Sunteți pe pagina 1din 12

Prima instanţa, judecător Varanița Viorelia

Dosarul nr. 1a-1196/17 Judecătoria Chișinău, sediul Central


02-1a-19086-21082017
DECIZIE
În numele Legii
16 ianuarie 2018 mun. Chişinău
Colegiul penal al Curţii de Apel Chişinău, în componenţa:
Preşedintele şedinţei de judecată, judecător Xenofon Ulianovschi
Judecătorii Silvia Vrabii
Stelian Teleucă
Grefier Maria Papcovscaia
Cu participarea:
Procurorului Dorina Taut
Apărătorului Tatiana Maștallin
Inculpatului Brînză Anatolie Victor

a judecat, în şedinţă publică, apelul acuzatorului de stat, procurorul în


Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica, Ana Drozdov, declarat
împotriva sentinţei Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 07 iunie 2017, în
cauza penală privind învinuirea lui
Roşca Ion
Brînză Anatolie
ambii în comiterea infracţiunii prevăzute de art.187 alin.(2) lit. b), e), f)
CP al RM,
Termenul de examinare a cauzei în prima instanţă: 11 aprilie 2017-07
iunie 2017, în instanţa de apel: 21 august 2017- 16 ianuarie 2018.
Procedura de citare legal executată.
Procurorul cere admiterea apelului declarat.
Avocatul și inculpatul pledează pentru respingerea apelului acuzatorului
de stat ca fiind nefondat.
Asupra apelurilor, în baza materialelor din dosar şi a argumentelor
prezentate în şedinţa de judecată, Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău,-

C O N S T A T Ă:

1. Prin sentinţa Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 07 iunie 2017,


Roșca Ion Afanasie și Brînză Anatolie au fost recunoscuți vinovaţi de
comiterea infracţiunii prevăzute de art. 187 alin.(2) lit. b), e), f) CP al RM
şi, în baza acestei norme, li s-a stabilit pedeapsa de câte 3 (trei) ani 8 (opt)
luni închisoare, fără amendă, în penitenciar de tip semiînchis.
2. În temeiul art. 90 CP al RM, a fost dispusă suspendarea condiţionată a
executării pedepsei cu închisoarea stabilită lui Roşca Ion Afanasie şi
Brînză Anatolie Victor pe un termen de probă de 4 (patru) ani fiecăruia,
cu obligarea acestora să nu-şi schimbe domiciliul fără consimţământul
organului competent.
3. Măsura preventivă - arestarea preventivă aplicată în privinţa lui Roşca
Ion Afanasie şi Brînză Anatolie Victor a fost modificată în obligarea de a
nu părăsi ţara, până la definitivarea sentinţei.
4. Roşca Ion Afanasie şi Brînză Anatolie Victor fiind puși în libertate,
imediat în sala de judecată.
5. Corpul delict: un telefon mobil de model „Samsung J5 Prime” cu nr. imei
355248084651997, care a fost restituit părţii vătămate Tihon Serghei
prin ordonanţa organului de urmărire penală din 29.03.2017 - fiind lăsat
în posesia proprietarului Tihon Serghei.
6. Inculpații Roşca Ion Afanasie şi Brînză Anatolie Victor au fost condamnați
pentru faptul că la data de 19.02.2017 în jurul orei 10:00, împreună şi
prin înţelegere prealabilă, aflându-se în mun. Chişinău, str. Băcioii Noi,
14, odaia nr.206, fiind în stare de ebrietate alcoolică, având scopul
sustragerii bunurilor altei persoane, intenţionat, ameninţându-1 pe
cet.Tiron Serghei cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa şi
sănătatea acestuia, manifestată prin ameninţarea cu un cuţit de bucătărie,
în mod deschis, a sustras de la ultimul un telefon mobil de model
„Samsung J5 Prime”, având nr. imei 355248084651997, la preţ de 5600
lei, în care era activată cartela sim cu nr.068653965, fără valoare
materială, cauzându-i părţii vătămate Tiron Serghei o daună materială în
proporţii considerabile.
