Sunteți pe pagina 1din 16

SPECIAL CONTRIBUTION

International Committee for Monitoring Assisted


Reproductive Technology (ICMART) and the World
Health Organization (WHO) revised glossary of ART
terminology, 2009*
Comitetul Internațional pentru Monitorizarea Tehnicilor de
Reproducere Asistată (ICMART/ CIMTRA)
F. Zegers-Hochschild,a G. D. Adamson,b J. de Mouzon,c O. Ishihara,d R. Mansour,e K. Nygren,f E. Sullivan,g
and S. Vanderpoel,h for ICMART and WHOa Unit of Reproductive Medicine, Clinicas las Condes, Santiago, Chile; b Fertility
Physicians of Northern California, Palo Alto andSan Jose, California; c INSERM U822,H^opital de Bic^etre, Le Kremlin
Bic^etre Cedex, Paris, France; d Saitama Medical UniversityHospital, Moroyama, Saitana, Japan; e Cairo, Egypt; f IVF Unit,
Sophiahemmet Hospital, Stockholm, Sweden; g Perinatal andReproductive Epidemiology and Research Unit, School of
Women’s and Children’s Health, University of New South Wales,Sydney, Australia; and h Department of Reproductive
Health and Research and the Special Program of Research,Development, and Research Training in Human Reproduction,
World Health Organization, Geneva, Switzerland

Objective: Many definitions used in medically assisted reproduction (MAR) vary in different
settings, making itdifficult to standardize and compare procedures in different countries and
regions.With the expansion of infertilityinterventions worldwide, including lower resource
settings, the importance and value of a common nomenclature iscritical. The objective is to
develop an internationally accepted and continually updated set of definitions, which
would be utilized to standardize and harmonize international data collection, and to assist in
monitoring the availability,efficacy, and safety of assisted reproductive technology (ART) being
practiced worldwide.
Obiective: Multe definiții utilizate în reproducerea asistată medical (MAR/ RAM) variază în
diferite situații, făcând dificilă standardizarea și comparerea procedurile în diferite țări și
regiuni. Odată cu extinderea la nivel mondiala intervențiilor pentruinfertilitate, inclusiv în zonele
cu resurse mai mici, importanța și valoarea unei nomenclaturi comune este critică. Obiectivul
este de a dezvolta un set de definiții acceptate pe plan internațional și actualizat în
permanență, care ar fi utilizat pentru a standardiza și armoniza colectarea datelor
internaționale și pentru a ajuta la monitorizarea disponibilității, eficacității și siguranței
tehnologiei de reproducere asistată (ART/TRA) practicată la nivel mondial.

Method: Seventy-two clinicians, basic scientists, epidemiologists and social scientists


gathered together at the
World Health Organization headquarters in Geneva, Switzerland, in December 2008. Several
months before, threeworking groups were established asresponsible for terminology in three
specific areas: clinical conditions and procedures,laboratory procedures, and outcome
measures. Each group reviewed the existing International Committeefor Monitoring Assisted
Reproductive Technology glossary, made recommendations for revisions and introduced
new terms to be considered for glossary expansion.

Metode: Șaptezeci și doi de clinicieni, cercetători în științe fundamentale, epidemiologi și


cercetători în științe sociale s-au întrunit la Organizația Mondială a Sănătății cu sediul la
Geneva, Elveția, în decembrie 2008. Cu câteva luni înainte, trei grupurile de lucru au fost
stabilite ca fiind responsabile pentru terminologie în trei domenii specifice: condițiile și
procedurile clinice, procedurile de laborator și evaluarea rezultatelor. Fiecare grup a revizuit
glosarul existent al Comitetului Internațional pentru monitorizareaTehnologiei Reproducerii
Asistate, a făcut recomandări pentru revizuiri și a fost introdus noi termeni care trebuie luați în
considerare pentru extinderea glosarului.

Result(s): A consensus was reached on 87 terms, expanding the original glossary by 34


terms, which includeddefinitions for numerous clinical and laboratory procedures. Special
emphasis was placed in describing outcomemeasures, such as cumulative delivery rates and
other markers of safety and efficacy in ART.
Rezultat (rezultate): A fost obținut un consens cu privire la 87 de termeni, fapt care a extins
glosarul original cu 34 de termeni, inclusiv definiții pentru numeroase proceduri clinice și de
laborator. Un accent deosebit a fost pus în descrierea evaluării rezultatelor, cum ar fi
ratacumulative a nașterilor și alți indicatori de siguranță și eficacitate în TRA.
Conclusion(s): Standardized terminology should assist in analysis ofworldwide trends
inMARinterventions and in thecomparison of ARToutcomes across countries and regions. This
glossary will contribute to a more standardized communication among professionals
responsible for ART practice, as well as those responsible for national, regional, and
international registries. (Fertil Steril_ 2009;92:1520–4. _2009 World Health Organization. All
rights reserved.Published with permission.)

The need for standard definitions is critical for benchmarking the outcomes of assisted
reproductive technology (ART) procedures, at both national and international levels. Increase
in the use of ART treatment worldwide and the continuing discussions, controversies, and
debates over measures of efficacy and safety have generated both scientific and public
interest (1–4). Definitions used in medically assisted reproduction within different countries are
frequently the result of adaptations to particular medical, cultural, and religious settings.
However, when undertaking international data collection, standardization is necessary so that
monitoring of efficacy, safety, and quality of procedures and multinational research can be
undertaken.
Necesitatea de definiții standard este esențială pentru evaluarea comparativă a rezultatelor
procedurilor de tehnologie de reproducere asistată (TRA), atât la nivel național, cât și la nivel
internațional. Creșterea utilizării tratamentului TRA la nivel mondial și discuțiile, controversele
și dezbaterile continue privind măsurile de eficacitate și siguranță au generat atât interes
științific, cât și public (1-4). Definițiile utilizate în reproducerea asistată medical în diferite țări
sunt adesea rezultatul adaptărilor la anumite medii medicale, culturale și religioase. Cu toate
acestea, atunci când se realizează colectarea datelor internaționale, standardizarea este
necesară pentru ca monitorizarea eficacității, siguranței și calității procedurilor și a cercetărilor
multinaționale să poată fi întreprinse.

