; (ind chim) epurator; (met)
clamp stop motion mişcare de oprire cu şurub / cu clemă dăltuitor (la laminate), debavurator, curăţitor
clamp up a prinde, a strânge, a fixa clean flow (hidr) curgere fără vârtejuri (liniară / laminară)
clamshell benă, (macara cu) graifăr clean fuel combustibil / sursă de energie fără poluanţi sau
clamshell bucket (nav) graifăr impurităţi
clamshell dredger (nav) dragă cu graifăr cleaning curăţare, epurare, purjare, purificare; (alim) decantare,
clamshell excavator excavator cu graifăr limpezire
clap a lovi, a bate; a izbi; a vârâ; a îndesa cleaning barrel (met) tobă de curăţat
clapper armătură cu balama cleaning bench (met) masă de debavurare
clapper block pin (mas-un) ştift conic al plăcii rabatabile de cleaning brush perie curăţitoare
suport a port-cuţitului (la raboteză) cleaning cloth bumbac de şters
clapper box (OM) reazem rabatabil cleaning disk disc de curăţare
clarify (chim, alim) a limpezi, a decanta, a curăţa; a clarifica (o cleaning drum (met) tobă de curăţare
problemă) cleaning knife cuţit de finisare
clarifying (alim) cleiere a vinului, claritate; (ind chim) cleaning mixture amestec oxidant / pentru curăţire
limpezire, decnatare; curăţare (a unui lichid) cleaning needle ac de deburare
clarifying basin bazin de limpezire cleaning of blast-furnace gas (met) epurare a gazelor din furnal
clarifying tank (alim, ind chim) bazin de limpezire / de cleaning out purificare, rafinare
decantare, decantor cleaning power capacitate de curăţire
clashing of gears (auto, OM) zgomot / scrâşnet / hârâit făcut de cleaning-room equipment (met) instalaţie / echipament de
dinţi la schimbarea vitezelor curăţat piese turnate
clasp (cstr) scoabă, târnăcop; (OM) cârlig, clemă, element de cleaning solvent solvent pentru curăţare chimică
asamblare fără filet dar cu cârlig / cioc, cataramă; agrafă (şi cleaning strainer filtru
pentru hârtii); copcă; (TH) încuietoare, cârlig; a fixa cu cleanliness puritate
scoabă, a strânge cleanliness factor coeficient de puritate
clasp handle mâner cu fixator de arc cleanliness of the environment puritatea mediului(cu referire la
clasp headed nail cui cu cap rombic praf, agenţi agresivi, etc.)
clasp nut (OM) piuliţă divizată / spintecată clean of burr a debavura
class clasă, grupă, sortiment; calitate, specie; soi; categoric, clean oil (ind chim, T) ulei pur / fără aditiv / neaditivat
mulţime; a clasifica, a sorta clean out a curăţa
classification clasificare, clasare, împărţire în clase, sortare, clean-out door / hole (met) uşă / gură / orificiu de curăţare (a
gradaţie unui cuptor)
classification mill instalaţie de sortare clean-out valve (OM) supapă / ventil de purjare
classifier sortator, clasor (de minereuri, de bumbac etc.) clean room cameră (cu atmosferă) controlată
classifier overflow refuz (de la sortator) cleanse a curăţa, a limpezi, a rafina, a spăla
classify a clasifica, a sorta, a clasa cleanser epurator, racletă, arzător, detergent, praf de curăţat
classifying clasificare, sortare, clasare cleanser drum (met) tobă pentru curăţarea pieselor turnate
classifying cone clasor / sortator conic cleansing agent (chim) agent / substanţă de curăţat (şi
classifying drum cilindru de sortare, ciur rotativ detergent)
classifying jigging screen ciur vibrator / sită vibratoare de cleanup curăţare / finisare a suprafeţei după o prelucrare mai
sortare neîngrijită
classifying screen ciur / sită de sortare clear (TH) clar, limpede; neechivoc, lu-minos, curat, liber,
class of fabricated products serie de fabricaţie transparent; (nav)
class of pig iron (met) grupă / sortiment de fontă degajat, ferit, a evita (un banc, etc.); a limpezi, a draga; a
clatter zgomot, bătaie (la maşini); zornăit, zăngănit, huruit; a debloca, a clarifica, a descoperi, a redeschide / a reîncepe (o
zornăi, a zăngăni, a zurui, a hurui, a păcăni lucrare); a face formalităţile de sosire şi plecare, a descărca;
clattering zgomotos, cu huruit, care bate (despre maşini sau (autom) a repune / a aduce la zero; (inf) a goli (memoria), a
organe de maşini) şterge (ecranul, registrul), a curăţa (şi de viruşi); (el) a separa,
claw (OM) clichet, gheară, dinte, cleşte de scos cuie, foarfecă a deparazita, a întrerupe
(rar) clearance gabarit de navigaţie (la po-duri); (ec) cliring; (OM)
claw bar (OM) pârghie / cârlig joc, spaţiu li-ber între două piese, interstiţiu; (nav) autorizaţie
claw beam stâlp cu talpă de plecare a navei; (TH) spaţiu interval, distanţă
claw belt fastener (OM) agrafă de curea clearance angle (mas-un) unghi de detalonare la rectificare / la
claw bit (l) daltă-lingură aşezare / la prelucrarea profilurilor
claw elutch (OM) cuplaj / prindere cu gheare

- 71 -
clearance between collars (met, plast) deschidere a calibrului climbing motion mişcare ascensională
de laminare climb milling (mas-un) frezare în sensul avansului
clearance between rolls (met, plast) deschiderea cilindrilor de clinch nutuire; (nav) îmbinare în baionetă; (TH) a nitui, a ţintui
laminare clincher (ec) argument decisiv; (OM) clamă, nit, bulon, scoabă
clearance fit (OM) ajustaj cu joc clincher rim geantă auto cu talon
clearance for insertion (OM) joc de / pentru asamblare, joc de clincher tyre pneu cu talon
montare cling a se lipi, a adera
clearance gauge spion, şablon de profil; gabarit de izolare clinging power of fibres putere de aderenţă a fibrelor
clearance hole(s) (inf) grup de găuri coaxiale (la circuite clingy lipicios, vâscos, cleios, aderent
imprimate); (OM) diametrul cercului de trecere clink clamă, brăţară
clearance-loading gauge gabarit (dimensional) de încărcare clinker (met) clincher, bulgăre de zgură; a arde, a coace, a
clearance of piston (auto, OM) joc al pistonului sintetiza
clearance papers certificat de vamă clinkered dolomite (met) clincher de dolomită, dolomită
clearance sale (ec) lichidare a stocului (de mărfuri), sold, clincherizată
vânzare pentru a termina stocurile rămase clinker cooler (met) răcitor de clincher / de zgură
clearance space cameră de compresie clinkering (met) clincherizare, aglome-rare, sintetizare;
clearance volume (OM) spaţiu vătămă-tor / de siguranţă dar şi aglutinare; zgurifi-care, formare a clincherului, ardere a
reglabil, spaţiu rezidual între piston şi capul cilindru-lui la cimentului / a cărămizilor
sfârşitul cursei de compresie clinkery (met) cu conţinut de zgură
clearer roller cilindru curăţitor clinking (met) fisurare, fracturare (la turnare)
clear glass sticlă transparentă clip agrafă (pentru hârtie); (cstr) scoabă; (el) papuc, clemă,
clearing (alim) defecare; (cf) deblocare; (chim) limpezire, brăţară (pentru cabluri); (OM) bridă, colier, eclisă, cerc,
purificare, curăţire; (el) eliberare, deconectare; defrişare; (inf) brăţară, şarnieră; (TH) a taia, a forfeca, a scurta, a reteza, a
ştergere; (ec) cliring, decontare perfora, a decupa; (mas-un) dispozitiv mecanic de prindere;
clearing agent (alim, ind chim) agent de limpezire / de afinat (met) a debavura
clearing cylinder ciur rotativ clip bolt (OM) şurub cu gheară / cu cap-ciocan / de strângere;
clearing device (autom) instalaţie / aparat de verificat; (inf) crampon
dispozitiv de golire (de aducere la zero) clip lock închidere cu pârghie (la buteliile cu dop mecanic)
clearing key buton de readucere în stare de repaos clip match hook cârlig foarfece
clearing of a fault înlăturare a unui deranjament / a unei greşeli clip nut (OM) piuliţă cu clemă (de autoblocare)
clearness limpezime; (fiz) strălucire; luminozitate; (inf, c) clipped wire (met) alice obţinute prin tăierea sârmei trase
inteligibilitate (a vorbirii), claritate (a recepţiei); (TH) clipper (TH) cleşte, foarfece, maşină de tuns
capacitate de funcţionare, transparen-ţă, claritate, acuitate clippers cleşte de tăiat
clear of strays fără zgomote parazite clipping (met) debavurare
clear opening (OM) spaţiu liber, distanţă între două reazeme clipping bed (met) placă de tăiere (la presa de debavurare)
vecine clipping press (met) presă de debavurare
clear out a curăţi, a goli, a evacua clipping punch (met) poanson de debavurare)
clear valve opening secţiune liberă la o supapă complet clippings (met) deşeuri de tablă; tăieturi din ziare
deschisă clipping tool (met, plast) sculă / ştanţă de debavurare (după
clear varnish lac transparent turnare)
clear water apă disponibila / excedentară cloak a acoperi
cleat (cstr) sfert de buştean; (el) izolator cu clemă; (OM) pană, clock ceas; bază de timp; generator de ritm, sincronizator;
clemă, tachet, eclisă; scoabă, şipcă semnal regulat utilizat pentru controlul sistemelor operative
cleavage clivaj, despicare, desfacere (la minerale); divizibilitate (digitale)
naturală; scindare, spintecare; (met) exfoliere clocking error eroare de sincronizare / de ritm
cleavage angle unghi de clivaj clockwise (CW) în sensul acelor de ceasornic
cleavage brittleness (met) fragilitate intercristalină, tendinţă de clockwise direction (în) sensul deplasării acelor de ceasornic
rupere prin clivaj clockwise rifling (OM) ghint / filet pe dreapta
cleavage plane plan de clivaj / de rupere clod bulgăre, cocoloş
cleave a despica, a scinda, a crăpa clod coal (met) cărbune-bucăţi / bulgări
cleaved head (OM) cap crestat / cu caneluri clog (l) sabot; (TH) a obtura, a înfunda, a ancrasa, a împovăra, a
cleaver dispozitiv de tăiat (fibre optice) colmata, a îmbâcsi
cleaving despicare, crăpare; clivaj clogged (TH) împiedicat, frânat, înfundat, îmbâcsit, astupat
cleaving ax(e) topor / pană de despicat clogged strainer sorb înfundat (la pompe de aspiraţie)
cleft fisură, despicătură, plesnitură, crăpătură, şliţ, fantă clogged up colmatat, înfundat, blocat
clench (OM) clemă, nit; a strânge, a încleşta, a închide ermetic, clogging colmatare, înfundare, îmbâcsire, murdărire, ancrasare
a (se) agăţa clog-nosed vice menghină (specială) cu fălci înguste
clench / clinch a contract (ec) a încheia / a finaliza un contract clog up a colmata, a înfunda, a bloca
clevis (OM) toartă, inel, brăţară, capăt de furcă close încheiere, închidere, sfârşit; precis, exact, strâns (câmp de
clevis bolt (OM) şurub cu gaură pentru cui spintecat toleranţă), apro-piat; a închide, a aduna, a concluziona
clevis pin (OM) ştift cu cap şi gaură pentru cui spintecat close an account (ec) a lichida un cont
click pocnet, ţăcănit; (OM) clichet; pârâituri, pocnituri; (TH) close-annealed (met) recopt în cutie / în lăzi
clanţă, zăvor; a pocni, a ţăcăni close-annealed sheet (met) tablă recoaptă în cutii
clicker press presă de ştantat close annealing (met) recoacere în cutie / în lăzi
click spring (OM) resort / arc de înclichetare, arc de clichet close annealing furnace (met) cuptor de recoacere în cutii
climate maintenance climatizare, întreţinerea / menţinerea close-burning care arde înăbuşit
climatului close-burning coal (met) cărbune cocsificabil
climatic chamber / room cameră climatică / cu aer condiţionat close company (ec) societate închisă (controlată de cel mult
climatizer instalaţie de climatizare (şi a aerului) cinci asociaţi)
climax punct culminant / de vârf close coupling (OM) cuplaj strâns

- 72 -
close-cut fraction fracţiune îngustă closing cock (hidr, OM) robinet de închidere
closed centre distance (OM) distanţă dintre axe micşorată (la closing device dispozitiv de blocare / de închidere
angrenaje deplasate) closing flap clapetă / clapă de închidere
closed chain ciclu, nucleu closing head dispozitiv / cap de blocare / de închidere / de
closed-circuit arrangement legătură în buclă, circuit închis strângere
closed-circuit crushing sfărâmare / măcinare în circuit închis closing of accounts (ec) încheiere a contururilor
closed-circuit grinding macinare / maruntire în circuit închis closing price (ec) preţ / curs la închiderea bursei
closed-circuit installation / system instalaţie / sistem în circuit closing switch contactor, conector
închis closing time (el, mas) timp / durată de închidere; (plast) durată
closed contact contact normal închis / de repaus de închidere a formei / de coborâre a poansonului
closed crankcase machine maşină capsulată / cu carter închis closing travel (mas-un) cursă de închidere (a presei)
closed-cycle turbine turbină cu gaze în circuit închis closure închidere, încheiere; (cst, hidr) breşă (de închidere);
closed entry (el, c) intrare /suport cu goluri sau proeminenţe de aderenţă; (met, mas) închizător, obturator
anumite mărimi, pentru evitarea introducerii altor elemente closure component component / element de închidere (şi la
closed die (met, plast) matriţă închisă supape)
closed frame cadru închis / cu secţiune chesonată cloth (text) postav, stofă, ţesătură, pânză; (TH) îmbrăcăminte,
closed graph curbă închisă căptuşeală
closed groove (met) calibru închis (la laminare) clothe (TH, met) a îmbrăca, a acoperi, a proteja, a căptuşi
closed hole (OM) gaură cu fund / înfundată cloth filter candle filtru-lumânare (din pânză)
closed-impeller pump pompă cu rotor închis cloth filter dust collector filtru de praf, cu saci
closed-in presuure presiune statică în incintă închisă cloth impregnating machine maşină de împregnat ţesături
closed interval segment, interval închis clothing acoperire, protejare, căptuşire, îmbrăcare; (OM)
closed linkage contact prin forţă / forţat cămaşă (de cilindru),garnitură; (met) manta, înveliş,
closed-loop control reglaj (în circuit închis), comandă continuă căptuşeală
cu buclă de reacţie cloth laminate stratificat pe pânză (ca suport) (şi la curele
closed-loop servosystem sistem de reglare cu buclă închisă / cu pentru transmisii)
circuit închis / cu reacţie clotting coagulare; floculare
closed mould (met, plast) matriţă (de presare) închisă cloud nor; (el) efect de umbră, părţi clare şi părţi închise; a
closed pass (met) calibru închis marmora
closed position poziţie de cuplare cloudbursting / cloudburst treatment (met) curăţare (în jet) cu
closed ring ciclu închis alice
closed rivet (OM) nit montat cloud(ed) glass sticlă mată
closed single-V butt weld cusătură (de sudură) cap la cap în V, cloudiness (ind chim) tulbureală, tulburare; (fiz) turbulenţă,
cusătură în V fără rost între margini turbiditate
closed square pressure gas welding sudare cu gaze sub cloud point (fiz) punct de turbiditate (început de cristalizare),
presiune, fără rost între piese temperatură de tulburare
closed stand (met) cajă închisă clowhole (met) retasură
closed system sistem închis club (mas, OM) piston; (met) ţaglă; (el) lob (de radiaţie al unei
closed-tolerance (OM) (cu) toleranţă mică / strânsă antenei)
closed-tolerance forging (met) forjare (la cald) de precizie clue indicaţie, cod, cifru
closed weld (OM) îmbinare prin sudură, fără distanţă între piese clue word cheie a cifrului, cuvânt-cheie / titlu
close fit (OM) ajustaj cu strângere / strâns / forţat clump bulgăre, cocoloş; (nav) ancoră de beton / de fontă
close fractionation (mas-un) rectificare precisă clunch argilă refractară
close-grained cu granulaţie mică, microgranular; (plast) clusec unitate de putere (la pompe de vid) (=~1,33.10-6 watt)
microporos cluster (cstr, hidr) grup de piloţi; (fiz) aglomerat (complex) de
close-grained pig / steel (met) fontă / oţel cu granulaţie fină molecule, grup (cuib, roi, nor); (mat) fascicul; proiector de
close-grained structure structură densă magazie; (TH) aglomerare pensulă, fascicul, mănunchi,
close-grained texture structură cu granulaţie mică / fină, ciorchine, acumulare; (autom, inf) grupă; (el) ti-ristor (din mai
microstructură multe discuri); a grupa
close in a se apropia clustered dirijat, strâns / reunit în fascicul
closeness exactitate, precizie clustered flux inclusions incluziuni de flux împrăştiate (la
closeness of contact închidere fermă a contractului sudură)
close nipple (OM) racord drept, niplu cu filet pe toată lungimea clustered slag inclusions incluziuni de zgură împrăştiate (la
close-out (ec) lichidare de mărfuri sudură)
close packed lattice reţea cristalină compactă cluster gear (OM) mai multe roţi dinţate montate pe o bucşă
close-packed structure structură compactă cluster joint (OM) îmbinare a mai multor piese într-un nod
close packing ambalare compactă, rambleiaj dens cluster lattice reţea compactă
closer roll (met) cilindru superior de laminat profiluri cluster of plane surfaces fascicul de plane
close running fit (OM) ajustaj semiliber / intermediar (dar cu cluster point punct limită / de acumulare
tendiţă de joc) cluster rolling mill (met) laminor cu şase cilindri
close setting reglaj fin cluster sampling prelevare de mostre pe grupuri
close spaceing amplasare la intervale mici; (mas-un) densitate cluster set mulţime derivată, mulţimea punctelor limită
mare a ampla-sării granulelor (la disc de rectificat) clutch (auto, OM) cuplaj, ambreiaj, manşon, mufă
close stowing anchor ancoră cu braţe articulate şi traversă în nedecuplabilă, cârlig; a ambreia, a cupla
acelaşi plan clutch barrel (OM) tambur de ambreiaj
close tolerance forging (met) forjare de precizie / la toleranţe clutch casing / case (OM) carcasă / carter a(l) ambreiajului
strânse clutch collar (OM) manşon de cuplare
close up a rivet (OM) a nitui, a îmbina prin nituire clutch cone (OM) con de ambreiaj
close-up shot / view fotografie de aproape, prim-plan, detaliu clutch-coupling sleeve (OM) mufă de legătură / de cuplare / de
closing închidere; (el) conectare, anclanşare îmbinare

- 73 -
clutch cover (OM) capac de ambreiaj, capac al carterului de coal-gas tar gudron de gaze
ambreiaj coal hatch (nav) bocaport de buncăr
clutch disengaging spring (OM) arc de debreiere coal hopper şalandă de cărbuni
clutch disk (OM) disc de frecare (la un ambreiaj) coalification carbonizare
clutch disk facing (OM) garnitură a discului de ambreiaj coaling door (met, termo) uşă de focar
clutch dogs (OM) gheare de cuplare coalite (met) semicocs, coalit
clutch electrohydraulic control valve (OM) supapă coal mist (met) vapori / gaz de cărbuni
electrohidraulică de co-mandă a debreierii (vehicule amfibii) coal mud şlam de cărbuni
clutch engagement ambreiere coal oil gudron / ulei de huilă, petrol lampant
clutch facing(s) (OM) lame / garnitură / căptuşeală de ambreiaj coal output extracţie / transport / producţie de cărbuni
clutch fluid flywheel (OM) ambreiaj hidrodinamic / hidraulic coal paste (mixture of coal and oil) pastă de cărbuni (amestec
clutch gear (OM) mecanism de cuplare, pinion de arbore primar de cărbune şi ulei)
clutch housing carcasă / cutie carter a(l) ambreiajului coal slack deşeu de cărbune, cărbune mărunt
clutch lever (auto, mas-un, mas) levier al schimbătorului de coal slurry cărbune fin, cu multă apă
viteză, pârghie de cuplare / de decuplare coal-tar pitch smoală (de gudron) de huilă
clutch magnet (el) (electro)magnet de cuplare coaming (nav) ramă (de bocaport)
clutch operator (OM) schimbător de cuplu, dispozitiv de coarch bogie (cf) boghiu de vagon
operare asupra unui cuplaj / a unui ambreiaj coarch screw (OM) şurub cu cap pătrat
clutch out a debraia coarch wrench cheie franceză / reglabilă
clutch pedal clearance (auto) joc al pedalei ambreiajului coarse rugos, grosier, aspru, brut, neregulat, cu asperităţi mari
clutch pin (OM) gheară a cuplajului coarse adjustment (mas, el, metr) potrivire / ajustare / reglare
clutch plate (OM) disc de ambreiaj grosolană, brută / aproximativă, acord brut
clutch pressure plate (OM) disc al ambreiajului de fricţiune coarse aggregate piatră spartă (sub 6mm)
clutch release debreiere coarse breaking / crushing sfărâmare / concasare grosieră /
clutch release fork (OM) furcă a pârghiei de debreiere primară
clutch ring (OM) inel de cuplare coarse break-up dispersie grosieră
clutch shaft (OM) ax / arbore de ambreiaj, arbore de antrenare / coarse ceramics ceramică brută
primar coarse clearance fit (OM) ajustaj foarte larg / cu joc foarte
clutch spindle (OM) arbore de cuplare (şi pentru ambreiaje) mare
clutch stop (OM) frână de cuplaj / de ambreiaj coarse cloth ţesătură groasă
clutch throwout debreiere coarse control potrivire / ajustare / re-glare grosolană / brută /
clutch wheel (OM) roată de cuplare aproximativă
clutch with multiple laminated disks (OM) ambreiaj multidisc coarse crushing (cstr, ind chim, met) concasare / sfărâmare
clutter ecouri parazite pe un ecran grosieră
CO2 (-shielded) metal-arc welding sudare cu arc, în atmosferă coarse-crystalline (met) cu cristale / grăunţi cristalini mari
de CO2 coarse cut dinţare aspră / la pile, aşchiere grosolană
co-acting force (mec) forţă ce acţionează în acelaşi sens coase-drafting (met) banc de trefilat sârmă groasă
coagulable coagulabil, congelabil coarse-filamentous cu fire groase
coagulant coagulant coarse file pilă aspră / bastardă
coagulate a (se) închega, a (se) coagula coarse filter (hidr) filtru cu pietriş; (mas) prefiltru, filtru brut
coagulating agent (agent) coagulant coarse-fine relay releu de reglaj brut-fin
coagulating bath baie de coagulare coarse finish finisare, prelucrare grosieră
coagulation (alim) brânzire; (chim) coagulare, închegare coarse grain granulă / grăunte mare / grosolan (şi în
coagulation point punct / temperatură de coagulare metalografie)
coagulator (agent) coagulant coarse-grained macrogranular, cu gra-nulaţie mare, cu fire
coal cărbune (huilă); a carboniza; (termo) a face plinul de groase; mărime de grăunte (în metale) de ~5 (ASTM)
cărbuni coarse-grained cast iron (met) fontă cu structură
coal ash (met) cenuşă de cărbune macrogranulară
coal blending (met) amestec de cărbune coarse-(grained) sand nisip cu granu-laţie mare / grosier /
coal brick / briquette brichetă de cărbune macrogranular
coal by-products subproduse de la cocsificarea cărbunelui coarse-grained sandstone gresie grosieră / macrogranulară
coal cake brichetă (de cărbune) coarse-grained structure structură macro-granulară
coal carbonization (met) cocsificare a cărbunelui coarse-grain iron (met) fontă cu granule mari / macrogranulară
coal-carbonizing plant (met) cocserie coarse grind (mas-un) degroşare, şlefuire pentru degroşare
coal-carbonizing practice (met) tehnica cocsificării coarse grinding măcinare grosolană
coal charger (met) vagon de încărcare a cuptorului de coarse-ground grist (alim) şrot / măciniş grosier
cocsificare coarse indicator indicator brut
coal chemicals produse obţinute iniţial ca sub-produse la coarselly crystalline macrocristalin, macrogranular
transformarea cărbunelui în cocs metalurgic coarse material material grosier
coal derived gases / fluids gaze / fluide de cărbune / de la coarse meshed sleve sită cu ochiuri mari
procesarea cărbunelui coarse mesh wire sită (din sârmă) cu ochiuri mari
coal-dust praf / pulbere de cărbune coarse metal (met) mată
coal-dust firing (termo) focar pentru cărbune pulverizat coarse movement ajustaj / calaj brut, mişcare grosolană
coal-dust furnace installation instalaţie de ardere cu cărbune coarseness granulaţie / granulare brută, macro-granulaţie
pulverizat coarse pitch cutter (mas-un) freză cu dinţi mari / rari
coalescence legătură între materiale, cu sau fără topire (la coarse pitch tap (mas-un) tarod cu filet cu pas mare
sudură sau lipire prin difuzie) oarse powder (met, plast) pulbere cu granule mari
coal-fired încălzit cu cărbune coarse sieve sită cu ochiuri rare / mari
coal firing focar pentru cărbuni coarse-sized carbide carbid în bucăţi mari
coal gas gaz de huilă / de la distilarea cărbunelui / de iluminat coarse slurry noroi gros