7. În cadrul şedinţei de judecată, până la începerea cercetării judecătoreşti,
inculpaţii Roşca Ion Afanasie şi Brînză Anatolie Victor, fiind asistaţi de
apărătorii săi, respectiv avocaţii Munteanu Angela şi Bodean Ina, au
declarat personal, prin înscris autentic, că recunosc faptele indicate în
rechizitoriu şi încadrarea juridică a acestora în baza art.187 alin.(2) lit.
b), e), f) CP al RM, probele le sunt cunoscute, înţeleg conţinutul lor şi nu
au obiecţii asupra acestora, cerând ca judecată să se facă pe baza
probelor administrate în faza de urmărire penală, deoarece nu solicită
administrarea de noi probe.
8. Fără a contesta vinovăţia inculpatului Brînză Anatolie Victor, procurorul
în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica, Ana Drozdov a
depus apel, solicitând admiterea apelului, casarea sentinței contestate, în
partea stabilirii pedepsei inculpatului Brînză Anatolie Victor, rejudecarea
cauzei penale potrivit modului stabilit pentru prima instanţă, cu
adoptarea unei noi hotărâri, prin care lui Brînză Anatolie Victor,
recunoscut vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. 187 alin. (2)
lit. b), e), f) CP al RM, să-i fie numit 4 ani și 8 luni închisoare cu
executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.
9. În susținerea apelului înaintat, procurorul a indicat că pedeapsa stabilită
de instanţa de judecată pentru astfel de categorii de infracţiuni trebuie să
fie nu numai legală, în sensul de respectare a cadrului legal de
individualizare judiciară, dar în acelaşi timp, trebuie să fie şi justă, adică
să se respecte criteriul proporţionalităţii, care presupune stabilirea
cuantumului pedepsei în funcţie de gravitatea infracţiunilor şi vinovăţia
autorului.
10. Mai mult, aplicarea art.90 CP al RM, este posibilă ținând cont de
circumstanţele cauzei legate de scopul şi motivele faptei, de persoana
celui vinovat în săvârșirea infracţiunii, de comportarea lui în timpul şi
după consumarea infracţiunii, de alte circumstanţe care micşorează
esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, precum şi de contribuirea
activă a participantului infracţiunii săvârșite în grup, la descoperirea
acesteia.
11. La emiterea sentinţei, însă, instanţa de judecată n-a ţinut cont în de
ajuns de aceste revederi, la fel şi de criteriile generale de individualizare
a pedepsei penale stabilite le Codul penal, în special de faptul că
inculpatul nu a colaborat cu organul de urmărire penală, nu s-a căit de
cele comise, nu şi-au recunoscut vina integral, gradul de pericol social al
infracţiunii comise care se referă la categoria celor grave.
12. Prin urmare instanţa de fond la aplicarea pedepsei inculpatului,
ignorând principiul individualizării pedepsei, nu a luat în consideraţiei
caracterul şi gravitatea infracţiunii comise, motivul şi scopul celor comise,
şi, neținându-se cont de influența pedepsei aplicate asupra corectării
inculpatului, incorect a aplicat în privinţa acestuia pedeapsa cu
suspendarea condiţionată a executării în temeiul art. 90 CP al RM.
13. Anume din argumentele expuse, acuzarea consideră inoportun aplicarea
pedepsei sub formă de suspendare condiţionată faţă de inculpat,
deoarece această categorie de pedeapsă nu va produce scopul legii
penale prevăzut de art.2 CP al RM, prevenirea săvârșarii de noi
infracţiuni. Numai prin aplicarea pedepsei cu închisoare cu executare
reală personalitatea inculpatului poate fi reeducată şi corijată, totodată
numai prin stabilirea pedepsei închisorii poate fi atins scopul legii penale
- prevenirea săvârșirii de noi infracţiuni.
14. Deliberând asupra motivelor invocate în apel, verificând legalitatea şi
temeinicia hotărârii atacate, pe baza probelor administrate şi cercetate
de prima instanţă şi suplimentar de către instanţa de apel, Colegiul Penal
ajunge la concluzia că apelul acuzatorului de stat urmează a fi respins ca
fiind nefondat, din următoarele considerent.
15. La pronunţarea sentinţei, instanţa de judecată corect a stabilit
circumstanţele de fapt şi de drept şi just a tras concluzia că inculpatul a
săvârşit anume infracţiunea imputată.
16. Aceste împrejurări au fost constatate din totalitatea de probe acumulate
la cauza penală, fiind corect apreciate, respectându-se prevederile art.
