Sunteți pe pagina 1din 7

LINDA HOWARD

DRAGOSTE
SI.DIAMANTE

DEATH ANGEL
by Linda Howard
Toate drepturile rezervate acestui tiflu aparfin
Editurii MTRON
Editura MIRON
Traducerea:
Cornelia Cernetchi-Pascu

Capitolul 1

New York City

- Ai fficut o treabd excelent5, il complimentd


Rafael Salinas pe asasinul pl6tit, care stdtea in partea
opusd a camerei, linga uq6. Poate pentru cd bdrbatului
nu-i pldcea si se apropie prea mult de altcineva, sau
fiindcd nl avea incredere ?n Salinas gi iqi oferea o
portila de scdpare,incaz cd intilnirea se termina prost
- in care caz dovedea cd este inteligent. Cei care aveau
o atitudine precautdinfalalui Salinas trdiavmai mult
decit cei care aveau incredere in el.
Drea Rousseau st[tea ghemuitd lingd Salinas qi nu
pdreaprea afectatd de rafionamentele asasinului, atita
timp cit acesta pdstra distan{a.
I se frcea p5rul mdciucl atunci cind il vedea cd
nici mdcar nu clipeqte. il mai vdzuse o dafd,'iar\aacea
intilnire el a awt grijd sd dea de inleles cd ii displace
prezenla ei. Atit de mult qi-a ginut privirea fixatd
asupra ei, incit s-a intrebat dacd nu cumva avea 9i
obiceiul sd lichideze oamenii care-l puteau identifica
_ in afaracelor care il pl6teau, evident, ba poate chiar
LINDA HOWARD DRAGOSTE 9IDIAMANTE

qi pe ei, dupd ce banii ajungeau cu bine in mina sau in - Aq dori s6-!i ofer un bonus, zise Rafael. O suti
conful lui, sau oriunde obiqnuiesc asasinii s5-;i de mii in plus. Cum !i se Pare?
primeascb onorariile. Drea nu qi-a ridicat privirea, deqi procesase rapid
Nu qtia cum il cheamd, nici nu dorea sd qtie, fiind- oferta qi semnificalia. Se str[duia sd nu pard niciodatl
c5, deqi adevdrul ar trebui sd te elibereze) in cazul interesatd de tranzacliile lui Rafael, iar cind el o
acesta ea se gind ea cdii putea fi fatal. il considera doar intreba ceva oaazional, dar foarte abil, ea se pref6cea
asasinul lui Rafael, insd practic el nu frcea parte din c5 nu a inleles unde wea s5 ajungd cu intrebarea. Drept
echipa lui Rafael; era independent, angajat de oricine urmare, Rafael nu era in prezenfa ei atit de atent cum
;i-1 permitea. Cel pulin de doud ori, din cite Etia ea, ar fi fost in alti situalie. Din punctul lui de vedere, pe
Rafael i-a oferit preful cerut. ea nu o interesa nimic din ce nu o afecta direct, iar intr-
Ca sd nu se mai uite la el qi ca sd nu-i mai int?l- un fel era adevirat, doar ci nu aqa cum credea Rafael.
neascd privirea intimidantd, incepu sd-qi examineze El blnuia cI ei nu-i pasd de cel pe care l-a ucis asasinul
lacul de unghii de la picioare. Chiar azi diminea\d a lui Ei cd o intereseazd doar ce poart6, cum ii std p5ru1
ales culoarea magenta, gindindu-se cd va ardta inte- qi cum poate s5-l mullumeascd pe Rafael prin linuta ei
resant in contrast cu linuta de casd din mdtase crem, sexi Ei plind de farmec.
pe care o purta acum, dar nuantapdreaprea stridentd. Era cu siguranld interesat[ de ultima parte; aceea
Mai bine ar fi optatpentru un roz-scoic6, in tonuri de- in care trebuia s6-l facd pe Rafael sd arate mereu bine
licate, care sd-i puni in valoare finuta, nu sd contras- in ochii celorlalli, trebuia sd-l binedispund qi s[J faca
teze cu ea. Ei, omul cit triieqte,invald. generos. Drea studie brdlara din platind cu diamante
Cind asasinul platit nu se grabi sd-i ofere lui Sa- strdlucitoare, pe care o purta la gleznd qi care contrasta
linas asigurdri cI este o onoare sd lucreze pentru el, perfect cu pielea ei bronzatd. Brdfara a fost unul dintre
aqa cum o fbceau al1ii, Rafael incepu sd batd nerdb- cadourile oferite de Rafael atunci cind s-a simlit foarte
ddtor cu degetele pe picior. Era un gest nervos, pe fericit pentru ceva.
care-l frcea atunci cind nu se simfea ?n largul lui; un Spera ca dispozilia lui favorabild, generatd de
gest neinsemnat, dar sugestiU pe care Drea il cuno;tea. succesul asasinului si-i stirneasci din nou genero-
I-a studiat atentdfiecare toand, fiecare obicei. Nu-i era zitatea; nu ar deranj a-o sd primeas cd o brdlatd de mtn6,
chiar teamd,insd observa c5;i el era circumspect, ceea in completare la set - nu cd i-at sugera vreodatd. Era
ce insemna cdin camerd erau doi birbali deqtep{i. intotdeauna atentd. sd nu-i ceard nimic lui Rafael, dar
LINDA HOWARD DRAGOSTE SI DIAMANTE 9