- 74 -
coarse staple fibră groasă coefferdam val de pământ, ridicătură pentru a nu lăsa apa să
coarse structure (met) structură cu granule mari / grosolană pătrundă într-o excavaţie
coarse thread (OM) filet cu pas mare, filet grosolan; fir gros coefficient coeficient, indice, factor
coarse-tooth cutter (mas-un) freză cu dinţi rari / cu dinţi mari coefficient field corp / câmp al coeficienţilor
coarse tuning reglare / acordare / ajus-tare grosolană / brută / coefficient of adhesion coeficient de aderenţă / de adeziune
aproximativă coefficient of admission coeficient de umplere
coarse vacuum vacuum caracterizat prin 1...760 torri coefficient of compressive strain (mec) coeficient de stabilitate
coarse yarn fir gros de flambaj
coaster brake frână de roata liberă coefficient of contraction (met, plast) cifră / coeficient de
coat (chim) strat (de vopsea); (cstr) liant hidrocarbonat; (el) contracţie
armatură (de con-densator); (TH) manta, îmbrăcăminte, coefficient of cubic(al) expansion coeficient de dilatare
cuvertură, strat depus / de acoperire, căptuşire, înveliş, cubică / în volum
sediment, precipitat; a aplica un strat, a turna un strat de coefficient of discharge coeficient de debit, factor de descărcare
legătură, a placa, a metaliza, a îmbrăca, a căptuşi, a vopsi, a coefficient of drag coeficient de frânare / de tracţiune / de
zugrăvi, a unge, a acoperi (cu ceva) antrenare
coated abrasive hârtie / pânză abrazivă (obţinută prin coefficient of dry friction (T) coeficientul de frecare uscată
depunerea / lipirea abrazivului) coefficient of efficiency / of perfor-mance coeficient / factor de
coated electrode electrod acoperit / învelit / cu înveliş randament / de performanţă / eficienţă
coated film (plast) film / peliculă cu strat aplicat coefficient of elasticity (mec, OM) modul de elasticitate
coated hard-metal tip (met, mas-un) plăcuţă cu acoperire din coefficient of expansion (met, termo) coeficient de dilatare / de
aliaj dur (pe tăiş) expansiune / de destindere / de dilataţie
coated rod vergea de metal / electrod de adaos cu înveliş coefficient of expansion by heat (met, termo) coeficient de
coated with rubber cauciucat, acoperit cu cauciuc dilatare termică
coating (cstr) tencuială, învelitoare; (met, TH) acoperire, înveliş coefficient of friction (T) coeficient de frecare
protector, man-ta, strat, depunere, înveliş, protecţie; (el) coefficient of hardness cifră de duritate (Brinell)
izolaţie coefficient of heat passage (termo) coeficient de conductivitate
coating constituent (met) constituent al acoperirii / depunerii, termică
component al învelişului electrodului (de sudare) coefficient of heat transfer / transmi-ssion (met, termo)
coating gun pistol de vopsit coeficient de trans-mitere a căldurii / de transfer termic
coating knife racletă, răzuitor coefficient of hyraulic conductivity coeficient de filtraţie
coating material (met, alim, plast) material de / pentru acoperire coefficient of hysteresis loss (fiz, mec, T) coeficientul pierderii
coating resin răşină de acoperire prin histerezis
coating rolls (met, plast) cilindrii pentru aplicarea unei coefficient of impact coeficient dinamic / de impact
acoperire coefficient of lengthening coeficient / factor de (a)lungire
coatings acoperire, strat de protecţie, placare, izolaţie coefficient of linear expansion (met, termo) coeficient de
coating varnish email / lac de finisare / de împregnare dilatare liniară
coat with steel a placa cu oţel coefficient of load(ing) factor de sarcină
coaxial coaxial, cu axe suprapuse (ca direcţie); cablu coaxial coefficient of mass transfer coeficient de transfer de masă
coaxial transmission (OM) transmisie coaxială coefficient of resistance modul de rezistenţă
cobalt (chim) cobalt (Co) coefficient of roughness coeficient de rugozitate
cobalt steel (met) oţel (aliat) cu cobalt coefficient of skew coeficient de asimetrie
cobble (cstr) bolovan (de pavaj), a pava, a pietrui; (met) coefficient of sliding friction (T) coeficientul de frecare de
fărâmătură, cărbuni în blocuri rotunjite, laminare defectuoasă, alunecare
rebut de laminare, lipitură (material lipit între cilindrii de coefficient of thermal efficiency randament termic
laminare) coefficient of thermal expansion (termo) coeficient de dilatare
cobbling (met) lipirea materialului între / pe cilindrii de termică
laminare) coefficient of transfer constant constantă de propagare
cock (OM) robinet, ventil coefficient of utilization coeficient de utilizare
cockbill a atârna (despre o ancoră) coefficient of variation diferenţa între mărimea celor mai mici
cock handle cheie de robinet şi celor mai mari particule într-un amestec, expri-mată funcţie
cocking (OM) îmbinare cu prag (şi la flanşe) de valoarea nomominală
cockled effect efect de gofrare / creponare coefficient of variation in speed coefici-ent de neuniformitate
cockles (met) cute, gofraj, încreţire (defect la laminare) (a mersului)
cockpit starter (auto) demaror de bord (pentru pornirea coefficient of velocity (hidr) coeficient de viteză (caracterizează
motorului) neuniformi-tatea vitezei curentului)
cock plug (OM) cep de robinet coefficient of wear (T) coeficient / factor de uzură (foarte
cock system baterie cu robinet / de amestec (la băi şi duşuri) general)
cock wrench (OM) cheie de robinet coefficient region domeniul coeficienţilor
code (autom) cod, cifru, semnal; (inf) cod, succesiune de cifre ale coerce a constrânge, a impune condiţii / restricţii
unui sistem de numeraţie, corespunzătoare simbolu-rilor unui coercimeter (metr) aparat pentru măsura-rea intensităţii
alfabet; a codifica, a cifra magnetice
code digit cifră de cod coercive force (fiz, mec) forţă coercitivă
coder codificator, dispozitiv de codifi-care, traductor de cod, coesite (chim) dioxid de siliciu polimorf
programator, prelucrător de programe Coffin-Mawson law relaţie pentru estimarea durabilităţii
code wheel disc codificator / de codificare funcţie de deformarea plastică periodică
code word cuvânt de cod / cheie, succesiune de cifre coflexure săgeată
corespunzătoare unui simbol al alfabetului codificat cog (OM) dinte, zimţ, proeminenţă, camă, nas, prag, rebord; a
coding (inf) codificare, secvenţă de instrucţiuni codificate bloca; (mas-un) a dinţa, a zimţui, a eboşa, a degroşa; (met)
codliver oil (alim) untură de peşte blum, eboşă, a reduce
cog belt (OM) curea trapezoidală dinţată

- 75 -
cog down (met) a preforja, a reduce a lamina lingoul la ţaglă; coil heat-exchanger (termo) schimbător de căldură cu
(mas-un) a eboşa, a degroşa serpentină
cogent concludent, incontestabil coil-ignition system aprindere cu acumulator
cogent reason motiv valabil coiling înfăşurare (şi la rulouri de laminate, sârme), bobinaj,
cogged (OM) dinţat, zimţat spiră
cogged belt (OM) curea trapezoidală coiling drum (met, plast) tobă de înfăşurare
cogging (cstr) prag (la îmbinări), îmbi-nare cu crestături; (el) coil (of) pipe serpentină
viteză unghiula-ră fluctuantă / neuniformă a rotorului unui coil “opening” machine (met) maşină de desfacere / de slăbire
motor electric; (OM) angrenaj cu fusuri; (met, mas-un) a ruloului (înainte de recoacere)
degroşare, eboşare, prelaminare, preforjare coil pitch (el) pas al înfăşurării
cogging-down mill (met) laminor pregătiror / degrosisor, coil spring (OM) arc elicoidal
bluming coil transfer car (met) cărucior de transfer / de deplasare al
cogging-down pass (met) calibru de degroşare rapidă, trecere de ruloului
degroşare coil-type exchanger (termo) schimbător de căldură cu
cogging-down roll (met) cilindru degrosisor serpentină
cogging-down stand (met) cajă degrosisoare coil up (el, met, plast) a înfăşura / a forma un rulou, o bobină
cogging mill (met) laminor degrosisor, laminor bluming coil winding lathe / machine maşină de bobinat
cogging(-mill) stand (met) cajă degrosisoare coin monedă; a bate monedă; (met, plast) a imprima în relief, a
cogging(-mill) train (met) linie de laminor degrosisor / de ştanţa, a presa, a comprima
bluming coincide (el) a se afla în concordanţă; (TH) a coincide
cogging pass (met) calibru degrosisor (la laminoare) coincidence coincidenţă, suprapunere
cogging roll (met) cilindru de degroşare / de laminor bluming coincide with... a coincide cu...
cogging-roll train (met) linie de cilindri de degroşare / de coining ştanţare, imprimare (pe ambele feţe, de obicei la rece),
laminor bluming comprimare la forma finală, la sinterizare
cognitive skil competenţă pe bază de cunoştinţe cokability (met) capacitate de cocsare / de aglutinare
cog rack (OM, mas-un) cremalieră (şi de degroşare) coke (met) cocs, calamină, cărbune bituminos; a cocsifica, a
cog wheel (el) rotor cu poli aparenţi; (OM) roată cu cepuri / cu afina
fusuri / de lanţ / cu bolţuri coke ash (met) cenuşă de cocs
coherence (fiz) coerenţă, legătură, raport, (mat) totalitate a coke bed (met) pat de cocs, încărcătură (de cocs) de pornire
punctelor de acumulare ale unei mulţimi ce aparţin mulţimii coke blast furnace (met) furnal de cocs
respective coke breeze / cinder (met) praf de cocs, cocs mărunt
coherence range plajă / interval de sincronizare coke bunker (met) siloz / buncăr de cocs
coherent sheaf / stack (fiz) fascicul coerent coke burden / charge (met) încărcătură de cocs (la furnal)
cohesion coeziune, aderenţă, atracţie moleculară coke by-product (met) subprodus de cocs
cohesion / cohesive strength rezistenţă de coeziune / de coke-cement concrete beton de zgură
aderenţă (la lipituri) coke-charging (met) vagonet pentru dozarea cocsului
cohesionless incoerent, fără coeziune coke-chemical (ind chim, met) cocsochimic
cohesionless material material necoeziv coke chemistry cocsochimie
cohesive coeziv, aderent coke consumption (met) consum de cocs
cohesive force forţă de coeziune coke cooling chamber (met) cameră pentru distilarea uscată a
cohesive material material coeziv cocsului
cohesiveness capacitate adezivă / de lipit coke-discharging / drawing machine (met) împingător de cocs
coil (TH) bobină, spirală, inel, serpentină, ghem, colac, spiră, (el) coked residue (ind chim, met) reziduu de cocs
bobină, înfăşu-rare; (inf, met) rolă / rulou (de bandă); a (se) coke dross / fines (met) cocs mărunt
înfăşura, a (se) bobina, a rula coke dust (met) praf de cocs
coil banding machine (met) maşină pentru legat rulouri coke extinguisher (met) stingător de cocs
coil breaks (met) mici nervuri pe table, paralele cu direcţia de coke firing focar cu cocs
laminare (defect de grosime), îndoituri transversale ale benzii coke for / per charge (met) cocs în încărcătură, pat de cocs
(la desfăşurarea ruloului coke furnace / oven (met) cuptor de / cu cocs
coil conveyer (met) transportor de rulouri coke furnace block (met) baterie de cocsificare
coil cooling conveyer (met) transportor cu rol de răcire a coke gas (met) gaz de cocserie
rulourilor / colacilor (de sârmă) coke grading plant (met) instalaţie pentru sortarea cocsului
coil downending machine (met) maşină de răsturnat / de întors coke guide (met) placă de ghidare a cocsului la ieşirea din
a rulouri cuptor
coil clutch (OM) ambreiaj cu arc coke knocker (termo) ciocan pentru îndepărtarea pietrei de
coil condenser serpentină de răcire cazan
coil cooler B (alim, termo) refrigerent / răcitor cu serpentină coke lump (met) sfărâmătură de cocs
coiled electrode sirma de sudura / de electrozi coke number cifră de cocs
coiled filament spirală de încălzire coke oven (met) cuptor de cocs / de cocserie
coiled pipe serpentină coke-oven coal tar (ind chim, met) gudron de cocserie
coiled spring (OM) arc elicoidal cilindric coke-oven gas (met) gaz de cocserie
coiled steel (met) (laminate de) oţel în rulouri coke-oven plat (met) baterie de cocsificare, cocserie
coiled strip (met) bandă în rulouri coke packing (met) şarjă de cocsificare
coiler (device) (mas) maşină de înfăşu-rat; (ind chim, termo) coke per charge (met) cocs de încărcătură (la cubilou)
serpentină; (met) înfăşurător de rulouri coke pig iron (met) fontă de cocs
coiler drum (met) tambur / tobă de înfăşurare coke plant / cokery (met) cocserie
coiler gear (met) antrenarea / transmisia înfăşurătorului (de coke producer (met) gazogen cu cocs
rulouri) coke pusher / coke pushing ram (met) împingător de cocs
coiler stand (met) batiu / suport al înfăşurătorului (de rulouri) coke-quenching car (met) stingător de cocs
coke-quenching tower / station (met) turn de stins cocs

- 76 -
coke rate (met) modul de distribuire a încărcăturii de cocs cold drawn (chim, alim) extras la rece prin presare (uleiuri);
coke screening plant (met) instalaţie de ciuruit cocs (met, plast) tras la rece, trefilat
coke scrubber (met) spălător de gaz cu umplutură de cocs cold-drawn pipe ţeavă trasă la rece
coke split (met) cocs de încărcătură (la cubilou) cold-drawn steel (met) oţel tras la rece
coke-storage bin (met) siloz / depozit de cocs cold dressing îndreptare la rece
coke tar (ind chim, met) gudron de cocs cold drying uscare cu ajutorul deshidratanţilor
coke test determinare a cifrei de cocs cold end lipitură rece
coke-to-metal ratio (met) raport cocs-metal cold extrusion extrudare la rece (mase plastice şi materiale
coke tower (met) coloană cu umplutură de cocs metalice)
coke value cifră de cocs cold-finish a finisa la rece
coke-watering car (met) stingător de cocs cold-finished prelucrat / tras (metale) / finisat la rece
coke wharf (met) rampă pentru descărcarea cocsului cold-finishing finisare la rece
coking (met) cocsificare cold-finishing rolling mill (met) laminor finisor la rece
coking capacity (met) capacitate de cocsificare cold-finishing stand (met) cajă finisoare la rece
coking chamber (met) cameră de cocsificare cold flow capacitate de curgere / de deformare plastică la rece;
coking coal cărbune cocsificabil contracţie remanentă
coking index capacitate de coacere; (met) indice de cocsificare cold-forge (met) a forja la rece
coking mass (met) pilot de cocs cold-forging (met) forjare la rece
coking oven (met) cuptor de cocsificare cold form (met, plast) a forma / a deforma / a profila la rece
coking plant (chim) cocserie; (met) uzină de cocsificare cold forming (met, plast) formare / fasonare / deformare /
coking power putere de aglutinare a unui cărbune, capacitate de profilare la rece
cocsificare cold galvanising (met) galvanizare / zincare la rece, acoperire
coking time (met) perioadă / timp de cocsificare cu zinc prin vopsire cu o suspensie cu solvent
cold frig, rece, fără (radio)activitate cold glue clei rece de tâmplărie
cold-age hardening (met) durificare prin ecruisare / prin cold-ground (pulp) pastă mecanică obţinută la rece
prelucrare la rece (şi la aliaje neferoase) cold hammer a ecruisa prin forjare
cold air aer rece cold hammering ecruisaj
cold(-air) blast (met) (in)suflare cu aer rece (la cuptoare) cold-hardened steel (met) oţel ecruisat
cold air inlet (met) admisie / intrare de / pentru aer rece cold hardening durcisare, ecruisare
cold application (OM, met) montaj / asamblare la rece cold-heading (met) refulare / nituire / căpuire la rece
cold bend test încercare de îndoire la rece cold-heading die matriţă de refulat / de căpuit la rece
cold-blast (met) a (in)sufla cu aer la rece (la cuptoare) cold-heading tool sculă de căpuit la rece
cold-blast furnace (met) cuptor cu aer la rece cold impact forging (met) matriţare prin extrudare la rece
cold-blast sliding valve (met, OM) vană-sertar pentru aer rece cold iron (met) fontă rece, oţel forjat la rece
cold blocking matriţare la rece could joint asamblare la rece; defect de lipire (încălzire
cold blowing (met) (in)suflare cu aer rece neadecvată, adezivul neavând suficientă capacitate de
cold bonderizing (met) procedeu de fosfatare / bonderizare la umectare)
rece cold junction lipitură / sudură (la) rece / de referinţă (la
cold breakdown plastifiere la rece termocuplu)
cold-brittleness (met, plast) fragilitate la rece cold mass masă (de aer) rece
cold-brittle steel (met) oţel fragil la rece cold metal (met) încărcătură / şarjă rece
cold carrier agent frigorific cold mill (met, plast) laminor pentru laminare la rece
cold-cast (met) turnat la temperatură joasă; a turna la cold moulding formare (prin presare)
temperatura joasă coldness frig, răcoare, răceală
cold-cathode (el) catod rece / a cărui funcţionare nu depinde de cold piercing (met) perforare la rece
temperatură cold pilger rolling (met) laminare la rece în pas de pelerin
cold charge (met) încărcătură rece (şi la furnal, la cuptoare) cold plasticity (met, plast) plasticitate la rece
cold chisel daltă pentru tăierea capetelor de bară la forjă, daltă cold plate placă cu circuit de răcire, disipator de căldură la
de canelat circuite electrice cu degajare mare de căldură
cold circular saw (mas-un, met) fierăs-trău circular pentru cold polymerisation (ind chim, plast) polimerizare la rece
tăiere la rece cold-press a matriţa la rece
cold coating îmbrăcăminte din mixturi asfaltice, executată la cold-pressing (met, plast) matriţare / extrudare la rece
rece cold pressure extrusion welding sudare la rece prin extrudare
cold composition compoziţie (şi nemetalică) la rece / în stare cold pressure welding sudare la rece prin presare
răcită cold pressure upset welding sudare la rece prin refulare
cold compressing / compacting presare / compactare la rece cold quenching (met) călire la rece
cold crak / cracking (met) fisură / fisurare la rece (cauzată de cold reduction (met) deformare / reducere / fasonare la rece
tensiuni) cold reduction mill (met) laminor pentru laminare la rece
cold crushing strength rezistenţă la compresiune la temperatură cold reserve echipament de rezervă nealimentat
scăzută cold reservoir / source (termo) sursă rece / de frig, sursă de
cold cure întărire la rece, conservare / preparare / tratare la rece căldură cu temperatura cea mai joasă
(a alimen-telor); (plast) vulcanizare la rece cold resistance rezistenţă la îngheţ
cold cutting (met) tăiere la rece cold reveting nituire la rece
cold deformation deformare / fasonare / formare / profilare la cold-roll (met, plast) a lamina la rece, cilindru pentru laminare
rece la rece
cold draw a trage / a trefila la rece cold-rolled (met, plast) laminat la rece
cold drawing (met, plast) laminare / trefilare la rece cold rolled sheet steel (met) oţel (tablă) laminat(ă) la rece
cold-drawing bench (met, plast) banc de trefilat / de tras la rece cold-rolled steel (met) oţel laminat la rece
cold-drawing die (met, plast) calibru de tras la rece, filieră de cold-rolled strip (met) bandă laminată la rece
trefilat la rece cold-rolling (met, plast) laminare la rece

- 77 -
cold-rolling department (met, plast) secţia / uzina de laminare collapsing length (mec, OM) lungime critică la care începe
la rece flambajul
cold-rolling mill (met) uzină de laminat / laminor la rece, collapsing load efort / sarcină critic(ă) de flambaj de / de rupere
dresare, îndreptare (prin laminare la rece) la flambaj
cold-rolling stand (met) cajă a unui laminor de laminare / collapsing of bobbles (T) spargere a băşicilor (la emulsii)
dresare / îndreptare la rece collapsing pressure presiune de turtire
cold saw ferăstrău de tăiat la rece collapsing tap (mas-un) tarod reglabil / expansibil
cold sawing tăiere la rece collar (el) manşon de cablu, mănunchi; (OM) bridă, şaibă, colier;
cold setting întărire la rece etrier, flanşă, manşon, brăţară, inel, guler, balot, co-lac, lagăr
cold settling decantare la rece cu inel de ungere; (met) umăr la calibrul de laminare, topirea
cold shears foarfece pentru tăiere la rece metalului în zona influenţată termic (la sudură); a curba, a
cold-short / brittle fragil la rece / la temperatură joasă îndoi, a (se) ondula
cold-shotness rupere / fragilitate la rece collar beam grindă de carpen, riglă
cold shrink / expansion fitting asam-blare prin contracţie la collar bearing / bushing (OM, T) cuzinet cu umăr
frig, calare / îmbinare prin răcire collar buster sculă de instrumentaţie
cold shut (met) loc de sudură rece (la piese turnate cu collar clamp (OM) brăţară, colier
temperatură prea joasă sau turnare prea lentă), lipitură / collared drill pipe conductă / ţeavă cu mufă
picătură rece (defect la sudare) collared nut (OM) piuliţă cu guler
cold solder joint lipitură cu umectare proastă, cu porozitate din collared pin (met) tijă de ghidare a ramei de formare
cauza încăl-zirii insuficiente şi necurăţării suprafeţei collar end bearing (OM, T) lagăr cu umar
cold spruing (met) decapare la rece collargol (chim) colargol; argint coloidal
cold stamping matriţare la rece collaring (met) înfăşurare (de rulou)
cold-start(ing) ability capacitate de pornire la rece collar journal (OM) fus cu umeri
cold start temperature (hidr) tempera-tura la care sistemul collard marks (met) urme inelare / imprimări de la cilindrii de
hidraulic începe să funcţioneze (nu neapărat la capacitate) laminare
cold storage antrepozit frigorific collar nut (OM) piuliţă cu guler / cu umăr
cold-storage meat (alim) carne îngheţată / congelată collar of shaft (OM) coroană / umăr a(l) arborelui
cold storage room cameră frigorifică collar pin (OM) şurub prizonier cu guler
cold-storage truck autocamion frigorific collar pipe ţeavă de suprafaţă / de ancoraj
cold strengthening (met) îndreptare / netezire la rece collar plate (OM) colier, etrier, jug
cold strain a deforma / a întinde la rece collar screw (OM) şurub cu bridă / cu guler (la cap)
cold-straining (chim, met, plast) întărire ecruisare, deformare / collar sleeve coloană de ghidaj
întindere la rece collar step (OM) cuzinet inelar
cold streching etirare la rece collar step bearing crapodină / lagăr în pieptene / în trepte
cold strip (met) bandă laminată la rece collar stud (cstr, OM) bulon de legătură / de îmbinare
cold-tempering durificare prin ecruisare collar thrust bearing (OM) lagăr axial canelat / pieptene; palier
cold test încărcare la rece; determinare a temperaturii de canelat, cu umăr axial
congelare; test la temperatură joasă collate a compara, a colaţiona, a interpola
cold thickening (alim, T) îngroşare la rece (şi despre lubrifianţi) collateral (security) (ec) garanţie / cauţiune suplimentară
cold trap (termo) tubulatură care prin răcire forţată permite collating interclasare, colaţionare, interpolare
captarea vaporilor condensabili collator dispozitiv de sortare sau aranjare (şi la birotică); (inf)
cold treatment (met) tratament al metalelor şi aliajelor, sub 0C subrutină de transformare mai multor fişiere într-unul singur
cold-upsetting (met) refulare la rece collect a colecta (date, impurităţi, etc.)
cold-upsetting die matriţă de refulat la rece collection sequence secvenţă de selectare / de sortare
cold vulcanization vulcanizare la rece collecting channel canal colector
cold-water retting topire în apă rece collecting drain dren(aj) colector
cold welding sudare la rece / fără preîncălzire collecting electrode electrod de precipitare / colector
cold wide strip (met) bandă lată laminată la rece collecting funnel (TH) pâlnie colectoare, canal colector
cold wide strip mill (met) laminor la rece pentru bandă lată collecting like terms (mat) reducere a termenilor asemenea
cold work (met) prelucrare la rece, a prelucra la rece collecting main canal colector / de drenaj
cold workability (met) prelucrabilitate / deformabilitate la rece collecting pipe ţeavă / conductă colec-toare; linie generală de
cold-work hardening (met) durificare prin ecruisare, durcisare conexiune, conductă comună
cold-work hardened steel / metal (met) oţel /metal / aliaj collecting sand nisip colector
(neferos) durificat / ecruisat la rece collecting tank bazin colector / de colectare
cold-working (met) prelucrare / fasonare / deformare la rece; collection (TH) colecţie, culegere
ecruisare collection of samples colectare de probe
cold working of blast-furnace (met) mers rece al furnalului collector (TH) colector, bazin de apă, rezervor de reţinere; (el)
cold-work steel (met) oţel pentru prelucrare la rece comutator; (hidr) colector / galerie de drenaj; (mas) cameră
Cole pump pompă Cole / cu palete fixate pe suprafaţa unui colectoare de supraîncălzitor, ţeavă colectoare, agent colector;
tambur rotativ (el) colector (la transistor), electrod de captare
collapse strength rezistenţă la presiunea exterioară (la un collector bar (el) lamelă de colector; şină colectoare (la baterie
recipient) de cocsificare)
collapsible mould matriţă articulată collector ditch canal / şanţ colector
collapsible prop stâlp metalic telescopic collector line conductă de preaplin
collapsible reamer (mas-un) lărgitor cu bacuri articulate collector plate anod / placă colector(oare)
collapsible steel form formă metalică demontabilă collector-shoe gear cursor, piesă alunecătoare
collapsing turtire, strivire, flambaj, prăbuşire, deformare, collet (OM) manşon conic, inel / man-drină / de strângere / de
decapotare prindere / de fixare, manşon de prindere, bucşă elastică; guler,
collapsing force (OM) efort / forţă de rupere (la compresiune jug, cadru
sau flambaj)

