Sunteți pe pagina 1din 9

Accidentul nuclear de la TOKAIMURA – JAPONIA (30. 09.

1999)

Accidentul s-a produs ca urmare a unei greşeli de turnare a 16 kg uraniu – U235 ( faţă
de cantitate normalã de 2,4 kg) într-un recipient de sedimente de acid nitric.
În urma acestei operaţii s-a produs iradierea imediatã gravã a 3 operatori. Ulterior, s-a
constat iradierea a încã 36 de angajaţi ai centrului şi locuitori din apropierea acestuia imediat
dupã accident, pe amplasament s-au detectat debite de dozã de 0, 84 mSv/h fatã de 0,2
mSv/h – fondul natural.
A fost detectat, de asemenea, un flux de neutroni de 4 mSv/h care a indicat existenţa
unei reacţii nucleare. Aceastã reacţie a fost oprita în ziua de 01. 10. 1999 în jurul prânzului,
prin utilizarea boratului de sodiu.
Mãsurile luate de Guvern, dupã 10 ore de la producerea accidentului, au cuprins:
 evacuarea locuitorilor pe o rază de 350 m faţa de locul accidentului;
 recomandarea pentru populaţia dispusă pe o rază de 10 km de a izola
locuinţele şi de a sta în interiorul acestora;
 restricţii de consum pentru legume şi fructe în vecinătatea accidentului;
 închiderea temporară a şcolilor pe o rază de 10 km.
Conform încadrării realizate de Agenţia pentru Ştiinţă şi Tehnologie din Japonia,
accidentul a fost de nivel 4 pe scara INES, fiind apreciat ca cel mai grav din istoria
energeticii nucleare din Japonia.

Tokaimura, Japonia- 30 septembrie 1999

Gravitatea accidentului: 4

Cel mai mare dezastru nuclear al Japoniei a avut loc lângă Tokio. Un lot de uraniu
îmbogăţit a fost pregătit pentru un reactor care nu mai fusese folosit de trei ani. Muncitorii nu
au fost instruiţi cum se lucrează cu uraniul îmbogăţit şi au pus în rezervor o cantitate mai mare
de combustibil decât trebuia. În plus, containerul nu era proiectat pentru acel tip de uraniu,
susţine Discovery.com.

Reacţia critică a fost oprită după ce rezervorul a fost golit, însă doi din cei trei muncitori au
murit din cauza radiaţiilor.

Mai puţin de 100 muncitori şi oameni care locuiau în preajma uzinei au fost internaţi în
spital din cauza radiaţiilor şi aproximativ 160 persoane au fost evacuate din locuinţele lor.

Tokaimura nuclear accident


From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Coordinates: 36°28′47.00″N 140°33′13.24″E / 36.47972°N 140.5536778°E


Location of the accident

The Tokaimura nuclear accident (東海村JCO臨界事故 Tōkai-mura JCO-rinkai-jiko?,


"Tōkai Village JCO Criticality Accident"), which occurred on 30 September 1999,[1][2][3]
resulted in two deaths.[4] At that time, it was Japan's worst civilian nuclear radiation accident.
The criticality accident occurred in a uranium reprocessing facility operated by JCO (formerly
Japan Nuclear Fuel Conversion Co.), a subsidiary of Sumitomo Metal Mining Co. in the
village of Tōkai, Naka District, Ibaraki.[5]

The accident occurred as three workers were preparing a small batch of fuel for the Jōyō
experimental fast breeder reactor, using uranium enriched to 18.8% with the fissionable
radionuclide (radioisotope) known as U-235 (with the remainder being the non-fissile U-238).
It was JCO's first batch of fuel for that reactor in three years, and no proper qualification and
training requirements appear to have been established to prepare those workers for the job. At
around 10:35 a.m., a precipitation tank reached critical mass when its fill level, containing
about 16 kg of uranium, reached about 40 litres.[5]

Contents
[hide]

 1 Details of the accident


 2 Evacuation
 3 Aftermath
 4 See also
 5 References
 6 External links

[edit] Details of the accident


Criticality was reached upon the technicians adding a seventh bucket of uranium solution to
the tank.[6] The nuclear fission chain reaction became self-sustaining and began to emit
intense gamma and neutron radiation. The technicians, one of whom had his body draped over
the tank, observed a blue flash of ionized air[7] and gamma-radiation alarms sounded.[8][9] The
two technicians closest to the tank immediately experienced pain, nausea, difficulty breathing,
and other symptoms. The technician closest to the tank lost consciousness in the
decontamination room a few minutes later and began to vomit.[10] There was no explosion, but
fission products (fission fragments of U-235 with atomic masses typically around 95 and 137,
such as yttrium-94 and barium-140) were progressively released inside the building.