The International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART), an


entity responsible for the collection and dissemination of worldwide data on ART, published the
first glossary of ART terminology in 2006 (5, 6). That particular glossary resulted from
discussions by participants at an international meeting on ‘‘Medical, Ethical, and Social
Aspects of Assisted Reproduction’’ organized by the World Health Organization (WHO) in
2001 (7).

Comitetul Internațional de Monitorizare a Tehnologiei de Reproducere Asistată (ICMART), o


entitate responsabilă cu colectarea și difuzarea datelor globale despre TRA, a publicat primul
glosar al terminologiei ART în 2006 (5, 6). Acest glosar special a rezultat din discuțiile purtate
de participanți la o întâlnire internațională privind "Aspectele medicale, etice și sociale ale
reproducerii asistate" organizate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în 2001 (7).

In December 2008, the WHO with the assistance of the ICMART, the Low Cost IVF
Foundation (LCIVFF) and the International Federation of Fertility Societies (IFFS), organized
an internationalWHO meeting on ‘‘Assisted Reproductive Technologies: Common Terminology
and Management in Low-Resource Settings.’’ ICMART members and theWHOwere
responsible for steering an extensive reviewand improvement of the already existing ‘‘Glossary
ofART Terminology’’ (5, 6). They were guided by the objective of developing an internationally
accepted set of definitions that would help standardize
and harmonize international data collection to monitor the availability, efficacy, and safety of
ART interventions to achieve
high-quality data in all settings, including low-resource settings.

În decembrie 2008, OMS, cu sprijinul ICMART, Fundația Low Cost IVF (LCIVFF) și a
Federației Internaționale a Societăților de Fertilitate (IFFS), a organizat o întâlnire
internațională a OMS cu tema "Tehnologii de reproducere asistată: Terminologie și
management comun în comunitățile cu resurse limitate.. "Membrii ICMART și OMS au fost
responsabili pentru conducerea unei revizuiri și îmbunătățiri extinse a glosarului deja existent
al Terminologiei TRA" (5, 6). Ei s-au ghidat de obiectivul de a elabora un set de definiții
acceptate pe plan internațional care să contribuie la standardizarea și armonizarea colectării
datelor internaționale pentru a monitoriza disponibilității, eficacității și siguranței intervențiilor
TRA pentru a obține date de înaltă calitate în toate circumstanțele inclusiv în cazul celor cu
resurse limitate.

The WHO, in collaboration with the organizing committee, gathered health professionals from
developed and developing countries, who were selected for their expertise and/or as
representatives of major international and national reproductive health medical organizations,
including the American Society for Reproductive Medicine, the European Society for Human
Reproduction and Embryology, ICMART, the Red Latino Americana de Reproducci_on
Asistida, IFFS, the International Federation of Gynaecology and Obstetrics, the Middle East
Fertility Society, the Japan Society for Reproductive
Medicine, the Japan Society for Obstetrics and Gynaecology, the Society of Obstetrics and
Gynaecology of Burkina, the Chinese Society of Reproductive Medicine, the Indian Society for
Assisted Reproduction, the Brazilian Society of Assisted Reproduction, the World
Endometriosis Society, the Fertility Society of Australia, the International Society for Mild
Approaches to Assisted Reproduction, the Russian Association of Human Reproduction, the
Asia Pacific Initiative
on Reproduction, and LCIVFF, as well as the editors of the journals Fertility and Sterility and
Human Reproduction.

OMS, în colaborare cu comitetul de organizare, a adunat profesioniști din domeniul sănătății


din țările dezvoltate și în curs de dezvoltare, care au fost selectați pentru expertiza lor și / sau
ca reprezentanți ai organizațiilor medicale majore din domeniul sănătății reproductive
internaționale și naționale, inclusiv Societatea Americană pentru Medicina Reproductivă,
Societatea pentru Reproducere Umană și Embriologie, ICMART, Red Latino Americana
Reproducci_on Asistida, IFFS, Federația Internațională de Ginecologie și Obstetrică,
Societatea de Fertilitate din Orientul Mijlociu, Societatea Japoneză pentru Medicina
Reproductivă, Societatea Japoneza de Obstetrica si Ginecologie, Societatea de Obstetrica si
Ginecologie din Burkina, Societatea Chineza de Medicina Reproductiva, Societatea Indiană de
Reproducere Asistata, Societatea Braziliana de Reproducere Asistata, Societatea Mondiala
deEndometrioza, Societatea de Fertilitate din Australia , Societatea Internațională pentru
Abordări Ușoare de Reproducere Asistată, Asociația Rusă de Reproducere Umană, Inițiativa
Asia-Pacific privind reproducerea și LCIVFF, precum și editorii revistelor Fertilitatea și
sterilitatea și reproducerea umană.

WORKING METHODOLOGY
This revised and enhanced version of the ICMART glossary is the result of discussion and
consensus reached among 72 clinicians, basic scientists, epidemiologists, and social scientists
gathered together at the WHO headquarters in Geneva, Switzerland, December 1–5, 2008.
Three working groups had been established several months in advance. Each working group
was responsible for reviewing the existing glossary and recommending new terminologies to
represent clinical, laboratory, and outcome measures.

METODOLOGIE DE LUCRU

Această versiune revizuită și îmbunătățită a glosarului ICMART este rezultatul discuțiilor și


consensului obținut între 72 de medici, cercetători în știinșe fundamentale, epidemiologi și
specialiști în domeniul științelor sociale, reunite la sediul OMS din Geneva, Elveția, 1-5
decembrie 2008. Trei grupuri de lucru au fost stabilite cu câteva luni înainte.Fiecare grup de
lucru a fost responsabil de revizuirea glosarului existent și de recomandarea unor noi
terminologii pentru a reprezenta măsurile clinice, de laborator și de evaluare a rezultatelor.