- 78 -
collet chuck (mas-un) mandrină cu bucşă elastică; inel de colour test determinare a culorii
mandrină, dispozitiv de strângere colour tone nuanţă de culoare
collet lathe (mas-un) strung cu (prinderea piesei în) bucşă colour velocity gauging măsurare a debitului prin metoda
elastică colorimetrică
collide a intra în coliziune, a se ciocni columbium (chim) niobiu (Nb)
collimate a colimata, a strânge în fasci-cul paralel; a vizualiza, a column (cstr, TH) coloană, stâlp; şir; (ind chim) turn de
face paralel distilare; coloană, şpalt, rubrică
collimating cone con colimator columnar crystal (met) cristal columnar
collimating cylinder cilindru colimator column clamp dispozitiv pentru blocarea coloanei
collimation colimatare, concentrare, focalizare column evaporation concentrare / evaporare în coloană
collimation line linie de vizare column evaporator coloană de concentrare
collinear coliniar, cu o dreaptă comună column filling (alim, ind chim) umplutură / umplere a coloanei
collinear load sarcină liniară / coliniară column mixer coloană de amestec
collinear planes plane cu o dreaptă comună column loading (alim, ind chim) încărcare a coloanei
collision (cf) ciocnire (de trenuri), tamponare; (fiz) ciocnire, column packing umplutură a coloanei
şoc; (mat) coliziune; (nav) abordaj, coliziune column pitch distanţă / interval între coloane
collision activation probability probabilitate de dezactivare column scrubber (ind chim, met) coloană pentru spalarea
prin şoc gazelor
collisional heating încălzire la coliziune column sleeve (mas-un) manşon (şi alunecător) al coloanei (la
collision bulkhead (nav) perete de coliziune-prova maşini radiale de găurit)
collision coefficient (mec) coeficient de şoc / de restituire column still coloană de distilare
collision damping amortizare prin ciocniri / prin şoc column-type drilling machine (mas-un) maşină de găurit cu
collision density densitate de ciocniri coloană
collision excitation excitare prin şoc / prin ciocnire column washer scruber cu coloană
collision loss pierderi prin ciocniri column ways ghidaje verticale (de batiu)
collision of the first kind şoc de ordinul / speţa I colza oil ulei de rapiţă
collision rate (fiz) numărul mediu de ciocniri ale unei molecule comb (cstr) creastă / coamă de acoperiş; (TH) pieptene
într-un gaz combination combinaţie
collision station (nav) post de gaură de apă combinational tone (fiz) sunet combinat
collision theory teoria ciocnirilor combination atmospheric-vacuum rerun unit instalaţie
colloid dispersie de particule mici, în care fenomenele combinată de distilare secundară la presiune atmosferică şi în
superficiale joacă un rol dominant vid
colloidal coal cărbune mărunt combination cistern and siphon barometru cu sifon
colloidal solution (chim) soluţie coloidală combination cracking cracare combinată / mixtă
colloid mill moară coloidală combination dies stanţă combinată (pentru executarea
colloid osmotic pressure presiune osmotică coloidală concomitentă a mai multor operaţii)
colmonoy (met, T) aliaj bogat în nichel, pentru acoperiri combunation drill (mas-un) burghiu combinat (pentru găuri de
rezistente la uzură centrare)
colonial spirit (chim) alcool metilic combination firing (termo) încălzire combinată
colophony (chim) sacâz, colofoniu combination gas gaze umede / bogate
colorimeter (metr) colorimetru combination heat (chim) căldură de formare / de reacţie
colorimetric purity puritate colorimetrică combination lever bară de avans a sertarului la motoarele cu
colorimetry colorimetrie abur
colour culoare, colorit, cerneală, a vopsi, a colora; cromatic, combination lock broască, lacăt cu cifru secret
colorat, în culori combination of water gas and distillation gas gaz de apă, gaz
colour after burning culoare după ardere sărac
colourant colorant combination pliers cleşte patent / universal
colouration vopsire, colorare combination rubber tape bandă izolantă din cauciuc
colour break-up (fiz) descompunere a culorilor combinations schimbări simple
colour changing schimbare a culorii, schimbător de culoare combination seal (OM) etanşare combinată (mai multe tipuri la
colour depth intensitate a culorii un loc)
coloured filter filtru de culori combinations of n things r at a time (mat) combinări a n
coloured tracer thread (el) fir indicator colorat (pentru obiecte luate câte r
marcarea conductoarelor unui cablu) combination standard gauge calibru tampon universal
colour fastness stabilitate / rezistenţă a culorii combination string coloană combinată / telescopică
colour filter filtru cromatic combination suit salopetă, halat, combinezon (de lucru)
colour grinder moară de măcinat vopsea combination turbine turbină mixtă cu acţiune şi reacţiune
colouring colorare, vopsire combine combină; (TH) a lega, a combi-na, a amesteca, a
colouring body colorant artificial unifica, a compune, a fuziona
colouring pan cadă de vopsire combined action acţiune combinată
colour insensible emulsion emulsie insensibilă (la culori) combined carbon (chim, met) carbon legat (chimic)
colourless incolor, fără culoare, acromatic combined cooling răcire mixtă / combinată
colour like metal culoare metalică combined compressed-air hydraulic brake (OM) frână
colour measurement colorimetrie hidropneumatică
colour response sensibilitate spectrală / de culoare combined coupling cuplaj mixt
colour reversion îngălbenire combined diagram diagramă însumată
colour-sensitive sensibil la culoare combined fuse and switch întrerupător cu siguranţă
colour shade nuanţă de culoare combined gear pair (OM) angrenaj mixt / cu mai multe perechi
colours in oil pigmenţi în ulei de roţi (co-nico-cilindrice, cilindro-melcate, etc.)
colour stability stabilitate a culorii combined mill moară (cu bile) compartimentată

- 79 -
combined mixer and sifter agregat de amestecare şi ciuruire comminute a sfărâma, a fărâmiţa, a mărunţi, a pulveriza
combined nitrogen (chim, met) azot legat (chimic) comminution fărâmiţare, sfărâmare, pulverizare
combined rack-and adhesion railway cale ferată mixtă (cu commission autorizaţie, brevet; comisi-on; comisie, însărcinare;
aderenţă şi cu cremalieră) împuternicire; efectuare; aplicare; (nav) a arma o navă; (TH)
combined strength rezistenţă la deformare complexă / compusă a da în funcţiune, a însărcina, a inaugura
combined stress (mec, OM) tensiune complexă / compusă commit a comite, a săvârşi, a încredinţa; a angaja
combining heat căldură de formare / de combinare commitment angajament; obligaţie (şi întzr-un contract)
combining nozzle ajutaj de amestec commodity (ec) marfă (bun de larg consum)
comb-type gauge for screw threads (mas-un) calibru, pieptene commodity exchange (ec) bursă de mărfuri
pentru filetul şuruburilor commodity market (ec) piaţă a materiilor prime
comburent comburant common (TH) simplu, obişnuit, comun, frecvent, grosolan,
combustibility inflamabilitate ieftin; (el, c) punct de conectare comună în receptoare,
combustible inflamabil, combustibil, carburant calculatoare, etc.
combustible composition amestec combustibil common bit (mas-un) burghiu plat cu faţetă de ghidare
combustible gas combustibil gazos, gaz inflamabil common brass (met) alamă comercială / nealiată / aliaj simplu
combustion ardere, combustie; (chim) reacţie chimică exotermă Cu-Zn
combustion chamber cameră de ardere / de fum / de combustie, common carriage bolt (OM) şurub de fixare / de blocare
focar common denominator (mat) (cel mai mare) numitor comun
combustion conditions (met, termo) condiţii de ardere common difference (mat) raţie (la progresii aritmetice)
combustion control (termo) controlul parametrilor ce common fraction (mat) fracţie simplă / ordinară
influenţează arderea common logarithm (mat) logaritm zecimal / uzual
combustion cut-off sfârşit / întrerupere a combustiei common main (hidr) conductă colectoa-re; (el) linie principală,
combustion degree grad / eficienţă a(l) combustiei conductor comun
combustion engine motor cu combustie internă common measure (mat) divizor comun
combustion flue (met, termo) canal al focarului common ratio (mat) raţie (la serii şi la progresii geometrice)
combustion furnace cuptor de ardere / pentru analize common resin smoală de răşină, colofoniu, sacâz
combustion gases gaze de ardere common salt (alim, chim) sare de bucătărie, clorură de sodiu
combustion heat (termo) căldură de ardere / de combustie common size dimensiune brută
combustion limits limite de aprindere / de ardere common slide valve (OM) (supapă cu) sertar plan / simplu
combustion mist combustibil pulverizat common windlass troliu cu manivelă
combustion rate (termo) viteză de ardere / de combustie common year an obişnuit (365 zile)
combustion temperature temperatură de combustie / de ardere communicating vessels vase comunicante
combustion test stand instalaţie pentru controlul / verificarea communication comunicare, comunica-ţie, transfer de
combustiei informaţii; dialog între operator şi calculator; legătură;
combustion value putere calorică înştiinţare, raport
combustor (termo) cameră de ardere commutation (autom, el) comutare, comutaţie; (mat) permutare
come down a se precipita, a se prăbuşi commutator (el, mec) comutator
come in a se împărţi, a se clasifica, a pune în producţie, a începe commutator bar / combar lamelă de colector
(o exploa-tare), a intra (într-o incintă) commutator brush (el) perie colectoare / de colector
come in / on plan / scheme a lua parte / a participa la un plan / commute a comuta, a schimba
la un proiect compact construction / design sistem constructiv / soluţie (de
come into contact a veni (a intra) în contact proiectare) compact(ă)
come off a (se) degaja compact disk (c) compact-disc, sistem de înregistrare şi redare
come out to (the) wrong side (ec) a ieşi în pierdere (financiară) prin metode digitale
come over a veni peste, a se suprapune compact / solid fuel combustibil solid
come to a stand still a înceta, a stagna (producţia, comerţul, compact grained cu granulaţie compactă
activitatea) compacting (c) recompactare, obţinere a unei singure zone
come up for auction (sale) (ec) a fi scos / vândut la licitaţie libere în memoria internă
comma virgulă compacting equipment utilaj de tasare
command (TH) (mărime de) comandă; (inf) instrucţiune, ordin; compacting pressure presiune de apăsa-re / de compactare (şi
a comanda, a ghida la sinterizare)
command resolution (el, autom) tole-ranţa valorii unui semnal compaction roller cilindru compresor
de comandă compactor cilindru compresor / compactor
command language (inf, autom) limbaj al instrucţiunilor compact with roller (met, plast) a lamina, a mandrina (cu role)
command word (inf) cuvânt de comandă / al unei instrucţiuni companion hatch (nav) capac de tambuchi
(de intrare / ieşire) companion keyboard tastatură / clavia-tură la distanţă
commencement of production punere în producţie, începere a conectată în paralel
producţiei companion way (nav) scară între două punţi, tambuchi
comment (c, inf) comentariu (al unui program-sursă) company întreprindere, societate
commerce comerţ, circulaţie (de mărfuri) company-ownedoutlet (ec) piaţă de desfacere a unei companii
commercial aluminium aluminiu de calitate comercială comparative quality coeficient de calitate
commercial casting (met) fontă / piesă turnată de calitate comparative / comparison test încercare / verificare
comercială comparativă
commercial grade / quality calitate comercială comparator (metr) comparator; schemă logică combinaţională;
commercial iron fier tehnic / de calitate comercială (OM) amplificator diferenţial
commercial run proces industrial / la scară industrială comparing rule riglă gradată
commercial steel (met, ec) fier / oţel de calitate comercială comparison measurer aparat comparator
commercial value (ec) valoare la preţul pieţei, valoare comparison spectrum spectru / interval de comparaţie
negociabilă compartment compartiment, cabină
commingler amestecător compartment dryer (alim, ind chim) uscător cu camere

- 80 -
compartment furnace cuptor cu camere complete oxidation (chim, met) oxidare completă
compartment kiln cuptor cu camere succesive (tip Mendheim) completing circuit circuit de închidere
compartment mill moară tubulară, compartimentată completion completare, împlinire, înde-plinire,extindere,
compass (TH) rază, cuprins, întindere; (metr) busolă, compas prelungire, terminare
magnetic completion bond garanţie (la executarea unei lucrări)
compasses compas de mână completion date termen (de predare a unei lucrări)
compass gimbals suspensie cardanică de compas completion period / time termen / durată de execuţie a unei
compatibility compatibilitate lucrări
compatible compatibil complex ore (met) minereu complex
compatibleness miscibilitate complex combination combinaţie complexă (şi de materiale /
compendium compendiu, conspect, rezumat substanţe)
compensate a compensa, a echilibra, a aduce la zero complex valued complex, cu valori complexe
compensate for a compensa, a neutraliza, a egaliza compliance încuviinţare, acord; (mec) capacitate de cedare;
compensated shoe brake (OM) frână echilibrată / compensată (rezistenţă la) arcuire; suspensie / capacitate elastică
cu saboţi compliance coefficient (OM) coeficient de arcuire, factor de
compensating beam (cf) balansier compensator; (OM) pârghie cedare / de rezistenţă la arcuire
de compensare compliant elastomer pad (OM, T) cuzinet (şi de lagăr axial)
compensating device compensator din compoziţie polimerică / elastomerică
compensating dog (mas-un) antrenor special pentru comply with a corespunde (la...), a face faţă (la...), a îndeplini, a
compensarea erorilor la divizare satisface
compensating gear (OM) angrenaj / mecanism de compensare / component component(ă), termen, reper, piesă, organ al unui
diferenţial ansamblu
compensating lead conductă de compensare / de egalizare component analysis analiză factorială
compensating lead wire (el) conductor de compensaţie / de component family familie de piese (în tehnologia de grup)
egalizare compose a culege (un text); (TH) a compune
compensating lever pârghie de echilibrare, compensator composite (chim) amestec, compoziţie; montaj foto(grafic);
compensating network egalizator; reţea de compensare; compus, compozit, combinat, mixt; complex
dispozitiv de stabilizare composite beam grindă compusă sau din material compozit
compensating pipe (termo, hidr) compensator de dilataţie composite bearing (OM, T) lagăr din material compozit
compensating stuffing box (OM) presetupă de dilatare / de composite body caroserie mixtă (din oţel şi material plastic)
compensare composite cargo încărcătură mixtă (şi de mărfuri)
compensating tank vas, rezervor de compensare / de egalizare composite electrode electrod dublu / cu două vergele
compesation compensare, compensaţie, indemnizaţie, composite float flotor de adâncime
despăgubire; (autom, el, mec) compensare, egalizare, composite force forţă rezultantă
corectare a erorilor datorite componentelor composite function funcţie compusă / de funcţie
compensation brake gear (OM) tijă a distribuitorului / composite gear (OM) angrenaj executat din compozit, roată
mecanismului de frână dinţată combinată (din metal şi fibre, metal şi compozit,
compensation for damages compensare a daunelor numai din material compozit, etc.), roată melcată bimetalică
compensation joint îmbinare / articula-ţie (compensatoare) de composite joint (OM) îmbinare combi-nată (de exemplu, nituită
dilataţie / de dilatare şi sudată)
compensation method metodă de compensare / de zero composite material material compozit
compensation of errors compensare a erorilor composite-metal rod / strip bară / ban-dă de bimetal / de
compensator (el) compensator, egaliza-tor, compensator de compozit metalic
fază; corector, regulator; (OM) cilindru / element / organ composite mould (met, plast) matriţă cu mai multe cuiburi
compensator composite nozzle ajutaj / duză demontabil(ă)
compensatory element element de com-pensare (pentru composite number număr compus / natural neprim
anularea unui efectu-lui temperaturii / dilatării / deformării) composite roughness rugozitate compusă / echivalentă
compile a compila, a întocmi, a redacta composite square linked chain (OM) lanţ (de tracţiune) cu
compiled compilat, calculat, redactat, întocmit articulaţie cardanică
compiler (inf, c) compilator, autoprogra-mator, procesor composite strength rezistenţă compusă / echivalentă
specializat pentru translatarea programelor-sursă în programe- composite steel (met) oţel placat
obiect; program de traducere pentru limbajele simbolice, composition alcătuire; (chim) compozi-ţie, amestec, mixtură;
program de compilare (mat) produs; (met) aliaj, compoziţie chimică (a unui aliaj);
compiling (inf, c) compilare, traducere / translatare a unui culegere (de text); (TH) constituţie, structură, caracter
program sursă într-un program obiect compound compus, compozit, amestec, masă izolantă, mixtură,
complaint reclamaţie substanţă (omogenă), component, legare, legătură; a
complanar coplanar compune, a combina, a amesteca, a compounda
complement (mat) complement (al unui număr reprezentat într- compound action acţiune compusă
un sistem de numeraţie); complementar (şi pentru un unghi); a compound arrangement dispoziţie în tandem
complementa, a forma complementul unui număr compound bending dies matriţă de îndoit combinată (acţionând
complementary complementar atât în plan vertical, cât şi în plan orizontal)
complete circle cerc total / complet compound body compus chimic, corp compus / complex
complete combustion ardere completă compound casting (met) turnare prin amestecarea a mai multor
completely defined function (mat) funcţie definită peste tot topituri
completely elastic (mec) complet / perfect / ideal elastic compound coking battery (met) cuptoare combinate de cocs
completely miscible complet miscibil compound compression comprimare dublă / în două trepte / în
completely sealed housing (OM) carcasă complet etanşată două etaje
completely soluble complet solubil compound compressor compresor polietajat
complete orthogonal set sistem ortogonal complet compound curvature (mat) curbură spaţială (a curbei)
complete overhaul (mas, met) reparaţie generală / capitală

- 81 -
compound department secţie de cântărire şi dozare (a compressing ring segment de compresie (la motoare)
amestecurilor) compressing strain deformare de compresie / compresiune /
compound die matriţă de calibrări / cu prelucrări succesive comprimare
compound firing (termo, met) încălzire combinată compression compresiune, compresie comprimare; (inf, c)
compound gauge (metr) mano-vacuum-metru, manometru de condensare a datelor; (TH) compresie, strângere
vid şi de presiune compressional bar bară comprimată
compound indexing (mas-un) divizare / indexare combinată compresional wave undă de presiune
compound lever dispozitiv cu o combinaţie de pârghii compression boom / chord / flange talpă comprimată (în
compound load(ing) încărcare compusă construcţii)
compound microscope microscop compus compression chamber cameră / galerie de compresie
compound motion mişcare complexă / compusă compression coefficient coeficient de compresie
compound movement mişcare comple-xă; (mas-un) avans compression condenser condensator ajustabil (cu şurub)
longitudinal şi transversal, concomitent compression coupling (OM) cuplaj-manşon, cuplaj cu manşon
compound rest (mas-un) port-cuţit cu sa-nie în cruce, sanie compression failure rupere prin compresie / prin comprimare /
port-cuţit turnantă la flambaj, lipsă de rezistenţă la presiune
compound-rest bottom (mas-un) sanie inferioară a port- compression grease cup (OM, T) ungă-tor cu capac pentru
cuţitului cu sanie în cruce unsoare consistentă
compound-rest swivel (mas-un) placă turnantă a căruciorului ompression ignition (termo) aprindere prin compresie
compound-rest top (mas-un) sanie superioară a port-cuţitului compression ignition engine motor cu aprindere prin compresie
cu sanie în cruce / cu autoaprindere
compuond screw (OM) şurub cu capete filetate diferit (ca sens compression joint (OM) îmbinare cu strângere / cu efect de
sau pas) pană
compound slide assembly / rest (mas-un) ansamblu al săniilor compressionless fără compresor
reciproc perpendiculare compression limit (mec) limită de / la compresiune
compound state stare intermediară / compusă / nestaţionară compression load (mec) sarcină / solicitare de compresiune
compound steam pump pompă cu abur de expansiune compression member bară comprimată / sub sarcină de
fracţionată compresiune, element comprimat, epruvetă de încercat la
compound steel (met) oţel placat compresiune
compound table (mas-un) masă deplasabilă longitudinal şi compression modulus (mec) modul de elasticitate la
transversal compresiune
compound toggle lever stone breaker concasor cu fălci, cu compression mould matriţă de presare
mişcare compusă a fălcii mobile compression moulded blank (plast) semifabricat obţinut prin
compound train of gears (OM) tren de angrenaje combinate comprimare
(conico-cilindrice, etc.) compression moulding formare prin presare / prin comprimare
compreg plăci aglomerate din lemn impregnat cu răşină compression plant instalaţie pentru comprimare (gaze, lichide)
compress a culege compact, fără interlinii (un text); (TH) a compression plate placă de presiune
comprima, a presa, a gâtui, a ştrangula compression pressure presiune / sarcină de comprimare
compressed-air (cu / de) aer comprimat, pneumatic compression pump pompă de încărcare / de refulare / de
compressed-air container rezervor (cu / de) aer comprimat presiune / de compresiune
compressed-air drill maşină de foraj, pneumatică, perforator compression ratio (fiz, met) raport / indice / procentaj /
pneumatic coeficient de compresie / de comprimare; (hidr) raport al
compressed-air drive transmisie pneumatică presiunilor
compressed-air equilibrator compensator pneumatic compression refrigerating machine (termo) maşină frigorifică
compressed-air hammer ciocan pneumatic cu compresor
compressed-air hose furtun de aer comprimat compression-release valve (OM, termo) supapă de decompresie
compressed-air jet jet de aer comprimat compression resistance rezistenţă la compresie
compressed-air main conductă principală de aer comprimat compression ring (auto, OM) segment de compresie (la
compressed-air-operated rod puller elevator pneumatic de motoare, la etanşări)
prăjit compression set determinare a contrac-ţiei la compresie / la
compressed-air painting apparatus pistol de vopsit cu aer comprimare (ca procente) (şi la elastomeri)
comprimat compression shock (undă de) şoc (la compresiune)
compressed-air pipe / pipe line conductă de aer comprimat compression space cameră de compre-sie, volum al spaţiului de
compressed-air plant staţie de compresoare compresie
compressed-air service instalaţie pneumatică compression specimen probă de presiune / de comprimare
compressed-air shock absorber amortizor pneumatic compression spring (OM) arc de presiune / de comprimare
compressed-air spike tongs (cf) cleşte de scos crampoane (cu compression strain deformaţie prin / la compresie /
aer comprimat) compresiune / comprimare
compressed-air tool (mas-un) sculă pne-umatică / acţionată de compression strength rezistenţă la compresie / la compresiune /
aer comprimat la comprimare
compressed-air tunnel tunel aerodinamic de mare presiune compression stress (mec) sarcină de compresie, solicitare la
compressed fuel combustibil presat compresie, tensiune / efort de compresiune
compressed yeast (alim) drojdie de panificaţie compression stroke (auto, termo) cursă / timp de compresie
compressibility compresibilitate compression tap (OM) robinet de compresie cu cep
compressibility factor factor de compresibilitate compression test probă de refulare, în-cercare / test la
compressibility of gases (fiz) compresibilitate a gazelor compresie / la compre-siune, determinare a compresabilităţii
compressibility test (met, plast, hidr) încercare de / la compression tester compresometru, apa-rat de determinare a
compresibilitate compresabilităţii
compressible aerodynamics aerodinamica mediilor compression test piece epruvetă pentru încercare la compresie /
compresibile la compresiune
compressing compresie, care solicită la compresiune compression trajectory curbă a presiunii

- 82 -
compression-type refrigerator (termo) frigider / răcitor cu computer language (inf, c) limbaj (cu-prinzând numai
compresie instrucţiuni-maşină)
compression valve supapă de compresie / de compresiune computer-limited (timp, precizie) limitat(ă) de computer
compression volume spaţiu de compresie / de compresiune computer man informatician
cpression yield point (mec, OM) limită de curgere la computer master program(me) (inf, c) program principal al
compresiune calculatorului
compression zone zonă comprimată / de compresiune computer network reţea de calculatoare
compressive buckling (mec, OM) flam-baj prin compresie / computer program(me) (inf, c) program-maşină
prin comprimare computer readable (inf, c) lizibil / citibil de către calculator
compressive force forţă de compresie / de comprimare computer routine (inf, c) program intern (al unui calculator)
compressive load sarcină de compresie / de comprimare computer scientist informatician
compressive strength (mec, OM) rezistenţă la compresie / computer simulation (inf, c, mec) simulare pe calculator
compresiune computer systems performance eficienţa şi fiabilitatea unui
compressive stress tensiune / efort de compresie computer
compressive yield point (mec, OM) limită de curgere la computing (c, mat) calcul (şi pe calculator), operaţie / proces
compresiune matematic(ă)
compressive zone zonă comprimată computing equipment aparat / echipament de calculat,
compressor (mas) compresor; (el, fiz) compresor de semnal calculator
compressor blade pale de compresor computing store (c) memorie de lucru (a unui calculator)
compressorless injection injecţie fără aer comprimat concave (cstr) boltă, cupolă; (fiz) concav
compressor pump (OM) pompă cu compresor concave angle (mat) unghi cuprins între 0 şi 180
compressor unit agregat de compresie, grup compresor cu concave bit (mas-un) tăiş de sfredel / de burghiu cu centrul
motor, (ansamblu) motocompresor concav
compulsory licence licenţă obligatorie (asupra unui brevet de concave camber (met) formă concavă a tăbliei cilindrului de
invenţie) laminare
compulsory sale (ec) vânzare forţată concave face (OM) scobitură, suprafaţă concavă
computable calculabil concave fillet weld (met, OM) sudură de colţ, concavă / scobită
computation calcul, calculaţie, estimaţie, evaluare, numărare, concave milling cutter (mas-un) freză concavă / inelară
operaţie aritmetică concave mould (OM, met) / formă (de turnare) racordare
computation / computational ability (inf, c) capacitate / putere concavă
de calcul concave planing attachment (mas-un) dispozitiv pentru
computational numeric, de calcul rabotarea suprafeţelor concave
compute a calcula concave roll straightener (met) maşină de îndreptat cu role / cu
computed calculat cilindru epilsoidal(e)
computed address (inf, c) adresă calcu-lată (obţinută prin concave weld cusătură de sudură, concavă
modificarea câmpu-lui de adrese al unei instrucţiuni în curs de concavity concavitate (şi a cilindrului de laminare)
execuţie) conceal a ascunde, a masca, a acoperi
computer (inf, c) calculator, socotitor, maşină de calculat concentrate (met) minereu preparat; (TH, met) produs
(sistem fizic de prelucrare a datelor) concentrat, a concentra, a aglomera; a limita, a îngusta; a
computer aided / assisted asistat(ă) de calculator, excutat(ă) cu restrân-ge; a satura; a îngroşa; (fiz) a focaliza
ajutorul calculatorului concentrated acid acid concentrat
computer aided design (c, OM) proiectare asistată de calculator concentrated grape juice (alim) must concentrat / fiert
computer-aided manufacturing prelucrare / proces tehnologic concentrated matte mată concentrată
(a unei piese) pe maşini asistate de calculator concentrated wine drawn off after congelation (alim) vin tras
computer backed / based asistat / ajutat de calculator după îngheţ, inimă de vin
computer-compatible data aquisition / collection (c) culegere concentrate freezing (met) congelare a concentratelor
de date compa-tibilă cu prelucrarea pe calculator (tratament la metale neferoase)
computer control comandă / control prin calculator concentrate (s)melting extragere din concentrate (şi prin
computer data transmission (inf, c) transmitere a datelor topire); (met) topirea concentratelor
pentru calculator concentrating (fiz) concentrare, focali-zare; (met) concentrare /
computer-dependent language (inf, c) limbaj propriu unui îmbogăţire a minereurilor
calculator concentration (chim, hidr) concentraţie, concentrare,
computer expert (inf, c) informatician, specialist în prelucrarea aglomerare; (fiz, el) con-centrare, focalizare; (met)
datelor cu ajutorul calculatoarelor îmbogăţire, saturaţie, saturare, concentrare
computer field informatică, domeniu al calculatoarelor concentration by boiling concentrare prin fierbere
computer file (c) fişier de calculator concentration ratio raport al concentraţiei
computer generation generaţie de calculatoare (clasificate după concentration tank cuvă de concentrare
tipul componentelor cu care sunt echipate) concentrator (chim) coloană de concen-trare, îngroşător,
computer graphics (inf, c) sistem de calcul grafic, pentru concentrator, agent de îngroşare / de concentrare; (inf) (pro-
prelucrarea ima-ginilor grafice; infografie, prezentare sub gram) concentrator; (OM) concentrator (de tensiuni) la calcul
formă grafică a datelor culese la oboseală
computer independent language (c) limbaj (de programare) concentrator bowl tobă a centrifugii
independent de tipul calculatorului concentric concentric
computer information security (c) sistem de securitate concentricity (OM) concentricitate
împotriva distru-gerii sau utilizării neautorizate a concentric (jaw) chuck (mas-un) universal
computerului concentric orifice plate (metr) debitmetru cu placă cu orifiu
computer instruction (inf, c) instrucţi-une-maşină / care poate coaxial cu axa conductei
fi recunoscută de calculator pentru care este conce-pută, concentric piston ring (OM) segment de piston concentric
instrucţiune de calculator concentric squirrel cage mill dezinte-grator cu colivie-veveriţă
computerized data (c) date obţinute la calculator concentrică

