Sunteți pe pagina 1din 16

UniversitateaPolitehnicadinBucurești

FacultateadeChimieAplicatășiȘtințaMaterialelor

RAPORT DE AUTENTIFICARE

DOCUMENTPE SUPORT DE
PERGAMENTSEMNAT DE
MATEI BASARAB(1632)

Masterand:Cican Diana
Master/An: EPCAM,II
CUPRIN
S
Raport de autentificare
 Expertiza artistică
 Analizaistorică
 Analizastilistică

 Analizasemnături

 Analizasuportului

 Expertizatehnică(analizatehnic-documentară)

 Prelevareaprobelor
 Analizavizuală
 AnalizeSEM
 Analizapigmenților(FTIR)
 Rezultatulautentificări

 Bibliografie
RAPORTDEAUTENTIFIC
ARE
Tipul Document pe suport de pergament semnat de Matei Basarab
Titlul Hrisov de la Matei Basarab vv., domnul Ţării Româneşti, prin care porunceşte rumânilor
din Parapani să-şi dea toate obligaţiile mănăstirii Sf. Troiţă <Radu Vodă> fără a se mai
opune călugărilor; 1632 (7141) noiembrie 27 | Matei Basarab Domn al Ţării Româneşti

Autorul Matei Basarab, Domn al Ţării Româneşti


Clasificare Document istoric original
Subiectul către Cancelaria Ţării Româneşti
documentului Document istoric; Hrisov de poruncă; România, Ţara Românească

Anul execuției 1632


Dimensiuni 300 x 210 mm
Tehnica Hârtie tip pergament; text cu tuş negru şi roşu (monograma domnească); Subscrierea
domnului; sigiliu mic imprimat în chinovar

Proveniența Academia Română, Bucurețti, România


Inventar Doc. Ist. CCCX/22
Instituția Biblioteca Academiei Române
Restaurări NU
v.: Doc. Ist. CCCX/22 „Document pe suport de pergament semnat de Matei Basarab”, tuș/pergament. rul
documentului este considerat a fi Matei Basarab.
RAPORTDEAUTENTIFIC
ARE

Obiectulsupustestelorsesubordonează
următoareloranalize:
Analiza istorică
Analiza vizuală (fotografii ale
obiectului)
Expertiza artistică
Analiza semnăturii
(analiza analitic-documentară)
Analiza stilistică
Analiza suportului

Analiza pigmenților (FTIR)


Expertiza tehnică
Analize macroscopice (SEM)
(analiza tehnic-documentară)
EXPERTIZAARTISTICĂ:ANALIZAISTORICĂ

 Scurtistoric

 MateiBasarab(uneorișiMateiBrâncoveanu,
n.1580,Brâncoveni–d.9aprilie1654)afostdomnulȚări
Româneștiîntre1632și1654.Domniai-afostmarcatăde
confruntăricuVasileLupu,domnulMoldovei.Peplancultural,
MateiBasarabactitoritșiarefăcutoseamădelăcașuridecult.
Sfârșituldomnieiafostcaracterizatdeoslăbireaautorități
domneștiînraportcumercenariseimeni,careaveasăducă
laRăscoalaseimenilordintimpuluiConstantinȘerban.
 Analizaistoricăadocumentului

 Documentulprezintăunfaptistoricdeînsemnătateatimpurilor
respective(mijloculsecoluluiXVI)șianumeporuncaluiMatei
Basarabasupraunor„rumâni”deadatoate„obligațile”către
mănăstireaRaduVodă,înanul1632.
ANALIZAVIZU
ALĂ

 Documentulprezintăzone
încarescrisulnupoatefi
descifratdincauza
deteriorăripergamentului.
 Marginiledocumentuluise
aflăînstarevizibilăde
degradare.
ANALIZASTILIST
ICĂ
 Stiluladoptatînvedereascrieridocumentului(formeledeadresare,tipul
scrieri)estespecificperioadeirespective,existânddocumenteasemănătoare
princareseatestăacestlucru.