The professionals facilitating each working group, in alphabetic


order, were:
Clinical: David Adamson, Thomas D’Hooghe, Osamu Ishihara, and Fernando Zegers-
Hochschild.
Laboratory: Trevor Cooper, Outi Hovatta, Arne Sunde, and Alan Trounson.
Outcome: Maryse Bonduelle, Jacques de Mouzon, Orvar Finnstr€om, and Hassan Sallam.

Specialiștii care au condus fiecare grup de lucru, în ordine alfabetică au fost:


Clinic: David Adamson, Thomas D'Hooghe, Osamu Ishihara și Fernando Zegers-Hochschild.
Laborator: Trevor Cooper, Outi Hovatta, Arne Sunde și Alan Trounson.
Rezultate: Maryse Bonduelle, Jacques de Mouzon, Orvar Finnström și Hassan Sallam.

Each term, with its definition, was presented by the appropriate working group to all of the
participants within sessions of the 2008 meeting at the WHO. The final version of the glossary
was generated by meeting participants following thorough discussion, review of new and
existing definitions, and opportunities throughout the week to engage the working groups for
clarifications and suggestions before a final consensus on each term and definition was
realized.
Fiecare termen cu definiția sa a fost prezentat de grupul de lucru corespunzător tuturor
participanților în cadrul sesiunilor din cadrul reuniunii din 2008 a OMS. Versiunea finală a
glosarului a fost generată de participanții la reuniuni, în urma unei discuții aprofundate, a
revizuirii definițiilor noi și a celor existente și a oportunităților pe parcursul săptămânii de a
angaja grupurile de lucru pentru clarificări și sugestii, înainte de a se realiza un consens final
cu privire la fiecare termen și definiție.

We anticipate that this glossary will contribute to a more fluid communication among
professionals responsible for ART practice, as well as those responsible for national, regional,
and international registries of ART data. Standardized terminology should assist analysis of
worldwide trends and in the comparison of outcomes across countries and regions. This
glossary does not include specific measures of ‘‘success’’ that would take into consideration
the well-being of babies, their mothers, fathers, surrogates, and/or gamete donors.

Anticipăm că acest glosar va contribui la o comunicare mai fluidă între profesioniștii


responsabili de practica TRA, precum și persoanele responsabile de registrele naționale,
regionale și internaționale ale datelor TRA. Terminologia standardizată ar trebui să contribuie
la analiza tendințelor la nivel mondial și la compararea rezultatelor în țări și regiuni. Acest
glosar nu include măsuri specifice de "succes" care să ia în considerare bunăstarea copiilor,
mamelor, părinților, surogaturilor și donatorilor de gameți.

GLOSSARY –GLOSAR

Assisted hatching: an in vitro procedure in which the zona pellucida of an embryo is either
thinned or perforated by chemical, mechanical, or laser methods to assist separation of the
blastocyst.

Ecluzionarea asistată: o procedură in vitro în care zona pellucida a unui embrion este
subțiață sau perforată prin metode chimice, mecanice sau laser pentru a ajuta la separarea
blastocistului.

Assisted reproductive technology (ART): all treatments or procedures that include the in
vitro handling of both human oocytes and sperm or of embryos for the purpose of establishing
a pregnancy. This includes, but is not limited to, in vitro fertilization and embryo transfer,
gamete intrafallopian transfer, zygote intrafallopian transfer, tubal embryo transfer, gamete and
embryo cryopreservation, oocyte and embryo donation, and gestational surrogacy. ART does
not include assisted insemination (artificial insemination) using sperm from either a woman’s
partner or a sperm donor.

Tehnologie de reproducere asistată (ART/ TRA): toate tratamentele sau procedurile care
includ manipularea in vitro atât a ovocitelor umane și a spermatozoizilor, cât și a embrionilor în
scopul creării unei sarcini. Aceasta include, dar nu se limitează la, fertilizarea in vitro și
transferul embrionului, transferul intrafallopian al gametului, transferul intrafallopian al zigotului,
transferul tubal de embrioni, crioprezervarea gameților și a embrionilor, donarea de ovocite și
embrioni și surogarea gestațională. TRA nu include inseminarea asistată (inseminarea
artificială) folosind sperma fie de la partenerul unei femei, fie de la un donator de spermă.

Biochemical pregnancy (preclinical spontaneous abortion/ miscarriage): a pregnancy


diagnosed only by the detection of hCG in serum or urine and that does not develop into a
clinical pregnancy.
Sarcina biochimică (avort preclinic spontan/ avort spontan): o sarcină diagnosticată
numai prin detectarea CGh în ser sau urină și care nu se dezvoltă într-o sarcină clinică.
Blastocyst: an embryo, 5 or 6 days after fertilization, with an inner cell mass, outer layer of
trophectoderm, and a fluid-filled blastocele cavity.

Blastocistul:un embrion, la 5 sau 6 zile după fertilizare, cu masă celulară internă, strat
exterior de trophectoderm și o cavitate blastocistică plină cu lichid.

Canceled cycle: an ART cycle in which ovarian stimulation or monitoring has been carried out
with the intention to treat, but which did not proceed to follicular aspiration or, in the case of a
thawed embryo, to embryo transfer.

Ciclul anulat: un ciclu ART/TRA în care stimularea ovariană sau monitorizarea a fost
efectuată cu cu scop de tratament, dar care la care nu s-a recurs la la aspirația foliculară sau,
în cazul unui embrion decongelat, la transferul de embrioni.

Clinical pregnancy: a pregnancy diagnosed by ultrasonographic visualization of one or more


gestational sacs or definitive clinical signs of pregnancy. It includes ectopic pregnancy. Note:
Multiplegestational sacs are counted as one clinical pregnancy.

Sarcina clinică:o sarcină diagnosticată prin vizualizarea ultrasonografică a unuia sau mai
multor saci gestaționali sau semne clinice definitive ale sarcinii. Acesta include sarcina
ectopică.
Notă: Sacii gestaționali multipli sunt considerați o singură sarcină clinică.