- 83 -
concept(tion) noţiune, concept condensed milk (alim) lapte condensat
conceptual phase fază de concepţie a proiectării, fază zero, fază condensed water apă de condensare, condens
de studiu care precede proiectarea condenser (el) condensator, capacitor; (fiz) condensor; (termo)
concern (ec) concern / societate (comer-cială); interes, condensator, aparat frigorific, dispozitiv de conden-sare;
participare la o afacere (alim, ind chim) tambur perforat, tambur-sită
conchoidal fracture (met) rupere / ruptură concoidală condenser boiler (termo) cazan / boiler de formare a aburului
concoction fierbere, amestecare, amestec prin condensarea de vapori
concrete (TH) concret, practic, real; (cstr) ciment, beton, a condenser coil (termo) serpentină de condensator
betona, a cimenta, a îndesa, a se solidifica condenser-discharge arc stud welding sudare a bolţurilor cu
concrete casting plant instalaţie pentru turnarea betonului arc electric amorsat printr-un vârf fuzibil
concrete filled in bags (cstr) beton / ciment în saci condenser duty / heat (termo) căldură cedată / preluată de
concrete form (cstr) cofraj (de beton) condensator
concrete forming cofraj, cofrare condenser plant / system instalaţie de condensare
concrete foundation (cstr) fundaţie de beton condenser tube (termo) ţeavă de răcire
concrete fracture (cstr) beton spart, spărtură de beton condenser water apă de condensare, condens (în instalaţiile
concrete grouter (cstr) torcretor, maşină pentru injectarea termice)
betonului condensing care (se) condensează, condensându-se
concrete-gun maşină / aparat de injectat ciment de torcretat condensing coil serpentină de răcire
concrete hardcore (cstr) sfărâmături de beton condensing gas drive împingere cu gaze condensabile
concrete hardener / hardening agent (cstr) agent de întărire a condensing jacket (met) manta de răcire
betonului condensing lens lentilă condensoare
concrete iron (cstr, met) fier- / oţel- beton condensing pipe ţeavă de condensare
concrete mixer betonieră condensing point temperatură de condensare
concrete pipe (cstr) tub de beton condensing pot / vessel oală / separator de condens(at)
concrete plug (cstr) dop de beton condensing programme (inf) program de înregistrare
concrete pressure grouting machine (cstr) maşină de torcretat / condensată a datelor
pentru injectarea betonului condensing rolls cilindri de presare
concrete testing (cstr) încercarea betonului condensing steam trap (termo) separa-tor cu şicane pentru
concrete waterproofing (cstr) zidărie din blocuri de beton condensarea aburului
concurrency (c) concurenţă (a mai mul-tor activităţi într-un condensing surface suprafaţă de condensare
sistem de calcul) condensing temperature temperatură de condensare
concurrent cu un punct comun, concurent, coincident, condensing turbine turbină de condensare
convergent condensing unit agregat frigorific, grup compresor-condensator
concurrent forces (mec) forţe concurente condensing unit capacity (termo) capacitate brută a agregatului
concurrent jobs (c, inf) rulări / activităţi desfăşurate în paralel frigorific
concurrent reactions reacţie paralelă / secundară condensing water apă de condensare
concussionn spring (OM) amortizor cu arc, arc de amortizare condiment condiment
concussion test încercare la şoc condistillation distilare a lichidelor nemiscibile
concyclic points (mat) puncte situate pe acelaşi cerc, puncte conditional condiţionat, condiţional, dependent
conciclice conditional acceptance acceptare cu rezerve
condensability capacitate de condensare conditional assembly asamblare condiţionată
condensable condensabil conditional breakpoint instruction (inf, autom) comandă de
condensate (termo) condensat; (fiz, chim) condensat, produs de oprire condiţionată
condensare conditional stability stabilitate condiţionată
condensate pump pompă de condensat conditional transfer (inf) transfer con-diţionat (de îndeplinirea
condensation (chim, termo) condensare; condensaţie, unei cerinţe)
condensat condition as forging (met) în stare forjată
condensation by contact condensare prin contact / pe suprafaţă condition as rolled (met) în stare laminată
condensation by mixing condensare prin amestec conditioned air aer condiţionat
condensation centre (ind chim, termo) centru / germen de condition billet / sheet (met) semifa-bricat / tablă cu defectele
condensare de suprafaţă înlăturate
condensation coefficient (alim, ind chim) coeficient de conditioning (alim) odihnă, fermentare finală / secundară,
condensare temperare; (inf) instrucţiune condiţionată, umidificare,
condensation curve (ind chim, termo) curbă de condensare aclimatizare; (TH) condiţionare, reglare, care poate fi reglat
condensation heat (ind chim, termo) căldură de condensare conditioning burner (termo) arzător reglabil
condensation level nivel de condensare conditioning chamber cameră de umezire (a aerului
condensation nucleus nucleu de condensare condiţionat)
condensation point punct de condensare / de rouă, temperatură conditioning department (met) secţie / / atelier / hală de
de condensare curăţare
condensation polymer (ind chim) polimer de condensare conditioning of delivery (TH) condiţii de livrare, condiţionare a
condensation polymerization (ind chim) polimerizare prin livrării
condensare conditioning oven (alim, ind chim) apa-rat / etuvă / cuptor de
condensation product (ind chim) produs de condensare, condiţionare / de umidificare
condensat conditioning room cameră de condiţionare / de umidificare
condensation resin răşină de condensare condition monitoring monitorizarea condiţiilor (de lucru, de
condensation vacuum pump pompă de vid de condensare / de exploatare), fără a interveni sau regla ceva
difuzie condition of material stare a materialului
condensation water apă de condensare, condens condition of practice regim / condiţii de exploatare / de lucru
condense a condensa, a comprima; a concentra date condition of service în ordinea de plecare
condensed gas gaz lichefiat

- 84 -
conditions of contract caiet de sarcini, condiţii tehnice / coned milling cutter (mas-un) freză conică / tronconică
contractuale cone fire (termo) con de dispersare / de foc
condition(s) of delivery (ec, TH) condiţii de recepţie / de livrare cone-friction brake (OM) frână cu con de fricţiune
xconducive favorabil pentru...; care favo-rizează ceva, care ajută cone-friction clutch (OM) ambreiaj cu con de fricţiune
la...; (to be conducive to a aduce, a determina) cone gear (OM) roată dinţată conică, angrenaj conic
conduct conductă; a conduce, a purta, a transmite, a dirija, a cone head (OM) cap tronconic
îndeplini; a se comporta; a fi bun conducător (de electricitate cone-headed nail (OM) cui cu cap conic
sau de căldură) cone headstock (mas-un) păpuşă fixă cu con în trepte
conductance / conductibility (el, termo) conductanţă, cone impression / imprint (mas-un, met, metr) amprentă /
conductibilitate impresiune / urmă conică (şi la măsurarea durităţii)
conduct in a introduce cone mill moară conică / cu clopot
conducting conduc(ă)tor, care conduce la... cone nut (OM) piuliţă conică
conducting coupling (OM) racord; cutie de joncţiune cone of dispersion (fiz) con de dispersie
conducting cylinder / roller (OM) ax / cilindru conducător, valţ cone of revolution (mat) con de revoluţie, con circular
de ghidare cone-plate for lathes (mas-un) lunetă (cu bacuri / suprafeţe
conducting flux flux granulat pentru sudare (semi)automată conice) pentru strung
conducting-hearth furnace (met) cuptor cu vatră cone-plate viscosimeter (metr, T) vâscozimetru cu placă şi con
conducting media mediu / medii conducătoare (de electricitate) cone-point set screw (OM) şurub de reglare cu vârf conic
conducting polymer masă plastică / polimer cu conductivitate cone pulley (OM) disc conic, roată de curea / de fricţiune conică
electrică (apropiată de cea a metalelor) / în trepte
conducting rod (OM) bară de ghidare cone-screw point (OM) vârf conic al şurubului
conducting tube ţeavă de conductă cone separator separator conic
conducting wheel (mas, OM) roată conducătoare (mai rar) cone-shaped conic, de formă conică, în formă de con
conducting wire conductor (electric) cone speaker difuzor cu pâlnie
conduction (TH) conducere, transmitere, transport de fluid; (el) cone tank (OM) rezervor cu fund conic
conducţie cone-thrust test (metr, met) încercare de duritate Rockwell (cu
conduction band (fiz) bandă de electroni (la metale) con)
conduction of heat (fiz, termo) conduc-ţie / transmitere de cone-up (hidr) formare de conuri de apă
căldură, conducti-bilitate termică cone valve (OM) ventil cu scaun conic
conduction resistance / pressure welding sudare (electrică) prin cone worm (OM) melc / şurub globoidal
presiune prin conducţie confection confecţie, confecţionare
conductive (el, termo) conductiv, conductibil, (bun) conducător conference conferinţă; (ec) cartel, sistem de fixare a preţurilor
conductive elastomer elastomer (obţinut şi prin amestecare cu confidence încredere, siguranţă
pulberi metalice înainte de vulcanizare) cu conductivitate confidence interval limită de încredere (a rezultatului
electrică măsurării), interval de încredere
conductivity conductivitate (electrică sau termică) confidence level nivel de încredere
conductivity type moisture sensor senzor / aparat de confidence limits limitele intervalului de încredere
determinat umezeala (fibrelor, hârtiei, etc.) prin modificarea configuration configuraţie; formă
conductivităţii configure (c, inf) procedura de instalare a soft-ului pentru a
conductivity zone zonă de conductivitate funcţiona pe un anumit calculator sau imprimantă
conductor (el) conductor, conductă; (mas-un) dispozitiv de confine a confina, a închide, a delimita
ghidare, coloană de ghidare confined flow curgere cu curent continuu
conductor for moist places conductă rezistentă la umezeală confinement captivitate, confinare, delimitare, închidere
conductor string coloană de ghidaj / de ghidare confining liquid lichid de etanşare
conduct over a transmite, a transfera confirmation confirmare
conduct research a conduce / a coordona cercetări / studii confirm a confirma, a dovedi; a întări; a autentifica, a sancţiona
conduit (el) conductor, tub protector; (hidr, OM) canal, tub, confirmed confirmat, stabilit
ţeavă, conductă, aducţie, burlan; (el) canalizare, canal pentru confirming house (ec) firmă de intermediari
cabluri conflagration ardere, aprindere, incendiu, inflamare;
conduit coupling (OM) manşon / mufă de legătură conflagraţie
conduit duct canal de scurgere conflict conflict; a fi în conflict / opozi-ţie, a diferi, a se bate
conduit elbow (hidr, OM) cot / curbă pentru conductă, cot de cap-în-cap (idei)
ţeavă conflicting motion (mec, mas) mişcări incompatibile / ce nu pot
conduit for ventilation canal de ventilaţie să aibă loc în acelaşi timp
conduit lock nut (hidr, OM) piuliţă de închidere a unei confluence convergenţă
conducte conformance conformare (la anumite cerinţe, specificaţii)
cone crater (rar); (OM) pivot, con, pâl-nie, fus; (mat) con, conformation conformaţie, formă, structură
conic(ă); (textile, el) bobină conică conformity (TH) concordanţă, conformi-tate (şi proprietate a
cone bearing (OM) lagăr conic materialelor la cuplul fus-cuzinet); (ec) înţelegere
cone belt (OM) curea trapezoidală confusion confuzie
cone bottom (OM) fund conic congeal a (se) congela, a îngheţa, a (se) solidifica, a (se) îngroşa,
cone brake (OM) frână cu con de fricţiune a (se) concentra, a (se) coagula
cone breaker malaxor, concasor congeable congelabil
cone clamp (mas-un, OM) con de prindere, prindere pe con congealing congelare
cone classifier clasor / sortator conic congealing point punct / temperatură de congelare
cone clutch (OM) ambreiaj cu con de fricţiune congelation congelare, solidificare; coagulare
cone core (OM) manşon conic, (cu) miez / alezaj conic congelation temperature temperatură de congelare
cone crusher concasor conic congeniality afinitate, conformitate, potrivire
cone grinding wheel (mas-un) disc / piatră de rectificare congest a (se) aglomera
conic(ă) conglobate aglomerat (în bulgări)

- 85 -
conglobe (chim, met) a aglomera (a lua o formă sferică) connecting-rod bearing (OM) lagăr de bielă
conglomerate conglomerat connecting-rod bearing cap (OM) capac al capului de bielă
conglomeration conglomerare, aglomerare, transformare într-o connecting-rod big end (OM) cap al bielei
masă compactă, conglomerat connecting-rod blade / body (OM) corp al bielei
congruence / congruency egalitate, congruenţă, coincidenţă connecting-rod bushing (OM) bucşă / cuzinet / lagăr al bielei
congruent / congruous congruent, asemenea connecting-rod dipper (OM, T) lingură de barbotaj a bielei
conic(al) (mat, OM) conic, în formă conică, în formă de con connecting-rod eye (OM) orificiu de picior de bielă
conical adapter (mas-un) adaptor conic (pentru scule); (OM) connecting-rod small end (OM) picior al bielei
bucşă conică (şi pentru rulmenţi) connecting shackle cheie de împreunare / de legare (în
conical breaker concasor conic / cu conuri navigaţie)
conical crown wheel (OM) coroană de diferenţial conic connecting shaft (OM) arbore de transmisie / de legătură /
conical drum (OM) tambur conic, tobă conică intermediar
conical-drum hoist maşină de extracţie cu tobe conice connecting sleeve cuplaj (mai simplu); racord, manşon de
conical fit (OM) ajustaj conic / pe con, asamblare conică netedă legătură / de cuplare, piesă de cuplare
conical helix (mat, OM) curbă / elice conică / de pantă connecting strap baretă de conexiune / de acumulator
constantă connecting-through extension legătură directă, închidere
conical-identation hardness duritate Ludwik / determinată cu succesivă a contactelor (sau circuitelor)
identor conic connecting-tie rod (auto) bară de legătură / transversală de
conical journal (OM, T) fus conic direcţie
conical mill moară conică connecting-up (el, mec) stabilire / efectuare a contactului
conicalness conicitate connection (el) conexiune, racordare, legătură, circuit; (OM)
conical perspective perspectivă axonometrică cuplaj, cuplare, îmbinare
conical orifice (OM, hidr) orificiu conic connection angle (OM) colţar de fixare, cornier de legătură
conical roller-bearing (OM) rulment cu role conice (nu se connection at / to the mains (el, hidr) conectare / racordare la
specifică dacă este radial-axial sau axial-radial) reţea
conical screen sită conică connection hose (OM, hidr) furtun de legătură, ştuţ, racord
conical screw (OM) şurub / filet conic connection level (OM, hidr) palier de racordare / de legătură
conical thread (OM) filet conic connection link (OM) inel de suspendare
conical wheel (OM) roată dinţată / pinion conic(ă) connection of brazing / soldered joint racordare a cusăturii
conical-wing valve (OM) ventil cu scaun conic lipite
coning (mat) formare de conuri connection of corners (cstr, OM) îmbinare / legătură de colţ
conjecture ipoteză, presupunere, conjectură connection piece (OM) tubulatură, armătură, piesă de legătură
conjoint polymer (chim) copolimer connection pipe (OM) conductă de legătură / de conectare
conjugate angle (mat) unghiuri a căror sumă este de 360 connection plate (OM) guseu, placă de legătură / intermediară
conjugate depth (hidr) adâncime conjugată (în saltul hidraulic) connector (el) conector, racord, fişă; (OM) piesă de legătură; (c)
conjugation conjugare, cuplare, racordare, joncţiune selector de linii
conn (nav) a da comenzi la cârmă conoid (mat) conoid, paraboloid / hiper-boloid / elipsoid de
connate water apă interstiţială rotaţie; paraboloid / hiperboloid general
connect a uni, a lega, a angrena, a cupla, a conecta, a conexa, a conoidal mill moară conică / parabolică / hiperbolodală
anexa conoidal surface suprafaţă conoidală
connected conex, cu conexiune, legat consecutive consecutiv, succesiv, rezultant, ca efect
connect in a conecta, a anclanşa consecutive index (mas-un) divizare consecutivă / din mai
connecting care se conectează / se leagă multe reglaje
connecting angle (met, OM) cornier de asamblare (piesă sau consecutively consecutiv, succesiv
profil) consecutive number număr curent / de ordine
connecting bolt (OM) şurub / bulon / bolţ de asamblare sau de consecutive series load (mec, OM) sarcină variabilă periodic /
legătură în serii
connecting chain (OM) lanţ de legătură consent acord, încuviinţare; permisiune; a fi de acord, a se
connecting device organ / dispozitiv de cuplare / de legătură învoi, a încuviinţa
connecting diagram schemă de conexiuni consequence consecinţă, urmare, efect
connecting duct manşon / mufă de legătură (pentru cabluri) consequent (mat) al doilea termen (al unui raport), succesor (al
connecting flange (OM) flanşă de cuplare / de legătură unui număr întreg), consecvent
connecting frame cadru de legătură conservation (alim, TH) conservare, păstrare, întreţinere,
connecting gear (OM) angrenaj de transmisie / intermediar menţinere
connecting hose (OM, hidr) furtun de cuplare / de racord conservation of energy conservarea energiei
connecting line (cf) linie ferată de jonc-ţiune / de legătură; (TH) consevation of energy law (fiz) legea conservării energiei
branşament / conductă de legătură conservative amplu, larg, estimat; care se conservă
connecting link (OM) culisă, colier, platbandă de legătură considerable load variation şoc / variaţie mare de sarcină (rar),
connecting link chain (OM) za de închidere a lanţului suprasarcină
connecting member of link (OM) piesă / organ / element de consideration considerare, observare
legătură, verigă consideration of similitude criteriu de similitudine
connecting nut (OM) piuliţă de cuplare / de asamblare / consign (ec) a expedia / (mărfuri), a trimite (mărfuri) în
olandeză consignaţie
connecting passage canal / pasaj de legătură consignee destinatar
connecting piece (OM) (ştuţ de) racord, piesă de legătură consistency / consistence (T) consisten-ţă (la unsori); (fiz)
connecting pipe (hidr, OM) racord, branşament, conductă de consistenţă, densi-tate, compactitate, caracter necontradic-
legătură toriu; (mat) compatibilitate (în logica matematică); (TH)
connecting plug (el) fişă de contact / de legătură consecvenţă, stare, grosime, rezistenţă, continuitate
connecting rod (auto) bară de direcţie / de conexiune; (cf, OM) consistency factor coeficient / factor de rezistenţă
tijă / bară de conducere, bielă

- 86 -
consistent consistent; întemeiat, valabil, compatibil (în logica constrained supus la condiţii, cu restricţii, forţat
matematică) constrained motion mişcare constrânsă
consistent grease (T) unsoare consistentă constrained oscillation oscilaţie impusă / forţată
consistently complet, fără lacună constraining încastrare
console (TH) pupitru (de comandă), con-solă (prin care un constraint (mec, OM) încastrare, calare, fixare, restricţie,
operator comunică direct cu un sistem de calcul); (OM, mec) legătură, condiţie, limitare, constrângere
consolă constrict a strâge, a contracta, a comprima, a presa
console desk pupitru de comandă constricted arc welding sudare cu plasmă
consoleer operator de consolă constricted passage canal îngustat
console support (mec) susţinere / suport cu grindă în consolă constricting nozzle ajutaj / duză de ştrangulare, duză-anod
consolidate a lega, a întări, a consolida, a aşeza, a etanşa constriction ştrangulare, gâtuire, contracţie, constricţie,
consolidated balance sheet (ec) situaţie financiară de ansamblu contractare
consolidation consolidare; întărire, etanşare; tasare, compactare construct a construi, a clădi, a proiecta
consolute lichid miscibil construction construcţie, clădire, edificiu, construire, execuţie,
constancy stabilitate, durabilitate, permanenţă, persistenţă, alcătuire
constantă constructional constructiv, construibil
xconstancy of performance siguranţă de funcţionare, constanţă constructional drawing desen de construcţie
în funcţionare constructional element element / componentă de montaj
constant constantă, coeficient, constant, fix, durabil, permanent, constructional steel (met) oţel de cons-trucţie / pentru
stabil, invariabil construcţii metalice
constantan (met) aliaj 55% Cu + 45% Ni, folosit la termocuple construction diagram schemă de montaj
constant boiling (tremo) constantă ebulioscopică / de fierbere construction element element de construcţie
constant boiling mixture amestecuri cu punct de fierbere construction equipment / machinery / plant (mas) echipament
constant de construcţii
constant boiling point punct de fierbere constant construction line of groove (met) axă a calibrului de laminare
constant-circulation oiling (T) ungere prin circulaţie continuă construction material(s) material / scu-le / unelte / echipament
constant-delivery pump pompă cu debit constant de construcţie
constant-deviation prism (fiz) prismă cu deviaţie constantă construction time termen / durată de execuţie (a unei lucrări)
constant-enthalpy / isoenthalpic process (termo, fiz) proces construe a interpreta, a deduce, a analiza
izo-entalpic consulting engineer inginer consultant
constant-entropy process (termo) proces izo-entropic consumable consumabil (şi pentru birotică)
constant field (el) câmp uniform (în spaţiu) /constant (în timp); consumable electrode electrod fuzibil / consumabil (pe durata
(mat) corp al constantelor sudării)
constant level lubrication (T) ungere prin împroşcare / bălăcire consumer consumator
/ în baie (cu nivel constant) consumer goods bunuri de consum
constant-mesh gear (OM) pinion în angrenare continuă / fără consumer’s risk probabilitatea de a accepta un echipament cu
întreruperi un anumit timp mediu estimat între avarii
constant-mesh gear-box (OM) cutie de viteze cu angrenaje în consuming consum, care se consumă
angrenare continuă consumption (ec) consum, cerere, consumare; (TH) uzură
constant of proportionality coeficient de proporţionalitate totală, consum
constant per unit length constantă liniară consumption graph / curve diagramă de consum
constant pool grup / set de constante contact atingere; (mat) tangentă; (mec, T) contact; a contacta, a
constant pressure presiune constantă intra în legătură / contact
constant-pressure combustion (termo) ardere izobară / la contact angle unghi de racord / de contact
presiune constantă contact arc (el, met) arc cu contact (la sudură)
constant-pressure cycle transformare izobară / la presiune contact area (mec, T) arie de contact
constantă contact back wipe contactor cu supra-faţă de curăţare (acţiune
constant-pressure expansion valve supapă de presiune repetabilă la fiecare ciclu)
constantă, reductor automat de presiune, ventil automat de contact block piesă de contact
destindere / cu presiune constantă contact bounce întreruperi accidentale ale contactelor
constant-presurre line (termo) izobară contact breaker ruptor, întrerupător
constant-pressure valve (OM) ventil / robinet de presiune contact-breaker cam / shoulder (auto) camă a ruptorului; (el)
(minimă) constan-tă; (termo) regulator al presiunii de camă de contact
evaporare contact chatter (el) vibraţie a contactelor
constant-speed propeller elice cu viteză unghiulară constantă contact clearance distanţa între contacte
(şi prin variaţia pasului) contact corrosion (chim, T) coroziune prin contact
constant speed universal joint (OM) articulaţie dublă contact distillation distilare cu adsorbant / prin contact
(cardanică, asigurând viteză sau turaţie constantă) contact filtration filtrare prin strat adsorbant / prin contactare /
constant stress tensiune / efort constant(ă) prin contact (direct)
constant use folosire continuă contact follow parcurs / traiectorie de urmărire
constant-volume gas thermometer (metr) termometru cu tub contact icing (alim) refrigerare prin con-tact (aplicând gheţa
Bourdon direct pe produse)
constant / absolute term termen liber contacting contractare, contactare, care intră în contact cu...
constituent (TH) (parte) component(ă), piesă componentă, contacting peaks (T) vârfurile (asperităţilor) în contact
constituent contact jaw (OM) clemă de contact / de prindere
constituent of structure (met) consti-tuent structural contact laminate (ind chim, plast) material stratificat cu răşină
constitution (fiz) structură, compoziţie, componenţă de contact
constitution(al) diagram (chim, met) diagramă de echilibru / a contact lamination contact lamelar, lamelă de contact
fazelor contact line linie de contact
constitutive properties proprietăţi structurale contact maker contactor

- 87 -
contact making conectare, închidere a contactelor continental climite climat continental
contact making clock temporizator pro-gramat pentru contingence / contingency (mat) atin-gere, contact, tangentă,
închiderea unui circuit contingenţă; (ec) împrejurare neprevăzută
contactor contactor, conector contingencies (cheltuieli) neprevăzute (într-un deviz, într-o
contactor starter demaror (cu contactoare) evaluare)
contact panel panou de contacte; câmp de jacuri (în contingent (TH) accidental, întâmplător, posibil, eventual,
automatizări) condiţionat, conju-gat, incidental, fortuit; contingent, lot
contact pin (OM, el) ştift de contact (la fişe); picioruş de continual frecvent, repetat; (mat) cuntinuu
contact (la tuburi electronice şi circuite integrate) continue a dura, a continua, a prelungi
contact pick(-)off (metr, fiz) captor, traducător de / cu contact continued equality (mat) şir / lanţ de egalităţi
contact plane (mat, mec) plan tangent / de contact continued load (mec, OM) sarcină permanentă
contact plate plot, placă de contact continued product (mat) produs infinit
contact plug (el) buşon de contact, fişă de legătură / de contact, continued proportion (mat) şir de rapoarte egale
conector continuity continuitate, permanenţă, durabilitate
contact point (TH, T) vârf de contact (şi la asperităţi), vârf de continuous neîntrerupt, continuu, permanent, durabil, constant,
electrod stabil
contact-point electrode electrod punctiform continuous annealing furnace (met) cuptor continuu de
contact pressure presiune de contact recoacere
contact process proces de contactare, procedeu de contact continuous beam grindă continuă
contact-potential (el, met) potenţial de contact (la acoperiri continuous-belt conveyer transportor cu bandă rulantă
galvanice) continuous blow-down (termo) evacu-are continuă a apei dintr-
contact ratio (OM) grad de acoperire (la angrenaje) un boiler / cazan pentru controlul concentraţiei de particule
contact resistance (el) rezistenţa contactului solide
contact retainer dispozitiv de menţinere a contactului continuous bucket elevator elevator contiunuu cu cupe
contact roller (el, OM) rolă de contact; (OM) rolă de ghidare continuous casting plant (met) (instala-ţie de) turnare continuă
contact safety device protecţie contra atingerii continuous charge furnace (met) cuptor cu încărcare continuă
contact seal (OM) etanşare cu contact continuous chip (mas-un) aşchie continuă
contact screen sită de contact continuous circulation spălare / circulaţie continuă (şi a unui
contact screw (OM) şurub de contact / micrometric fluid)
contact separation interval de contact continuous cooker (alim, ind chim) autoclavă continuă,
contact side of the belt (OM) suprafaţă activă (a curelei de sterilizator-răcitor continuu
transmisie) continuous coring carotaj continuu
contact slag welding sudare cap-la-cap în baie de zgură continuous data date independente de timp
contact slider contact alunecător, culisă continuous discharge heating furnace (met) cuptor cu
contact slipper / shoe inserţie de contact a troliului propulsie / împingere
contact spacing distanţa dintre contacte continuous drawing (met) trefilare continuă
contact spot (T) punct de contact continuous dryer uscător continuu
contact spring (OM) resort / arc de con-tact; (el) suport arcuit al continuous duty regim continuu / de lungă durată
contactului continuous-duty rating putere nominală continuă / de durată
contact stud (OM, el) piesă / buton / plot de contact continuous-dyeing range linie de vopsire continuă
contact surface suprafaţă de contact; (mat) plan tangent / de continuous electrode (met) electrod continuu (din sârmă,
contact platbandă)
contact thermography termografie de contact prin studiul continuous feed (TH, mas-un) avans con-tinuu, alimentare /
stratului luminescent depus pe piesa studiată încărcare continuă
contact thermometer termometru de contact continuous fillet weld cusătură continuă cu sudură în / de colţ
contact tube (met) tub care asigură contactul electric între continuous filter filtru continuu
maşina de sudat şi electrodul sub formă de sârmă continuous flow continuu, cu funcţionare continuă, flux
contact wear allowance (T) grosimea pierdută prin uzură, a continuu, erupţie / curgere continuă
unui contact, peste care funcţionarea nu se face corect continuous footing / foundation (cstr) fundaţie continuă
contact welding sudare prin contact (direct) / prin presare continuous frame cadru nedemontabil / monobloc (dintr-o
contact wipe distanţa pe care se depla-sează contactul la singură piesă)
separare / angajare continuous furnace (ind chim, met) cuptor-tunel, cuptor cu
contain a conţine, a include, a cuprinde, a fi divizibil cu... canale / cu încălzire directă / cu trecere continuă
container (TH) recipient, container, vas, rezervor, canistră, cutie continuous girder grindă continuă
containing iron (met) feruginos, cu conţinut de fier continuous-heating furnace (alim, met) cuptor cu trecere /
containing oil (alim, chim, T) cu conţinut de ulei, care conţine încălzire continuă
ulei continuous impact test încercare la şocuri repetate
containment vessel recipient / container de siguranţă continuous joint rost continuu / neîntre-rupt, îmbinare continuă
contaminant contaminant, impuritate (la sudură)
contaminate a contamina, a impurifica continuous-line production producţie pe bandă / în flux
contamination contaminare, impurifi-care, murdărie, poluare continuu
content conţinut, volum, capacitate, compoziţie continuous load solicitare / sarcină de durată
content-addressable memory / store (c, inf) memorie cu continuously running duty serviciu neîntrerupt
conţinut adresabil / asociativă continuous mill (met) laminor continuu
content by volume capacitate, volum, concentraţie continuous mixer (ind chim, alim) mixer / amestecător cu flux
content by volatile matter conţinut de materii volatile continuu
contents conţinut, tablă de materii, cuprins continuous monitoring supraveghere continuă (cu instalaţii de
contiguity atingere, apropriere, proximitate, contingenţă, măsurare), control continuu
contiguitate continuous motion mişcare continuă
contiguous adiacent, limitrof, în contact cu...