MateiBasarabporunceșteunorrumânisă-șideatoateobligațile
mânăstiriRaduVodă(1632)
 „ †Milos tieiubojieiu,IoMateiBăs ărabăv oev odaigos podină.Piș etgos podstv o
mivoaotuturorrumânilormănăstiriSvetaTroițădelaParapani.
 Cătrăaceastavădauînștiredomniameacăaicealadomniameaauspuscălugări
delamănăstirecum auvenitacialavoi,casăvădațidatulșigălețileșigrâulce
sântețidatori,șidestupi,derâmătorisăvădațibani,iarvoiațisăritasupralorși
ațiziscăațiucisprealțimaimari,darprecălugări.Șizicețicăsântețicălărași,
dărăbanțișinuvețidanemica.Iardomnimealenu-mitrebuescurumâni
mănăstiricălărașisaudărăbanți,cev-am datiarrumâni,căde-ațistătutînpotriva
vrăjmașilor,pentrucaselevoastreațistătut,sănuvărobeascătătarâifeciori.
 Deciînvreamecivetivedeaaceastacarteadomnimeale,iarvoisădatitotceiaste
venitulmănăstiri,căv-am scosdomniameașidenvistieridelacatastih,săfiți
rumâni,iarcarelevasăripresteaceastăcarteadomnimeale,acelaom marecertare
vaaveașibucateleisevorluoadomneștișivoitrimitedomniameadeovoraduce
legațiaicea[…]”
ANALIZASEMNĂT
URI

Fig.1a.Documentulsemnatînanul1632deMateiBasarab(proba
supusăanalizelor).

1b 1c 1d
Fig.1b,1c,1d–AltedocumentesemnatedecătreMateiBasarabpentrustabilirea
autenticitățisemnăturidinfig.1a.
* 1b – Document original: Matei Basarab împuternicește pe Bunea logofăt să-i pună la lucru pe niște rumâni care s-au înscris la dărăbani și călărași (1632)
**1c – Document original: Matei Basarab împuternicește pe Dumitru, sluga sa, să prindă un țigan (1636)
*** 1 d – Document original: Documentul a fost emis la data de 21 mai 1634, la București și reprezintă o poruncă domnească; aceasta întărea un contract de
vânzare-cumpărare din Câmpulung-Muscel.
ANALIZASUPORTU
LUI
 Documentulprezintăînsemnărispecificeperioadei
respective–scrisulcutușnegruerautilizatpentru
redareaconținutuluitextului,iarculoarearoșieera
folositălaaplicareasigiliuluioripentrustabilirea
număruluidocumentuluișiautorilorimplicațiîn
desfășurareaevenimentelor,câtșipentrusemnăturile
acestora.
 Dinpunctdevederetehnic,documentulesteexecutatpe
unpergament.Aufostfolosițipigmențitipcerneluri,
preparațidupăanumitemetodeexistentelavremea
respectivă.Dincauzăcăcernelurilefolositeeraudestulde
acide,celmaiprobabildinaceastăcauzăaapărut
fenomenuldedegradareapergamentuluiîntimp;oaltă
cauzăpoatefiaparițiademucegaiuride-alungul timpului.
EXPERTIZATEHNICĂ(ANALIZATEHNIC-
DOCUMENTARĂ):PRELEVAREAPROBELOR

 Pentruefectuareaanalizelor
a. uprelevatprobeașaîncât
sănufieafectatăintegritatea
documentului.
 S-auprelevatmostredindouă
zonediferite,ozonăgăsindu-se
îndreptulscrisuluinegru,iar
cealaltăînzonascrisuluiroșu.
 S-alucratcumănuși,spatulăși
fiolespecialedeprelevare.
 Afectareaunuipergamentistoricpoatefi
analizatăținându-secontdemaimulte
niveluri:microscopic,mezoscopic,nanoscopic
șimolecular.