si se minuneze qi si se extazieze pentru tot ce-i ddruia Nu pot sd renun! la bucata mea care-mi poartd noroc.
el, chiar dacd eru ceva oribil, fiindcd qi bijuteriile O sdrut6 pe frunte, iar Drea zimbt, absolut copleqitd
oribile pot fi vindute. de relaxare, cu toate c[ se strdduia sd nu-qi ttddeze
Nu-;i frceailuzii despre permanenlapozifiei ei in tcama feroce.
viata lui Rafael. Pentru moment era in virful clasa- - Nu vreaq sd o pdstrez, explic[ asasinul, frrd s5-
mentului, suficient de maturd incit sd fie feminind, q;i dezlipeascd privirea de pe fala ei. Vreau doar sd i-o
suficient de tindrd inc?t sd nu-qi facd griji pentru p[r trag. O singurd dat6.
alb sau riduri. Totuqi, peste un an sau doi, cine qtie? Drea rise, fiindcd avea incredere in refuzul lui
in cele din urmd Rafael se va sdtura de ea, iar cind llafael. Risul ei avea o rezonan!5 pldcut6, asem6-
va fi aqa, ea voia sd aibd deja construit un cuibuqor ndtoare cu clinchetul unui clopofel. Rafael i-a spus
prelios, plin cu bijuterii. Drea Rousseau qtia ce in- odat6 ci risul ei ii aminteqte de un inger, cu pdrul ei
seamnd si fii sdrac qi avea de gind sd nu mai fie sdracd lung, blond qi ondulat, cu ochii ei mari, albaqtri gi cu
niciodatd. A rupt orice legdturl cu feti{a care a fost r?sul de clopolel. IJneori ridea intenlionat, folosindu-
demult, sdracaAndie Butts, linta glumelor rdutdcioase ;i risul pe post de arm6, doar ca sd-i aminteascd lui
pe seama numelui ei, dar nu numai; se transfornase l{afael fdrd cuvinte cd intr-adevdr, ea eta ingerul lui,
in Andrea Rousseau. care-i purta noroc.
-Ea, zise asasinul. O vreau pe ea. Cind o auzi,asasinul pdru c[ se incordeazilbrusc,
Brusc interesul i-a revenit - cine era ea? - Drea concentrindu-qi privirea asupra ei atit de intens, incit
ridicd privirea...qi simli cd i se usucd gitul. Asasinul o parcd i-o simlea mingiindu-i pielea. Dacd pind atunci
fixa cu aceiaqi ochi reci, pe care qi-i amintea. $ocul o cl piruse doar atent, acum devenise atit de prezent,
izbt ca un tsunami; ea eru ea,, cea la care s-a referit. incit trimitea spre ea un flux fierbinte; moment in care
Era singura femeie din camerd, deci despre ea era se opri din ris, ca qi cind o minl invizibilS ar fi
vorba. Degetele inghelate ale panicii i se infipserl in sugrumat-o.
spate, dar simful realitilii se trezi din amorf ke, iar ea - Eu nu impart, zise Rafael, iritat acum.
se relax6. Slavd cerului cd Rafael era un bdrbat Patronul nu-gi imparte femeia cu nimeni; dacd o
posesiv; niciodatd nu ar... [ace, iqi pierde autoritatea asupra subordonalilor sdi.
- Cere-mi altceva, zise calm Rafael qi iqi rezem5 Asasinul qtia bine asta. Doar cd erau singuri, in
bralul pe dup[ umerii ei, apoi o trase spre el afectuos. apartamentul de la ultimul eta1, frrd martori care sd
10 LINDA HOWARD DRAGOSTE SI DIAMANTE 11

