Sunteți pe pagina 1din 408

URICARUL

SAL'

COLECTIUNE de DiFERrrE ACTE

CARE POT SERVI LA

ISTO R IA 80MANILOR

VOLUMENUL VIII

DE

Th.. COD=SCT.T.

t_.®\e',41,),@._,.

IA SSI
iTIPO -LITOGRAPIA BUCIUMULLII ROMAN
- 4. STRADA CODRE6Cl: 4. -
1 8 8'1.

www.dacoromanica.ro
Precioll acestillvolttm este de 8 let.

www.dacoromanica.ro
DOMNILOR CITITORI.

Dupa 1111 scurt timpu, ye dau spre lee-


tura Vol. al VIII diu Uricariu. Creel ca
materia este indestul de importanta. Am.
facut tot cc am pututti. Luxul nu pre-
doinnesee in lucrarile mele, caci a face
lux, inseamna Ca cineva are de unde
sal faca. Eft sunt multamit cat fac aceia
cc videti, caci mijloacele mele sunt foarte
macre. Deprinderea este o adoua natura,
ceia cc am invetat la tinerete, o fac i
la batranele. -- Incurajarea imi lipsesce
cu totul.
T1-1. Codrescla.

www.dacoromanica.ro
TABLA MATEBIILOR
A VOLUMULUI Vitt u7. URICARIC/.

Anal rag.

Moldova .....
1370. Acte istorice de k lfell Vodit Domnul
. . . . . .
1495 (7004) Sept. 30. Manastirile i biserieiie
vechi, cu veleatul si ntunele zidirilor, asemine §i
164

alte lucrurl de Insemnat, aflAtoare in cuprinsul ti-


nutului Botosani 19
1496 (7004) Noem. 8. Inscriptia pietret de la
biserica din ResboenT . . .
. . . . 14
1497 (7005) Evangelic din MAnastirea Neamtu,
manuserisA pe pergament . . .. . 22
,

1522 (7030) Noem. 6. Inscriptia de pe piatra


Serbeasert, aflAtoare pe usa eittrA meadu-noapte a
bisericei Sf. Gheorghe din Mitropolia Suceva . 15
1539 (7047) Noem. Inscriptia pietrel deasupra
usa de In Ilorod . . . . . . . . . . . 16
1542 (7050).Ctitorit mAnAstira Bistrita, si Pe-
tru loan Voevod Ii sotia sa Elena, eari ail ince-
put a zidi biserica sfinteT Parasehiva . . 21 .

1558 (70(16) Mantle 15. Hrisov de la Alexan-


dru Voevod Domn Moldova . . . . . . 10
1597 (7075) April 9. Inscriptia elopotulut cam
mare de la biserica din Horod . . .. . . 17
1611 (7119) Martie 12.Carte de in Constantin
MovilA Voevod 11
1641 (7149) tunic 13. Inscriptia ee se Min in
limbo slavineaseA spat in marmurA sub racla
cuvioaseT Paraschiva din Monastirea Tra-Ierarlft. 17
1667 (7175) Lunar 21. Zapis de In Popa Ni-
coarA si de In Simion din Silisen . . . . . . 12
1709 (7217) Noemv. 18. Ilrisov de In NeculaT
Racovittt vodA 235

www.dacoromanica.ro
II

Aosta Pag.
1737 (7245) Moja 20.Hrisov de la Gr. Gbica
Voevod . 237
1744 (7252) Main 25.Hrisov do In loan Necu-
may Voevod . . . . . . . . . . . 238
1746 (7254) Oct. 10.
cular Voevod .
. . .
1759 (7207) Elbe .25. Carte de botarnicie .
.. ..
Hrisov de In Ioan Ne-
. 1
5
1762 (7270) Iunie 17.
Joan Voevod
1803.
. . ..... .
Carte de in Grigorie
Condica Liudilor in care se cuprinde
8

dover
1803
..... .
restul statisticer, din vol. al 7-1e, al tinuturilor hol-
Patel u
. . . . 241
242
Grecenir 254
2.36
Codru
Hotitrnicenit 258
Orheitt 260
Soroca 282
Herta 297
Dorohoiti 300
Botoksani 300
iirtrua 319
Targul Harlan 329
CArligittura 331
Tinutul Ia4r 337
1804. Vanzarea bisericel din Herta impreuna
cu targull Doroboirt pentru 30,000 let . . . . 27
1821.Insemnarea Bibliotecex Istorier Bisericestr. 203
1821 Mart 3.Contele P. P. Kisseleff 4i epoca
sa ; Eteria din Moldova . . . . . , 369
1828 Oct. 8.Copie d'un Office de S. E. Mr-le
Comte de Pablen, adressd i M-r de Minciaky, en
date de Bucharest, No. 4445 . . . . . . , 102
1828 Oct. 11. Communication de M-r Min-
cialty affix Curatenrs des Ecoles de Jassy . . . 103
1829 Avril 7.Communication de M-r Miuciaky
ttdressee it l'Aga Asaki pour la publication du jour-
nal periodique k Jassy . . . . . . . . 105
1829 Fevraer 20, 'ALernoire adress, IL Mr. de

www.dacoromanica.ro
III

Ansoi rag.

1829 Innie 1.
....
Minciaky par l'Aga G. Assaky, redactear de in
Gazette Moldave
Prospoctul Albino RomaneseT
103

(gazetti politica-literara) Ilnpreuna en abonatii sei. 107


Bucharest . ...... .
1829 Iu lie 16.
1830 Janvier 15.
Depart de l'Aga Assaky pour
. . . . .
Journal touchant la redac-
. 115

tion du Regl. organique . . . . . 112

Conaky . . ..... .
1830 Fevrier 8. Demission de M-r Constantin
. . . .
1830 Avril 19. Depart de M-r G. Assaki pour
116

S.-Petersbourg 115
1831.Revisia reglementulut organic . . . 196
1831 Avril 29. Ordre a l'Aga Assaky de sou-
mettre a Mr. Minciaky les rectifications nouvelle-
ment introduites dans le projet du Regl. organique. 118
1831 Tunic 10. Corespondenta Coutclut Kisse-
leff, adresata Cancelarulut Nesselrode . . . . 384
1831 Sept. 3. Kisseleff lut Nesselrode . . . 386
1831 Oct. 12. Jurnal de mAstirile luate pentru
pavarea orasulni Iasi . . . . . 198
1831 Oct. 29. Kisseleff lug Nesselrode . . . 390
1831 Decenib. 21. Bescrit de l'Empereur Ni-
colas adresse an general Kisseleff ., . . 118 .

1831 Deeemb. 22. Kisseleff lut Nesselrode . 393


1832 Ian. 15.Cenzura Gazetet din fast Albina" 201
1832 Februar 19.
1832 Maiti 31. Mine si Cariere .
..... ,
1832 Janvier 17.Communie. au Mkropolitain. 119
Epistolele lui Kisseleff ett-
trit Nesselrode si Butenev
.
1832 Julie 4.Sfatul Administrativ al Prineipa-
24
. 396

tului Moldover, pentru o serbiitorire luT Kisseleff. 166


1832 Noemv. 16. Un proces-verbal in Aduna-
. . . ......
rea Sfatulut Administrativ, pentru intoemirea unnt
buletin oficial
1833.Dosarele judecatoresetompreana cu eon-
diea Abeeedar0 facutti in anul 1833 . .
. 167

.
.

41
1833 Maiti 27. Tiparirea (Aim Calimah . 202
1834. Sfintirea Stoagulul Militiei Moldovet , 195

www.dacoromanica.ro
tV
Attul Pug,
1834 Iunie 27.Postelnicia Moldova eatrit Aga
Asachi, trimitindu't programa pentru primirea I.
S. lut Voda Sturza de la Galati pang In Iasi . 179
1834 Iu lie 5. Rescriptul Imparatultit Neculai,
pentru harazirea ordinulut Sf. Ana chtsa I, Voe
voduluT Mihai Sturza . . . . . . , . . 161
1834 Julie 10. Redactia Albinci Romanesa din
Moldavia, atingRoare de incetarea Uuvern. rusesc. 169
1834 lulie 22. Respunsul .Mitropolitulta Mol-
dova, pentru pregultirea programet inscaunara
Don-tuba . . . . . . . . . . . . . 185
1834 Aug. 25. Postelnieia Moldova sl Depar-
tamentul pricinelor din lanntru, ambele recoman-
dand persoane pentru a ft primite In ceremonia
ungerei Inalotulta 1)omn, in biserica Sf. Nicolas. 186
1834 Sept. 13. Programa. de serbitrile ce alt a
se face in dina intronara Doll-11mM MihaT Sturza V. 187
1835 Noemv. Pliingerca bocrilor color mart at
Moldovei, eatra M. Sa Imparatttl Rusia Neculat
PavlovicT, contra abuzuril or Do mnitoruluT M. Sturza. 120
1835 Noemv. 9. Menmarul opositiet boerilor
Moldova , . . . . . . . . 124
1836 April 25. Indepartarea a 6 Deputatt din
Adunarea .Moldovet . . . . . . . . . 162
1836 Noemv, R. Felicitarea Profesorilor Aca-
demia din last . . . . . . , . . 204
1837 Oct. Epistola Dommtlni tarot Romanesa
Alexandra Mica Voevod, Nara Gh. Asachi . . 170
183 Julie 21. Epistola ha Costaelti Negruzzi,
eittrit Gheorghe Asachi, atingotoare de literatnrg
§i teatrn . 2 lb
1840 Sept. 17.Epistola bit Conachi, catra 111i-
tropolitul Veniamin, pentru descoperirea up or fillet
cu gingincle, dintit §i mitselile for . . . .
.
99(
1840 Noemv. 8, Hrisovul de In M. S. Mimi
ti. Sturza Voevod pentru intiintarea Biblioteca . 205
1842 Mart 30. Sfatul earmuitor al -Moldova,
pentru injghebarea una comisiunT cu cercetarea
spites §i marca families Costache,tt . . . . 208

www.dacoromanica.ro
Artist Pag.
1842 Septemvrie. CAtra Sfattur Administrativ,
cAruia se face aratarea localitAtildr uncle se gAseste
sare curate. . . . . . . . . 210
1843 Februar 18. Propunerea luT Mihalic de
Hodocin spre a se intiinta cuptoare de potase . 215
1844 Ianuar 19. Raport la Sfat sub No. 13,
ft cut de Arhiva StatuIu . 97
1849 Julie 1. Tablet gtnetal de toate actele
adunate in Arhiva SratuluT de la 1832-1849 99 .

1850 Ianuar 29. Depatamentul din lAuntru,


(Tara, Post. Gheorghe Asachi . 178

..... .
. . . . .

1852 Decemv. 22. Secretariatul cAtrit Coma-


nitatea ArmeanA . . . .179 .

1856 Maitt 24. Adresa Logoftulo Georgie


Littescit-Boldur, prin care aratit cit ati aflat frag-
mentul I Ea Hitru. . . . . . . . . . . 209
1856 Tunic 3.Epistola Dommilo MoldoveT Ghi-
Ca Voevod, adresatA luT Fttad-Pala . , . 172 ,

1856 Julie 15. CAiniactimia, PrincipatuluT Mol-


doveT, eAtra Dint Post. Orli. Asachi . . 171. .

1856 Sept. 1.0.-0fisul Caimacamulo Moldovel,


adresat sub No. 16, cAtra Sfatul Administrativit
ceret eenzurei .
1856 Dummy.
. ..... .
extraordinar, pentru punerea in lucrare a introdu-
. .
Memuar pentru totalul actelor
. 172 .

depuse in Arhiva Statului de in 1 Januar 1832-56. 101


1857 Febr.Estras din Monitorul Universal 173 .

1857 Febr. 9'. Estrus din Independenta Belgica


(aceste ambe corespondente cunt confirmate de Vic-
tor Place) . . . . 177 .

Ianuar 9.Epistola Consulului Englez Su


cil, c trif fostal caimaeath St. Catargiti . . . 178 .

1860 Febr. 14. Profesia de eredinta a D-lo


Mihail KogAlniceanit 223
Fara data
Lista de mAnastirile
Feliurimr . . ......
skiturilie din Moldova
. .
.

.
230
232

www.dacoromanica.ro
Noi loan Neculal Voevod Bojilu milostiiu gospodar
Zemli Moldayscoi.
Pentru toute elite se cuprind intr'aceasta carte de judr-
eatee,figeenda-se hotarire inaintea Domniel mete, am intti-
rit 0 CH a m;strei isaaliturl st pecete.
(Lc.) Am: Tr. Y: I
goL:od.

Facem stire cu aceasta carte de judecata ca


inaintea luminat Divanulul Mariei Sale Stapanu-
lig Domnului Nostru, Noi loan Nicolae V. V.
find si not fat's,, s'at'e judecat D-lui Vasile
Macri biv vel Pit. si Toader Curt cu popa loan
de pe Ciuhur, si cu vari-sett popa Andrei din
Botosani, si cu alt neam a lor anume Plesca
Diaconul ot tam, si Joan Pitic ot tam, pentru
o movie anume satul Silipeul de sus, ce este pe
apa Jijiei la Vnutul Dorohoiului, zicand popa
Ioan si vXrI-seu Popa Andrei cu neamul lor,
precum au si ei parte de movie intr'acel sat in
Siliseul de sus, de pe un mos a lor anume Da-
maschin Diaconul, si maT arata ci si alte nu-
mirT de oameni, cariT zicea ca sunt tot mosT al
lor, frati cu Damaschin, sl acum D-lul Pitarul
Vasile Macri si Toader Curt cu nedreptate Par
fi and afara din movie, iar D-lui Vasile Ma-
cri si cu Toader Curt au dat same ca scot
sat §ilitimul de sus, este tot satul intreg cum-
parat de Miron Costin !ogolItul si de Andrian
Paharnicul de la razilsii de acolo, $i zisera ea
cumparaturile lui Miron Costin Logofatul le
VOL. VIII AL URICARULKTI. C. 1.

www.dacoromanica.ro
2 ----

stapaneste D-lui Pitarul Vasile Macri, fiind


neamul D-sale ; iar cumparaturile luT Andrian
Paharnicu le staprineste Toader Curt, fiind ginere
de pe acel neam, si fiindu'T date de zestre, a-
riltand si o parte si alta, zapise de cumparatu-
rile acelor boierT de maT sus numiti, cinesi pe
plirtile sale si ispisoace Domnesti de intkiltura
pe zapisele vanziitorilor ; si dupa toate alte
scrisorT au maT aratat D-lui Pitariul Vasile Ma-
ui si cu Toader Curt si o marturie hotarnica
din vlet, 7176 lunie 12, de la un Ursul Vorni-
cul si de la nil Rug-inA atrariul, si de la un
Vasile Holovca, in care marturie asa s'aii aflat
scriind: ca vrand Miron Costin Logofiltul a'st
alege partile sale de cumpka.rura, ce au avut
intr'acel sat Siliseul de sus, despre Andrian
Paharnicul, din poronca gospod ail mers acesti
randuitl hotarnicT de maT sus numiti, si dupA
obiceit`i striingiind oameni bunT imprejurasT, si
luand sama pe zapisele vinz5torilor, au facut
satul jirebil, si s'ati venit eumpariiturile lui Mi-
ron Costin LogofAtul 27 de jirebie ; si cum-
pkaturile Iui Andrian Paharnicul venit 15
jirebie pol, si din tot satul arata mkturia liotar-
nick, ca au maT remas numaT treT jirebiT a until
rAzaq a Diaconului, ficiorul luT Gheorghe Ceor-
nohur, necuprinsa in cumpriditurile acestor bo-
eft, care acest Ceornohut inch' se afla unul din
numele acelor oameni ce'i face popa loan si
popa Andrei cu neamul for ca le sunt mo§1, §i
asa de pe scrisorT, ce s'ati aratat, incheind tot
satul, au ales a fie§te caruie OW, uniT de cfitrA
al i1, precum acestor boerT de mai sus num41

www.dacoromanica.ro
3

asa si a rezAsului acestnia a lur Ceornohut, asa


dup cum arata maT sus pe jirebie, puind si
semne de hotar pe uncle s'art cazut, incheind
tot satul imprejur cu semne, insa §i pe acele
trel jirebii acescuT raz5s, de maT sus numit, ce
ram'asese necuprinse atuncea la hotarAt in van-
zarile acestor boeri, art aratat Toader Curt ose-
sebit zRpis vi pe acele trel jirebil, precum ca
le-ari cumparat Andrian Paharnicul, maT in
urmA dupa hotaritura mosieT, vi s'ati incheit tot
satul intreg in stapanirea acestorT boeri de
mar sus numiti ; pentru care luAnduli-se sama
cu amaruntul pe scrisori ce atS aratat U -lot
Pitariul Vasile Macri si cu Toader Curt, top*
ace oamenl pe care 'I facea Popa Joan si Popa
Andrei cu neamul for ca le sunt mosT, s'an aflat
vanduti in cumparaturile acestor boeri de mar
sus pomeniV.
La carii vi Popa Ioan si popes Andrei cu
neamul for vazandu-se remasi jos, si ne maT
avAnd alta a respunde, s'atl lasat de pricina
altor mop, ce numaT pentru acel Damaschin
Diaconul de mai sus numit, an statut la pricina,
adica negasindui-se numele in scrisorile cele
de vanzari, zicea ca el nu este vandut, si ar fi
a \rand movie, arAtAnd eT si niste marturil de
pe la nista oamenT, caril mkturisea intr'acest
chip. precum c'an auzit din batranil lor, cum Ca
ar fi avut acel Damaschin Diaconul movie
acolo in 5ili§eul de sus, lucruri resuflate fara
nici o temelie, de vreme ca si din marturia
hotarnica s'an cunoscut lucrul ca n'ati avut acel
Damaschin Diaconul nisi o movie acolo in Si.
www.dacoromanica.ro
4

li§eul de sus, caci s'afi aflat §i el iscalit in


marturie, si mkturia nici intr'un chip nu'l arata
pe dansul, precum §i alte scrisori se fi fost el
frate cu alts most eel mai tragea popa Ioan
§i popa AndreT cu neamul lor, sail se fie el
moaina intr'acel sat, ce este iscalit un martur
ca ci a1Ii oameni ce s'an intamplat acolo la
acel hotarilt, macar ca si aceasta, pricina mai
arata ei de zicea ca n'ar fi iscalitura aceia a
mosulul lor, ce ar fi iscalit cut alta slova streinii,
dar si acesta fiind respuns fAra cale §i fara do-
vada, nu li s'a dat ascultare, caci de la hota-
ratul aceT mosil aflandu-se 70 de an! §i maT
bine trecutl la mijloc, care nici el precat s'att
socotit la varsta lor, pe atuncea nici unii n'ai'l
fost facuti, cum putea Be tie el sari se cunoa-
sca ca nu este iscalitura aceia a mocului lor, apoi
ca i dintr'o carte de judecata a Marie! Sale
lui Mihai Voda, se dovedecte lucrul ca n'afs
avut acel Damaschin flier o treabA in .5iliqeu1
de sus, caci la vlet 7012 August 13, an mai
fost starnit pricina tatul popiT lui Ioan de mai
sus numit pentru aceasta movie Siliseul de sus,
tragand iar5§.1 o parte de loc, §i cu pomat de
pe acest Damaschin Diaconul ; §i avand rapo.
satul Dimitrie Macri Banul, tatul D-sale Pita-
riului Vasile Macri judecata cu dansul la Divan
s'an dovedit inaintea Divanulul, ca n'are nici
o mosie c1 Pan dat judecata remas ; precurn si
cartea de judecata intr'acest chip arata ; ce cu
toate aceste dovedinclu-se Popa Ioan si vari-
seu pops Andrei cu neamul for ea umbla rail
§i fara cale §i acolisitori numai cu gurile lor
www.dacoromanica.ro
_5_
ei cu nista marturil mincinoase de mosiT omi-
nesti, §i negrisinduli-se nici un chip de drep-
tate, s'all dat remas din toata judecata, si li s'a
luat acele trifaloage mincinoase din mana lor,
iar D-lui Pitariul Vasile Maori ei cu Toader
Curt indreptsandu-se cu adevarate scrisori pe
tot satul ilieul de sus ea este dreapfa mosia
lor, s'all dat ca se'si stapaneascil mosia cu pace,
cinesi partea sa, precum arat5 mai sus ca i s'ag
ales, si de aceasta p5.rs se nu se mai paras&a.
U Ias let 7:446 Octombre 10. (Isc.) Vel Logopt.

Din luminata poronca prea Inaltatului Domnu-


lui Nostru Ioan Teodor Voevod, am mers la sat
la Ciliseul de sus in tinutul DorohoiuluY pe apa
Jijiei supt codrul Her;i1, care acea movie este
a D-sale Costantin Macriu Vel Jignicer si a lui
Toader Curt, mazil, cersind Toader Curt ca
Wel aleaga partea luY de catra D-lui Costan-
tin Macriu Jigniceriti, §i dupa poronca MArieT
Sale am mers acolo si am strAns oameni bunt
imprejurasi, fiind fats si D -luT Costantin Macriu
si Toader Curt, si scotindu-st scrisorile cinesi
pe cats parte are, decY aratat D-lui Jig-
ni ceriul o mgrturie de botaritura din Valet
7176 Iunie 12 de la Satrariul Rugina Si de la
Ursul Vornicul si Vasile Holovca, fiind ei a-
tuncea hotarnici, dintru care in girturie s'aii ade-
verit ca ati umblat acel sat in patru zed si
patru vi jumataie jirebil, si ail ales acesti boeri
D-sale Vorniculul Miron Costin cumpliraturile
ce ail cumparat Balica Hatmanul si Cosin Vor-

www.dacoromanica.ro
nic 26 jerebiT si acele jerebil le stapgneste D-10
Costantin Macriu jigniceriti, fiindu-T cumpara-
turn de mogul D-sale Dimitrie Macriu banul, de
la Neculai Costin jigniceria, iar 18 jerebiT pol
s'ati venit luT Andrian Paharnicul ; insa cu 3
jerebii ce le-ail cumparat de la Diaconul ficio-
rul luT Grigorie Ceornohut, si acestea le stApA-
neve Toader Curt, fiindu-Y de zestre de pe An-
drian Paharnicul, si s'ati inchiet tot satul cu
aceste cumpargturi a acestor 2 boeri, si fiindu-
le nealese jerebiile, s'ati invoit acum arnandoT
sa -sT aleaga fieste care partea sa de o parte, si
dupl invoiala lor, am fAcut funie de 30 stan-
jenT, si stanjenul de S palme, si intgi am mAsu-
rat capul mosiei din jos despre Cilisetil de jos,
incepAnd a mgsura din 2 pietre ce sunt ho-
tar in culmea dealulul deasupra vail Pomade,
unde se despart Ciliseile de Pomarla, si am
mers curmezis spre apus peste Jijia, si peste
Grobiste, pang subt codru intr'o limbg de pa-
dure, si s'ati aflat 53 funiT i impartindu-se pe
jerebiT, s'an venit de jerebie cate 35 stanjenT si
6 palme, si s'au venit in partea D-sale Jignice-
rului Macriu pe 26 de jerebil 780 stgnjeni, iar
lui Toader Curt s'at venit 555 stAnjenr, si
unde s'ab. venit drept, s'aa pus piatra de hotar :
al doilea s'ail masurat pe mijloc, incepand din
marginea codruluT si peste niste topile de Wm.
-ga Mihaln si pang in fundul Timcii in margi-
nea paruluT din jos, si s'aa aflat 26 funiT, ia-
stAnjeni 1105, si impArtindu-se iarAsT pe jerebiT
sail venit cate 25 stgnjeni pe jerebie, si s'ati
venit D-sale JigniceruluT Costantin Macriu 650
www.dacoromanica.ro
7

stanjeni, iar in partea luT Curt s'aa venit 460,


si unde s'ati venit drept, am pus piatra, si ma-
surand si fundul, incepand de sub codru de
14nga Bivolarie despre apus in curmezis, spre
meaza noapte papa in marginea padurel despre
opcina Timcil, si s'a aflat 23 de funii, si s'aa
venit in partea D-sale Jignicerului Costantin
Macriu pe 26 de jerebil 390 stanjeni, iar luT
Toader Curt 318 jerebiT pol s'aa venit 300 stan-
jeni, si impartindu-le mosia, am pus piatra prin
mijloc, incepand hotarul intaY dintre 2 pietre
ce sunt a CiliseuluT din jos, despre camp, am
pus piatra hotar intr'o zapodie cam costiA si
de acole in sus peste muche si la vale pe din
sus de vadul eel de moara a D-sale Jignice-
rului Macriu in lungul mosief precum merge Ji-
jia, si pe costisa in sus pana in muchea dealu-
lui Corjautilor si acolo s'a pus piatra hotar, si
de acolo la vale peste gura vain Corjautilor si
pe de la deal de mormdntul UriaOlor §i tot in
sus pe costiO. §i cam pe muche pana in cur-
matura la un drum sapat, si s'a pus piatra de
la deal de drum si peste un ticlaa ce este a-
proape de Jijia si pe ses pana in malul Jijiei
unde da Timea in Jijia, si acolo s'aa pus pia-
tra in malul Niel despre rneaza noapte, si de
acolo trece peste Timca si pe ses si pe costisa
pana intr'un holm si acolo s'aa pus piatra hol-
mu si s'aa facut si bour intr'un stejar, si de
acole la vale si pe ses s'all pus piatra in malul
Niel langa niste scursuri ce vin pe lunca, si
eau fAcut §i bouri intr'un stejar, si de acolo in
sus pe ses si peste paraul Bivolul ci pe supt
www.dacoromanica.ro
8

costisa algturea cu poiana Turbata, intr'un pisc


s'aic. pus piatrg §i bouri intr'un stejar, si de a-
cole in sus pand in codru, s'ail facia 2 bourT
intr'un stejar langli un parau adanc, si aceste
sunt hotarele care-le despart prin mijloc partea
despre Porngr la a D-sale Jignicerului Costan-
tin Macriu, iar partea, despre Dersca a lul
Toacler Curt , iar in codru in lung se stapa-
neasca pane unde se hotgresc cu alte mosii,
iarasi aseminea cinesi pe partea sa in codru §i
o parte si alta, iar pentru vadul eel de moarg
ce s'aa numit a D-sale Jignicerului Macriu,
care este din jos tot a D-sale se fie, asijderea
si pentru Sthit, viindu-se in partea lul Curt
i'aa dat Schitului, 30 de stAnjenT in lung §i
30 de stInjen1 in lat, si dupg cum s'ail invoit
si s'art a§azat, am facut si de la not aceasta
miirturie hotarnicg' D-sale Jignicerului Constan-
tin Macriu iscalitg de not si de tog cal s'ail
intamplat, si cine ate stiut carte s'aa iscglit,
iar care n'aU stint carte s'ati pus pecetile nu-
melui. si dupg mgrturia noastra sa -sl faca qi
direse DomnestY, aceasta instill:4am. Vlet 7267
(1759) Iulie 25. i aseminea marturie s'aa dat
si la o parte si la alta.
(Ise.) 'I anasa Illeleyki vornic de poartA
hotarnic, si Toader Curt rez4.

Noi Grigorie loan Voevod Bojiiu milostiiu gospodar


Zemli Moldayscoi.
Credincios boeriul Domniel mele D-ta Ior-
dachi Canano biv vel Medelniceriti, ispravnic

www.dacoromanica.ro
9 --
de tinutul I larlAului, ItY facem stire ca DomnieT
Mele ati dat jalbA D-luT Costantin Macri jigni-
ceriii, cum a are o bucata de naosie din Hill-
seul de sus, iar o bucata este a luT Toader
Curt, si pe partea Jut Curt, sad cAti-va oameni
si sunt cuprinsT de vite, si jignicerul poprin-
du-si locul D-sale pentru trebuinta fAnatului,
acei oameni de trey ani 'T cafe iarba de pe
mosie in silk si de trimete vre-un ficior se'i
goneasch se nu strive iarba, ei inca '1 si bat,
si calve, iarba si locul in pizm'a, si se p'Agu-
beste in tot anul ca de 48 de lei, si de la
acei oamenY, nici un ajutor n'are, si au remas
sA-sT parasiascii mosia de reul for ; pentru care
iata ca'ji scriem D-tale, viindu-0 cartea Dom-
niei Mele, se trimetT se vie acei oameni de fata
si se fie si D-lui Jignicerul, si di-le el sama
cu buns dreptate, si de va fi dupe cum je-
lueste, sa-le vii de hac, ca unor oameni nesu-
pusl, si ceor fi fAcut stricaciune pe locul Jig-.
nicerului, ce s'a dovedi cu dreptate, se'T impli-
nestY de la dansiT pang, la cel putin, hotafand
si pricina prin carte de judecata, si sa-le daY
tare poroncA de acum inainte, sA-si pue pAstorT
la vite, si mai mult pe mosia Jignicerului se nu
mai calce cu vitele, iar de nu vor intelege si-
or mai calca, si ni s'a mai jelui Jignicerul, vom
trimite om gospod de -T va aduce aicea si i-or
pedepsi cu certare, 9i asupra D-tale inca vom
fi cu banate, ca nu i'aY supus se inteleagA.
Aceasta scriem.Let 1712, Iunie 17.
Procit. Vet Logofilt 1:75I

www.dacoromanica.ro
10

Cu mila lui D-zeu NoT Alexandru Voevod, Domn


iarei MoldovieT.
Facem stire cu acest Hrisov al Nostru tutu-
ror cariT pre dansul vor cauta,',saU cetindu-se,
vor auzi cum ca acesta, adevarata sluga noas-
tra Dragota, si cu surorile 1ui Mazda si Neau-
sa, copii a NeaghineT, nepoti AnuscaT, ne-aa
slujit nova cu credinta si dragoste. Drept aceia
not vIzand a lor dreapta ei credincioasa catra
noi slujbk i-am miluit pe danii cu osebitA a
noastra, mill, si le-am dat si le-am intarit lor
de la noi in pamAntul nostru al MoldavieT, a
lor dreapta ocina si mosie din Ispisoc de luta-
ritura ce-ail avut strabuna lor Anusca, de la
stramosul Nostru Domnul Stefan Voevod, un
sat anume Siliseul din sus de Dorohoiii, ca 0A-
le fie lor Uric si cu tot venitul, lor si copiilor
lor, nepotilor si stranepotilor lor, si tot neamu-
lui lor, care li se va alege lor maT de aproape,
nestremutat nicT odinioarg, in veci : iar hota-
rul aceluT de maT sus zis sat anume Siliseul
din sus de Dorohoin, se fie din toate partile
dupil hotarul vechia, pe unde din veac an apu-
cat a fi iar la aceasta este credinta DomnieT
mele a maT sus scrisulul NoT Alexandru VV: §i
credinta prea iubijilor fiT a DomnieT mele Bog-
dan si Petru si Ioan, si credinta boerilor nostri :
credinta D-sale Vornic Motoc, credinta D-sale
Neagului, credinta D-sale blogileT Parcalabi de
Piatra, credinta D-sale Petrea CarcovicT, cre-
dinta D-sale Bodrea, credinta D-sale Veveriti,
credinta D-sale loan Danciul, credinta D-sale
airsteT Parcalabi de Neamt, credinta D-sale

www.dacoromanica.ro
11

Varcan, credinta D-sale Stanciul Parcalabi No-


vograduluT, credinta D-sale Portarit de Sucea-
va, credinta D-sale Liciu Postelnic, credinta
D-sale Andre Tea Spatariul, credinta D-sale
:loan Visternicul, credinta D-sale Coste Pahar-
nicul, credinta D-sale Bolia Stolnicul, credinta
D-sale Pascu Comisul, §i credinta tuturor boe-
rilor nostri at Moldover celor mart si mici,
iar dupa viata noastra cine va fi Domn pa -
mantului nostru, din copiT nostri sail din fratiT
nostri, sari din neamul nostru, saa iarA§T orT pre
tine D-zeii '1 va alege de a fi Domn pAmantuluT
nostru, acela se nu le strice for a noastra danie
si intariturA, ci maT vartos sa -le intareasca tor,
i sa -le imputerniceasca pentru cA le-am dat
for si le-am intarit pentru a for dreaptA slujba
ce ei ne -au slujit nouA, pe a for (wind si mo-
sie, iar spre mai mare tarie si intaritura a
acestor tuturor de mai sus scrise, am poroncit
credinciosului nostru boer logofatul MovilA de
a scris i pecetea noastra a o spanzurk catra
acest adevarat al nostru Hrisov. Ail scris loan
Bogzovici in Fra'rlAti, la anul 7066 (1558) tuna
Mart 15 zile. gic771
Noi Costantin Movila V. V. cu mila lui D-zeii
Domn lard Moldavia
Iata ati venit inaintea noastra si inaintea
boerilor nostri sluga noastra Nicoara Uricarinl
cu un zapis de marturie de la boerii nostri,
vatajiI cel marl din tinutut L5pu§nil, qi de la
$oltujl, si de la 12 pArgarT din targ, a§a mar-
turisind intr'ansul precum au venit inaintea

www.dacoromanica.ro
12

for Condrea fiul lui Petrea Taistra si nepoata


luT Deta, fiica Iul Toader, tij nepoata Taistrei,
de a for buns voie de nime siliti fuel asupriti,
si all vandut dintru a for dreapta ocina si mo-
§ie, un loc de prisach in hotarul Perenii in
padure, la fantana Batranului (a mosneagului)
pre acela Vat vandut de mai sus scriseT slugif
noastre luT Nicoara Uricaria drept 20 talerT,
pentru ca sa-si aseze loru-si acolo prisaca in-
treaga in padure.
Deci dar nob vaz.nd acel zapis de natirturie,
si not asijderea am dat si am intarit slugii
noastre luT Nicoara Uricarul, pre acest de maT
sus zia loc de prisaca in padure, la fantana
Batranului, pentru ca sa'T fie lui qoi de la not o-
cina si cumparatura cu tot venitul, si altul se
nu se amestice peste acest al nostril Ispisoc.
S'ail scris in la§T, la anul .1:111 Mart 12.
1,1,0;pPoa.1

Ea Popa Nicoara §i soacramea Ana si fata


me Antimia, fata Popii lui lonaccu, ce -au fost
de .5iliseul de sus, noT marturisim cu scrisoarea
noastra, cum nob de voia noastra,, am vandut
toata partea noastra de ocina douli jirebil din
sat de iliseul de sus, ce-ail fost mosia fetelor
mele, de pre parintele for Popa Iona§eu, ce -au
fost de Silipul de silo, noT o am vandut rudii
noastre lab Ghilan si luT Gavrila§, ficiorii lui
Grigorie ce-att fost de .5iliseul de sus drept 30
de leT, cu tot ce se va alege doua jirebil in.
vatra, §i Cu tot venitul in tot locul §1 in camp
si in padure §i in apa. NoT o am vandut de

www.dacoromanica.ro
13

mare nevoie pentru ca se putem rescumpara


pre fata me Ioana din robie preuteasa popii
luT Nicoarg. $i plata am luat deplin cum ne-au
fost tocmeala ; §i inteaceasta tocmalA tampla-
tus'ati DAmian Vornicul de Dorohoiti, si Popa
Gheorghe de acolo vi Cazacul $oltuzul cu par-
gariT yi cati-va oamenT buni, Gociul de Doro-
hoiti vi Sima si Cornea, vi Malai si Grigorascu
Scripestii, vi Ionascu ficiorul Albulul, tii spre mai
mare credintA, vazAnd tocmala de voie si platl
deplin, ne-am iscAlit vi ne -am pus si pecetile.
(Urmeszi iscalituri necetete).
Adeca ed Simion din Siliseit seriu vi martu-
rises c cu acest zapis al meti, cum ea de nime
silit nisi asuprit, ci de a mea bunA voie, am
vandut a mea dreaptA. movie si danie, o jirebie
din $11iseul de sus, care jirebie au daruit Me-
lenteana unuT cucon al men, drept sqfietul unui
ficior ul ei, aceasta jirebie de movie o am van-
dut D-sale Jul Miron Costin marele Dvor-
nic de tiara de sus, §i jupineseT D-sale IleneT drept
15 lei, ca sa-le fie D-lor sale dreapta movie
in veci acest zapis l'am facut dinaintea D-sale
Neculai Buhus marele logofat, vi inaintea D-luT
Toderascu marele Spatar, vi inaintea D-sale Ur-
sachi marele Visternic, si dinaintea D-sale Ga-
vril Neaniul al doile logotat, ci dinaintea altor
oameni bun; vi eti pentru credint5, am iscalit
sä se stie. U Ias let 71 :7615 Ghenar 21.
(he.) Simion, Neculai Brihii Vel Loggfat, Toderas
\Tel Spatar, Gavril Nianiul rtori Loggfrit.
Documentele cuprinse panda aice 'mi le-aft dat nepotn1 meu
1. M. Kodrescu, din colectiunea sa. Th. C.

www.dacoromanica.ro
- 14
Inscripliunea Pietrei de la biserica din Rezboeni.
In chide binecredinciosului si de Hristos
iubitorului Domini Ion Stefan V. V. cu-
mila lui D-zeu, Domnul prunentulul Moldo -
vei,fiiul lui Bogdan V. V. in anul 6984
[1476], ear al domniei lui 20, anul cur-
Wend, s'au ridicat puternicul Mohamet, im -
paratul turcescil, cu toate puterele ostilor
sale ale Resttritului, Inca si Basarab V. V.
chiemat fiind la resboii7i, au venit cu &fin-
sul, cu toata puterea prtmentului lui Ba-
sarab, si au venit sá robiasoa, si SA iee 0-
mentul Moldovei, si au ajuns pans aice la
locul ce se chiamg Valea-Alba, §i Noi Ste-
fan V. V. cu fiul nostru Alesandru. am ie-
sit inaintea for aice, si am fgcut cu dansii
mare resboiii, in luna lui Iuli in 26 de ti-
le, si dupa judecata lui Dumnezeu, biruiv
au fort crestini de p5gani, §i an cant a-
ice multa multime din ostasii Moldoveid.
Atunce au luat §i a treia parte din pil-
mentul Moldovei, despre acea lature.
Pentru aceia an bine voit Ion Stefan VV.
en a sa bunt( vrere, si an zidit biserica
aceasta intru numele Arhistratigului Mihail,
ei intru rugaciunea lui $i a Doarnnei Sale
Maria, §i fiilor sei Alesandru kii Bogdan, §i

www.dacoromanica.ro
15 --
intro amintirea sufletelor lor, drept-credin-
ciosilor crestiai card aice au perit.
In anul 7004 (1496), iar al domniei lui
anul 40, curgend, in tuna lui Noemvrie
8 Mile.

Iaeia Ieromonah am scris de pe piatra care este aiee ei zidit 6.


de asupra uyei bisericei Itezboeni, de la Stefan VV. si
l'am scos de pe sarbie pe moldovenie.
* *

Inscriplia de pe piatra sirbiasci, aflAtoare pa usia


catra meazi-noapte a bisericei sf. Gheorghie din
Mitropolia Sucevei.

Cu voirea tatAlui, cu sjutorul farlui pi


sdvarsirea Duhului glut, cu voirea bine
credinciosilor pi iubitarilor de Hristos Jon
Bogdan VV. cu mila lui Dumnezeu Domn
terei Moldovei, s'au zidit aceastA bisericA
Mitropolie Sucevei, uncle este hramul sf.
marelui mucenic si purtAtor de biruintiTi.
Georgie, iu anii de la facerea lumei 7022
[1514], si neajungancl Ca sa o sevirsiasca,
iar -fiiul seu Stefan VV. au mila lui D-zeu,
Domn terei Moldovei, cu dumnezeiaseA a-
jutorinta, de sub fereste in sus. au zidit
$i au seviirsit, la veletul 7030 (1522),
noem. in 6 Mile, in ciirgerea anilor al se-
selea al Domniei sale, si s'au sfintit en

www.dacoromanica.ro
16

mama preosfintituluf TAlitropolit Theoctist.


Poutelnicu Bogdan VV. tefau VV. A-
lesandru VV. ,tefan VV. Maria Doamna,
Petru VV. Ileana Doamna.
Acesti Domni Bogdan si fiul seu :tefan aunt intaii ktitori a aces-
ter biserici ; iar Petru VV. an fitcut biserica sf. Dimitrie
si biserica Voskres ce an cuprins'o acum catholicii.

* *
Spre ameaza'-apus 1000 stinjani de la
canalul ce incunjura politic' Suceava este
o manastire, acurna a Armenilor, care mi-
niistire in vremea lui Sobietki s'au cunjurat
de santuri, si au fost c, thrie tare, ce si a-
cum se nurnesce Zarnka (?).
* *

Biserica sf. Procopie, pe Mili§euti ravel


Radauti-mosia Sucevitel.
*
*
Castelul Sucevii are in sus ca 150 strurj.
imprejur ; in biserica se afia pe zid zu-
grirvit Bogdan si Petru VV. Asemine si
Mitropolitul Theoctist, in haine de monah.
*
Inscriplia Pietrei deasupra usei bisericei de la Horod

Cu voirea Tataluf, ajutorul FiuluT §i lucra

www.dacoromanica.ro
17

rea sf. Duh, au cugetat intru sine §i an


bine voit Pan Mateiu, biv. vel Visternicu,
a zidi aceasta biserica in numele hramu-
lui : Pogorirea Duhului Sfant, pr,!ste efutiii
sei ucenici, ire zilele blagocistivului Domnti
Ion Stefan VV. §t5p5ni tor patantului Mol-
dovei, §i in lilele Mitropolitului Sucevei kir
Theofan, §i s'au sAviirsit in anul 7047,
Noemv. 8. caleridariu vechiii, ear eel non
1539.
* *
Inscriptia clopotului celui mare de la biserica din Horod.
Acest clopot l'au flicut Ion Alesandru VV.
cu mila lui D-zeu Dolan p5mentului Mol-
dovei, §i l'au dat sf biserici din Horodui-
ceni, la anul 7075 (1594 pril 9, i dupii
aceia stricanduse Van inoit Iordaki vel Vis-
ternic, in 'Mae lui Vasile VV. Donna te-
rei Moldovei, in anul 7148, ear veletul non
1640. J.
v
gc

Inscriptia ce se aft' in limba slavineasca sapata


in marmura sub racla cuvioasei Paraskiva
din Monastirea Trei- Ierarhi
Cu sfltuirea Tatalui, cu buna vbirea Fiu-
lut, §i cu confaptuirea sf. §i de viatia fá-
catorului Duh, Acelui in sfinta de o fiiutia
ei nedespartita Treime, inkinat $i slavit
Dumnezen, bine credinciosul §i de Hristos
Vol. al VIII al UricaruluY. C6la 2.

www.dacoromanica.ro
18

iubitorul Ion Vasilie VV. cel din dumne-


zeiasca milk Domn a toata Moldova, rv-
nitorul §i ocrotitorul Dreptel (sau bine gra-
vitoarei,) credintia a Resiiritului, care din
providenta dumneziascrt si din rnulta dorin-
tiä i poftrt ce avea, au mutat din Cons -
tautinopoli acest cinstit si sfant trup al Cu-
vioasei maicei noastre Paraskiva Tarno-
veanca. Aceasta mutare este cea de a treia
oath (*). Drept aceia prea stintul si prea
fericitul a toata lumea patriarh Domnul
Partenie, cu tot buuul sfitt si vointa Bise-
ricei, an trimis catrg, dinsul acest sfint §i
prea cinstit trup, ca pre o dumnezeiascrt
comoar6, din preuna cu prea fericitii trei
Mitropoliti, adica : Domnul Ioa»ikie Iraclie,
Domnul Partenie Andrianopoli, §i Domnul
Theofan Paleon-Patro, in lilele prea sfin-
tiei sale Domnului Varlaam Mitropolit Su-
cevei §i a toata Moldova.
Iara bine credinciosul §i iubitorul de
Hristos, cel din a lui Dumnezeu mile eta-
piinitor Si Domn a toata Moldova Ion Va-
s& VV, esind din cash, cu cinstire din tot
sufletul, au primit nepretnita aceastg com6-
(*) Se aloe a treia mutare, numerand poate, 1-a pre cea de
la Tlrnova la. Beligrad, 2-a de la Beligrad la Constantino-
poll, si a 3-a de la Constantinopoli la Iasi.

www.dacoromanica.ro
19

rti, §i in inadins loco puinduo o an pazit, in ceI


din nou zidit local al sfintilor Trei Ierarhi
§i a lumei invtitiatori Vasilie eel Mare,
Grigorie Thcologu si Ion Hrisostomu, spre
cinstea si gloria celui in Treime laudat
Durnnezeu, $i spre pururelnica rogaciune
a cuvioasei Alaicei Noastre Paraschivei pen-
tru rasarea pacatelor sale, ,i a tot stra-
lucitului seri nearnil ; In anul de la Adam
7149 (1641), jar at Domnirei sale in al
8-le, la 13 Ernie. Intiacest anti s'au.
'about si prea iubitul seu flu Ion *tefan VV.
cttraia deil Domnul lungime de Mile §i via-
tiii indelungata Amin.
S'au taltniteit din elinesce in romanelte de Aunfit Scriban
* *
*
tiintia" despre madstirele si bisericile vechi, cu
veleatul si numele zidirilor, asemine si alto
Iucruri de insemnat, aflatoare in cu-
prinsul tinutului Botosani.