- 88 -
continuous normalising furnace (met) cuptor continuu de contour of cam compensator (OM, mas) profil al camei de
normalizare ghidare
continuous note (fiz) ton / sunet continuu contour of form of groove (met) profil al calibrului de laminare
continuous operating funcţionare continuă contour of a groove (OM) profil al canalului / al canelurii
continuous operation operaţie / funcţionare continue, producţie contour of patern (met) formă a mode-lului; (mas-un) (contur
în flux continuu, funcţionare continuă de) şablon
continuous oscillation oscilaţie întreţinută contour pressure (T) presiune pe contur
continuous output (auto, autom, mas) debit continuu / de contour tracing apparatus profilograf
durată; (mec) pro-ductivitate continuă, putere constantă la contract (ec) înţelegere, contract; a încheia un contract; (mec,
ieşire, parametru de ieşire constant met, OM) a (se) contracta, a comprima, a freta
continuous pickling line (met) instalaţie de decapare continuă contract award (ec) acordare a comenzii
continuous process proces continuu contracted cross-section (hidr) secţiune transversală contractată
continuous production producţie / funcţionare în flux continuu / ştrangulată (a curentului)
continuous pusher-type furnace (met) cuptor cu propulsie / cu contractile force forţă de contracţie
împingere continuă contraction contracţie
continuous rating sarcină nominală în regim neîntrerupt contraction allowance (met, plast) adaos de contracţie
continuous-recording gauge (metr) manometru cu înregistrare contraction cavity (met) gol (într-o piesă turnată), retasură
continuă contraction coefficient (met, plast) cifră / coeficient de
continuous rope drive transmisie prin cablu fără sfârşit contracţie
(considerat o curbă închisă) contraction crack (met, plast) fisură / crăpătură de contracţie
continuous rolling mill (met) laminor continuu duo contraction in length (met, mec) contracţie longitudinală
continuous running mers regulat, (regim de) funcţionare contraction in width (met, mec) contracţie pe lăţime
continuă; trecere continuă contraction joint (met, mec) rost de dilataţie, îmbinare / unire
continuous running duty regim conti-nuu de funcţionare, din cauza contracţiei
exploatare continuă a unui utilaj contraction joints (met, mec) îmbinări / atingeri datorite
continous sampling control prin eşantionare continuă contracţiei
continuous seam cusătură continuă / neîntreruptă (şi la sudură) contraction measure măsură de contractare / a contracţiei
continuous series of lines mănunchi / fascicul de linii contraction of area (hidr) îngustare, contracţie; (mec) gâtuire
continuous service funcţionare / deser-vire / service (de contraction of volum (met, plast) contracţie / micşorare de
întreţinere) continuă volum
continuous shearing (mec, OM) forfecare lentă contraction ratio raport / coeficient / factor de contracţie
continuous spectrum spectru continuu, continuum; domeniu / contraction shrinkage (met, plast) îngustare prin contracţie
mediu continuu contraction strain tensiune / deformaţie de contracţie
continuous-speed cone (OM) tambur conic al transmisiei contractor antreprenor; contractant, furnizor, constructor
pentru reglarea vitezelor contract contract, a contracta
continuous strand furnace (met) cuptor continuu pentru benzi contract maintenance mentenanţă reali-zată de firmă sau
continuous stress (mec, OM) solicitare de durată, constantă, atelier specializat (din afara secţiei / uzinei) / specificată în /
efort constant prin contract; firmă de mentenanţă
continuous strip galvanising (met) zincare continuă pentru contract penality penalizare contractuală
benzi contract price (ec) preţ contractual, valoare contractuală
continuous test încercare la oboseală (rar şi nu este o formulare contract work (ec) muncă în acord
clară), test continuu (fără întreruperi) contradiction contradicţie, negare, opoziţie
continuous through dryer uscătorie cu transport (intern) contraflow / connterflow (mec, hidr) contracurent
continuous-tooth formation / generation (mas-un, OM) contraflow condenser (el) condensator cu contracurent
tăiere / generare a dinţilor prin rulare contrapropeller elice opusă, contra-elice
continuous-type furnace (alim, ind chim, met) cuptor continuu / contraries (ind chim, met) impurităţi (vizibile)
cu propulsie / tip tunel contrarotating (mat) în sens contrar (involuţie); (mec) care se
continuous vacuum brake (OM) frână cu vid, continuă roteşte / se deplasează în sens contrar
continuous washer (alim, ind chim, text) maşină continuă de contrasted opus, invers, contrar, contrastant
spălat contrivance invenţie, idee nouă, conce-pere, concepţie, plan,
continuous weld / welded joint (OM) cusătură (sudată) dispozitiv, mecanism, aparat
continuă contrive a concepe
continuous welding (OM, met) sudare continuă control (inf) control, verificare, rulare, comandă; (OM)
continuous welding process (OM, met) proces / procedeu de mecanism de ghidare / de conducere; (TH) control, verifica-
sudare continuă re, supraveghere, examinare; coman-dă, influenţare, reglaj,
continuous working (OM, met) lucru continuu, funcţionare reglare, regula-tor, manipulare, mânuire; (fiz) modula-ţie;
continuă (TH) a controla, a verifica, a exa-mina, a supraveghea, a
continuum-wise accessibility accesibilitate continuală comanda, a regla, a manipula, a modula
contort a distorsiona, a contorsiona control apparatus aparatură de control / de reglare
contour contur, curbă de nivel, limită, hotar; contur (pe un control appliance aparat / dispozitiv automat de control
desen); (TH) contur, perimetru, profil control arm pârghie de comandă
contour area of contact (T) conturul ariei de contact control assembly bloc / de control / de comandă / de reglare
contour grinder (mas-un) maşină de rectificat prin copiere control bench mark reper de control
contouring control system (mas-un) comandă numerică control board (CB) tablou / pupitru / masă de comandă
contour(ing) follower (T, metr) profilometru control card (autom, inf) cartelă de control, cartelă-parametru
contour integral (mat) integrală curbilinie (conţinând informaţii destinate sistemului de operare); (TH)
contour line curbă de nivel; (mat, fiz) dreaptă / curbă de nivel, fişă de control
orizontală, contur, linie de contur control casing-head (ind chim) vană a capului de coloană
contour lines equidistance echidistanţa curbelor de nivel
contour lines map hartă cu curbe / linii de nivel

- 89 -
control characteristic (autom) caracteristică de reglare / de controlling couple cuplu de reglare / antagonist
comandă (de obicei caracteristica tensiune de grilă-tensiune controlling depth adâncime limitatoare / de control
anodică) controlling device regulator
control chart grafic de control controlling force (cf) forţă conducătoare / de ghidare; (mec)
control cock (OM) robinet de reglare forţă de dirijare / de restabilire
control crank (OM) pârghie / manetă / manivelă de comandă controlling gear mecanism / dispozitiv de reglaj (eventual cu
control criterion criteriu de calitate pentru sistemul de reglare angrenaje)
control cylinder epruvetă cilindrică controlling magnet (el) (electro-) magnet de readucere în
control design sinteza / proiectul sistemelor de comandă poziţia iniţială
control device aparat de control, organ / dispozitiv de comandă / controlling mechanism mecanism de conectare / de comutare /
de deservire / de mânuire / de reglaj / de reglare de reglare
control drive acţionare a reglajului controlling rod (mas) tijă / bielă de comandă / de reglare
control eccentric excentric al mecanismului de distribuţie controlling size(s) (metr, mas-un) control dimensional / al
control engineering automatică dimensiunilor, măsurători de control
control experiment contraprobă, experiment / test de control controlling spring (OM) arc de readucere / de rapel / arc de
control gate (OM) vană de reglare; (inf, autom) poartă / circuit reglare
de comandă controlling torque cuplu director, moment de torsiune care
control gauge (metr) calibru-etalon, contracalibru reglează...
control gear (mas) mecanism de reglare / de comandă / de control loop (inf, autom) buclă de control
ajustare; (el) insta-laţie / dispozitiv de control / de supra- control memory (c, inf) memorie de instrucţiuni / de comandă
veghere (parţial cu acţionare mecanică, inclusiv angrenaj) control object sistem / obiect / mărime reglat(ă)
control handle bară conducătoare control of operation control de exploatare / al operaţiei
control hardware (autom, c) echipament / aparatură de reglare / (tehnologice)
de comandă control of sizing process control dimensional (şi pe durata
control information (inf) informaţie de control / de verificare a prelucrării)
operaţiilor de prelucrare sau transmitere a datelor control panel tablou de comandă / de control
control input mărime / parametru de intrare / de comandă / de control parameter / variable parametru / mărime de reglare
referinţă / prescrisă control point post / punct de manevră / de control; valoare
control instruction (inf) instrucţiune de direcţionare / de control prescrisă (a mări-mii de reglare); valoare asimptomatică
controllability dirijabilitate, proprietate de a fi controlabil / reglată; punct de orientare / de reper
dirijabil control plant instalaţie de control (în producţie de serie mare)
controllable(-pitch) propeller (nav) elice cu pas variabil control platform (met) platformă de control / de comandă
controlled reglabil, reglat control pressure (hidr) presiune de acţionare a unui subsistem
controlled atmosphere (ind chim, met) mediu de gaz de hidraulic, presiune de reglare / care declanşează o schimbare
protecţie, atmosferă controlată control program(me) (inf) program (scris într-un limbaj) de
controlled atmosphere furnace (alim, ind chim, met) cuptor cu comandă / de gestiune / de control (pentru preciza-rea
atmosferă controlată funcţiilor oferite de programul de sistem)
controlled chilling (alim, met, termo) răcire reglabilă / control pulse (autom, fiz) impuls de comandă / de excitaţie
controlabilă control range bandă / gamă / domeniu / zonă / plajă de reglare
controlled condition mărime (parametru) reglat(ă) control register registru de instrucţiuni / de comandă
controlled cooling (met) răcire controlată / direcţionată control resolution prag / fineţe de amorsare / de reglare
controlled crystallisation (met) cristalizare controlată / control rod bară de reglare / de control / de comandă (la
orientată reactoare nucleare)
controlled element element / sistem / obiect reglat, mărime control room (autom, TH) cameră / sală de comandă / de
reglată control
controlled medium mediu ce conţine agent de control / de control routine (inf) subprogram de gestiune / de comandă
reacţie controls comenzi; (cstr, OM) organe de comandă
controlled member obiect / piesă comandat(ă) / sub control control sample probă-martor / de control
controlled reset (metr) reducere la zero, comandată; (inf) control sequence interruption (inf) întrerupere a unui program
resetare controlată control shaft (auto, OM) arbore secun-dar din cutia de viteze /
controlled / manipulated variable para-metru / mărime / de comandă / cu came / de ajustare / de reglare
variabilă de referinţă / de reglare control sluice (OM) vană de control
controlled-volume pump pompă cu debit reglabil control specimen etalon de control, probă etalon / martor
controller (autom) combinator, contro-ler; (el) aparat de control spring (OM) arc de control al mişcării; (metr) arc de
comandă / de con-trol, controler, regulator, reostat de pornire; reglare a indicatorului în limitele scalei
(inf) dispozitiv necesar funcţionării unei unităţi periferice control stand pupitru de comandă
controller action mod de reglare control station post de comandă / de control / de reglaj / de
controller construction diagram schemă / plan de montaj manevră
controller cylinder / drum cilindru de contacte / de controler control surface (nav) suprafaţă de comandă aerohidrodinamică
controller output mărime de reglaj (la cârmă)
control lever manetă / pârghie de comandă / de deservire control survey expertiză contradictorie, supra-expertiză
control limit dispozitiv de control cu limitare (a nivelului / control switch întrerupător de comandă
presiunii, etc.) control switch gear / mechanism meca-nism de conectare / de
controil limits limite pentru intervalul de acceptabilitate (la control cu co-nector, controler (şi cu acţionare meca-nică sau
controlul statistic al calităţii) combinată, electro-mecanică
control limit switch (autom, mas-un) co-mutator terminal, control tag fişă tehnologică
întrerupător acţionat de o valoare limită (cursă, sarcină, etc.) control test încercare, probă de control
control line conductor de curent de comandă control unit (inf, c) unitate / dispozitiv / bloc de comandă
controlling supraveghere, control, reglare, comandă, care (unitate centrală a unui echipament numeric, ce furnizea-ză
controlează

- 90 -
semnale de comandă); (autom) ansamblu / unitate / aparat / converter (charging) platform (met) platformă de lucru / de
element de reglare încărcare a convertizorului
control valve (autom) ventil de reglare / de comandă; (hidr, converter drying plant (met) instalaţie de uscare a
mec, OM) supapă de reglaj / de comandă / de distribuţie; convertizorului
(mas-un) supapă / robinet / registru de distribuţie / de reglaj converter hood (met) cupolă / capac de convertizor
control variable / parameter parametru / mărime de reglare converter iron (met) oţel de fuziune / obţinut în convertizor
control wheel (OM, metr) roată / rotiţă a mecanismului de converter lining (met) căptuşeală de convertizor
comandă converter mouth / nose (met) gură de convertizor
control window gură / fereastră de vizitare converter nose (met) gât de convertizor
control with fixed set point reglare cu valoare fixă de referinţă converter plant (met) (instalaţie de) convertizor
control word (inf) instrucţiune / cuvânt de control / de comandă converter platform (met) platformă de lucru / de încărcare a
(decodificată şi executată de canalul de intrare / ieşire) convertizorului
convection (chim) conducţie electroliti-că; (el, termo) (curent converter process (met) procedeu de elaborare în convertizor
de) convecţie; transmitere converter reactor (met) reactor convertizor
convection circuit breaker disjunctor cu răcire prin convecţie converter-ring trunnion (met) fus de basculare a
convection cooling (termo) răcire prin convecţie convertizorului
convection efficiency (fiz, termo) coefi-cient de transmitere a converter set / shop / plant (met) grup / secţie cu / de
căldurii prin convecţie convertizoare, oţelărie cu grup de convertizoare
convection factor (termo) factor de convecţie converter sliver bandă de fibre obţinută prin transformare
convection heating (termo, met) încăl-zire prin convecţie chimică
convection section secţiune de convecţie converter stage etaj de conversie / amestecător / de
convection tubular furnace cuptor tubular de tip convecţie transformare
convective convectiv, prin convecţie converter steel (met) oţel de convertizor
convenience outlet priză electrică (obişniută / convenţională) converter trunnion ring (met) centură / inel de convertizor
convention convenţie, condiţie, regulă, element de condiţionare converter unit (met) grup-convertizor (la oţelărie)
conventional convenţional convertible convertibil, transformabil, (pre)schimbabil
conventional aerodynamics (fiz) aerodinamica vitezelor mici convertible excavator / shovel-crane excavator universal
conventional milling (mas-un) frezare contra avansului converting (met) afinare cu aer suflat / în convertizor
conventional spiral drill (mas-un) burghiu spiral cu unghi converting process (met) procedeu de afinare / de elaborare în
normal de înclinare a canalelor elicoidale convertizor
conventional twist drill (mas-un) burghiu spiral normal / de tip convex convex, boltit
standard convex camber (met) formă convexă ( a tăbliei de cilindru)
conventional welding current curent nominal de sudură convex / reflex angle (mat) unghi cuprins între 180 şi 360
conventional welding duty regim nominal de funcţionare la convex butt weld (OM) sudură cap la cap, convexă
sudare conves fillet weld (OM) sudură în / de colţ, convexă / bombată
convention date dată de prioritate, prioritate convenţională a convex fracture fractură / rupere convexă
unei invenţii convex hull înfăşurătoare convexă
converge a converge, a se apropia convexity convexitate
convergence (mat, TH) convergenţă convex milling cutter (mas-un) freză convexă
convergence angle unghi de convergenţă convex weld (met, OM) cusătură îngroşată / convexă
convergence contour (tremo, fiz) izocoră convey (el) a transmite, a comunica, a propaga;(TH) a
convergent currents (hidr) curenţi convergenţi transporta, a (con)duce
convergent-divergent nozzle (OM, hidr) ajutaj convergent- conveyance (auto, cf, TH) transport, deplasare; expediţie,
divergent livrare, transfer, transportor, conveier; (el) conductă; (fiz)
converse (mat) afirmaţie / teoremă reciprocă; reciproc, invers, propagare, transmisie
opus conveyer / conveyor (conveier) transportor; de transport,
converse effect efect invers / contrar transportor
conversion conversie, transformare, schimbare conveyer-belt drying machine maşină de uscat cu bandă
conversion capacity (of a saw) (mas-un, met) capacitate de transportoare
debitare (a unui ferăstrău) conveyer bucket benă / cupă de transport
conversion constant (mec, termo) echivalent mecanic al conveyer chain lanţ pentru transportor cu raclete, transportor cu
căldurii lanţ
conversion motion transformare a mişcării conveyer drive-head (OM) cap de acţionare la transportor
conversion / converter routine / pro-gram(me) (inf) program conveyer drying-machine uscător cu transportor
de conversie / de traducere / de transformare (a datelor) conveyer furnace (alim, met) cuptor continuu
conversion table for sieves tabel de corespondenţă a sitelor conveyer idler (cstr) rolă (de transportor cu bandă); (OM) rolă
conversion value (ec) preţ de producţie, inclusiv profitul aferent de susţinere a covorului unei benzi transportoare
convert a transforma, a modifica, a schimba (şi structura), a conveyer incline plan înclinat cu transportor
muta, a pre-schimba, a converti (o mărime în alta) conveyerised turn-table masă rotativă cu bandă de transport
converted convertit, transformat; (met) tratat (prin transformare conveyer line linie de montaj / de asamblare / de transport
structurală) conveyer-line production producţie în flux / pe bandă
converted steel (met) oţel de convertizor conveyer pipe-line conductă de transport
converter / convertor (met) convertizor, convertor; (el) conveyer csaffold bridge rampă / estacadă de transport
convertizor, etaj de conversie, reactor convertizor / de conveyer screw / worm (OM) melc de transport, transportor
conversie, transformator elicoidal / cu melc / cu şurub
converter air box (met) cutie de vânt a convertizorului conveyer through jgheab de transport
converter bar dispozitiv de stivuire; (met) lance de convertizor conveying transport, transportor, de transport
converter bottom (met) fund de convertizor conveying agent mijloc de transport
converter charge (met) şarjă de convertizor conveying appliance / device dispozitiv / mijloc de deplasare,
instalaţie de transport

- 91 -
conveying belt (OM) bandă / curea de transportat / cooling effect efect de răcire
transportoare cooling fan ventilator
conveying implement utilaj / instalaţie de transport cooling fin / flange / rib (met, OM) aripioară / nervură de răcire
conveying load încărcătură de lucru / deplasată / transportată cooling fluid lichid / fluid de răcire
conveying machinery chain (OM) lanţ de transport / de cooling grate (met) grătar de răcire
transportor cooling jacket husă a radiatorului
conveying main conductă principală de transport cooling joint alipire / atingere din cauza răcirii
conveying spiral (OM, alim) transportor elicoidal, melc cooling medium agent / mediu de răcire, refrigerent
transportor cooling pipe (fiz, termo, T) ţeavă / conductă de răcire, tub de
conveying plant (OM, alim) instalaţie de transportat răcire
conveying through jgheab transportor (şi de lemn) cooling plant instalaţie de răcire / de ventilare
convey through... a tranzita, a trece prin... cooling plate (met) placă de răcire
convolute înfăşurat, răsucit cooling pond bazin de răcire
convolution convoluţie cooling press presă cu răcire
convoy convoi, transport cooling rib (OM, termo) nervură de răcire
cook the books (ec) a falsifica registrele cooling ring (OM, termo) inel de răcire
cooker (alim) maşină de gătit, vas de bucătărie; (termo) cooling rate (alim, met) viteză de răcire
fierbător cooling space rost lărgit de răcire (în beton)
cooking oil (alim) ulei comestibil cooling strain deformare la / de răcire
cooking plate plită electrică cooling stress efort / tensiune cauzat(ă) de răcire
cooking stove maşină de gătit cooling system sistem de răcire, instalaţie frigorifică
cooking ustensils vese de bucătărie cooling system fan valve supapă de ventilator de răcire a
cooking vat cazan de fiert / de distilare / de topit sistemului (la autovehicule amfibii)
cook-off a (se) arde, a (se) prăji, a (se) distruge prin explozie, cooling table (ind chim, met) pat / masă de răcire
încălzire excesivă sau ardere cooling tank (auto, mas) manta / vas de răcire; (nav) navă
coolant (met, termo) agent răcitor / fri-gorific, lichid / fluid de frigorifică; (termo) vas / rezervor de răcire
răcire, mediu refrigerent cooling tower (met) turn de răcire
coolant activity (radio) activitate a agentului de răcire cooling trough (met) jgheab de răcire (la cristalizator)
coolant make-up (termo) regenerare a agentului frigorific cooling tube (ind chim, termo, OM) cuvă / recipient / ţeavă / tub
coolant pump pompă la sistemul de răci-re / pentru lichidul de / cămaşă de răcire
ungere şi răcire cooling vane aripă / aripioară de răcire
coolant reservoir and chip tray (mas-un) tavă pentru colectat cooling-water feed pipe (met, termo) conductă de intrare a apei
şi răcit aşchii de răcire
coolant system sistem de răcire cooling-water pipe (met, termo) conduc-tă de apă de răcire
coolant temperature temperatura agentului / mediului de răcire cooling worm (alim) răcitor spiralat (în serpentină), melc
cool (down) a răci (amestecător) pentru răcire
cooler (auto) radiator; (temo) frigorifer, răcitor; refrigerent, coolness grad de răcire
cameră de răcire / de refrigerare cool off a se răci
cooler condenser condensator frigorific cool running of an engine funcţionare a motorului la
cooler housing dulap de răcitor temperatură joasă de regim
cool hammer (met) a ecruisa prin forjare co-ordinate coordonată; a coordona
cool-hammered iron (met) oţel forjat la rece co-ordinate geometry geometrie analitică
cooling răcire, refrigerare, extragere a căldurii, coborâre a co-ordinate reading scale scală de citire a coordonatelor
temperaturii, frigorific, care răceşte, refrigerent co-ordinate scheme reţea de coordonare
cooling air aer de / pentru răcire co-ordinate system sistem de coordonate
cooling apparatus aparat frigorific, frigorifer co-ordinate table masă de coordonare (la maşinile-unelte
cooling baffle (met) tablă / deflector pentru ghidarea aerului de automate)
răcire co-ordinating staff departament central de coordonare
cooling bank banc de răcire co-ordination of fuse circuit serie de siguranţe
cooling bed (met) pat de răcire cope (TH) a secţiona, a decupa, a aco-peri; (met) parte
cooling block bloc radiator superioară a formei
cooling box dulap frigorific cope box (met) ramă superioară de formare
cooling brine soluţie / saramură de răcire cope chisel daltă de canelat
cooling by gills (OM) răcire prin nervuri (prevăzute pe suprafaţa cope flask (met) parte superioară a ramei de formare
de răcire) co-phasal (state) în concordanţă de fază, sinfazic, sincron
cooling by outspread surface răcire superficială, răcire prin coping daltă de acoperire, piatră de coronament, creastă (de zid,
degajarea căldurii pe / prin o suprafaţă de baraj etc.), deflector, coamă
cooling capacity capacitate de răcire coping attachment (OM) dispozitiv de înclichetare
cooling chamber (alim) cameră de răcire / refrigerentă coping piece (cstr) grindă de centură, cosoroabă, coardă
cooling circuit circuit / ciclu de răcire, circuit al agentului de coplasticizer (chim) coplastifiant
răcire copolyamide (chim) copoliamidă
cooling column turn / coloană de răcire copolymer (chim) copolimer
cooling condition condiţie de răcire copolymerisation copolimerizare
cooling crack (met, plast) fisură de contracţie copper cupru (Cu); (termo) cazan
cooling crevices (met) crăpături de răcire copper alloy (met) aliaj (pe bază) de cupru
cooling curve (met) curbă de răcire copper asbestos azbest cu cupru (amestec, compozit)
cooling cylinder cilindru răcitor copper-asbestos gasket garnitură metalo-plastică (azbest-aliaj
cooling down (fază de) răcire treptată de cupru)
cooling-down period (met) durată / perioadă de răcire copper assay probă de cupru
cooling drum răcitor tubular, răcitor tambur copper bar (met) lingou de cupru