vadd ce face sau ce nu face Rafael, astfel cd tocmai de sutd de mii de dolari. iqi retrase braful de pe umerii
aceea el credea ci poate sd ob1ini ce dorea. I )rcei qi se ridicd, apoi igi aranjd pantalonii, ca sd cadd

Asasinul nu spuse nimic, ?nsd privea in acelaqi e xact pe locul dorit pe pantof. O singurd dat6, ai spus.

mod; deqi nu s-a miqcat, dintr-o datd in atmosferd se liu am acum pulind treabd in oraE qi cred ci voi lipsi
declanqd o fierbere letald, care-i cuprinse pe amindoi. vroo cinci ore, ceea ce este mai mult decit suficient.
Drea simfi tresdrirea aproape imperceptibild a lui liirou o pauzd, apoi addugd suav: sd nu o deteriorezi.
Rafael, fiindcd st[tea ghemuiti, lipita de el. lriird sd se uite inapoi, spre ea, traversd sufrageria,
- Haide, zdu, zise Rafael pe un ton glume!, numai irllropiindu-se de uq5.
cd Drea i-a surprins neliniqtea, pe care se chinuia sd o Cum? Drea sdri ca arsi. Nu mai putea gindi
ascund6. Privi scurt spre el, apoi igi dadu seama ci nu lirnpede. Ce a spus? Ce face? Cred ci este o glum6,
face bine qi se concentrd pe o unghie, aparent ciobitd. rrrr-i aqa? Ir{u-i a;a?
Doar nu renunli La atilia bani, pentru ceva atit de scurt. Drea i1fixa cu privirea pe Rafael, disperatS. Nu a
Sexul e ieftin; cu o sutd de mii de dolari pofi sd !i-o vorbit serios. Nuputea sd fi vorbit serios. Dintr-o clip[
tragi pind te saturi. irrtr-alta se va intoarce qi va ride, amuzat de gluma
Bdrbatul aqtepta, tdcut ca un mormint. El iqi liioutd pe seama asasinului, chiar dacd ea mai avea
exprimase cererea, iar acum Rafael era cel care ii va pLr{in qi fdcea stop cardiac. Nu mai conta cd a speriat-
da satisfaclie sau il va refuza.Fdtd cuvinte a exprimat o de moarte, nu-i va spune nimic, dacS se va opri aici,
clar cd nu va lua banii oferili; cel mult va pleca, iar lr:plicind: "chiar ai crenJt cd vorbesc serios?"
Rafael nu va mai putea sI beneficieze de serviciile lui, Era imposibil sa i-o ofere asasinului, imposibil...
cu alte ocazli. in cel mai rdu caz - Drea nu voia sd se Rafael ajunse la uqi, o deschise...qi ieqi.
gindeascd la ce putea fi cel mai rdu. Cu un bdrbat ca Cu greu mai putea sd respire Drea, fiindca iqi
el, orice era posibil. sirnlea plaminii strinqi cu menghina groazei parc6, Ei
Rafael o cintdri din priviri pe Drea, foarte detaqat. rirmase cu privirea pironitd pe qi. Acum o va
Ea i;i trase rdsuflarea, alarmatd de rdceala lui subit6. tlcschide Rafael, fiz?nd.Acum va intra inapoi.
Oare chiar cocheta cu ideea, evaluind costul, dacdva Nu se uita la-asasin, nu se miqca, nu clipea; atit
continua sI spunh nu? cra de impietriti. iqi auzea pulsul in urechi, iar inima
- Pe de altdparte, poate c5 m-am convins. Sexul i-o luase razna. Enormitatea gestului frcut de Rafael
este ieftin qi eu, la rindul meu, pot sd fac multe cu o cra imposibil de procesat. Trupul ;i parlial creierul i-
12 LINDA HOWARD DRAGOSTE 9r DTAMANTE 13