101 CPP al RM, din punct de vedere al pertinenţei, concludenţii, utilităţii
şi veridicităţii, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al
coroborării lor, cum ar fi, declarațiile inculpatului Roşca Ion Afanasie,
care fiind audiat conform regulilor de audiere a martorilor, a declarat în
esenţă că, învinuirea îi este clară, iar vina o recunoaşte integral. A
declarat că până la caz pe Brânză Anatolie 1-a cunoscut, sunt vecini, iar
pe partea vătămată nu a cunoscut-o. La data de 19 februarie 2017,
aproximativ la ora 10:00, fiind împreună cu Brânză Anatolie la magazin,
s-au întâlnit cu o persoană pe nume „Denis”, care este cumnatul lui Tiron
Serghei. A menţionat că anterior el 1-a rugat pe „Denis” să-i repare
computerul şi acesta nu 1-a reparat, dar 1-a defectat mai tare. în acea zi
de 19.02.2017 el i-a cerut lui Denis să-i achite pentru calculatorul pe care
1-a defectat, la care acesta a comunicat că el nu are bani şi le-a propus să
meargă împreună la cumnatul său, Tiron Serghei, care locuieşte pe str.
Băcioii Noi 14, care are bani şi o să le dea banii datoraţi. Ei au acceptat şi
au plecat împreună cu acesta. Când au ajuns la partea vătămată acasă,
acesta a spus că nu are bani. Auzind acestea, el s-a enervat şi a început a
cere banii, insistând şi strigând. Pe masă era un cuţit, el 1-a luat şi a
început să lovească cu acesta în masă cerând bani. Cu acel cuţit nu a
provocat nimănui nici o traumă. Partea vătămată a spus că nu are bani,
dar poate să le dea telefonul său pentru al ajuta în aşa mod pe cumnatul
său. Ei au acceptat, au luat de la acesta un telefon de model Samsung şi
au plecat. Ulterior, Brînză Anatolie a transmis telefonul nominalizat unui
cunoscut de al său pe nume Ţuţu, care 1-a dat la casa de amanet şi le-a
adus suma de 1900-2000 lei, punctând că se căieşte de cele comise, îşi
cere scuze de la partea vătămată şi solicită o pedeapsă non-privativă de
libertate; declarațiile inculpatului, Brînză Anatolie care a declarat că îi
este clară învinuirea şi vina o recunoaşte pe deplin. Referitor la
învinuirea adusă a declarat că pe data 19 februarie 2017 pe la orele
09:00, a ieşit la magazin după ţigări împreună cu Roşca Ion, iar pe drum
s-au întâlnit cu o persoană pe nume „Denis” care era cumnatul părţii
vătămate. Cunoaşte că anterior Denis, cu scopul de a repera calculatorul
lui Roşca Ion, 1-a defectat mai tare şi când s-au întâlnit au discutat cu el
ca sa-i restituie lui Roşca suma de 2000 lei. Atunci Denis le-a propus să
meargă cu el la domiciliul său, unde se află şi cumnatul său pe nume
Tihon Serghei, zicând că acesta are bani şi le va da. Ajunşi la domiciliul
lui Denis, Tihon Serghei ale-a comunicat că nu are bani şi atunci Roşea
Ion a luat de pe masă un cuţit cu care i-a ameninţat pe aceştia şi a
început a striga şi a cere bani. Ca rezultat Tihon Serghei probabil s-a
speriat şi le-a propus telefonul său de model Samsung. Ei au luat
telefonul şi au plecat. Ulterior telefonul pe care l-au luat de la partea
vătămată a fost dat la lombard de către un amic de al său pe nume Ţuţu
Andrei. Telefonul l-au dat cu scopul de a întoarce datoria pentru
computerul defectat. Regretă de cele comise şi se căieşte sincer,
solicitând aplicarea unei pedepse mai blânde; declaraţiile părţii vătămate
Tiron Serghei, care a declarat că la data de 19.02.2017, ora 10:00 se afla
în odaia 206 de pe str. Baci oii Noi 14/4, mun. Chişinău, dormea. La un
moment dat, a fost trezit de o persoană necunoscută, pe care a aflat că se
numeşte „Ion”, care i-a comunicat că îi trebuie 100 euro. Tot atunci, el
s-a ridicat de pe pat şi a văzut că persoana dată avea în mână un cuţit
mare şi 1-a întrebat unde sunt banii şi el a spus că nu are nici un leu, iar
persoana făcea mişcări cu cuţitul în direcţia sa, însă nu îl atingea.