- 92 -
copper bath (met) baie de cuprare cordage (nav) parâme; parâmărie, cabluri, tachelaj; reţea de
copper-bearing (met) cu conţinut de cupru; (T) lagăr pe bază de cord
aliaj de Cu cord carcass carcasă de cord (la pneuri)
copper billet (met) lingou / bară de cupru corded legat cu funii
copper bit ciocan de lipit cordon (cstr) brâu; (el, TH) cordon, liţă
copper blast furnace (met) cuptor cu cuvă pentru cupru cord packing (OM) şnur de garnitură de etanşare, etanşare cu
copper block (met) bloc de cupru şnur
copper-clad arămit, placat cu cupru core (el) miez (magnetic / de ferită) / al bobinei, tor, miez
copper-clad connecting wire conexiune de continuitate cu fir toroidal / de cablu; (fiz) miez de reactor (zona activă); (met)
de oţel-cupru miez de turnare; (TH) con, miez, umflătură, protuberanţă,
copper coat(ing) arămire, cuprare, pla-care / acoperire cu aramă nod, sâmbu-re, nucleu, inimă; electrod (partea din mijloc la
/ cu cupru cei înveliţi); (c) memoria centrală / principală a unui computer
copper corrosion test probă de coroziune pe placa de cupru core-baking oven (met) cameră / cuptor de uscat miezuri
coppered arămit, cuprat, acoperit cu Cu core bar tijă / bară plină
coppered wire sârmă arămită core barrel (met) armătură centrală de miez; tub carotier,
copper extraction (met) extragerea / producerea cuprului carotieră
copper filings (met) pilitură de cupru core-barrel head (mas-un, met) cap de carotieră
copper furnace (met) cuptor pentru afinarea cuprului core binder (met) liant pentru miezuri de turnătorie
copper gauze sită de cupru core bit (drum) (sapă) carotieră, burghiu de centrare; (mas-un)
copper granules granule de cupru burghiu pentru găurire inelară, burghiu centruit
coppering (met) cuprare, acoperire cu cupru (sau cu aliaje de core blower (met) maşină de suflat miezuri
cupru) core-boring crown (mas-un) floare de sfredel / de burghiu,
copperizing arămire burghiu carotier (partea activă, eventual cu plăcuţe)
copper jaw socket falcă de protecţie de cupru (la menghină) core box (met) cutie de miez / pentru carote; tub carotier
copper loss pierderi electrice în cupru core burning (met) ardere a carotei
copper matte (met) mată cuproasă core cast (met) miez de turnare
copper mill (met) laminor de cupru core catcher (met) reţinător de probă; prinzător de probă;
copper-nickel (met) aliaj Cu-Ni, nichelină ciupitor
copper wire (el) conductor de cupru; (met) sârmă de cupru core circuit (el) circuit primar
coppery arămit, cuprat, de cupru cored casting / work (met) piesă turnată cu miezuri
copper oxide (chim, met) oxid de cupru / cupric / cupros cored hole (mas-un) gură / gaură de cen-trare; (met) gaură /
copper plating (met) (procedeu de) cuprare cavitate în piesa turnată (prin folosirea miezurilor)
copper powder (met) pulbere de cupru core diameter (fiz) diametru al miezului / al nucleului; (OM)
copper refing (met) afinarea cuprului diametru interior (la filet)
copper scale (met) arsură de cupru (defect) core diameter of screw thread (OM) diametru interior al unui
copper steel (met) oţel placat cu cupru, bimetal oţel-cupru, oţel filet exterior
cu (mult) cupru core die tub carotier; (met) placă pentru formarea miezului,
copper sulphate test încercare cu sulfat de cupru patron de miez; (mas-un) placă pentru filieră
coppery (met) cuprat core drill (mas-un) carotieră, cap carotier
coprocessor coprocesor, dispozitiv ataşat unui computer pentru core drilling găurire cu extragere de carote
îmbunătăţirea anumitor funcţii sau performanţe core dump program(me) / routine (inf, c) subprogram de
cop skewer suport de ţevi golire a memoriei
copunctual cu un punct comun core solder sârmă de lipire / electrod cu cavitate umplută cu
copy copie, exemplar, model, imitaţie, machetă, manuscris, flux
duplicat, reprodu-cere; a copia, a reproduce, a imita, a lua ca core-end plate placă de presare (a unui pachet de tole)
model core-extractor extractor de carote, carotieră
copy given to the author exemplar de autor core extrusion machine (met) maşină de miezuit prin
copying multiplicare, copiere, care (se ) copie împingere cu melc
copying apparatus aparat de fotocopii core filler wire sârmă tubulară
copying paper hârtie copiativă / indigo / carbon core flushing spălare a carotei
copying press presă de copiat, şapirograf core-frame (met, plast) carcasă pentru miezuri
copying roller (mas-un) rolă a dispo-zitivului de copiere (la core grinding sfărâmare / finisare a carotei / a miezului
freze, etc.) core-hole plug (met) dop filetat pentru găuri în golul pieselor
copy milling-machine (mas-un) maşină de frezat prin copiere turnate
copy paper hârtie indigo / carbon core iron (met) oţel moale pentru miezuri
copy protection (c) protejare la copiere / împotriva copierii core iron / grid (met) carcasă pentru miezuri
copyright drept de autor, drept exclusiv de publicare, core-jarring machine (met) maşină vibratoare pentru miezuri
reproducere, reprezen-tare, adaptare sau traducere a unei core jolter (met) vibrator de miezuri
creaţii ştiintifice, literare sau artistice core lathe (met, mas-un) strung pentru prelucrarea miezurilor
copyright reserved drept de reproducere şi difuzare, drept legal (în turnătorii)
exclusiv rezer-vat autorului sau editorului de a repro-duce şi a coreless (met) fără miez
vinde o publicaţie în alte ţări coreless induction furnace (met) cuptor cu inducţie, fără miez
copy spindle toate drepturile (de publicare) rezervate core loss (el) pierderi în miez / în fier; pierdere a carotei
corbel (OM) consolă, nişă, centură, brâu, riglă, prag, pinten, core machine (met) maşină de confecţi-onat miezuri de
proeminenţă, rebord; a ieşi în consolă turnătorie / de miezuit
corbel beam (mec) grindă în consolă core-maker (met) miezuitor
corbel piece (OM) suport, consolă, braţ core-making department (met) atelier de confecţionat miezuri
cord (el) cordon prelungitor / conector / de alimentare; (l) core-making machine (met) maşină de format miezuri / de
stânjen; cord, cablu / funie din mai multe fire, şnur, sfoară, miezuit (în turnătorie)
cordon, şiret, frânghie core mark (met) marcă a miezului (la turnare)

- 93 -
core mixture (met) amestec pentru miez corner-rounding milling-cutter (mas-un) freză de rotunjit
core mould (fiz) formă a nucleului; (met) formă de turnătorie, muchii
din miezuri corners rounding rotunjire a colţurilor (pieselor)
core moulding (met) formarea miezului corn-flower blue (met) albastru de cicoare (culoare de revenire)
core-moulding machine (met) maşină de format miezuri / de corn harnester secerătoare, maşină de secerat
miezuit corn husker maşină de dezghiocat porumb
core nail (met) broşă de turnător, cui pentru susţinerea miezului cornice (cstr) cornişă, coronament
core of roll (met) miez / inimă de cilindru (la laminare) cornification cornificare (a pielii)
core oil (met, chim) ulei pentru miezuri corning (alim) granulare
core oven (met) cuptor de uscat miezuri corn-lift (alim) magazie de cereale, siloz
core plate (met) placă pentru formarea miezului corn tongs pensetă pentru pietre preţioa-se şi mecanică fină (cu
core print (met) marcă a miezului (la turnare) vârfuri aplicate)
core pusher (met) extractor de carote, pompă pentru extragerea cornue retortă
carotelor Cornwall boiler (termo) cazan Cornwall, cazan cu o ţeavă de
corer reţinător de probă flacără
core refining (met) recristalizarea mie-zului prin tratament corporate body persoană juridică
termic (şi la cementare) corporate image (ec) emblemă / imagine-simbol a unei firme
core run extragere a carotei corporation (ec) corporaţie, societate (anonimă) înregistrată /
core-sample probă din carotă pe acţiuni, întreprindere, administraţie publică
core sand (met) amestec de nisip pentru miezuri corporeal corporal, material, fizic
core sheet strat interior (la materiale stratificate) corpuscular corpuscular
core shooter (met) maşină de miezuit prin împroşcare corpuscule (fiz) corpuscul
core shop (met) atelier de confecţionat miezuri (în turnătorii) correct corect, exact, adevărat, potrivit, cuvenit; a corecta, a
core spindle (met) armătură centrală de miez îndrepta, a neutraliza, a rectifica, a compensa
core splitter divizor de carotă, ruptor corrected tooth (OM) dinte cu profil deplasat / corijat (în sens
core spring reţinător de probă neprecizat: dinte modificat)
core structure (met) structură în miez corrected volume volum real
core tank cuvă / recipient / corp al reactorului correcting condition mărime de comandă
core template (met) şablon de miez correcting element element final, organ de reglare / de
core wire un cablu bimetalic, la care miezul este învelit în alt comandă
aliaj correcting wheel roată corectoare (la aparate de măsură) / de
coring carotaj, luare / executare a unei carote; (TH) segregare; corecţie
(met) execu-tare / formare a miezului, segregare intercristalină correction (chim, mat) rectificare; retuş (la desene, imagini);
(şi în miez) (TH) corectare, corecţie, îndreptare, punere la punct
coring up (met) confecţionare a miezului correction device corector de distorsiuni
Coriolis acceleration (fiz, mec) acceleraţie Coriolis correction factor factor / coefficient de corecţie
Coriolis force (fiz, mec) forţă Coriolis correction time timp de corectare
Coriolis-type mass flowmeter (fiz, metr) debitmetru masic pe corrective action acţiune de corectare / de îndreptare (a unui
baza efectului Coriolis parametru)
cork (OM, alim) dop (de plută), plută, buşon; a astupa, a corrective equalization egalizare de corecţie (a caracteristicii
înfunda de frecvenţă)
cork flour făină de plută corrective error eroare de echilibru / de compensare
corking (OM) (îmbinare cu) prag corrective maintenance depanare, ansamblu al operaţiilor
cork packing (OM) garnitură de plută efectuate după detectarea unei defecţiuni, întreţinere din mers
cork press (alim) presă pentru dopuri (şi de corectare sau reglare)
corkscrew tirbuşon corrective measure măsură de corectare
cork slab placă de plută corrective multiplier factor de corecţie
cork stopper (alim) dop de plută correct matching adaptare corectă
corn (agricultură, alim) grăunţe, grâu, cereale, grâne, porumb, correlation corelaţie corelare, corespondenţă
ovăz; (chim) a pulveriza; a granula; (mas-un) a puncta correlation factor / coefficient factor / coeficient de corelaţie
corn and grain milling (alim) măciniş / măcinare de cereale correlative corelat, în corelaţie, corelativ
corn cob ştiulete de porumb correspondence corespondenţă, conformitate, analogie
corner colţ, vârf, punct unghiular; (ec) a acapara (marfă pentru correspondent corespondent, omolog
speculă) corresponding side (mat) latură omoloagă / corespondentă
corner angle cornier de unghi, guseu corridor coridor, pasaj, pasarelă
corner bracing întăritură (şi pentru colţ) corrode a coroda, a oxida, a rugini, a ataca, a decapa, a se
corner bracket (met, OM) cot (piesă fasonată), colţar dezintegra
corner condition (mat) condiţie în punctul unghiular Corrodekote test test de coroziune accelerată (prin acoperire cu
corner connection (OM) asamblare în unghi / în colţ material coroziv şi expunere în mediu umed)
corner crack (met) crăpătură / fisură marginală / de colţ corrodent corosiv, care corodează; agent / factor corosiv
corner cramp colţar / cornier metalic pentru protecţia muchiilor corrodibility (chim, met) tendinţă / sensibilitate la coroziune
corner-cube prism (mat) prismă dreaptă corrodible (chim, met) sensibil la ruginire / la coroziune,
corner cutter (mas-un) freză de prelucrat colţuri interioare corodabil
corner cutting tăiere a colţurilor; umbrire, nuanţare corroding (chim, met) coroziune, acţiunea de corodare, care
corner drill (mas-un) maşină de găurit în colţuri greu accesibile (se) corodează
corner(ing) tool (mas-un) cuţit pentru teşit corroding agent (chim, met) substanţă corosivă, agent corosiv
corner iron (met, OM) cornier; vinclu corroding medium / media mediu / medii corosiv(e), agenţi
corner joint (OM) sudură (de îmbinare) / asamblare în colţ corosivi
corner on a teşi corrosion (OM, T) gripare (rar); (met) coroziune, corodare,
ruginire, atacare

- 94 -
corrosion accelerator accelerator de coroziune coslettize (met) a fosfata, a acoperi cu un strat anticoroziv (şi la
corrosion allowance adaos pentru corodare rulmenţi)
corrosion at contact (met, chim, T) coroziune de contact între cosmetic defect (TH) defect uşor / nesemnificativ pentru
materiale metalice diferite funcţionare / estetic
corrosion cell (chim, T) pilă / element de coroziune cosmolene vaselină
corrosion coating acoperire de protecţie la / împotriva cost (ec) cost, preţ (rar, în sens de cheltuieli); cheltuieli
coroziunii cost-benefit analysis (CBA) (ec) analiza a costului şi a
corrosion control combaterea coroziunii beneficiului (compara-ţie între cost de producţie şi beneficii)
corrosion fatigue (chim, T) oboseală la coroziune; (mec) slăbire cost estimate (ec) evaluare, deviz estimativ
prin coroziu-ne, distrugere / oboseală a materialului prin cost estimator calculator (ca persoană)
acţionare combinată a sarcinii ciclice şi a mediului corosiv costing (ec) calcul al costurilor / cheltuielilor necesare
corrosion-fatigue strength (OM) rezistenţă de durată în mediu cost a job (ec) a evalua costul unei activităţi / lucrări
corosiv cost of erection cost al montării sau instalării
corrosion inhibitor (chim, T) inhibitor de coroziune, substanţă cost of expending (ec) cheltuieli de accelerare de extindere a
anticorozivă (şi ca aditiv în uleiuri) producţiei
corrosion losses pierderi prin coroziune cost of goods (ec) costuri directe, sumă a cheltuielilor efectuate
corrosion pit (met, T) punct / loc corodat, ciupitură de pentru un produs / serviciu
coroziune (ec) cheltuieli de investiţii / de instalaţie / de instalare
corrosion preventive substanţă de protecţie contra coroziunii cost of operation (ec) cheltuieli de exploatare
corrosion-preventing anticorosiv cost of set-up (ec) cheltuieli de pregătire a muncii
corrosion-prevention protecţie / prevenire împotriva coroziunii cost price (ec) cost / preţ de fabricaţie
corrosion-proof rezistent la coroziune, inoxidabil (şi despre cost standards (ec) nivel de cheltuieli prevăzute
oţel) cost value (ec) cost, valoare a cheltuielilor de producţie
corrosion-proofing treatment tratament anticorosiv cost variance (ec) discrepanţă între costurile estimate şi cele
corrosion protection protecţie contra coroziunii efective
corrosion rate (chim, T) viteză de coroziune coterminal angles unghiuri care diferă cu 360
corrosion resistance rezistenţă la coroziune cottage cheese (alim) brânză de vaci
corrosion-resisting anticorosiv, rezistent la coroziune cottage industry lucru la domiciliu, industrie artizanală
corrosion-resisting serving manta rezistentă la coroziune cotter / cottar (OM) pană (şi înclinată), cui spintecat, ştift, dorn,
corrosion-resisting steel (met) oţel rezistent la coroziune / ic, şplint, cep, zăvor, dorn
inoxidabil cotter blunt file pilă îngustată cu vârf teşit pentru prelucrat
corrosion spots pete de coroziune canale de pană
corrosion test încercare de / la coroziune cotter bolt (OM) bulon / bolţ cu cui spintecat, bulon cu gaură
corrosion testing method metodă / procedeu de încercare la pentru şplint
coroziune cotter driver extractor de cui spintecat
corrosive corosiv, caustic; soluţie de băiţuit / de decapat cottered asigurat prin cui spintecat
corrosive agent (chim, met) agent corosiv cottered pin (OM) bolţ asigurat cu cui spintecat
corrosive brittleness / shotness fragilitate corosivă cotter file pilă pentru prelucrarea canalelor (de pană)
corrosive flux flux corosiv, de curăţare a suprafeţei înainte de cotter joint (OM) îmbinare prin pană (înclinată transversal)
lipire cotterless pin (OM) bolţ neasigurat cu cui spintecat / şplint
corrosiveness corozivitate cotter pin (OM) cui spintecat
corrugated (OM) ondulat, zimţuit, striat, încreţit, gofrat, canelat cotter-pin extractor extractor / cleşte de scos cuie spintecate
corrugated board carton ondulat; (met) margine ondulată (la cotter slot gura rindelei
tablă) cotter-taper file pilă îngustă cu vârf ascuţit pentru prelucrat
corrugated fire-tube boiler cazan cu ţeavă / cu tub de flacără, canale de pană
ondulat(ă) cotton bumbac
corrugated hose (OM, termo) ţeavă flexibilă / ondulată / (tip) cotton belt(ing) (OM) curea de transmisie din bumbac
burduf cotton hard-waste-breaker tenter des-trămător de resturi de
corrugated iron (met) tablă ondulată fire de bumbac
corrugated pipe (OM) ţeavă ondulată cotton liners deşeu de bumbac
corrugated roll (plast) valţ canelat cotton percentage conţinut procentual de bumbac (în fir sau
corrugated sheet iron / metal / plate (met) tablă ondulată / ţesătură)
striată cotton(seed) oil ulei din seminţe de bumbac
corrugated sheet rolling mill (met) laminor pentru tablă cotton texture ţesătură din bumbac
ondulată / striată cotton wadding vată de bumbac
corrugated steel sheet (met) tablă de oţel, ondulată coulisse culisă; (OM) crestătură, nut
corrugated surface (met) suprafaţă on-dulată (la tablă / bandă) coulomb (el) unitate pentru cantitatea de electricitate, coulomb
(şi defcet) coulOMb friction load frecare de tip Coulomb
corrugated transformer tank cuvă de transformator din tablă CoulOMb’s law (fiz) legea lui Columb
ondulată count (metr) impuls / indicaţie a(l) unui contor; (mat) calcul,
corrugating machine (met) maşină de ondulat tablă numărare, înregistrare; a calcula, a număra
corrugating roll (met) cilindru pentru obţinerea tablei ondulate countable numărabil
corrugating stand (met) cajă pentru obţinerea tablei ondulate count down (el) mod de lucru al unui sistem digital
corrugation (mas-un) striere; (mec) rifluire, crestare, canelare, count-down counter contor regresiv
ondulare, gofrare counter (TH) contrar, opus; (el) contor; (inf) calculator /
corrugator maşină / dispozitiv de ondulat dispozitiv de măsu-rare; (nav) boltă (pupa); dispozitiv pentru
corundum corindon numărare (a ciclurilor, etc.)
corrupt (c, inf) a introduce erori în programe sau date counteracting force forţă de reacţiune
cosine curve (mat) cosinusoidă

- 95 -
counterbalance (mas) balansier cu contragreutate, countershaft axle (cf) osie falsă / oarbă; (OM) ax liber, osie
contrabalansare, mort / masă de contrabalansare, contragreu- liberă, arbore intermediar
tate; (mec) a (contra)balansa, a echilibra, a compensa countershaft cone (OM) con în trepte al transmisiei
counter arm (met) săgeata indicatorului (de reducere / de intermediare
grosime) countershaft for ceiling suspension transmisie intermediară
counterbalance (TH) contragreutate,; a echilibra (cu greutăţi / suspendată
mase) countershaft pulley (OM) con antrenat etajat / în trepte (de
counterbalanced crank (OM) manivelă echilibrată / cu fricţiune / de curele)
contragreutate countershaft wheel (OM) roată a transmisiei intermediare
counterbalanced crankshaft (OM) arbore cotit echilibrat countersink (mas-un) zencuitor, teşitor, freză conică, adâncitor,
counter-balance moment moment de echilibrare a adânci (prin aşchiere), a încresta, a freza, a puncta, a zencui
counter-balance weight (OM) contragreutate (şi de echilibrare) countersink bit / reamer / tool (mas-un) zencuitor, teşitor,
counterblow contralovitură adâncitor
counterblow hammer (met) ciocan (de forjă) cu contralovitură countersinking (mas-un) zencuire, teşire, adâncire (prin
counter body corp / catod al contorului aşchiere)
counterbore (mas-un) adâncitor pentru locaşul capetelor countersinking bit (mas-un) burghiu de centrare
şuruburilor, lărgitor, zencuitor countersinking fixture (mas-un, met) dispozitiv de teşire (şi
counterbore facer (mas-un) zencuitor frontal, lamator pentru table folosite la ţevi sudate)
counterbore with straight shank (mas-un) adâncitor cu coadă counter-slope contrapantă
cilindrică counterspring (OM) contraarc
counterboring (mas-un) zencuire, adâncire (a găurii) countersteam brake frânare cu contraabur
counterbrake contrafrână counter-step contratreaptă
counter circuit circuit al contorului counterstream contracurent
counter clockwise (direction) în sens contrar acelor de countersunk (OM) înecat (despre capul unei piese / a unui
ceas(ornic) şurub / a unui nit)
counter clockwise rifling torsiune stânga / inversă countersunk rivet head (OM) cap înecat de nit
counter connection montaj în opoziţie countersunk rivet with shallow button head (OM) nit cu cap
counter current (el, hidr) (în / cu) con-tracurent; (în) sens semirotund înecat
contrar, involuţie countersunk screw (OM) şurub cu cap îngropat / înecat
counter-current distillation distilare în contracurent countersunk serrated toothed lock washer (OM) şaibă conică
counter-current extraction extracţie în contracurent cu crestături în exterior
counter-current flow (hidr) curgere în contracurent (şi a două counter test contra-probă
fluide) counterthrust contraşoc (şi axial)
counter-current mixer amestecător în contracurent counter tray serie / şir de contoare
counter-electrod (met) contraelectrod (la sudură) counter tube tub contor / numărător
counterfeit fals, contrafăcut, falsificat; a contraface, a imita, a counterwedge (OM) contra-pană, pană de siguranţă
plastrografia, a falsifica, a simula counterweight contragreutate
counter-flow (hidr) contracurent counting device dispozitiv / mecanism de calculat
counter-flow dryer uscător în contracurent counting rate viteză de numărare
counter-flowing injection / process injecţie / proces în counting sorter maşină de sortat cu numărător / cu contor
contracurent counting strain gauge tensometru cu numărare
counter heat exchanger (termo) schimbător de căldură cu countless nenumărabil
contracurent count off a număra
counter housing corp al contorului country press presă plană-cilindrică cu o singură turaţie
countering numărare, numerotare, care numără couple (ind chim) cuplu electrochimic; (TH) pereche, cuplu;
counterknife (mas-un) contracuţit (auto) a cupla, a ambreia, a lega, a conecta; (el) a cupla
counter motion mişcare în sens retrograd couple action coroziune electrochimică
countermove mişcare în sens opus; mişcare de control (la couple back a introduce / a conecta un circuit de reacţie / de
măsurare) răspuns
countermovement mişcare inversă coupled wheel (OM) roată cuplată
counter nut (OM) contrapiuliţă couple out power a decupla / a întrerupe alimentarea cu energie
counter offer (ec) cotraofertă coupler (auto, OM) ambreiaj, cuplaj, cu-plare, agrafă pentru
counter part (OM) parte conjugată, contrapiesă, piesă pereche; curea; (cf, met) aparat de cuplare / de legare, manipu-lant care
pereche a unui lucru, obiect -pereche cuplează vagoane; (el) ele-ment / bobină de cuplaj / de
counter piston (termo, OM) contrapiston conectare
counterpoise (el) priză de pământ a antenei; (TH) coupler jaw (OM) gheară / cârlig de cuplare
contragreutate coupling (cf) aparat de legare; (OM) (a)cuplare, cuplaj, manşon
counter-poison antidot de legătură,mufă, gheară, cuplă, care cuplează / leagă
counter pressure contrapresiune (mecanic); îmbinare, legare, legătură
counter-pressure steam (termo) contraabur, abur de coupling axle (OM) osie cuplată
contrapresiune coupling bar tirant
counter propeller elice opusă / orientată invers (la coupling bolt (OM) şurub de cuplaj
amestecătoare) coupling chain (mas, OM) lanţ de remorcat / de cuplare
counter punch (mas-un) placă suport (la ştanţare), coupling clutch (OM) ambreiaj cu con de fricţiune
contrapoanson coupling component (OM) organ / componentă de legătură / de
counter reaction reacţie inversă / reversibilă cuplare
counter recoil spring (OM) arc de recul coupling constant (OM) constantă de cuplaj
counter-rotation mişcare / rotaţie în sens opus coupling dimension (OM) dimensiune de asamblare
counter sample (test) contraprobă coupling-disk block (OM) manşon al discului (de ambreiaj)
counter shaft (OM) arbore auxiliar / de transmisie intermediară coupling hook cârlig de cuplare / de tracţiune