au amo4it. Cu restul funclional din creier inlelegea cd gol. Atita timp cit era in via[d, va incerca sd rdminS
Rafael a aruncat-o leului, apoi aplecat frrd ezitare qi iliia.
fdrd sd priveascd inapoi. Se ag5!6 de balustrada metalicl de pe marginea
Asasinul apdru in raza ei vizuald. fiindc5 se lralconului qi strinse cit putea de tare. infalaei, jos, se
apropiase de uq6, ca s-o incuie - complet, cu zdvorul irrtindea Central Park, o oazd verde in mijlocul unui
gi siguranla,ba chiar potrivi qi lanful. Nimeni nu va rlcsiq cenuqiu de beton qi o!el, care era Manhattan-ul.
putea sI intre, nici mdcar cu o cheie,f.arlca el si audd. f
)irsdrelele zburau, iar norii pufoqi pluteau leneq pe
Brusc trupul i-a revenit la via[d qi ldcdnitul to- t:crul de altfel albastru. Soarele arzdtor ii pirjolea
curilor ei pe podeaua de marmurd anunla fuga dis- obrajii, bralele goale gi umerii, in tirnp ce o brrzd
peratd. Trupul acliona parcd fbri voia ei, din disperare. otrraznicd flirta cu buclele ei. Simlea o deta;are de
Se repezi spre hol, apoi se opri, fiindci acum creierul ttrate acestea, de parcd, nimic nu era real, nici mdcar
se aliturase trupului. Pe hol erau dormitoarele, iar cirldura soarelui pe obrajii ei.
acolo era ultimul loc unde ar fi dorit sd ajung6. TI stmtrt cd se apropie, il simfi cd s-a oprit aproape
Privi de jur imprejur disperatS. Bucdtdria...acolo tlc ea. Nu l-a auzit,nu a perceput nici un sunet, inafara
erau culite qi un iatagan pentru carne * poate se va tLrmultului oragului de sub ei; totuqi, qtia cd el este
apdra de eI... rrcolo. Toate prelungirile nervoase care-i brdzdau
S5 se apere de el? Orice efort al ei i-ar fi provocat lrielea au dat alarma, anunlind-o c5 Moartea o va
risul - sau mai rdu, se putea infuria qi o va ucide. in ttinge foarte curind.
citeva minute lelul ei vizase intii evitarea, apoi lVlina lui se opri pe um6ru1 ei.
devenise simpla supravieluire. Nu voia sd moar6. Drea simli cum ii explodeazdpantcain leastd, iar
Oricit de brutal se va purta cu ea, orice i-ar face, nu artificiile mentale blocau acum atit gindirea, cit qi
voia sd moar6. lapta. Nu reacfiond; nu putea. Rimase pe loc, tre-
Nu exista un loc sigur, unde sd se ascund6. Chiar rnurind puternic, fiindcd nu putea sd facS absolut
dacd qtia asta, ori accepta, nu putea sd rdmind acolo; rrimic.
nu avea unde s5 plece, nu-l putea opri, aqa cd fugi pe Foarte ?ncet, ca qi cind i-ar fi savurat textura pielii,
balcon, la in5lfime, deasupra oraqului. Ajunse la el incepu sd o m?ngiie pe bra!, in jos. Mina lui era
peretele din afard qi cam atit. Nu putea sd zboare, iar aspr6, dar caldd, degetele qi palmele aveau pielea
instinctul de conservare nu-i permitea sd se arunce in rugoasS, insd atingerea lui era controlatd,
14 LINDA HOWARD DRAGOSTE SI DIAMANTE 15