Totodată, uitându-se în odaie, 1-a observat pe cumnatul său Tiron Denis
Constantin şi încă o persoană necunoscută de gen masculin, care îl ţinea
forţat pe Denis. El le-a spus să le dea pace că are soţie şi copil şi
persoana pe nume „Ion” a spus că au nevoie urgent de bani. El,
speriindu-se foarte tare, le-a spus că are doar un telefon mobil de model
”Samsung„, în rest nu are nimic de preţ. Atunci persoana pe nume „Ion”
a luat de pe pat de lângă el telefonul mobil de model ”Samsung” în care
se afla cartela sim cu nr. 068653965 la preţ de 5600 lei şi 1-a pus în
buzunar şi „Ion" după aceasta 1-a apucat pe Denis de piept şi îi spunea să
pună degetul pe marginea patului să i-1 taie, el se ferea şi 1-a atins cu
cuţitul în regiunea pieptului. După aproximativ 3 minute persoanele în
cauză s-au liniştit şi persoana pe nume „Ion” a scos din telefonul mobil de
model „Samsung„ cartela sim şi a pus-o pe pat şi i-a comunicat că dacă se
adresează la poliţie vor avea mari probleme şi că timp de o luna de zile ei
vor verifica dacă s-au adresat şi apoi au plecat. El, speriindu-se foarte
tare, nu a apelat la poliţie până la data de 21.02.2017, cumnatul său
Denis, speriindu-se a plecat la ţară. A menţionat că îi poate recunoaşte pe
persoanele sus indicate după semnalmente şi anume prima persoană pe
nume „Ion” avea vârsta de 30-32 ani, înălţimea 185-190, corpolenţa slab,
tenul feţei deschis, frezat scurt îmbrăcat în scurtă din piele de culoare
neagră, încălţat în papuci negri, a doua persoană avea vârsta 30 ani,
înălţimea 170-175, corpolenţa slab, tenul feţei deschis, frezat scurt,
îmbrăcat în scurtă din materie de culoare cafenie, blugi cafenii, adidaşi
deschişi. Astfel, i-a fost cauzat un prejudiciu material în sumă de 5600 lei
care este unul considerabil; declarațiile suplimentare a părţii vătămate
Tiron Serghei, care a declarat că la data de 19.02.2017, în jurul orelor
10:00 min., a fost trezit de o persoană necunoscută pe care mai târziu a
aflat că se numeşte „Ion”. Atunci a observat că împreună cu el mai era o
persoană numele căruia nu-1 cunoaşte şi cumnatul său Tiron Denis. A
doua persoană îl ţinea pe Denis tot în aceiaşi odaie, dar mai într-o parte
de el. „Ion” făcea mişcări cu cuţitul prin odaie atât în direcţia sa cât şi în
direcţia lui Denis. Pe tot timpul cât s-au aflat în apartament el vorbea
normal cu ei şi nu a fost atins cu cuţitul de către „Ion”. La fel, ultimul 1-a
întrebat unde sunt banii, la ce el i-a răspuns că nu are nici un leu, însă el
speriindu-se foarte tare le-a spus că unicul lucru de preţ este telefonul
său mobil. Tot acea persoană pe nume „Ion” î-i spunea cumnatului său
Denis să pună degetul pe pat să i-1 taie, însă Denis se ferea, în urma
căruia „Ion” a aplicat câteva lovituri pe marginea patului în rezultatul
căruia s-au format urme de pătrundere. Tot atunci acea persoană pe
nume „Ion” 1-a zgâriat pe Denis cu cuţitul în partea stângă a corpului,
tăindu-i maioul în care era îmbrăcat. Ca urmare a acţiunilor lor, acea
persoană pe nume „Ion” a scos cartela sim din telefonul său mobil şi
împreună cu cealaltă persoană au plecat. Pe tot timpul cât ei s-au aflat în
apartament, toate acţiunile le-a făcut persoana pe nume „Ion”, însă
cealaltă persoană doar se uita după mişcările lor, ultimul cât s-a aflat în
apartament nu a vorbit nimic, însă deja când trebuiau să plece le-a zis să
nu ne adreseze organelor de poliţie că vor avea probleme mari. Tot în
acea zi, cumnatul său Denis a plecat la ţară, iar a doua zi a plecat şi el din
apartamentul menţionat să locuiască în altă parte. A mai declarat că
telefonul mobil, care a fost sustras în mod deschis de către persoanele
menţionate, era de model ”Samsung J5” de culoare neagră care avea
numărul de IMEI 355248084651997. A mai declarat că cuţitul pe care îl
ţinea în mână persoana pe nume „Ion" era de tip briceag, minerul
acestuia nu a observat din ce era confecţionat, însă lama era de
aproximativ 10-12 cm., care se deschidea de la atingerea unui buton.