Fig.2.Pergamentulanalizatnuprezintă
dezvoltaremicrobiană;a)-imagine
macroscopică făcută cu o cameră digitală
ANALIZE SEM
Fig.3.ImagineSEM (500µm)a
SonyCybershot;b)fotografiefăcutăcuo suprafețeipergamentului–nu
camerădigitalăMoticam 23003,0M existădezvoltaremicrobiană
cuplatcustereomicroscopculupăcu
puteredemărirede30x.
ANALIZAPIGMENȚILOR
(FTIR)
 Pentruanalizapigmențilorșicernelurilors-a
utilizatuninstrumentUV-Vis-NIR.
 BenzicaracteristiceîndomeniulIR,νcm-1la
pigmențidiluați:
Roțu permanent (HgS+BaSO4) Atribuire
3411 ν OH

 BenzicaracteristiceîndomeniulIR,νcm-1la
i u2e72nLțCidiS(pSee)
Roțu cpadimgm bRaoză
ț uFdeOeo xNiezgiru(irvoorșiuu38)2/uLlei
2 3
mAtirnibueirreal(negru):
637 533 Me-O
610
744 - O-Cr-O

- - 3433 ν OH
- - 602 Cr2O3
REZULTATE FTI
R

 Fig.4.SpectrulIRpentrudocumentulpesuport
depergamentanalizat.
CONCLUZ
I
Tipul probei Document pe pergament
Țara de proveniență Țara Românească
Dimensiuni 300 x 210 mm
Autor Matei Basarab
Anul emiterii 1632

Dataîncepericercetări:2015
Datafinalizăricercetări:2017
Dataautentificări:2017

Concluzi:Probapentrucareaufostefectuateanalizele
prezentateanteriorînraport,precum șianaliza
semnăturidemonstreazăfaptulcădocumentuleste
autentic.
BIBLIOGRAFIE

htps:/tiparituriromanesti.files.wordpres.com/2015/07/matei-basarab-1636.jpg

htps:/tiparituriromanesti.files.wordpres.com/2015/07/matei-basarab-manastirea-radu-voda-1632.jpg

htps:/ro.wikipedia.org/wiki/Matei_Basarab

htp:/www.europeana.eu/portal/en/record/2048015/Athena_Plus_ProvidedCHO_Biblioteca_Academie

i_Rom_ne_Doc I s t CCCX_2.html?start=2 &query=who%3A%28Matei+Basarab+Domn+al+Țări+Româneșt


i%29&startPage=1&qt=false&rows=96

 htps:/tiparituriromanesti.wordpress.com/2015/07/04/matei-basarab-imputerniceste-pe-bunea-logofat-sa-i-p

una-la-lucru-pe-niste-rumani-care-s-au-inscris-la-darabani-si-calarasi-1632/

www.dacoromanica.ro(sursatranscrieridocumentului:DocumentaRomaniaeHistorica,SeriaB.Țara

Românească,vol.XXII(1630-1632).
IraRabinetal.,Analysisofanantiquealum tawedparchment,Multidiciplinaryconservation:aHolistic

ViewforHistoricInteriors.Rome2010.
 RenéLARSEN,ImprovedDamageAssessmentofParchment,IDAP:microandnon-destructiveanalysis

anddiagnosisforproperstorageandtreatment.
Han aSzczepanowskaandElisabethWestFitzHughFourteenth-centurydocumentsoftheKnightsofSt.
JohnofJerusalem:analysisofinks,parchmentandseals,ThePaperConservator,volume23,19 9 . (disponibilon-
linelaadresadeinternet: htps:/www.um.edu.mt/library/oar/bitstream/handle/123456789/10782/OA-Fourteenth%20century%2
0documents%20of%20the%20Knights%20of%20St%20John%20of%20Jerusalem%20analysis%20of%20inks%20p

archment%20and%20seals.pdf?sequence=1&isAlowed=y
)
 Vămulțumesc!