Mona'stirea Popgiatii, cu hramul sf. Ierarh


Neculai , fa,"cuta de -ctitra Stefan VV. din
feat 7004 (1495), luna Septem. 30 zile.
Lug aceasta biserica au fost tai curb
domne§ti a Domnului Stefan, din care a-
cum temehile se cunoscti ceva.
Biserica Ospenia, chiar in mizloeul ora-

www.dacoromanica.ro
20 --
§ului Boto§anilor, facuta de Doamna Ileana
F, ocia lui Petru VV. fiica lui Ion Despot
VV. din let 7060, tuna August 15 4;1. il e ,

§i inoith de Ion Mihai Racovitia VV. la


anul 7233 (1725).
Biserica cu hramul sf. Georgie, in Boto-
siani, ziditr deIfeana Despotova la anul
7049 (1541), Octomv. 1.
Biserica cu hramul sf. Georgie in tir-
gul Harlau, facuth de Ion Stefan VV. la
anul 7000 (1492) luna Alaiii.
Biserica cu hramul sf. Dimitrie din tar-
gul Ilarlhu ; data zidirei ei nu se scie.
In IIarlhu se afra o temelie de cash, ce
se dice ca ar fi facuta der -Stefan VV. piv-
nita §i feredeul aunt risipite ; aserninea §i
doua hrube pe sub phincInt foarte lungi.
Biserica cu hramul Cuvioasa Paraschiva,
in targul tefariesti, facuta de Stefan VV.
iar la zidire au fost afierosita sf. rnucenic
Procopie, dupa istorioara ce am ga'sit la un
Kostaki Vartic din tirgul tefane§ti.
Pe mqia Sthuce§til sub poalele phdurel
este o risipitura, de cetate de pament, undo
in anil trecuti s'ati gag arrtne stricate. De
eine sti fie facuta nu se scie.
Gang Spatar.

www.dacoromanica.ro
21

Ctiteril Monastirel 8istrita sunt eel insemnati aice din


familia lui Alesandru VV.
Alesandru VV. Bogdau VV. fratele lui.
Anastasia Doamna maica lor. Ana Doamna.
Maria Doamna. §i fata eT Ana. Maria Doam-
na. VasiIta Doamna. Anastasia Doamna.
Ilie VV. Stefan VV. Maria Doamna luT.
Alesandru fiiul lor. Alesandra fhca lor.
Anastasia Doamna maica lor. Roman VV.
a luT Ilies. Petru VV. ficiorul lui Alesan-
dru VV. Bogdan VV. Alesandru VodI
cel tiney.
*

Cu vointa TatuluT, cu ajutoriul Fiiulut si


cu sevirsirea Sf. Duhil, inchiratorul Sf. Treimi,
MArirea sa Ion Petru VV. cu mila lui Dum-
nedeu Doran Orel Moldaviei, Impreun6, cu de
Dumnec,leu cununata a sa DoraiA Elena, i cu
de Dumnedeti daruitele lui odraste Stefan $i
Constantin, s'au Inceput aceast6, Sf. biseric4
tocmai din fundul temeliel intru nuraele Ma-
te)." Area ouvioasei maieei noastre Parascbivel
In anil 7050 (1542), §i ajungend pAn5., la sI-
verit, au adormit intru Domnul, cu somnul
cel de obtie, pg,nA, la invierea 1i -viata cea vi-
itoare. vecinica luT pomenire.
Jar dupa sevirsirea niai sus pomenitulul,
prea iubitul, al luT fiLl iarg,14 Petru, cu mila lui
Dumnezeti, primincl schiptrul ai scaunul, lin-
preuna, cu de Hristos iubitoarea sa maicg
Elena, qi cu Area iubiciT fratiT sei Stefan si
Constantin, s'au zidit s'au seversit biserica

www.dacoromanica.ro
22

aceasta spre pomenirea lui, §i a phrinpor si


a frailor se. Si tot in Cji lele fericitel stapi-
niri a Domniilor sale, purtarea de grijh a-
ceasta de a fi pristav asupra ghtirei bisericet,
din poronch s'au incredinat mie smeritului
intru sfinOV IVIacarie Episcopul al acestel de
Dumnecleu pkitoare cash, pentru care s'au §i
scris aceste aice.
Ear sfirsitul lucrului tuturor acestora s'at
luat la anil de la zidirea lumen '7058, iarh de,
la na§terea lui Hristos 1550.
S'au scris aceasta tillunicire de cAtra, profes. G. Seu-
escu din poronca prea sfintitului Episcop al Romanu
ui K. K. Meletie la anul 1832.
.1:

Evangelia din Monastirea Neamiu, manuscrisa pe


pergament.

Pre8crisus'au aceasta, Sf. Evangel;e, din


ordinul Mitropolitulul Theoctist din Sucea-
va, $i sub ingrijirea egumenulul aceetei Sf.
Manastirl Neamtu, in timpul pe cand se zidea
aceasta Sf. biseriefi, din ordinul hibitorului
de Hristos Domnii at p'amentuluf Moldaviei,
Ion Stefan VV. In acel timpu au venit
Albert regale Poloniei, cu marl puterl, de
la care mutt as suferit cetatea Sucevel, dar
nciti putut'o lua, si el s'au intors fara is-
pravrt. Stefan VV. intrtrindug tare cu armata
lul, Pail bAtut cumplit la Kozmin la aunt
7005 (1497) in al 40-lea an at Domniel lul,

www.dacoromanica.ro
23

in Irma Octombrie 26 zile in ziva Sf. Dimitrie.


Dupa care intorcenduse din resboiti, au
sfintit aceasta biseric6 in acelas anii la 14
a lunel Noembrie (sate -va cuvinte nein-
elese). Prescrisus'au aceasta tetraevan-
gelie dupa cuventarea Mitropolitului Teoc-
tist, si s'au dat aceasta Evangelie acestei
Sf. Monastiri Nemo], spre raga lui, de a
se citi pe ea, si a fi ascultata cu osirdie.
Prin urmare on eine ar indrUni a o Ina
din acest Sf. lam*, sau a o duce nndeva
alurea, acela sa nu fie ertat de Domnul
Nostru Isus Hristos, 5i de smerenia noastrii.
S'au isprilvit de prescris In timpul bine
einstitorului Domn al pa'mentuluI Moldaviei
Bogdan VV. fiul lui Stefan VV. si in timpul
egumeniei Kir Partenie, en maw' Gramaticu-
lui Dimitrie in anul 7020 (1512) curg6tor.

Dupa, o copie slavona din anul 1813, DI. Dimitrie Meleghi au


bine voit a face aceasta traducere, de pe dialeetul sirbo-
bulgar, in romanesce.
Insemnez a de la pagina 14 Si pg,n6, aice,
toate inscripciunele ce le-am imprimat, se cu-
prind din copii autentice, prescrise de ama-
tori de documente vechi.
Aceste copii se afil In pAstrarea mea.
Th. C.

www.dacoromanica.ro
MINE fig CARIERE.
Credem de datoria, noastrg, a aduce la la-
ming, ceea ce qcim despre minele noastre, arum
and corpurile legiuitoare au primitu in discu-
Iiune proieetul Minelor i, al Carierelor (1886).
In anul 1832, luna Mai 31, s'au supus gu-
vernului provisor rusescu, cc administra atunci
Moldova, o notice asupra Minelor ey, pe care
o inserez in volumenul al VIII al Uricarului.
In anul 1843 Fevruarie 18, cu ocasiunea in-
fiinrei Scoalei de Arts la aft. Ilie, directore-
le ei Mihailicu de Hodocin, vestit montanist,
an supus Comisiei Centrale de Agronomie, 1111
devisti pentru infiintarea unei fabrice de ste-
cla. Acest document face parte din materia-
lul Volumenului al VIII -a al Uricarului.
In anulil 1855, Hind numitu membru in Co-
misiunea de Esposicie de la Paris, am avut
ocasiunea de a primi de la Mihailicu de Ho-
docin o relaIiune despre nomenclatura meta-
lelorti din muncii Moldovei. Aceastg lucrare
s'au fcut, atunci cgaid LogotItul Costaki Co -
naki an pus ceva capital spre a se infiinVa pe
mosia sa Negripara, o fabricI de fier. Pentru
a nu se pierde o atare lamurire m'am grgbit
a o tipgri in Foiletonul Zimbrului pe and
1855 din 29 Mai, No. 19.
In anulu 1879, cu ocasiunea discutarei art.
7 din Constituciune, am mai reprodus acea lu-

www.dacoromanica.ro
-25
crare si in diarul Zimbru No. 55 din 22 Mar-
tie 1879, provocat de Observatorul d-lui G. Ba-
ritz, care cuprindea un insemnat articul des-
pre montanisticii.
MAI cuprinsul acelei notice asupra 111inelor
tipb,rita si in ,,Gazeta de Iasi" No, 14 anul 1886 .
Iletalurile inca din invechime s'au esploatat in Da-
cia ; ceea ce se adivereaza prin marturisirea clasici-
"lor,carii arata ca Romanii scoteaft de aice pe tot a-
,) qui WA la zece mii funti de our
Esploatatia Minelor in muntii Karpati urmand §i
astacli din partea Bucovinei §i Transilvaniei ; prin sin-
aura analogie am pute crede fillip* metalurilor §i in
7,0
partea Moldovei, care cu atAta se pare a fi mai pre-
tioase, en cat vinele mineralurilor se apropie de coas-
,, ta orientala a acestor munti, fiind a la obarsia riulth
Maremuras, chiar pe marginea apel Moldovei, s'au a-
flat diamanturi curate cu putina deosebire din cele ale
Indienilor, precum se adivereaza la raritatile Ungariei
,,§' 146.
Isleragaduite dovezi ale esploatatiei Minelor sa infii-
,Aolaza la Baia (*) pe nu' Moldova, din urmatoarele
., late §i argumente :
1) Pentru ca Romanii, dupa numele anticei politii
,,Baia, asazatii langa Neapoli, undo sunt ape mineral°
-,li metaluri, la colonisatia for in Galia, an numit ase-
minea loc Baiona, il,i in Dacia ei pe acest temein an dat
mime de Baia la toate locurile nude au aflatu asemine
oroducte. De aceea in Ungaria qi in Transilvania,
mai toate minele se chiama Banja (Baia), dupi care
Romanii au numit moneda : Bath, precum Italienii de
asta(li, o flumes° in chip maritor : Bajocco.
*) Acest be este insemnat in anuscrisele Moldovei prin ba-
talia urmata la luna lui Noem. 1467, intro Stefan cel Mare
si intro slavitul Mateias Corvinus, craiu al Ungariei, care-
le la aceasta imprejnrare, ranit Sind de o sageata, abia au
putut scapa din mina Moldovenilor, precnm si de Send u-
nei sageti infipte, tocmai dupa 4 ani s'au mantuit.

www.dacoromanica.ro
- 26 -
,,2) Baittin Moldova, an fost in epoha veche, politie
,,insemnata qi locuita de ULguri qi Saqi Transilvant,
carii nu putea fi alta de at mineri. Aceasta se ade-
vereaza din ruinele aflitoare astitcli la Baia, din bise-
ricile si mormanturile sasesci, din care acel cu inscrip-
tia din anul 1652, este al unui Lupu Bituariu, adecti
lucritor de bani ; de aseminea au that qi aproapele
sat Sasca, locuit de mineri saqi. Se pare ind a et
a au dat numele for qi Targului Neamt.
Aceste nu reran supure indoelei, dactt sä lea aminte
ea colonisatia Sasilor, in pArtile noastre, cede in e-
poha domuiei lui Vasile Lupu ; cunoscut prin colosale-
le sale averi, prin care s'au atitat zavistia Domnita-
rilor invecina4i, qi cu aceste ajutoare, Domnul acest
,,energic, In curs de 20 ani, an intrebuintatu some, in-
semnfttoare spre fAptuirea asezemintelor plAcute lug
aDumnezeu, qi in cheltuelile resboailor neincetate, can'
nici prin agricultura, mci prin negociu, nu an putut
aduna visterii insemnAtoare, pe carele contimporanul
seu Grandlenfin Cronica turco-tartars (Francfort 1640)
,o pretoeste la clece miloane de gslbeni adunati so-
,,mA foarte insemuata, ce nu o putea caqtiga alt-feliu
de cAt chiar din minele terei sale, a carora esploata-
tie, pentru cuvinte politice, se pare a fi pArasitA la
inceputul domniei dinastiilor Constantinopolitane.
Pre MITA aceste, lucrul dovedit este, cA intru ye-
chime catI-va Domni ai Moldoviei, an Met moueda de
aargint $i de aur, precum Iamb Despotu) la 1561 si
Jasilie VodA in 1634. Din aceste monede, foarte pu.
tine qi drept raritate, se aflA in Cabineturile de Me-
"chili in Transilvania qi Ungaria. Se credo cA Domnii
Moldoviei spre a favorisa cursul monedei, an Wet
bani cu sterna streina a Ungariei si a Poloniei.
Iasi, 3i Mai 1832.
Impartiit de Th. Codreseu.

www.dacoromanica.ro
BISERICA. DIN HERTA.
(.n Wks tut D-zed No'i Alesandru Constantin
Muruz Voevod Dome terei Moldova.
Se face §tire, c cu D-zeescti adjutorit, dom-
mind de al doilea rand intru aeeasta, Sara, a
Moldovei, ats data cNtr6, Domnia me jaloba, un
15resi-care negutitoriti arman Ovanez Apiczade,
araand §i instiiOnd, ca un vIr a luT, Hogea
Bogoz Apiczade, a'ii1nd a lua trey -cled miT lei(
do la pre luminatul Doran Michail Si4u Voe-
vod, ail luat de la pre luminarea sa pentru a-
ee-gi bans cu deselAr§ita vAnzare, biserica ce
taste in Herca, inpreuna, cu argult. Doroho-
i dui §i cu cele-lalte avert a el, §i c6 numitul
verul sea ran orAnduit Epitrop din partea sa,
ca as stea sa se vN,nze numita biserica,, prin
Sultan mezat, §i au cerut prin jaloba sa se i
se dea idula gospod ; care jaloba, oranduinduse
la einstip. boeril DivanuluI Domniei mele, ca
se faert, cercetare eu amaruntul, atAt pentru
serisorea de Epitropie a numitului Apiczade, §i
pentru cele ce se arata, In jaloba, 1i pentru bi-
serica, cumt §i pentru averile acestel biserict
Si dupit poronca domniel mele cercetand d-lor
Veli ii boerT cu adAncime pentru toate, aft PA-
nitO. aratare cats Domnia me, cum 0 numita
biseri0 din Iler0,, inpreuna en cele Infiirgate
a sale avuturT, la 1794 Iunie 17, s'ail fXcut

www.dacoromanica.ro
28

metoh a bisericii Sfantului mergatoriului 1nain-


te loan, ce este la Curu-e4me, danduse da-
nie de Ilinca Holbaniasa, fiica lul Gheorghe
Holban ca ati statutti ba§-capiogolan, $i ca, s'ati
intarit aceasta danie tot la acel an la luna lul
Julie in 28 4ile, §i de prea luminatul MihaiA
Sucul Voevod, domnind intru acea vreme in-
tru aceasta, Ora, $i ca pe langa alte avuturi
ce avea mai Inainte aceasta, biserica, a mai
miluito qi Domnia sa cu targula Dorohoiului
§i cu mortasepia acestui tare', §1 cu alte
sate -va mortasepii de pe la alte targuri, Inca
§i cu mortasepia de la targul Foc§anii. Dar a-
ceasta mortasepie de la targul Focsani find,
ca, cu cati-va an mai Inainte Inca la 1781 Sep-
temvrie 20, daruita cu Hrisov Gospod de dom
nia sa Alecsan, lru Constantin Mavrocordat Voe-
vod, iubiteT fiicei domniei sale, luminatei Dom-
nice Ralo Mavrocordat, Si cer§induse de dom-
nia sa, s'art ca,zut a se lua de la biserica Hertel,
cad dupa, praveli, si dui)/ obiceiurile Omen-
tului, cele mai vechT hrisOve aunt mai tart §i
mai puternice de cat cele facute mai in urnal ;
deci dupa acesta oranduiala §i hrisovul domnului
Alixandru Mavrocordat Voevod, ce este pentru
aceasta, mortasepie a Focanilor, are mai mul-
ta, tarie qi putere, de cat acesta ce ati dat
domnia sa Mihai V oda, pentru aceasta mortase-
pie la biserica Hercii, mai arata dumnelor boerii
ea, ati vNut si zapisul domnului Mihai Voda, grin
care vinde biser.ca aceasta la negtAitorul Hoge
Bogoz Apiczade, pentru tree"- cleci mil, lea, ce '1
este datoriti, scris fiind acel zapiq la 1801 Oct.
www.dacoromanica.ro
29

1, in care marturisesc gi trustelile beizadelile


Domniel -sale, cum si cartea de epitropie ce au
dat numitul Hogea Bogoz Apiczade scrisa find
la anul 1802 Septemvrie 23, prin care face ye-
chil pe v6rul sea 0 vanes Apiczade, ca sa stg-
paneasca numita biserica gi avuturile ei, gi se
urmeze dupe a sa oranduealg, aratand catra.
Domnia me si socotinca D-lor sale pentru a-
ceasta. Ve4ind. si Domnia me aceste cercettal,
§i aratart a D-lor sale velitilor boert, si cu
intregime luand soma, gi cu cazuta ravng, si
cuviincioasg sprijinire ce sa cuvine la cele
Dumnecieesti si la sfintele lacasuri, ne gasind
a fi nici dupe lege, nici dupe placerea lul D zeli,
a se da dajnicg biserica Her la negqitori,
gi mai vartos find si ne pravoslavnictl, si fgre
cuviinO, gi urgt a se vinde Mewl luY D-4eil
in ivalg, strigandu- se prin oral si pretuindu-se
(facandu-se gi aceasta o ra pildg catra lu-
cru hulit de tetra 6meni, si vrednic de OM
judecarea. Langa aceste socotind Domnia me
ca gi veniturile dintru avuturile acestei bise-
rid este mai temelnic, si cu curgerea anilor
merge spre sporire, prin sprijinirea i ajutorul
a pravoslavnicilor lumina4i DomnY, gi cu aju-
torul si daruirile ce faca iubitorit de D-zea
crestini, si cu. buna purtare de grip, a iubi-
torilor de D-11.ed epitropT, si cu ce spre tOta
credinft, vrednicie, si silinca acelora oran-
duiti la biserica aceasta a Hertil, si la a-
verile eT7 §i ca dintru aceasta p6te a se face vre
un ajutor, si folosire la vre una din bisericele
obstiei. Am facut Domnia me cuviincicasa in--
www.dacoromanica.ro
30

.sciintare, a de va voi cine-va dintru cei de


aice, sat din boerY, sari din mgngstiri, sari
din bisericY, sA Yea asupra sa aceastg bi -
sericg a Hertel, cu avuturile, si i u veni-
turile sale, ci s plgteascl datoriile ce sg
eer, i ne vrAnd nimine ; am socotit sa se li-
peascg aceastg biserica, a Herter cu toate cele
ce are, la biserica Sf. Dimitrie ce este la Curu-
clime, si au fost primit epitropil acel biseric',
ca sa, plgteascA banil ce are a lua Apiczade,
si dou6 mii cepte leT, ce sunt datorie la cei ce
tinea biserica Hertel, si sa, Yea biserica Hertel
4u1 t6te a le sale, (afara de mortasepia FocsaniI
4..e este datg luminatel Domnitel halu Mavro-
cordat, dupg hrisovul de danie a DomnieT sale
Alexandru Const. Mavrocordat VV.) Dupg care
.aceastg acazare in trecutul an 1803 in luna luT
Decemvrie s'ail flout qi hrisov gospod al Dom-
nieY mele, dar mai argtgndu-se ci alt datornic
at Domnier-sale Mihal Vodg, cu vre-o doue deei
mit let, anume Efstathie Petru PencovicI sudit
austricesc, cersind si acesta ca sa, se plgteascg,
dintru aceastg bisericg, ca unul co o avea a-
manet pentru acestY banY, si tine in mgnile
sale serisorile bisericiY. DecY, vi ind epitropiea
Sf. Dimitrie de la Curu- cieme ck s'au indoit da-
toria ce trebuea a se plgti din biserica HertiY,
s'at lgsat de a primi asupra lor, si de a lua
biserica HertiY, neputgnd a plgti atAta mare
sum g de datorie, si pentru meastg pricing at
remas ne pus In lucrare orAndueala ce sg El
u s e prin hrisovul DamnieY mele.
In vreme ce sa, fAcea aceste, intImplatus'aa
www.dacoromanica.ro
31

ca si obstea neamului crestinescti din Tarigrad


a vedea cea de obste patriersasca scOla a Ta-
rigradului, ne av6nd cuviinciosa orandueala
sere sporirea invataturiloril si folosirii ucenici-
lor, cu tote ea are nu putine venituri, pentru
cele trebuinciose cheltueli, a plata' dascalilor
si a hraneT ucenicilor, i adunandu-se la un loc
atatti Preosfintitul Patriarh, si Sf. Sobor, si
toti ceT Intal aT neamului, si facand cazuta so-
cotinta pentru maT buns stare a acestel §coli,
to de obstie au gasit cu tale, si de trebuinta
a muta scola de la Fanarul TarigraduluT la
Curucivme, fiind sat pre chibzuit pentru Inva-
taturT, §i gasindu-se Joe acolo bunts de zidirea,
und case, $i de alcatuirea scolei, si cersin.d tre-
buinta a se cumpara attest be cu mare suma,
de bath, si nea vend. de undo a da aceasta sums,
dupa multa socotinta negasincl alt prilejti si
lesnire pentru savarsirea acestuf folositor lu-
cru, fara numaT sa economisasca aceasta Emma
de bath, din darul de pe mosiea Hotarnicenii,
ce s'ati fost facut la aceasta, scOla a Tarigra-
dului, de fericitul intru vecinica pomenire pa-
rintele Domniei mele, D-sa Constantin Muruz
V V, intarit prin hrisovu] gospod al InaltimeT
sale, si facandu-se aceasta hotarare prin patri-
arsestI sl sobornicesti cb,r;T, au stria catra Dom-
nia mea, poftind ca sa primim si noT aceasta,
hotarare, si se dam la obstea neamului cres-
tinescu aceasta trebuinciOsa sums de bani, ca
sa, nu remaie ne inplinit acest de obstie folo-
sitor lucru, si intru nimica intrebuintat folo-
sul din HotarnicenT, in vreme ce nu se facer

www.dacoromanica.ro
-3`?
la a,ceasta, scOla nisi un rod de inv4iitura,
precum au fost prima arum, pentru ca, nu ail
Lost bine chibezuita,. Drept aceasta, v6dind §i
Domnia me aceasta, deob§te poftire §i hothr--
re, §i rugliminte, am scris la prea luminatele
biezadele fratii Domniei mele, Dimitrie Muruz
VV. Panaghiotache Muruz VV, §i iubitul
fiiul nostru Constantin Muruz Voevod, ca sa
so sileasd, a lua acest loc trebuincios pentru
zidirea §coleT, platind banii ce sa cer, numaa.
ea sa, se sgva.r§asca, cea de obOe cerire ce sa,
face, pentru folosinca neamuluT nostru. $i lu-
minarea for cu mare ravna fa,cInd tot chipul,
ati rescumparat acel loco cu mare sum de
barn., pe care l'ati §i dat la ob§tiea neamului,
hand pentru acest loc Hotarnicenii, dupa ho-
taxarea ce s'ail facut mai 'nainte de to0, §i dupa,
patrier§asd §i soborniceasca, scrisore de in-
tgritura., trednd dar moga Hoarnicenii dupa,
13hipul_ eel mai sus aratat, la sapanirea lumi-
natelor beizadele fratil §i fiul Domniei mole.
Mai cerceand Domnia me am aflat, ca, din
venitul ce ave movie HotarniceniY la ace vre-
me, s'aU fost oramduit de fericitul intru pome-
fire parintele Domniei mole, sk" se dea o parte
yi la spitalul ce era sa se fad din nal in
Mangst. Sf. Spiridon din la§i, oranduit intru
acest chip ; ear ceelalta, jumatate luAndu-o e-
pitropii spitalului de aice, sl indatoresc a in-
timpina trebuii4ele cheltueleIor de peste anti
a deosebitului spital, ce se va zidi intru aceas-
ta, Monast. pentru odihna *i repaosul a celor
mai cinstici dintre bolnavi, sari streini, sail ne-

www.dacoromanica.ro
33 --
putincio:zz, a suteri stramtoreala si nevoe in
spitalul oWtiel, san eari lntr'alt fel se vor in-
tampla scapataV, nesuferind Domnia me nici
de cum a rernane nelucrata si fara de folosire
orandueala ce all facut prea fericitul parintele
Domniel male. Socotituam o datorie neplatita,
ceia ce fericitul nu an apucat a face spre 6resi
care mangaere de obstie celor patimap, dupa
eel cu iubire de Omani si de D.zeil cuget cc
ail fort pus, ca sa implinim nol, invrednicindu-
ne de doug orl a lua parintese scaunul acel de
]) -zeti pazitei Teri a Moldaviel, $i puind end
ca A, facem cu a noastra cheltuisIa intru a-
ceasta Monast. a Sf. Spiridon, o casa pentru
bolnavi : si voind a da mai cu immultire a-
cel mai nainte oranduit N enit din Hotarniceni,
:,..i fara nici o amestecare si mai cu statorni-
cie. Am socotit Domnia me a fi mai cu priin-
ca, sa se deie numita biserica a HeriI cu tote
averile si veniturile sale la acest noil spital
, e se va face in Nonast. Sf. Spiridon, in lo-
eul aces parts de Hotarniceni, pentru care am
si scris Domnia me catra, luminatele beizadele
indemnandui sa, se indatoreasca, a plati banil
ve ave a lua Apicoglu $i Pencovici, ca sa scape
biserica Heqii din streinele many, si castigandu-
se, A se del'e danie la spitalul ce se va zidi de
eatra noi ; ca sa Yea veniturile $i milele a aces-
tei biserici, si sa fie pentru grija seracilor si
a neputinciosilor, si pentru pomenirea fericitu-
laY nostru parinte $i a noastra, $i primind lu-
minarea for aceasta indemnare, s'ail insercinattl
cu OM suma a acelor datoril, din care SUIT15,
VOL. AL VIII AL URICARULUI. Cola 2.

www.dacoromanica.ro
34

luminatul Beizade Dimitrie Muruz, seotind bani,


au platit dou6 parti, ai. luminatul Beizade Pa-
naghiotachi au platit o parte, si dou6 pat*. au
platit iubitul fia al Domniei mele Constantin
Muruz (dupes care analogic) ci pentru cump4-
rarea locului pentru scoala Tarigradului, ase-
mine at numerat bani fieste cards beizadey
si cu acest fel ce s'ati zis mai sus, at plgtitti
lui Apiczade, ¢i lui Peneovici suma bani-
lor ce au avut a lua, si at. trimis cats, Domnia
me scrisori de isbrInire ce ail luat de la fieste
carele, liAnd si deosebitg scrisore de la Domnia-
sa Mihai Satul VV. in care aratg, cg nu are nici
o impartasire din aceastg Biserie a Her
nici din avuturile, nici din veniturile acestet
biserici, nici insusi pre luminarea sa, nici in-
bicii fly, nici urmasif prelumin6zei sale.
Deci sfdrsindu-se aceastg pricing dupes a
nostrg vonatg, spitalul zidindu-se de catra
Domnia me, lugnd de la luminatele beizad.ole
Biserica Hertii cu tote a be sale, am dat'o da-
nie la acest not spital, in locul partii acel din
Hotgrniceni, bine voind Domnia me, ca sa
si mai inmultim folosinta acestei miluiri, ce
dintru inceput s'at fost fgeut de fericitul plt-
rintele Domniel mele, ai se'l ai mai inlesnim,.
de la Ice carat si fArg, de amestecgturg, i slo.
bod, cu putintg a se spori, cu ajutorul iu -
bitorilor de D-zet $i de bungtAci, ci prin grija.
ai silinta a epitropilor Sf. mIngstiri ci a Bpi-
talului. Intru acest fel arum cu ajutorul luT
D-zeU sfarsind i zidirea spitalului ce s'an fost
cugetat atunce de fericitul Domnil pgrintela

www.dacoromanica.ro
-35
Domniei mele gi parintescul dar ce s'aa lost
fgcut la acel spital mai sporindul gi inteme-
indul prin chibzuiri gi dare de mai mult ye-
nit intru incredincarea maT euviincioasa, deose-
bita cggtigare gi mar cu folos.
Aductind inaintea Domniei mele pe D-loru
epitropiT Sf. Spiridon, gi dandule in manile
D-lor sale einei spre-zeee mii lei dintru a nOstra
Domneasca camarg, pentru zidirea a acestul
nal spital, 5i oranduind ca sa, fie D-lor pur-
-Mori do grip, la zidire, gi epitropT aT acestul
spital, am dat la D-lor gi hrisoavele gi alte
scrisorI a bisericiT Hercii, (land gi stIpanire a
acestei bisericT cu toate averile gi veniturile
sale, gi poruncind sa, porte de grip, pentru
buna orandueala a bisericeT precum se cade,
gi pentru maT inbunatatirea acaretelor gi pen-
tru sporirea gi strgngerea veniturilor, ca se fie
pentru cele trebuinciose a acestul noa spital,
gi D-lor luand aceasta, bung vestire, gi primind
aceasta facere de bine gi purtare de grijA a
zidirir, aa gi inceput cu mare sirguintg §i
ravng ; Drept aeesta puind in oranduealci, ce
s'ati aratat tate aceste de mai sus, am dat gi
acest al nostru Domnesc hrisov, prin care in-
tgrind, gi intemeind, dgruirea ce s'ail facut mai
inainte de fericitul parintele nostru, gi cea de
cat % Domnia me cu sporire din bun cugetti
spre schimb ; hotgram ca biserica Heqii cu
toate ale sale, (afar/ de mortasgpia Focgani-
lor) care mai nainte s'ail fost pus zglog, de
D-sa Mihai Sucul VV. la numitil negOtorT
Apiczade gi Pencovici pentru banil ce era lu -

www.dacoromanica.ro
36 --
minarea sa datorio, §i apoT Wan rescumparat
do luminatele beIzadele, fra0).. yi fiul Domniel
mele, prin ajutorul ce le-am dat Domnia me,
la plata, datoriilor &IAA acel' neguVitorY, Si fg-
cAndu-se cg§tigare a lumingrilor sale, iar a-
cum prin schimbul pgiIii din flotgrniceni, vi-
ind la stgpgnirea spitalulul ce s'ati ziditu de
egtrg, Domnia me, in Sf. mangstire a Sf.
Spiridon, A ailag de acum inainte a fi supt
stgpgnirea acestei Sf. monastiri, ce are in-
tru a sa cuprindere spitalulu, stgpgnindu-
se dupg economia §i orandueala epitropilorri
Sf. Spiridon §i a spitalului, de cgtrg cari are
A se aleagg, eel dupg vremi egumen, sari pur-
tgtor de grije la aceastg, bisericg. Iar cele in-
fiincate aca,returI ce are numita bisericg a Hercii
acum, sunt aceste ce mai jos se scriti.
a) Tot locul pe care A afig zidirea biseri-
cei Si toatg, ograda ce este trebuincioas1 pentru
ingroparea moqilorti, datil danie de reposat.
Logof. Georgie Ghica, la anul 1795 Ghenar 18.
b) Trei case, a,decg, dou6 pe locul reposat.
Logof. Georgie Ghica, dgruite find de alth
spre pomenire, ear una aprOpe de bisericg,
care este §c616, §i facutg, cu cheltueala bisericei.
c) Una dugheang, micatoare pe roate.
d) Venitul de la rufetul ciobotarilor ce s'at
data danie de insu§i acest rufetri.
e) Pat/ru sute lei mild pe an din rgsurile
ganilor gospod, care A iea de douii on pe an,
adecg jurnatate la 1.,f. Georgie, §i jumgtate la
Sf. Dimitrie, cu hrisov al preluminatului Mihal
Sucul VV. din anul 1795 Julie 28.

www.dacoromanica.ro
37

f) Mortasapia de la targul Tuzora of ti-


nutulti Orheiului, prin carte gospod tott a a-
cestui Domn, si tot dintru acel an, August 2.
g) Doue"--cleci leT pe toata, luna de la carva-
saraoa vAnaii gospod pentru fAcliT, unt de-lemn
si taniAie la bisericil, si una sutA cincT-1;leci
leT la 4iva hramului bisericei, lurindu-se de
la camara gospod din ven;tul OcneT, si 20.
doui4 EecT scutelnicT poslusnid bisericei, si inca
al scuteascA de va ave trei dugheni $i dou6
cArciume in tN,rgul Herch, earl, cu hrisovula
acestui Domn din 30 Iu lie, tot aceluT anti.
h) Doza; (led salase de tigani, cu hrisovulu
acestui Domn din 28 Septemvrie tot a anului
aceluea.
i) Mortk'sApia de Ia targul FolticeniT prin
carte gospod tot a acestui Domnri din anulii
1795 Glienarie 7, care intru acest anti S'itii van-
dut trey sute lei pe anti.
j) Mort4sapia targului Dorohoiului prin car-
te tot a acestui. Domn, din 17 Ghenarie, tot a
acelui anti.
k) MortAsApia tArgului KisinluIul la tinut.
Orheiului, prin cartea totO a acestui Domn, de la
18 Aprilie, tot a acelui anti, $i s'aii vandut intru
acest an in sese sute cincT-4Pci lei.
1) Mortasgpia tgrgului Stroestii, prin cartea totti
a acestui Domn, din 5 April, totti al acestui an.
m) Vatra tArgulm Dorohoiului cu tot veni-
tul ce are de 0, Tea venit, dupN, cum si de la
alte tIrguri. ce s'at randuit la alte obraze, de
eItrA, alts luminati Domni, datI earl prin cartea
a acestui Domn din 14 Aprilie tot al acestui

www.dacoromanica.ro
38

an, care impreung cu mortgsgpia tot a aces tiff


tgrg s'ail -vgndut aeum drept una mie lei intru
an an, iar mosia Vgrvul egnipului, cu toate
cg s'ati fost dat Janie Ia aceasta bisericg de
numitul Domn prin hrisov, dar s'ail sters din
numeral averilor bisericei, pentru ea pe urma
pornind jaloba D-lui Stoln. loan Chescu pen-
tru aceasta movie, si facandu -se judecata s'ail
aratat prin anaforaoa D-lor sale veliOlor boon,
scrisa din anul 1795 Decemvrie 12, si intarita
de Domnia sa Alexandra Ioan Calimah VV.
si iar prin hrisovu1 Domniei sale din anul
1798 Aug. 10 se arata ca numita movie, este
dreaptg a d-sale Stoln. loan Chescu, iar nu
Domneasca.
n) Dou6 sate lei din Ocng, prin hrisovulti
Domniei mele din anal 1803 Noemvrie 2.
Si din toate aceste aratate, &led, mortasapii,
si Tgrg. Dorohoiului, si din Ocna, din vamg,
i din rasurile -tiganilor, intr'acest an eurggtoriii,
s'ail fgcut suma venitalui, dou6 mil' noun sate
patru-deci lei ; drept aceasta hotgrgm si inta-
rim Domnia me, ca toate aceste co s'at po-
menit a Bisericii Hertii, sa fie spre ajutorulil
si trebuincioasa cheltueall a bolnavilor ce vor
fi in spital. Poftim si pe eel' ce vor fi in urma
astrg luminati Domni in scaunul Domniei a
acestel -cell:, 'se bine voeasca a da aceasta mild,
la acest spital ajatorind ighemoniceste, si spri-
jinind toate aceste, ca se ne invrednicim toci
inpreung Dumnezee§tilor resplgtiri. Spre a-
ceasta am dat acest al nostru Domnesc hri-
sov, cu eredinta a insumi Domniei mele Nof

www.dacoromanica.ro
39

Alexandru Constantin Muruz VV. si a prea


iubiii fiilor Domniei mele Constantin VV., Di-
mitrie VV. $i Nicolae VV. asijderea $i cre-
dinp, Preosfincitului Mitropolit al Mold aviel
Chirio chir Veniamin, a iubitorilor de Dum-
nezeii, chir Gherasim Episcop Romanului, chir
Meletie Episcop Husului, $i a D-lor sale ye-
litilor boerT aT Divanului, D-lor Costachi Ghica
vel Logofet de taxa de jos, i Joan Razul vel
Logof. de -taxa de sus, i Nicolae Bale vel Vorn.
de .cara de jos, i Alexandru Ianculeo vel Vorn.
de vara de jos, i Gavriil Conache vel Vorn. de
ara de sus, i Dimitrie Sturdza vel Vorn. de
Cara de sus, i Dimitrie Ghica vel Vorn. al ob-
stieT,i Alecsandru Maurocordat Hatman, i Luca
vel Post. i Nicolae biv vel Post. Epistat cAmareT,
i iordachi Roset vel Vist. i Alecsandru Baps
vel Aga, i Grigorie Ghica vel Vornic de A-
prozi, i Dimitrie Bogdan biv vel Spat. Epis-
tat comisieT, i Neculae BalsT vel Spat., i Va-
silie Roset vel ban, i Neculae Dimache vel
Caminari, gi credin0 tuturor boerilor Domniei
mele a marl si midi, ca se fie de incredintare
si de vecinica inthritura.
Scris'sau acest hrisov in scaunul Domniei
mole in cel de D-zeti pg,zit orasti al Iasului, In-
tru al doilea an al Domniei nOstre al doilea,
la anal de la Hristos 1804 Mai 15.
ISigilulii Dom-
Net Alexandru Muruz Voevod. nescii cu enurti
de matase si cu-
tic de nrgint.
Contra sernnht
lordachi Roset Vel Visternic.
www.dacoromanica.ro
40

Salt trecut qi la condica Visteriel


(semnat) Constantin Veisa Medi nieeriti.
b N13. Se insanmil D pre indreptare. tit la pagina 28 ridul 97 a aeeetui
N3,1'1.1161 11 u eau.,a ra e'au 1'up..i,i1 au brretlaIa, dirandu--,e .,acesta-
n le a d. , artea" ; ear la pagina 31 la randul 11, in loci de 3,07 lei, bri.
eitiaril 2led lei.

Originalul acestui lirisovu, se pastreaza intre documentele Epitro-


pie! 8pitalelor 1f. Spiridon din Ialr, de male Pam Mat spre pa-
blicare. Acest Raft nu pre recomanda pietatea Domnitorilor Fe-
nrioti, care nu aveau nimica sacra, numat ea sfeo ajungi do-
rintile lor ; credem ea 'lime uu va aproba ca nn Donut ortodox,
nu vinda pentru ban! o biseric erm?tina.
1711. C.
* *

DOS/111E1,E JUDEGATORESCI
Din imprejurari, ne-am procurat ceva
notice i despre dosarele Arhivei Statului
din Ia§i. Socot ca void face un serviciti
acelora ce dupd timpuri vor voi a se ocupa
cu ramura judecatoreased ; de aceia void
publiea Condica abecedara No. VII a
Dosarilor din 1833 ; raportul la Sfat
tului Statuhul ;
No. 13 din 19 Ianuarie 1844 a Arhivis-
Actele adunate in Arhiva Statului, de la
1832 §i pana la 1 Iulie 1849, cum §i
Tabloul general de toate

Memoarul pentru totalul Actelor depuse


in pastrarea Arhivei Statului, de la 1
Ianuarie 1832, §i Nina la 8 Decemvrie
1856.
---,v1Pfkftful
www.dacoromanica.ro
CONDICA ABETEDARA

Pentru a sluji la impartirea Delelor, in ramul


judecatorescu, dupd inratundirea facuta la
anulit 1833.