- 96 -
coupling key pană de cuplare (la pompe submersibile); cover nut (OM) piuliţă înfundată
comutator de poziţie cover plate (cstr, OM) eclisă de îmbina-re, placă / dală de
coupling lever (auto) pârghie a ambreia-jului; (OM) pârghie / acoperire, piatră de coronament; (mas-un) placă de presiune /
levier de cuplare de strângere / de acoperire
coupling lining (OM) garnitură / căptu-şeală / acoperire de coversed sine / coversine (mat) funcţie convers x=1- sinx
ambreiaj cover sheet (met) tablă de acoperire
coupling link (OM) cheie / eclisă pentru înnădirea lanţului cover slide (OM, termo) clapă de fund
coupling loop buclă de cuplaj magnetic, sondă inductivă cover strip tablă de acoperire, talpă
coupling member (OM) organ de fixare covibrate a rezona
coupling muff (OM) manşon de cuplaj covibration vibraţie de rezonanţă
coupling nut (OM) piuliţă de fixare / de întindere CO2-shielded metal-arc welding sudare protejată în bioxid de
coupling pin (OM) bolţ de legătură (şi al lanţului) carbon
coupling pipe (OM, hidr) racord / ţeavă de legătură CO2-welding sudare în bioxid de carbon
coupling reaction reacţie de cuplare cowl (auto) torpedo (parte fixă între ca-pota motorului şi
coupling rod (OM) bielă cuplată parbriz), capotă; (nav) trombă (de aerisire); glugă; (TH)
coupling screw (OM) şurub de strângere capac, deflector, apărătoare de coş
coupling sleeve mufă de cuplare cowl support bracket (auto) suport al torpedoului
coupling tappet camă de declanşare cowl vent (auto) clapă de aer la torpedo
coupling through pin (OM) ştift / cui de antrenare cowl ventilator (auto) ventilaţie a torpedoului
coupon cupon; probă, epruvetă (pentru încercare) coworker colaborator; asistent
course (TH) direcţie, cursă, curs, drum, cale, albie, procedeu, cowper (met) cowper, caupăr, preîncălzitor de aer
tendinţă; (cstr) rând de zidărie, asiză, strat; (nav) cap, cursă, C-plus (+) pol pizitiv al bateriei de grilă
rută; (el, fiz) traiectorie; (inf) derulare / rulare (a unui crab (mas) cărucior de macara, pisică, troliu, autolift, maşină de
program) ridicat, palan electric cu cărucior, elevator; (nav) cabestan mic
course of the beam traiectorie a fasciculului manual
course of the program(me) (inf) (de)rulare a programului crack (cstr) spărtură, casură, fisură; (mat) frântură, frângere,
course of a ship cursă a unei nave, drum urmat de navă curbură; (met) îndoitură, fisură; (plast) riz; (TH) cot, pocnet,
course of thread (OM) spiră de filet pocnitură, crăpătură, ruptură, fisură; (chim) a craca; (TH) a
cover (cstr) învelitoare, acoperire, plafon, tavan, (fiz) înveliş, (se) crăpa, a sfărâma, a deteriora, a rupe, a trosni, a pocni, a
pătură, anve-lopă; (hidr) clopot (la vană cilindrică, etc.); (OM) sparge, a (se) fisura
manta, înveliş, teacă, ca-potă, cămaşă, peliculă, acoperire, crack at the edge of the nugget fisură la marginea nucleului (la
înve-lire, clopot, capac, înveliş, toc, ecran, teacă, manta; (mat) sudură)
congruenţă; (met) pojghiţă, coajă; copertă plic; îngustare; crack closure închiderea fisurii (de exemplu, la solicitare de
(fiz, el) a ecrana; a îmbrăca, a tapiţa, a proteja, a capitona; oboseală)
(TH) a acoperi, a înveli, a proteja, a vopsi, a zugrăvi, a unge, a crack detector (metr, met) detector de fisuri, substanţă pentru
înnegri, a îmbrăca, a suprapune, a explora, a lumina detectarea fisurilor
coverage putere de acoperire; (el, c) regiune explorată; (TH) cracked plesnit, fisurat, cu crăpături, crăpat
domeniu, acoperire, zonă de acţiune, cuprins cracked edges (met) muchii rupte / crăpate / fisurate (şi la
coverage analysis (ec) analiză a stocu-rilor, analiză a sferei laminare)
publicului căruia i se adresează un suport publicitar cracked gas gaze de cracare
coverall(s) haină de protecţie / de lucru, salopetă cracker (roll-mill) valţ / cilindru concasor
cover bolt (OM) şurub / bulon / bolţ pentru fixarea capacului crack from contraction rost / fisură de contracţie
covered dented joint (OM) îmbinare în dinţi ascunşi crack geometry (met, T) forma fisurii
covered electrod (met) electrod învelit / cu înveliş cracking (ind chim) crăpare, cracare / distilare (a petrolului, a
covered-in terminal connection (el) borne protejate / acoperite hidrocarbu-rilor), care se sparge, spargere; (TH) fisurare;
covered joint (cstr, met) rost ascuns / acoperit (şi la sudură) exfoliere (în general)
covered tenon (OM) cep înfundat cracking pressure (hidr) presiune de deschidere a supapei
covered wire (el, met) sârmă izolată / protejată (prin tratament (normal închise)
sau acoperiri) crack in the joining plane fisură în planul de separare
covered enamel email de acoperire crack in the heat affected zone fisură în zona afectată termic
covering (met) acoperire, placare, meta-lizare, vopsire; (fiz, el) (la sudură)
anvelopă, înfă-şurătoare; (TH) strat acoperitor / de protecţie, crack in the parent metal crăpătură / fisură în materialul de
protejare, înveliş, învelire, acoperiş, acoperire; izolaţie, husă, bază (la sudură)
căp-tuşire, căptuşeală, care acoperă / prote-jează; crackle a pârâi, a sfărâma, a trosni, a pocni
îmbrăcăminte, cuvertură, teacă, toc crackling pârâitură, pocnitură
covering ability / capacity / power capacitate / putere de crack off a se coşcovi, a se coji, a se scoroji
acoperire, grad de opacitate crack opening deschidere a fisurii
covering letter (ec) scrisoare de însoţire crack pattern (met) configuraţie tipică a fisurilor / de fisurare
covering machine maşină de copertat / de executat acoperiri / crack process proces de fisurare / de formare a fisurii
placări crack resistance / strength rezistenţă la fisurare
covering material material pentru învelitori / de acoperire; crack tip (met, T) marginea / buza fisurii
(plast, ind chim) agent de îngroşare / de acoperire crack-up spărtură, ruptură, a sparge, a fisura (până la separare)
covering plate placă de acoperire cracky fragil, casant
covering power putere / capacitate de acoperire (la vopsire, cradle (cf, OM) cuzinet de reazem, patul sabotului; (el) reţea de
lipire, etc.) protecţie legată la pământ; (hidr) jgheab; cap de cuţit (la cupa
covering strip (met, alim) bandă metalică de protecţie / de excavatorului); (nav) utilaj de lansare, cărucior de cală;
acoperire (a unei zone active de la maşini) leagăn; plat-formă suspendată, cadru, ramă, batiu, stelaj,
covering surface suprafaţă de suprapunere / care se acoperă cadru; (met) buzunar (al căruciorului de lingouri)
cover joint (OM) îmbinarea capacului cradle feet (OM) reazem, lagăr (şi cu picior)
cover mould parte fixă a matriţei de injecţie cradle frame cadru pendular (căi ferate)

- 97 -
craft labour (ec) muncă calificată, mână de lucru calificată cranking (cstr) piesă cotită; (mas) pornire a motorului cu
cramp (cstr) agrafă, scoabă, a prinde / a fixa cu scoabe; (mas- manivela
un, OM) clamă, clemă, a strânge cranking bar (OM) manivelă (pentru rotirea unui arbore)
cramped construction construcţie compactă cranking jaw (OM) gheară de punere în funcţiune
cramping table masă pentru fixarea pieselor (de prelucrat) cranking speed rotaţie / viteză necesară pentru pornire
cramp iron (cf) crampon; (cstr, TH) scoabă, clamă, braţară cranking torque cuplu de demarare
cramp joint (mas) macara, pod rulant; (nav) macara de chei, crankled (OM) cotit (despre piese, arbori, conducte etc.)
macara de bord crank mechanism (mas) mecanism cu (bielă-) manivelă
crane (mas) macara, pod rulant; (nav) bigă de încărcare, macara crankpin (OM) buton / motor de manivelă, fus de bielă / de
de bord manivelă, maneton
crane bail ladle (met) oală de turnare cu traversă pentru macara, crankpin journal (OM) fus al butonului manivelei
oală de macara pentru turnare crankpin lathe (mas-un) strung pentru prelucrarea arborilor
crane balks cale a podului rulant cotiţi
crane beam grindă a podului rulant crank plate (OM) disc al manivelei
crane boom braţ de macara crank press (mas-un) presă cu manivelă / cu pârghie articulată
crane brake frână de macara crank roller platou / cilindru de siguranţă cu un dinte
crane bridge (drum) pod ridicător; (mas) pod al macaralei, crankshaft (OM) ac / arbore cotit (şi cu manivelă); vilbrochen
macara-portal crankshaft balancer / counterweight (OM) contragreutate de
crane carriage / trolley cărucior de macara, pisică a macaralei echilibrare a arborelui cotit
crane carrier şasiu al macaralei rulante crankshaft bearing (OM) lagăr palier (şi pentru arbore cotit)
crane centre shaft (OM, mas) arbore central la macara crankshaft-bearing liner (OM, T) cuzinet de lagăr palier (la
crane crab (OM, mas) cărucior de macara arbore cotit)
crane driver (met) macaragiu crankshaft grinder (mas-un) maşină de rectificat manetoane /
crane jib (mas, nav) braţ de macara / de gruie elevatoare fusuri de arbori cotiţi
crane hoist macara mobilă crankshaft journal (OM) fus al arborelui cotit
crane ladle (met) oală de macara pentru turnare, oală de turnare crankshaft lathe (mas-un) strung pentru prelucrarea fusurilor
cu traversă pentru macara de sprijin ale arborilor cotiţi
crane load sarcina (maximă) a macaralei crankshaft press presă cu excentric
crane operator macaragiu crankshaft-timing pinion / gear (OM) pinion pe arborele cotit
crane rail / runway / track (met) cale / şina de rulare a crank(shaft) web (auto, OM) braţ de manivelă al arborelui cotit
macaralei crank shaper (mas-un) şeping cu mecanism de acţionare cu
crane rope cablu de macara culisă
crane ship macara plutitoare crank ship (nav) navă cu stabilitate iniţială redusă
crane skip benă / cupă de macara crank slotting machine (mas-un) maşină de mortezat cu
crane stripper strip(p)er mecanism de acţionare cu culisă
crane traveling on rails (cf) macara de cale ferată crank starting pornire cu manivelă
crank (OM, TH) manivelă, cot, pârghie cotită, vinci, cric; (cstr) crank(-) throw (OM) rază a manivelei, cot al arborelui
a coti, a încovoia; (met) a îndoi, a refula crank turning moment moment de rotaţie al manivelei
crank and connecting-rod assembly mecanism bielă-manivelă crank web (OM) legătura dintre o manivelă / un braţ şi arborele
crank angle unghi de întoarcere / de rotire a manivelei cotit
crank arm (auto) manivelă de pornire; (OM) braţ / cot de crash (TH) sfărâmătură, distrugere, rup-tură, spărtură, accident,
manivelă prăbuşire; (ec) faliment, crah; (OM, T, met) crăpătu-ră, fisură;
crank axle (OM) ax / arbore cotit a sfărâma, a distruge, a se prăbuşi
crank bearing (OM) lagăr principal (al unui arbore cotit) crashes pocnituri (zgomot), paraziţi atmosferici (radio)
crank brace burghiu cu coarbă / de mână crash program of work program de lucru în asalt
crankcase (OM, mas, auto) carter (al motorului) crash truck camion (cu macara) pentru depanare
crankcase bottOM cuvă inferioară de carter (de manivelă) crate (met) ladă, coş, împletitură, cuşcă
crankcase breather răsuflător pentru gazele din carter crater coş mare; (cstr) îmbrăcăminte cu şipci; cutie (şi din
crankcase heater radiator pentru încăl-zit uleiul din carterul hârtie), (l) ladă (din şipci); crater (defect la sudură), micro-
unui compresor crater pe suprafaţa sculei, cauzat de aşchii
crankcase oil-pan (auto, OM) baie a carterului crater cavity (met) retasură de crater
crankcase peephole (auto, OM) fereastră de control a carterului crater eliminator / filter (el) dispozitiv automat pentru
crankcase pressure regulator regulator al presiunii de aspiraţie stingerea treptată a arcului
crank cheek (OM) braţ de manivelă crater pipe retasură în formă de crater (şi la sudură)
crank circle cerc descris de butonul (de un punct al) manivelei crawl a (se) târâ, a merge greoi; târât
crank disk (OM) disc cu bolţ de manivelă / cu excentric crawler (auto) (camion / tractor pe) şenile; pe şenile
crank displacement (OM) unghi de fixare a manivelei crawler belt şenilă, lanţ de şenilă
cranked axle (OM) arbore / ax cotit crawler drive propulsie / acţionare cu / pe şenile
crank(ed) handle manivelă (de pornire) crawler machine vehicul / maşină pe şenile
cranked lever pârghie cotită crawler mounted montat pe şenile
cranked tool (mas-un) cuţit elastic / gât de lebădă / înconvoiat, crawler-scraper rig screper remorcat de tractor pe şenile
pentru prelucrarea fundului unei cavităţi crawler shoe placă de şenilă, sabot de şenilă
crank effect diagram diagramă a variaţiei momentului pe crawler track şenilă
arborele cotit crawler transmission transmisie laterală / pentru acţionarea
crank end of the connecting-rod (OM) cap de bielă şenilei
crank gear mecanism / transmisie bielă-manivelă, roată dinţată crawler unit şasiu pe şenile
a culisei crawling târâre, intrare în sincronizare, acroşare
crank guide mecanism cu manivelă şi culisă crawl / guard space spaţiu auxiliar, spatiu gol, tampon / vid
crank guide-way culisă, şanţ al culisei sanitar
craze (met) fisură capilară, microfisură

- 98 -
crazing microfisurare, reţea de microfisuri (mai ales la crippling deformare, deformaţie, îndoire, inflexiune, încreţire,
elastomeri) ondulare, care (se) deformează
cream (alim) cremă, caimac, smântână crippling load (OM) sarcină ce provoacă o deformaţie
cream off (alim) îndepărtare a stratului decantat remanentă / ce provoacă flambaj
crease (cstr, met) fractură, cută, surpare; (textile, plast) cută, crippling of frame deformare a cadrului
pliu, încreţitură, dungă; (TH) ruptură, spărtură, îndoitură, falţ; crippling strain deformaţie la îndoire
a cuta, a încreţi, a şifona; (TH) a îndoi, a fălţui crippling stress (OM) tensiune la îndo-ire / la flambaj; tensiune
creasing machine (met) maşină de zincuit / de cutat tablă ce provoacă o deformaţie remanentă
creasing tool sculă de cutare / de fălţuire crisping criss-cross încrucişat, în zig-zag
create (c) a deschide, a scrie, a închide un fişier pentru prima criss-cross structure (met, plast) structură încrucişată (şi la
oară, a crea un fişier (nou) compozite)
credentials scrisori de acreditare criterion criteriu, caracteristică, condiţie, lege, principiu
credit account (ec) cont în credit criterion of failure criteriu de rupere
creel (ec) uzină furnizoare, ramă; rastel; (TH) coş, paner criterion of non-interaction criteriu de autonomie
creep (OM) alunecare relativă (a inelu-lui rulmentului în criterion plot (inf) plot de criterii (în proiectare asistată de
carcasă): (met) fluaj, deformare, alungire, a se alungi, a curge, calculator, folosind metoda elementelor finite)
a se deforma (despre materiale) critical critic, hotărâtor, decisiv
creep behaviour comportare la fluaj / la curgere (mai rar) critical build-up speed viteză critică de demarare
creep crack rupere / crăpare cauzată de fluaj critical case caz critic / limită
creeper (nav) gheară de pisică; (TH) că-rucior, boghiu, dragă, critical compression ratio raport critic de compresie
bandă-transportor critical cooling rate (ind chim, met) viteză critică de răcire
creeping (cstr) cedare lentă; (met) fluaj critical coupling (OM) cuplaj critic / optim
creeping resistance limit rezistenţă sta-tică de durată, rezistenţă critical cross section secţiune critică
/ limită la fluaj critical damping amortizare critică, aducere la poziţia iniţială
creep limit (met, OM) limită de fluaj; (el) limită / rezistenţă la fără oscilaţii
conturare critical defect defect major / critic, avarie
creep rate (met, OM) factor de fluaj, viteză de alungire / de critical flow (mec, hidr) curgere critică
fluaj critical frequency frecvenţă critică / limită
creep resistance limit (met, OM) rezistenţă statică de durată critical grain growth (met) creştere critică a grăuntelui cristalin
creep strain (met, OM) deformaţie de fluaj critical heat căldură critică
creep strength (met, OM) limită de fluaj critical holding value (ind chim, met) valoare critică de
creep stress (met, OM) tensiune de fluaj menţinere
creep test (met, OM) test de fluaj critical humidity umiditate critică
cremaillere (OM, mas-un) cremalieră critical interval / range timp de reţinere / de oprire (a unei
crenellate a crenela, a fasona cu dinţi instalaţii); (met) durată de menţinere la punctul critic (a unui
crenellation crenelare aliaj); (termo) domeniu critic de temperatură
crenelle / crenate crenel critical item piesă / ansamblu ce afec-tează în mod critic
creping creponare siguranţa sistemu-lui, piesă / ansamblu cu condiţii foarte
crepitate a trosni, a pârâi, a pocni restrictive de transport / depozitare / exploatare
crescent pump pompă cu sertăraş / cu organ de distribuţie în criticality stare critică
formă de seceră critical limit limită critică
crescent wrench cheie franceză / reglabilă critical load (mec) sarcină limită
crest (T) vârf (de filet), creastă (de aspe-ritate); (el) limită, de critical operating value valoare critică de funcţionare
vârf; (hidr) prag critical path method metoda drumului critic
crest of thread (OM) vârf al filetului / dintelui critical point (fiz) temperatură critică; (mat) punct critic, punct
crest voltage (el) tensiune de vârf / maximă de maxim / de minim / de inflexiune al unei curbe, punct
crevasse (met) străpungere (la furnale) singular; (termo) temperatura maximă la care coexistă în
crevice crăpătură tip crevasă, fisură echilibru faza lichidă cu cea gazoasă; (met) punct critic / de
crevice corrosion (T) fisurare corozivă, coroziune în formă de transformare
crevasă critical pressure presiune critică
crevice corrosion at contact (T) corozi-une şi fisurare în formă critical range (met) domeniu critic
de crevasă la contact critical rate valoare / raport critic(ă)
crew echipaj, armare; (TH) echipă (de muncitori) critical Reynolds number (fiz, hidr) număr Reynolds critic
cribble grătar-ciur critical section (mec, OM) secţiune critică
crib ring (OM) coroană critical shear stress (mec, OM) rezistenţă la forfecare
crimp încreţire la fibre; contracţie, ondu-lare, ruptură; a încreţi, critical stress (mec, OM) tensiune critică, efort critic
a forma cute critical thermal point (chim, met) punct critic de transformare
crimped fibre fibră încreţită critical value valoare critică / la limita de acceptabilitate
crimped metal band (met) platbandă metalică contractată critical velocity viteză critică
(ondulată, cutată) criticise a critica
crimping press presă de ondulat / de cutat (şi tablă) crizzly (fiz, plast) netransparent
crimp over a fălţui crock ciob, bucată din spărtură
crinkle a încreţi, a împături, a plia crocodile (met) despicarea capătului frontal al laminatului
crinkle-resistent rezistent la şifonare, neşifonabil;(OM) crocodile skin (met) piele de crocodil, aspect solzos (defect de
flambaj; (met) rezistent(ă) la îndoitură / la ondulare (şi despre suprafaţă, la laminare)
tablă laminată) crocodile spanner (met) cheie-furcă
crinkling test test la flambaj crocodile squeezer (alim) presă- / storcător-aligator
cripple a se deforma, a ciunti, a smulge bucăţi mici, a deteriora crook (mec) îndoitură, îndoire, strâmba-re, cârlig; a îndoi, a
(parţial) curba, a încovoia

- 99 -
crooked curbat, deviat, îndoit, încovoiat, strâmb; (mec) crossing angle unghi de intersectare
deformat, curb crossing of the rolls încrucişare / pier-dere a paralelismului
crop recoltă, cultură, recoltare (în agricul-tură); descoperire, axelor cilindrilor de laminare
tundere, tuns; (met) cap / picior / extremitate de lingou, a şuta cross line (mat) linie de fracţie
(la lingou), a separa (la laminare), a îndepărta, a tăia crosslines (metr) reticul; (c) selector (ortogonal) de coordonate
crop conveyer (met) transportor de deşeuri (de tablă) cross link (OM) articulaţie cardanică; (chim) legătură
crop end (met) maselotă, cap şutat între catene / lanţuri moleculare
crop end (scrap) (met) capete de ţagle, deşeuri cross-linked structure structură reticulară
crop(ping) shears (met, mas-un) foarfe-ce pentru şutare / pentru cross linking legături chimice stabilite între lanţurile moleculare
tăiet capete ale polime-rilor pe durata procesului de fabricare
crop out a ieşi la suprafaţă, a se denuda cross-member bară transversală, traversă
cross încrucişare, intersecţie, trecere; (OM) cruce, transversal, crossover (cf) macaz; (cstr, met) bară / grindă transversală,
fiting (şi ramificat), piese de legătură; (el) atingere; (mat) traversă, punct de intersecţie / nod (de grinzi)
perpendicular, încrucişat, intersecţie; a încrucişa, a călca (cu cross point (mas-un) tăiş în cruce (la burghie); (mat)
un vehicul), a depăşi, a trece peste, a (se) intersecta, a punct critic / staţionar (al unei funcţii), punct de
străpunge, a trece (peste ceva), a traversa
cross / transversal axis axă transversală
intersecţie
cross(-)bar, crossbeam (cstr, met) bară / grindă / nervură cross product (mat) produs vectorial
transversală, traver-să; diagonală; (nav) traversă (punte); (c) cross-rail tool-head (mas-un) suport / cap de rabotat (pe
selector (ortogonal) de coordonate traversa rabotezei), suport central (la raboteză)
cross bearer (met, termo) bară de susţinere a grătarului cross ribs (OM, termo) nervuri încrucişate / transversale
cross bedding stratificare încrucişată (la compozite) cross roll (met) a lamina între cilindri înclinaţi (în două sensuri)
cross bending strength (mec) rezistenţă la încovoiere / îndoire cross rolling mill (met) laminor cu cilindri oblici
(alternantă) cross roll straighteneing machine / mill (met) maşină / laminor
cross bit (mas-un) tăiş în cruce; (nav) babá / bintă în cruce de îndreptat cu cilindri oblici
cross bond legătură încrucişată cross roll tube-mill (met)laminor cu cilindri oblici (şi pentru
cross break (met) ruptură / rupere transversală / perpendicular ţevi)
pe direcţia de laminare cross seam (OM) cusătură în cruce (la sudură)
cross carriage cutting machine (met, mas-un) maşină de tăiere cross screen grătar (din bare încrucişate)
(şi cu flacără) cu cărucior transversal cross section secţiune transversală
cross-country rolling mill (met) laminor cu caje (aşezate) în cross-sectional area aria secţiunii transversale
zig-zag cross section of a girder (mec) profil / secţiune transversală a
cross coupling (OM) cuplaj parazit unei grinzi
cross crack (met) fisură / crăpătură transversală / perpendicular cross-section of passage (met) secţiune de trecere (la laminare)
pe direcţia de laminare cross section paper (metr) hârtie milimetrică / caroiată
cross cut secţiune transversală; (mas-un) retezare; (mat) cross shaft (OM) arbore / ax transversal
tăietură, intersecţie (met) tăiere transversală / perpendicular pe cross shafts (OM) arbori cu axe încrucişate (la transmisii)
direcţia de laminare cross-shaped (OM) în formă de cruce, cruciform
cross-cut end (OM, mas-un) suprafaţă frontală cross sleeve (OM, hidr) mufă în cruce, fiting cu mai multe
cross-cut saw (mas-un) ferăstrău de retezat / de tăiat transversal orificii
cross-cut sheras (met) (foarfece) ghilotină cross slide (mas-un) sanie transversală, cărucior cu două sănii,
cross-cutter (OM, mas-un) dispozitiv de tăiat transversal (benzi una perpendi-culară pe cealaltă, şurub al mecanis-mului de
înguste, hârtie) avans transversal
cross-cutting (mat) secantă; curmare, încetare cross-slide clamping motor (mas-un) motor al mecanismului
cross direction (TH) direcţie transversală de blocare a traversei (şi la raboteză)
crossed (OM) încrucişat, în formă de cruce cross-slide raising and lowering motor motor al mecanismului
crossed out wheel (OM) roată cu şpiţe de deplasare verticală a traversei (şi la raboteză)
crossed speed (mas-un, mec) viteză transversală cross-slide rest (mas-un) sanie transversală (şi la strung)
crossed threads (metr, c) reticul, vizor cross-sliding coupling (Oldham coupling) (OM) cuplaj
cross drum (termo) boiler / cazan cu axa perpendiculară pe Oldham, disc intermediar (şi de la cuplajul Oldham) ce
direcţia tubulaturii permite preluarea excentricităţii radiale a arborilor
cross feed (mas-un) (mecanism de) avans transversal cross-sliding head (mas-un) păpuşă port-sculă cu deplasare
cross feed system (mas-un) mecanism /sistem de alimentare transversală
reciprocă cross slope pantă transversală
cross-flow / tangential fan (termo) ventilator tangenţial cross spring (OM) arc transversal
cross-flow heat exchanger (termo) schimbător de căldură cu cross-staff head placă de încrucişare
curenţi de încrucişare cross stop (mas-un) limitator pentru decuplarea avansului
cross force (mec) forţă tăietoare / transversală transversal
cross grating (TH) reţea (de fire / fibre) cross stratification stratificare încrucişată (şi la compozite,
cross-hatching haşurare încrucişată ţesături)
cross-hatching structure structură reticulară cross-stratified sand nisip cu stratificare încrucişată
cross head (OM) cap-în-cruce, cruce cardanică, element ce cross stud (cstr) diagonală (la construcţii metalice, ferme);
permite transformarea mişcării alternative în mişcare de (OM) bară transversală
rotaţie; (met) traversă superioară (la prese mari) cross-tie tirant, etrier, traversă
cross-head bearing / bushing / guide (OM) lagăr / cuzinet / cross-tie rod tirant transversal
bucşă / glisieră a capului-în-cruce cross-tool carriage (mas-un) cărucior al saniei port-cuţit (pe
cross-head end of connecting rod (OM) picior de bielă traversa rabotezei)
cross-hole nut (OM) piuliţă găurită în cruce cross tool-holder slide (mas-un) sanie port-sculă transversală
crossing încrucişare, intersecţie, întretă-iere, care se cross transom traversă de distanţare
încrucişează / se intersectează cross travel deplasare transversală; (mas-un) avans transversal