Being a wet process with an intended liquid result, the water promoted the chain reaction by
serving as a neutron moderator, whereby neutrons emitted from fissioned nuclei are slowed so
they are more readily absorbed by neighboring nuclei, inducing them to fission in turn. The
exact critical mass for the 18.8% uranium mixture in the Tokaimura tank is not known. In the
Joyo reactor, the minimum critical mass for the solid 18.8% uranium fuel is about 46 kg (101
lbs), but the critical mass is greatly reduced when the fuel is in solution.[11]

The criticality continued intermittently for about 20 hours. As the solution boiled vigorously,
steam bubbles attenuated the liquid water's action as a neutron moderator (see Void
coefficient  ) and the solution lost criticality. However, the reaction resumed as the solution
cooled and the voids disappeared. The following morning, workers permanently stopped the
reaction by draining water from a cooling jacket surrounding the precipitation tank since that
water was serving as a neutron reflector. A boric acid solution (boron being a good neutron
absorber) was then added to the tank to ensure that the contents remained subcritical. These
operations exposed 27 workers to radioactivity.[5]

The direct cause of the criticality accident was workers putting uranyl nitrate solution
containing about 16 kg of uranium, which exceeded the critical mass, into a precipitation tank.
The tank was not designed to hold this type of solution and was not configured to prevent
criticality.

[edit] Evacuation
Five hours after the start of the criticality, evacuation commenced of some 161 people from
39 households within a 350 meter radius from the conversion building. Residents were
allowed home two days later after sandbags and other shielding ensured no hazard from
residual gamma radiation. Twelve hours after the start of the incident residents within 10 km
were asked to stay indoors as a precautionary measure, and this restriction was lifted the
following afternoon.[5]

[edit] Aftermath
Dozens of emergency workers and nearby residents were hospitalized and hundreds of
thousands of others were forced to remain indoors for 24 hours.[12] At least 667 workers,
emergency responders, and nearby residents were exposed to excess radiation as a result of
the accident.[8]

A dose of 50 millisieverts (mSv) is the maximum allowable annual dose for Japanese nuclear
workers.[5] For context, 8000 mSv (800 rem) is normally a fatal dose and more than
10,000 mSv is almost invariably fatal. Normal background radiation amounts to an annual
exposure of about 3 mSv.[8] There were 56 plant workers whose exposures ranged up to
23 mSv and a further 21 workers received elevated doses when draining the precipitation
tank. Seven workers immediately outside the plant received doses estimated at 6–15 mSv
(combined neutron and gamma effects).[13] The three operators' doses were far above
permissible limits at 3,000, 10,000, and 17,000 mSv; the two receiving the higher doses later
died.[8] The most severely exposed worker had his body draped over the tank when it went
critical. He suffered serious burns to most of his body, experienced severe damage to his
internal organs, and had a near-zero white blood cell count.[8]

The cause of the accident was said to be "human error and serious breaches of safety
principles", according to the International Atomic Energy Agency.[5]

Seveso Seveso, Italia


, FabricaFabricade pesticide ICMESA din
de
vecinatateavecinatatealocalitatiilocalitatiiMed
aMeda––un micmicoraselorasella la
aproximativaproximativ20 20
kilometriikilometriinordnordde de
MilanoMilano. . Cauze ––
crecreşşteretereaalentă lentă aapresiunii
presiunii îîntrntr--un reactor utilizat la
producerea triclorfenoluluitriclorfenoluluia a
produs ruperea unei supape de
siguransupape siguranţţă ă îîn jurul n
prânzului.AAproximativproximativ6 t de 6
substantesubstantechimicechimiceau au
fostfosteliberateeliberatein in aeraer, dintre
care , se presupunepresupunede la 100 de
gramegramela 20 la kg de dioxinadioxina. .
NimeniNimeninu era in nu
fabricafabricacandcandss--a
intamplatintamplatevenimentul evenimentul
sisiconducereaconducereaICMESA a ICMESA
esuatesuatin in
alarmareaalarmareatimpurietimpurie..Autori
tatileAutoritatileau au
inceputinceputinvestigareainvestigareala la
cincicincizileziledupadupaaccident, accident,
candcandanimaleanimalecum cum
ararfifiiepuriiiepuriiau au
inceputinceputsasamoaramoarain in
masamasa..

Seveso Seveso, Italia


, Zona afectată a fost îîmpărmpărţţită pe
baza nivelului ită de contaminare al solului.
––Zona A cea mai contaminată cu o
suprafasuprafaţţă de ă 110 ha a fost
complet evacuată şşi i transformată îîntrntr-
-un parc (azi padureapadureade de stejari
SevesoSeveso). ). ––Zonele B ––R
consumarea produselor agricole, ca şşi a
celor i animale, a fostanimale, fost
prohibităprohibită.