Cuţitul dacă l-ar vedea l-ar putea recunoaşte. La fel, poate să recunoască
şi persoana pe nume „Ion” precum şi pe cealaltă persoană din motiv că
i-a memorizat bine; declarațiile martorului Tiron Denis, care a declarat că
până la data de 19.02.2017 a locuit pe adresa mun. Chişinău, str. Băcioii
Noi 14/4, odaia 206 împreună cu Tiron Sergiu. La data de 19.02.2017, în
jurul orelor 08:10 min., el s-a pornit la marketul alimentar din apropierea
staţiei terminus a microbuzului nr. 175 ca să procure ţigări. Ajungând la
marketul alimentar, s-a întâlnit cu o persoană pe nume „Ion”, numele de
familie a căruia nu-1 cunoaşte, care era în stare de ebrietate. Această
persoană o cunoaşte din motiv că de mai multe ori se afla în apropierea
marketului şi uneori cerea bani de la el pentru bere, ţigări. Persoana pe
nume „Ion” 1-a rugat să meargă la el la domiciliu, adresa apartamentul
nu ţine minte, pentru a-i reînnoi programa antivirus de la calculator.
Ajunşi la domiciliul acestuia, acolo mai era o persoană pe nume
„Anatolie”, numele de familie a căruia nu-1 cunoaşte şi pe care prima
dată 1-a văzut, care, la fel, era în stare de ebrietate. Pe masa din odaie
era o sticlă de vin care era aproape goală. In timp ce îi reînnoia
antivirusul ei discutau cu el şi au început să-1 ameninţe verbal din motiv
că nu le plăcea cum vorbea el. După care a ieşit în curtea blocului şi a
urmat în spre pădurea din apropiere, unde ei în continuare îl ameninţau
verbal. Ajunşi în apropiere de pădure, Ion a început a-1 ameninţa cu
cuţitul. El, văzând acest fapt, i-a propus mijloace băneşti în sumă de 100
euro doar ca să plece în odaia în care locuieşte. în realitate, însă, el nu
avea mijloace băneşti din motiv că de câteva săptămâni nu activează, dar
a spus acest fapt doar pentru ca să scape de aceştia şi să plece în odaia în
care locuieşte, ştiind că este şi Tiron Sergiu acolo. Ajunşi pe adresa mun.
Chişinău, str. Băcioii Noi 14/4, odaia 206, 1-a găsit pe Sergiu Tiron
dormind. El, 1-a întrebat dacă nu are mijloace băneşti în sumă de 100
euro, la ce ultimul a răspuns că nu are. Ion şi Anatolie s-au enervat şi mai
tare st au început a-1 ameninţa de ce i-a minţit. Tot atunci Ion, fiind cu
cuţitul în mână, aplica lovituri pe marginea patului şi arunca cuţitul în
poliţele de pe perete, unde au rămas urme de pătrundere a cuţitului.