A.
No. No. del ei
1 Ada§enii. tinutul Doroloi, ocolul Bk,,ati 31
2 Avritmenil . . . 32
3 Agaftonu schit tont. Boto§ani ocol. Satnii 8
4 Albe§tii . ocolul Stefane§ti . 13
5 Andrie§eni . ocolul Jijiei. . 27
6 Arghire . tinutul Su :evei ocol. qomuz. 23
7 Agapiea . ocolul Cracaulu. . 3
8 Aima§ul . , . 23
9 Ajudenii . tinutul Roman ocolul Mol-
dovii de Sus. . 38
10 Arame§tii . ocolul Moldovii de Jos . 30
11 Avere§tii . ocolul Siretului. . 11
12 Arita cu Giurtenii . . 32
13 Ardeoani . tin. Bacau ocol. Taslau Sara 15
14 Albile. . ocolul Trotu§ului . 20
15 Agiudu-Veclut tinut. Patna oc. Racaciuni. 15
16 Angale§tii , . . 20
17 Avrame§t . bout. Tutovei ocol. Simila. 4
18 ArmMenii ttnut. Vaslui ocol. Sacovum,
. 7
19 AverWi . ocolul Prutului . 15
20 Arma§enii . ocolul Racovei . 5
21 Albe0i . . . 24
22 Albeltii . tin. Iitc,1 ocol. Carligatura. 23
23 Aron-Voda . ocolul Copoului . 13

Agiadul-Targ tinutul Put : ei

www.dacoromanica.ro
42 --

No .
B 1s7 o d el e i
1Buda de sus. tinut. Dorohoi ocol. Herta. 6
2 Buda de jos. . . 10
3 Bece§tii . . . 12
4 Balintii, Odaea. ocolul Prutului . 14
5 Bivolu lui Bal§ . 25
6 Bivolu lui Paladi . 26
7 Bivolu Penoaiei . 27
8 Bajura Ghicrti . 41
9 Bajura lui Ball r . 42
10 Borcle§tii Odaea, ()cob' Ba§eului 10
11 Bunenii . 17
12 Bunenii Odaea. . 18
13 Bratenii . . . 20
14 Borole . . . 33
15 Brae§tii Kavacului ocolul Ko§ulei . 25
16 Br4e§tii Emandioaei . . 26
17 Buhaiul . . 38
18 Brosettutii . . . 39
19 Bere§tii . ocolul Berhometele . 13
20 BotKanita . . . 18
21 Bitlile§tii. . . . 22
22 Burdujeni eat, tinut Botoptni, ocol. Siretului 3
23 Bursucenii . . . 11
24 Baloc6nii . . . 13
25 Brehue§tii . . . 29
26 Bucecea . . . 34
27 Botooanca Odaia lui Manoli, ocol. &dna. 7
28 Biieenii, tinutul Boto§eni, ocolul Sitnii. 12
29 BatrAneqtii . . . 21
30 Buzenii . . . 23
31 Balo§enii . . . 25
32 BotOanca Vornicul lialimah . 31
33 BatrIne§tii'. Odaea, ocolu tefane§tii . 5
34 Babicenii H erescului . . 14
35 Babicenii lui Gherghel . . 15
36. Buhiticeni . . 18
37 Bivolarii Odaea . . 24

www.dacoromanica.ro
43 --
No. 11o. dein
38 BAriinestii . . 28
39 Brostenii Lidoaei . -
29
40 Bobulestii . . . 32
41 Badautii . . 33
42 Brandestii PitAresei, ocolul Harlaului . 3
43 Brandestii Kristei . 4
44 BrAndestii reutuld . 5
45 Brandestii Veliscului . 6
46 Baznoasa ocolul Jijiei 4
47 Buimacenii . . 6
48 Brostenii . . 24
49 BascAcenii . . . 35
50 Basclicenii lui Mortun . 36
51 Badaraii . . 41
52 Brostenii si Ilolda, tinut. Sucevei ocolui
Muntelui . - 3
.53Borca si Socii. . . 6
54 Bistricioara . . 13
35 Buhalnita tinut. Sucevii, ocol. Muntelui 16
56 Baia si Bogata ocol. Moldovei . 5
57 Bogdanestii,
38 BorOia . 11
59 Birastii . 19
60 Brusturii. . . 24
61 Blebia . 31
62 Buciumenii ocolul Somuzului . 7
63 Blageltii si Fantana Mare. 9
64 Basarabia . . . 22
65 Bratenii . . 30
66 Bunestii . . . 40
67 Boiste ocolul Kraciului . . 6
68 BAltatestii . . . 17
69 Bodestii Precistei . . 25
70 Bargaienil . ocolul Siretiului . 7
71 Bourenii . . . 15
72 Bretestii . . . 33
74 Bicazul . Pipirigu, tint Roman ocol
Pietrei . . I
71 Bistrita qi Plopusoru . . 7

www.dacoromanica.ro
- -44
No.
____
No. dele
7o Bote§tii . . 23
76 Bote§tii ocolul Fundu Tashiu . 12
77 Balanul . . . 18
78 Bilrle§tii . . . 22
79 Bete§tii . . . 23
80 Bliige§ta . . . 25-
81 Btticanil . . . 29
82 Bor§a§tif, tinutul Roman, °cola]. Moldovii
de sus . . 4
83 Bargloanii . . 11
84 Balane§til . . . 14
85 Bozienil . . . 16
b6 Bude§tii Chichi. . . 17
87 Botqtil . . . 27
88 Brtlose§til ocol. Moldovii de jos . 1
89 Bircul . . . 7
90 BranWeniT . . . 12
91 Bogze§tii. . . . 13
02 Butnare§tii . . 15
93 Bahna §i Urzicil . 29
94 Bro§teniT Si TutcaniT . 32
95 Bra ocolul Siretului . . 5-
96 Brateqtii cu Cotunurile . la
97 Bologe§tii . . . 14
98 Batrane§tii de sus . . 22
99 Batrane§tii de jos . 23
100 Bradul skitu . 21
101 BuciumiT . . 31
102 Bahu§a . . 35
103 Bace§t1 . . 36
104 Bozienil . . . 38
105 BAlorstiT . . . 44
106 BAnA§enii tinutul BacAu, ocolul Tazleu-
Sarat . . 2
107 Bucge§tii . . . 16
108 Base§til ocolul Bistritei . . 1
109 Bo§otenii tinutul Bacaului ocol Bistritei . &
110 BaratiI . . 15
111 BereViT . , .
99

www.dacoromanica.ro
45 -----

2bo. No. delei


112 Berbincenii ocolul Fundu-Racittaului . . 4
113 Bogcliine§tii . . 12
114 Buhociul . . . 15
115 Budeltil . . . 31
116 Bogdane§til ocolul Trotwlui . 7
117 Ba !ma . . . 8
118 Borze§tii . . . 16
119 Brite§tii . . . 19
120 BarsAnestii. . . 21
121 Berzuntul . . . 23
122 Berestii . . . 25
t23 Balaneasa ocol. Siretului . 4
124 Bratila de sus . 7
125 Bratila de jos . . 8
126 Bibire§th ocolul Berheciului . 3
127 Bili§e§tii . . 10
128 Baloteltii . . . 34
129 Buciumul tinut. Putnei, ocol, Ricilcium 2
130 Bogdana . . . 3
131 Boi§te . . . 5
132 Berefltii . . 9
133 Bo§cana . 16
134 Burghioaia . 17
135 Mica . . . 26
136 Buciumenii ocol. Zeletinu . 12
137 Buda . . 15
138 BAlAne0i1 . . 22
139 Boce§tit . . 24
140 Birsa§ti ocolul Vrancei . . 3
141 BAloteqtii ocolul Gaxlilor. 31
142 Batine§tii . . . 36
143 Brani§te ocolul Tecaciului 17
144 Buda . . 20
145 Blitniasa . . 26
446 Bizice§tif . ocolul Milcovului . 6
147 BiliepT . . . 18
144 Bahnele de jos. . 26
149 Bote§tii . . . 33
150 Blanzii tinut. Covurluiului ocol. Corodu 17

www.dacoromanica.ro
46

No. No. Mei


151 Bratulesth . . . 18
152 Borodestii . . . 23
153 Baniasa ocolul Prutalui . . 2
154 Bursucanii . . 7
155 Balenii . 18
156 Mute stil . . 34
157 Berestil . . 3e
158 Branestii . . . 42
159 Bares ocolul Si retului . 2
160 BlAjerii . . . 7
161 Bucestii . . 10
162 Belciugul . . 21
163 Blehunii . . 26
161 Brehoaia . . . 28
165 Branca ocolul Lozovii . 6
166 Braniste . . 9
167 Barbosa . . 12
168 Bolbocenii Vtuut. Tutovei ocolu Simile]. 6
169 Bahtesti . . . 18
170 Bercestii . . 21
171 Bogdana . . 27
172 Buda . . 32
173 Bogdauesti ocol. Barladului 5
174 Bdahoiu Cotuna . 8
175 Borastii sloboziea . . 17
176 Bogdanitoae . . 20
177 Barbosii ocol. Elanului 18
178 BasAstii . . 22
179 Bozia . . 29
180 Berzunii . . . 32
181 Bumblita . . . 34
182 BWstii ocolul Tutovei . 7
183 Bacanii . . 32
184 Banca ocol. Zorieuii . 4
185 Brildiestii . 10
186 Bursucanul Odaiea 18
187 BCtlAbanev:ii 19
188 BAloqestii . 23
189 Bursucli . . . 28

www.dacoromanica.ro
47
No. No. delei
190 BArlale§tii tinutul Tutovii, ocol. Prat . 11

191 Blatrt§ti . . . 21
192 Bogdane§tii . . 26
193 Bor Wil cu Cotunurile, 1,inut. Vasl. oc. acov. 30
194 Billo§e§tii Popauti ocolu Ribrico . 11
195 Balo§e§til" Voineti . . 12
196 Buhae§tii de sus . . 14
197 Buhii.e§til de jos . . 15
198 Butucariea . . 21
199 BOrOWt,1 . . 27
200 Bodesti . . 2R
201 Bo.toae. . . 37
202 Beria§a . . . 38
203 13( u§orii ocolul Prutului . . 12
204 Bra& ce stii . . . 18
205 Bota§tii . . . 19
206 Buneltii . . 20
207 Bohotinu . . . 29
208 Bogza . . . 31
209 Bro§tenii r Araul Boului, ocolul Racovei 13
210 13.aletii . . 26
211. Barzii§tii . . . 30
212 Baltenii . ocolul Vasluetu 7
213 Brodocul . . . a
214 Baba-r6. . . . 11
215 Burgbele§tii. . . 14
216 Bahnari . . . 16
217 Bustqtii Brani§te tinut. Vasl. °cold Vaslue-018
21g Bane§tii ocolul Crasnei . . 1
219. Baltatii .. . . 3
220 Brotenii . . . 23
221 Bude0i . . . 29
222. Boble§tii tinutul 41 , ocolul BEI hluiulo i 11
223. Buclnia . . . 18
224 Belce0ii . - . 24
225 Bglo§iines,stii 27
226 Bracenii . . . 29
227 Bulbocanii ocolul Turiei . 8
228 Boqii . . . 21

www.dacoromanica.ro
48
No. No. Mei
229 Bratulet;tii ocelul Ckrligaturei . 6
230 Boghicia . . 9
231 Braestii . . . 17
2'32 BArletii ocolul Copoului . 1
233 BlAndetii RatiA§,e . . 28
234 Baltenii . . . 29
235 Buruene§tii . 35
236 Bacaloaea . . . 38
237 Bojala ocolul Stavnicului . 1
238 Budcstii . . 11
239 Baciul . . . 15
240 Bogdane§tii . . 20
241 Barnova ()wild Corodului . 6
242 Buciuma . . . 20
243 Bumboteqtii . . 28
244 Bere§tii tinutul E0', ocolul Brani§tei 29
1 . Botosani TArg . . tinutul Botoanii
2. Burdujed TArg
. 3. Bucecea TArg
4. Buhuioaea Targ, tinutul Romanului
5. BacAul Targ, tinutul BacAului
6. Barladul, tinutul Tutovei

--Vr
1 Vladenii tinutul Dorohoiu, ocolul Ba§Aului 7
2 Vicolenii razi§i . 13
3 VlasAne§tii . . . 23
4 Volovitu lui Boldi§or . . 38
5 Volovatu lui Lupascu . . 39
6 Vornicenii ocolul Coollil . . 10
7 VAcule§tii . . . 30
8 Vfildenii ocolul Berhometile . 4
9 Verpoli . . . 20
10 Vorona lui Krupenschi, tinutul Botopni
ocolul Siretiu . . 19
11 Vorona lui Lnpa§cn . . 20
12 Vorona Posluquicii MAnAstire . 21

www.dacoromanica.ro
49
No. No. delet
13 Vorona lui Mustiatft . 22--
14 Vorona Schitu . . 23
15 Vladenil . . . 31
16 Vitorenil ocolul teffi.nek.tiT . 8
17 Vicolenil . . . 23
18 Vladeni1 ocolul HArlitulut . . 13
19 Vanatorii Nearntului tinutul Sucevel o
coin! Moldovel . . 28
20 Valea Glodulul °calla Somuzulul . 35
21 Vultureatil . . . 37
22 Varaticul ocolul CracAuiuI . 1

23 Verkeni1 ocolul Siretiulul . . 18


-24 Volintire§tii . . 29
25 Ver§ti§tit, tinutul Romanultil ocol. Pieti ei 16
26 'VAnatorit Pietrei . . . 25
27 Vadurile . . . 30
28 Veenil MoreniI tinutul Romanului ocol.
;

Moldovel de sus . . . 22
29 Vladenii ocolul Moldovei de jos . 3
30 Varlanul . . . 6
31 Vovrite§tii ocolul Siretiului . 41
32 Vasite§tii tinutul Baal', ocol. Taslau Surat 21
33 Valea mare ocolul Bistritei . 9
34 Valea Seca . . . 10
35 Vedelenii cu cotunurile,ocol. fundu Racatbului 19
36 Vdorenii . . . 28
37 Ver§a§tii ocolul Trotu§ului . 24
38 Vidra§cul ocolul Siretiului . 1
39 Valea-Sacti . . . 1:1
40 Val ea-Rft . . . 27
41 Valenit ocolul Berheciului . 4
42 Vultureuii . . . 29
43 Vizantia de sus tinutul Putnei ocolul
Raciciuni . . . 29
44 Vizantia de jos . . . 30
45 Varnita . . . 35
46 Valea-Setrei ocolul Vranti . 18
47 Vidra . . 22
48 Volopanii . . . 24
VOL VIII AL URICARULU C. 4

www.dacoromanica.ro
50 --
No. No. delel
____
4i-i Vitanestii de sus ocolul Grade lor . 26
50 VitAnestii de sub MAgurA, . 27
51 Vizure§tii ocolul Tecuciului . 6
52 Valea-RA . . . 33
53 Vadat Turcului ocolul Milcovului . 12
54 VanA§Astii . . . 35
55 Vizurenii tinutul Covurluiului, oc. Corodului 24
56 Virlezul ocolul Prutului . . 9
57 Vulturenii ocolul Siretiului . 8
58 Vulturul . . . 14
59 Vadul-Ungurului ocolul Lozevii . 15.
60 Voine*tii tinutul Tutovei, ocolul Simi hi 2
61 V1 Adqtii ocolul Barladului . 3
62 Valenti . . . 22
63 Viltot es tii . . . 23
64 Vitcattil ocolul Elanului . . 24
65 Vicolenii . . . 30
66 VulpA§Anii ocolul Tutovei . . 29
67 Valea-lungA ocolul Zorlen i . 9
68 Vindereii . . . 15
69 VAdenii ocolul Prutului . . 33
70 Vulturenii tiuutul Vasluiului oc.Ribrico. 13
71 Valea- RA . . . 40
72 Valea Silistii ocolul Prutului . 11
73 Valea CAnipiX ocolul Racovei .12
74 Valea Oanii . . . 16
75 Valea lui Bosie ocolul Crasnei . 9
76 VAseanii tiuutui Esii, ocol. Bahluiului . 7
77 Viagula . . . 23
78 VlAdenii ocolul Turiei . . 22
79 Vladtmira lui Ciornel . . 37
SO Vladinaira lui Savin - . 38
81 Voine§td ocolul Stavnicului . 2
82 Valea AdaucA, tinutul Ali, ocol. Stavnicului 14
83 Vor ove§tii . . . 17
84 Vocoteatii . . . 18
85 Visanul ocolul Codrului . 3.
86 Vladicenii . . . 22
87 Valea Satului . . . 36.
1 Yasluiul tArg, tinutul Vasluiului . a

www.dacoromanica.ro
51
No. No. deler
Cif
1 Godine§tii. tinutul Dorohoi ocol. H.ertii 11
2 Garbenii ocolul Prutului . 16
3 Ghitcautii . . . 18
4 Gherenii Pithresei ocolul BaViului . 30
5 Gherenh Curtoaei . . 46
6 Giuriana ocolul Co9ulei . . 21
7 Goroveil schit . . . 27
8 Grime§tii ocolul Berhometele . 21
9 Grigorenii tinutul Boto§ami, ocol. Siretiului 8
10 Gorbilnektii ocolul Sitnii . . 36
11 Guranda ocolul Stefane§ti . 27
12 Gistrbectii ocolul Jijiei . 12
13 Gilurenii lui Donim . . 38
14 Galu tinutul Sucevei, ocol. Muntelui . 12
15 GAine§tii ocolul Moldovei . 1
16 Gra§ii . . . 33
17 Gulia ocolul Somuzului . . 25
18 Grumtait§tii ocolul Cracaului . 15
19 Gliindaoanii . . . 18
20 Ghircina tinutul Romanului, ocol. Pietrei 10
21 Gore Doarnnii . . . 29
22 Gura vAii . . . 32
23 Go§manii ocolul Fundu Taslaului . 4
24 Ghigoestii ocolul Moldovei de sus . 10
25 GherAe§tii . . . 31
26 Galbenii . . . 34
27 Ghldintii ocolul Siretului. . 9
28 Glodenii tinutul Romauului, ocol. Siretiului 21
29 Grigorenii tinutul Bacaului, ocol. Bistritii 4
30 Glodurile lui Konachi ocol.fandu-Ricatiului 25
31 Glodurile lui Butez . . 26
32 Grozrt§tii ocolul Trotutplui . 9
33 Gropile ocolul Siretiului 11
34 Ghitanii . . . 23
35 Giin§tenii . . . 24
36 Gherdanul °Mu] Berheciului . 12

www.dacoromanica.ro
52
No. No. dela
37 Grad e§tii 23
38 GhilAvestii 25
39 GAiceana . 26
40 Gitivituestii . . . 40
41 GAurile tinutul Putnei, ocolul Vranci1 . 17
42 GAtt*ii ocolul Gide lor . . 30
43 GrAhAsa§tii ocolul Tecuciului . 30
44 Galbenii . . . 32
45 Goharul . . . 35
46 Gugestfl ocolul Milcovului . 28
47 Grozastii . . . 36
48 GhidigeniI tinutul Covurluiului oz. Corodului 8
49 GA4esti1 . . . 29
50 Gornestii . . . 33
51 GolAsAii ocolul Prutului . . 30
52 Gura-Ezerulal tinutul Tutovei, ocol. Simi lei 15
53 GA1tAstil . . . 19
54 Gura-Idriciului ocolul Barladului . 25
55 Gura-PAhniI tinutul Tutovei, ocol. BArladului 30
56 Grumazoaea ocolul Elanu lui . 8
57 Gus [Wulf . . . 12
58 Gura-Similii ocolul Tutovei . 28
59 Ghikanii . 36
60 Ghermane§til ocolul Zorlenif . 2
61 GrAjdenii . . . 11
62 Gibartenil . . . 25
63 Ghiroasca skitu . . 27
64 Grozasta . . . 30
65 Gagestil ocolul Prutului . . 2
66 Gane§ti . . 18
67 GrApenii . . 20
68 GolAia . . . 24
69 GAurenil tinutul Vasluiulul ocol. Sacovef 4
70 Griestil §i Kotunu . . 15
71 GlodeniT-GAndulul . . 19
72 GAunoasa . . - 24
73 GlodeniT-Cuzei ocolul Ribrice - 8
74 Gofenil . . - 16
75 Ghergheleul . . - 32
www.dacoromanica.ro
53

No. No. delei


76 GArmanesti1 tinutul Vasluiului ocol. Prutului 24
77 GrozestiI . . . 37
78 Gura-Bohotinuld . 40
79 Ciircenii ocolul Racove . . 3
80 Golgofta schit . . . 10
81. Go Ulla . . . 19
82 Gugestil tinutul Vasluiulul, ncol. KrasniI 11
83 Gugia tinutul Esii, ocolul BahluiuluI . 20
84 Gropnit.a ocolul Turiel . . 9
85 Gropnita si Fora§til . . 10
86 Giurenil lui Be Hunan . . 26
87 Gaurenil Gheucal . 27
88 Goestil ocolul Citrligaturel . 11
89 Gura-SIrcA1 . . . 19
90 Ganestif . . . 20
91 Gitureuil-Socolei ocolul Standen lul . 24
92 Grajdurile ocolul Corodulul . 35
93 Goraestif ocolul BranisteI . 3
94 GoruniI . . . 11

1 Galatii tirg tined Covorluiulul

1=0
1 Dlimileuil Buznil tinutul Dorohoiuld ocol.
Pr utuld 2
2 Dtuni lenil 1u1 Murgulet . 3
3 Dami lenil Cristil . 4
4 Darabani1 . . . 22
5 Dragusanir ocolu BOW lui . 1
Durnestil
6 . . 14
7 Dolnicenil . . . 19
8 Dumas Anil Iui Fliondora . . 40
9 Dum Aslinii Odaia . . 41
10 DumAsinil Manolesil . . 42
11 Dumenil ocolu Kosule1 . . 7
12 Dragomanestil . . 18
13 Dertca ocolu Berhometele . 5
14 Dobronithtii . . 11

www.dacoromanica.ro
- 51 -
No. No. dtlei
15 Dumbravenii cu kotunurile tinutu Boto§anii
ocolu Siretiul . . 10
16 DangeniT ocolu *tefAnestii . 19
17 DobIrcenii . . . 26
18 Dracsinil ocolu Harlaulul 2
19 Dra esanul . . 9
20 Delenil . . . 17
21 DrAgAmestif ocolu JajAeY . . 20
22 Durnestil . . 32
23 Damidenil . . 37
24 Dornest ii . . . 40
25 Dornasoru tinutu Sucevil, ocolu Muntelui 1
26 Dracenif ocolu Moldovir . . 2
27 DumbrAvita de sus . . 13
28 DumbraviOde jos tinut. Sucevil oc. Moldovei 14
29 DrAgAnestil . . . 25
30 Dolhestii ocolu omuzuluT . 24
31 Dolhasca si Buda . . 31
32 Dobrenil ocolu Kracaului . 24
33 Dumbravelile . . . 26
34 Davidenii . . 32
35 DrAgusanii ocolu Siretiului . 11
36 Darmanestii tinutu Romanului, ocol. Pietrei 9
37 Dumestii . . . 13
38 Dragomirestii ocolu Moldovei de sus . 8
39 Dulcestii . . . 18
40 Dolgestii ocolu Siretiului . 1
41 Dialul Non tinutul Bacaului, ocol. Bistritii 11
42 DAmienestii ocolu Fundu Racatau . 2
43 Dragomirestii . . . 36
44 Doaga . . . 38
45 DarmaneStii ocolu Trotusului . 1
46 Doftiana . . . 4
47 Dragogestii ocolu Siretiului . 5
48 Delenit . . . 6
49 Dragusanii .
.
. 20
50 Dragestii ocolu 14
51 Damikusa . . 41
52 Damcenii 'luau Putnii, ocolu Zeletinu 19

www.dacoromanica.ro
55 -

1Vo. No deles
5Y Domnestil ocolu Ghrlelor . 1
54 Domnestii lingua . . 2
55 Diocheti1 tinutul Putnii, ocolu Garlelor . 10
56 Dobrinestil ocolu Tecuciuluf . 8
57 Dimaciul ocolu MilcovuluT . 21
58 Diolcetio1 tinutu Kovurluiulul, ocolu Prutului 12
59 Driigusenit . . . 13
60 Dritganestii ocolu Siretiu1M . 1
61 Dracsinil tinutu Tutovii, ocolu S'miliT . 24
62 Delenil oculu Birladului . 4
63 Docolina . . . 26
64 Dolhenii . . . 31
65 DeleniT ocolu Elanulul . . 17
66 Main Mare ocolu Tutovei . 26
67 Drujestit . . . 30
68 Docanil ocolu Zorlenii . . 12
69 Docaniasa . . . 13
70 Daghata tinutul Vasluiului, ocolu Sacovii 1
71 Dumestii . . . 8
72 DrAgestit . . . 43
73 DrtiguShil ocolu Ribrice . 3
74 Dracsinii . . . 23
75 Damugenii . . . 25
76 Thine§th . . . 31
77 Dolhestii ocolu Prutului . . 21
78 Dulubravenii tinutu Vasluiului, ocol. Racovii 4
79 Delestii . . . 25
80 DobroslAvesti ocolu Vasluetu . 2
8t Duda ocolu Crasnil . . 17
82 Davidestii tinutul VahluiuluT, ocolu Krasnit 27
83 Dudestil tinutu Esii, ocolu Bahluiului . 16
84 Draga ocolu Carligaturel . . 18
85 Doroscanii . . . 26
86 Dume§til . . . 31
87 Darjanil ocolu Stavniculu 19
88 DrAgoestii . . , 21
89 Dobrovatul Slobozia ocolu Codrulul 15
90 DobrovAtul . . 27

www.dacoromanica.ro
56

1Vo. No. detel


91 Dumasca Lipoveni . 29
92 Dumasca Moldoveni - . 30
93 Dimitre§til ocolu Bran i§til . 15
1 Dorohoiu Tiizg tinutul Doroholului
2 Dragutanii tinutu Covui luiulut

]B
1 E§itiI din Moblita tinutu Dorohoi, oc. Hei ti 21
2 E§itiI Jul Bosie ocolu CosuIPI . 34
3 Epurenil tinutu BotosAniI, ocolu Stefanesti 22
4 Epurenii ocolu Jijiel . . 25
5 Epurenil tinutu Tutovii, ocolu Zorlenil 29
6 Epurenil tinutu VahluiuluI, ocolu Crasiiii 19
7 Erghicenh tinutu EsiI, ocolu Torii 7
8 Epurenil ocolu Copoulai . 95
9 Ezerenii ocolu Stavn'cu . 16
1 EsiI oras tinutu Eii
J.
1 Joldestii tinutu DorohoialuI, ocolu Bs seulul 22
2 JiiviirteniI . . 35
3 Joidestil tinutu Botosenii, ovolu Siretu 1 24
4 Male tinutu Sucevil ocolu MoldoviI . 6
5 Jirovul tinutu Romanului, ocolu Pietril 19
6 Mesta . . . 22
7 JAvreuii tinutu BaciluluI, ocol a SiretiuluI 13
8 Jarkte tinutu Putnil, ocolu Milcovu . 11
9 Jor esti! . . . 17
10Jorestil tinutu Covurluiului, ocolu Prutul 1
11 Jiigitlia tinutu Tutovii, ocolu Zorlenit . 34
12 Jegorenil tinutu VasluioluI, ()coin *acovil 20

Z.
1 ZahorAniI tinutu Dorohoi, ocolu Basaulal 34
2 Z vor §t9 ocolu BPrhonititcle . 1ti
www.dacoromanica.ro
-57--
No. Aro. delei
3 Zamostia . . . 23
4 Zaicectit tinutu Bote§enii ocolu SetniI 22
5 Zagavia ocolu Har laului . 19
6 Zlatunoaia ocolu Jijiei . . 3
7 Zbere§til tinut. Romani] lut, oc. Fundu TazIna.10
8 &nu 'VI tinutu CovurluiuluI, ocolu Corodului 32
9 Zazenca cu Bolbocoasa tinutu Tutovil, ocol.
Barladului . . . 6
10 Zorlenil Slobozia ocolu Tutovil . 27
11 Zberoaea tinutu VasluiuluI, ocolu Prutului 38
12 Zmpodenii ocolu Vasluetu . 3
13 Zbereui tinutu E§i ocolul Bahluiului . 1
14 ZaholoteniT Scortqti ocolul Turii . 28
15 Zabolotenil Fotil . 29
16 Zabolotenit Jul Bezede . 30
17 Zahorna ocolul Copoului . 17
18 Zahorna Ritzapsca . 18
19 Zania Bra§ovanului ocolu Codrului 18
20 Zania lui Aron Voda 19

1
1 lbiine§tiT tinutu Dorohoiului ocolu Hertii 32
2 I§novatul ocolu Prutului . . 33
3 Ivancautii . . . 39
4 Ikimeaii Pitaresil odaia ocolu BaOului 26
5 Ichimenil lul Pisotchi odaia . 27
6 Iona:puff ocolu Co§ulii . . 22
7 IonaeniI ocolu Berhometile . 12
8 Icu§enil tinutu Boto§eniI, ocolu Siretiulu 26
9 Ioote§tii ocolu Setnil . . 4
10 IonapniI ocolu Stefaneetil . 11
11 Ingilreetii tinutu Sucevil, ocolu Cracaulul 9
12 Ionian ocolu Siretiulul . . 1
13 Itrine§tiI tinutu RomanuluT, ol.. Mnldov.
de sus . . . 15
14 Die§til tinntu Bactiului, oc. Tazien Sarat. 11
15 Ite§tiI ocolu Bistritil . . 23

www.dacoromanica.ro
5$
No. Ivo. delei
16 Ittanil ocolu Fundu Racataul . 32
17 IrestiT de sus tinutu Putnii, ocolu Gftrlelor 20
18 Irqtii de jos . . . 21
19 Ivancestil . . . 35
20 IonaqestiT ocolu TecucluluT . 9
21 lje§tiT ocolu MilcovuluI . . 8
22 Iriasca tinutu CovurluiuIuT, ocolu Corodulul 5
23 Izdi lend Slobozia ocolu Lozovil . 26
24 IbAneWi tinutu Tutovil, ocolu Simi IR . 31
25 IIriciul ocolu Barladulul . 24
26 Ite§til ocolu Prutulul . . 22
27 1patile tinutu Vasluiului, ocolu SacovIT 31
28 Isaia tinutu VasluiuluT, ocolu Prutului 41
29 Iviine§tiT ocolu RacoviT . . 11
30 IvAnite§ta ocolu CrasniT . . 5
31 Ivanestil . . . 30
32 Iosopestil tinutu EA ocolu Bahluiului 31
33 Izvoarile ocolu Copoulu! . 24

I-.
1 KuliceniT tinutu DorohoiuluT, ocolu Hertif 15
2 Kotul Siniheu lui . . 18
3 Kristienestii ocola Prato lul . I
4 Kotul Suhare'ulul . . 6
5 Komtinestil . 7
6 Koncestit . 20
7 Kornestil . 23
8 Kotusca . . 28
9 Krasnaleuca cu odaia . 30
10 Kainicenil . . 35
11 Kuzlaul . . 38
12 lacacenil ocolu Baqeulul 3
13 KalugareniT odaia . 8
14 Kordarenil 1111nAstireT ocolu KosuliT 8
15 KordArenii GafenculuT . 9
16 Karasa . . 11
17 Kotlirga§iT odaia . 13

www.dacoromanica.ro
, 5g ---
No. .1Vo. delei
18 Kostine§til . . 24
19Kobila . . . 33
20 Killine§til ocolu Berhometile . 10
21 Klindectil . . . 25
22 Koracrte§tii tinutu BotqeniT, ocolu Siretului 12
23 Kornit . . . 28
24 KalineWl . . . 33
25 Kucorenil ocolu SetniI . . 1
26 Katamare§tiI . . . 5
27 Kurtqtil . . . 10
28 Kurteqtil Liuzi tinutu Boto§enii, oc. Setnil 11
29 Kt iste§tii - . . 14
30 Koplenil . . . 24
31 Kostectii . . . 32
32 Kucutenil rep§i ocolu Stefane§tiI . 30
33 Kucutenil lui Goian . . 31
34 Ko§ula ocolu HirlauluI . . 1
35 Kopalaul . . 10
36 Kitovenil . . . 20
37 Ko§ugeniI ocolu Jijiei . . 1

38 Kraciunenil . . . 9
39 Kobicenil . . . 16
90 KomAndare§tiI . . . 18
41 Kornul Negru . . . 43
42 Kruce §i Kirila tinutu Sucevii, oc. MunteluI 2
43 Kottirga01 . . . 4
44 Krapaturile . . . 11
45 Kornul . . . 17
46 Kotu B6i1 ocolu Somuzului . 8
47 KftmArzanii §i Mastlicitnarii . 14
48 Komi! . . . 33
49 Kurike§tii ocolu KracauluI 14
50 KracAul Negru . , 19
51 KracAoanii . . . 20
52 Kepul Dialuld . . . 35
53 Kibujii ocolul Siretului . 9
54 Kriste§tiI . . . 14
55 Kozme§tii ca cotunurile tinutul Sucevii oc.
SiretuluI . 32

www.dacoromanica.ro
60
No . No. del e;
56 Konte§tii . . 35
57 Krive§ta Chiral . . 37
58 Krive§tii Pitarestil . . 38
59 Kuejdiul tinutul Roman ulul ocolul Petrii 11
60 Karligii . . 14
61 Kaurciulegti . . 15
62 Konte§tii . . 18
63 Kalul ocolul fundu Tazlaul . 14
64 Kande§tii . . . 24
65 Kftrligul §i Bretcanii ocolu MoldoveI de sus 20
66 Kordunul . . . 34
67 Kuthariul ocolu Moldovel de jos . 2
68 Kotul Vameqului . . 17
69 KuciulatiI . . 22
70 Karnes til. . . 27
71 Karligil . . 2S
72 Klime§tii . . . 35
73 Kotul lui Balan ocolu Siretului . 12
74 Kiliile . . 20
75 Knell . . . 37
76 Krae§tii. , . . 40
77 Kucue§til tinutu BacauluT, oc. Tazlaul Sarat 1
78 Cornitul . . . 13
79 Kornarultil . . . 23
SO Kampeui1 ocolu Bistritii . 2
81 Kaluglira Liuzii . . 12
82 Kalugarii Osebiti tinutu Bacaului, oc. Bistriti113
83 Kalugara mare . . 14
84 KatalestlI . . . 26
85 Kanenil . . . 33
86 KalinefitiI Mtgla ocolu Fonda Racataul . 1
87 Kautuenil . . . 11
88 Kampenit . . . 29
89 Kapnul ocolu Trotuplui . 11
90 Kaiutul . . . 12
91 Karaclaul . . . i8
92 Kucova ocolu Siretiulta . . 17
93 Kiripmil Liuzi . 25
94 Kleja de sus . . 28

www.dacoromanica.ro
61

No. No. delei


95 Kleja de jos . . . 29
96 Kauia ocolu Berheciulul . . 22
97 KolonestiY . . . 31
98 Krae§ti1 . . . 35
99 Kasenul Mitnastirei tinut. Putnii, ocolu
BAciciunii . . . 1
100 Ron tastil . . 8
101 Kopacestit . . 14
102 Kopb.cestii . . 22
103 Korniplul . . 24
104 Kotofane§til . . 25
105 Kampurile . . . 31
106 Komi! ocolu Zeletinulul . . 2
107 Kali thaniasa . . . 25
108 Koza ocolu Vrancii . 9
109 Kolanul tinutu Putnil, ocolu Vrancit . 20
110 Kalimanul . . 23
111 Kilimitne§tii ocolu (+ark lor 3
112 Krucea de jos . 7
113 Krucea de sus . . 8
114 Kucuetii de jos . . 23
115 Kucuetil de sus . . 24
116 Klipicestii . . . 25
117 Kodril Strbilor . . 28
118 Kapototil . . . 34
119 Koasta Lupil ocolu Tecuciulul . 1
120 Kosmestit . . . 10
121 Kucorestil . . . 15
122 KosaVeni1 . . . 34
123 Kilimanestii ocolu MilcovuluI . 31
124 Kaptitanu de jos . . 38
125 Kapatanu de sus . . 39
126 Krive§til tinutu Kovurluiului, oc. Corodulut 7
127 Korodul . . . 16
128 Kar6pce§tii . . . 19
129 Korlomane§tii . . . 21
130 Kotoroia . . . 27
131 Kitue4tif . . . 30
132 Kudalbil . . . 37

www.dacoromanica.ro
62 --
No. No. delei
133 Ka§la Toflil ocolu Prutulul . 5
134 KrAe§tit . . . 8
135 KorniI . . . 17
136 Kuca tinutu Covurluiulul ocolu Prutului 20
137 Kiraftail . . . 24
138 Kirile§tii . . 37
139 Kondra ocolu Siretiutul . 6
140 Kracul . . 13
141 Iidlien1 . . . 16
192 KostieniI . . . 22
143 Kotul Po§tiI SEtrbe§tii °cola Lozovil . 10
144 Kostii . . . 18
145 KosteI Slobozia . . 19
146 Ka§la Ci§melile . . 20
147 Kriste§tii din dial. tinutu Tutovii ocolu
SimiliI . . . 3
148 Kalimane§til . . . 8
199 Kriste§tiI de jos . . 10
150 Korode§tiI . . 22
151 Koste§tit ocolu Barladului . 7
152 Kitcana . . 10
153 Korlate§tii de sus . 12
154 KorlAte§tii de jos . 13
155 Koroe§tiI . 21
156 Kurtenil ocolu Elanulul . . 3
157 Kayla . . . 9
158 Kotm5.ne§til ocolu Tutovii 5
159 Karjftoanil . - 8
160 Kilienil . . - 10
161 Ketrenil . . . 11
162 Kabe§tit . . . 12
163 Koroe§tiI de sus, Vint]. Tutovii, ocolu
Tutovii . . 14
164 Koroe§tii de jos . 15
165 Kotul Podulul . 34
166 Korniine§tii ocolu Prutulul 17
167 Kavadine§til . . 19
163 Karla . . 29
169 Kretana . 32

www.dacoromanica.ro
- 63 -
No. No. dele
170 Koticul tinutu Vasluiului, oc. Sacove1 17
171 Kasette§tii . . . 18
172 Kotunu Moril lui Ciornei . 23
173 Kauesti1 ocolu Ribrice . 2
174 Kazanestil . 6
175 KrAciune§tii de sus . 9
176 Kraciune§til de gios . 10
177 K4r1e§tiI . 22
178 KoditestiI . . 35
179 Korobaenii ocolu Prutultn 3
180 Kircestii . . 6
181 Kotul Arsuril . 22
182 Kozmestil . . 27
183 Ketrosul sau Raduchnenii 30
184 Kovasna . . 33
185 Kozia . . . 34
186 Koltul Kornil . . . 35
187 Kursasta ocolu Racovil . . 2
188 Kosestil . . 17.
189 Kozmestil . . . 26
190 KalugArenii tinutu Vasluiului, oc. Racovil 32
191 KantalArestif ocolu Vasluetu . 1
192 Kornil si Albe§til . , 12
193 Kordenii ocolu Krasni1 . 4
194 Krasnkenii . . 7
195 Kornil Ungari 20
196 Karligatii . 25
197 Kapotestii . 26
198 Kreti4t1I . . 28
199 Karjoae tinutu 14111 ocolu BahluiuluT . 2
200 Kotnariul . . . 3
201 Kostestii . . . 8
202 Krive§ta . . 15
203 Kucutenii . . 28
204 Karnintire§tiI ocolu Turd 15
205 Kaue§til . . . 34
206 Kristestii ocolu KIrligaturiI 21
207 KnsitteniI . . 27

www.dacoromanica.ro
64
No.
20ts KacarAziinii Liuzi . .
No. deld
30
_
209 Kucutenil . . . 36
210 Kogiasca vechi . 37
211 Kogiasca Notni, ocolu Kopoulur . 5
212 Karligul . . 15
213 Kitrnicenil . 30
214 Kiirnicenii . 31
215 KarniceniI . 32
216 Karnicenil . . 33
217 Kh'ndestil tinutu 41, ocolu CopouluI . 37
218 Motu lui Ivan. . . 40
219 Kilia ocolu Stavniculul . 4
220 Korne§til . . 22
221 Kuraturile ocolu Kodrului 9
222 Kotunu CiuruluT . 12
223 Karbunara . . 13
224 Kozmoae . 21
225 KisarAil ocolu Brani§th . 1
226 Koada Stand! . 4
227 Kristestii . . 6
228 KiperestiI . . 7
229 Komarna de Sus . 17
230 Komarna de gios . 18
231 Kostulenil Rotari . . 19
232 Kostulenil G5,1Atii . . 21
233 Kotul Tutorii . . 26
1 Kiiutul Tare', tinutu BacauluI

L.
1 Locovita de gios tinutu Dorohoiu, ocolu
HertiI . . . 2
2 Locovita de sus . . 3
3 Lima ocolu Prutulul . . 10
4 Livenii hi Road . . 11
5 Livenii lui Varnav . . 12
6 Livenii Mitropoliil odaie, ocolu Ba§euluI 45
7 Livenii Giansezului ocolu Coplii . 2

www.dacoromanica.ro
65

No. No Mei
8 Livenil ocolu Berhometele . 8
0 Lozna . . . 9
10 Litenii Ratuuda §1 Korr.ii tinutu Botopuii,
ocolu Siretul . . 16
"11 Leviirda lui VelOu ocolu Setnil . 2
12 Levarda lui Cozmit& . . 3
16 Lehne§tii odaia, ocolu Stefane§t)I . 40
14 Lehi) e§t)T . . . 41
15 Wad ocolu HArlaului . . 23
J6 hama§enii tinutu Sucevil, ocolu §omuzului 3
17 Lamapnil Ciuril . . 4
18 Leucukt'a$ii . . . 113
19 Letcanil ocolu Siretulul . . s
20 Lipovenil Homita §i Matiasa . 13
21 Letcanil tdnutu Romanulm, ocolu Fundu
Tazlau . . . 1.3
22 Lut, a ocolul Moldovei de sus . 313
23 Lunca Onicica nilor ocolu Moldovei de jos 26
24 Luctice§til tinutul Bacholul, occlu Taslu
Sprat . . . 9
25 Leontine0I . . . 14
26 Leurda . . . 22
27 Luncanii ocolu Bistritil . . 19
28 Lete cu Cotunurilo, tinutu Bacaului, ocol
Bristri0 . . . 34
29 Lipova Manil§tirr, ocol Fundu RAcAtaului. 39
30 Lipova Itazaqasca . . 40
31 LitIld§aniT ocolu Berheciulul . 30
32 Lunca Dokil tinutu Putnei ocolu. Itaxlciuni 23
.33 Lespezii ocolu Zeletinul u1 . I
34 Lam nicul . . . 14
35 Larg4enil . . . IS
36 Lb §tiI tinutu Covurluiului ocolu Corodului 3
37 Lie§til ocolu Siretulul . . 11
-.38 Lungociul . . . 18
39 Lozov,a -ocolu Lozovii . . 8
40 Lale§tii .tinutu TutoviI, ocolu Similii . 9
41 Lunca . . . 17
42 Limbae§ti1, ocolu BArladului . 2
VOL. VIII AL TJRICARIULIIL f)

www.dacoromanica.ro
436

N No delei
4:1 Lunt,- stiff ocolu ZorleniI . 17
41 Lutestil de sus ocolu Prutului . 10
45 LuteoiT de jos . . 11
4i1 Lupestil . , . 13
17 Laza tinutu Vasluiulul, ocolu Racovil . 21
48 Lipovet,u1 ocolu Vasluetu . 10
49 Leoesta ocolu Crasnii . . 6
50 Lunca . . . 31
51 Laid tinutu Esii, ocolu Bahluiului . 6
52 Lunganil de sus ocolu Carligaturil . 15
53 Letcanil Vechi ocolu Copoului . 6
54 Letcanil Nuoi §i CAcArazeuii . 7
55 Larga tinutu EsiI, ocolu Copoului . 26
56 Lucenii . . . 39
57 Lucsenil . . . 41
58 Lucenii Sturzil . 42
59 Lunganil de jos ocolu Stavnicului 5
60 Lunca CetrItfq ocolu CedruluI 4
61 Lunca Barnnvil . 7
62 LlizaceniT ocolu Branistii 2
I Lespezil Tdrg, tiuutul Sucevir .
M.
1 Mamornita tinutu DorohoiuluT, oc. Herta 1
2 Mogosestii . . 7
3 MihoraniT . . . 8
4 Molniti . . 20
5 Movila si cotunu Baranca . 25
ti MIA.atutTI ocolu Prutului . 8
7 Milianca . . . 17
8 MAtienil luT Mallon ocolu Das/TWO 4
9 MAtienir GaniI . . 5
10 Ma t ion it Cogalnicit 1 . . 6
11 Mitocul . . . 47
12 NliclAusenii ocolu Cosulil . 12:
13 Mitocul tinutu BotoF,euir, ocolu Siretul 4
14 Milndresra . . . 30

www.dacoromanica.ro
67

1%10. Nu. (tele,


15 Manastirea DoamnjT ocolu Salim 9
16 Manastirenit . . 34
17 Ma§catenit oco.0 §tefanequi 12
18 Mihalasenit . . 38
19 Movila ruptA . . 39
20 Macsutul ocolu HarlauluT 18
21 Mihailiasa odaia ocolu Jijiel 29
22 MoIsa tinutu SuceviT, ocolu Moldovii 10
23 Ma nesta . . . 32
24 Mandl ocolu cunuzulul . 17
25 Mare§til . . . 39
26 Movilen,1 ocolu Siretului . 3
27 Miroslavestil . . . 17
28 IVIitesti1 tinutu Sucevii, ocolu Siretului 19
29 Mogosestil . . . 20
30 Muncelu . . . 22
3I MircestiT . . . 24
32 Miclausenil . . . 26
33 Mitocui Dane§til tinutu Romanuha, ocol.
Pietrii . . 20
34 Mitocul Troita . 21
35 Mitocul Iz voarele . . 24
36 Maritenil Tatarss . . 27
17 Maritenil peste vale . . 28
38 Mitocul Ivanestilor ocolu Fundu Tazlau 2
39 _MAstacanul . . . 17
40 Mastacanul ocolu MoldoviT de sus . 9
41 Margiuenii ocolu Moldovil de jos . 4
42 Mic§unestif . . . 10
43 Mirce§tii . . . 21
44 MisAhanestii ocolu Siretului . 27
4:1 Muncelu Fundu §A§tarulul . 28
46 Muncelu . . . 29
47 MarmureniT . . . 34
48 MAgire§til tinut. Bacaului, oc. Tazlau Surat 10
49 Margineni1Ungurl ocolu Bistri4i1 . 17
50 MArginenil Munteni . . 18
51 MArAstil cu cotunurile ocolu Fundu
RAcataul . . . 27

www.dacoromanica.ro
68
No. No. deler_
52 Mandr*a ()coin SiretuluT . 16
53 Mi le§til ocolu BetheciuluT . 7
54 Magdare§til . . . 20
55 Mele§canii tinutu BacAuluT,oc. Berheciului 28
56 Motoqenii . . . 37
57 Munelul . -
. 38
58 Mare§tii tinutu Putnii, ocolu Racaciun-h 83
59 Movilita ocolu Garlelor . . 12
66 Man6stioara . . 13
61 Muncelu . . 16
62 Micro . . . 39
ii3 Movilenii ocol. Tecuciuld . 12
64 IVIovileni Slobozia . . 13
65 Malurile . . . 22
66 Marin §til ocolu Milcovulu . 1

67 Mcrile Connii , . 4
68 Mirce§til . . . 14
69 Mori le lui Conachi . . 23
70 Mandre$11 . . . 25
71 Matca tinutu Covurluiului, ocol. Corodulul 15
72 Mandreati . . . 34
73 Maci§enii . . . 35
-74 Manastirenii ocolu Prptului . 11
'75- Mastecanii . . . 23
76 Mala§tenii . .- . 33
77 Malurile ocolu Siretului. . 15
78 MAnjena . . . 29
`79 Macsimenii ocolu Lozovii . 7
80 Movila odaia . . . 13
81 Movila Slobozia . . 16
82 Mara§e§til tinutu TutoviT, oc. Similil 5
83 Mice til . . , 23
84 Manzatii RazAmti . , 29
85 Manzatii lui Palade . ,, 30
80 Malke.;.tit ocolu ElanuluT . 19
87 Mu§ata . , . . 25
88 MascureiT ocolu TutoviT . . 2
89 MovileniX . . . 9-
.90 Margiucanii . . . '29

www.dacoromanica.ro
-- 69 -
No. No. delet
91 Miroasa ocolu ZorleniT . 14
92 Manastirea Crucianu . 16
93 Micle§til . . 38
94 MurteniT ocolu Prutulux . 23
95 Martane tinutu VasluiuiuT 00. §acovii . 16
96 Mogo§e§th Slobozia . 29
97 Ma,cre§tiT ocolu Ribrice . 20
98 Micle§tiT ocolu Prutului . 7
99 Mona . . 28
100 MunteneatiT ocolu RacoviT 29
101 MAra§eniT ocolu Vasluetu 6
102 NI MO a §til . 12
103 Muntenii de jos , 17
104 Moara Grecilor 19
103 Muntenii de sus 20
106 Moara Domniasca . 21
107 Moara VoloseniT ocolu Crasoil . 21
10S Movilenii tinutu EsiT, ocolu Bahluiulur . 14
109 MunteniT tinutu Ell'T, ocolu Bahluiului . 17
110 MadArjacu bdaia . . 21
111 Madarjenil . . . 22
112 Moara Prefectului . 32
113 Maldeltii de sus ocolu Tura , 11
114 MAlaeOT de jos . . 12
115 Misestil . . . 13
116 MAdarjacu ocolu Carligaturit . 16
117 Muntenii ocolu Copoului . 10
118 Moara Dancului . . 11
119 Marze§til . . . 16
120 Moine§tiT de jos . . 19
121 MoineqtiT de sus . . 20
122 Movilena . . -. 27
123 Mironiasa ocolu Stavnicu . 8
124 Mogo§eltil . . . 10
125 Mb,njestiT . . . 12
126 Miroslava lui Beldiman . . 23
127 Miroslava GältitäT . . 26
128 Mirce§til ocolu Codrului . . 32
129 Manzate§til FAlfilepT ocolu Branietil ... 5

www.dacoromanica.ro
70
. lt"o. delei
130 MAcAre§tii . 20
131 Morenii . . 23
132 MAnzAteOit Veehi . . 30
133 Medelenit . . 33
1 Moine§til TArg, tinutu BacauluT

N.
1 Novosulita tinutu Dorohoiulul, oc. Hertil 5
2 Nikitenir ocolu PrutuluI . . 29
3 Niculitil Odaia . . 31
4 Nik§enil ocolu Copia . . 14
5 Nik§Anil Cotecu . . 15
6 Novaciul tinutu Boto§enii, oc . Harlitului 25
7 NemtA§oru tinutu Sucevh, oc. Moldovii 29
8 Negrev.il ocolu CracAuluT . 22
9 Negote§til ocolu Siretiului . 2
10- Negule§tii tinutu RornanuluT, oc. Fundu Tazl. 16
11 Nistore§tiI de sus ocolu A)oldovil de sus 75
12 Nistoreqt)i de jos . . 26
13 Negreqtii ocolu Siretiulut . 6
14 Nasoesth tinutu Bacitului, oc. Bistritii 6
15 Nadia . ._ 7
16 NegoeniI ocolu Fundu BacatAuluT . 3
17 Negoe§til ocolu TrotutpluT . 13
18 NaneVil ocolu BerheciuluI . 6
19 Negule§tii . . 11
20 Negrile§til tinutu PutniY. oc. Wench' . 2
21 NistorqtiT . 11
22 Neruja . , , 12
23 Nerujul . . . 25
24 Nicore7til de sus ocolu Tecuciu . 3
25 NA maloa sa . . . 16
26 Nartegtii tinutu Covurluiulur, oc. Corodulul 6
27 Negrileotil . . . 11
28 NAne§tiI tinutu CovurluiuluT, oc. SiretiuluI 17
29 NatnAloasa . . . 24
30 Negretii tinutu Vasluiului, oc. Sacovel . 12

www.dacoromanica.ro
-- 71

No. No aelet
31 .NovaciT ocolu Crasnii . 18
32 Nb.mendriT tinutu Eqil, ocolu Turit . 1
33 Nelipe§tii . . 2
34 Nidienil ocolu Stavnicului 3
1 Niamtu TArg, tinutu SuceviZ
2 Nicore§tA Targ, tinutu Patna
3 Nam Alma TArg, tinutu Covarluiultn

0.
I Oroftiana de sus tinutu Dorohoiulul oc. 1L:rti123
2 Oroftiana de jos . . 24
3 Ora§enii tinutu Boto§eni1, oco;t1 Satnil . 43
4 Oniaga Schitu . 16
5 0 ra§anii Schitu , . 17
6 Oncanii . . 18
7 Oncana Liuzi . . . 19
8 OnteniT . . . 3i
9 Ostopcenii ocolu Jijiei . . 33
10 Orte§tii tinutu Sucevil, oc. 11 uldov I . 20
11 Oglinzii . . . 27
12 Opri§eniI ocolu *omuzulul . 6
13 Once§til . . . 41
14 Oaucea ocolu Cracaului . 16
15 0*lobenil . . . 21
16 Onicenil ocolu Siretiulul . . 10
17 Oantml tinutu Romanulul, ocolu Pietrel 3
18 OniceniT ocolu Siretiulul . 33
19 Wobe§til tinutu Bacaului, oc. Mt:0.1aq! 8
20 Once§tii . . . 20
21 Otalenii . . 22
22 One§til ocolu Trotmului . . 17
23 Ora luI Avram ()cola S111360101 . 2
24 °rap mare . . 3
25 Orbenil . . 19
26 Ote§tiI ocolu litarh ciu'ui I
27 Opritntil . . 36

www.dacoromanica.ro
7'2

No. No. delet.