Clinical pregnancy rate: the number of clinical pregnancies expressed per 100 initiated
cycles, aspiration cycles, or embryo transfer cycles. Note: When clinical pregnancy rates are
given, the denominator (initiated, aspirated, or embryo transfer cycles) must be specified.

Rata de sarcini clinice: numărul de sarcini clinice exprimate per 100 de cicluri inițiate, cicluri
de aspirație sau cicluri de transfer de embrioni. Notă: Când sunt date ratele de sarcini clinice,
trebuie specificat numitorul (cicluri de inițiere, aspirare sau transfer de embrioni).

Clinical pregnancy with fetal heart beat: pregnancy diagnosed by ultrasonographic or


clinical documentation of at least one fetus with heart beat. It includes ectopic pregnancy.

Sarcina clinică cu ritm cardiac fetal: sarcină diagnosticată prin ecografie sau documentare
clinică a cel puțin unui făt cu bătăi cardiace. Acesta include sarcina ectopică.

Congenital anomalies: all structural, function

Anomalii congenitale: toate anomaliile structurale, funcționale și genetice diagnosticate în


fetușii avortați, la naștere sau în perioada neonatală.

Controlled ovarian stimulation (COS) for ART: pharmacologictreatment in which women


are stimulated to induce the developmentof multiple ovarian follicles to obtain multiple oocytes
atfollicular aspiration.

Stimularea ovariană controlată (COS/ SOC) pentru ART/ TRA: tratament farmacologic în
care femeile sunt stimulate să inducă dezvoltarea foliculilor ovarieni multipli pentru a obține
ovocite multiple la aspirația foliculară.
Controlled ovarian stimulation (COS) for non-ART cycles:pharmacologic treatment for
women in which the ovaries are stimulatedto ovulate more than one oocyte.

Stimularea ovariană controlată (COS/ SOC) pentru ciclurile non-ART/non- TRA:


tratamentul farmacologic pentru femei în care ovarele sunt stimulate să ovuleze mai mult de
un ovocit.

Cryopreservation: the freezing or vitrification and storage ofgametes, zygotes, embryos, or


gonadal tissue.

Crioprezervarea: înghețarea sau vitrificarea și stocarea gameților, zigoțirilor, embrionilor sau


țesutului gonadal.

Cumulative delivery rate with at least one live born baby: the estimated number of
deliveries with at least one live born baby resulting from one initiated or aspirated ART cycle
including the cycle when fresh embryos are transferred and subsequent frozen/ thawed ART
cycles. This rate is used when less than the total number of embryos fresh and/or
frozen/thawed have been used from one ART cycle. Note: The delivery of a singleton, twin, or
other multiple pregnancy is registered as one delivery.

Rata de nașteri cumulate cu cel puțin un copil născut viu: numărul estimat de nașteri cu
cel puțin un copil născut viu rezultând dintr-un ciclu ART/ TRA inițiat sau aspirat, inclusiv ciclul
în care sunt transferați embrionii proaspeți și ciclurile ART/ TRA congelate / dezghețate
ulterior. Această rată este utilizată atunci când au fost utilizați mai puțin decât numărul total de
embrioni proaspeți și / sau congelați / dezghețați dintr-un singur ciclu ART/ TRA.
Notă: Naștere unui singur copil, a unor gemeni sau a unei alte sarcini multiple este înregistrată
ca o singură naștere.

Delivery: the expulsion or extraction of one or more fetuses fromthe mother after 20
completed weeks of gestational age.

Nașterea:expulzarea sau extragerea unuia sau mai multor fetuși de la mamă după 20 de
săptămâni încheiate de gestație.

Delivery rate after ART treatment per patient: the number ofdeliveries with at least one live
born baby per patient after a specifiednumber of ART treatments.

Rata de nașteri per pacient după tratamentul ART/ TRA:numărul de nașteri cu cel puțin un
copil viu nascut per pacient, după un anumit număr de tratamente ART/ TRA.

Delivery rate: the number of deliveries expressed per 100 initiatedcycles, aspiration cycles, or
embryo transfer cycles. When deliveryrates are given, the denominator (initiated, aspirated,
orembryo transfer cycles) must be specified. It includes deliveriesthat resulted in the birth of
one or more live babies and/or stillbornbabies. Note: The delivery of a singleton, twin, or other
multiplepregnancy is registered as one delivery.

Rata de nașteri: numărul de nașteri exprimate per 100 de cicluri inițiate, cicluri de aspirație
sau cicluri de transfer de embrioni. Când se raportează rate de naștere, trebuie specificat
numitorul (cicluri de inițiere, aspirare sau de transfer de embrioni). Aceasta include nașterile
care au dus la nașterea unuia sau a mai multor copii vii și / sau a bebelușilor morți.
Notă: Nașterea unui singur făt, a unor gemeni sau a unei alte sarcini multiple este înregistrată
ca o singură naștere.
Early neonatal death: death of a live born baby within 7 days of birth.

Moartea neonatală precoce:moartea unui bebeluș viu în termen de 7 zile de la naștere.

Ectopic pregnancy: a pregnancy in which implantation takes place outside the uterine cavity.

Sarcina ectopică: o sarcină în care implantarea are loc în afara cavității uterine.

Elective embryo transfer: the transfer of one or more embryos,selected from a larger cohort
of available embryos.

Transferul selective de embrioni: transferul unuia sau a mai multor embrioni, selectați dintr-
o cohortă mai mare de embrioni disponibili.

Embryo: the product of the division of the zygote to the end ofthe embryonic stage, 8 weeks
after fertilization. (This definitiondoes not include either parthenotes—generated through
parthenogenesis—nor products of somatic cell nuclear transfer.)

Embrion:produsul divizării zigotului până la sfârșitul stadiului embrionar, până la 8 săptămâni


după fertilizare. (Această definiție nu include nici parthenotes - generați prin partenogeneză,
nici produse ale transferului nuclear al celulelor somatice).