După care i-a zis să pună degetul pe marginea patului din motiv că vrea
să i-1 taie. La fel, fiind prin odaie, ameninţându-1, Ion 1-a zgâriat cu
cuţitul în mai multe părţi ale corpului. După ce Tiron Sergiu s-a speriat şi
mai tare şi le-a propus să-i dea pace că el le v-a da un telefon mobil dacă
ei vor să-1 ia. Ion şi Anatolie au hotărât să ia telefonul mobil modelul
căruia nu-1 ţine minte de la Tiron Sergiu, tot atunci au scos cartela sim,
au început a filma prin odaia unde se aflau ei. După care, comunicându-i
să nu se adreseze la organele de poliţie din motiv că vor avea probleme
mari, aceştia au plecat. Imediat cum ei au plecat, el şi-a luat lucrurile şi a
plecat să locuiască la părinţi în r-nul Şoldăneşti, localitatea Alcedar, unde
la moment se află; declarațiile martorului Ţuţu Andrei, care a declarat că,
la data de 22.02.2017, el s-a întâlnit cu Brînză Anatolie Victor şi Roşea
Ion Afanasie, care s-a mai prezentat ca „Iaric”, în faţa Gării Feroviare. În
discuţie, Anatolie 1-a întrebat dacă dispune de buletin de identitate şi
dacă îl are la sine, la care el i-a spus că nu are buletin de identitate la
sine, doar că are permisul de conducere. Astfel, acesta a venit cu
rugămintea de a-1 ajuta să transmită un telefon mobil de model
”Samsung J5” la casa de amanet pe o perioadă de 7 zile, deoarece acesta
are nevoie urgent de bani şi că la el nu are buletinul de identitate. El a
căzut de acord şi a mers împreună cu Anatolie la casa de amanet din
intersecţia str. Armenească şi str. Mitropolit Varlaam, mun. Chişinău,
unde a transmis din numele său telefonul mobil de model ”Samsung J5”
cu 1MEI: 355248084651997 şi a prezentat permisul de conducere, iar
operatorul la momentul transmiterii telefonului i-a făcut o poză în
vederea identificării persoanei care transmite bunul. El acolo nu a
discutat nimic doar a semnat biletul de amanet şi i-a fost dată chitanţa
prin care se confirma transmiterea bunului. Menţionează că, până a
merge cu Anatolie la casa de amanet, el 1-a întrebat dacă telefonul este
al lui şi ultimul i-a comunicat că este personal al acestuia şi că a fost
achiziţionat în rate, la care el a solicitat confirmarea repetată la care
ultimul i-a spus că precis este al lui şi lasă la casa de amanet din cauza că
are nevoie urgent de bani, totodată solicitându-i numărul de telefon mobil
pentru a reveni peste o săptămână cu sunet şi a ridica telefonul de la
casa de amanet. Tot atunci, el i-a spus că peste 10 zile pleacă în Italia şi
că nu va putea ridica ulterior bunul deoarece el nu va fi pe loc, la care
Anatolie i-a spus cu certitudine că va ridica bunul în cel mult 7 zile pentru
că are nevoie de telefon şi că acesta este procurat în rate şi nu este
achitat integral. Despre faptul că telefonul mobil de model ”Samsung J5”
cu IMEI: 355248084651997 a fost sustras a aflat de la poliţie şi care este
soarta de mai departe a telefonului mobil el nu o cunoaşte, deoarece
Anatolie nu 1-a mai contactat pentru a merge şi a ridica telefonul mobil
respectiv de la casa de amanet, dar nici el nu 1-a contactat deoarece nu
avea numărul de telefon al acestuia şi astfel, la data de 01.03.2017, a
plecat în Italia şi a revenit acasă la data de 10.03.2017; procesul-verbal
de consemnare a plângerii din 21.02.2017, ora 14:40, depusă la IP
Botanica, mun. Chişinău de către cet. Tiron Serghei Nicolai, prin care
acesta solicită atragerea la răspundere penală a persoanelor necunoscute
care la 19.02.2017, aproximativ la ora 10:00, împreună şi prin înţelegere
prealabilă, aflându-se în municipiul Chişinău, str. Băcioii Noi 14, odaia
206, fiind în stare de ebrietate alcoolică, având scopul sustragerii
bunurilor altei persoane, intenţionat, ameninţându-1 cu aplicarea
violenţei nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea acestuia, manifestată
prin ameninţarea cu un cuţit de bucătărie, în mod deschis, a sustras de la
el un telefon mobil de model ”Samsung J5 Prime”, având nr. imei
355248084651997, la preţ de 5600 lei, în care era activată cartela sim cu
nr.068653965, fără valoare materială, cauzându-i o daună materială în