28 Okenil tinutu Putnei, ocolu Z)letinu . 3
29 Olesestil ocolu Garle lor . . 32
30 Want ocolu TeruciuluI . . 23
31 Orbenii ocolu Milcovulul . 27
32 0 lobestii sat . . 37
33 Ochisastii tinutu Covarluiului, oc. Coro bald 14
34 Oancea ocolu Prutulul . . 59
3i Oasile ocolu Lozovil . i
36 Odaia Manolachi . . 17
37 Obarsenit tinutu Tutovii, ocolu Similii . 26
35 Orguestil ocolu Barladului . 1
39 Ontestil . . . 16
40 OltanestiI ocolu Elanului , 2
41 °talent" . . . 14
42 Obarsenil ocolu Zorlenil . . -8
43 Osestil tinutu Vasluiului, ocolu 5tICOVii 31
44 Oncestii ocolu Ribrice- . . 19
45 Odaia Popti ocolu Prutulul . 11
46 Orm'aseniI . . . 17
47 OlinestiI oda:a ocolu Vasluetu . 4
4B Odaia Volosena ocolu Crasnii . 22
49 Onestii tinutu Esii, ocolu Toil* . 3
50 Oborocenil de sus ocolu Carligtitura . 2
.51 Oborocenii de jos . - 3
52 OtAlenil . . S
:3 Obrij Anil . . 13
51 Osoiul ocolu Branistii . . 16
55 Oprisanii de jos tinutu Esii, ocolu Bran istii 24
56 Oprisinii de sue . . 25
57 Odaia lut Bran . . 31
1 Oena Targ, tinutu Bacaului
2 Odobe§tii Targ, tinutu Putnii ft

.13°.
1 Pilipautit tinutu DoroboiulaY, oc. Hertir 22
2 Probotesth . . . 28
3 Pomarla liatmanulul B rota . 30
4 Porn-arla Rah! . . 31

www.dacoromanica.ro
73

1161 \o. clelo


5 Paltinisu ocolu Prutuloi . 24
6 Plopenii odaia ocolu Baseului . 11
7 Plopenii . . . 12
KPopemi hat. Basota ocolu Cosu 1111 . 1
Popemi 1uT Cracohe
9 . . 3
10 PopeniI luf Mavrodin .. 4
11 PopeniT lui Vargolici . 5
12 PopeniT lui Varnav . i7
13 Pituluseuii . . 20
14 Pristestii . . 23
15 Prilipca GhitiscuNi . . a1
16 Prilipca TelimiinesiI . . 31
17 Paraul Negru ocolu Berhometile . 26
18 Plopenii tinutu Botosenil, ocolu SiretioloT 2
19 Poiana Pustie . . 5
20 Poiana Lungit . . 25
24 Popautii ocolu SAtn:i . . 28
22 Pristicanif ocolu HArlAulor . 21,
23 Picioroganit . '22
24 Priljemi . A
25 Petrestii ocolu Jijiei . 7
26 PogorIstit . . 2g
27 PeriscaniT Odaia . . 30
28 Plirau1 C5.fjil si Medeul, tinutu Sucevii
ocolu Muntelul . . 5
29 PAraul Pantii . 9
30 Pipirigul . . 18
31 Poiana PrisAcii ocolu 14101doviT 23
32 Preutesti. . . :15
33 Preutestil Adilmoael ocolu *omuzulul 20
34 Preutestd firetcani . 21
35 Proboto . . 27
36 Poiana Reftivanului . 32
37 Petia . . 4'2
3s Plesestii Saniaschii . 44
39 PlesestiT Ganii . . . 45
40 Plesestil Hermeziului . I6
41 Petricanii ocolu Cracaului . 7
42 Pastravenil . . 34

www.dacoromanica.ro
74
No. No. delei
43 Purcele$tii ocolu Siretiului . 31
44 Paqcanil cu Cotunurile . . 34
45 Pang ilratk. tinutu Romanului, oc. Piaril 5
46 Pangaraciorul . . 6
47 Podolenil ocolu Fundu Tazlaultli . 3
48 Polobocul . . . 21
49 Parte din Uscati, ocolu Moldovii de sus 3
50 Plide$til . . . 2.4
51 Prajenii $i Birjovenii ocolu Molloviii de jos 9
32 Porcenii . . . 24
53 Poenile Oancii ocolu Siretiului . 3
54 Padureni1 . . . 25
55 Poenile tinutu Romanului, ocolu Siretiului 30
56 Panceq tit . . . 42
S7 Poenaril . . . 43
.58 Praje$til tinutu BarauluI, ocolu Tazlau Sarat 8
59. Prohozepi . . 18
60 Pod urile . . . 19
61 Pustiana ocolu Bistritii . . 3
62 Peletucil . . . 25
63 Poiana WI Iuragcu ocolu Fundu Rticataul 5
64 PaticeniI . 6
65 Pra,j e$til - 13
66 Pietripl . 17
67 Plopana . 30
68 Poiana Pietrii . . 37
69 Plopul ocolu Trotuollui .. 3
70 Poiana . . 22
71 Petrapanil ocolu Siretiului 12
72, Parava . . 21
73 Parince ocolu Berheciului 5
74 Petre$tii en Cotunurile 8
75 Pancekitif . . 9
76 PopenT1 tinutu Putnil, oc. RAcrici nil. 4
77 Pancf 01 . . . 6
78 Paune$tii . . 18
79 Poenatil ocolu Zeletinulul . 8
80 Ploscapnii . . . 9
81 Poiana . . .,.. 11

www.dacoromanica.ro
75
No. No. delel
82 Polana tiuutu Putnil, ocolu Vrancii . 4
83 PAule§til . . 7
84 Prahoda . . . 13
85 Paltinul . 14
86 PurceniT . . . IT
87 Podurile . . 19
88 PadureniT ocolu Wide lor . 5
89 ,Purcele§til . . 33
90 Piscul Corbului ocolu Tecuciu 2
91 Po§ta Tecuciu . . , I8
92 Peril . . . 21
93 Po§ta Berheciu . . 29
94 Pomii Strajesculul ocolu Milcovul 2
95 Padurenil . . . 10
96 Paranpanii . . 15
97 Pantice§tii . . 30
98 PittA§tii . . 34 .
99 Po§ta Pereskivul tinutu Covurluio, oc. CO' Will I
100 Priponestil . . . 4
101 Pochif . . . 26
102 Putenil . a . 36
103 Putichioae ocola Prutulul 96
104 Pascanii . . . 41
105 Podolen11 ocolu Siretiul . . 3
106 Privalul . 25
107 Piscul . . . 27
108 Pechia ocolu Lozovii . . 3
109 Pinen tinutu Covurluiulul, ocolu Lozovii 5
I U) Popestil tinutu Tatovjf, oc. Similii 1

1_11 Pue§til . 14
112 PAtr4canil . 33
113 Parve01' ocolu 13Arladulul ., 14
114 Pihna . . _. 29
115 Platone§tii. ocolu Elanului . 6
116 Pitivoefitif . . , 10
117 Praia ocolu Tutovit . 1

118 Politenif . . 3
119 Putadenii . . 13
120 Prisacanil . 17

www.dacoromanica.ro
16 ----
No. No. de14.
121 Ple§e§tix . - . 19
122 Polocinul de jos . 22
123 Polocinul de Bus 23
124 PogonestiI . . 24
123 PerieniT . . 31
126 Putul Maria lui . 35
127 PtlItta Stramtura ocolu Zollenii . I
128 Plesa . 5
129 Popenii 0
130 Pupazenil . 22
1:31 Pochisca nil' 26
132 PeicaniI . . . -32
133 Popenil ocolu Prutului . . 1
134 P4nttsestil , .. , 14-
135 Poj oreniI tinutu Vasluiu, ocolu Ribrice . 5
136 Parpanita tinutu Vasluiului oc . BA brice T
137 Petre§tiI sau Sasova . 24
138 Pocreaca si Trestiana ocolu Prutulul 1

139 Pribestil . . 2
140 Popestii . . 8
141 Porcisenii . . 10
142 Podolenii . . 20
143 Poenestii mana3tirel ocolu Racov iI 7
14-1 Pungestif . 8
145 Poenestii Strajescului . . 14
146 Poenestii RAZPO 15
147 Poiana RA§nita . 20
148 Pietrest11 . . . 22
149 Portaril ocolu Vasluetu . . 5
150 Plochil ocolu CrasniI . . 13
151 PihnestiI . . 10
152 Patrimilnestii . . . 33
153 Pietrisul de sus tinutu Esii, oc . 13ahluiu 9
154 Pi etrisul de jos. . . 10
155 Prigorenil . . . 19
156 Polenil . . . 25
157 PoangeniI ocolu Turii . . 14
158 PerieniI . . . 20
159 PituleniT . . 35

www.dacoromanica.ro
77

Is.a. No 'Fele(
160 Pope§til ocolu Ch.' rligiturei . 14
161 Pauv§tii . . . 32
162 PopricaniT ocolu Copoulul . 21
163 Poiana de sus tinutu E01", oc. Stavnicul 9
164 Proselnicii . . 27
165 PietrAria 0 Nitile, ocolu Codrului . 5
166 Piciorn Lupir1t . . 11
167 Perju . . . 17
168 Poiana cu Cetatea . . 23
1119 Potrope0ii Ducal . . 24
170 Potrope§th Cujbei . . 25
171 PotropeOf Glodencii . . 26
172 Poenile, ocolu Branictil . . 12
173 Poiana Carnaltu . It
174 Prisacanil . . 22
175 Petrqtil . . 32

1 Piatra Targ, tinutu Roma,naluf


2 Podu Turcului Targ, tinutul Putney
3 Panciul
4 Podul Eloaei, tinutu E01

T1,,
1 ItAdautii cu odaia tinutu Borolloiu oc. Prutu 34
2 Rapicenii ocolu Ba§eulul . 37
3 Ru01 1u1 Ciomrrtan ocolu Berhometile . 17
4 RAde§til . . ., 19
-5 ItichitAle tinutu Boto*enii ocolu Salnil :30
6 Rogojenif odaia ()cola $teiane§tii . 10
7 11A§ca odaia . . 42
8 Radenii ocolu HarlAuld . . 14
9 Rausenif ocolu Jtifel . . 17
-10 RAdiurile . . . 19
11 Ranghilegir . . . 31
12 Razerp1 Qstopceni . . 34
43 Reqcai Cotul, tinntu Sucevii, oc. Moldovil 8
44 RAuce§tiT . . , 26

www.dacoromanica.ro
78
No. Is To. aelei
15 RotopAne9tiI cu cotunurile, ocolu $omuzului 2
16 Radaeenii . . . 5
17 Radenti ocolu CracAului . 36
18 Roeiorii ocolu SiretiuluI . 5
19 Roznovul cu cotunurile, tinutu Romanul
ocolu Fundu-Tazlitt . 1
20 RomisniI . . 6
21 Runcul . . . 11
22 Rediul ,, . . 20
23 Razboenil ocolu Moldovii de sus . 1
24 Roeioril Satu . . . 19
25 RachiteniI . . . 39
26 Ruptura ei VAL. litii ocolu MoldoviI de jos 31
27 Rediul cu cotunurile, ocolu Siretiul 2
28 Recia tinutu Romanului, ocolu SiretiuluI 13
29 Rocna . . . 19
30 Rueil . . . 26
31 Radotnire§tiI de sus tinutu BacAului, oc.
Bistritii . . . 29
32 Radomireetil de jos I Fundul 30
33 Rusil Ciutil . . . 35
34 Rusanii cu Slohozia Strachinoail oc. Funda
ftlicAtitu . . . 33
35 Radenii . . . 35
36 RAdianul ocolu Trotu9u1 . . 14
:47 RAcitutii, . . . 15
38 Ripile ocolu SiretiuluI . . 10
39 RacAciunil . . 22
40 RIcatAul, ocolu BerheciulA , 11
41 RapazAle, . . . 15
42 RAstocii . . . 2t
43 Rad] i toasa . . . 32
44 Rugine§til tinutu Puinii, ocolu Racaciuni 21
45 Rotileetil . . . 2s
46 Ricoasa . . . 34
47 liadacineetil ocolu Zeletinul . 17
48 Repide, ocolu Garielor . . 19
49 RAduleetii, ocolu Mileovulul 16
50 Rietoaca . . . 24

www.dacoromanica.ro
T-- 79 --
No. No. delrY
51. Rogojeuii tinutu Covurluiu, oc. Prutul . 38
52 Roscaun . . . 40
53 Rusii lul Pavalascu tiuutu Tutovii, oc. Sun' la 20
54 Radial Ulii ocolu BarladuluI . 15
55 Rediul tinutu Tutovii, ocolu Barladului 27
50 Rosiefiii . . . :2
57 Rancenil Paspercacenii. ocolu Elanului . 26
58 Rancenii . . 27
59 Radestii ocolu Zorlenif . . 20
60 Rascanil . . . 35
61 Raiul ocolu Prutulia . . 25
62 Ranzesta . . . 27
63 Ringoae tinutu Vasluiulul, ocolu SaCOVii 6
64 Roscoae . 22
65 Recia . . . 28
66 Radiul Mogardi-stilor . 32
67 Ruginoasa . 33
68 Rafaila . 35
69 Radiul, ocolu Ribrice . 34
70 Rascanii . . c 3 ,
71 RosioriT, ocolu Prutulai . 16
72 Raduestil ocolu Racovii . . 23
73 Radiul si Puscasil ocolu Vasluetu . 9
74 Rapile ocolu Crasnii . . 15
75 Rasestii . . . 35
76 Ruginoasa tiuutu Esii, ocolu Bahluiulut 13
77 Radenii ocolu Turil . . 1R
78 RojcaniT de sus. . . 32
79 Roseanii de jos . . 33
80 Romanestii, ocolu Copoului , 4
81 Radial lui Tatar . . 9
82 Rediul Aldii tinutu Esii, ()cola COpoului 12
83 Radiul . . . 22
84 Ratuuda, ocolu Codrului . le
85 Rusenii ocoln Branistii . 8
1 Romanul taro, tinutwi Romanului

www.dacoromanica.ro
-80--
No: No. dtale
,..._ .
i 81obozia Strescrti tinutu Dorohoiu, oc, Hertii 4
2 Slobozia Rupte . . . 9
3 Slobozia Illeseulux . .- 13
4 Sinthaul . . . 17
5 Suhareul ocolu Prutului . , 5
6 SarbiX, ocolu Baseulux . . 24
7 Savemx . . . 25
8 Saucinita ocolu Cosulii . . 2'4
9 Stauestii ocolu BerbeciuluX 2
10 Sinautii . . . 3
11 Sloborta lux Talpa . . 24
12 Salcia, tinutu Botosenix, ocolu Siretu . I
13 Siminice "' . . . 0
14 SAretelu . . . 17
15 Sarafinecri , . . 27
16 Stancesta ocolu S'atniX . . 6
17 .Slobozia Seciturix . , 15
18 Stftucenix . . 27
19 Siliscanix . . , 37
20 Starosilta, ocolu Steftinestii . 6
21 Socrujenii . . . 7
22 Strahotinul odaia . . 21
23 Siliscanil Jul Magistan , 34
24 Siliscanix lux Nastasa . 35
25 Silivanii Costianulux . , 36
26 Siliscanti lux Paun . 37
27 Stanca lul Balus . . 43
28 Stanca lux Paladi, tinutu Botos'anii, oc.
StefanestiX . . 44.
29 Store0i ocolu HAritiului . 12
.30 Stanestii ocolu Jijiei . . 2
31 Stroesti: . . . 5
32 Schinenix . . . 26
33 Solonetul . . . 44
34 Stejarul, tinutu Sucevii, ocolu MunteluX. 7
35 Sabasa _ . . 8
SQ &dui si Malanii, ocolu Moldova - 3

www.dacoromanica.ro
81
No. No del I
3-7 Sasca 4
38 Slatioara . . 7
39 Save§ta . 18
40 Sirb a . . . 36
41 SpAtttre lta ()cola otnuzuluT . 13
42 StoliiiceniI t}i Slobozia . . 29
43 Sill§tea . . . 34
44 Str AmbiT i Cornif, ()cola CracAuluT . 27
45 Soca . . 28
46 Spie§til . . . 33
47 SacueniI, ocolu Siretulul. . 6
48 Stroe§til cotunu . 12
49 Socil . 16
50 &Au letu . . 28
51 Stalnicenif . . . 30
52 Stejarul, tinutu Romanu, ocolu Pietril . 4
53 Sarata Bistriti1 . . 8
54 Sarata Pangaratilor . . 12
55 Sili§te §i Barjoveni1, tinutu Romanu, oc.
Fundu-TazlAu . . 5
56 Socii . . 19
57 Satul MAnastirea TazlAu . 26
58 SabitoaniT ocolu Moldovif de sus 32
59 Simionestil . . 33
60 Stirpul . . 35
61 Sofrace§til ocolu Moldova de joi 18
62 SacueniI . . 19
63 Stimita ocolu Siretiului 4
64 Sagas. . . 8
65 .SicAleuil . . . 39
66 So lontul, .tinutu Racal' luI, oc. Tazlau Sarat 4
67 Stane§ta . . . 7
68 ScorVana ocolu Bistrita . . 5
69 Sohodoru . . . 16
70 Sahinena . . . 27
71 Sauce§tii . . . 28
72 Silivestrii, ocolu Rae/041110 . 9
73 Slataril . . . 18
74 Slobozia Pungenil . . 34
VOL. VIII AL IIRICARULUI. C. G
www.dacoromanica.ro
82

No. No. dela


75 Slobozia Varmestil ocolu Trotu§u1 . 2
76 Stroetil . . . 26
77 Slobozia Milului, ocolu Siretulul . 9
78 Scurf a . . . 18
79 Slobozia Condrack§tilor, ocolu Berheciului 13
80 Scari§oara . . . 16
81 Staui0§tii . . 33
82 Sscutul tinutu Putnii, ocolu Racaciunil 7
83 Slobozia Bou lui . 19
84 Sofeja. . . 27
85 Slobozia Gale§tii ocolu Zeletinul 6
86 Slobozia Artoaei .. 10
87 Satu podu Turco luf . 20
88 Sirbil . . 21
89 Sacatura Vaseului ocolu Vrancil 5
90 Spinetii . . 6
91 Sacatura Parosulur . 15
92 Slobozia Huipestii, ocolu Garlelor . 4
93 Slobozia Modrige§tII . . ti

94 SparieVI . . 11
95 Straoanii de sus . 17
96 Straoanil de jos . 18
97 &Irbil ocolu Tecuciu . . 6
98 Slobozia Mandril . . 7
99 Satul Not oco'u Milcovul 3
100 Slobozia 1ui Patravu . 7
101 Slobozia Precistil . . 9
102 Sasul . . . 19
103 Slobozia Dimaciol . . 20
101 Suroae . . . 21
105 Slobozia lui Vidravu . 32
106 Slobozia Cornii, tin. Covurluiulul oc. Corodul 10
107 Siobozia Blania.a . . 12
108 Slobozia Unguril , . 13
109 Saicenii tinutu Covurluiulul, oc. Corodu lui 22
110 Slobozia Race . . . 28
111 Slobozia Fondinnului . . 31
112 Slobozia Ertniasa ocolu Prutulul . 3
113 Slobozia TaipaloaeI . . 6

www.dacoromanica.ro
- S3 -
No. No cider
114 Slobozia Ghincestil 10
115 Sloboz:a BA 10.0 14
116 Slobozia Milesta 16
117 Slobozia Venturi 19
118 StAncanii . . 21
119 Slobozia Buznoasa . 27
120 Slobozia Db.nai en il . 28
i 21 Slobozia Moscul . . 31
122 SI ivna . , 35
123 Sloi ozia lul Ciuca ocolu Siretul 20
124 Slobozia Clucerului . 23
125 Slobozia Clieti °sill ocolu Lozovii 2
126 Slobozia Conac hi 4
127 SeautiastiI . . 25
128 Strainba tinutu Tutovii, ocolu Simjli 1 . 11
129 Standsena' . . , 25
130 Sucevenil ocolu Birladului . 18
131 Stuhuleta ocolu Elanului . 2R
132 Suninestii . . . 33
133 Susb.niI ocolu Tutovii . . 33-
134 Slobozia ocolu Zoilenii . . 3
135 Slobozia Oanca . . 21
13i Stoe0,,,til tinutu Tutovii, ocolu Zorlenii 36
137 Spine nil ocolu Prutulul . 8
138 Stull:nil e 9
J39 Sipetlii . 12
140 Slobozia Onciul . . 15
141 Sohnlqu tinutu Vasluiului o olu i$a-ovu 3
142 Scanteia cu Posta ocol u Ribrice . 26
143 Sob, sti1 ocolu Prutulul . . 13
144 Salagq1i1 . . . 36
145 Sc o p osenli . . . 39
146 Stangacil ocolu Racovii . . 9
147 Stro(-stilt ocolu Crasnii . . 10
148 Staiiues.II . . . 32
14) Scob inta si Bad enii, tinutu Fisg, oc.
Buhluiu . 34
150 St-c)Aria . . . 35
151 S'ar geril si Munten ii ocolu Turii , 5

www.dacoromanica.ro
84
No. No. delei
152 Schinoasa Odaia . 6
153 Stiingacenii . . 16
154 Stangiceni1 Mitropolil . . 17
155 Stolthcenit . . . 25
156 Storne§tit ocolu ClirligAturei 10
157 Sineetii 12
158 Scorteetil 22
159 ScobinteniI . 25
160 Scopos cull . . 35
161 Samoa §i Clrpitit ocolu Copoulia 43
162 Stavnicul ocolu Stavnicul . 6
163 Socola tinutu 41, ocolu Codrulul 1
164 SpArietit . . 14
165 Schitul Ducal ocolu Broni§til 13

1 Sivena Ttrg, tinutu Dorohoiului


2 Stefane§tit Tirg, tinutu BotoeAnit
3 Sulitoaie Ttrg »
4 Sculenii Tirg, tinutu B§it

T.
1 Tirnauca tinutu Dorohoio, ocolu Hertii 27
2 Tatirtipni1 ocolu Prutului . 15
3 Teioasa . . 40
4 raute§til Odaia ocolu Ba§eulul . 9
5 Togcurenii . . . 43
6 Tei§orii din Vale ocoiu Coulei . 16
7 Trestiana cu Strahova . . 40
8 Turiatca ocolu Berhometile , 1
9 Tudura tinutu Botcqenti, ocolu Siretulu 18
10 Tiascul ocolu &dull . . 20
11 Tolidenii kii Perelipca OdaI . 26
12 Talgare§til . . . 38
13 TomeetiI Paharniculut Leon, oc. tefane§til 1
14 Tomeqti1 Spatariulul Rost . 2
15 Tomeotii Banes!! Virnav . 3
16 Tomeqtit Pahar. Fotia . . 4

www.dacoromanica.ro
- 85
No. No. dela
17 Truce Itir . . . 16
18 TrAistenil Odaia ocolu Harlaulul . 2G
19 Todirenil ocolu Jijiel . . 14
20 Topa la . . . 22
21 Tabira . . . 42
22 Tarziia Niamtului tinutu Suceva, oc. Moldovi121
23 Tarz lia Rival . . . 22
24 Timisasti, . . -- 34
25 TAmpqt11 ocolu omuzul 10
26 TA,bartoanii Liozi . . 47
27 Topo lita ocolu °radii lur . 5
28 TArgu Non sat, tinutu Sucevil, oc. Cracaulu1 10
29 TA,rpestli . . . 11
30 Tome ItiT si Negoestii . . 30
31 Tupilata . . . 31
32 TAtaruOr ocolu SiretnluT . 36
33 Tarcaul tinutu Romanului, oc. Petril . 2
34 Tatara0 BistritiI . . 26
35 Turture§til . . . 31
36 Timpe§tii ocolu Moldovii de Sus . 6
37 Tetcani1 . . . 30
38 Tama§eni1 . . . 37
39 Tatomireti1 ocolu Mold ovir de jos . 11
40 Trife§tii . . . 16
41 TAlpalaii ocolu Siretulul . 95
42 TaritA tinutu Bac:11110, ocolu Tazlau Surat 3
43 TazlAul . - 5
44 Tetcanir . . . 24
45 Tamara °cola Fundu Ric Atitul . 16
46 Tarnita . . . 21
47 Tise§ti1 ocolu TiotRuluT . 5
48 Tavadare§til ocolu Berheciulul . 27
49 Tatare§til tinutu PutniT, ocolu Zeletinu . 1
50 Tecucelu . , . 13
51 Tulnicii ocolu Vrancil . . 1
52 Tichiri§ul . . . 21
53 Toflii Cotunu ocolu Tecuciu . 31
54 Tilpigii tinutu Covurluiolul oc. Corodu 9
55 T6plitoanil tinutu Covurluit, oc. Corodulul 20

www.dacoromanica.ro
86

No. No. delei


56 Torcestil ocolu Siretiulul . 9
57 Tulucestil ocolu LozoviI . 21
58 Tatarca de jos. . . 22
59 Tatarca de sus . . 23
60 Tamatianif . . 29
61 Tubsasta tinutu Tutovi', oc. Bariadului 19
62 Talharesti1 . . . 28
63 Tarzil ocolu E'anului . . 1
64 Talaba . . 15
65 Tupdatil . . . 23
66 Trciena§iT , . . 31
67 Tomesti ocola Tutovil . . 4
TabacestiI
litl . . . 18
69 TarnaseniI ocolu Zorlenii . . 37
70 Tansa si Botca tinutu Vabluin, oc. Sacovii 2
71 TodinstiI razesi . . 9
72 Tudirestii Roiului . 10
73 Tatotniresti1 ocolu Ribric,, :a 4
74 Tataranii . . 17
75 TelejArta Cu Po§ta 18
76 Trohanul ocolu Racov I . . 1
77 ToporastiI - . . 6
78 Tacmanestit . . 31
79 Tanaku ocolu Vasluetu . 15
80 Teoastii ocolu Crasnil . . 2
81 Tatarenii . . . 8
82 Tabaliestii t:nuto Vasluiu, oc. Crasnii . 14
83 Todirestii tinutu Esii, ocola Bahluiului. 5
84 TrifesnI fur Patin ocolu Tuni 31
85 Trifestil Vechi . . . 36
86 TotoestiI ozolu Copoulul . . 2
87 Tautestii . . . 8
88 Todiielu ocolu CodruluT . . 10
89 Tufesta de jos . . 33
90 Ttfestil de sus . . 34
91 Totnesni ocolu Branistil . 10
1 Tirgul Nou tinutu DorohoiuluT
2 Tecuciul tirg, tInbtu Putn I
3 Tirgul Frumo., Vivito EsiT
4 Tirgul mahalaua Orasulul EOT
www.dacoromanica.ro
87
No No. dela
TT.
1 Ungurenii lui Roman tinutu Dorohoiu, or.
Ba§aul . . . 15
2 UnguriT Cuciureanula . , 16
3 Uricena tinutu Botonnil, ocolu Satni1 . 33
9 Unsa ocolu Harittul , . 15
5 Urilienii tinutu Sucevii ocolu Cracaul li. 8
6 UscatiI tinutu Romanulul, ocolu Moldovci
de 8118 . . 2
7 Unghiul . . . 5
8 Unghestil ocolu Moldovci de jos . 14
8 Urminisul tinutu BacAulul, oc. Tazlau Surat 20
10 Urichesti1 de sus tinut. Putnii, o,.. RI, Aciumi 12
11 UriLhetii de jos . . 13
12 Ungurenii ocolu Zeletinul . 4
13 Ursoiul ocolu Girlelor . .. 9
14 tillestii tinutu Covurluiti, ocolu Prutul 15
15 Umbrarotil . . . 29
i6 Umbrarot,i Slobozia ocolu Siretului . 4
17 Umbratestii . . . 5
18 Urlatii tinutu Tutovii, ocolu Elanulul . 5
19 Uimii tinutu Esii, ocolu BahluiuluT . 26
20 nicauil ocolu Stavnicu . 23
21 Unghenil ocolu Manivt,I. . 28

I.
1 Fundoae tinutu Dorohoiu, oc. Heriji . 14
2 Fundul Hertil . . . 29
3 Fantitnelile §i Ro§canif tinutu Boto§tuLI, oc.
SiretiuluI . . 15
4 Fla m in ail ocolu Hail:1111 . . 11
5 Feredienii . . . 16
6 FArcaii tinutu Sucevii, ocolu MunteluI 10
7 FilipestiT ocolu Moldova . 16
8 FAlticenii at ocolu Somuzulul . 11
9 Filioara, ocolu CracauluT . 2

www.dacoromanica.ro
88
No. No. &lei
10 ForastA ocolu Siretului .e. 4
11 Faurii de sus, tinutu Romanuld, ocolu
Fundu-Taeau . . 7
12 Faurii de jos . 8
13 Frumoasa Sch Au . . 27
14 Frumoasa . . . 28
15 Fautanelde tinutu BactiuluT, oc. Bistritil 20
16 Fundul . 36
17 Fundenil ocolu Fundu Racatiulur . 14
18 Fruntestil . . . 23
19 Filipenit . . . 24
20 Fundui Racovil. . . 41
21 Filipestif ocolu Trotusuln . 0
22 Faraoanii ocolu Siretiulul . 30
23 Florestil ocola BerheGiul . 18
24 Frumuselu . . 39
25 Fitionestil tiniJi. u PutniY, ocolu Girle lor 14
26 Furcenii cu posta ocolu Tecuciului . 11
27 Focsa . . . 19
28 FaureniI tinutu Putnii, ocolu Milcovului 5
29 Floresta . . . 29
30 Foltf stii tinutu Covurluiului, oc. Prutulul 22
31 Farttnestif . . . 25
32 Fundenii tinutu Kovurluiu, ocolu Siretului 19
33 Filestii ocolu Lozovil . . 14
34 Frumusita .. . . 27
3o FAntrinelile . . , 28
36 Fitntanelile si Glodonil tinutu Tutovii, oc.
Sianlii . . . 7
37 Fdtaciunii . . . 13
38 Florestii en ManAstIrea . . 28
39 Foltesta ocolu Biirladulul . 14
40 Fichitestil ocolu Tatovil . 16
41 Fruntisenii ocolu Zorleml . 7
42 Filimonu Cotunu . . 24
43 Fddesti ocolu Prutului ., . 4
44 Franciugil .tinutu Vasluit, oc. *acovii . 27
45 Ferestil ocolu Ribrice . 39

www.dacoromanica.ro
89

No. No. delel


46 Fasticii ocolo Racovil . . . 27
47 Fire Aqcnii tinutu. BOY, oc. Car ligature! 4
48 FedeleVinii . . . 7
49 Facutir odaia . . . 24
50 Fritsulenil ocolu Copou lui , 36
51 Foc§asca ocolu Codrului . 31
1Frurnuaica ttrg tinutu linto§h"nii
2 FA Weald tlrg tinutu Sucevii
3 Focfpnii tirg tinutu Putnil
4 Falciul ttrg tinutul Tutovil

ITs
1 Hriatca tinutu Dorohoiu, ocolu Hertii . 16
2 Havarna o&ilu Prutului . . 13
3 Hude§tiT Mari . . . 21
4 Hucle§til Mici . . 32
5 Horodi§tea Doftorului . . 36
6 Florodi§tea 1111 Ba§ottt . . 37
7 Ilineti1 ocolu Bapulul . . 21
IR Botcaut T DimitriuluT . . 28
9 Hotcautii Panaitoael . . 29
IQ Horlaceaii ocolu Co§ula . . 32
11 Hi lialu Cur te§tilor ocolu Berhometile . 6
12 Hai ou Galen cului . . 7
13 Hitutestii din vale tinut. Boto§eniT, oc. Stretul 6
14 Hanta§til din dial . . 7
15 Hancia §i Barte§til. . . 14
16 Hrevand . . . 32
17 Hlipicenii ocolu. Jijiei - . 15
18 Hangul Schit tinutu SuceviT, oc. MunteluT 14
19 Hangul . . . 15
20 Homule§til ocolu Moldova . 30
21 Horodnicenii cu cotunurile oc, SomuzuluT I
22 Hui . . . 15
23 Hitrtopul . . . 19
24 Heciul . . . 26

www.dacoromanica.ro
90
No. A o. delei
25 Hartoapile. . . 28
26 Hriatca . . . 43
27 Halauce§til °cola Siretului . 23
28 Harlice§tii tinut. Romanului oc-. Fuudu Taz15,u 9
29 Hl'ape§tii ocolu Moldovil de sus . 7
30 Hartopul . . 13
31 HotanceniI . . 23
32 Hoisaltil ocolu Moldovii de jos 5
33 Harte§th . . . 8
34 Hociungii . 23
35 liar lqtil . . . 25
36 Harmaneatii . . . 33
37 Holpg§e§tii ocolu Siretolui . 7
38 fraumenii tinutu Buda luI, oc, Tazlitu-Sarat 6
39 Halasenif ocolu Bistritil . 31
40 Hirja ocolu Trotu§ului . . 10
41 Helteul ocolu Siretula . . 14
42 Hutul ocolu BerheciuluT . . 24
43 11-auli§ca tinutu Putnik. ocolu Vrancii 8
44 Heresteul . . . 10
45 Hrinte§ti1 ocolu Tecuciulul 4
46 Haltire§til tiuutu Tutovil, ocolu Simi III: 16
47 Hurducli ocolu Elanului . . 1 t:
48 Hocen 1 . . 13
49 Hliza Gibaull . . 16
50 Hliza Tepenil . . 21
51 Hliza Sirbil . 24
52 Horga ocolu Prutulu1 -
5
53 Hranicenii . 28
54 HAnaseniI . . . 30
55 11liza Mata tinutu Tutovii, ocolu Prutul 31
56 Hucul tinutu Vasluiu, ()cola §acovei . 14
57 Hliza GhidiNniI ocolu Prutulul . 23
58' Hliza Dritincenii . . 25
59 Hilita . . . 32
60 Htrsova ocolu Racovii . . 18
61 Hrutca ocolu Crasnii . . 24
62 Hliza Odobe§111 . 34
63 Horodi4.tea tinutu E01, oc olu Bahluiul . 4

www.dacoromanica.ro
- 91
Ne. Is o. dela
64 Harmanestli .
12
65 Hodora . . 30
66 HiticeniX ocolu Turix . 23
67 Helestienii. ocolu CarligAtut'l 1
68 Haliasestii . . . 5
69 Harpasestil . 28
70 Hoisestif . 89
71 Horilestil cottiu 33
72 Hortlestiy . . 34
73 Hilscaseld . . 38
74 Holmul ocolu Copoulux . 3
75 Hadinabul ()tofu Stavnicul 7
76 Horpazil cotunu ocolu CodruluT 2
77 Holboaca ocolu Branistii . 9
1 Herta ti,g tinutu Dorohoiului
2 Bar 'dui tirg tinutu Botosenii
3 Husu Tirg tinutu Vasluiulux

T.
9

1 Tintesti tinutu Dorohoiu, ocolu Hertil 26


2 To lice Varaticului tinutu Sucevii, ocolu
Cracrtului . . 12
3 Tohcea . . . 13
4 Tabucanii . . . 29
5 Tafista tinutu Putnii, ocolu Girlelor .. 29
6 Taganetil Vechi ocolu Tecuciului . 24
7 TagAncstil Nuot . 25
8 -T1pu1 de jos . . . 27
9 Tipul de sus . . . 28
10 Tutcanii tinutu Covurluiului, ocolu Prutulul 32
11 Turcanij tinutu TutoviX, ocolu Zorlenil . 31
12 Taful . . . 33
13 Tibanesta s: Buhnil tinut. Vasluiul. oc. SaLovii 5
14 Tionin stiff . . . 21
15 Tipdestii tinutu Elf, ocolu Copoului . 23
16 Tutora ()cola BranitiT ,. 27

www.dacoromanica.ro
92 =--

!to. No. dela


C.
1 Ciorbenil odaia tinutu Dorohoiu, oc. Prutulur 19-
2 CervWe,,til ocolu Co§u131 . . 19
3 Ciameaua tinutu Boto§enii, oc. *itniT . 29
4 Colroane§tii ocolu Stefanetii . 25-
5 Cerkejenil BanuluT Gherghel oc. Ilarlaulul 7
6 Cerkejimil ComisuluT Rosat . 8
7 Cerne§til ocolu Jijiel . . 13
t4 Coruohalul odaia . . 30-
9 Ciumule§tii tinutu Sueevii, oc. Moldovil 15
10, CiahlAestiT ocolu Cracaului , 4
11 Clohoranii ocolu- Siretului . 21
12 Certienii tinut Romanul, oc. Mold ov. de sus 12
13 Cernul tinutu Bacaulur, oc. Tazlau Sarat IT
14 Ciumusil ocolu Bistritil . . 21
15 Ciuture§tiT ocolu Fundu-RAcat'au . 7
16 Ceitioanil §i Strimbil . . 10
17 Ciokami ocolu Siretul . . 26
18 Ciurukul tinutu PutniT, ocolu Racriciuna 32
19 CiolitnestiT ocolu Girlelor. . 15
20 Cernicauff ocolu Tecuciu. . 14
21 Citlle ocolu Milcovul . . 13
22 Ciorliltil tinutu Covurluiu, oc. Corodului 2
23 CiureqtiT . . . 25
24 Cimbyu schit ocolu Pratului . 4
25 CiokaniT tinutu Tutovil, ocolu Tutovii . 6
26 Ciortolomu . .
.
. 21
27 Cernatii . . . 37
28 Ciomaga tinutu Tutovii, ocolulu Prutului 7
29 Ciocarlqta tinutu VasluiuluT, cc. Ribrice 1
30 Ciorita . . . 33
31 Ciortqtil ocolu Prutului . . 4
32 Ceplemta tinutu Eqii oc. BahluiuluT , 33
33 Cioara odaia ocolu Turii . . 4
34 CerbWiT ocolu Stavniculut. . 13
35 Cercul ocolu Codrulul . . 8

www.dacoromanica.ro
- 93 -
No. Yo. delef

Se
9

1 filrctlutii tinutu Dorohoiul, oc. Prutului 9


2 *arbacuta odaia oc. B4eulur . 36
3 Sarpiuita (Maio.. . . 44
4 §'ipotenir ocolu Copia . . 6
5 Stindricena lux Gherghel. . 35
6 Sandricenil de jos . . 36
7 ttnfiricenil de sus . . 37
8 §arbitnevir Slobozia ocolu Berhometile 14
9 §tirbine,7til . . . 15
10 SoldAnesta tinutu BotoVinii, oc. StefAneOr 9
11 Satrarenil ocolu Jijier . . 8
12 Soldanul . . . 21
13 SormArestil cu cotunurile tinutu Sucevil
ocolu Moldova . . 17
14 *oldilue§tii ocolu 15.omuzulut . 12
15 Scheia ocolu Siretulta . . 27
16 Sarbestil cu cotunu Unguras tinutu Ro-
manului, ocolu Pietrir . 17
17 Scheia Davidul ocolu Moldova de sus . 21
18 *arbestil. lui Ta 10. . . 24
19 §Asurile tinutu Baal), oc. TazFau-Sarat 12
20 Sarbestil lui Istrati ocolu Bistritir . 24
21 Sirbaue§tir . . . 32
22 $i§canir de SUB tinutu Putnir, oc. IlAcliciuni 10
-23 **awl de jos . . . 11
24 andre§tir ocolu Zaletinul . 5
25 arbAnestil . . . 16
26 Sarbesta ocolu alrlelor . . 22
27 Sandilarir de sus . . 37
28 Sandilarir de jos tinutu Putnil, oc. Glrlelor 38
29 §tirbline§til tinutu Covurluit, oc. SiretuluT 12
30 Stindrena ocolu LozoviX . . I1
31 ivita . . . 24
32 indresta tinutu Tutovii, ocolu Similii. 12
-33Schiopenix oc. Elanului . . 4
34 Siscanir . . . 7
35 uletea ocolu Prutulur . . 3

www.dacoromanica.ro
91
No. 11 o. delei
^361 ipotile . . . 16
37 ofrane§til tinutu Vasluiv, oc. .*acov:i 14
38 Scheia . . 25
39 Sandrenii . . . 26
40 Surane§til de jos ocolu Ribrice 29
41 Surane §tiT de sus . 30
42 SarbotestfT . . . 41
43 Shrbestli ocolu .Prutului . 5
44 ''atrilrenii tinutu EOT, ocolu Turii 19
45 ySipotile . . . 24
46 *orogariT ocolu Copoului. 14
47 alidrenii . . 34

r.
1 triariga tinutu Dorohoiu, ocolu 11ertiI. 1J
2 *tiubienif ocolu Bapulul . 2
3 $tirhaVil tinutu Sucevii. ocolu otnuzului 38
4 .tiudore§t3i tinutu Vasluiu, ocolu Prutulu1 9

ILL
1 Iurestil .tinutu BotconiT, ocolu JijieT 11
2 Iuganil din vale inut,. Sucevir, oc. Siretuluy 25
3 1uganii din dial tinutu Rornanului ocolu
Moldova de sus . 29
4 Iucusli§tiI de sus ocolu Siretiul . 15
5 IucusWil de mijloc . . 16
6 Tucusastii lift NaIman . . 17
7 Iucusastil de jos cu Spindoneipli . 18
8 lugaiiil tinutu Tutovil, ocolu Tutovil . 20

IA.
I Isccbenil Casurd tinutu Boto§Aail, ocolu
"StefanetiT . 17

www.dacoromanica.ro
- 95 -
No. No. delei
2 Iacobenil CostianuluT . 20
.
3 /acobenii Sf. Ioan ocolu J jiei 23
4 Iapa tinutu Romanu ocolu Fundu-Taziaulul 15

41G_

1 Giumatatenil tinutu Bntos6,nii, oc. Jijiel 10


2 GiulestiT tinutu Sucevi1, ocolu Moldov4 12
3 Giule§tiT o,:olu Somuzului 18
4 GiurViniT . . . :-6
5 GiulestiI tinutu Romarulur, oc. Moldovei
de jos . . '2,0
6 Giosioii tinutu Bacaului, oc. Berheciul 2
7 Geortenil . . . 17
8 GiurtoaniT tinutu Putnil, oc, Zeletinul . 23
9 Giurtc§tii tinutu Vasluiu, ocolu CrasniT 12

www.dacoromanica.ro
L.
A.
B.
V.
G.
D.
E.
J.
Z.
1.
K.
M.
N,
0.
P.
R.
S.
T.
U.
F.
11.
T.
C.
5.
T.
.

.
96

,.
23
2-14
87
94
93

12
20
33
233
62
133
34
57
175
85
165
91
21
51
77
16
35
47
9

4
1
6
1
1
2
1

11

7
1
1
3
2

1
4
/

',I
3
,,
77

p
4 ,7
W. 8 f7
IA- 4 27
G. . 9 7)
1,922 40
Aceasta condicA find scria cu Mere cirilice, alfa-
betul au fost intocmit dupa usul din vechime, de aceia,
B'au §i plistrat acea in§irare, spre a nu se atinge o-
riginalul. Th. C.

www.dacoromanica.ro
97

3RAPOITI.1 LA SPAT
No. 13.
Anul 1844 Ghenarie 19 clile.

