Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 15


Prezenţi: 15
Pentru: 15
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Nr. 114 din 19.12.2019

privind stabilirea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale


S.C. AQUA PERIAM S.R.L., pentru anul 2020

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019, având în
vedere următoarele:
- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 9612 din 09.12.2019
elaborat de Primarul Comunei Periam, în calitatea sa de iniţiator;
- raportul înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 9631 din 10.12.2019 prezentat de
secretarul general al U.A.T. Comuna Periam, prin care se arată necesitatea aprobării structurii
organizatorice şi a statului de funcţii ale S.C. AQUA PERIAM S.R.L. pentru anul 2020;
- prevederile H.C.L. Periam nr.28/19.04.2018 privind aprobarea înființării societății comerciale
„AQUA PERIAM” S.R.L., având ca unic acționar UAT-Comuna Periam, Județul Timiș;
- prevederile art.382 lit.a și art.405 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată (r1), cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată (r1), cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat
în plată;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată (r2), cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată (r1), cu
modificările și completările ulterioare;

1
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.a, art.129 alin.2 lit.d,
art.129 alin.3 lit.c, art.129 alin.7 lit.n, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art.197-200 din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă stabilirea structurii organizatorice (organigrama) şi a statului de funcţii ale S.C.
AQUA PERIAM S.R.L., pentru anul 2020, conform Anexelor nr.1-2, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința primarul Comunei


Periam, domnul Dumitraș Cornel, domnul Sandu Constantin-Marius, administrator al S.C. AQUA
PERIAM S.R.L., precum și doamna Oros Mariana-Adriana, contabil în cadrul S.C. AQUA PERIAM
S.R.L.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:


- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Consiliului Local Periam;
- Primarului Comunei Periam;
- S.C. „AQUA PERIAM” S.R.L.;
- Doamnei Bronţ Daciana, secretarul general al U.A.T. Comuna Periam;
- Doamnei Ferchi Simona-Elena, inspector I principal - responsabil CFP;
- Doamnei Oros Mariana-Adriana, contabil în cadrul S.C. „AQUA PERIAM” S.R.L.
și responsabil cu aplicația REVISAL;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Contrasemnează:
 HĂRDĂLĂU ANIȘOARA SECRETAR GENERAL U.A.T. PERIAM

_________________
,
 BRONȚ DACIANA

_______________________

2
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI PERIAM NR. 114/2019
Semnătura persoanei
Nr. Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE responsabile să efectueze
crt. ZZ/LL/AN
procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii1) 19/12/2019
2 Comunicarea către primarul comunei2) 19/12/2019
3 Comunicarea către prefectul județului3) 20/12/2019
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 20/12/2019
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) -
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 20/12/2019

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la
data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”

3
4