proporţii considerabile; procesul-verbal de recunoaştere a persoanei din
13.03.2017, prin care partea vătămată Tiron Serghei Nicolai a
recunoscut persoana cu nr.3 ca fiind persoana care se afla în apartament,
1-a ameninţat cu cuţitul pe el şi pe cumnatul Denis. Conform planşei
ilustrative, persoana cu nr.3 este Roşea Ion Afanasie; procesul-verbal de
recunoaştere a persoanei din 13.03.2017, prin care partea vătămată
Tiron Serghei Nicolai a recunoscut persoana cu nr.5, ca fiind persoana
care aflându-se în apartament i-a luat telefonul în mod deschis,
ameninţându-1 cu un cuţit. Conform planşei ilustrative, persoana cu nr.5
este Brînză Anatolie Victor; procesul-verbal de recunoaştere a persoanei
după fotografie din 03.03.2017, prin care martorul Tiron Denis a
recunoscut persoana cu nr.4, pe care cunoaşte că se numeşte Anatolie şi
care îl ameninţa verbal. Conform anexei la procesul-verbal de
recunoaştere a persoanei după fotografie nominalizat, persoana cu nr.4
este Brînză Anatolie Victor, a.n.26.04.1987; procesul-verbal de
recunoaştere a persoanei după fotografie din 03.03.2017, prin care
martorul Tiron Denis a recunoscut persoana cu nr.3, pe care cunoaşte că
se numeşte Ion şi care îl ameninţa verbal cu cuţitul. Conform anexei la
procesul-verbal de recunoaştere a persoanei după fotografie nominalizat,
persoana cu nr.3 este RoşCa Ion Afanasie, a.n.16.01.1985; ordonanţa şi
procesul-verbal de ridicare din 14.03.2017, prin care de la cet. Doroftei
Anatolie a fost ridicat un telefon mobil de model ”Samsung J5 Prime” cu
nr. imei 355248084651997, biletul de amanet seria AE nr.046431 din
23.02.2017; procesul-verbal de examinare a obiectului din 14.03.2017,
prin care a fost supus examinării telefonul mobil de model ”Samsung J5
Prime” cu nr. imei 355248084651997; ordonanţa de recunoaştere în
calitate de corp delict din 14.03.2017, prin care a fost recunoscut în
calitate de corp delict şi anexat la materialele cauzei penale un telefon
mobil de model ”Samsung J5 Prime” cu nr. imei 355248084651997;
procesul-verbal de examinare a obiectului din 14.03.2017, prin care a fost
examinat telefonul mobil de model „Samsung J5 Prime” cu nr. imei 6
355248084651997; biletul de amanet cu seria AE 046431; ordonanţa de
anexare a documentului la materialele cauzei penale, prin care a fost
anexat biletul de amanet cu seria AE 046431.
17. În această ordine de idei, Colegiul penal, analizînd sistemul de probe
enunțat supra prin prisma prevederilor art. 101 CPP al RM, din punct de
vedere al pertinenții, concludenții și utilității lor, indică că s-a stabilit
indubitabil, că fapta inculpaţilor Roşca Ion Afanasie şi Brînză Anatolie
Victor urmează a fi încadrată juridic în prevederile art. 187 alin.(2) lit. b),
e), f) CP al RM, jaful, adică sustragerea deschisă a bunurilor altei
persoane, săvârşită de două persoane, cu ameninţarea aplicării violenţei
nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea omului, cu cauzarea de daune în
proporţii considerabile.
18. Subsecvent, Colegiul Penal consideră că nu pot fi reținute argumentele
procurorului, or instanţa de judecată a ţinut cont, la stabilirea categoriei
şi a măsurii de pedeapsă inculpaților Roşca Ion Afanasie şi Brînză
Anatolie Victor, de toate circumstanţele reale şi personale privind
individualizarea pedepsei, şi anume: de caracterul prejudiciabil al
infracţiunii, de personalitatea dânsului, de influenţa pedepsei aplicate
asupra corectării şi reeducării lor, de persoana acestora.
19. În continuare, la Colegiul menționează că potrivit art. 61 CP al RM,
pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de
corectare şi reeducare a condamnatului ce se aplică de instanţele de
judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârşit infracţiuni,
cauzând anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor.
20. Pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea
condamnatului, precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât din
partea condamnaţilor, cât şi a altor persoane. Executarea pedepsei nu
trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea
persoanei condamnate.