Dupti, cuvintarea, a dresuluT cinstitei PostelniciT


din trecutul an 1843, No. 256 intemeiet pe hotarl-
rea Sfatului, insemnata pe referatul VisterieT de
sub No. 388, atingetoare de a inputina delele Ar-
hiveT Statului, m'am adresat cAtre arhivarii o-
sebitelor DepartamenturT, pentru ca sA se lamu-
reascA care dele dupe firea lor, ar trebui sa, ODA
ptatornica pAstrare la aceasta arhiva, si care
s'ar pute desfiinta. Asupra carora, unii prin scris
au respuns, eh nu pot Inchipui asemine proect,
jar altii ca acturile ce vor fi egiuitoare de asä-
zeminturi si inbunAtAtirT, precum si acele particu-
lare, ce s'ar socoti mai insemnate, si in care ar fi
dislegari a cArmuirei, care clislegarT ar sluji in apli-
catie si la alte de asemine pricini, se ramiie in sta-
tornica pastrare, iar acele ce se vor socoti sfargi-
te, gi acele particulare, in care ar fi formalnic act
de lnchierea deleT, precum si acele ce ar fi
sarsite pentru tot deauna, sA se_ deie in obser-
vatiea comisiel ce s'ar rindui intru aceasta, si
si de pe care, comisiea ar gasi de cuviinp a se
des fiinta, sA se opreasca estract cu aratare
cAnd s'au inceput 'Anti cind s'au traganat, si
in ce s'au marginit, care estract sa se pastreze
spre stiinfa. Eu insa, socotesc ca ce se atinge
de actele ramului giudecatoresc, precum pra-
velile legiuesc pa ragrafiea de 30-40 ani, apoi
actele de avere nemiscatoare O. se pAstreze
VOL, VIII AL URICARULUI. C. 7.
www.dacoromanica.ro
98

atita timp cit sloboade pravila, pentru cautarea


de proces, adica 40 ani, socotiti de la zioa
sfarsireT giudecalir ; pricinile criminali cesti, a cele
mai .insemnate, lards sa se pAstreze 40 ani, jar
pricinile de avere miscAtoare giudecatoresti, si
administrative, s'A se pAstreze cel mult 10 ani,
si la a for desfiintare, sA, se opriascA numai un
estract de pe fieste care cu arkare cand s'au
inceput, cind s'au sfarsit, si in ce s'au mar-
ginit ; dar asazerainturile i dezlegdrile ce ar fi
Yn acele dele, sd se scoata si .85, se pdstreze pen-
tru tot deauna, socotinduse originale a pravi-
lilor, precum si condicile de hrisoave, anafora-
le si jurnale a divanurilor si a giudecgtorii-
lor, iarA i sl se pastreze, dupd, cum comisiea
ce s'ar randui intru aceasta, ar gasi de cuviintd.
Acestea find socotintile lnchipuite, dupA po-
ronca cinstituluT Sfat Administrativ, cuvintatA in
pomenitul mai sus adres al PostelnicieT, cu tot
respectul se supune cinstitului Sfat, spre a da
cuvenita dislegare a urmAreT ce are a se p'Azi
intru regularea i inputinarea numhului celut
insemnatoru al octelor Arhivel.
(Iscalit) Arhivist StatuluT si cavaler
Aga George Asachy.

'Secretor, Sardaria Panaite Malcoci.


Aceasta lucrare este scrisa si subscrisa de secretarul Arhivei
Moldovei dl. Malcocia.
Th. C.

www.dacoromanica.ro
99

ITIka,LAZ gAltttEk, E.,


do
Toate actele adunate in Arhiva Statului,
de /a 1832, panel la 1-15 Julie 1849.
No In.qantiile Veda Nout
91430 Judechtoresti ?nag, :
21,761 Instaotiile chpitalid . . . Adecii :
1244 Foasta rusieneasch o/rmuire. 1183 61
87 Logofetiea 12 75
4596 Domnescul Divan 394 4202
374 Deshintatul Divan Judechtoresc 363 11
4647 Divanul Thal de Sus 435 4212
2598 de Jos 77 2521
627 11 Apelatir 627
622 Departamentul Strifinilor , 622
483 Foasta vornicie a obstiei 483
335 Comisia Epitropiceasch 90 245
1 Foasta Comisie a Consultatiei 1
4845 Criminalul 1208 3637
2 Yornicia de Aprozi 2
1300 Trib : de comert 6 1294
21761 4874 16887
96669 Judechtoriile tinutale.
4663 Judechtoria tinut. Sucevil 130 4533
2928 11
Neamtu 7 2921
4943 1?
Romanu 5"1/5 4368
6871 le Bacaul 288 5883
7023 le Putna 141 6882
4597 II' Tecuciul 1 4596
3739 le Corarluid 229 3610
3254 I. Tutova 16 3238
2407 le , Vasluiul 5 2402
5171 ee Fhiciu 340 4831
136 el Herta 103 33
3113 11 Dorohoiu 240 2873
5610 17 BotoshniI 409 5201
164 jud. t. Harliful 164
28 Cirlightura 28
7337 , Esii 2912 4425
2420 Ajuthtoare 2420
2767 Seeps_ I 2767
3198 Sectia II 3198
69669 5396 64271

www.dacoromanica.ro
- 100 -
No. Tot Instant We Y eche: Nato
49742 Administrative fnsA
26840 Posturile din capitalie . . A.decti.

12564 depart. Trebilor din lAuntru 639 11925


3831 Visteria 914 2417
455 Postelnicia 455
2844 HAtmAnia 1432 1412
47 Depart. Bestiricescu 47
488 Comitetul sAnAtAtii 347 141
2646 Controlul 2646
3927 Agia si Politia 8927
443 Comisia dizrob. Tiganilor 9 434
95 Desfiintata obs. Adunare 95
26840 3890 22949
22902 DregAtoriile tinutale
5619 Ispritv. SuceviI 138 548L
903 Neamt 262 641
1871 Romanul 86 1785
2857 BacAul 220 2637
2 I, Putna 2
265 7, Tecuclu 265
1355 Tutova 1355
2646 Vasluiul 2646
1615 ,, FAleiu11 182 1433
1608 ,, DorohoiA 806 802
321 I/ HArlAu; 309 12
731 f, Clrligatura 70 661
2659 'inutul Evil 367 2292
450 Eforia GAlatif 2 448
141172 22902 2442 20460
1049 Publice 1ns6
119 Obsteasca obicinuitit Adunare 119
80 Dela os6bite locuri 35 45
860 Pecefi judecAtoresti si administrative 9 841
149221 1049 44 1005

AD U.NAREA
91,430 JudecAtoresti Insit
10,270 Vechi tnaintea reglementului
81160 NouIt de la reglement
91430
49,742 Administrative lnir1
6333 Vechi
43409 NQUe
49742

www.dacoromanica.ro
101
1049 Pub lice twit
44 Vechi
1005 Nona
1049
142,221 Adich: una suth patru zeci si douh ruff dotur aut
douh, zeci si una acte, slut depuse In Arhiva Sta-
tuluY phn6, la 1-iu Iunie 1849.
No. 229
15 Sept. 1849.

MEMITARTJ
Pentru totalul Actelor depuse in plistrarea Arhi-
vei Statului de la 1 Ghenavie anal 18,32 panel la
8 Decemvrie 1856.
No
110968 Judecatore§ti. insn. :
10356 Vechi dinnaintea Reglementuluf.
100612 Noun de la Reglement.
110968.
80383 Administrative. insa
6360 Vechi dinnaintea Reglementulur.
74023 Noun, dela Reglement.
80383
1165 Acte Publice. . inn :
167 Vechi dinnaintea Reglementulur.
998 Noui de la Reglement.
1165
192516 Aded una sutei 9tOtla zeci $i doted mio, cittei
sute Sese sprezece Acte depuse in Arhiva Statu-
lui pani la 8 ale urtaitoarei luni Decent-
vrie 1856.
Secretar N. illaleoci, Combs.

Toate actele reproduce pink aice aunt autentice, impreuna. qi


cu condica No VII ; amatorilt Ie pot consulta cu siguranta, tragdnd
din ele conclnsiunele ce li Tor 6 necesare.
Th. C.

www.dacoromanica.ro
---, 102

Copie d'un Office de S. E. Mr-le Comte de


Pahle-n, adresse A 3.1'. de Minclaky, en date
de Bucharest le S Octobre iS2S, No: 4445.
Je m'acc,rde entierement avec l'opinion e-
noncee par V. E. dans la depeche No. 990,
relativement an secours de 25000 piastres que
les Curateurs des ecoles reclament des Monasteres
Grecs. Et je pense comme vous, Mr, qu'il nest
pas dans les attributions de la commission etablie
pour Padministration des couvens de prononcer
sur une pareille allocation.
La commission doit se borner a verser dans
la caisse des ecoles Ia somme de p . 5000, par
an, conformement aux usages etablis.
Neanmoins comme l'interet de Peducation
exige une. attention particuliere de Ia part du
Gbuvernement, je me fais un devoir d'appeler
sur cet objet la bienveillanee du Ministere
Imperial. Je ne tarderai point de lui soumettre le
rapport, qui vous a etc adresse par les Curateurs
des ecoles de Yassi, et je solliciterai les decisions
de Sa Majeste sur tour les differens points que
cette piece renferme.
Je prie V. E . de vouloir bien annoncer
-cette demarche aux Curateurs de l'ocoIe, particu-
lierement a Monsg-le Metropolitain, et lui te-
moigner combien je sais apprecier, et combien
je partage avec lui, l'interet qu'il accorde aux
etablissements d'instruction publique.
(Pour copie conforme) 111ineiaky.
Aceasta copie antentica, este in pastrarea mea.
Th. C.

www.dacoromanica.ro
103

No. 1118 lassy le 11 Octobre 18,?8


A Messieurs les Curateurs des Ecoles de Jassy.
Venant de recevoir de la part de S. E.
Mr-le Comte de Pahlen la reponse au memoire
que Messieurs les Curateurs m'avaient presente
sur differens objets relatifs aux dites Ecoles, je
m'empresse de transmettre, a Messieurs les
Curateurs, une copie de la dite reponse pour
leur connaissance.
Mincia ley.
Originalul se pAstreaza de mine.
Th, C.

Copie d'un memoire adresse a Mr. de Min-


ciaky par I'Aga G. Assaky, redacteur de la
Gazette Moldave, en date du 20 Fevrier 1829.
La propagation des prineipes salutair?s et
celles des notions exactes chez un peuple qui
a besoin d'être instruit, ne sauroit s'obtenir
sans le guilt de la lecture. Pour inspirer ce
gait, Ie soussigne pense que la publication
d'un ecrit periodique seroit le moyen le plus
sur. Anime du dosir de pouvoir contribuer
l'accomplissement de ce but ausk bienfaisant,
it prend la liberte de soumettre a V. E. le
projet et les conditions d'apres lesquels it s'offre
de publier a Jassy une feuille periodique.
1). cede feuille seroit intitulee Albina Ro-
raneasca", c'est-a-dire 1'Abeille valaque. Jusqu'a
l'etablissement d'une imprimerie que Mesrs les

www.dacoromanica.ro
104

curateurs des Ecoles nationales ont sollicite


en faveur du soussigne, cette feuille seroit iro-
primee a la Metropole .
2). Le soussigne proprietaire responsable de
cette feuille, en confieroit la redaction a un
collaborateur qui travailleroit sous la direction
du soussigne.
3). L'Abeille Valaque paroitrait deux fois
par semaine in 4. de quatre pages chaque
fois ; en certains cas, elle seroit accompagnee
d'un feuilleton extra ordi na ire .
4). Cette feuille periodique contiendroit des
nouvelles politiques, tirees des journaux officiels,
et semi-officiels, on s'y borneroit a des faits
interessans, a des bulletins de Parmee, suivant
les communications du gouvernement local. La
source de touted ces nouvelles seroit toujours
indiquee.
5). Elks seroient alternativement suivies
des notions instructives, comme celles de l'his-
toire, de geographic, de physique, de littera-
ture, de morale, de commerce . On y inscriroit
les dispositions que les gouvernemens limitro-
phes seroient dans le cas de faire relativement
au commerce avec la Moldavie.
6). Le gouvernement local pourroit faire
inserer a, ses frais, des ordres, des decrets, des
publications, des encans et autres, et les par-
ticuliers quelques avis ou annonces. A cette
fin un supplement seroit annexe a cette feuille.
Outre l'avantage inappreciable d'eclairer le
public moldave, it est certain que cette feuille
etant redigee avec circonspection et dans la

www.dacoromanica.ro
- - 105 --
langue valaque correcte, ne manqueroit d'ob-
tenir de norabreux abonnos parmi les Valaques,
qui habitent les provinces limitrophes de la
Moldavie, et deviendroit aussi sous ce rapport
un objet avantageux pour ce pays .
Persuade que V . E. voudra Dien accueil-
lir un projet qui tend au bien-titre des habi-
tans de la Moldavie, le soussigne supplie V. E.
de l'appuyer de sa protection et de lui accor-
der pour cet effet, un privilege exclusif pour
lui et ses descendans, afin qu'il puisse entre-
prendre a ses frais cette entreprise utile, qui
devra sa naissance et sa duree a la haute protec-
tion du gouvernement de Sa Majeste l'Empe-
reur.
Pour copie conforme, le directeur de Ia chancellette Ivanoff,

Acest Memoar este in francuzesce, subscris de Aga Gheorge


saky, jude in Departamentul Afacerilor streine.
Th. e.

2232. Iassy le 7 Avril 1829.


Monsieni I
Son Excellence le President Plenipotentiaire
des Divans de Moldavie et de Valachie, ayant
pris en consideration la sollicitation, que vous
lui avez faite au sujet de la publication d'un
Journal periodique a lassy.. Mr. Le President
plenipotentiaire m'a charge de vous faire con
naitre qu'il a accede a votre desir, en vous ac-
cordant la demande que vous lui avez adressee,
conformement au plan et sur les bases que

www.dacoromanica.ro
106 --
vous svez emises vous meme, dans le memoire
que vous avez fait parvenir a ce sujet . Toutefois
avec la reserve, que les feuilles de cette gazette,
avant leur publicite, fussent prealablement sou-
mises a la censure, de Mr. le conseiller d'Etat
Paul Pisani, chargé par Son Excellefice, des
ordres necessaires pour l'execution de cette tache.
Le but d'utilite publique, que vous vous etes
propose dans la publication de ce Journal, ne
peut certainement laisser aucun doute sur la
purete des principes, que vous emettrez dans
sa redaction. Je crois cependant devoir vous
engager a y observer toujours la plus grande
veneration envers la religion, le respect du an
gouvernement, et a ne vous ecarter jamais de
la plus stricte observation des lois, concernant
les moeurs et la detente Votre travail base,
sur des fondenmns aussi solides ne pourra no-
cessairement que repondre a l'attente que l'on
doit s'en former.
J'ai l'honneur d'être avec une consideration
distingqe, Monsieur,
Votre tres humble et tres obeissant serviteur,
31ireovitse.
A Monsieur I'Aga Assaki.

Originalul acestui act este in pAstrarea mea. Th. C.

www.dacoromanica.ro
107 ---

No. 1 lap sit 1 1-11111( 1429.

A.LBIN.A. liOMANEASC.1
GAZETA POLITICO-LITERALA.
Inainte euvintare.
Epoha in care trains poa.rta amine iususite de mirare I
Dorul invataturilor nu numal ca infrgteste pe locuitoril
unel tart intru cistigarea acestel moralnice avutil, prin
care o natie sit face puternica ssi fericita, ci Inca si
oameni ne asemanati cu religia, cu limbs §i cu legile
lint insuflati tot de aceiasl simtire iaudata de a pofti
unul altuia gradul deplinirel moralise al invatilturel ssi
al maestriei. In zilele de acum orl care inbunatatire
of aflare a vre unel natll trece in posesia tuturor spre
tolosul omenirel. De asemine eugetari, povatuiti sa vadu
in Evropa multi invatatI, caril supt umbrirea Guvernu-
tut si cu ajutorul color avuti, unir lucreazg in patria
for pentru sporiul bunelor invataturi, altil fail a se
tame de ostinele si primejdil, petrec luciul math, call-
toresc tari necunoscute inplfrtasind pretutindenea razile
moralulul, ale politicirel $i ale stiintelor. Prin asemine
mijloace in Egipet, in India, in America, carele °di-
nioara era intunecate de negura varva.riei, videm astazi
pre aciI salbatiel lacuitorl dumesnicitl politicindusg, in-
v4indusa ti supuindusa dreptelor legI. Oare putem
m i privi la acestebunurl urmate inaintea ochilor nostri,
fare a ni intrista ca numal natia noastra in cea Mal
mare parte este lipsitil de aceste inbungtatiri ssi inapoeta
de i it toate neamurile Evropei, si de cit multe allele
ce lacuescu pre cele lalte parti ale pamlntului ? eine
nu simte in tars noastra lipsa asezaminturilor prin a
carora lucrare, precum sintem politiceste, se ne putemu
face si moraliceste madulari folositoare ale familial
Evropiene, a caria raze de invatatura de atitea veacurl
sft refring pre orizonul nostru ?
In aseminea innapoiere, dead astazi ne povatuim de
mal !rialto cugetarT, dead voim a urma in lucrarea

www.dacoromanica.ro
108

noastrA paradigmet aducatoare statulut de folosuri, st


de nume atralucit, ti carea revarsa Indestulare asupra
fiecte caruiea, sa cuvine cu Indoite pasurr si sirguinte
a ni porni spre cictigare to parte a celor Intirziete.
Precum maestriile indeplinesc Rim vtrtuteT omulut,
aseminea si nor spre a pute spori in scopusul nostru,
trebuie a ni folosi de uneltile, ce spre aceasta s'au cu-
noscut ci sa marturisescu a fi cele mar nemerite. Do-
rinta celor ce demult poftesc infiintarea unur mijloc
inlesnitoriO, prin carele sa poutA natia noastra cunoaste
tub unatatirile ci tnnaintirile minter omine§11, precum si
cursul intimplarilor lumet de carele tot omul atirna,
astazt sa plineate prin publicatia acestel Gazete, ce supt
prea puternica Pavezi a ImpiirAtieT Rosiel s'au privili-
giat, si prin ajutorul Evgenistilor Compatriott s'au In-
fiintat . Nomile bine voitorilor prenumeranti pastrate in
filile aceste, vor fi cunoscute In Evropa ci in toata Lu-
mea politicita, ci traitoare in Istoria Natio, iar nepotit
nostri, caril deplin vor gusta rodul acesteT bunatatr,
vor bine cuvinta laudatul for name.
Albina Romaneasch" astazi tntaiti vede lumina zilet st
tinerelile sale aripi le cearca in ostinitoarea sa calato-
rie, mit ci mit de fort cu felurite vapsele ci mirezme
tnpodobesc cimpul, pre carele ea va sa zboare, Inse nu-
mat acele flori IT vor fi plaeute care aduc maul §i vin-
decare, de insaai a et blinda fire povatuita, se va feri de
cele ce supt amegitoare frumusete ascund fa: mac ei ye-
nin In sinul lor.
Asemine ci Redactia Gazetei, nu se va abate de la
acele ce privesc catra iebunatatirea inimei si a minteT,
dogmele sfinte! noastre Religiet ortodoxa, sevasti catra
ocirmuirea ci Legile taril, o vor povatui intru a sa lu-
crare, tnstiietari adevarate, pre cit vor agiunge la cu-
noctinta sa, ai invataturi folositoare vor cuprinde filele
sale. Fiind Ind ca tot lucrul la inceputul sau nu poate
ave deplinb.tatea care sit cistiga numat prin o I alelun,
gata pracsis, drept aceasta ci bine voitoriul cetitoriu va
tngadui la nea giunsnrile ce poate intimpina In aceasta
Gazeta, ci spre a et intocmire, Redactia pururea va
priimi cu cunoatinta, inteleptele indreptati, atit ale nc-
lor din launtrul tarit, cit ci a celor straini, ce prin chi-
purile cuviincioase be vor inpartaci Redactiet.
www.dacoromanica.ro
109

Numele bine voitorilor prenumerani din carh o


samd au dat fi °salt ajutoriu,
Iafit.
Mitropolitul Veniamin Costaki.
Arhiepiscopul Varlaam Sardion.
Arhimandritul Isaia Socoleanul.
Arhimandritul Sofronie.
Arhimandritul (IP la Tog Erarhi Serafim.
Arhimandritul aft. Ilie Daniil.
Arhidiaconul S-ter Mitropolii Veniamin Roset.
Spat. Vasile Alixandri.
Corn. Adamache.
Sard. Andronachi Baltag.
Logof. Teodor Bala.
Hat. Costache Bala.
Vorn. Lupul Bala.
Post. Teodor Bala.
Aga Alecul Bala.
Corns. Toma Banton.
Polk. Politmaistru Baroti.
Hat. Nastasache BaaotA.
Spat. Andrei Ba,E;ota.
Spat. Vasile Beldiman.
Neculai Bibire.
Spat. Raducauu Botez.
Corns. Diadtrache Braun.
Post. Casandra Bucaeneasea.
Com. Cosache Burghele.
Aga Mateiu Bulnq.
Iowa Vasiliu.
Aga Mihai Versa.
Pah. Costin Versa.
Domnul Vmcler.
loan Vrabie.
Camr. Dimitr. Gane.
Vist. Dimitrie Ghica
Hat. Alecul Ghica.
Post. Iordache Ghica.

www.dacoromanica.ro
110
CC-na Catinca Mica.
C.C-na Elencu Ghica.
Aga Alecu Ghica.
Aga Neculai Ghica.
Banu Enacache Gherghel.
Pah. Na'.tasache Gnbenciti.
Sard. Costache G-rigoria.
Stol. Stefanache Grigorm.
Spatr. Dimitrie Dann.
Logf. Andronache Donici.
Teodor Doraeanul
Vorn. lordache 3i Aga Costachi DrAghici
Spatr. lean Duca.
Pah. Costache Jan.
Vorn. Jancu Jurge.
Dimitrie Zamfirovici.
Doctor. M,hail Zota.
Cavaler Ivan Ivanovic.T.
Pah. EnuVt loanu.
Vis. Costache Cantacuzino
Post. Neculai Cantacuzino.
Aga Ioan Carp .
Vist. lordache Catargiu.
Vor. tefanache Catargiu.
CAlin Chirilovici.
Aga Hie CogAlniceanu.
Spa. Dimitrie Codreanu.
Spa. Grigorie Codreanu.
Pah. Costache Cozone.
Georghie Cozmita.
Vor. Costache Conake.
Camin. Vasilte Costin.
Dragom. Tudurache Cru§ovanu.
Matos Crlinlau.
Spat. Costache Lipan.
Seer. Gr. Ivanovici Lucescu.
Voruic. loan Luca .
Aga Costache Latescu.
Post. Alexandru Mavrocor lat.
Post. El. ncu Mavroghen

www.dacoromanica.ro
111 --
Spat. Iordache Miclescu.
Spat. Sandulache Miclescu .
Com. mihaita Mihalache.
Com. Hag( Mogirdici.
Com. Costache Negruti .
Gheorghe Dimitriu Neguln .
Vora. loan Neculce.
Gavril Neculau.
Hatm. Costandin Palade.
Pahar. Alecul Paraschiv.
Ban. Mihalache Pascal.
Vornk. Dimitrie Plaghino.
Pahar. Costache Platen .
Pahar. Costache Popovici.
loan Padure .
Aga Manolache Radu.
Spat. Jancu Ralet .
Aga Evstatie Rola.
Vist. Iordache Roset Roznovanu.
Hat. Raducanu Rosit .
Vornc. Drarache Roset.
Vist. Neculai Roset.
Hat. Alecul Roset.
Post. Petrache Roset (Balanescu).
Spat. Antohi Sion.
Alecul Sornceanu.
Corn. Panaite Spartan.
Camr. A. Pavlu Spiru.
Camr. Jancu Stamate.
Camr. Gavril Stamatin.
Logof. Dimitrie Sturza.
Vist. Sandul Sturza.
Vist. Alecul Sturza.
Vorn. Costache Sturm.
Vorn. Mihalachi Sturza.
Vorn. Ghiorghie Sturza.
Aga Costache Sturza.
Aga Alecu Sturza.
Beiz. Aleca Sturza.
Medi. C sfandin Sucevanu.

www.dacoromanica.ro
112

Comis. Grigorie Tufilscu.


Agent Carl Fon IJdritchi.
Camr. Dimitrie Filipescul.
Vorn. Vasile Hrisoverghi.
Sard. Hriste Ciuca.
Com. Iordache Teodoru .
Am credut, in interesul istoriel literare, ca sa reproduce in
toata intregimea articolul de fond al N. 1 din Albina Romaniasca
anul 1829, din preuna cu abonatil care an imbraciotat aceasta
prima Gazeta romaniasca.
Th. C

Journal arrete le 15 Janvier 1830.


L'office sub No. 1 en date du 29 Decembre
1829, avec les annexes y relatives qui furent
communiquees au comite Moldo-Valaque de la
part de Son Excellence Monsieur le President
Pienipotentiaire, touchant les trois premiers
chapitres du reglement de reforme, out etc
pris en mere consideration, ainsi que les prin-
cipes salutaires enonces dans ces observations,
suivant lesquelles les amendemens necessai-
yes furent apportes tant aux diverses disposi-
tions, qu'a la redaction des chapitres susmen-
tionnes .
Par ces modifications, qui soot autant de
marques de la sollicitude de Son Excellence,
en faveur de la prosperite des deux Principau-
Os, le comite pense avoir atteint le but pro-
pose, en ce qui est applicable aux usages du
pays, et croit en meme temp devoir emettre son
opinion sur les points suivans .
1). Les dispositions du septieme chapitre

www.dacoromanica.ro
- 113

du reglement de reforme, concernant Porga-


nisation des tribunaux, l'arpeutage general, et
('institution de livres d'inscription de dots, de
dettes hypohecaires et de tout act de transac-
tion, semblent avoir obvie suffisamment aux in-
conveniens de l'esprit processif. Par consequent
l' introduction du papier timbre, ne pourrait
etre envisagee que comme une branche des rc-
venus publics, que froisserait en general tou-
tes les classes des habitans et toucherait sen-
siblement les interets de chacun. Cette inno-
vation n'aurait aucun resultat d'utilite reelle
du moment, ou les charges indispensables de
l'etat ant etC couvertes par d'autres revenus
publics, d'apre.s le principe salutaire emis par
Son Excellence relativement it la consommation,
mncipe formant la base du sy.;teme financier
,les gonvernements les plus a .iaire;,
2). L'impot foncier n est pas une question
qui se rattache seulement a la classe nobiliaire,
it toucherait en general aux intorets et droits
sacres de propriete d'oit depend l'agriculture
et l'industrie de ces pays, elle est en meme
temps la source productive des principaux re-
venus de l'Etat . La propriete se ti-ouverait
ainsi doublement frappee d'imposition. tandisque
I'Economie politique tend h la d6grever gra-
duellement par des impots indirects sur la con-
sommation, comme it a ete dit plus haut.
L'irepot foncier est d'autant plus inadmissible
flans ces pays, que le villageois West point
exempt de capitation ni d'imposition. En outre
le proprietaire, dans un autre ordre de choses,
VOL. VIII AL IIRICARULUL C. 8

www.dacoromanica.ro
114

ne pourrait etre tenu a faire des concessions


territoriales au villageois qu'a la suite d'un ac-
cord passé de gre-A-gre, ainsi que cola se pra-
tique dans tons les pays on l'irnpot foncier est
eta bli ; car imposer au proprietaire des obliga-
tions envers le villageois pour mettre celui-ci
en ()tat de payer son impot, et imposer en meme
temps la propriete fonciere, ce serait faire re -
tomber sur celle-ci un double impel, sans lui
laisser aucun des avantages dont elle jouit ail-
leurs .
3). Relativement aux journees de travail,
diies au proprietaire par le villageois, cette ques-
tion est inherente d'apres les instructions meme,
au chapitre de finarres, comme tou,hant les
interets des contribuables et comme tendant A
combiner le sisteme financier par rapport A la
perception de l'impot avec les droits de propriete.
Quant a la quotite du travail de chaque jour-
née fixes par le reglement, le comite ose croi-
re ffetre conform() en tout a l'esprit de l'in-
struction, en determinant d'une maniere equi-
table ce travail, comme it appert par les an-
nexes comparatives ci-jointes sub lettres A. B.
Quant an conseil administratif, le comite posera
les bases de la formation dans le 8-me chapitre
des dispositions supplementaires, qui contien-
dront aussi la division des autres branches du
gouvernement Ce conseil administratif sera
compo.e des chefs de differens departemens
La chancellerie de chacun sera pasta& en sec-
tion;, dont les secretaires contresigneront toys
les offices et ordres respectifs, et partageront

www.dacoromanica.ro
115

laresponsabilite de chefs de leurs departe-


ments. (Sui vent los signatures.)
vesna, G. Catargi.
Vornic M. Stourdza.
C'. Canktenzinke.
Vostigr
Vornic Ba Ban°.
Vornic Philipesen.
Iletman Ba la chum.
Hetman Villara.
Moi C. Conaky d'accord en ce
le vornic
qui concerne le papier timbre, l'impUt fonder
et la formation du conseil administratif;quant
a ce qui a rapport aux tribunaux et aux jour-
nees de travail, je me reserve de soumettre
mes observations .
Signe : le vornic C. Conak3.

Acest jurnal este scris pe o coma in jumatati de pagine i se


pastreaza de mine.
Th. C

A. Monsieur 1Aga Assaky,


Ayant appris votre nomination au comite
de Boukarest en qualite de secretaire, je crois
necessaire de vous inviter a partir d'ici, pour
votre nouvelle destination le 19 du moil cou-
rant, ce meme terme etant fixe pour le depart
de Mr. Conaky.
Vice - president du divan de Moldavie, le ge-
neral Major et Chevalier.
Mircovitse.
No. 5718, le 16 Juillet 1829, lassy.
Originalul se pastreaza intre manuscrisele mele. Th. C.

www.dacoromanica.ro
- 116

A Son Excellence
Monsieur le general lieutenant de Kisseleff,
aide de camp general de S. M. l'Empereur de
toutes les Russies, President plenipotenciaire
des Divans de Moldavie et de Valachie, cheva-
lier grand croix de plusieurs ordres etc. etc.
Eaciknec, !
Les indispositions frequentes auxquelles je
suis assujeti depuis le commencement de cet
hiver, ayant dernierement eclate par des sym-
ptomes a larmans, m'imposent la necessite de re-
tourney dans ma patrie, sous l'influence de l'air
natal, et de m'y soumettre a une cure soignee,
que je ne pourrois suivre ici
Dans ces circonstances, je recours aux senti-
mens bienveillans de Votre Excellence pour la
supplier de vouloir bien m'accorder la permission
de retourner en Moldavie, vu que mon sejour
dans cette yule ne pourroit se prolonger qu'au de-
triment de ma sante. A Vega rd de ma delega-
tion au comite special, lequel v lent de ter mi-
ner tons les chapitresjai chargé Monsieur l'Aga
Assaqui, comme mon fonde de pouvoir, auquel
j'ai communique mon opinion concernant les
points sur lesquels je n'ai pas ete d'accord a-
vec Ines honorables collegues.
J'ai l'honneur d'être avec le plus profond res-
pect de votre Excellence .
Le tres humble et tree ob6issant serviteur
Constantin Conaky Vornik.
Buccarest le 8 Fevrier 1830.
Acest act este stria si subscris de Conalky. Originalul se pls-
treaza, intre documentele ce am. Th, C.

www.dacoromanica.ro
117

No. 2876 , Iassy le 19 Avril, 1830.

Monsieur
S. E. Monsieur le president plenipotentiaire,
me fait connoltre par son office du i 1, de ce
moil, que Mr. le conseiller d'Etat actual Minci-
aky se rend a S. Petersbourg, par ordre su-
preme, et que vous etes destine a vous y ren-
dre aussi, en votre qualite de secretaire du
comite.
II m'ordonue en meme tems de vous enjoin-
dre de vous mettre en route immediatement
pour S. Petersbourg, afin de vous trouver dans
cette capitale le 15 Iuin prochain, en passant
par 1? Bessarabie.
S. E. vous ayant laisse le choix de recevoir
ici a votre depart, avec votre podorojna les
frais de poste pour six chevaux, qui vous se-
rent comptes par la Vestiarie, ou que ces frais
vous soyent payes avec les autres depenses de
voyage, par le Ministere Imperial a S. Peters-
bourg ; je vous engage a me faire connoltre
sans (Hai votre resolution a cet egard.
J'ai l'honneur d'être avec une consideration
tres distinguee.
Monsieur, votre tres humble et tres obeis-
sant serviteur.
T. Itlircovitsc.
A Monsieur 1'Aga Asaky.

Acest act original se afla in pastrarea mea.


Tla. C.
www.dacoromanica.ro
-118 --
No. 10 Iassy le 29 Avril 1831.
Monsieur,
Vii Parrivee prochaine de Mr. le conseiller
d'Etat Actuel Minciaky, appele a remplir les
fonctions de vice-president de PAssemblee ge-
nerale extraordinaire de revision pour la Mol-
davie, je vous invite, Monsieur, par ordre de
S. E. Mr. le president plenipotentiaire des di-
vans, de soumettre a Mr. de Minciaky, les
rectifications nouvellement introduites dans le
projet du Reglement organique, par la section
du comite special de reform e.
Mireovitse.
A Mr. l'Aga Asaky.
Originalul este in pastrarea mea. Th. C.

Monsieur 1'Aide de Camp general Kisseleff.


J'ai regu avec plaisir les adresses que V0113
m'avez fait parvenir successivement de la part
du dere et des Boyars de la Valachie et de
la Moldavie, reunis en Assemblees, et dans les-
quelles ils m'expriment leur reconnaissance pour
les reglemens d'administration interieure, dont
la redaction et la revision viennent d'etre ter-
minees, conformemeut a l'acte separe du Traite
d'Andrinople relatif aux Principautes.
Il m'a ete egalement agreable d'apprendre
par Vos rapports, que dans ce travail si impor-
tant pour le Bien -etre de ces Provinces, on a
www.dacoromanica.ro
- -119
d'une part soigneusement consulte les besoins
des habitans de toutes les classes, et de l'autre
fidelement observe les obligations et les devoirs
du pays envers la Sublime Porte Ottomane.
Je me plais 3. reconnaitre votre cooperation
active et votre zole eclaire dans ce resultat, qui
repond a mes voeux, comme j'aime aussi a ex-
primer aux Boyars des principautes, ma satis-
faction pour l'unanimite des vues qui les a guide,
et le patriotisme dont ils ont fait preuve.
Remerciez-les aussi des assurances qu'ils m'of-
frent de leur dovoument a ma Personne, et di-
tes leur, qu'ils aquerront de nouveaux titres a
mon inter& eta ma protection, par l'union qu'ils
maintiendront entr'eux, et le bon ordre qu'ils
etabliront dans leur pays .
Sur ce, je prie Dieu, Monsieur l' Aide de
Camp General Kisseleff, qu'll Vous ait en sa
sainte garde.
(Signe) Nicolas.
St. Petersbourg le 21 Deccmbre 1831.
Pour copie conforme. Le Comte P. Kisseleff.

Aceasta copie autenticil se afla in phstrarea mea. Suet dator sa


note; ca rapos. Filaret Scriban, Arhiereu, m'att incredintat ca el aft
vezut cu ochil set Actul separat al Tratatului de Andrianopoli,
in bruilon, compus de celebrul Alesandru Sturdza, care ,edea in
Odessa, bucurandusa de o mare vaza la Curtea lmparatului Nicolas
Th. C.

No . 198 Jassy lc 17 Ionvier 1832.


Monseigneur,
Je me fais un devoir d'intormer Votre Emi-
nence que le rescrit Imperial adresse a Monsr.
www.dacoromanica.ro
19.0

1 aide de camp general Kisseleff, et dont la


communication vient d'être faite a l'Assemblee
des Boyards moldaves, reunis en seance Extra-
ordinaire le 17 de ce mois, devra etre depose
a la Metropole, en attendant que les archives du
pays soient convenablement organisees, d'apres
les bases du nouveau Reglement.
A cette fin, j'ai l'honneur de vous transmet-
tre ci-pres, la copie vidimee de cet acte im-
portant, et je Vous prie Monseigneur, de von-
loir bien prendre les dispositions necessaires is
ce sujet, en m'en accusant l'exacte reception .
Je suis avec un profond respect, Monseigneur,
de Votre Eminence, le tres humble et tre,s o-
beissant serviteur. iflircovitsc.
A.S. Eminence Monsgr. le Metropolitain Benjami n.
Acest act original se pastreazil de mine.
Th. C.
Plitit4verea Boerilor celor marl at Moldo-
vet catrA 111. Sa Imparatul Rosier[ Neculai
Pavlovici.
Sire !
Catahrisurile carile sa alunecasa fn cel vechiu
aezamInt at acestei tad, de demult au f ost
vgdit Moldovenilor nevoea, de a se face o re-
ADRESSE DES GRANDS BOYARDS DE LA. MOLD.A.
VIE A SA MAJESTE L'EMPEREUR DE TOUTES
LES RUSSIES.
Sire !
L's abus qui s'etaient intioduits dans les anciennes
institutiiins du pays, avaient fait senor depuis long temps

www.dacoromanica.ro
121

forma administrativA. Urmaplui §i clironornului


genieT Petrului celui Mare au fost dat a infiinta
dorinta unei 1 arT, pe care Pronia de demult au
asAzaeo supt EgIda scutitoare a InpAratesculuT
tron de Rosia.
Organicescul Reglement, cu carele sintem
datori stralucitelor arme a Impar. Voastre Ma-
riri, era menit a fi temeiul fericirei §i buneT
petrecerT a MoldoveT. Organizatia cea noue, rn-
zaniata pe statornice inchizs,luiiT, §i numirea
unui dorna pamintean s'au primit en mArturisirT
unei vecinice cunotinte catra Marinimosul Mo-
narh, a caruia scoposuri filantropice qi faciltoare
de bine, tintea numaT de a siguripsi prin uti
statornic chip, norocita viitorime a locuitorilor
acestei tarT. PAtrun,i find de simtirea indato-

aux Moldaves le besoin d'uue reforme administrative, it


appartenait au descendant et a l'heiitier du genie de
Pierre le Grand, de realiser le voeu d'un pays que la
Providence a place depuii long temps sous l'Egide pro-
tectrice du ti One imperial de ltussie.
Le regleinent organique que nous Jevons aux arm's
glorieuses de Votre Majeste Imr eriale, etait destine ii
devinir le fondement du bienetre social de la N olda-
vie ; la nouvelle organisation basOP stir des garantics
stables, et la nomination d'un hospo tar indigene, ont
ete accueillies eve, le temo'guage d'une etirnelle rp-
connaissance envers le Monarque Magnanime, dont les
vues humainei et bienfaisantes ne tendaient qu'a, as-
surer d'uue mawere durable le bonheur avenir des hit-
bitans de cette contr6e ; intimement penetres du seu -
fime.it de nos devoirs, nous avons On guides par une
pensee unique, et nos efforts reunis, ne tendaient qu'i
soutenir dans la voie de l'ordre et des ameliorations

www.dacoromanica.ro
122

frilor noastre, noT ne am povatuit de o singurA


cugetare, $i Intrunitele noastre sirguinte, tintea
numai intru a sprijini pre calea orInduelei si a in-
bunAtAtirilor o Administratie nAscAtoare. Ferice
de Moldovenl, data cursul trebilor cu atIta ni-
merire Inceput de cAtra Exel. Sa Generalul Ki-
selef, s'ar ti urmat cu acea dreptate, cu acea
moderatie si neinteresateta, cu care s'au strA-
lucit a sa Administratie.
Dar optsprezece lunT de patimirT, Insa mnate
de calcArile cele mai deadreptul si cele mai
vAdite, In protiva duhului si cuprinderei regle-
mentuluT, ne-adus la nevoe, Sire, de a depune
tinguirile noastre la piciorul tronului Imp.
Voastre Marini, 0 adunare abAtuta in principiul
ei prin numeroase nelegiuirT, DregAtoriile puse
la mezat, Dreptatea vinduta la acele, care da mai
Inuit, cinstea, proprietatea si toata sotialnicile In-
chizasluirT, calcate fAra mustrare de cuget, prin

tine administration naissante ; heureux les Moldaves,


si la marehe si habilement traces par S. Excellence le
general Kisloff out ete suivie avec cette justice, cette
moderation et ce desinteressement qui ont carautOrise
son administration.
Mais 18 mois des souffrances, signalees par les in-
fractions les plus directes et les plus patentes contre
l'esprit et la teneur du reglement nous obligeat, Sire,
a porter nos plaithtes aux pleas du Wine de V, M. I.
Uno assembles faussee dans son Principe par des nom-
breuses Megaliths, les emplois mis aux eneheres, la
justice vendue an plus of frant, l'honneur, la propriete
et toutes le: garanties sociales vielees sans scrupule,
au mepris du reglement des lois et des formes ; tel
PSt, Sire, notre kat deplorable sous le regime du hos-

www.dacoromanica.ro
123

jignirea reglementuluT, a Iegiuirilor si a forme-


lor. Aceasta este, Sire, a noastra vrednicg de
tiriguire stare, supt Ocirmuirea Domnului Mihail
Grigorit Sturza, Si cuvintul carele au Indato-
rit pe mai multi deputati de a intruni glasul
for eel slab, carele prin uneltiri s'au facut ne-
bieratoriii in sinul Adun'grir, catra glasul corn-
patriotilor lor, noT sintem tool proprietari cu
familie, pentru care sintem foarte inspaimintatr
de suferirea interesurilor noastre celor moralice
materiale, i numai pun foarte ingrijitr despre
a noastra viitorime. Jignir fiind In cele mai
sfintite a noastre drituri, supuse si rugatoare
jertve, In toate zilele de nenorocirl adapate, noT
cutezam a depurie la Tronul Imp. Voastre
Memoarul algturat ca o slabg, zugraveala
a jignirilor ce urmeaza, si care indestul Sint
adeverite de public.
Binevoiti, Sire, a arunca o duloasa cautaturg.

podar Michel Stourdza ; et la cause qui oblige plusi-


ours deputes de reunir leurs foibles voix readues,
force des machinations, impuissantes au sein de PAs-
sembdle, A celles de leurs compatriotes ; nous sommes
tolls propriotaires et peres de famine, par consequent
tres alarmes de la souffrance de nos interets moraux
of materiels, et prdoccupes avec une grande inquigtude
tie notre avenir. Leses dans nos droits les plus sacres
humbles et suppliantes victimes, poussees par les mal-
heurs dont nous sommes abreuvds tous les jours, nous
osons deposer au trone de V. M. I. le memoire ci-joint,
faible expose des violations qui se commettent et que
la notorike publique constate suffisamment. Daignez,
Sire, jotter un regard bienveillant sur le pays quo vo-
tre sollicitucte paternelle a tire du chaos des abus et de

www.dacoromanica.ro
-14
spre tara, pe care pgrinteasca Voasti A ingrijire
au scos'o din haosul catahrisurilor si a samo-
volnicieT, si in care rgutatea si lacomia, voesc
pe tot deauna laras a o arunca .
Un sIngur cuvint a Impgr. Voastre Maxie va
fi indestul, spre a ni rnintui de soarta cea tristA,
care ni ameninteazil, si spre a inturna fiinta si
pacea acestel Provintii.
Nu are data acest document; se credo ca este de la Noem. 1b.35
El este scris do Samoilit Botezatu, profesor de limba germana
in scoala din Trei- Erarld. Actul se aft' lti mine. Th. C.