Embryo donation: the transfer of an embryo resulting from gametes(spermatozoa and


oocytes) that did not originate from the recipientand her partner.

Donarea de embrioni:transferul unui embrion rezultat din gameți (spermatozoizi și ovocite)


care nu au provenit de la beneficiar și partenerul ei.

Embryo recipient cycle: an ART cycle in which a womanreceives zygote(s) or embryo(s)


from donor(s).

Ciclul de primire de embrioni:un ciclu ART / TRA în care o femeie primește zigot (i) sau
embrion (i) de la donator (i).

Embryo/fetus reduction: a procedure to reduce the number of viable embryos or fetuses in a


multiple pregnancy.

Reducerea embrionilor / fetușilor:o procedură de reducere a numărului de embrioni sau


fetuși viabili într-o sarcină multiplă.

Embryo transfer (ET): the procedure in which one or moreembryos are placed in the uterus
or fallopian tube.

Transferul embrionar (ET/TE):procedura în care unul sau mai mulți embrioni sunt plasați în
uter sau în trompele uterine.

Embryo transfer cycle: an ART cycle in which one or more embryos are transferred into the
uterus or fallopian tube.
Ciclul de transfer de embrioni:un ciclu ART în care unul sau mai mulți embrioni sunt
transferați în uter sau în trompele uterine.

Extremely low birth weight: birth weight less than 1,000 g.

Greutate extrem de mică la naștere:greutate la naștere mai mică de 1.000 g.

Extremely preterm birth: a live birth or stillbirth that takes place after 20 but before 28
completed weeks of gestational age.

Naștere extrem de prematură: naștere cu nou-nascuți vii sau naștere cu morți care are loc
după 20 săptămâni, dar înainte de 28 de săptămâni de gestație încheiate.

Fertilization: the penetration of the ovum by the spermatozoonand combination of their


genetic material resulting in the formationof a zygote.

Fertilizarea: penetrarea ovulului de către spermatozoid și combinarea materialului genetic al


acestora, rezultând formarea unui zigot.

Fetal death (stillbirth): death before the complete expulsion orextraction from its mother of a
product of fertilization, at or after20 completed weeks of gestational age. The death is
indicated bythe fact that, after such separation, the fetus does not breathe orshow any other
evidence of life, such as heart beat, umbilical cordpulsation, or definite movement of voluntary
muscles.

Decesul fătului (naștere copil mort): moartea înainte de expulzarea completă sau
extragerea de la mama sa a unui produs de fertilizare, la sau după 20 de săptămâni complete
de vârstă gestațională. Moartea este indicată de faptul că, după o astfel de separare, fătul nu
respira sau nu prezintă alte semne de viață, cum ar fi bătăile inimii, pulsația cordonului
ombilical sau mișcarea clară a mușchilor voluntari.

Fetus: the product of fertilization from completion of embryonicdevelopment, at 8 completed


weeks after fertilization, until abortionor birth.

Fetus:produsul de fertilizare de la finalizarea dezvoltării embrionare, de la 8 săptămâni


după fertilizare, până la avort sau naștere.

Frozen-thawed embryo transfer cycle (FET): an ART procedurein which cycle monitoring is
carried out with the intention oftransfering frozen-thawed embryo(s). Note: An FET cycle is
initiatedwhen specific medication is provided or cycle monitoring isstarted with the intention to
treat.

Ciclu de transfer de embrioni congelați-decongelați (FET/ TEC): procedură ART/ TRA în


care se efectuează monitorizarea ciclului cu intenția de a transfera embrioni congelați-
decongelați. Notă: un ciclu FET /TEC este inițiat atunci când se administrează medicamente
specifice sau se începe monitorizarea ciclului cu intenția de tratament.

Frozen-thawed oocyte cycle: an ART/ TRA procedure in which cyclemonitoring is carried out
with the intention of fertilizing thawedoocytes and performing embryo transfer.
Ciclul de ovocite congelate-decongelate: procedură ART / TRA în care monitorizarea
ciclului este efectuată cu intenția de a fertiliza ovocitele dezghețate și de a efectua transferul
de embrioni.

Full-term birth: a live birth or stillbirth that takes place between 37 and 42 completed weeks
of gestational age.
Naștere la termen: naștere cu făt viu sau naștere cu făt mort care are loc între 37 și 42
săptămâni de vârstă gestațională.

Gamete intrafallopian transfer (GIFT): an ART procedure in which both gametes (oocytes
and spermatozoa) are transferred to
the fallopian tube.

Transferul intrafallopian de gameți (GIFT/TIFG): procedură ART/ TRA în care ambii gameți
(ovocite și spermatozoizii) sunt transferați în trompa uterină.

Gestational age: age of an embryo or fetus calculated by adding2 weeks (14 days) to the
number of completed weeks since fertilization.Note: For frozen-thawed embryo transfers, an
estimated date offertilization is computed by subtracting the embryo age at freezingfrom the
transfer date of the FET cycle.

Vârsta gestațională:vârsta unui embrion sau a fătului calculată prin adăugarea a 2 săptămâni
(14 zile) la numărul de săptămâni terminate de la fertilizare. Notă: Pentru transferurile de
embrioni congelați-decongelați data fertilizării se estimeaza prin scăderea vârstei embrionului
inghețat din data ciclului FET.

Gestational carrier (surrogate): a woman who carries a pregnancywith an agreement that


she will give the offspring to theintended parent(s). Gametes can originate from the intended
parent(s) and/or a third party (or parties).

Purtător gestational (surogat): femeie care poartă o sarcină în baza unui acord conform
căruia va da copilul părinților dstinați. Gameâii pot proveni de la părinte (părinți) și / sau o terță
parte (sau părți).
Gestational sac: a fluid-filled structure associated with earlypregnancy, which may be located
inside or outside the uterus (incase of an ectopic pregnancy).