21. În continuare, referitor la personalitatea lui Brînză Anatolie Victor,
instanţa de fond cert a stabilit că acesta anterior a mai fost judecat însă
antecedentele penale sunt stinse, la evidenţa medicului narcolog şi
psihiatru nu se află, a recuperat prejudiciul cauzat prin infracţiune părţii
vătămate şi ultima nu are careva pretenţii la inculpaţi.
22. Circumstanţe atenuante conform art.76 CP al RM, pentru inculpaţii
Roşca Ion Afanasie și Brînză Anatolie Victor, se rețin căinţa sinceră.
23. Circumstanţe agravante conform art.77 CP al RM, pentru inculpați nu
au fost stabilite.
24. În continuare, Colegiul reține că sancţiunea prevăzută de art.187 alin.(2)
CP al RM, prevede pedeapsa sub formă închisoare de la 5 la 7 ani cu (sau
fără), amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale.
25. În conformitate cu art.364 alin.(8) CPP al RM, inculpatul care a
recunoscut săvârşirea faptelor indicate în rechizitoriu şi a solicitat ca
judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire
penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă
prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii şi de reducerea cu o pătrime a
limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.
Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă, se aplică
pedeapsa închisorii de 30 de ani.
26. Succesiv, aplicând prevederile art.364 1 alin.(8) CPP al RM, prin
reducerea cu o treime a limitelor minime şi maxime, instanţa de judecată
stabileşte noile limite minime şi maxime a pedepsei prevăzute de art. 187
alin.(2) lit. b), e), f) CP al RM, cu care va opera la stabilirea pedepsei şi
anume - închisoare de la 3 ani 4 luni la 4 ani 8 luni cu (sau fără), amendă
în mărime de la 637,5 la 1012,5 unităţi convenţionale.
27. Cumulînd circumstanțele personale și reale ce se referă la persoana
inculpatului Brînză Anatolie Victor, Colegiul Penal stabilește că instanța
de fond întemeiat a indicat că corectarea şi reeducarea inculpaţilor Roşca
Ion Afanasie şi Brînză Anatolie Victor este posibilă doar prin aplicarea
pedepsei sub formă de închisoare fără amendă şi suspendarea
condiţionată a executării pedepsei cu stabilirea unui termen de probă,
prin care şi va fi atins scopul pedepsei de restabilire a echităţii sociale, de
corectare a inculpaţilor, precum şi de prevenire a săvârşirii de noi
infracţiuni atât din partea inculpaţilor cât şi a altor persoane, respectiv,
instanța de apel consideră raţional de a nu izola inculpatul Brînză
Anatolie Victor de societate, oferindu-i posibilitatea ca acesta prin
comportare exemplară şi muncă cinstită să îndreptăţească încrederea ce
i s-a acordat şi a-i aplica pedeapsă prin suspendarea condiţionată a
executării pedepsei şi stabilirea unui termen de probă, adică prin
aplicarea prevederilor art.90 CP al RM.
28. Totodată, această măsură se concordă politicilor penale a statelor
europene, ce se derivă din recomandările Comitetului de Miniştri al
Consiliului Europei, potrivit căreia instanţele de judecată ar trebui să
recurgă mai des la pedepse alternative detenţiunii când este cazul.
29. Colegiul Penal conchide că această pedeapsă este legală și întemeiată,
proporțională faptelor comise, cât și circumstanțelor reale și personale,
corect constatate de către instanța de fond, sentinţa fiind legală şi
întemeiată, iar apelul acuzatorului de stat privitor la pedeapsa aplicată
inculpatului este nefondat şi pasibil de a fi respins.
30. În temeiul celor elucidate şi expuse, călăuzindu-se de art. 415 alin. (1)
pct. 1) lit. c), art. 417-418 CPP, Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău,-

D E C I D E:
Se respinge ca nefondat apelul acuzatorului de stat, procurorul în
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica, Ana Drozdov, declarat
împotriva sentinţei Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 07 iunie 2017.
Se menţine această sentință fără modificări.
Decizia este executorie şi poate fi supusă recursului la Curtea Supremă
de Justiţie a RM, în termen de 30 zile din momentul pronunțării deciziei
motivate.
Decizia motivată pronunţată public la 13 februarie 2018, orele 14:00.
Preşedintele şedinţei, judecătorul: Xenofon Ulianovschi
Judecătorii: Silvia Vrabii

Stelian Teleucă