31E.TIOAR.
Organicescul Reglement al MoldoveT stator-
nicind drepturile si indatoririle fiescAruie, au si
harazit inchiza§luirr si forme pastratoare pentru
rinduiala sotialri. El ail insAmnat puterea fies-
caruia ram administrativ, si au hotgrit atributu-
rile rl.ribunalurilor. Fiescare om particular a-
flind in aceasta fondamentalg legiuire mijloacele
unei legiuite aparari, s'au deprins a o socoti ca o
sigurantie a familiilor, si ca o menire a unei
fericite viitorimi.
Numirea unuT pgruintean la treapta cea de
cgpitenie a Statulul, au infiintat dorintele cele
mal viT a lAcuitorilor acestel 1arT. Ii ngdajduiati
l'arbaraire, ou la malveillance et la eupidito, veulent la
faire retomber sans retour.
Un mot de V. M. I-le, suffira pour nous arracher
au triste sort qui nous menace, et rendre la vie et le
repos A cette province.
Aceasta tradneere a plansorei Boierilor moldoveni, facuta la 1835,
am socotit ca poate face parte din colectiunea de fata. Th. C.
www.dacoromanica.ro
1z5

a videa In Domnul lor, un dusman al cataliri-


surilor si norocit urrnatoriii AdministratieT cei
lut,alepte a Ex. Sale D. Plenipotente Gen. Adio-
tant de Kiselef. Insd abea s'au imbrdcat cu pute-
rea acest Moldovan uitincl ca se trAo-ea din ran-
7

gni celoralantiBoerT, ca giuraminturire sale 11 lea -


ua ciltra acea cu amaruntul pazire a legilor, ca
Indatoririle nnnT Domn cer cumpenire. Intelep-
ciune in sfaturi $i neinteresateta in Adminis-
tratie, cu defaimare au calcat la picioare toate
dasurile fare osdbire, au jignit interesurile pri-
vate $i publice, si farA a sä stanjeni de vre
0 greutate. WA a se inspaiminta de vre o
piedecA, el au 11 rtArit numaT de cit a Indestula
nesatioasa sete de a aduna aur, avind amb4ie
de a Insusi pravila in a sa persoang, de a sa innalta
mai pre sus de toatA,' buna cuviinp $i prin o trep-
telnicA slabire a ReglementuluT aT pierde cre-
ditul, surpindul temelia prin uneltirT, §i prin
lipsa IncbizAsluirilor facIndul zadarnic.
0 cercare de optsprezece 1unT de nenorociri,
ne au facut cunoscut, eft nu ni mai rAminea alta
scapare de cit acea, de a aduce la cunostinta
avgustuluT nostru Protector, vederata jignire a
legiuirilor, 5i vrednica de tinguire stare, in care
ne aflam. Noi vom implini a noastrg. Insarci-
nare, data vom putea dovedi, cum &A reul
acesta are adinci radA.cini si cA numab o
vindecare grabnica gi lucrAtoare poate scapa
tara de sigura eT surpare.
CAP SL
Art. 49 Lit. B gi G. Art. 53.
Scoaterea samovolnica a Deputatulul de Boto.

www.dacoromanica.ro
-126 --
senT Comisul loan Gherghel, este o insamnatoare
calcare a celor mai scutnpe Inchizasluiri, pe
care se InterneTeaza reprezentatia tariT si cea mai
deadreptul jignire a principiului generalnic( I
obstesti Adunari, carele cere: ca madularile el
sa nu sa poatil scoate, de cit prin a eT mijlo-
cire, si la IntImplarl numai prevazute de regle-
ment. Domnul ail intrebuintat acest chip pentru
de a inriuri asupra ramasitei acesteT AdunarT, in-
suflindui ingrijire, de a se vide in asemine chip
cu delaimare si altif departati de la o Adunare,
in care au Intrat pe temeiul dorintelor compatrio-
tilor lor. Rezultatul nemijlocit at acestei calcarl
au fost despre o parte alegerea uneltita a De-
putatului non de Botoseni, si despre alta a sa
primire in Adunare, unde s'au facut madular,
si au votarisit filra a i se adeved mai inainte
titlurile sale.
Vornicul Ioan Paladi cuprins de damla si
inaiatit in vrista, au fost cerut a sa slobozi
din obsteasca Adunare, ne ertindul starea sO-
natatil de a mai fi madular. Dar Domnul te-
mindusa de o alegere nepriitoare scoposurilor
sale, au indatorit pe D. Vorn. Paladi de asT lua
indarapt a sa demisiune, si in acest chip au
uimicit un glas in protiva duhulul Reglemen-
tului, carele cere, ca Eingura Adunarea numaT
sa aiba drit de a hotari asupra unor asemine
ceriri. Uneltirile cele tainice a slugelor priitoare
Domnului si a Ministrilor ce el s'au urzit, precum:
Nicola! Kanta si Lupu Bals, oameni, caril In des-
tul sint insemnatT In duhul obstiel, pentru a for
ripirT si a for nemoralitate, foarte mult au agiu-
torat de a strica principiul votarisireT ceT slobode.

www.dacoromanica.ro
197

Amenintarea si ademenirea prin lagaduinle


folositoare pe rind intrebuintate, pentru de a
tine pe maioritatea Adunarn In o necurma A
robie, avea drept seopos, de a instraina ban,/
scutelnicilor, a opri dritul slobodei esportatil,
a impiedeca fabricuirea rachiului, ha'r5zInd tot
odata o privilegie ecselusiva Ministrului Canta,
a mari lista civila a DomnuluT, a votarisi de -
pagub:rea cheltuelilor nernAsurate de la Con
stantinnpole, a Intari un budget, ce s'au Incuviin-
tat de catra o comisie, care mai cu sari st
inLdins era alcatuitii de dregatorii finansului,
5i in sfirsit a sfinti nenumeroasele nelegiub 1,
urmate in ramul giudecatoresc . Tagma mareata
a obstestil AdunarT, demoralizatg, prin nth( a
invaluirT, au pierdut pan si simtirea a Insu 1
cinstirei sale, si au infatosat tariT o vrednica
de tinguire privire de doua parti, care O. sirgula
a sa intrece prin slujbe Ingiosite si prin pie-
care de a votarisi numaT decit niste proecturi
Inca nu indestul chibzuite, Irish' tainuitoare sco-
posurilor do rapire si de Intereq personalnic .
De acest fel este proiectul obstestiT hotarituiT,
carele abea s'au infatosat Adunara, indata s'; u
si incuvjintat de maioritaoa, a aria iscalitua
au fost silnicite, sau prin inselaciune pe a cash
luate, spre a sa feri de luminile, care debatati 1
ar fi aruncat asupra seoposului celul tainuit.
Cu toate aceste ocarmuirra InsusT care Intre-
buintasa toate chipurile pentru primirea acelur
proiect, s'au vazut silita de a sa trage Indariipt
Innaintea strigarilor obstestT, care s'au radicat
asupra nemasuratelor cheltuele, pricinuite par-

www.dacoromanica.ro
-- 128
tioularnicilor, si Inaintea urnArilor care neap-
rat avea se aduca punerea in lucrare a acestor
masurr.
Voind a lua aminte tactica, pe care Domnul
an intrebuintat'o, spre a pute infiinta cu tales-
nire planurile sale, sa va videa, di IndatA dupa
inturnarea sa de la Constantinopole, intrunind
ecstraordinar Generalnica Obicinuita Adunare,
el II face zugaivEala cea mai Intristat5, de sta-
rea tarn', i o infkoseaza ca si cum ar fi ingrozit5
cio foame neapara.fa in urmarea n rodirel, je-
leste starea tlranului, pre carile it arata, ca
§i cum n'ar ti in stare de a se indestula cu hrana
cea de toate zilele, kii hotaraste nevoia, de a
indestula Cara cu provianturi cumpa-ate preste
hotar, incit prin aceste mijlociri uneltite, sa
1

da o parte din banii scutelnicilor, supt cuviut


de inprumutare. Prin aceasta maiura, el aduce
pe obsteasca Adunare in vederafa, nepotrivire
cu asezamintul tilrel, care cu slintenie s'au in-
fiinlat, cAci privilegiul scutelnicilor fiind °data.
pe tot deauna schimbat in bhileasca agiutorintil,
nu era nici In puterea Domnului, nici in al A-
dunarif, do al intrebuinta In alt feliu Cu \Tata-
mare de si vremelniceasca, acelor cu drep-
tatea scutelnicilor. Supuind deciaceasta Adunare
nationalii la obsteasca neineuviintare, el au
sfkirmat toate legaturile, care o leaga catra a
eT increzetori, $i prin o nepotrivire numaT putin
insemnata, si care dizvaleste adivaratile sco-
posurT ale acesteT miisur17 Domnul tot ()data chid
lipseste pe BoerT de baniT scutelnicilor, prin o
mAsura legiuitoare, pune in sarcina proprieta-

www.dacoromanica.ro
- -129
)ilor indatorirea de a lnlini pe acil din a for
lacuitori, carii n'ar ave mijloace de a indeAtula
a for familiT. Iii acest chip insarcineaza tot p e.
acele persoane cu a doua povara Brea si sa-
movolnie5, pentru ca cea mai mare parte a pro-
prietarilor sA alcAtueste din Boerl.
Cu toata aceste, asemine masuri In loe de a
avea de seopos binele ob,te.-4c, ascundea numai
un personalnic interes. CAcT nu numai el nu
s'au cumpArat nimic peste hotar, dar incA banii
scutelnicilor in soma de : 600,00() lei s'au aba-
tut de la scoposul, catrA care Adunarea an Post
hothrit'o ; de vreme oe Comisia inchegata supt
cuvint, de a sa indeletnici cu int,:resul indes-
tularii, au primit de la Ocarmuire numai soma
cea masuratA de 190,000 lei, care s'an intre-
buintat in cumpargiura facuta In Tara, din care
!..a. vede nemerirea si scoposul cel adevAratti
at acestor dispozitii, de vreme ce despre o parte
banil' scutelnicilor nu s'au intrebuintat Intl.)) In-
destularea lgcuitorilor, $i ca de si s'au adunat
putine IndestulAri, tot Inca au exit o ramasita de
2000 kile neIntrebuintate, cind despre alta par-
te prisosul some [Ana astazi nu s'au Impartit in ca
intre persoanele, ce au drit de a priori biniX
scutelnietlor. Dupa trecere de patru luni, Dom-
nul acoperind cu un des hobot duioasa zugrA-
veala, ce facusa de starea Orel', avoid acuma
alte Ingrijid si cereri de un nofi feliu, infato-
seaza tiara tot la aceasta Adunare, ca si cind prin
tarmac s'ar 6 prefacut In starea cea mai feri-
cita, si pune de a i sa votarisi o adaogire la
lista civila, precum si o despagubire de neade-
VOL. VIII AL URICARIULUI. C. 9.
www.dacoromanica.ro
130 --
varatele cheltuele, ce ar fi flcut la Constanti-
nopore. Spre a inplini scoposul seu mai cu iii -
lesnire, el nu uitd, de a incredinta pe Depu-
tali cum ca Intru aceasta ar fi primit mai Itma-
inte invoirea Innaltei Curti proteguitoare, si
tocmai dupe ce i s'au Implinit aceasta oerere
vatamatoare, el au infatosat Budgetul cheltue-
lilor, prin care prea tarziu s'au aflat, ca Ex. Sa
Prezidentut Kiselef iau fost slobozit 5000 galb.
innaintea calatorieT sale la Constantinopole, gi
ca indata dupfi inturnarea sa In Moldova, el
au mai tras al0 7000 galb. din Visterie, cu sin-
gura invoirea Sfatului seu, care face soma de
2,000 galbinT, ce nu s'au scazut din acea care
drept despagubire i s'au fost votarisit. Cu toate
aceste cativa Deputapi bine cugetatori, de si au
Inteles miirimea Ingreueril, cu care sa inpovo-
ra tam, totus s'au Induplecat a votarisi acea
despagubire cu singurul scopos, vrednic de laude,
de a inlesni sefului OcArmuird rnijloace mai
indestulatoare, pentru de al departa de orl care
fapta tIntitoare a jigni binele obstesc, 0i spre,
al pune in pozitie, de a ocarmui cu dreptate
si cu cinstire . Dar o crude cercare de opt-
sprezece luni indestul au dovedit, cit era de
zadarnice nadejdile lor, si nefolositoare jertvele
care au pus asupra ;aril.
Fara Indoiala mahnit lucru este, ca vor-
bind despre obsteasca Adunare, sa fie nevoe
de a vorbi si despre al eT Prezident. Mitropo-
1 itul din vtemi Inveehite purura s'au socotit a
fi seful tagm.T boeresti, al eT reprezentant si
indatoritul apIratoriil al privilegiilor si al dri-

www.dacoromanica.ro
131

turilor tariT. Pentru asemine cuvinte reglemen-


tul iau harazit Prezidentia statornicA a Adu-
naril, insotInduT pe Episcopil EparhiotI de Ro-
man $i de Husi, de $i celelalte madulfiri slut
supuse unel de note alegerT. Cu toate aceste
Preosf: Sa plecindusa la inriurirea ce are asupra
duhului seri rudenia sa Logofatul din lAuntru,
eel de acum Nicolai Canta, urmeaza pe calea
ce acesta Tau faeut pentru de a ajunge Its
scoposul sett.. AceastA Irnpregiurare statorniceste
o vatarnatoare unite intelegere lntre Domnul
gi Mitropolitul, gi foarte au uneltit a face dirt
Adunare un orb instrument al vointelor sale.
0 sIngin a pilda va fi indestul, spre a Infatosa
adevArul acesteT IncredintArT. In anul trecut
D. Nicola Canta fiind Vistiar, avea sa, Inrgo-
seze Obstestii Adunari bugetul cheltuelilor,
insa, {Are a astepta desehiderea SesieT, Mitro.-
politul cheamA la sine pe Episcopil de Roman
si de HusT, li arata in tainA un izvod de per--
soane mai nainte Insemnate pentru alcAtuirea
ComisieT budgetulul cheltuelilor, si cere de la
dInsiT de a sprijini prin a for glas si a for in-
fluentie In Adunare, nuinirea mAdulArilor In-
sAmnate prin acel izvod. In fapta Comisia a-
leasa dupA chipul eel cerut, peste nadejde, au
infiintat nadejdile Ministrului de Finanse .

CAP V.
Art. 148, 151, §i 161.

Cercetarea ramuluT Adrninistrativ ni InfatosazA


urmatoare rezultaturi: Reglementul sfinteste slo-
www.dacoromanica.ro
-- 132

boda ecsportatie a producturilor in tots vretnea si


in toate Impregiurarr ; dar 'west drit carele inviaza
negcol si inmulreste bogatta obteasca, s'au
oprit. Cu toate aceste de s'ar cerca a se des-
vinovaci aceasta masura, prin o pAruta lipsa,
nor sintem Intemeieti a crede, ca Cara s'au In-
destulat prin insult a ei mijloace, fara sa fi
simlit Ocarmuirea Devoe de on ce iportatie.
precum sa marturiseste de comisia IndestuIariT,
care n'au facut cumparaturT in lard, §i maga-
siile unui mare numar de proprietari pline de
popusoi neintrebuintati, si care sint rodul acelul
an, pe carile s'au sirguit a st arata ca un semn
a neaparatei foame. Afars de aceasta povole-
niile date cu titlu de multamite, sau In altfeliu,
la deosabite persoane, vadesc indestul nefolo-
sinta acestei masuri, care nu s'au putut primi
in aceste Impregiurari, declt pentru scoposurr
particularnice. Paveaoa Capitalier si facerea
drumurilor celor mari au a sa lucra cu plats
si dupa o sistema rle dreapta Impartire a lu-
cruluT intre toti lacuitorii, care s'au si incuvi-
intat de obsteasca Adunare, si s'au Intarit de
Domnul. Asa dar beilicurile slut pe totdenuna
,desfiintate.
C.&9.1='. III.
SECT1A. II. ART. 74 §. 15 qi 16.

Toate satele inse a linuturilor tariY de sus,


-s'au indatorit a lucra la facerea drumurilor, in.
cepind de la tIrgusorul MihailenT, ce este pro-
prietaua Donmului, asezat pe marginea puco-
vineY, pan la Esi, flea invoirea 0 bstestii Adunari,
www.dacoromanica.ro
133 -
si lard a despagubi pe sAteni en vre o plata
pentru facerea acestui nelegiuit beilic. Mai mult
de gium5tatea lacuitorilor fiescrtruie sat (earn,
de un mic numar a proprietarilor tavoritT) s'au
rapit de Ia lucrul pamintului in timpul culesu-
lui pinilor, §i prin aceasta au pAtimit pagubT
neintocmite. Acea mai mare parte a produc-
turilor nu s'au putut culege de pe cimp, si a-
cea,,ta nenorocita masura n'avea alt scopos, (lc
cit de a inmulti venitul mosia Mihaileni. Tot
In numarul beilicilor vom numara si acele toc-
mele, de un feliu cu totul nou, pe care Domnul
prin mijlocirca Ispravnicilor si altor Dreg Mort
mai midi, inchee cu taranii, spre at aseza la
a sa casa de desfatare de la Soco la, ca sa lu-
creze cu preturT hotarite si pAgubitoare pentru
a for micsuratate ; keresteaoa, varul si alte ma
tern.' trebuituare pentru zidirile ce se luereazrt
In cursul verii trecute peste seasa sute prat)r
si un mare numar de lilesi domnesti, era in-,
datoriti de a savarsi la Socola acele mai in-
greuete lucrai Y.
Afars de aceata cii mai multi taranY aT ti-
nuturilor Neamtului si Sucevii eraii indatoriti in
curs de dou6 burn de zile a lucra drumul pintte
muntii CarpatI On la bane de Ia Borca, cc
lint proprietaoa Manastirei Slatinei, unde D .
Nicolai Kanta au facut asezaii in urmarea unei
alcatuiri facute spre al ski folos cu Mitropoli-
tul. Un alt numar nu mai putin insamn4toritt
de tilrani s'au Intrebuintat intru dregerea dru-
murilor, pe uncle Domnul aver BA treaca in a
lui calatorie pin tarn, si intru tilietul de m;Y de

www.dacoromanica.ro
- - 134

brazi din padurile particularnicilor ¢i manfisti-


resti, spre a impodobi drumul pe unde trecea,
spre al face arcuri de triamv.
Noi nu avem scopos de a Insira toate ma-
teriile, care ni infatoseaza rapirile de acest feliu,
destul este de a statornici calcarea printipiu-
luI, lasind apoT asupra altora Ingrijirea de a
socoti urmele acestei ca,lcarT.
CAP.
Art. 60 qi 63.

Proiecturile cele nourt de contracturi ating,e-


toare de veniturile Obstesti, este Domnul inda-
torit pe tot anul a Infatosa. Ia obsteasca Adu-
nare, uncle mezaturile au sa se si faca. Spre acest
sfIrsi t s'au fost hotarlt, ea Adunarea sk va In-
truni pe Ia. 1 Decemvrie, pentru ca sa alba
vreme de a inplini formalitalele cerute. Dar
Domnul zadarnicind legiuirea, au scos la me-
zat vinzarea vamilor Innaintea deschideriT Sesia,
si aceasta numaT in fiinta Sfatului sea. spre
scopos personalnic au departat pe cumprtrato-
ril cariI sa infatosasA cu folositoare propuned,
ci prin aceasta au adus VisterieT o cunoscuta
paguba de tril miT gaIbini pe an, care sa sue
la noua mil, pentru vadeaua de trii. anT a con-
tractului. Bacalul Solomon, negutitor rus, unul
din capiteniile acestiT tovara§q, poate indestul
sä marturisasca acest adevar.
Importatia rachinluT din Austria urrneza faril nicT
o piedeca, ba Inca fatis, cu toate ca este oprita de
a§azamintul lariT. Simtitoarea paguba, care laco-

www.dacoromanica.ro
135

mia pricinueste inceresurilor materiale a tuturor


clasnrilor, este pre simtitoare, Ilcit cu neputintA
este a nu o vadi aice cu toate ale sale impre-
giurari. Importatia acesteT bauturT nu Para cu-
vint in toata vremea era oprita. pentru ca no-
rodul eel prost, care mai mult o intrebuinteaz5,
sa vede lipsit de banil sal, carii sa scot afara
din tara. Numaratoarea facinclusa mai rara* Intre
acest clas de oamenT, InmuIteste a sale greutati
iutru plata biruluT, si spre a sa feri de asprimea
legilor, indafore§te pe tarani de a vinde vitele,
ce au al sluji pentru lucrarea piimintului. Aceasta
paguba IT pricinue§te Indoita saracie, despre o
parte InstrbininduT de singura avere ce au, §i
despre alta parte prin neputinta de a sa In-
deletnici cu lucrul parniutuluT, care singur IT
aduce inlesnire la chipurile vietuirer. Netagaduit
este Ca lucrarea pamintului patime§te in a na-
logia direct5 a imputinaril vitelor, care vederat
stirpe§te izvorul avutiel tariT, si innimiceste al
sail comert. 0 Mare atninte, prin care mai bine
se va intelege aceasta simtitoare vatamare, este,
ca. In .Austria sa intrebuinteaza cartoflele Intru
facerea rachiulul, In vreme cind neindeplinirea
velnitelor ntoldovenesti, ei Inca nelndestularea
cultureT acestui product, Indatoresc pe proprie-
tariul §1 pe posesorul de a intrebuinta pApusoir
si sAcara, care lucru face cu neputinta de a
vinde rachiul cu pret ingiosit, precum urmeaza
veciniT din Bucovina §i din Galilia, carii cu
toate cheltuelile lucruIuT, a transportului si a
contrabantului, tot Inca slut In stare de a vinde
aceasta bttutura cu un pret mai jos de cit aeel

www.dacoromanica.ro
- -136 --
ce costiseste in Moldova, chear numai produc-
tul din care sa face rach'ul. De aice urmeaza
ueindenmarea, parasirea agriculturei si sigura
insaracire a taril. Spre a dovedi cit de Insem-
natd este aceasta opr:re, vom aclaogi, ca, Ex. Si.
D. Gene! al Kiselef voind ad agiute pe neno-
rociO, carii la anul 1833 au patimit de focul
urmat la Eqi, dupa propunerea Sfatula Admi-
nistrativ, au infatc4at un project la Obsteasca
Gener. Ad.unare, spre a ca.Oga voe, de a aduec
in Lard in folosul acelor nenoroeitT o soma ho-
tarita de treizeci mil' vedre rachiu. Dar Depu-
tata razamIndusa pe euvint ele cele mai Insarn-
natoare, de care sus s'au pomenit. de si incu-
viintind vrednicele de lauda simtiri ale acestuT
Set' de Administratie, totuq n'au socotit de priinta
a da o pilda vatamatoare. De vor 6 trebui -
toare neicaiva dovezi pentru aceste katahrisuri,
de.3tul va fi de a vadi, ed in anul trecut pretul
rachiului in lard era mai jos de al productului.
Dupci niste asemine adevarurT cunoscute, de
pri,cs socotim de a cerceta izvorul acestuT
ran spre a dovedi, ca Ocarmuirea, care avert
intro a sa dispozipie multi slujitorT si jandarmi,
fara a pune cea maT mica, piedeca, ingaduia
companieT privilrgieta de contrabandieri, cariT in
public cumpara rachiu In Bucovina, st'l trecea.
in Moldova, spre al vinde aice ca un product
e§it din fabrica D -sale NecolaT Cantu.
Tagma Nobililor din vechime purure au a-
vut privilegIT, pe care curtile Proteguitoare si
Suzerane, an binevoit a le intari . Tractaturile,
Hatiserifunle ci conventille marturisesc acest a-

www.dacoromanica.ro
137
devAr. Dar Domnul de acuma, uitind, ca ell
Inca sa afla In aceasta tagma, din care au esit,
spre a fi innhltat la vrednicia Sefului OAT, nu
numbi ca nu pazeste nicl o deosebire cuvenita
virsteT, merituluT si slujbel, ce inch" indrazneste
a (Ilea cu samovolnicie privilegiile rangurilor.
Paharnicul loan CTorneI, de familie nobill avind
giudeca ta pentru un zapis de posesia mosieT, au
castigat innaintea Divanulul Domnesc o hota-
rire cu multimea vlasurilor in al sari favor.
Domnul, dupa ce prin observatil impitirtaisite
acestui tribunal, iau stricat hotrtrirea giudeca-
toreasa, au avut Indrazneala prin un buTurdiri,
plin de zicert defalmatoare si neintemeiate, a
poronci, ea numitul Paharnic F.A se pue in in-
chisoare la Politie, unde nu este pilda, ca vre
un Domn sa fi fost osindit pe vre un Boeriii
m5car de un rang si mai ink, aceasta inchi-
soare find hotrtrita nurnal pentru vagabonzT, b( -
tivY si inAlatori. Prin aceasta an voit sa. arat
tag meT BoerestT eit5, urliciune are asupra eT, si
ell de putin stimarisaste a ei privilegiT.
CAP. 1=.
Seetia I, Art. 399
Una din tinguirile care an pricinuit cele mai
marl reclaim; I in potriva OcirmuiriT fostulni
Domn Ioan Sturza, era Boeriile cele numeroa-
se, numite PaelleurT, care le imprirtea persoa-
nelor ce nu era in Dregatoril, egtrA care :leek
rangurT era legate. Spre a Impiedeca innoirea
unor asemine catahrisui T, reglementul an ho-
tarir, ca in viitorime nime sa nu poata primi

www.dacoromanica.ro
138

vre un rang, fare a sa afla tot °data in slujba.


la carele acela raspunde. Drept aceia este ho-
tarit, ca Domnul va recomendui Ob§tevii Adunari
de a face un Inadins reglement, In care- trep-
trauirea rangurilor, potrivita cu deosebite slujbe
a tariY, se va statornici intr'un chip hotaritoriti.
CAP. 7III.
Sectia II, Art. 190.

capul atingatoria de ramul giudecatoresc an la-


murit In ce chip au a sa face Innaintirile §i
anume : incepind de la slujba cea de jos a scrii-
toriului., pan la slujba Prezidentului de Tribu-
nal de linut, de unde numaT dupe o slujba ne-
prihanita de easa, ani dea rind, va fi singuru-
lui merit deschisa calea de innaintire la Tribu-
nalurl mai Innalte Beau 1)ivanurT. Improtiva
acestor printipiI, de care Insu Obsteasca Adu-
nare nu avea dreptate a sg, atinge, ca unele, ce
sint o parte temelnica a legiuireT, Domnul au
pus pe Ob§teasca Adunare, cu totul pIecata voin-
telor sale, de au votarisit un reglement atin-
gatoriti de rangurY, in care asamanIndule la slujbe
potrivite, i sa lash' dreptate de a da, sau a re-
fuzarisi Dregatorilor aflatorl In slujba titlurile
atirnatoare.
In acest chip finial' reglementului s'ati schimbat,
fiind ca el cere ca Domnul sa alba dreptate
de a rindui la slujba, rose nu a refuzarisi titlu-
rile, pe care rinduirea In slujba de sine le aduce.
Cu Coate aceste, Domnul nemultamindusa cu
privilegia cea mare, ce fi-au Insucit, §i prin

www.dacoromanica.ro
133

care poate pm to pe unil prin fagaduinte de ran-


guri, iar pe altil prin frica de a fi lipsitT de
aceste, si de a le pute da la altiT prin mijlo-
circa alcatuirilor banesti, n'ail pregetat a sfarma
cele de pe urma pieded a legiuireT, care 11 su-
para. Drept aceia au impartit titlurT la persoane,
care nu siti afla In ilia o slujba, si la alte per-
soane au dat ranguri mai innalte de cit acele.
ce sint potrivite en a le for posturi ; in sfirsit
deodata au rInduit la deosabite slujbe atit din
cele de gios, eft si Ia Tribunaluri si DivanurT
(vederat improtiva cuprinder T art. 400), per-
soane, care I1U trecusa prin treptelnice InnaintirT
cerute de legiuire, si care pe linga aceasta nu
Infatosa nice conditlile orinduite de celdlante
dispozitii ale reglementului. Incepind dela cea de
pe urma treaptil a Ierarhiei rangurilor s'au va-
zut de o data rasArind o nenumeroasa ceatii de
Boerl innaintiti (prin stratigema numirilor dea -
dreptul, iar nu teptelnice oatra postnrile mai
lnnalte) dupa trecere numal de trel sau patru
luny de slujba, din rangul de Sardari la rangul
de spatarT, de la SpatarT la acel de Vornic, si
din Vornic la rang de Mare Lngofat, petrecind
cu o singura saritura toate rangurile mij oci-
toare intre sirul celorlaltora ranguri, bo rind si
multe persoane, a carora nume nid au figura-
risit In foaia Dregatorilor Statulul. Aice ni se
infatoseaza o luare aminte foarte fireasca, adeca
de a sti, deaca duhul si cuprinderea Reglemen-
mid ni intoarna iar la vremile Administratid
fostuluT Domn, carele intru aceasta atita s'au
descu viintat, sau samovolnicia DonmuluT de astazT.

www.dacoromanica.ro
140 -2-

Cu neputinth este de a trece cu thcerea simp-


tomele InspAimintatoare, care InfatoseazA finan-
sul threT, mai ales clnd ni aducem aminte de
a lull build stare in vremea provizornicei O.
cArmuirl.
C : .

§ 75.
Visteria nu intimpina atuncea nici o Ing-re-
uere pentru iudeplinirea indatoririlor sale, si
platea cu cea mai mare sfintenie li regulateth;
celelante case publice infirupina asemine a log
cheltuele, li sporea Inch pe tot anul casa re-
zervei, in care Plenipotentul Kiselef a lAsat is
soma peste cinci sute miT lei. Dar numaratoa-
rea nu sa -mai vede astael de si adunarea daj-
diilor sa lmpline§te ca alte dap, platile sa afla
Intkziete cu citeva lunT. Osteanul §i Ofitirul
tllilitier neprimind a for platA, intimpina greu-
tap, care pot in urma sa pricinueasch demora-
lizatia acestii trupe interesante. TovT Dregh-
toril deosabitelor ramurT administrative, afarh
de ale finansuluT, deopotriva se jaluesc de inthr-
zierea ce li sa, pricinueste intru plata lefilor.
Spitalul Sf. Spiridon, care este singura schpare
a acelor shracT, in n'au primit somile, ce Si
slut rinduite de htrh Reglement. Aceasth lipsh
ii face cu neputinth de a pute implini scopo-
sul pentru care sa fah 2§ezat, Oil ingrozeste ea
o de istov desfiintare.
C.441A-1=
SeCtift VII. Art.. Amex% G.

Prm Reglement este asezat, ca Administrat;a

www.dacoromanica.ro
141 --
vaselor publice In fiescare an sä va cupune cer-
Letarii Obstestli Adunart Dar Ocarmuirea Ina-
dins au Intarziet infacosarea acestor semi ob-
vesti pan la Inchierea Aclunarit Inelt Adunarea
abea au avut vreme materialnicA de a numi
numal pentru forma ComisiT, si de optsprezece
lum, de cind Dorunul de astazi ocarrnueste tara,
nu este stiuta nicT cum Intrebuintarea somelor pu-
bfice. Inse not avem temelnice cuvinte de a lucre-
dinta, ca o cercetare cu amaruntul a socotele-
lor deosebitelor case, ar descoperi multe ierosirr,
precum si lipsuri simOtoare, despre care Drega-
torli StatuluT si vorbesc ca de o- Impregiurare,
-care va sill a se spori birul in Cara. Ultra a-
ceste sa MIA legata si interesanta trebuinta a
scoalelor. Inzestrate cu imbielsugare, Invka-
turile publice au lost izvorul, din care lacomia
Domnulul au tras maxi folosurl.
In loc de a intrebuinta banil pentru invata-
tura tinerimel, si pentru de a formarisi a el
moraluri, el au protimisit aT trage in folosul
sail. Supt cuvmnt de a cumpAra o case cu scopos
de a aseza In EsT o Academie, Domnul prin o
singura lucrare an tras banil scoalelor si an
jignit dreptatea. Avind a primi de la familia
Cazimir o soma de banT, amanetarisita atit cu
niste mosil din Besarabia, cit si cu o casa a-
flatoare In EsT, dupa ce au pus pe Divanul
Domnesc a i sa cunoaste dritul asupra acestor
case, el le au scos la mezat prin competentul
Divan de Apelatie, §i MIA a astepta vadeaoa
publica%iilor cerute de legiuiri, Domnul grabeste
fe Divan, si i trimete poronca de a pasi catra
www.dacoromanica.ro
142 -
cea de istov hareciluire, lnsarcineaza pe doua
din a sale creature. pentru de a spori pretul
acestor case, care s'au suit la easy mii cincl
sute galbini, ce scoalele iau platit supt title de
cumparatura. Tot aceste case, pe care vaduva
Cazimir leau fost scos la vinzare, dupa insult
invoirea creditorului elf, (find a acele case
slut o parte a zestrii sale), s'au fost dat de
catra aceasta Cucoana Hatmanuiui Costachi
Balq cu soma de trii mil cinci sute Galbini.
Aceste au urmat cu totul in protiva inte-
resurilor scoalel, in vreme clad doul alte case
mult mai marl, qi mult mai potrivite pentru
un asemine wzamint, sa vindea cu un prep
mai jos, precum casele Consilieriului de curte
Georgi Ba4, pe care le vindea cu soma de
patru mil galbini, §i casele Altai Alecu Bals cu
pre de §easa mil galbini. Sä adaogim Inca ca
starea cea proasta a caselor lui Cazimir au ce-
rut Inca marl cheltuele, pentru de a le face po-
trivite cu trebuista. In acest kip povatuit numai
de personalnicul sau interes, Domnul prin a
singurti lucrare, au lipsit pe Scoale de o soma
insamnatoare, care putea cu folos fi intrebuin.
tati, §i au calcat sfinVenia Pravililor. La cite
ierosiri trebue sa fie supusa ocarmuirea bani-
lor Scoalei, a cariea alte cheltuele fiind marunte,
Inlesnesc foarte mult rapirea, mai ales clnd a.
ceasta s'au facut printipiul Ocarmuirei ?.
Dreptatee, care este acea intaia §i mai fru-
moasa Inchiza§luire pentru avutiele particular.
nicilor, nu infatopaza astazi, de cot un haos
incalcit, in care samovolnicia §1 vointa Domnu-
lur au singurawww.dacoromanica.ro
putere.
--143
CA-1=
Sectia VII. Art. 363.
Reglementul rindueste ca Divanul Domnesc
sa fie alcgtuit din septe mAdularY, din care
patru ImpreunA cu Prezidentul sa fie numiti de
cAtra Domnul, iar ceialamY trey sa fie alesT de
Generalnica Obsteascg. Adunare. Domnul cu
scopos de a alcgtui acest divan, carele giudecA
cu desgvirsire despre avutia, viista si cinstea
particularnicilor, din persoane priitoare pi ple-
cate vointelor sale, asemine au rApit acest pri-
vilegib. al Adunarii, insusindus sie sIngur dreptul
de a numi toate mgdularile acestul Divan, un
drit, care aceasta Adunare plina de Incredere
in simtirele pi Intelepciunea PlenipotentuluT Pre-
zident Kiselef, vremelniceste an fost harAzit Ex.
Sale, si care hArazire fireste avea sa se sfirseascA
cu ocarmuirea provizol nicA.
CAP. ViI2
Sectia VII. Art. 363.
Legiuirea hotAreste Inca, ea atuucT, cind
Domnul insus va prezidui la acel Divan, el nu
va avea drept de a da a sa gnomie, iii ca numai
la deopotrivAimpartire a glasurilor, el va avea
dreptate de a sit' uni caul socotinta, care o va
cunoaste maT dreaptA si mai legiuitA. Pe lingA
aceste, legiiiirea mai da Domuuld dreptate de a
face observatiT asupra uneT din hotaririle, in care
ar descoperi oare care lips5 de forme, scan o
nedreapta aplica;ie a Pravililor, pi aceasta nuraai
cind giudecata nu se va incheia cu unirea tu-
turoi glasurilor. In aceasta de pe urma Intim-

www.dacoromanica.ro
144

plare, precum si in aceia, in care maioritaoa


s'ar intemeia in a ei hotarire. Downul ere da-
toriU de a intari giudecata, si de a o puree In
lucrare farA nici o incungiurare. Dar Domnul
nicT cum nu se povAtueste dupre vre una din
aceste legiuirT, si in Joe de a implini hotaririle
case nu rAspund scoposurilor sale, de si inchi-
ete In urmarea Reglementulul, el din a sa par-
ticularnicA vointi supune acele giudecati la o
deiznoava. revizie, supt a sa Prezid.mtie, BA face
Advocat partiT, pe care voeste sa favorisasca,
cu gate ca este oprit In= aceasta de catra
pravili, si prin influentia pozitieT sale, dind
gnomie eel intai, da procesului cursul ce voeste
AT da. Giudecata intre D. Seulescul si Spat.
Roset, aceia intre Spat. Gherghel si D-nel Scor-
tascal precum si multe alte, marturisesc acest
adevar.
CAP 7=ii
Art. 279 ti 287.

Cu defgimarea legiuirtT fondamentale, care


ingrAdeste atributhrile tuturor instantfilor, si
insemneazti persoanelor particulare locul care
este competent spre primirea jeluireT sale, Dom-
nul dA cea mai inspaimintatoare intiudere drep-
tului, ce are de a primi j9lobe, sä face samovol-
nic giudecatoriti al tuturor pricinilor, si numaT
prin rezolutiT, adeca buiurdiurT dictarisite In al
seu cabinet, fara a lua aminte la hotaririle ce
s'ar fi Incbeiet de catra TribunalurT, si adeseorT
fara sA fi petrecut pricina a eT curs regulat,
hotAraste soarta procesuld, si insgmnind mai
www.dacoromanica.ro
--115
nainte cursul cc are a urma judecAtorul, ho-
taraste dupa. a sa vointA, despre averile parti-
eularnicilor, saraceste si nenoroceste familii ne-
1 inovate !

Intr'un cuvint Domnui hotareste ci an hota-


rit dupa a sa vointa In favorul persoanelor,
carit au nirnerit organul eel simtitoriti al Moo-
mieY sale. Actu-rile arhivelor a tuturor Tribu-
nalurilor vor infatosa orY ( Ind dovezi nenumArate.

C.,,,..-1=' "V-III
Sectja 1, Art. 281,
Alegerea judecatorilor de si este o Iniuklime
a Doinnuluf, totus sa afla supusA la oare-eare
( ondiP, care cer, ca judeeatork sa. se aleagA
intre Boeril pAmintera, proprietari averifor ne-
miscittoare, cunoseuti prin a lor practisire §i
dragoste pentru dreptate, Alrituirea tu turor Tri-
bunalurilor Infatoseazg Indestul cit de putin intru
acesta s'au pAzit Reglementul. Boeri fAra averi,
firs cunostinta sarcinei pusA asupra lor, strains
formelor celor noul judecatorestY, persoane a cA-
rora educavie s'au facut in tinda stApinilor lor,
persoane cunoseute prin lipsa moraluld, seau
prin a lor nevrednicie, acesta este personalul,
caruia s'au Incredintat eumpana drept4ii, In care
au a sa cum pent pricinile tuturor par ticularnicilor.

.116.11.- V`rii.
Sectia I, Art. 284.

JudecatoriT tuturor tribunalurilor slut rInduig


pe treI anY, §i nu se pot scoate, de cit Ta in-
VO L. VIII AL IIRICA.RIULIJI C. 10.
www.dacoromanica.ro
14 6

timplare de InnRintire, de dimisiune sau ie-


rosire. Sehimbarile urmeaza pe toata ziva, sint
povatuite numal de interesul ce are Domnul de
a departa pe judecatoriY, cariY sa sirguesc a
ramine credinciosi Indatorirel lor, spre a rtndui
In locul !or sau oamenT fara avert, cariY nu
slut greol Intru paza cugetulul lor, sau pe aIttY
recomenduitl de persoane, ce au interes de
dinsiY. NoY nu socotim de euviinta a numi pe
nimene, dar pildele slut foarte numeroase.
C.A.P. II.
Art. 58.
Reglementul cere, ea toate proiecturile de
legiuirY sau de reglementuri noue, care ar trece
hotarul uneY simple poroncY, sa fie mai nainte
supuse la cercetarea obctestiY generalnicel A-
dunki, Dar Domnul, socotind ca putin lucru
este numal de a hotarl dupe a sa vointa despre
JudecatorY, si de a Inriuri toate procesurile,
voeste a sa lntrarma Inca si cu puterea lege-
datatoare, a da Infiintatelor legiuirY tilcuirea
earei place si'Y foloseste, si a urzi noun pravili
peutru apararea nelegiuirilor sale.
CAP TIII .
Sectia 8. Art. 365.
Reglementul cere Inca, ca la intamplare ne-
prey Azutil de legiuire, sau la intimplare eind
tecstul Pravilel ar fi neintelesti ci aplicatia sa
Indoelnica, atunce Divanul Domnesc sa fad
lamurirea, care i sit pare mai potrivita, si sa

www.dacoromanica.ro
-1.17
Instiinteza pe Domnul pentru ca sa o reco-
menduiasc5 la cercetarea si Iuarea aminte a
obstestil AdunArY, si numal dupa ce li va lamuri
Intelesul, aceasta legiuire va avea putere de
Pravi15, bine Intalegendusa, dupl.( ce se va In-
cuviinta de Domnul.
Dar In loc de aceasta, Domnul au restur-
nat acel mai vechili si mai sfintit as5z5mInt,
aded, hrisovul Sobornicesc, care la anul 1785,
s'au dat de catra Domnul Alecsandru Mavro-
cordat, document de pre mare, carele este
inchiz5sluirea si temeiul a tuturor averilor, si
pre carele ReglementuI Organic de asemine an
antic.
Aplicarisind catra tecst oarecare samovolnice
15,muriri, el au dat a rticulilor despre danuiri,
si alte punerT la cale acel feli5 de tilcuire, care
s'au p5rut mai priitoare, spre a sfinti Invoiala,
care an rapit de la Logof5tul Teodor Bals, si
prin care acesta 11: darueste toata a sa avere.
Fara. a cauta ca 85 dovedim nelegiuirele ce pot
cuprinde acele sholil, destul este a zice, cA, acel
hrisov, lamurit In acel felift, Watt tipArit si s'atr
publicat cu poroncl catra Tribunalud, de
a 8111.5 drept pravat la toate pricinile judeca-
toresti, catra carile ar fi avind aplicatiel cAra
sä fi lucrat intru aceasta cit de putin obsteasca
Adunare. De asemine au adunat un Sfat alca-
tuit de Ministra sal si de Prezidentil acelor
trey DivanurT, in care debatarisind In taina dec-
sabite dispozitii legiuitoare, cu singura Invoire
a acestuY Sfat au inchiet hob:ilia, le an prif5cut
in legiuire, si le au publicaxisit spre a fi intocmal

www.dacoromanica.ro
-1.48
urmate Obsteaseia Adunare n'au avut clegpre
aceste nici o stiinta, si de §i Reglementul cere
neaparat impreuna lucrarea a acestel Tagrne
la facerea legluirilor, volute. DomnuluT au lost
de a zgdarnicY aceasta rInduiala
Spre s4 apara o calcare atIt de vedei atit, voind
sä urmeza in aceasta Impregiurare numa1 o
rrasura, pe care Administraiia Rosiana au fost
socotit de cuviintA, el au luat drept ternein o
predlojente, care acea Ocarmuire au lost dat
cu scopos de a usura Tribunalurile de Impor
vorarea ce i sa adilogea prin necontenita innoire
a procesurilor, fara a sä lua acum aminte, ca
asemine masura au fost atunce numat. pro-
vizornicA
Administratia Rosiana puind ingrijirea faderil
lcgiuirilor asupra generalnicd obstestii Adurari
cu irnpreuna lucrare a Domnului, apor numar
aceasta Adunare avea drit, de a hotilri despre
niste asemine pricinY, iar aceasta Adunare le-
giuitoare de un- not"' fen, alcatuita de MiniStr7
si de Prezidenfi de Domnul rinduitY, nu era
competent penult asemine materid. Inse' sco-
posul cel tainic dar adevarat ale acestii niaffitrf
7

era)de a feri de teats jignirea, vinzarea, nelegiuita


a caseY lui Casimir, cu acest scopoA s'au s1 This
Arr. 8,, in aeeasti nedeplinitiii Pravilii, a cariea
cuprindere este, c5, toate vinz'arile' la mezal fat
cute. §i tocniele de on care feliti, despre caN6
nu s'ar face teclamatieIn cursul mezatuIui, sat
In cursul publicatiilor, sa ratite nejignite. Prin
aceast,l'uneltire vederat sa InOlege, ca Doffihul
woegteas1isigstr4ipS1 setnst (16: §eadll mh cinet

www.dacoromanica.ro
-149
cute galbini, care shoalele au trebuit- sa'l pia
teasel pentru casele lui Cazirnir, fiind ca ni-
mole n'au protestuit, aflindusg acil cu Brit In
neputintii de a pute protestni, din pricina gra-
birei ceY mark, cu care s'au savirslt mezattl, §i
fara publicatiile cerute, ce este sIngurul mijloc,
prin care pnblicul sa Instiinteaza de vinzgrile ce
se fac.
Oare cuvinisa ea se mai adaogli, ca sint ho-
taritI puce In literate, rare sa intemeiaza nu maI
pe poroncX verbale, date LogofatuluI DreptaiiT,
si de catra acesta impartkita tribunaluluY cont.
petent. Oare cuvinisa spre cea mai mare ne-
norocire a marimici, ea Acturi insemnate, pro-
cedure Si jurnaluri iscalite in conglgsuire, s'au
instrainat de la dela ? Aflindune in neputintii
de a numara calcarile cele multe de acest feht,
a re s'au ficut, not ni vom margini de a In-
satnna numaT izvorul, unde sa pot gasi nerm-
nArate dovezi. Delele cele mai multe a tribu-
nalurilor ciuntite in acest chip nu mai hal nisi
o indoiala. Ar pute cineva socoti, c asemine
calcart s'ar face de Dregatoril cii mai de joi .
Dar fires proc:e.,urilor, in care aceste au urmat,
dovedete. cum ca s'au fgcut din interesul
.