chiar...blindFt? F,a se aqtepta sd fie brutal, ba chiar s-a rlin git qi inchise ochii.
preg[tit pentru asa ceva, concentrindu-se asupra su- Gestul era doar o modalitate prin care se detaga
pravieluirii in asemenea mdsurS, incit nu putea cu- tlo el, ins[ practic acum simfurile i se asculiserd Ei mai
prinde realitatea mingiierii lui. Simlurile ei erau rnult. Foarte degajat el o mingiie pe abdomen, iar cum
bulversate, ca qi cind ar fi fost lovitd. rrimic nu-i putea distrage aten\ia Dreei, atingerea lui
Mina lui se opri cind ii atinse degetele, la fel de lransmitea o intensitate aproape dureroasd. Muqchii i
strinse pe balustrad6. Mingiierea a continuat ascen- s-au contractat,totcorpul devenind parcLun arc intins,
dent, la fel de lent cum cobor?se. in dreptul umdrului 1ro misurS ce mina lui urca, rar ea aqtepta, linindu-gi
nu se opri, ci continul spre git, de unde ii indepdrtd rcpiralia din nou.
buclele qi iqi lipi degetele pe gitul ei, apoi pe curba Palma lui se inchise uqor pe sinul sting, iar atunci
obrazului, mingiindu-i tendonul care frcea legdtura cu t:a expiri puternic. El pdstrl sinul in acea cuprindere
corpul. Drea resimli-o vibralie puternic5, prin tot rlclicatd, senzual5, transformatd in mingiiere. Cu
corpul. tlcgetul mare incepu miqcdri circulare, jucindu-se cu
Dupi citeva momente, el ?ncepu sd se joace cu sfircul, acum din ce in ce mai sensibil, pind ce il simJi
breteaua maieului ei, dupd care iqi strecurd degetele cum se int6reqte ;i devine dur, proeminent; se ocupd
pe sub ea, l6sind-o u$or sd alunece, ocazie cu care ;i de ce161a1t sin, manipulindu-lintens, pini ce oblinu
observ[ ci nu purta sutien. lcelaEi efect.
- RespirS, o indemnd el cu primul cuvint rostit. Din nou senzalii copleqitoare o rdpuneau ?n cel
Tonalitatea scdzutd, uEor guturald qi puternicd, dddu rnai pldcut mod imaginat. Se delecta cu plicerea
cuvintului valoare de poruncd. tlczmierd[rilor lui in timp ce gindurile o luaserdrazna,
Ea ascultd gi trase adinc aer in piept, iar in clipa iar acum gifiia precipitat, ciutind sd rdm?nd totuqi
aceearealizd ci qi-a linut respirfiia de atita timp, incit ancoratd in realitate. La orice s-a aqteptat din partea
se putea sufoca. lui, dar nu la...aqa ceva.
La fel de incet el o mingiie pe bust, pini ce ajunse Cind el s-a aplecat s6-i qopteascl la ureche, suflul
Ia partea de jos a maieului, apoi igi strecurd cu grija tlerbinte al gurii, dar qi buzele moi, apropiate de
degetele pe sub banda elasticl a pantalonului lejer pe coarda ei sensibild de pe pielea gitului i-au permis sd
carc-Ipurta, explorind de jur imprejur, pind ce in sfirqit savureze contacful total cu trupul lui, lipit de ea de la
constatd cd nu poarldnici chiloli. Drea iqi inghiJi nodul umdr, pinl la genunchi. Doamne, era atit de fierbinte.