Sac gestațional: structură umplută cu lichid asociată cu sarcina timpurie, care poate fi
localizată în interiorul sau în exteriorul uterului (în cazul unei sarcini ectopice).

Hatching: the process by which an embryo at the blastocyst stageseparates from the zona
pellucida.

Ecluzionare: procesul prin care un embrion în stadiul de blastocist se separă de zona


pellucida.
High-order multiple: a pregnancy or delivery with three or more fetuses or neonates

Sarcină multiplă: sarcină sau naștere cu trei sau mai mulți fetuși sau nou-născuți.

Implantation: the attachment and subsequent penetration by the zona-free blastocyst (usually
in the endometrium) that starts 5 to 7days after fertilization.
Implantarea: atașarea și penetrarea ulterioară de blastocistul zona-free (de obicei în
endometru) care începe de la 5 la 7zile după fertilizare.
Implantation rate: the number of gestational sacs observed divided by the number of
embryos transferred.
Rata de implantare: numărul de saci gestaționali observaâi împărțit la numărul de embrioni
transferați.

In vitro fertilization (IVF): an ART procedure that involves extracorporeal fertilization.


Fertilizarea in vitro (FIV): procedură ART/ TRA care implică fertilizarea extracorporeală.

Induced abortion: the termination of a clinical pregnancy by deliberate interference that takes
place before 20 completed weeksof gestational age (18 weeks after fertilization) or, if
gestational age is unknown, of an embryo/fetus of less than 400 g.
Avortul provocat: întreruperea unei sarcini clinice prin intervenție intenâionată care are loc
înainte de 20 săptămâni de vârstă gestațională (18 săptămâni după fertilizare) sau, în cazul în
care vârsta gestațională este necunoscută, a unui embrion / fetus mai mic de 400 g.

Infertility (clinical definition): a disease of the reproductive system defined by the failure to
achieve a clinical pregnancy after 12months or more of regular unprotected sexual intercourse.
Infertilitatea (definiție clinică): boală a sistemului reproductiv definită prin incapacitatea de a
ajunge la sarcină clinică după 12 luni sau mai mult de rapoate sexual regulate neprotejat.

Initiated cycle: an ART cycle in which the woman receives specificmedication for ovarian
stimulation, or monitoring in the case ofnatural cycles, with the intention to treat, irrespective of
whether ornot follicular aspiration is attempted.

Ciclul inițiat: ciclu ART în care femeia primește medicamente specifice pentru stimularea
ovariană sau monitorizarea în cazul ciclurilor naturale cu intenția de a trata, indiferent dacă se
încearcă aspirația foliculară sau nu.

Intracytoplasmic sperm injection (ICSI): a procedure in whicha single spermatozoon is


injected into the oocyte cytoplasm.
Injectarea Intracitoplasmatica de spermă (ICSI): procedură în care un singur spermatozoid
este injectat în citoplasma oocitului.

Live birth: the complete expulsion or extraction from its motherof a product of fertilization,
irrespective of the duration of thepregnancy, which, after such separation, breathes or shows
any otherevidence of life, such as heart beat, umbilical cord pulsation, ordefinite movement of
voluntary muscles, irrespective of whetherthe umbilical cord has been cut or the placenta is
attached.
Naștere cu nou-născut viu: expulzarea sau extragerea completă de la mamă a unui produs
de fertilizare, indiferent de durata sarcinii, care, după o astfel de separare, respiră sau prezintă
alte semne de viață, cum ar fi bătăile inimii, pulsația cordonului ombilical sau mișcarea definită
a mușchilor voluntari, indiferent dacă cordonul ombilical a fost tăiat sau placenta este atașată.

Live birth delivery rate: the number of deliveries that resulted inat least one live born baby,
expressed per 100 initiated cycles, aspirationcycles, or embryo transfer cycles. When delivery
rates aregiven, the denominator (initiated, aspirated, or embryo transfer cycles)must be
specified.
Rata nașterilor cu nou-născuți vii: numărul de nașteri cu cel puțin un bebeluș viu, exprimat
la 100 de cicluri inițiate, cicluri de aspirație sau cicluri de transfer de embrioni. Când se
calculează rata de nașteri trebuie specificat numitorul (cicluri de inițiere, aspirare sau de
transfer de embrioni).

Low birth weight: Birth weight less than 2,500 g.


Greutate mică la naștere: Greutatea la naștere mai mică de 2500 g.

Medically assisted reproduction (MAR): reproduction broughtabout through ovulation


induction, controlled ovarian stimulation, ovulationtriggering, ART procedures, and intrauterine,
intracervical, andintravaginal insemination with semen of husband/partner or donor.
Reproducerea medicală asistată (MAR/ RMA): reproducerea provocată prin inducerea
ovulației, stimularea ovariană controlată, declanșarea ovulației, procedurile ART și
inseminarea intrauterină, intracervicală și intravaginală cu spermă de la soț / partener sau
donator.

MESA: microsurgical epididymal sperm aspiration.


MESA/AEMS: aspirația epididimală microchirurgicală a spermei

Micromanipulation: a technology that allows micro-operativeprocedures to be performed on


the spermatozoon, oocyte, zygote,or embryo.
Micromanipularea: tehnologie care permite efectuarea de proceduri micro-operatorii pe
spermatozoizi, ovocite, zigote sau embrioni.

MicroTESE: Microsurgical testicular sperm extraction.


MicroTESE: Extracția microchirurgicală a spermei testiculare.

Mild ovarian stimulation for IVF: a procedure in which theovaries are stimulated with
gonadotropins and/or other compounds,with the intent to limit the number of oocytes obtained
for IVF tofewer than seven.
Stimularea ovariană ușoară pentru FIV: procedură în care ovarele sunt stimulate cu
gonadotropine și / sau alți compuși, cu intenția de a limita numărul de ovocite obținute pentru
FIV la mai puțin de șapte.

Missed abortion: a clinical abortion where the embryo(s) or fetus(es) is/are nonviable and
is/are not expelled spontaneously fromthe uterus.
Avort eșuat: avort clinic în care embrionul sau fătul nu este viabil și nu este expulzat spontan
din uter.