deadrept al DomnuluT, precum in pricinele Bra-


suite*, si a DoineY, p. c. I.
Asa dar scandalul ImpresurarlY dreptatil de
dirra Domnul, este pre vederat, Si. puterea ju-
dectitoreasca, in Moldova este chear num2I umbra
de inms ia.
Numeie de Brat's s'au roset mai sus in pri-
virea uati preten tit drepte a Pos"-. Georgie Ghica
www.dacoromanica.ro
150

lush' impregiurarea, care au Inspaimantat pe


proprietarif, si care adevereaza a for frica,:de a se
vide odinioara lipsitY de mosiile care ar placea
DomuuluY, este chipul eel samovolnic si Insalato-
tits, prin care i s'au nimerit a ektiga proprietaoa
Bratisului. Aceasta proprieta aflatoare in apro-
pierea GalatuluY, sh alcatueste din un mare lac
§i de un pamInt alaturat, de indestula marime .
pupa rezboiul cel de pe urma, dupa care tot
local cuprins mai nainte de Turd, sup nume de
Raia de Braila, s'au Inturnat Principaturilor,
sell adevarati proprietary aT BratisuluY, mid
Boerr Cernetasti avea sa intre in a for driturY
cunoscute, mai Innainte atit de Comisia micsta,
intru aceasta rIndnita. la BucurestY, cit si prin
Obsteasca Adunare a Moldovii. Domnul dorind
a eastiga aceasta frumoasa proprieta,_ n'au pre-
getat de a intrebuinta toate chipurile, ca sii, o ia.
Logofatul sail al Dreptatii Lupu Bals, trimis
fiind la Galati, in putine zile prin uneltirY vi-
clene, tia Insalatoare frigaduinte pentru proprie-
tariti, au Implinit vointa stapInului sat. Cu
toate aceste, spre a apara pe Domnul de pre-
tentiile, pe care proprietariT mai tIrziii ar putea
sa faca asupra persoanel sale, s'au hotarit a se
face un schimb Intre dinsa si Intre gineri-
le numitulul Logofat. Acela trece Indata prin
Zapis de vinzare proprietaoa Bratisulur asupra
DomnuluY, in vreme ctnd tot odata socrul sail
rescumpara mosiile date In schimb, spre ale vinde
din nob, sau mai bine clicend spre a le Inturna
iaras ginerelui sett, carele in aceasta rapire s'au
aflat a fi nume o unealea.
Toate aceste tocmele facute in curgere de
www.dacoromanica.ro
- -151
citeva ceasurl, s'au Infatosat fara indoiala Inna-
intea Tribunalurilor, spre a fi supuse formali-
talelor, cerute de legiuirt
In acest chip averea aceasta mare, s'au facut
proprieta a DomnuluT, pentru soma cea mica
de 70,000 lei trecuti In zapisul vInzerii, in
vreme clad ci1tial posesid de peste an ar fi In-
trecInd aceasta soma; si Inca foarte de indoiala
este, dacii soma aratata prin zapis s'au numarat ;
lucru sigur insa este, ca unul din proprietarii
dispoetT de aceasta avere, s'au orinduit In o mica
slujba la Galati. Un alt chip nu mai putin ne-
legiuit, carele intrebuinteaza Domnul, spre a
mad proprietalele sale peste cele adevarate ho-
tare, este Impresurarea cu care calca pe ai sal
megiesT, fara nicl o judecata si fara forma de
pro ces .
Drept aceia el rindueste a sa trage linii, si
In acest chip cuprinde mosia altora, precum
aceasta an urmat cu Dei : Elena Sturza, nas-
cuta Catargill, pe mosiia el de Pastraveni, a
&aria venit din aceasta s'au Inputinat la dtreia
parte din soma cu care mai nainte era vinduta.
Prin un feliu de alcatuire numita Invoiala cu
Nlanastirea Neamtul, Domnul siau Insusit o parte
de loc Indestul de mare. Dar asupra acestuX
punct, noT vom fi datori a vorbi mai In urma.
Cu toate aceste, oarecai e cercari mai marl, vor
pute sa Infatoseze multe alte ImpregiurAri de
asemine felill. Acea mai mare parte a tirguri-
lor, ce sTnt particularnice proprietale, s'au sta-
tornicit pe temeiul Inehizasluirilot din ambe OW,
date atit din partea lacuitorilor, cum si din
partea proprietarilor prin plata de bezman,
www.dacoromanica.ro
1 52

catrA care s'au supus. Tocmele de acest folio


sfintite prin hrisoave dornnestY, siguripsesc pe
*tile contractuitoare despre orT care pretentie.
Tirgul noti (astAzi numit MihailenT de la nu-
mele Domnuha), fiind parte a averiT Logofritu-
lul Teodor Bals, si prin dAnuirea, mai sus aril.
tata trecind in stapinirea Domnului, au avut
asemine drituri sfintite prin vechi hrisoave.
Cu defaTmarea unor asemine Inehizasluill stin-
lite, Domnul, orbit de al sail interes intru atita
s'au lnjiosit' ea in persoana au mcrs la steel
tirg, si prin ingiozirl si b4tal au silnicit pe la-
cuitorT, de au rtipit hrisovul lor si documen-
turY prin care sa vadea indoiala asupra marirnel
mosiei acestul tirg. Jidovul Marcu Zaharia, 'A-
trill, slabanog, si until din fruntasiI acestui lo
dupa ce in public de lousing Domnul s'au defAT-
n at, cu toate ca tste sudit Austriecesc, au vA-
zut casa sa noaptea cAlcata de Adiotantul Petru
Asachl, carele au fa,cut acea mai en deama-
runtul cercerare, Cu nadejde, de a descoperT do-
cumenturile suS InsAmnate. Fiiul sail, rAdica t
din sinul famine', spat pus la inchisoare, din
care n'au scapat de cit numal prin o scrisoare,
ce au dat parintele sail, prin care se indato-
reste, de a da In mina DomnuluT documentu-
rile insamnate. A sale tinguiri primite rb. A-
gentia Austriel din Est nu lasti nicT o indoialA
asapra adevArului arestel prieinT, vi care neX
insainnAm aice, nu pentru ca sa aparam interc-
aurae particularnicilor, ce Intru tncredere, c t
asemine urmAri jignesc a noastre luchiz4luirf
cele mai soumpe.

www.dacoromanica.ro
- -153
Acest Memoar cam pre mare, nu ne ;arta de
a vAdi vn mare numAr de alte calcari, cu toate
aceste cu neputintA este de a trece cu vederea
citeva urmArY eunoscute de rApire, prin care sh
vadeste nesaturata lacomie a DomnuluT, pentru
ca nor aflam intru aceasta cuvIntul 1i scoposul
nelegTuirilor nenumeroase, care s'au facut, si
IntrarmatT de aceastA marturie piritoare, no
vom statornici fiinta acestor fapte, care in parte
slut lipsite de dovezi materialnice, End ca des-
franarea luind mAsuri de ferire lmprotiva jertviT
sale, se Ingrijeste de a Innimici toate petsoa-
nele, care ar putea sa dovediasca fapta cea
IA (delft).
Episcopul Eparhiot de Roman au dat treT mii
galbinT pentru intaritura procesului ce au avu,
cu politia Episcopala de Roman.
Spat. Mihail Cantacuzino de asemine an It
treT miT galbinT pentru intAritura unel hotAriri
a Divanultu Domnesc, la prilejul judecAti% e-
au avut cu lacuitorii tirgului Falticenii.
Logof. Costachi Cantacuzino pentru o pre -
tencie asupra case): repos. Hatm. Paladi, an nu-
mArat cind ruiT galbini.
Ura mie galbini au nurrarat Spat. Dimitrit.
Cantacuzin, spre a fi numit madular a DiVti"
nuluT Domnesc, $i a primi rang de Vornic, care
i s'au Implinit dup4 slujbA numal de patru lunY.
Una mie galbini BeIzede Petrachi Mavroen',
spre a desface cu paguba Visteriel contractul,
eel inkiese pentru apaltul tiutunultf.
Pos. Tudurachi Ghica deasemine au plAtit
DomnuluT soma de treT mu cinci sute galbini,

www.dacoromanica.ro
154 --
pentru ca sa'l facA a se lepada de folosul con -
tractulul a paveliY orasului gsii.
Marginindune de a InsAmna citeva din so-
mele ce sint la stiinta noastrA, not socotim de
datorie a Insarana si acele ce sint adeverite
de glasul obstesc. De piIcla : Treizeci mil gal-
bini dintr'o tovarasie de Jidani, pentru ca sa
faca nepedepsit contrabantul rachiuluY. Acele ce
mai sus am zis In pricina aceasta, se par, ca
adeveresc asemine auzire, si acei a cei da Inca
si mai mult razam, este ca, dupA inturnarea
DomnuluT de la Constantinopole, tractarisindusa
In Sfat pricina contrabantuluT, supt cuvint, ca
rnarginea n'ar fi Indestul pazitA, el au usurat de
aceasta grija pe Ministeria din launtru, a cAriea
Sef era pe atuncea D. Logof. Alecu ()I hica, spre
a o Incredinta favoritului sea Canta, pe care
Pau fAcut Visternic, ca sa rinduiascA Intru aceasta
ai sAi revizorT.
Pe lingA aceste au mai luat o foarte Insem-
Data soma, pentru de a Innainti pe acest Vis-
ternic la Ministeria din I Auntru, In locul caruia
au rinduit pe Pos. Alexandru Bals. Nu'T nime
carele cunoscind pozitia si mijloacele aceste de
pe urma, sA poat5 crede, di a lui numire de
Visternic nu s'au fAcut pentru banT. Pe linga
aceste Domnul an luat doll miT galbinT de la
Protopopul Iftimie pentru o judecata, care au
avut cu Vist. Nicolal Roznovanu. ApoT opt Bute
galbini de la Camn. Moron, spre a fi .rinduit
Prezident la Tribunalul de Bacati. Inca seas5,
miT galbinT de la. Atanasie Eptscopul de Hangu,
ki Inca douAsprezece mil galbini de la contrac-

www.dacoromanica.ro
155

tul Ocnelor, Inchiet cu Insarcinatul din partea


printipulni Milug, si spre a nu mai prelungi
aceste suparatoare aratari, destul este a zice,
cum di obstia socoteste, ca Domnul ar fi acum
arvonit soma cea mare de trey pan la patru sute
DIA de galbini. NumaY o cercetare foarte aspra,
riinchizasluire despre o prigonitoare rasplatire,
vor putea strabate hobotul, care faInueste a-
semine urrrairI. Cu toate aceste mahnicios lucru
este, de ar ti fi aratarile aceste incarcate, de
a videa pe capItenia Orel ailindusa supt povara
unuI pripus arft de defirimatoriti. Nici mai putIn
de mAhnire este pentru parintiT familiilor, cariT
se sirguesc a 'Astra cinstea i buna reputatio a
caseT tor, de a sA videa defilimatI pan fn sinul
casnicel for petrecerT. Buna cuviinta ne Impie-
decA de a numi persoane, care ca niste Mol-
doveni ni sint tuturor scumpe, dar pilda nemo-
ralitaleI publicarisita cu neruginare, cu adaogire
de Ingrozire catra necinstire, au aruncat spaima
Intre toate persoanele cele ImbunAtAtite.
Oare cuvinesg, ca tined de bune familiT, pe
caril parintii for s'au grabft de aI agPaa In mi-
title, pentru de a arAta a for supunere catra
Asezamintut cel noii, gi carii sa socotea cinstiti
prin slujba de Adiotant pre ling& Domnul, -sa
fie acestiia intrebuintatI in soliiler a desfranate-
lor sale pofte ? InspaimIntarea obsteascA n'au
fost mai mica atuncea, cind tot orasul s'au In-
stiintat, cd Domnul au poroncit Adiotantilor saT,
de a necinsti prin bataT, fAra osebire de'I Unir
sau batrin, de'l barbat sau femee, pe on cine

www.dacoromanica.ro
-15G --

ar cuteza a. oda a sale urm5a, San a sa tingui


de ele.
Asa dar in prijma tuturor inchizgsluirilor
celor scutupc, cu care Moldova s'au Inzastrat de
marinimoasa Ingrijire a MonarhuluT protector
acestui principat, scurta petrecere de citeva lunT
au lost ind3stulfi, de a infatosa o mahnicioasa
privire de veghete calcari de tot feliul. Aceasta.
era lucru unuT singur om, carele ca UR Nioldo-
van trebuia sa respectuiasca asezAmintul cereT
sale, iar ca un impreung luceatorin al Reglemen-
tului, trebuia mai mult de cit orT vino sal pa-
zascg cu aniaruntul.
Insa orbit de patimi, el s'au incuncriurat de
citiva oameni fara haractir, precurn Nicolal
Canta, Lupu Bale, frgli Asachi $i, abet esind
de la Altariul uncle juras5, pazirea Reglemen-
tului, el n'au gIndit la alt ceva) de cit la rnij-
loacele, de al calca. 0 Impregiurare foarte grea
au trebuit a sa raziep din strut celoralante do.-
vezi si a sa Insemna indeosebi cu toate a sale
incungiurria, pentru ca prin al sat adevar si
marime, sa slujasca de sholie la aceasta scurta
aratare. ManAstirea Neamtul este una din cele
mai verliT, Si cel mai euvios adApost pentru
evlaviosii citIugari. Minglerile cu care sa adapa
acolo nimile evlavioese, au intrunit de demult
inurff eltlugarT, carif sa a-dun4 mai din toate Ia-
rile a Biseric( eel Ortodoxe, si mai alas acii,
din Rosia, s'au jettvit li o viiata hilrazift Intru
rugi pentru mintuirea lumer. Acest sfint Was
adApostul pAtimirilor si i nenoroch ilor, sa One
prin drinuirY, care in deoAbite vremi i s'au facu
www.dacoromanica.ro
157

de catrg Domnii si milOstiviT particularnicT. E-


laxia 1i inarintuara Monarhilor Rosier purure
au n-tiluit pe aceasta Manntire, care spre mul-
Iamita unor asemine facerl de bine, zi $t noaptea
se roaga, ca sa binecuvinteza ceriul pe Avgus-
iir protector) aT Moldovel. Soborul acestii ma-
trAstii, urmatoriii Sfintelor sale indatorirl, s'au
respectuit In rmjlocul tulburarilor anuluY 1821,
si de insusT Enicerii. oaste varvara si nedicqi-
p1inatg, care cladusa Ma»astoref si o pazh, spre
A o feri de sripararite, ce iar fi fost putut pri-
cinui vre o mina nelegiuita. Cine ar pute WO'
in chipuitiscg, cg un Domh piimintean vi cestin,
in Inc de a urma Ode procatohilor sAT. siau
facia plan, de a rApi de la aeeagra MangAtire
prin silita alcAtuire o parte a danuirilor sale,
nemultaritincinsg ca ian luat mai nainte o Orie
de loc din sratul IJavidenl prin n imvoialg me0
§ng-ita, inchieta Cu prOcatohul StaretulnY de
arum. Dar tliri nenorocire nithic nu'l mai atie-
varat de cit aceastit vinov5tie.
Cu scoPoti die a WO mo iile, ce are Domnul
in apropier6A sateldi Mokofe4tiT i Voldntirestit,
proprietale a MatigtireY Ncan*.11, decuilnd ad
eerut de la'. Starkul, ca sg i le dee in protivA
altor tho§it, ce propuileq In schimb. Staretul
vgzind ca acs schimb ar fi imphvorgtOriti
pentru McIntire, s'au ferit de a sad ifichiplecti
lac abeata, lasifid a hotarl ?oborul intru d-
c4a§ti, cthele IntruBit find si Inctedintat db haf-
gdbile cc' intrtr ktievIr dVeri sk se riasca ivii-
nIstirei din abeastg dlci ttirei gu rAsPlitis fu
chip neptimItofiti. Dar Donmul, agiutdrat d4

www.dacoromanica.ro
158

Mitropolitul in proiectul de care cu neputinta


era sa se lees, au trimes asta vara pe omul sari
Sard. Plitos impreund cu Pitrintele Velisco Ico-
nomul MitropolieT, caril au mers la acea Ma-
naQtire, spre a invita tulburarT intre madularile
soboruluT, si a radica pe cAlugarT asupra Stare-
tului nesupus, ca sa se pue in locul sari un altul
mai IngAduitoriii si mai primitoria cererel Dom
nului. In aceasta nepla IAA impregiurare va-
zIndusa St recut, jertva urgieT din partea pu-
t rif bisericestT si ace): politicestT a Printipatu-
lm, si plin de Incredere In Indurarea cereasa
an socotit de cuviintrt a face rugaciuni In toate
MiThrtstirile supuse acestui sobor, pentru ca
Dumnezeu sa departeza de la inima Domnului
aces6t proiect nelegiuit, si sal insufle s-mtiri de
neinteresateta $i de omenire. Indata ce s'au
auzit aceasta, Mitropolitul au poroncit numi-
tului Stared de a veni la Esi, Impreunii cu citva
aly calugari. Sosind acestiia, Mitropolitul au
Innoit a sale IndemnarT cats Staret, spre at
Indupleca catra cererea Domnului, si apoi mini -
indusa de a luT nAtingie, li , poronceste a da
demisiune si a esi Indata din Manastire. Umi-
Eta jertva a supuneriT sale, acesta au Implinit
poronca efultil sari cella bisericesc de si, dupa
asezamIntul manAstiresc, Staretul nu atirna de
la Mitropolitul, ci sä face prin alegerea sobo-
ruluT, carele singur are dreptate, de a. scoate
din post pe acel Staret, care s'ar abate de la
a sale datoriT, avind si dreptul de a numi pe
altiT In locul for . lnspaYmIntat insa de a sa
videa izgonit In mijlocul erniT din la.casul sAti,

www.dacoromanica.ro
159 -

unde era deprins cel put% de treized de anT,


an cerut harul, de a putea petrece macar ca
un prost cfilugar rAmasita vietiT sale In aceasta
Manastire IgumeniT ManAstirilor de Socola si
Frumoasa au mijlocit in favorul sail, si s'au
nevoit a arata MitropolituluI, ca purtarea Sta-
retului In loc de a ti desPuviintata, agoniseste
a fi lAudata i InsufiAita ; dar Mitropoldul wind
a tuncea din cumpenirea, In care s'ar cuveni
deapurure sa ramie, an zis in glas mare, Ca
de vreme ce Staretul nu se supune scopusuri-
lor qi interesurilor sale, apoT cu neputintA ar
fi, de al mai Ingadui In manastire. Pripit de
deznklajduire si de o deplinA parAsire, acest
cuvios batrin voind a Indeplini acea de pe ma
datorie catra soborul cel ingrozit, prin o for-
malnica declaratie s'au vAzut Indatorit a pune
interesurile manastirel
, .., Neamtul, si a sa per-
soana supt nermocita
jt protectie a Impar. Con-
sulat al RosieX. D. Vascinco s'au grabit de a
mingiea pe nenorocitul bAtrin, vi de aT da slo-
bozeni6, de care Mitropplitul l'au fort lipsist, cu
scopos de al sili, de a desfiinta protestul .
Eail Noemvrie 1835.

Acest Memoar scris foarte frunios de profesorul de


limbs germang, Samoil Botezatu, pe jumatate din pa
gins: tntreagtt a coalet de hartie, se pastreazI de mine.
Stint convins ca cititoruLintelege tinta pentru care am
reprodus. acest document, care cuprinde icoana vie a
starer Moldovel din anul 1835.
M6 cred obliggt. a afirma c In tinereta mea, toate
faptele enumerate in acest Memoar se purta din garit
In gurit In toate casele. Pe aceste _fapte s'au rezemat

www.dacoromanica.ro
-- 160
raposatul tranuegtor al Enriade1 lui Voltaire, de au
brodit tipgrit celcbra poe7ie, in loaia pentru Nlinte &
intitulata : Neamui vine rfi 'want Se trece *) . Se
mai vorbia cg 1nginerul Petru Asaki, la fiecare mode cc
Ivea de hotgrit din partea Domnitorulul M. Sturza,
dupa ce facea mai intitiU cite un paradis lung din
naintea icoanelor ce le purta cu donutl intr.un iconobtarg,
in care gmirna tine locul principal be ducea apoT la
camp sere hotariturg ; resultatul, tot deauna era ea
ateva clecimi de {Mei de paintnt, aau pgdure, daca
nu si sute, sa rgsluiat in partea mosiel domnesti, spre
indreptarea liniel.
Acum regret Ca m'am lasat pe tinjala de nu mi am
procurat notiunele cu care me imbia protocolistul Di -
vanului Domnesc Ilaralambie Cernea, Ca sit mi le deie ;
el imi spunea ca este In stare ca sit raT spuie causa de
departe si cea de aproape. a emitcreT mai a 1-lecAruia
din ofisele date in partea judecatoreaseg, §i cunoscute
sub denumire de Colectie. Interesul material al Dom-
nulul Sturza, juca rolul principal. As.tgcli numai Dl.
Dimitrie Meleghi, ar putea indeplini, macar in parte,
aceastit lacuna din istoria ramuluT judecgtorescg.
rot aloe cred cg este bine a atinge un incident
istoric pe care l'am auzit spuindusit in copilgriea mea
de mai multe persoane competente.
Dupit arderea palataluT Domnesc, cu ocasia foculul
de la 19 Julie anul 1827, tgmplatg de la facerea dul -
cetilor i vutciT care se pregittiau pe a doua zi, fiind ono -
mastics lui The Zm'u (Burki), Domnitorul Jonitig Sturza
Voda, au luat cu kirie casa lui Petrachi Ca zimir, undo
au fost Academia, si astgzi Liceul National. Aga era-
plat au raportat Voevodului Sturza cit prin locurile
publice §i casele boieresci se poartg In civil, un colo-
nel rusesc numit Liprandi, care face multime de intro-
bari despre starea iconomicg. a Moldova. Nu trecu
mutt timp, ei Vodit Sturza dAdu ordin AIM ca sA
siliasca pe Liprandi de a e0 din ora0.--In luna lui
Aprilie 1828, de °data, se Igti prin laff, vestea, cit
*). Vedi Portia pentrn Mints, Inisna yi LiteraturA, N. 25 din 1839.

www.dacoromanica.ro
- 161

Rusk au luat pe Ionitig Sturza §1 l'au trecut Prutul. Iatg


ce se povestea atunci despre aceasta. VocIA Sturza avea
obiceid de a se scula foarte dimineatid, qi se spgla tot
deauna in sala cea rotunda a caseT lui Cazimir. De
°data Colonelul Liprandi se infaciosiazg Inaintea sa,
trod se spgla, si'l anuneig ed are ordin sal insociascg,
Ong peste Prat. Nime n'au facut nicT o Improtivire,
find cg toatg garda de arnguti si de seimeni, an fost
surprinsg de o sotnie de cazaai, care amp venit toatg
noaptea tiptil pang sub dealul CopouluT. In facia barierei
unde an fost casele lui Timofte Cofetarul, cazacii s'au
intocmit, si an plecat la vale, pang ce an ajuns rdpide
In Curtea lui Petraki Cazimir. Consulul rusesed avea
preggtite toate trgsurile de drum de la Lipoveni.
Despre aceasta case vorbesce Memoarul de sus. in
pag. 141, 142, 148.
Sperez ca In volumenul al 9-le gl UricariuluT, voiu
putea da macar o parte din refutatiunea ce s'au Inkipuit
In combaterea acestul Memorid.
Th. C.

PAR LA GRACE DE DIEU, NOUS NICOLkS PRE-


MIER, EMPEREUR ET AUTOCRATE DE TOUTES
LES RUSSIES & & &.
A notre tres affectionne Hospodar de la prin-
cipaute de Moldavie, Prince Michel Stourdza.
La cooperation zelee que Vous avez pretee
a toutes les dispositions du gouvernement pro-
visoire de la principaute de Moldavie, et par-
tieulierement a la mise a execution des nouvel-
les institutions, ainsi que vos travaux pour la
regularisation de la partie financiere, Vous ont
donne un plein droit a Notre bienveillance toute
particuliere, en temoignage de laquelle Nous
Vous nommons trey gracieusement chevalier de
VOL. VIII AL IMICARIULUI C. 11.
www.dacoromanica.ro
- -162
Notre ordre de S-te Anne de la premiere classe,
ornee de la couronne Imperiale. En Vous trans-
mettant ci-joint les insignes, Nous sommes a
jamais avec Notre bienveillance Imperiale Vo-
tre affeetionne.
(Signe) Nicolas.
(L. S.)
(Contresigne). Le chancelier des ordres Impe-
riaux et Royaux Russes, le Prince Alexandre
Galitzine.
Peterhoff le 5 Juillet 1831.
Aceasta copie autentia, este in pastrarea men
Th. C.

N. 9. 1836 April 25.


Prea Inallate Doamne I
Adunarea primind en supunere ofisul In.
Voastre din 15 Mart cu No. 10, adresat atra
dinsa, asupra cazului a 6 bocrY DeputatT al
acestel Adunari, §i anume : D. Logof. Grigorie
Ghiea, Hat. Costachi Bals, Post. Alecu Mavro-
cordat, Post. Iordachi Ghica, Post, Costin Ca-.
targiti si Aga Alecu Roset, la 17 April s'au
ehernat fata la Adunare, pe D-lor numitiT boerT,
si In fiinta D-lorsale s'au vita numerarisitul
Ofis, tot odata Infatosind D-lor boeril Ministri
cu doclad Qi Inscrisurile In copil, care mai sus
numi01 6 Deputatl, /mpreuna cu alti bocri, au
unit, cu catezktoare clivetirl Improtiva In .
Voastre a Domnulul Stripinitoriti, pe care Inscri-
se Adun ea voind a le citi in fiinta D-lorsale,

www.dacoromanica.ro
163

D-lor au dat respuns ch nu sunt datori a le


asculta, nici a da respuns asupra lor, pentru
ca be socotesc de hartie alba, nefiind ischliturile
D-lorsale , li s'au poftorit de cgtra Adunare ca
sh, be asculte, Intal se vadh cuprinderea lor, §i
a poi se deie respuns de au Rica ei ni§te asemine
Inscrisuril cad neascultlndule §i ne dInd respuns,
ar fi o inoire de grepla din partea D-lorsale,
pentru nesupunerea la acele ce Adunarea gd-
swe de cuviintia. D-lor insh nici dupa aceasta nu
s'au supus a be asculta, and acela§ respuns, kii
ca ascultlndule ar fi ca sa Intre In dopros, sii
ca numaT atunce ar pute BA li asculte §i a res-
punde, end ar fi cu iscaliturile D-lorsale, Si a§a
indat5 au §i esit din sala Adunarea, lasind pe
mash o hirtie adusa cu D-lor, cu cinci ischlituri,
in care au zis cA se cuprinde tot respunsul
D-lorsale. Aceasth hArtie citindusA s'au vazut
di nu numaT r6spunsul nu este la intrebarea ce
li s'au facut de c5tra Adunare, ci mai vartos
din protiva s'au vrizut, ca este o lahrtie cu loviri
in driturile Stapinirei §i AdunAriT. Dup. care
Adunarea au intors luarea sa aminte §i cerce-
tare asupra urmarilor §i a luerarilor D-lorsale,
poraenitp prim mai SUS aratatul Ofis, §i Intru
incredintare ea inscrisurile mai sus zise ce au
info' otlat D-lor Ministrii, sint copil de pe cele
ad.evfirate , majoritatea Adungrii Sesiel, vede ch
numitii mai sus vase bowl prin urmarea D-lorsale
de a Intinde inscrisuri cu cutezatoare clevetiri
In protiva In. Voastre §i a lucririlot acestei
Obsteqti Adunari, intemeieta pe conglasuirea
vi pe majoritatea in care au fost (vi D-lor

www.dacoromanica.ro
164

iscalilT cu units socotintA,), au ca,Lut In aplicatia


legiuirel prescrisA la Art. 53 din organicescul
Reglement, si ca dupa asemene urmare, nu pot
a mai fi madulari aT aceste Adunari. Cu toate
aceste, majoritatea spre a da o vie si pipaita
dovadA a sentimentului de care ea purure se
povatueste In lucrArile sale, cunoscind fireasca
bunatate si milostivire a In. Voastre, mijloceste
cu rugArninte catra In. VoastrA si cere ertarea
acestor mai sus arAtap vase boeri.
A In. Voastre smeriti rugAtori si plecate slugi.
Acest act se pastreazit intre hitrtiile menite spre a face parte
din UricariI. Th. C.

NOTITIE ISTORICE.
Al III-lea Domn al Moldovei au lost Laco
fiiul lui Petru Voda sau Sasu. Acestuia am
urmat In Domnie la anul 1370, si de la Bise-
rica R6saritului elan trecut la acea Catoliceasca,
prin mijlocirea calugarilor minoritX Inv6t4Y,
ce se aflail pelinga el. La co au cerat de la Papa
Urban al V-le, ca sa aseze o Episcopie Cato-
liceasca, In orasul Siretiu, ce era dreapta sa
movie. Aceasta a sa cerere s'au plinit, si multi
MoldovenT au urmat pildeY Domnului for .
Respunsul Papei au vent catre Arhiepiscopul
de Praga si care Episcopil de Bratislav si
Cracovia, cu cuprindere : Nobilis vir Latzko
Dux Moldaviae sium putium seu nationis
-7)
Valahiae nobis perdilectos, filios Nicolaum de

www.dacoromanica.ro
165

Melsac et Paulum de Svidnicz ordinis frateuom


rninorum professores notificare curavit, quod
ipse ed suus populus ducatus seu terrae
Moldaviensis licet Christianitatis nomine glo-
riantur, tamen ipsa et eorum progenitores
77
schismatici fu erunt habemus edoxistiunt(II)(??)&
(Tom. XVI, 1370-453-485, in Annal. Ecclesias
Raynad).
*
* *
Doamna ins, a lui Lace° n'al imbrgtoat
legea Apusenilor, pentru care Papa Grigorie an
scris lui La co Voda de la Roma din 8 Noem-
brie 1 372, hiritisindul de o parte pentru im-
bacosarea legei noug, Si . . . soda sale . . .
. . . sa intoarca qi el
In locul acesteT Episcopil catolice§tT a Si-
retuluY, s'au fitcut la anul 1400, in vremea Papa
Bonifacius IX, Episcopia Bacgulut Mai mult
despre aceasta se afig in cartea das Ungrische
Magazin, Presburg 1783, 8°; fila 90-109.
* *
1506. Bogdan fiiul lui Stefan VV. cel Mare
Inkeind pace cu Alexandru craTul Polonia iau
trimis treY soli spre a se inoi cererea de a se
casatori cu Elisabeta sora CraTuluT, dar aceasta
numaY cu acea condiie au voit, dace, el va im-
brAcioia religia catolicg, ei dad, se va face
un episcop catolicese pentru oranduirea Bise-
ricei Apusenilor. Kremer 595.
**
In biserica Catolica de la Kotnar se afla,
morminturT cu pietre, cu veIeturI din al doi-
www.dacoromanica.ro
166 -
spre4ecilea veac, mai ales al unui Rector (Pa-
ra) din 1170.
***
Biserica Catedrall a Catolicilor au fost la
EacIu in malul Bistriei, care s'au surpat ;
ea acum se afil aproape de Baclu, 94 de ceas,
la Barati.
Cu anevoie am descifrat manuscrisul de pe care am
topiatft datele istorice ; aceastA hfirtie este foarte dote-
rioratA. Tragem atentiunea amatorilor care au micliloace
banesti spre afg procura Analele autorilor indicati mai
sus, cum si de a face esploratiT prin Muzee, undo poate
s'ar afla vre o piatrA de la Kotnar cu anul 1170.
Dacti hazardul ar face ca sa, se afle niece aria docu-
mente, atunci Cronica lui Huru, sty. mandril cu fruntea
sus, spre a spulbera toate basmele a unora din cronica-
riT no§tril ating6toare de descalecatul StatuluT Moldova.
Analele Academiei RomIne pe anul 1882 -83, Sect.
II, la paginele 189. 190 atinge ceva despre corespon-
denta lui Latko cu Papir Urban si Grigorie al XI.
Th. C.
SFATUL ADMINISTRATIV AL PRINCIPATULUI MOLDOVEI.
No. 1666.
Anul 1832, tulle 4, Iasi.
D-lor Hatm. Nastasie Ba§otcl, Alecu
Ceitrei
.Kanta, Aga Glt. Asaki, 0 Parucicul Sungurof.
Buna cunoscintia a Inaltului cliros Eli a obstiel
boieresti, catril facerile de bine cele pe toatA,
cliva reversate In patrie, din partea D-lui Ple-
www.dacoromanica.ro
167

nipotent, lademnindune pe toti a aduce o plrga


a multiamirilor noastre cfitra E. S. prin ob-
steasci, conglAsuire s'au gasit de cuviin4i5 ca la
sosirea E. S. care se asteapta far5 intirziere,
sa se fuel o praznuire, alegenduse si locul
anume la ocola In viea D-sale Vist. Mihalaki
Sturdza .
Asa dar dui:A o aseminea punere la cale,
Sfatul alegend pe Dv. ye Insercineaza cu di-
rectia acestel pr5znuirY, si poftesce pe Dv. ca
dupa primirea acestia, sa ye indeletniciti a alca-
tui din vreme un smet, atat pentru pregatirile
trebuincioase la aceasta, precum si pentru in-
tocmirea drumulul, cerend de la Visterie carale
cate ar fi trebuitoare, pentru caratura materia-
lului la asemine Media, cad VisterieT tot odata
cu aceasta s'au poroncit ca s5 Implineasca ce-
rerile Dv. pentru aceasta trebuin1i5 .
(iscaliti) Sturdza Logofet vel . Logofet .
Theodor Balsa. N. Sutzu .
Aceasta, comunicatie oficiala, se aft& la mine. Th. C.

PROCES-VERBAL

Ast5a la 16 ale luneilui Noemvrie 1832, in


A.dunarea Sfatului Administrativ Estraordinar,
luindusa In bIgare de sam5 trebuinfa ce este
de a se Intocrni un Buletin pe sama Sfatului,
prin care s5 se publicarisasca de doug on pe
sApt5min5, In cite o fila, toate cele din partea
obladuirii acestul Principat, punerY la cale, milsurT,

www.dacoromanica.ro
168

orinduirT In slujbe, hotariff de jude CO §i po-


roncl ce vor esi de la fie§ care ramurg. de Dre-
gAtorie, care trebuesc a fi §tiute de obstie,
precum si legiuirile ce sri va face, ca dupil
acele sd se povAtueascA fie§ care ; s'au ho-
tgrit ca acest Buletin sä se pue In lucra-
re, §i sit se tipareasca, pe sama Statului trer
sute trupurY, pentru care sa se plateasca Ti-
pografil cite doY si jumAtate galbini pentru
fies care trup, respunzindusA acesti bani din
soma de lei doug. zed §i patru le, ce prin
Organicescul Reglement, la tabla cheltuelilor a
slujbelor publice este insgmnatg, cu litera A, sint
hotaritY pe tot anul pentru cheltuiala unul a-
semene Buletin ; numarul acestor exemplaruri
s'au socotit dupe Intinderea trebuinta spre a se
pute inparti cite unul la to supt ocarmuitora
de prin plasi, cite unul la fie§ rare cApitenie de
judet, ca sA se deie la OcArmuire, la Tribunal,
la Politmaister §i la protopopul judetuluI ; ire
la Departamentul Marel Vornicii din lAuntru,
trey la Visterie, douA la Secretariatul StatuluT,
cincisprezece la DumnealuT Seful Militia p0.-
minte§ti, doua zed la Marea Logofetie a Drep-
tatiI ca sA se impartA atit la Divanurile i Tri-
bunalurile din Buenre§t1, precum si la divanu-
rile din Craiova, sesa la Logofecia pricinilor
Bisericesti cuprinzindusii intru aceasta qi Eforiile,
sesa la Agie, qesil la Vornicia Temnitilor, eine-
sprezece la Comitetul Qarantinilor, si unul la
Visteria Politiel ; lar la intimplare de a cere
trebuinta ca s5, se adaoge vre o data cite un
Suplement, an se va cere de Tipografie aka

www.dacoromanica.ro
-- 169
deosabita plata pentru aceasta, Insa pane la nu-
mar de cincisprezece Suplementurf, in curgere
de un an, si Suplementul de cite o coals a-
samanata cu a Gazetei . Iar pentru trupurile ce
Tipografia va pute scoate peste soma de treT
sute, pe acele li va vinde In folosul eau, cu pre
ce lnsusi va chibzui pentru particulari .
Asupra acestui Buletin se va orindui pe
langa Secretarul Statulul, un Redactor carele
va fi insdrcinat a primi cite li se vor trimete
din partea fies carue Departament, supt iscAli-
tura Sefului sau Directorulul, adicA: poronci ce
vor privi de obstie, feliurl de puneri la cale,
sau masuri administrative, cond4ii de otcupurT,
Intariri de judecacT, orInduiri in feliuri de pos-
turi si InnaltarT in rangurT, carile va ingriji a
inchipui Intocmirea Gazetil, Inpartitii in partide,
dupa firea pricinei la zilile hotarite pe saptamina .
Acesta va ave leafs pe lima cite cinci sute
leT din paragraful cheltuelilor extra- ordinare .

Acest acts, cu traducerea in frantuzesce, alaturea, este in pas-


trarea mea. Th. C.

REDACTIE1 ALBINEI ROMA NE$TI IN


MOLDAVIA.
Jos iscalitul alaturand aice copie intocmai
de pe ofisul D-lui General-Mai:or de Mircovici,
adresat In. S. DomnuluT MoldoveT, atingetoriu
de contenirea Ocarmuirei rosieaesti in Molda-
via, si care s'au primit la Sfat cu poronca In .
www.dacoromanica.ro
170

S. sub No 2. Dupa insercinarea puss asupra'T


cu cinste face cnnoscut acei RedactiY ca inda-
tg sä pue la tale tiparirea a in Foaia Gazetel
fi a Buletinului
No. 4
Anul 1834 lulie 10.
(Iscalit) N. Sutzu.
/toast ordin sa pastreazaa de mine. Th. C.

lubite Arkon Age


Am primit cu multiamire pe langa scrisoarea
dumitale, vrednicile de lauds producte a le ti-
nerimeT nioldovenel si m6 bucur privind pasirile
Romanilor, si cinstesc atat pe cci ce pregatesc
drumul, cat numai putin cand veil pe roman
a privi din toate partile, la acela§ stop, $i a
alerga Intr'o unire la Iuminarea si fericirea lui .
Primesce incredino.rea adevArateT noastre
stime 1i osebiter cinstirT.
(Iscalit), Alexandru Ghlea
Secretarul Statulul, Constandin, Cantacw,ino.
No. 545.
Bucure§ti, Anul 1837 Oct. 24.
Parafa acestei comunicatiuni domnesti este de observat, caci
samana a note de musics. Originalul este adresat Agai Gh Asaki,
cu ocasiunea primirei Tabloului mut Stefan Vod& inaintea cetatet
Niamtu.
Th . C.

www.dacoromanica.ro
- -171
CAimacamia Principatului Moldovei.
D-LUI POSTELNICU GHEORGHLE ASAICY.
Postul de Director Departamentulur CultuluT
si al Invatiaturilor publice aflanduse vacant, En
dupe cunosciuta ce am despre meritele Dv .
personale, si despre servitiile folositoare ce ati
'lent tereT, mai cu same In ramul invatiaturi-
Ior publice, am gasit de cuviinta a via kiema
la acesr post. Nu m6 indoesc dar ea Dv. intrand
in asemine indatorire, nu yeti lipsi de a intre-
buinta toata sirguinta trebuitoare, atit pentru
inaintirea lucrarilor atarnate de acest post, dupe
instructille statornicite, cat si pentru propasirea
invetiaturilor la toate scoalele.
(IscIlit) Th. Ball.
Secretariul StatuluT, A. C. Sturdza.
Sect. II din Secretariatul de Stat .
Sef sectiei Spat. J. Antoniadi.
No. 8.
Tali, 1856 lulie 15 clile.
Originalul acestui Ofis este in pastrarea mea. Apropo, de a-
eeasta numire in servicid, socot sit spun 1i en ceva. Colonelul
Petru Skileti, imT spusa ca Caimacamul Thodiritit Balch, voiesce
sa miS vadii. Ea m'am dus la Palat, E. S. Caimacamul m'au pri-
mit cu multi{ afabilitate, F,4 dupii mai multe vorbe ce mi-au
spus, mi-au oferit Directoratul de la Lucrarile Publice sub Ali-
nistrul N. Istrati. I-am multiamit de inalta sa bunii vointia in
privirea mea. I-am pus ca pot puns in serviciul sell, atilt (iiarul
Zimbru, cat si alto cinel 4iare marl, din Paris, Colonia, Brumela
ci Viena, insa cu o mica restrictiune, ca sit nu mi se impue ca
sa scriii contra Domnitorulul Gr. A. Mica Von. si contra Unirel.
La aceasta ultimit dorintia, mi s'au respuns, ca se va videa ce
este de facut. Pe mine nu m'au mai kemat la Palat, dar nicT
el nu am calcat searile in tot cursul CitImacamid.
Th. C.

www.dacoromanica.ro
-172 --
Ofisul Caimseamulul Moldovel, adresat
sub No. 16, eittrit Sfatul Admiuistrativ
Estraordivar.
Impart find SfatuluT Administrativ In copie
partea tine depesia oficiala a E. S. Fuad-Pacha
din 1u Septem. 1856, prin care Imi face cu-
noscut spre punerea In lucrare a dispositiilor
adoptate de Inaita PoartA in privirea Presel ;
punt inaintea Sfatulig ca, pe temeiul celor cu-
prinse in aceasta depesia, sa kibzuiasca masu-
rile cuvenite pentru suspendarea Legiuirei actual&
a Preset, Si restatornicirea Asgzemintului de mai
nainte, atingetoria de censura.
Pentru Intocmai : Directorul Postel. A. Fotino.
Pe temeiul acestui ofis, comunicat mie de Aga orasului anti,
Grigorie L. Bah}, am suspendat publicarea c iarulu1 Zimbru.
Th. C.
Excellence !
Je viens de recevoir laL lettre que V. E. m'a
fait I'honneur de m'adresser en date du 11-23
Mai, en reponse a la mienne, par laquelle je
lui exprimais le &sir de quitter le pouvoir.
J'ai ete vivement touché a la lecture de Bette
depeche, des expressions bienveillantes qu'elle
contient a mon egard, tant sur les preuves de
devouement que j'ai pu fournir pendant mon
administration au Gouvernement Imperial, que
sur les services que j'ai rendus a mon pays.
Le temoignage eclatant d'une approbation
aussi complete, rendu a ma conduite politique
Aceasta, epistola scrisA, 5i subscrish, de insusi M. S. -Poch, Gr.
Ghica, este in pastrarea mea.
Th C.
www.dacoromanica.ro
173

et administrative, m'a comble de joie et de


bonheur, et je ne trouve pas &expressions suffi-
santes pour remercier le Gouvernement Impe-
rial, d'avoir bien voulu me transmettre par
votre orga ae de-; paroles aussi affectueuses et
bienveillantes, qui m'ont emu profondement et
ont largement compense toutes mes souffrances
et mes labours.
J'accepte avec reconnaissance l'obligation de
continuer a gerer les affaires de la principaute
qui m'est confie, mais je desirerais beaucoup que
ce terme ne depassat pas le mois d'aoCit pro-.
chain, afin que je pusse avoir be temps, d'aller
aux eaux pour soigner ma sante, qui est fortement
delabree et parceque, selon mon avis, it ne
faudrait pas pour bien des raisons, que les
Princes 3e trouvassent sur les lieux a l'epoque
de la nouvelle organisation des principautes,
et des elections futures des Hospodars.
Agreez, je vous prie, a Bette occasion l'assu-
rance de ma tres haute consideration.
Signe G. Ghyka.
Iassy le 3 Juin 1856.
.A S. E. Fuad Pasha, illinistre des Affaires Etraafpres
de la Porte.