- 100 -
cross-tube boiler (termo) cazan cu ţevi fierbătoare transversale crude iron (met) fontă (brută)
cross wall perete despărţitor, şicană crude metal (met) metal / aliaj brut
cross-wire welding sudare prin rezisten-ţă electrică, folosită la crude method metodă grosieră / neprecisă
obţinerea sitelor sau plaselor de sârmă crude mix amestec (de cauciuc) nevulcanizat
crosswise în cruce, încrucişat crude model model grosolan (brut)
crosswise direction direcţie transversală crude moment (mec) moment necentrat
crotchet paranteză dreaptă; (TH) cârlig crude naphtha ţiţei brut
crotchet file pilă lată subţire cu vârf ascuţit şi cu faţele laterale crude-oil petrol brut, ţiţei, combustibil greu
rotunjite crude-oil line / pipe-line conductă de ţiţei
crow (OM) gheară de prindere crude-oil pump pompă de ţiţei
crowbar (alim, ind chim) agitator, amestecător; (met) vătrai, crude-oil still distilarea ţiţeiului
rangă cu gheare, drug crude ore (met) minereu brut
crown (cstr) coronament, cheie de boltă; coroană, creastă, crude rubber (plast) cauciuc natural / nevulcanizat
culme, vârf, creştet; cap (de macara);(OM) coroană dinţată; crude sampling selecţie neprelucrată
(mas-un) a aşchia sferic, a tăia o coroa-nă, partea tăişului de crude sewage apă brută, de canal
burghiu, acoperi-tă cu praf de diamant sau carburi; (met) parte crude sludge nămol crud, noroi
superioară / boltă de cuptor, bombare la mijlocul tablei sau crude state (met) stare brută (la forme)
benzii (la laminare), convexitate a cilindrului crude steel (met) oţel brut / în lingouri
crown bit (mas-un) tăiş în formă de coroană / de inel crude water apă neepurată
crown burner (termo) arzător inelar cruising power putere de durată / conti-nuă / în mers de
crown cam camă inelară dinţată croazieră (la nave)
crowned sferic, bombat, convex, în formă de coroană cruising speed (nav) viteză de mers / de croazieră / economică
crown gear (OM) coroană dinţată (şi fă-ră butuc, ce se crumbling (alim, cstr, ind chim, met) mărunţire, fărâmiţare,
montează prin sudură, şuruburi, etc.), roată dinţată frontală dezagregare
crown-grinding wheel (mas-un) disc pentru rectificare, în crumbly (fiz) (s)fărâmicios, friabil, fragil, casant
formă de oală crumple a (se) şifona / mototoli, a se boţi, a se cuta (ţesături şi
crown-head piston (OM) piston cu cap bombat table subţiri)
crowning (OM) bombare (şi a dinţilor la angrenaje); (met) crumpling mototolire, şifonare, boţire, încreţire
bombare / convexita-te la mijlocul tablei sau al benzii crunode (mat) punct dublu (al unei curbe)
crowning machine (alim, ind chim) maşină de capsulat sticle / crush a zdrobi, a sfărâma, a fărâmiţa, a sparge, a concasa, a
butelii zdrobi, a măcina, a strivi, a îndesa
crown line / circle (in a gear / toothed wheel) (OM) cerc crushed aggregates (cstr, ind chim, met) agregate de / rezultate
exterior / de cap al roţii dinţate din concasare
crown metal (met) aliaj Cu-Ni-Zn crushed coke (met) praf de cocs
crown nut (OM) piuliţă crenelată crushed oven coke (met) cocs sfărâmat, deseu / sfărâmătură de
crown of a furnace (termo, met) boltă a focarului / a cuptorului cocs
crown of piston (OM) cap al pistonului crushed rock agregat, piatră concasată
crown pulley (OM) roată de curea cu obadă bombată crushed sugar (alim) zahăr măcinat / concasat
crown saw (mas-un) ferăstrău cilindric crusher (mas) concasor, mecanism de sfărâmare / de concasare,
crown sheet (met) placă superioară a unui cuptor moară, zdrobitor
crown wheel (auto, OM) coroană de diferenţial, roată conică crusher-ball (cstr, met, ind chim) corp / bilă de măcinat
dinţată mare de la puntea din spate crusher-roll mill moară de fărâmiţare
crucible (met) creuzet crusher rolls valţuri de concasor
crucible cast steel (met) oţel de creuzet crusher-stemmer with pump (alim) zdrobitor-dezdrobitor cu
crucible charge (met) şarjă de creuzet pompă
crucible coking-test (met) probă de cocsificare în creuzet crushing măcinare; (mec) strivire, turtire (TH) concasare,
crucible furnace (met) cuptor cu creuzet sfărâmare, rupere, spargere, crăpare
crucible fusion (met) topire în creuzet crushing cone con concasor
crucible graphite (met) grafit pentru creuzet crushing cylinder tambur / valţ de concasare
crucible melting furnace (met) cuptor cu creuzet de topire crushing jaw falcă concasoare
crucible melting plant (met) topitorie cu creuzete crushing load sarcină / încărcare de rupere / de zdrobire / de
crucible (process) practice (met) (procedeu de) topire în măcinare
creuzet crushing-mill (alim) instalaţie de măci-nat / de morărit; (mas)
crucible shank (met) furcă a oalei de turnare concasor cu val-ţuri /centrifugal, valţuri zdrobitoare, moa-ră
crucible steel (met) oţel de creuzet de concasare, instalaţie de zdrobit
crucible tongs (met) cleşte pentru creuzete (şi de laborator) crushing plant instalaţie de concasare / de sfârâmare
crucible triangle (suport-) triunghi pentru creuzete crushing room cameră / incintă /spaţiu de concasare
cruciform curve (mat) curba x2y2 - a2x2 - a2y2 = 0 crushing roll(er) valţ concasor
cruciform member traversă în X crushing-screening plant concasor-criblor (sortator cu sită / cu
crud (fiz) infectare, impuritate ciur)
crude (ind chim) ţiţei brut; (TH) crud, necopt; nefiert, crushing strain tensiune de compresie / de strivire
neprelucrat, neterminat, nefinisat, brut, necurăţat crushing strength rezistenţă la strivire / la sfărâmare, tensiune
crude analogy asemănare aproximativă de compresiune
crude compound amestec (de cauciuc) nevulcanizat crushing test încercare la strivire / la compresiune / la turtire /
crude copper (met) cupru brut la sfărâmare / la măcinare / la aplatizare
crude error eroare grosolană crushing worm concasor cu şurub / cu melc
crude-gas cleaning (met) epurare a gazelor de furnal crushing yield point / limit (mec) limită de curgere la
crude-gas machine motor cu gaze de furnal compresiune, limită de strivire / de rupere
crude-gas main (met) conductă pentru gazul de furnal
crude guess presupunere / evaluare grosolană

- 101 -
crust (TH) coajă, scoarţă, crustă, strat superficial; strat dur (de cube (mat) cub, puterea a treia, cub (mod de reprezentare a
uzură); (met) crustă aderentă solidificată; (termo) piatră de produselor logice); a ridica la cub / la puterea a treia
cazan; a se acoperi cu crustă cube face (mat) faţă a cubului
crusted cu crustă cube root (mat) radăcină cubică, radical de ordin trei
cryochemistry chimia temperaturilor joase, criochimie cube sugar (alim) zahăr cubic
cryogen (alim, termo) amestec frigorific cube test încercare pe cub / pe epruvetă cubică
cryogenic fluid fluid criogenic cube-test specimen cub de încercare, epruvetă cubică
cryogenics studiul metodelor de produ-cere a temperaturilor cubic (mat) (ecuaţie) cubică, curbă de gradul al treilea
joase şi a comportării materialelor în acest domeniu de cubical (fiz, mat) volumetric, spaţial, cubic, de gradul al treilea
temperaturi, criogenie cubic body-centred lattice (fiz) reţea cubică centrată / cu
cryogenic system sistem criogenic volum centrat
cryometer (metr) aparat de măsurat temperaturi joase şi foarte cubic capacity (mas) cilindree, capacitate cilindrică; (TH) cubaj
joase cubic contents cubaj
cryosorption absorbţie la temperaturi joase cubic dilatation (OM, termo) dilataţie cubică / de volum /
cryostat criostat, termostat / regulator de temperaturi foarte volumetrică
scăzute cubic expansion dilataţie cubică / volumică
crypto gear (OM) angrenaj planetar / epicicloidal cubicle spaţiu, carsacă pentru echipa-ment de tensiune înaltă
crystal (el, fiz) cristal piezoelectric; cristal, (cristal de) cuarţ cubic measure unitate volumetrică
crystal axis (fiz, met) axă cristalografică cubic space lattice (fiz) reţea spaţială cubică
crystal body (fiz) corp cristalin cubic system sistem cubic de cristalizare
crystal boundary (met) limita dintre grăunţii cristalini cuboid (mat) paralelipiped dreptunghic, cuboid
crystal block cristal monobloc, bloc de cristal cuff (OM) garnitură a presetupei; (TH) manşetă (de etanşare)
crystal centre (fiz, met) germen / nucleu de cristalizare cull (TH) deşeu, rebut; (TH) a alege, a selecţiona, a tria, a scoate
crystal cut secţiune / tăietura a unui cristal (defecte)
crystal edge muchie / colţ de cristal cullet cioburi de sticlă
crystal dislocations dislocări în reţeaua cristalină culling board (alim) masă de sortat peşte
crystal face faţă a cristalului cultured crystal cristal sintetic / artificial
crystal-forming polymer (plast) polimer cristalizabil cumulation cumulare, acumulare, îngrămădire (de particule,
crystal germ germene de cristalizare defecte etc.)
crystal grain (met) grăunte cristalin cumulative cumulativ
crystal growth (met) creşterea cristalu-lui / grăuntelui cristalin cumulative / chronic fatigue oboseală cumulativă
crystal lattice (fiz, chim, met) reţea cristalină cunial (Cu-Ni-Al) (met) cunial (aliaj pe bază de Cu, Ni şi Al)
crystalliform / crystal-like cristalin, cu structură / cu formă ca cunico (Cu-Ni-Co) (met) cunico (aliaj pe bază de Cu, Ni şi Co)
de cristal cup (chim) capsulă; (cstr, mat) calotă; simbolul U al reuniunii;
crystalline cristalin (TH, OM) cupă, taler; platan; adâncitură (produsă prin lovire),
crystalline force / capacity (met, chim) capacitate / posibilitate manşetă, inel, segment, garnitură de etanşare, gresor, ungător
de cristalizare cup-and-cone arrangement (in fur-nace) (met) con de
crystalline fracture (chim, met) rupere / ruptură cristalină închidere la furnal
crystalline grain cristalit cup-and-cone fracture rupere cu una din bucăţi concavă şi
crystalline group formaţie cristalină cealaltă convexă
crystalline growth (chim) formare a cristalelor; (met) creştere a cup core (met, plast) miez-oală
granulelor cristaline cupel cupelă (creuzet special pentru a separa aurul şi argintul
crystalline modification (fiz, met) recristalizare din aliaje), creuzet de cupelare; a face cupelaţie, a cupela
crystalline refinement (met) finisare a granulaţiei (prin cupellate (met) a cupela
tratament termic) cupelling furnace cuptor de cupelaţie / cu creuzete
crystalline state stare cristalină cup fracture rupere la care una din bucăţi este concavă şi
crystalline structure structură cristalină cealaltă convexă
crystalline transformation (met) recristalizare cup grease unsoare consistentă
crystallite (chim, fiz, met) cristalit, schelet cristalin, cristaloid cup-grinding wheel (mas-un) disc de rectificare în formă de
crystallite aggregation conglomerat de cristale oală
crystallisation cristalizare cup-headed nail (OM) cui cu cap (semi)sferic
crystallised sugar (alim) zahăr tos cup-leather packing (OM) manşeta de etanşare din piele
crystallising vessel cristalizor cupola (cstr) cupolă; (mat) calotă; (met) cubilou; (nav) turelă
crystallographic axes (met) axe cristalografice cupola blower (met) suflanta cubiloului
crystallography cristalografie cupola cast iron (met) fontă de cubilou
crystal metallic lattice reţea (cristalină) metalică cupola charge (met) încărcătură de cubilou
crystal nucleus (chim, met) germen / centru de cristalizare, cupola charging (met) încărcarea cubiloului
cristal de priză cupola furnace (met) cubilou; cuptor de cupelaţie / cu
crystal orientation orientarea cristalelor creuzete / cu cupolă
crystal parameters parametri ai cristalului cupola gas (met) gaze de cubilou
crystal plane plan cristalografic, suprafaţă a cristalului cupola hearth (met) creuzetul cubiloului
crystal seed (fiz, chim, met) cristal de priză, germene de cupola leg (met) coloana de susţinere a cubiloului
cristalizare cupola lining (met) căptuşeala cubiloului
crystal slab (chim, met) bloc cristalin cupola malleable iron (met) fontă maleabilă turnată din cubilou
crystal spectometer spectrometru cu cristal cupola mantle (met) manta de cubilou
crystal structure structură cristalină cupola melting (met) topire în cubilou
crystal systems sisteme cristaline cupola mixture (met) încărcătură de cubilou, compoziţia
crystal water apă de cristalizare încărcăturii cubiloului
cubage cubaj, cubatură, calcul al volumului cupola operation (met) funcţionarea cubiloului

- 102 -
cupola receiver (met) bazin anterior pentru colectarea fontei la currency (ec) monedă a unei ţări, etalon monetar, valută, devize
cubilou; antecreuzet de valabilitate, devize
cupola shaft / stack (met) cuva cubiloului current (TH, fiz) curent, curgere, flux; (el) curent (electric);
cupola slag (met) zgură de cubilou (nav) curent marin / curent, în curs; (ec) circulant, uzual,
cupola tender (met) topitor de cubilou curent
cup packing (OM) manşon, manşetă de etanşare; etanşare cu current conductor (el) conductor electric
manşetă, manşon-colier current efficiency randament curent
cupping ambutisare (şi adâncă); curbare transver-sală, prima current examination revizie curentă
etapă la ambutisare adâncă current instruction (c, inf) instrucţiune curentă / în curs de
cupping die(s) stanţă de tras / de întins execuţie
cupping-ductility value indice de ambutisare-ductilitate current meter (metr, el) aparat de măsurat mărimi electrice
cupping machine aparat de încercat (tabla) la ambutisare current production producţie curentă
cupping of tape curbare transversală (a benzii) current ratio (metr, el) raport / factor de amplificare de curent;
cupping process procedeu / operaţia de ambutisare adâncă (ec) indice contabil curent
cupping test probă / test de ambutisare adâncă current rating (el) intensitate recoman-dată pentru un anumit
cupping value indice de ambutisare conductor sau configuraţie electrică
cup point vârf cu con interior current repair reparaţie curentă
cupriferous (met) de cupru, ce conţine cupru current-responsive element (el) element / siguranţă fuzibilă
cup screw (OM) şurub cu suprafaţa frontală concavă current revision revizie curentă
cup-shaped hammer ciocan căpuitor, buterolă current sensitivity sensibilitate curentă / momentană
cup spring (OM) arc-disc, arc-taler current shock (el) şoc de curent
cup test (met) test turnat / luat cu lingura current shunt derivaţie de curent, şunt
cup valve (OM, hidr) supapă cu clopot current-steered (el) comandat prin curent
cup wheel (mas-un) piatră-oală, disc abraziv în formă de oală current strength intensitate a curentului
curb piatră de bordură; îngrădire a unei gropi de fundaţie; (mas- current transformer (el) transformator de curent
un) limitator, opritor, fixator current velocity (hidr) viteză a curentului
curb-ring crane macara cu placă învârtitoare / rotitoare currycomb file pilă rombică
curd (alim) coagul, lapte bătut cursor (c) cursor (de localizare a elemen-telor unei imagini);
curdle (alim) a se coagula, a se covăsi (despre lapte); a se (TH) glisor, cursor
închega (despre sânge) cursory trecător; accidental
curdling brânzire, covăsire cursory test teste în condiţii de accelerare
curds (alim) brânză de vaci curtail a tăia, a scurta, a restrânge, a reduce
cure tratament, remediu; (plast) vulca-nizare, întărire; curtain (hidr) diafragmă; (fiz) ecran (subţire); (textile) perdea,
condensare, tratare termică; a condiţiona, a vulcaniza, a trata draperie, cortină; (c, el) folie de ecranare
termic, a întări, a usca, a zvânta; (alim) a conserva, a săra, a curtaining (met) (formare de) crustă de lingou, suprapunere /
afuma cutare de material (defect la laminare)
cured (alim) maturat; (TH) protejat, conservat, vulcanizat curtain net reţea de protecţie
cured meat (alim) carne sărată / conser-vată prin saramură, curtain wall sheet (met, auto) tablă de carposerie
carne afumată curtate cycloid (mat) cicloidă scurtată
cured-on solid tyre bandaj masiv fixat pe jantă, prin curvature curbură; (auto) viraj; (TH) arc, curbă, cot
vulcanizare curvature radius of wave crests (T) ra-ză de curbură a
cure rate (plast) viteză de întărire vârfurilor asperităţilor
cured resin raşină întărită curve (autom, fiz, mec) grafic, curbă caracteristică; viraj; (mat)
cure time timp de vulcanizare / de întărire curbă,
Curie (Ci) curie, unitate pentru măsurarea radioactivităţii curbură, arc (linie în desen); (alim) a bomba (cutii de
Curie point / temperature (fiz, met) punct Curie conserve); (met) a ambutisa, a curba, a (se) bomba, a îndoi;
curing (alim) maturare; (TH) protejare (a betonului până la (TH) a (se) arcui, a (se) bolti
întărire); vulca-nizare, conservare, păstrare, tratare curve cut tăietură curbă / după profil
curing agent (alim, ind chim) agent de vulcanizare / de întărire, curved încovoiat, îndoit, curbat, strâmb, arcuit
conservant curved arm (OM) spiţă curbă / curbată, braţ curb
curing autoclave autoclavă de vulcanizare curved cutfile pilă cu dinţare în arc de cerc
curing bag cameră de vulcanizare curved cutting (mas-un) prelucrare a suprafeţelor curbe (prin
curing by drying conservare prin uscare aşchiere)
curing cellar (alim) cameră de sărat / de saramură curved form formă curbă / curbată
curing drum tambur de vulcanizare curved frame coastă radială
curing mold matriţă de vulcanizare curved link culisă în arc de cerc
curing press presă de vulcanizare curved spring washer (OM) şaibă elastică
curing-type sealings materiale de etan-şare, ce polimerizează curved trash-rack (termo) grătar-coş
(ireversibil) prin amestecare, prin expunere la apă / aer curved vane (OM, hidr) paletă curbă (la pompe cu limitare a
curium curiu (Cm) debitului)
curl buclă; (hidr) vârtej; (mat) rotor (al unui câmp vectorial); curve-fit (mat) determinare a coeficienţi-lor unei curbe
(textile, plast) ondulare; a bucla, a răsuci, a ondula, (polinomiale de ordin n)
curled buclat, ondulat curve fitting ajustare a unei curbe empirice
curl field (mat, fiz) câmp rotaţional (turbionar) curve-forming rest (mas-un) sanie port-cuţit pentru prelucrat
curling încreţire, ondulare, răsucire, bu-clare (despre ţesături şi suprafeţe profilate
semifabricate metalice sau nemetalice subţiri) curve gauge şablon profilat
curling die(s) stanţă de bordurat / de bercluit tabla curve of displacement curbă a deplasamentului
curly ondulat, buclat, vălurit; fibros curve of equal pressure (fiz, hidr, termo) izobară, linie de egală
currant (alim) stafidă, coacăză, agrişă presiune
curve of flotation curbă de plutire / de flotare

- 103 -
curve of fullness curbă de umplere cutlery tacâmuri, cuţite
curvilinear curbiliniu, neliniar, arcuit cutlery steel (met, mas-un) oţel pentru cuţite (tacâmuri)
curvilinear coordinates (mat, fiz, mec) coordonate sferice cutless fără cusătură, fără întrerupere, fără tăietură
curvilinear motion mişcare curbilinie cut-meter aparat pentru măsurarea vitezei de aşchiere
curving deformaţie, încovoiere, curbură, îndoitură cut nipper cleşte ascuţit
cushion saltea, pernă, tampon, amorti-zor; a amortiza, a căptuşi, cut(-)off (TH) deconectare, separare, în-trerupere; (TH) a
a capitona secţiona, a separa, a tăia, a decupa, a debita; a reteza, a opri, a
cushioned amortizat, suspendat prin arcuri ciopli, a decupla, a deconecta, a rupe, a bloca, a întrerupe
cushioned clamp (OM) colier (metalic) cu căptuşeală de cut-off adjustment (met) reglare a punc-tului de tăiere / a
amortizare nivelului de limitare
cushioned motion mişcare a unui subansamblu suspendat prin cut of file dantura / tăietura a pilei
arcuri cut-off point punct de frontieră, piatră de hotar
cushioned socket (c) suport antivibrator (de componente cut-off point of steam (termo) sfârşit al admisiei aburului
electronice) cut-off region (T, met) zonă de rupere
cushion effect efect de amortizare cut-off relay (el) releu de tăiere / de separare / de întrerupere
cushion feeder alimentator vibrator cut-off rest (mas-un) sanie transversală, sanie port-cuţit (la un
cushion frame ramă a pernei strung revolver)
cushioning (OM) garnitură elastică, pernă; (TH) ciocnire, cut-off slide (mas-un) sanie a port-cuţitului de retezare, sanie
tamponare, lovire, amortizare transversală
cushioning cylinder (OM) cilindru de aer / de amortizare / din cut-off stand (met) dispozitiv de retezare
material elastic cut-off tool (mas-un) cuţit de detaşare / de retezare (a piesei din
cushioning device dispozitiv amortizor bara din care a fost prelucrată)
cushioning spring (OM) arc de amortizare / de prindere cut-off trench tranşee de drenare (la fundaţie); vatră
cushion rubber cauciuc spongios pentru amortizoare cut-off valve (OM) ventil de închidere
cushion-tyre equipment anvelopă elastică cut-off velocity (fiz) viteza limită
cusp vârf, pisc; (mat) punct de întoarcere cut-off voltage (el) tensiune anodică critică / de blocare (a unui
cusp of second kind (mat) punct de întoarcere de speţa a doua component electronic), tensiune de închidere a descărcării,
custom (ec) clientelă, uzanţă (a unui port) tensiune limită de descărcare (a unui acumulator)
customary clause (ec) clauză a uzului (comercial) cut-off wheel diafragmă de etanşare; disc abraziv subţire (de
custom-built construit după comandă specială debitare)
custom designed de proiectare / de comandă / de construcţie cut oil (chim, T) ţiţei / ulei emulsionat, ţiţei / ulei murdar
specială, proiectat la comandă cut open a spinteca, a tăia
customer (ec, TH) utilizator, consumator, beneficiar, client, cut-out (el) întrerupător, disjunctor, siguranţă cu material
cumpărator, abonat fuzibil; (TH) profil, contur, scobitură, decupare; (el) a scoate
custom-house (ec) vamă din circuit, a deconecta, a întrerupe (curentul)
custom of port (ec) vamă / uzanţă a unui port cut-out board (el) tablou de siguranţe
customs (ec) vamă, taxe vamale cut-out by autogenous method (met) a tăia prin procedeul
cut (ind chim) fracţiune (de distilare); (cf) debleu, tranşee, autogen
intersecţie; săpătură; (mas-un) aşchiere, rectificare, şlefuire, cut-out cock (OM) robinet de închidere / de oprire
ascuţire, tăiere, retezare, debitare, a aş-chia, a freza, a reteza, a cut-out exhaust (met, hidr) supapă / zonă de evacuare
decupa, a scur-ta; (mat) tăietură, secţiune (şi printr-o piesă, cut-out the feeding bridge a întrerupe circuitul de alimentare
într-un desen); tăietură, făgaş, excavaţie; clişeu, gravură, cut-out hole orificiu decupat (spre deo-sebire de orificiul
formă de ilustraţii, eliminare / scurtare a unui text; croială; obţinut la turnare)
(met) tăiere (cu flacără), decupare de tablă (după contur); (fiz, cut-out loop scoatere din circuit a frânarii automate
el) a obtura; (el) a opri, a scoate din funcţiune; (inf) a anula, a cut-out relay releu disjunctor
suprima, a şterge; (TH) a tăia, a reteza, a debita, a croi, a cut-out switcher întrerupător acţionat de o anunită valoare a
grava, a ciopli, a fasona, a în-trerupe, a secţiona (şi în desen vitezei
tehnic) cut-out valve (met, OM, hidr) vană / ventil / supapă de
cutability (mas-un) capacitate de a fi prelucrat / prin aşchiere, închidere
aşchiabilitate cut-over tranziţie
cut across a intersecta, a întretăia cut per tooth on broach radius (OM) supraînălţare pe latura
cut away tăiat, retezat (cu detaşare) dintelui
cut-away model model în secţiune cuts (met, plast) îngustări, resturi de tăiere
cutaway stern pupă dreaptă (la bărci) cut smaller a tăia, a micşora
cut back a dilua, a dizolva, a fluidiza cutter fisură transversală; tambur de dezagregare (a bulgărilor,
cut-back a product produs diluat etc.); (mas-un) cuţit (de aşchiat / de tăiat), sculă aşchietoare,
cut by degrees (mas-un) a tăia în trepte freză, frezor, foarfece, fili-eră; (met) matriţă cu placă de
cut a core a carota ghidare; filieră, cleşte, dispozitiv de tăiere (şi cu flacără) / de
cut down a tăia, a separa (şi definitiv) debitare (de decupare; (nav) cuter, şalupă de vamă; (inf) cuţit
cut-down milling (mas-un) frezare în sensul avansului (pentru tăierea continuă a hârtiei); (el) cap / dispozitiv de
cut down to (a price) (ec) a determina reducerea preţului cerut înregistrare electro-magnetică a sunetului; (TH) tăietor, care
cut edge muchia tăieturii (la table, benzi); (mas-un) muchie întrerupe
tăietoare cutter arbor (mas-un) dorn / arbore port-freză
cut edge overhang ceastă a muchiei (şi la sudură, lipire) cutter bar (mas-un) dorn port-freză, arbore port-burghiu, bară
cut-in (mas-un) cuplat; a însera (într-un text); (TH) a cupla, a port-cuţit
anclanşa cutter bit (mas-un) vârf / tăiş de sculă aşchietoare / de burghiu
cut-in loop punere în circuit a frânării automate cutter blades daltă, lamă tăietoare
cut-in relay releu de anclanşare cutter block (mas-un, met) cap de frezat / de tăiat; (alim)
cut-in speed viteză de cuplare cilindru de / cu cuţite
cut length lungimea tăieturii cutter-clearance gauge (mas-un) şablon de ascuţit freze

- 104 -
cutter disk (mas-un) cuţit-disc, disc de tăiere (la foarfece cu cutting force (mas-un) forţă de aşchiere / de tăiere
discuri) cutting height înălţime de acţiune a braţului excavatorului
cutter for milling half circles (mas-un) freză profilată cutting-in cuplare, aşchiere interioară
semirotundă cutting into pieces curmare, secţionare / tăiere în bucăţi
cutter for peripheral milling (mas-un) freză radială, maşină de cutting iron daltă tăietoare
frezat radial cutting knife cuţit de croit / de debitat
cutter-grinding machine (mas-un) maşină de ascuţit freze cutting line (mat) linie de intersecţie; li-nie de tăiere, linie de
cutter head (mas-un) cap port-cuţit, cap de frezat, cap port- sfârşit (de rând)
burghiu cutting machine maşină de tăiat bandă de hârtie; maşină de
cutter holder (mas-un) port-cuţit, corp de freză (la freze cu tăiat / de debitat
cuţite demontabile) cutting motion (mas-un) mişcare de aschiere / de lucru
cutter-holder support (mas-un) cap port-cuţite cutting-off (TH) închidere, separare (prin tăiere), retezare,
cutter jib braţ cu lanţ tăietor debitare
cutter mill (mas-un) freză (şi de finisat) cutting-off the beam (fiz, metr) suprimare a unui fascicul / a
cutter of the borer (mas-un) tăiş al burghiului unui spot
cutter oil solvent petrolier cutting-off the steam (termo) închidere / oprire a aburului
cutter plate (mas-un, met) cuţit tăietor, placă tăietoare cutting oil (mas-un, T) lichid pentru răcire şi ungere
cutter setting (mas-un) aşezare a frezei în faţa piesei de cutting-on croire
prelucrat cutting-out decupare
cutter shaft (mas-un) corp al cuţitului (şi fără element activ / cutting-out machine (mas-un, met) maşină de croit / de debitat
plăcuţă) după contur
cutter slide (mas-un) sanie a capului de frezat / a capului port- cutting-out press (mas-un) presă de decupat
freză cutting plier(s) cleşte ascuţit / de tăiat
cutter spindle (mas-un) arbore port-cuţi