Seveso
, Italia ConsecinConsecinţţee::––
PrimelePrimelesemnesemnede de
sanatatesanatate––
leziunileziunipepepielepielede tip de
arsuraarsura, au , aparutaparutla la
copiicopii, la , catevacatevaore ore
dupadupaaccident.accident.––736 de
persoane au fost evacuate dintrdintr--o zonă
de 95 ha. ––AproximativAproximativ37.000
37.000 persoanepersoanese se
credecredeca au ca fostfostexpuseexpuse..–
–aproximativaproximativ4% 4%
dintredintreanimaleleanimalelede de la
fermelefermeledin din
vecinvecinătateătateau murit, iar au cele
care nu ––îîn jur de 80.000 n ––au fost
sacrificate pentru a preveni contaminarea
prin lancontaminarea lanţţul troficul trofic..–
–instalainstalaţţiile iile şşi solul din jurul
fabricii au i fost îîndepărtate ndepărtate şşi
depozitate i îîntrntr--o zonă de depozitare

special amenajată şşi asiguratăi asigurată. ,


Bhopal Bhopal, India
,
DeclanDeclanşşareaareaevenimentul
ui:evenimentului:––Luni 3 decembrie
1984, ora
00.3000.30Amplasamentul:Amplasam
entul:––O fabrică de pesticide
aparaparţţinând inând
UnionUnionCarbideCarbideSubstanSubsta
nţţa:a:––41 t izocianatizocianatde metil
eliberat de îîn atmosferăn
atmosferăUrmăriUrmări::––
35983598mormorţţi;i;––
100000100000intoxicaintoxicaţţi;i;––
200000200000evacuaevacuaţţi.

Bhopal
, India IzocianatulIzocianatulde metil (MIC)
depozitat de îîn rezervoare n subterane cu o
capacitate de 15 m.cm.c. fiecare. . ÎÎn ziua
incidentului a existat o cren creşştere a tere
temperaturii îîntrntr--unul dintre rezervoare până
îîn n jurul valorii de 38jurul 3800C (C apropiată de
punctul de fierbere al izocianatuluiizocianatului).
). Presiunea crescută a depăPresiunea depăşşit
valoarea de proiect it la care rezista rezervorul,
cauzând o spărtură a unei valve de siguranunei
siguranţţăă. . Aproximativ 41 de tone de
izocianatizocianatdede metil au scăpat
printrscăpat printr--o linie de ventilare îînaltă de
naltă 33 m. DeDeşşi instalai instalaţţia era
prevăzută cu un sistem de ia retenretenţţie a
vaporilor de MIC, ie scruberulscruberulcu hidroxid
cu de sodiu desemnat pentru neutralizarea MIC
nu era îîn funcn funcţţiune la acea datăiune dată.
. Când îîn sfârn sfârşşit a fost pornit, acesta nu a
putut it face faface faţţă volumului mult prea
mare de ă izocianatizocianat. . Eliberarea de
vapori a continuat timp de 90 de minute îîntrntr--
o atmosferă calmăo calmă, u, uscată scată şşi

stabilăi stabilă. ,
Bhopal
3 Decembrie 1984 – Bhopal, Mhadya Pradesh, India.

In dimineata acestei zile, aici a avut loc cea ce este cunoscut drept “Dezastrul Bhopal“, cel
mai mare accident industrial din istorie. Mari cantitati de apa au ajuns in mod accidental intr-
unul din rezervoarele fabricii de pesticide a companiei Union Carbide ( Dow Chemicals in
prezent). Apa a interactionat cu cele 42 de tone de izocianat de metil, ducand la eliverarea in
atmosfera a unei cantitati imense de gaze toxice. Dezastrul umanitar a fost facilitat si de o
proprietate a gazului toxic,, care fiind mai greu decat aerul a invadat strazile orasului indian,
afactand 500,000 de mii de oameni.

Estimarile dezastrului sunt numeroase s, difera in functie de sursa. In primele ore ale
diminetii, norul ucigas a ucis in jur de 4,000 de persoane, in perioada urmatoare numarul
victimelor ajungand la 15,000. Greenpeace estimeaza numarul victimelor in urma dezastrului
la inspaimantatoarea cifra de 20,000 persoane.

La 25 de ani dupa dezastru, in fabrica dezafectata se afla, inca, sute de tone de substante
chimice care polueaza, se afirma, apa freatica, afectand in mod tragic populatia locala …
sursa imagini : The Big Picture

ndia: Mii de copii se nasc cu dizabilitati dupa accidentul


industrial de la Bhopal
Mii de copii din centrul Indiei se nasc cu diverse dizabilitati, la 24 de ani de la dezastrul de la
Bhopal, cel mai mare accident industrial din lume.

La 3 decembrie 1984, eliberarea accidentala a 40 de tone de izocianat de la fabrica americana


de pesticide Union Carbide a dus la moartea imediata a 8.000 de persoane, si a inca 12.000 de
decese in anii urmatori, scrie Evenimentul Zilei.

Datele medicale din Bhopal arata ca aproximativ 500.000 de persoane au fost expuse
periculosului gaz. Chiar si acum, in fiecare zi o persoana moare din cauza efectelor
dezastrului din 1984.

Peste 120.000 continua sa sufere de pe urma efectelor, avand diverse boli: dificultati de
respiratie, cancer, malformatii congenitale, orbire, complicatii ginecologice, diabet.

Cu toate acestea nu se fac prea multe pentru locuitori acestui oras, fabrica fiind abandonata,
cu tot cu periculoasele deseuri.

Gigantul american de pesticide a fost dat din nou in judecata, iar acuzatorii spera sa ca justitia
sa oblige Union Carbide sa curete zona si sa ofere despagubiri familiilor victimelor. mai mult