Modified natural cycle: an IVF procedure in which one or moreoocytes are collected from the
ovaries during a spontaneous menstrualcycle. Drugs are administered with the sole purpose of
blockingthe spontaneous LH surge and/or inducing final oocytematuration.
Ciclul natural modificat: procedură de FIV în care unul sau mai multe ovocite sunt colectate
din ovare în timpul unui ciclu menstrual spontan. Medicamentele sunt administrate cu singurul
scop de a bloca creșterea spontană a HL și / sau de a induce maturarea finală a ovocitelor.

Multiple gestation/birth: a pregnancy/delivery with more thanone fetus/neonate.


Gestație / naștere multiplă: sarcină / naștere cu mai mult de un făt / nou-născut.

Natural cycle IVF: an IVF procedure in which one or more oocytesare collected from the
ovaries during a spontaneous menstrualcycle without any drug use.
FIV cu ciclu natural: procedură de FIV în care unul sau mai multe ovocite sunt colectate din
ovare în timpul unui ciclu menstrual spontan fără oricare consum de medicamente.

Neonatal death: death of a live born baby within 28 days of birth.


Moartea neonatală: moartea unui copil născut viu în primele 28 de zile de la naștere.

Neonatal period: the time interval that commences at birth and ends 28 completed days after
birth.
Perioada neonatală: intervalul de timp care începe la naștere și se termină cu 28 de zile
încheiate după naștere.

Oocyte donation cycle: a cycle in which oocytes are collectedfrom a donor for clinical
application or research.
Ciclul donării de ovocite: ciclu în care ovocitele sunt colectate de la un donator pentru
aplicare clinică sau cercetare.

Oocyte recipient cycle: an ART cycle in which a womanreceives oocytes from a donor.
Ciclul recipientului de ovocite:un ciclu ART / TRA în care o femeie primește ovocite de la un
donator.

Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS): an exaggeratedsystemic response to ovarian


stimulation characterized by a widespectrum of clinical and laboratory manifestations. It is
classifiedas mild, moderate, or severe according to the degree of abdominaldistention, ovarian
enlargement, and respiratory, hemodynamic,and metabolic complications.
Sindromul de hiperstimulare ovariană (OHSS/SHSO):un răspuns sistemic exagerat la
stimularea ovariană caracterizat printr-un spectru larg de manifestări clinice și de laborator.
Este clasificată ca ușoară, moderată sau severă, în funcție de gradul de distensie abdominală,
de marire în dimensiuni ovariană și de complicații respiratorii, hemodinamice și metabolice.

Ovarian torsion: partial or complete rotation of the ovarian vascularpedicle that causes
obstruction to ovarian blood flow, potentiallyleading to necrosis of ovarian tissue.
Torsiunea ovariană: rotația parțială sau completă a pediculului ovarian vascular care
cauzează obstrucția fluxului sanguin ovarian, potențial conducând la necroza țesutului ovarian.

Ovulation induction (OI): pharmacologic treatment of womenwith anovulation or oligo-


ovulation with the intention of inducingnormal ovulatory cycles.
Inducerea ovulației (OI/ IO): tratamentul farmacologic al femeilor cu anovulație sau oligo-
ovulație cu intenția de a induce cicluri normale de ovulație.

Perinatal mortality: fetal or neonatal death occurring during latepregnancy (at 20 completed
weeks of gestational age and later), duringchildbirth, or up to 7 completed days after birth.
Mortalitate perinatală: moartea fetală sau neonatală care apare în timpul întârzierii sarcinii
(de la 20 de săptămâni complete de vârstă gestațională și mai târziu), în timpul
nașterii sau până la 7 zile încheiate după naștere.

PESA: percutaneous epididymal sperm aspiration.


PESA: aspirația epididimală percutanată a spermei.

Post-term birth: a live birth or stillbirth that takes place after 42completed weeks of
gestational age.
Nasterea după termen:naștere de făt viu sau nașterea de făt mort care are loc după 42 de
săptămâni complete de vârstă gestațională.

Preimplantation genetic diagnosis (PGD): analysis of polarbodies, blastomeres, or


trophectoderm from oocytes, zygotes, or embryosfor the detection of specific genetic,
structural, and/or chromosomalalterations.
Diagnosticul genetic preimplantare (PGD/ DGP): analiza corpilor polari, blastomerelor sau
trofectodermului din ovocite, zigoți sau embrioni pentru detectarea modificărilor genetice,
structurale și / sau cromozomiale specifice.
Preimplantation genetic screening (PGS): analysis of polarbodies, blastomeres, or
trophectoderm from oocytes, zygotes, or embryosfor the detection of aneuploidy, mutation,
and/or DNA rearrangement.
Screening genetic preimplantare (PGS/SGP): analiza corpilor polari, blastomerelor sau
trofectodermului de la ovocite, zigoți sau embrioni pentru detectarea aneuploidiei, mutației și /
sau rearanjamentului ADN-ului.

Preterm birth: a live birth or stillbirth that takes place after atleast 20 but before 37 completed
weeks of gestational age.
Naștere prematură: o naștere de făt viu sau naștere de făt mort care are loc după cel puțin
20 de săptămâni, dar înainte de împlinirea a 37 de săptămâni de vârstă gestațională.

Recurrent spontaneous abortion/miscarriage: the spontaneousloss of two or more clinical


pregnancies.
Avort spontan recurrent/ pierdere de sarcină recurentă: pierderea spontană a două sau
mai multe sarcini clinice.

Reproductive surgery: surgical procedures performed to diagnose,conserve, correct, and/or


improve reproductive function.
Chirurgia reproductivă: procedurile chirurgicale efectuate pentru diagnosticarea,
conservarea, corectarea și / sau îmbunătățirea funcției de reproducere.

Severe ovarian hyperstimulation syndrome: severe OHSS isdefined to occur when


hospitalization is indicated. (See definitionof ‘‘ovarian hyperstimulation syndrome.’’)
Sindromul de hiperstimulare ovariană severă: SHSO severă este definit când este indicată
spitalizarea. (Vezi definiția "sindromului de hiperstimulare ovariană").

Small for gestational age:birth weight less than 2 standard deviationsbelow the mean or less
than the 10th percentile according tolocal intrauterine growth charts.
Mic pentru vârsta gestațională: greutate la naștere mai mică de 2 devieri standard mai jos
decât media sau mai mică decât a 10-a percentilă, în conformitate cu diagramele locale de
creștere intrauterină.

Sperm recipient cycle: an ART cycle in which a woman receivesspermatozoa from a donor
who is not her partner.
Ciclul recipientului de sperma:un ciclu ART / TRA în care o femeie primește spermatozoizi
de la un donator care nu este partenerul ei.

Spontaneous abortion/miscarriage: the spontaneous loss ofa clinical pregnancy before 20


completed weeks of gestational age(18 weeks after fertilization) or, if gestational age is
unknown, theloss of an embryo/fetus of less than 400 g.
Avort spontan / pierdere de sarcină: pierderea spontană a unei sarcini clinice înainte de 20
de săptămâni complete de vârstă gestațională (18 săptămâni după fertilizare) sau, dacă nu
este cunoscută vârsta gestațională, pierderea unui embrion / făt mai mic de 400 g.

TESA: testicular sperm aspiration.


TESA: aspirația spermei din testicule.

Total delivery rate with at least one live birth: the estimatedtotal number of deliveries with
at least one live born baby resultingfrom one initiated or aspirated ART cycle including all fresh
cyclesand all frozen-thawed ART cycles. This rate is used when all of theembryos—fresh
and/or frozen-thawed—have been used from oneART cycle.
Note: The delivery of a singleton, twin, or other multiplepregnancy is registered as one
delivery.
Rata totală de nașteri cu cel puțin o naștere cu nou-născut viu: numărul total estimat de
nașteri cu cel puțin un copil viu nascut rezultând dintr-un ciclu ART/ TRA inițiat sau aspirat,
inclusiv toate ciclurile proaspete și toate ciclurile ART / TRA congelete și decongelate.
Această rată este utilizată atunci când toți embrionii - proaspeți și / sau congelați - decongelați
- au fost utilizați dintr - un ciclu ART/ TRA.
Notă: Nașterea unui singur făt, a unor gemeni sau a unei alte sarcini multiple este înregistrată
ca o singură naștere.

Vanishing sac(s) or embryo(s): spontaneous disappearance ofone or more gestational sacs


or embryos in an ongoing pregnancy,documented by ultrasound.
Golirea sacului (sacilor) sau a embrionului (ilor): dispariția spontană a unuia sau mai
multor saci gestaționali sau embrioni într-o sarcină în curs de desfășurare, documentată prin
ultrasonografie

Very low birth weight: Birth weight less than 1,500 g.


Greutate foarte mică la naștere: greutate la naștere mai mică de 1500 g.

Very preterm birth: a live birth or stillbirth that takes place after20 but before 32 completed
weeks of gestational age.
Naștere foarte prematură: o naștere de făt viu sau naștere def ăt mort care are loc după 20
de săptămâni, dar înainte de 32 de săptămâni de gestație încheiate.

Vitrification: an ultra-rapid cryopreservation method that preventsice formation within the


suspension which is converted toa glass-like solid.
Vitrificare: o metodă de crioconservare ultra-rapidă care împiedică formarea gheții în
suspensie care este transformată într-un solid de tip sticlos.

Zygote: a diploid cell resulting from the fertilization of anoocyte by a spermatozoon, which
subsequently divides to form anembryo.
Zigot: o celulă diploidă care rezultă din fertilizarea unui ovocit de către un spermatozoid, care
ulterior se divizează pentru a forma un embrion.

Zygote intrafallopian transfer (ZIFT): a procedure in whichzygote(s) is/are transferred into


the fallopian tube.
Transferul intrafallopian a zigotului (ZIFT/TIFZ): o procedură în care zigot (e) este (sunt)
transferat (i) în tubul uterin.

REFERENCES
1. Adamson GD, de Mouzon J, Lancaster P, Nygren KG, Sullivan E, Zegers-Hochschild F. International
Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART). World collaborative report on in-vitro
fertilization. Fertil Steril 2000;2006(85):1586–622.
2. de Mouzon J, Lancaster P, Nygren KG, Sullivan E, Zegers-Hochschild F, et al.; International Committee
for Monitoring Assisted Reproductive Technology. World collaborative report on in-vitro fertilization, 2004. Hum
Reprod. In press.
3. Dickey RP. The relative contribution of assisted reproductive technologies and ovulation induction to multiple
births in the United States 5 years after the Societyfor Assisted Reproductive Technology/American Society
for Reproductive Medicine recommendation to limit the number of embryos transferred. Fertil Steril
2007;88:1554–61.
4. European IVF-Monitoring Consortium, EuropeanSociety of Human Reproduction and Embryology.
Assisted reproductive technology in Europe, 2004:results generated from European registers by ESHRE.
Hum Reprod 2008;23:756–71.
5. Zegers-Hochschild F, Nygren KG, Adamson GD, deMouzon J, Lancaster P, Mansour R, Sullivan E.
InternationalCommittee for Monitoring Assisted ReproductiveTechnologies, The International Committeefor
Monitoring Assisted Reproductive Technologies (ICMART) glossary on ART terminology. Fertil Steril
2006;86:16–9.
6. Zegers-Hochschild F, Nygren KG, Adamson GD, de Mouzon J, Lancaster P, Mansour R, Sullivan E.
International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technologies. The ICMART glossary on
ART terminology. Hum Reprod 2006;21:1968–70.
7. International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology. The ICMART glossary.
Current practices and controversies in assisted reproduction. Report of a WHO meeting. Geneva, Switzerland:
World Health Organization, 2002:xix–xxi.