Extrait du Moniteur Universel


On 5 levrier 1857.
Le Gouvernement de I'Empereur a toujours
ete inspire par une double pensoe dans les af-
faires d'Grient : s'il a entendu, dans un interet
general de politique a la fois frangaise et eu-
ropeenne, assurer l'independance et le maintien
de 1'Empire Ottoman, une de ses non moins
www.dacoromanica.ro
174

constantes preoccupations, a ete de voir s'a-


meliorer le sort des populations chretieunes qui
relevent de la souverainete ou de la suzerai-
nete du Sultan. 11 regarde comme un des re-
sultats les plus heureux de sa politique et des
efforts de ses armes, d'avoir contribue a relever
la condition de ces nombreuses populations en
leur faisant obtenir l'egalite des droits et des
avantages de la liberte religieuse.
Le Gouvernement de l'Empereur keit d'autant
plus porte a tenir cette conduite, qu'il avait
la conviction de servir a la fois la cause de
l'humanite et de la civilisation, et de seconder
les dispositions eclairees et bienveillantes du
gouvernement ottoman.
Parmi ces populations chretiennes, cellos de
Servie, de Valachie et de Moldavie etaient dans
une position particuliere. En possession d'insti-
tutions propres, elles jouissaient de franchises et
de privileges anciens : it ne s'agissait done que
de leur assurer le maintien de ces avantages,
en les placant sous la garantie du droit euro-
peen, et d'y puiser de nouveaux elements d'ordre
et de prosperite pour le pays. C'est en se met-
taut a ce point de vue que le Congres de Pa-
ris a decide quo les Principautes Moldovala-
ques seraient appelees a nommer deux Assem-
blees, ou Divans ad hoc, ayant pour mandat
special d'exprimer les voeux de ces provinces,
et d'indiquer les modifications qu'il convien-
drait d'introduire dans leur organisation .
Au premier rang de ces modifications even-
tuelles, figure sans doute cone qui consisterait A.

r6unir sons une seule et mame administration.


www.dacoromanica.ro
115

la Moldavie et la Valachie. Le Gouvernement


de l'Empereur a saisi l'occasion naturelle que
lui offrait le Congres de Paris, pour se pronon-
cer tormellement en faveur de cette combinaison.
DejA, dans les conferences de Vienne, le pie-
nipotentiaire de France avait oppose que la re-
union etait la combinaison la plus propre A
assurer A la Moldavie et a la Valachie la force
et la consistance necessaires pour devenir de
ce cote une barriere utile A lindependance du
territoire Ottoman. Le Gouvernement de l'Em-
pereur avait done, des le debut, nettement ex-
prime sa maniere de voir sur cette importante
question. Il n'a pas cesse de la professer, et
l'echange de eommunications qui a eu lieu der-
nierement entre lui et les cabinets qui pensent
differemrnent, a I'occasion des mesures a prendre
A Constantinople pour la convocation des Divan
n'ait fait qu'affermer ses convictions. 11 ne de-
sespere pas de les voir prevaloir dans les con-
seils des puissances, ear it lui parait difficile
que celle de toutes qui est la plus direcf.ement
interessee dans la question ne reconnaisse pas,
quand le jour d'une deliberation approfondie
sera venu, que l'union des Principautes, qui
sera pour elle un gage nouveau de securite et
d'independance exterieure, et pour les popu-
lations un element fecond de prosperite, n'a
rien qui ne soit completement d'accord avec
les droits de suzerainete actuellement exerces
par la Sublime Porte, A regard des provinces
danubiennes. Pour extrait conforme
Victor Place.

www.dacoromanica.ro
176
Extrait de landependanee Beige
du 9 Fevrier 1857.
.Noes prenons plus an serieux, pour notre
apart, la declaration que le gouvernement frau-
. gais fait par la vole du Moniteur, et nous cro-
ayons que si son intention n'etait pas de don-
uner un appui efficace au projet d'union, it
.aurait continue h garder le silence, que rien
une l'obligeait h rompre, et it n'aurait pas ra-
.vive des esperances que lui meme aurait, en
.quelque sorte, condamnees A l'avance..
Pour extrait conforme,
Victor Place.
(*) Am reprodus aceste done articule de cliare, confir-
mate de Consulul francez Victor Place, ca sa putem
zice ceva despre acest diplomat energic ai cu tact.
Toata lumea din Iasi, cunoatea foarte bine activitatea
acestul barbat in timpul CaTmacamiei lui N. Vogoridi,
pe eind au al. ut loc §edintile memorabile a le Diva-
nuluT Ad-hoc. Domnul Dimitrie A Srurza, ca fost
Secretar al CATmitchmieT de Trei (Sturza, Panu qi
Catargiti) cred cg, 4i aduce aminte de graba ce am
pus en in publicarea Listelor, care s'au zetuit cu di-
verse litere, numal ca sa, se pat& afi§a mai in prip4
pe strade. In sara hi care am terminat toate Listele,
Di. D. A. Sturza au dus cate un exemplar de Liste
la teatru nude se afla Dl V. Place . El vazind toate
Listele an esclamat: Dieu soit loud, nous sommes sauves!
Rental apartine istorieT spre al inregistra.
Dupa, caderea luT Napoleon III, neamiciT seT au cautat
nod in papUrA, la toti amiciT Imparatulut V. Place a
ctizut victima mai multor ma§inatiuni ; dupa micliloci-
rea frateluT sett Episcopul" de . . , an cApatat gra-
tiarea sa. Din cei ce au lucrat en Place, D-nii M.
Kogalniceanu, P. Mavrogeni ni D. A. Sturza, sciil di
Place numai venal nu era, ego daca ar fi avut sete de
a,ur, neamiciT Unirei puteati al potoliasca setea.
www.dacoromanica.ro
- i71 -
Place revenind din Fra.,cia In Moldova, s'au stabilit
rlomlciliul intro modestA locuintit de tearA la CAseoesti
in tinuItil W81°111113, o mosioarA proprietate a cumna-
tuluT sea Ballif. Petrecerea sa acole an fost vr'o doi
ani, retras cu totul In sinul familieT, unde's1 gAsea a-
linarea durerilor morale, cituzate din lovitura sdrobi-
toare, ce pe nedrept an suferit de la compatriotiT seT,
republicanil de astazi, de care fusese crud calomniat.
Nu dupit mult, in amitrAciunea sufletuluT, Place an in-
cetat din viatA, si remasitile corpului seu aunt astruca-
te in cimitirul catolic din Iasi. DuToasa socie se aflA in
Paris, incunjuratA de patru copilasi 3 blteti si o fe-
tits coaren sit le deie o modestA educaOune, is re-
port cu modestele sale mijloace.
Cu totit scim, clt dacti aventul UnireT, dat de Ghica
liodlt, an avut un resultat norocit, se datoresce In par
titular numaT lui Place, care incuraja in tot modul pe
partidul Unirei. DD. Kogalniceanu, Mivrogeni si Sturza,
sitiguriT care mai stau in picioare din pleiada Comite-
tului Unirei, pot BA face mult pentru amintirea lui Place
of ajutorarea familieT sale. Este sciut cIt RomAnul numaT
ingrat nu este. Recunoseinta este o mingitTere dum-
nezeiascA. 11121711311
Th. C.

Jassy, January 4, (n. s.) 1859.


Sir,
I deem it necessary to transmit to your Ex-
cellency, as one of the KaYinakams of this
Principality, the copy of a letter I have this
day addressed to your colleagues Mess Basil
Sturdza and A. Pano in auswer to a commu-
nication made to me by these gentlemen,
respecting the decision they had come to
of excluding your Excellency from the Kay-
makamie of Moldavia, and appointing Mr. Jean
Cantacuzene as KaYmakam in your stead.
YOl, YW AT., tatmanaira, C IL
www.dacoromanica.ro
.J--178

It is greatly to be regretted Sir, that you


did not, when first I advised you on the part
of Her Majesty's Ambassador, afford your co-
operation to your Colleagues, in the prosecu-
tion of the business devolvins on the Karma-
kamie, of tohich you are a distinguished member.
I have the honour to be:
Sir,
Your anost obedient humble servant.
lieurych Churchill.
His Excellency
Mr. Etienne Catargi.
AceastA notA este sells& pe Male groask mita. pe margiut
Originalul este in pastrarea men, subscrisU de Consnlul Engluza
Churehil din Iasi.

Cinstit D sale Post. Gheorghie Asachi.


Departamentul Averilor Bisericesti si at inva-
titturilor Pub lice prin adresa lui, No. 383, tm-
pArta§l§te acestuia, di au incuviintat propusa
alegire de alte persoane din natia armeanti, oa
sli fie comisari, inpreuna cu d-ta §i CAmin. Seu-
lescu spre cercetarea abuzurilor si a socoteli-
lor urmate Is scoala armeanrt din capitalie, si
anume pe d-lor cluceriu Garabet Cristea si To-
dirascu Solomon din Roman, inpreuna en D. Ste-
fan Matos din Bactiu, in locul d-sale comisuluT
MAglirdicY Buicliu si sulgeriu Ilie PopovicY. Pentru
care se face cunoscut d-tale spre cuvenita regulti.
Direct. Depart .din Launtru Scarlat Roset Vornic.
Sectia 2-a ref sectiei, G. Melinescu.
NO. 1518.
1840, hmeri. 29 Vs.
I p,
www.dacoromanica.ro
.179
Onoratului Secretariat de Stat.
Eforia Comunitlitet Armene din Moldavia.
NaIia Armeana din veacuri arzata in acest
Principat, mal cu sama in timpul din urma, s'au
fericit de o protectie parinteasca a Guvernului
Moldavia, carele pentru desvoltarea intelectua IA
a junima, au binevoit a octrua un hrieov §i
alto instructil ating6toare de organizarea ra-
mulul de invittatura, acte ce se Mil de mai
inainte publicate in Foiele Oficiale. Dorind, ca
fie-care Armean din acest Principat, se cu.
noasca, aceste binefacerY i Indatoririle sale, §i sa
se patrunda de simVrI de recunostinta cfitrfi
inaltul Guvern, In astrt privire, Eforia ail In-
cheiet hotarArea a se tipari la nal loch pe
a eT sama, in o mica browrii, seek acte
in limba Romana, spre a se inapruli intre al
sel connationall. Drept care cu cazuta supune-
re se cere autorizgia Onor. Secretariat de Stat.
Prezident Ef. Com. armene Klucer Garabet Kriste.
una armenesce. Isaia I. Trancu.
No. 348.
Iasi in 22 Deeemvrie Secret. A. Popovici.
1852.
Aceste doue acte originate aunt in pastrarea mea. Th. C.
Marele 1 ostelnien
Secretar de Stat
al Prineip. Moldoval. Cdtrd dumnealui Aga Gheorghie
No. 1838
1334 Iunie 27 4i1e. Asa chi.
1asT.
Statul cercetand programa alcatuita pentru
intimpinarea, primirea §i petrecerea Domnului
pina in capitaliel au incuviiniat'o, ala procure
www.dacoromanica.ro
Igd
se insotesce d-voastril nice in copie, care age..
minea s'ai'l impArtasit, atat I1atmanieT cat si
Departamentului din launtru, spre povatuire si
cuviincioasA punere la tale. Insa (NIA inser-
cinarea pusa asuprAw6 de ciltrA Slat, jos 'soils
litul poftesce pe D-ta ca sA bine voiesci a a-
vea generalnica inspectie pentru implinirea a -
cestor di3positIT qi impodobirea for dupli ran-
duiala cersuta in drumul I Stile pAnA Is
precum §i in capitalie. lara iu era pentru
intrarea I. S. in Iasi, in ce chip are sa urme-
zA, si pentru taaduiala ceremonieY, la aceasta
se va cere insa§T a inaltimei Sale dizlegare.t.
Cu toate aceste, gatirile urmeaz4 a fi lacu'e
de mai inainte dips programA.
(Iscalit), N Suzzu.
Programa pentru primirea I S. lui Vodei
de la Galati pcInd la Ia.Ft.
Sfatul va insemna doi din a sale madulaii,
care vor merge la Galati spre intimpinarea
I S. cu insusime de rnehmindaiY, qi annum pe
U -lui Hatm. Todirasc Bals, seful biilitieT, si
pe Vorn. Lupu Balq, imelinitor datoriei de Vet
LogofAt al Dreptatel.
La fieste care politie pe unde are sit treats I.
S. se va alcatui o deputatie de doi boierT, de
prezidentul Eloriei si de doi negutitorl, care
vor purta de grijii a se infiinta acele oranduite
pentru locul lor.
La Galati. Directia carantinel va avea un
vas de avrzo carele va insciinta pe deputatil
lin Galati de apropima 1. S. in acct skele
www.dacoromanica.ro
stoner VASele de paz1 ski acele negutitoresci vat.
inalta bandierile tor, impodobind catargurile cu
pavoazele, si dupA obiceiti marinariT vor ura
venires L S. cu salve de loviturl de tunurT.
La punctul debarcArei I. S. se va primi de
dregetorii carantinei, in a cgruia curte va sta
in paradg, o companie de militie, comandantul
va infiltosa raportul seta, Tar Directorele Caran-
tineT raporturile carantineT, a EforieT si ale al-
tor locale dregltorii I) dupa care I. S. va intra
cu a sa suits, in mijlocul sunetului clopotelor
politieT, in caranting, uncle se vor afla pregA-
tite inadins apartamenturT cu orgnduialg, in-
semnate de obstescul Inspector.
In torte qilele petrecereT I. S. in caranting,
se vor face pe la toate bisericile rugAiuni pen-
tru pgstrarea sanatatei I. S. In cliva esirei din
1) So cuvine s adaog i eu ceva, in acel timp e-
ram primal scolar 2) in scoala primary, din Ga-
lati, inftintatit do Toma Giusea, seminarist al So-
colet Din ordin, s'au !scut la 120 scolari amesi
si pantalonT do hasa incinsT cu o corde albastet.
(1110 modelul arcasilor din tabloul lui Stefan Vodlt
din naintea cetAtei Niamtu; eti aveam o lento
mare albastrit cu o stea de argintU; la Tiglina.
(RIO cc et% am presentat I. S. raportul din par-
tea Comitetului Scolar, corul do scolari, au in-
tonat o ciintare compusa de profcsorul Discos,
intitulatA n Adi Moldova se rerufre, adi slava el
strilueesce ".
Th. C.
2) In anul al 2-le al Buletinului Oficial No. 16 din 4 blailie
1834 se eitesee urmatoarele Irpitiopia iuvelAlurilor ru-
blice No. 41 Eminentul dintre scoter! au font Th.
Codrescu, carele s'au incoronat de cAtra Drepitoriile lo-
calnice eu o cununa de fiorl. . . . . .
www.dacoromanica.ro
-182 ,--
carantina toate vasele vor fi gatite ca §i in
di ua i ntrtirei.
Incunjurat de Ofiterii Stabulul, §i de a sa
suits, 1. S. end din caranting, va merge cu
sunetul clopotelor la biserica, §i inaintea caries
va sta o companie de militie in parada, iara
in nauntru vor fi adunate dregetoriile politice,
dumnealor deputatil tinuturilor, boierimea, ne-
gutitoril. Arhiereul va intimpina pe I. S. la
u§a, ci aducandul in launtrtrva incepe Tedeum,
dupa care vasele vor face obicinuita urare .
La un loc potrivit vor sta scolerif, ci tine -
riruea cu profesoril, care la e§irea din bisericii,
§i trecerea la cvartira, vor ura pe I. S. cu un
engomion. Iar la cvartira I. S. dupa a sale
dispositiT, va primi pe dreetoriile locului §i
pe deputati.
Pentru venirea I. S. de la Galati la Ia§T, se
vor afla pregatite de fats cloud carete, inca-
plitoare de cite patru persoane. Purcederea din
Galati va urma iara cu sunetul clopotelor.
La fie-care statie de posts, se vor afla Pri-
vighitorul ocolulul aceluia, frunta§iY de mazilf,
Postelniceil, precum §1 posesorul, sau vatavul
m*0' aciea.
La fie-care politie, pe linga Dregetorii §I
boieriT insercinati, cu directia primird, se vor
pofti §i pe boieriT ora§enT, precum §i pe tine-
rimes nobila. ca sa se afle de facia.
Dreg6toriY tinuturilor respective, se vor afla
la marginea tinutului tor, impreuna cu slugi.
foriT calareti §i uniformati, §i a§a vor petrece pe
I. S. pans la alts margine a tinutului tor.
www.dacoromanica.ro
183

l'ecuciut. La marginea Tecuciulta, sati la hit


loc potrivit vor ascepta pe I. S. Dregiitorir
cu boierir Ioculur, si fAcandui cuviincioasa u-
rare, in mijlocul sunetulur clopotelor, vor mer-
ge impreuna la biserical Si apor la cvartira uncle
I. S. va primi.
Berladul. D-lor DregOorir psi boierir vor fi
aice de feta. Prezidentul Eforid va face un
cuvint de urare ; tinerimea scoalei va iufatop
un engomion. I. S. va merge la biserieA cu
sunetul clopotelor, si de aice la cvarties, unde
va primi. Iar cu generalnica inspectie a impli-
nird acestor dispozitii, se va insercina pe D -lut
Aga G. Asachi.
La Vaslui ca si Ia Tecuciti.
In 14i. Pentru neimpedecarea drumurilor en
grAmildirea si imbulzirea trAsurilor, Polilia va
avea intru aceasta cea mai intreag5 ingrijire
pe la locurile unde cere trebuinta. Iar pentru
seiinta privitorilor, adeca : boieri, dame si ne-
gutitorr, se va face cunoscut ca s'au pregrait
indernAnate Iocuri pe piatA Tanga curtea I. S.
Orasul Be va curati Si se va inpodobi cAf,
se va pute. Trei loviturT de secaluse vor vesti
sosirea I. S. in prejma Galater. La bariera
va sta Aga, Eforia impreund cu prezidentul,
carele rostind un cuvint va infatosa, I. S. pe o
tabla inscrisul cuprindetor de urarea tuturor
locuitorilor capitalier, iscalit de cei de frunte.
I. S. va merge la Monastirea Frumoasa unde
va face a sale rugAciuni, Si unde se va priimi
de Inaltul cliros si Widularile Sfatului.
De nice se va porni alaiul in mijlocul sune-
www.dacoromanica.ro
J8-1
tului clopotelor §1 de musicl; asemine se vor
slobo4i §i 101 secKluse, lash' asa ca si tie 'A-
na la intrato In. S. in Pa lat.
Alaiul va incepe cu arnAutil AgieT, slujbasil
deosebitelor dreg6toril, corpotatiile, dupa care
urmeaza Eforia cu steagul el, un peleton de
calarime, Stabul, dupa aceia Postelnicia si pa-
gli calari; urmeazli carets In. S. imprejur a.
diutantii, si in urma svita,dup4 care un peleton
de cillarime .
In prejma bisericei sf. Trei Erarhi, corpo-
sul scolastic si scolerii vor infatiosia a for u-
rare, dupa care vor petrece pe In. S. cu sta-
gul 'Ana la sf. Mitropolie, unde se va face Te-
deum, in fiinta InaltuluT cliros, a boeiilor si a
dregatorilor Statului. dupii care to ;i, afara de
svita In. S. vor merge pe jos, prin gradina
In. S. In piatili, in prejma Palatului.
Aceasta piatA va fi Oita pentru Dame si
boeriY si strainit mai insemnati, ce vor voi sa
privasca la trecerea paradei , alaturea acesteY
piece, se va cuprinde de militia nationals, ase-
zatii in front cu musica.
La scara Palatului, dregbtoril curtizani vot
primi pe In. S. si pe Doamna, si II vor duce
pe la apartamentele respective, unde MadulArile
Sfatului si Inaltul cliros, vor avea audientA.
Duptt aceia vor urma preaentatiile dupa o-
rindulala inadins facuta. Seara politia va fi
iluminatA, $i pe la piete vor suns bande de
musics.
Intocmai cu originalu!, Moldon.
Aceste acte originale se aft, in pastrarea mea. rh. C.
www.dacoromanica.ro
-183
Mitropolitul Moldoroi
No. 257. Ceitrii Cowisia alcaluita pentru
1834, lulio 22 Bite,
lavi. pregettirea progra»zei inscagndrei
Domnului,
La adresa cinstitei Comisil din 20 Tulle cu
cinste respundem ; ea in acturile pAstrate nice
la Mitropolie, nu se gAsesee nici un felirt de
sciintA pentru aceasta, de cat obiceiul ceremo-
nieT bisericescT ce s'at urmat rsa premium in
sr mu'Am.
Dupil ce purcede Domnul cu alaiul sea de
la Galata sau Frunioasa, vine drept la biserica
Sf. Neculal, unde Mitropolitul cu tot clirosul
bisericesc Si toata boierimea sta asceptand, gi
sosind Domnul II Intimpina Mitropolitul cu E-
viscopiY la usa din afara, imbracat in toate o
dajaiile bisericesci, Tar Episcop'Y cu mantiile,
saruCand Sf. Evangelic, sprijinit de EpiscopT
intra in Sf. blserica. Mitropolitul inainte, can-
tgnd pisaltiT, ¢i mergend panic in mijlocul bi-
se, iceY, fare treT inchingciuul, §i apoT inerend
la Icoana MautuitoruluT, face iarasi treT iuchi-
nXciunY; dupa aceia la Icoana Maicei Domnului
la/ AsT asemine, qi sArutAnd Sf, Icoane. Dupa aces-
te done inchinall, tot sprijinit de Episcopi, el intrA
in Sf. Oliar pe dvera cea mare, si fac'end trcT in-
chinliriunY, in genunchT inaintca Sf. Pristol, puind
ornandoue manele pe Sf Pristol $i. fruntea rapultil
d-asupra, Tar Mitropolitul puind omoforul de
asupra crestetuluY, citesce molitva, i apol II
unge pe frunte cu Sf. Mir, qi iarA,§1 sprijinit
de EpiscopY se duce in strana domneascit, p
cantAnd psaltiY .MullY anY fael Domnul Dum-
www.dacoromanica.ro
-186 --
necleu pe bine credinciosut Domnul nostrub.
Si apt:A cu area randuialii esa din bisericA $i
merge la Palat, unde acolo se fac ceremonii'e
obicinuite, precum despre aceasta §i la eartea
Domnului Cautemir fila 127 cap. 3, aratA ve-
chile obiceiurY.
(Ischia), Yeniamin Mitropolit Moldaviei.

Acest original se pastreaza la mine. Tit. C.

Mamie Postelnic Se-


cretar de Stat al Catra Comisia pre,Otirei intro-
Moldovei
No. 309. 124rei I'rea Inaltatulia
1834, August 25 Mile. DOM922G.
last
Dupd adresul acei CoraisiT cu No, 31, intro
ceia ce se atinge de slobozirea bileturilor, pen-
tru intrarea in biserica catedrath. la 26 a urma-
toarel, Secretariatul, imOrtil§esce in alaturare
aice lists,, de numele mai insemnatilor sei am-
ploiatl, pe a ctrora nume, Comisia este poftitl
a slobocii bileturile cuvenite, in primirea adu-
c6torulu1.
(Iscalit), N. Suzzu.
f sectki V. Dobrovici

Acest original se-pastreazil la mine. Th. C.


Departamentul Pri-
cinilor din lAuntru.
Sectia a 2-a Catrei Comisia cerentoniei In
No. 13,215. troneirei.
Aug. 25, anul 1834.
Intre amploiatiY Departamentului acestuis, so-
cotiuduse vreduiei de intrat in bisericA si de
www.dacoromanica.ro
187 ---

privit ceremonia si insemnatii in jos cinovnieT


lucrAtorT in cancelarie, anume : d-lui arhivarui
lordachi FundAcescu, Tudurachi Arabolu, Iere-
mia Bodescu, Dimitrie Vasilievici, lordachi
Caimacanu, Medel. Teodor Apostolovici, Hara -
Iamb BAlosescu, loan Simionovici, IOrdachi Ciu -
rea, Feodosie Aroneanul, registratorul Totna
Vartic, Fotachi MacArescu si Alecu Alcaz. Se
poftesce pe Comisie a slobodi si pentru acestia
cuviincioasele bileturi.
(radii°, Director, Scarlat Krupenski.
Originalul se pAstreazii de mine. Th. C.

PROGRA111A
de 8erbdrile, ce aac a se face in ziva introndrPi"
Area Iiu l attrleci ai prea Luminatalui Dolan Mihail
Grigoriii VVd.
SECTIA I.
Pregatire.
5 1. In ziva aceia trei salve slobozite la ra-
saritul soarelul, vor insemna serbarea ce are
se urmeza, iar in curs de 15 minunte vor sung
toate clopotele bisericilor CapitalieI.
S 2. M. Sa VocIA va asculta Sf. Liturghie
In Paraclisul Palatului seri.
s 3. In ziva aceia la 8 ceasuri dimineatl, pe
esul Frumoasei se va face Sf. Liturghie, dupa
chipul ostinescil pentru toti acii, carii an sä al-
cA tuiascA cortejul M. Sale, si in urmA, dup6

www.dacoromanica.ro
18S

ee se va face o§tineascA cereetare de catra Hat-


manul, cortejul ¢i ostasil se vor porni la 9 ceasurT
dupl rinduiala mai jos lag 6 insg.mnatA.
S 4. Toti DregatoriI StatuluT pAn Si SefiT de
Sectie, Deputatif Obstestif AdunArT Si Boerime a,
se vor pofti a se afla la 10 eeasurT in biserica St.
NicolaY cel Mare, unde urmeza ceremonia uugereY.
S 5, Asemine se vor pofti S;i r-lor Consulii
pi Agent1T puterilor Streine en a for staturi si
sotiT7 a veni la aces biserica, unde se va pre-
Ott pentru aeeasta nn be cuviincios.
S 6. 0 ceata de a Politiei va deskide cot.
tejul, dup4 acestia urmeaza:
A. Giumatate d'n numarul Slujitorilor, CAI
Sefii lor, a tuturor tinuturilor dupa rangul In-
samnat, incepand de la acel al SuceveY si sA-
xArsind acii aY EsuluT, fits care ceatil avind doi
trambitari Si un steguc cu semnul tinutuluT seti
B. Armasn: cu aT for Sell, ¢i Armasul cel mare.
C. Corporatiile cu a for stenguri,
D. Agia si Eforia oraseneasca cu Aga si Pre-
zidentul Eforiel.
E. Aprozil cu ai for Sefi si cu Vornicul dp
A prozY.
.F. Deputatiile Scoalelor cu a for steag.
G. Departamentul Posteluicicy, cu DregAto-
Sefil de sectie si slujbisiT.
H. Departamentul VisterieT cu DregAtoriul
i SefiT Sectiilor ¢i slujitoriT.
I. Logofet;a cea mare cu Directorul 1i SeaT si
slujitorit
K. Departamentul din Lanntru cu Directo-
rul, Sefii sectlilor si slujitoriT.

www.dacoromanica.ro
i09
L. 0 companie de Infanterie cu C donelui
$i ntuzica.
M. Un Escadron de calarime, cu Hatmanul
si muzica
s 7. Acest cortej Wisind de la Frumoasa In
paradA, va trece pe ulita mare, acea a Jul
Dracaki Baston, pe laugh feredeu, ti trecind
luaintea PahtuluT M. Sale, va face 'cuvenite
semne de cinstire, .i se vor inainti prin , .
spre a cuprinde postul lor, pe nude are sa tread
M. Sa, In0Ainduali pe ambe IaturT a ulitilor
g 8, A g;ungend 1 lattuanul in prejma Palatn-
lui Doruneac, va intra singur In Paint, si va ra-
portui M. Sale, cum eh cortejul au cuprins
posturile orinduite.
SF.C.FIA II.
Pornirea M. Sale.
S 9. La un semnal dat vor incepe salvile,
detunind la fie§ care minuta cite o loviturg,
si cortejul Curtir va phsi dupe cornpania In-
fauteriel, mal sus Inshmnath in urrnAtoarea rIn-
duialg, trecend intre sirurile eortejuluY lnsemnat.
Marele Adjutant al M. Sale, cu sarcina df-
Directorul Curtin, cu PagiT carii
gi DreghtoriY,
vor duce pe perinute de catife : Sabia, Buzdu-
ganul, Pecetea §1 Femanurile, sub escorta a
12 sub- ofi ;eri cu sabia scoasii,
M. Sa chlare inoungiurat de Ministril cu
5eful Milifiei, Stabul §t AcliutantiY.
Un escadron de calb,rime incbeYe cortejul
M. Sale.
S 10, DupX ce M, Sa va trece pintre giru-
www.dacoromanica.ro
-- 190
rile paradeT, apoT catra cortejul M. Sale sä
vor intruni Dregatorii ce se vor fi aflind cu
parada, si toti respectiviT DirectorT aT Depar-
tamenturilor pan si Sefil sectiilor, si vor intra
dupa M. Sa In biserica, cuprinzInd postul ce
li se va Insamna, iar compania de Infanterie
va cuprinde In piata Sf. NicolaT postul orinduit.
SECTIA III.
Sowirea in biserieft, ungerea tai Intronarea.
§ 11. In acest chip M. Sa petrecend ulitile
sus Insamnate la § 7, in mijlocul sunetuluT clo-
potelor si vuetul salvelor, va sosi la vechea Ca-
tedrala Sf. NicolaT, uncle va discalica pe piatra
porticului, Intimpinindusa aice de Preosf. Mi-
tropolit fn toate a sale Bisericesti vesminte,
si de Preosf. EpiscopT Eparhioti numaT In
mantle, si dupa ce va srtruta sf. Evanghelie,
M. S, sprijinit de Episcopi, IntrA In biserica,
pasind Mitropolitul innainte si cantind cintaretiT.
In mijlocul bisericel M. Sa face treT inchi-
naciuni, dupa aceia la Icoana DomnuluT si a
MaiceT, asemine, si srutind aceste Sf. Icoane,
tot sprijinit de EpiscopT, intra In sf. Altar prin
usile cele marT, unde facind trel InchinaciunT,
va pune minele pe Sf. Evanghelie, si va rosti
urmatorul juramint, dupa cuprinderea reglemen-
tuluT organic, kap. I, sectia Ilf, art. 46; ina-
intea Sf. Pristol, pe carile pune amIncloue minele
si fruntea eapuluT sail, iar Mitropolitul puind
Omoforul deasupra crestituluT, citeste rugaciu-
nile obicinuite la incoronarea drept Credincio-
silor, gi apoT II unge pe frunte cu sf. Mir.

www.dacoromanica.ro
--191
gjur In numele prea sfintei si nedespilrtitei
Treimi, de a pazi cu sfintenie atit legile, cit si
asezamInturile PrincipatuluI MoldoviT, dupa re-
glementul statornicit, si de a starui la a for paza
si urmare Intru toata trtria..
§ 12. Dupa acestea radicanduse Domnul in
picioare, siiruta St. Pristol si Icoanile, si spri-
jinit din partea dreapfa de Preosf. Mitropolit,
si din acea stangil, de Episcopul de Roman, sa
sue pe tron, crintrtretil canta .Faca Domnul
Dumnezeu pre bine credinciosu Domnul nostru".
§ 13. Muzica military ctutta afarti, iar com-
pania militieT sloboade din arme o Intreita
salva, dupa care urmeaza detunarile.
§ 14. Duph aceste, Preosf. Sa, va rosti viii
cuvint bisericesc in scurt, Incheindul cu urniti.-
toarea formula de jurilmint a tuturor Drega-
torilor StatuluT aflatorT de fatA, cariT radictnd
done degite a miner cei drepte, vor poftori in
cuget urmatoarele cuvinte :
Jur in numile Sf. Treimi, ca voiu sluji in
Dreg-rttoria ce mi s'au Incredincat, cu sirguinta,
credintil i curiitenie, Cara a me abate de la da -
toriile orinduite, pazind legiuirile si respectand
Instantiile patriei melee.
Dupa aceasta urtneaza un molebin

SECTIA IV.
Initurnarea la Paint.
§ 15. In clieindusil ceromonia bisericeasca, M.
Sa cu asemine rinduialti esa din biserica, si
Inalecind cu tot al seu cortej, pe unde au venit

www.dacoromanica.ro
-10
sa intoarna la Curte urmind sunetul clopotelor
si salvele. Iar compania militieT 84 se aseza,
tarn In piata PalatuluT.
§ 16. Agiungind la Pale, M. Sa se va tra-
ge in ale sale apartamenturT.
§ 17. In saia TronuluT se vor aduna Vital
acest chip :
A. Ofittirimea va face un semicircul innaiutea
tronulaT, ci un spalir pan la ucile apartamen-
tului M. Sale.
B. Spre dreKpta tronulul va std Preosf. Mi-
tropolit cu EpiscopiL
C. La stanga MinistriT, in fata Prezidentil §i
madularile Divanurilor pi lleputatii Obstestii
AdunarT, dupa cariT DregatoriT ¢i Boerimea.
§ 18. Alature cu tronul, ceva inainte, voi fi
asezate pe dou1 pedestalurT insigniile domnesti
pi Fermanurile Imparatesti, supt privigherea
Dregatorilor, ce li vor aduce si a Arhivistulni
StatuluT.
§ 19. Propasit de Directorul CurtiT si Intim-
pivat de MinistrT la usa saleT, de Ministrul din
launtru si de Marile LogQfat al JustiVei, M.
Sa suinduse pe treptele tronulut va ura pe
adunare, va poronci a i se Imfatosa fermanu-
ile, pe carile sarutindule, va poronci a li citi
in auzul tuturor, dupa care M. Sa va cede pe tron.
§ 20. Compania pedestrimel va face o In-
treita salva, iar M. Sa va rosti un cuvint.
§ 21. Preosf. Mitropolit respunzInd, va veui
sa ureza pe M. Sa, apoT bine cuvintind pe a-
ceasta adunare, va face de asemene, dupa care
M. Sa va trece In apartamentul M. Sale,

www.dacoromanica.ro
193

§ 22. Prezentatia Corpusului diplomatic va


u :ma In deosebite zile, intru aceasta hotarite.
§ 23. Seara toata politia se va inlumina .
SECTIA V.
Desfatitrile publiee.
§ 24. La 4 dupa prinz vor incepe desfatarile
publice pregatite in o piata la Copou, dupg a-
Murata Insemnare.Aceste desfattiri se vor
alcgtui :
A. Circul gimnastic.
B. Din reprezentatia unel batalii, cu foc de
artifitic.
C. Din un bal dat in cuprinsul pavilionuluT
Intru aceasta pregatit, pentru care va urma o
inadins regulare.
sEcTIA VI.
Serbarea de a doua zi.
§ 25. A doua zi la 10 ceasuri dimineatg, va
fi la Copou mare parada militarg.
§ 26. Aice se vor afla si toV slujbasii, atit
aT CapitalieT cit si al tinuturilor.
§ 27. Dupg parada toti vor merge la circu,
unde of erimel se va da un °spat in pavilion,
iar ostasilor pe mese intinse pe afara.
§ 28. Aice se va face o priveliste de Co-
cagni, adicg de asalturT a treT catargurT, carii
vor avea in yid premiT.
§ 29. lar pe la cvartalurile Capitaliel, se vor
Inparti la ace abaci bani, sub privigherea
rInduitilor intru aceasta.
S 30. Dupa prinz va fi preumblare in piata
circuluT, iar muzica v,t cinta inaintea pavilionuluT.
VOL. VIII AL rRICARIULUI. C. 13

www.dacoromanica.ro
-194 --
§ 31. Seara va fi la Teatru o reprezentatie
In cinstea M. Sale, prin care se vor incheie ser-
bgrile introu'ariI M. Sale.
§ 32 . Asemine toata politia se va inlumina .
Todirafc BOO, Neculai Bale& vornic, G. Asaki,
V. Beldim,an, Alecu Cantacuzin (frate cu lancu
Kantacuzin batrInul).
Aceasta program& este in pastrarea mea. Th. C.
MMIN111

Cinstiti credincio0 boierilor ce au fost insercinati,


cu implinirea programei ceremonialului introncirei
Noastre.
Buna oranduial'a ce au preziduit la toate dis-
posi;iile facute in prilejul intronarei Noastre,
urmata la 26 August, au adus numai putin si
Noue toata multia.mirea aceia, pe care Comisia
s'au sirguit a respandi in toate ramurile cere-
monialului. Insemnarea acesteT serbari, prin cea
mai staruitoare indeletnicire a Comisier, va fi
pentru NoT, obiectul unei plicute &die. Si
dar mulOmind pentru toata, sirguii4a, in parte
si in totul, a madularilor ComisieY, Noi o in-
eredintam de des5,Virsita Noastra. dragoste.
(Iscalit) Noi Mihai Sturdza VV.
No. 4 1 . Tlel Post procitoh.
1834, Sept. 13 V°.

Originalul se piistreazit la mine. Th. C.

www.dacoromanica.ro
195

SFINFREA STEAGULUI MIL/TIE/ MOLDOVE/.

Cu ocazia onomasticei M. S. M. Sturdza


VodA, in aiiia de sc. Arhangeli Mihail
i Gavril, 1834, au rostit la Palatul sou
din Iasi, cuvintul urmator :
Privind cu osebire intrunirea de astazi in
scopus de a ne hiritisi, ve marturisim acea
mai vie cunostinta si multamire
a Diva astazi in care s'au savarsit sfintirea
Steagului, va fi inserunata in analele Moldovei.
Acest Steag, precum si pavilionul slobodei
plutirT, in favorul negotului si a industriei pa-
mantesti, sint din numarul bogatelor haraziri a
imparatestiT Sale Marie Sultanul Mahmud-Han,
a caruiea slava fie vietuitoare ; roditoare aunt
pentru Moldova, fericitele ispravi ale inaltelor
invoiri
n ln acest prilej cu placere ne este a v6 mul-
tami tot o data si pentru actul din 26 a tre-
cutel luni 0 ctornvrie
El aeve rosteste simtimentele cu care ati in-
tovaragit suirea Noastra pe scaunul Domniei
acestei tea ; insa precum fiinta politiceasca a
PatrieT, au rasarit din Inalta buna vointia a
aminduror prea puternici Suverani, apoT for se
si cu vine toata lauda si multamirea. A for po-
menire va trece prin veacuri, pana la cea mai
departata mostenire, si spre a sta In ivala, a-
ceste simtirT de care toti Impreuna ne aflam
patrunsi, Inaltise Monumentulr nu None, ce in
strelucita memorie a Induratilor MonarhI, carif
www.dacoromanica.ro
196

pe temeiurl afinte an statornicit binele tuturor


starilor acestei teri.
aMarireI lor, IncepInd de la Domnul, se cu-
vine slava $i multamirea .
Jar a noastra carierP, avend drept singur
pravetil, implinirea inaltelor bune vointi, iubim
a nadgjdui, ca vom afla pe viitorime in inimile
urmasilor, Monumentul unei pla cute pomeniri..
Vadase si pag. 387 pans la 391, a Uricariulut, Vol. I editia
a II-a din 1873. Copia acestni Cuvfnt, eerie de mina ingineru-
lul Petrn Asaki, se pastreaza infra hirtiile mele. Th. C.

REVISIA REGLEMENTULUI ORGANIC.

Medularile Obtetii Adunari-Estraordi-


-Imre, cari n'au fost fate la fie-care din
sesiile urmate (1831) pand acum, in re-
visia Reglementului Organicii.
8 Maid sesia 1-a. D-lor Logof. Dimitrie
Sturza, Vist. Sandu Sturza: Vornicil: Stefan
Catargiti bateinul, Grigorie Ghica, Costaki Ma-
vrocordat.
9 Maid sesia 2-a. Au absentat toti membril
de la sesia 1-a.
12 Maid sesia 3-a. D-lor Logofetil : Con-
stantin Catargiti, Dimitrie Sturza. Vornicul Ste-
fan Catargiti batranul. Vist. Sandu Sturza.
13 Maid sesia 4- a. LogofetiT : Grigorascu
Sturza, Dimitrie Sturza. Vist. Sandu Sturza.
15 Maki sesia 5-a. Preosfincitul Mitropolit,

www.dacoromanica.ro
--197
Logofetii Grigorascu Sturza, Dimitrie Sturza.
Visternicil : Sandu Sturza, Costaki Kanta. Hatm.
Teodor Sturza. Spat. Alecu Virnay.
16 Maiii sesia 6-a. -- Logofetii : Grigorascu
Sturza, Dimitrie Sturza, Constandin Catargiii.
Visternicil : Sandu Sturza, Alecu Bals, Alecu
Sturza. Hatmani : Alecu Ghica, Teodor Sturza,
Nastasaki Basota. Vornicii : Grigorie Ghica,
Costaki Conaki, Ioan Grecianu.
19 Maid sesia 7-a. Logofetil: Grigorascu
Sturza, Dimitrie Sturza. VisterniciT: Sandu Stur-
za, Alecu Bals, Alecu Sturza. HatmanT : Cos-
taki Bals, Teodor Sturza. Vornici : Costaki
Mavrocordat, Stefanica Catargiii tInerul. Aga
G. Cuza.
20 Maid sesia 8-a. Logofetii : Grigorascu
Sturza, Dimitrie Sturza, Constandin Catargiu.
Visternicii : Sandu Sturza, Alecu Bal§, Alecu
Sturza. Hatmani : Alecu Ghica, Nastasaki Ba-
sotA. Aga George lamandi.
22 Mali sesia 9-a. Preosfintitul Episcop de
Roman, Egumenul de Risca. Logofetir : Grig.
Sturza, Dimit. Sturza, Teodor Bals, Constandin
Catargiu. Visternici : Sandu Sturza, Alecu Bal§7
Alecu Sturza, Hatm. Teodor Sturza. Vornici :
Costaki Mavrocordat, loan Paladi, Stefan Ca-
targiu britrinul. Aga G-eorgie Iamandi.
23 Maid sesia 10 -a. Episcopul Romanului,
Egumenul R1 ca. Logofeti: Grigorascu Sturza,
Dimitrie Sturza, Teodor Babb Constandin Ca-
targiu. VisterniciT : Sandu Sturza, Alecu Sturza.
Hatmani : Alecu Ghica, Teodor Sturza. Vor-
nici : Constandin Mavrocordat, Stefan Catargiu

www.dacoromanica.ro
198

bltrinul, Vasilie Hrisoverghi, Sandu Krupenski.


AgT : Georgie Ghica, Enaki Krupenski, Geor-
gie Cuza, bolnavindu-se din Bala sesiei, Geor-
gie Iamandi. Banu loan Miclescu bolngvindu-se
din sala sesiel. Caminarul Iordaki Basotg.
(Ise.) N. Kanta, Postelnicti.
Aeeasta lista originals, se pastreaza de mine. Th. C.

JURNAL
Seansa din 12 Octombrie 1831. No 55.
Astazi luny Ia 9 ceasurI dimineata s'a des-
chis seansa in sala Adun'aril sub presedinta
Eseleapi Sale D. Vice-Presedinte Minciaki, fap
fiind 32 mAdulari
S'au ascultat jurnalul No. 54, si find pri-
mit cu unire obsteasca, s'au iscglit de tetra
Eselencia Sa tili D-lor 13oeriT secretarl al mese-
lor statornice.
D. Vice-Presedinte aU facut cunoscut Adung-
ril, cg, aruandamentul asupra art. 413 din al
9-lea Cap al obstestilor punerT la cale, s'au pri-
mit de cats D-nulu Plenipotentul.
Dup5, tratatia ce Wail facut de tetra Adunare,
asupra proectuluT Municipal al orasului Iasii,
s'au hotgrit pentru banii trebuitori Intru face-
rea paveliT cu piatra pe uliPe maT jos insem-
nate, si pentru soselile pe la mahalale, dupe
uringtoriul chip propus de extra D-luT V ister-
nicul Iordachi Roset.
1-iii. Ulita Mare, ulita S-tului Spiridon, Tar-

www.dacoromanica.ro
199

gul de Sus, ulita consulatulul Rusesc, ul4a Sf.


Ilie, ulita GolieT, Targul CuculuT, ulita Razu-
luT, (*) Podul Vechitl, ulita Sf. VinerT, Targul de
jos. Aceste toate ulite s5 se pardosiasca cu
pietre tare, dupa, pruba ce s'at facut maT Ina-
lute anume pe ulita Mare, Plata kirieT caratu-
luT pietriT trebuincioase Si naimala lucratorilor
si salahorilor, va urma dupa ruptoarea ce se
va face de catra Obsteasca Obicinuita. Adumire,
dupg art. 74, § 14 al capului al 3-le al finansuluT.
Toata suma banilor ce vor trebui intru fa-
cerea pavelilor, se va analoghisi pe suma stan-
jinilor, ce va ave fieste care proprietar pe uli-
tile pomenite mai sus.
Asemine dupa chipul mai sus aratat, se va
urma si intru facerea soselilor prin mahalale,
fAcendu-se ruptoare pentru plata lucr5torilor i
salahorilor si a caratureT materialuluT trebuin-
cios, si plAtindu-se sumile ce vor trebui dupA
analogie, pe suma stAnjinilor ce vs cuprinde
fats loculuT, pe unde va fi esirea fieste cAruea
proprietar.
2-lea. Plata banilor dupa chipul mal sus a-
ratat, va urma precum in jos se Insemneaz5.
(0) Astadi strada Primariei; se spune din batrani ca, curtea Ra-
zului, astadi a baneherului Vainzingrin, ora inprejmuita cu un gard
impletit cu mai multe oununi de nuele. Mid Razul dormia la
ameaza, dot tigani robe, sta de straja, unul langa paraclis, gi altul
drept ulita ce da in cea Nerntiasca, in cat nisi un trecatorin n'avo
voie sa treaca cu trasura, ca sa nu supers pe boier cand dormia.
Daca din intimplare vre unn trecetorin, pe cind tina era la ge-
nunchi, ar fi avut ninorocire ea sa se catere pe gard, salt sa se
rupa vre o nuie, atuncea vai ¢i amar de capul lui, cad amindol
tiganii seriau pe el, si'l seturau de bataie.
fats adiverata origins a espresiel moldovenesci : IT lea din gar -
del Rdzoaer. Th. C.

www.dacoromanica.ro
200

Statornicindu-se un termin de septe anT in-


tru savArsirea lucraril pavelilor si a soselilor,
fieste care proprietar este dator a plati pe fieste
care an cate o a septea parte din suma bani-
lor ce se vor analoghisi, si cu acest chip, pana
la terminul hotarit, se va face tot istovul, lulu-
du-se mesurile cuviincioase spre a se sAvarsi
cate o a septea parte din lucru, pe tot anul.
3-lea. Fiind ca spre intemeerea pardosireT
ulitelor cu piatra, cere neaparat trebuinVa a
se face maT intal sosele, care pot sluji de te-
melie pardosireT; acele sosele se vor face mai
intAi, si in urma peste dinsele se vor atrza
pavelile.
4-lea. Suma de 125 mii leT hotarltT prin art.
74, § 14 din al 3-lea cap at finansulul, pentru
Intocmirea ulitilor orwlluT, va sluji pentru fa-
cerea deosehitelor canaluri, pe la locurile ce se
vor socoti pentru scurgerea apelor, care eana-
lull odata facendu-se, acel venit de 125 miT leT,
va sluji In viitorime pentru Intocmirea §i tine-
rea In bun stare a ulitilor oraplui §i a ma-
halalilor, precum §i a canalurilor.
5-lea. Sumile ce vor cuprinde cheltuelile fa-
cereT pavelilor §i a §oselilor, fiind o jertvire
,yolnica a proprietarilor, pe zisa vreme de 7
anT (precum maT sus s'ail aratat), sub nici un
fel de inchipuire, nu vor putea fi vre odinioara
supusi proprietaril la a doua asemina dare.
6-lea. Spre slivarsirea pavelilor si a soselilor,
se va orandui o eforie de cinci persoane alese
de extra Adunare, si anume :
Preosfintitul Mitropolit. D -luT Vist. Iordachi

www.dacoromanica.ro
201 --
Roset. D-luT Vornicul Mihalachi Sturza.
D-lui Spatariul Mihalachi Cantacuzino. D-luT
Spatariul Vasile Alixandri, irnpreuna cu epitro-
pul easel podurilor.
Aceasta eforie va publicarisi pentru facerea
paveliY, pe temeiurile de mai sus aratate, spre
aflarea de musterei cu cel mai injosit pret., si
dupii alc6tuirea ce se va face cu acei mustereT,
se va analogisi suma banilor pe num&ul stan-
jinilor dupa chipul aratat, dupa care se va
face si plata si lucrul.
Aceasta eforie va primi banii implinip prin
saiOnire si'l va slobozi, avInd privighere a
nu se face vre o rea intrebuintare din acei banT.
si a se face lucrarea pavelilor ski a soselilor
intocmai dupa analogia banilor ce se vor slobozi.
Aceasta, dispositie se MIA in pastrarea men. Th. C.
Marele Postelnicn
Secretar de Stat
al Princip. Moldova
No. 73 Ccitra D-lui Aga Georgie Asak
1832 Ianuarie 15 Bile.
kug.
In urmarea resolutiel push de &Ad. DI. Vice-
Prezident asupra jalobeY Dv. adresath catra E.
S. pentru censura jurnaluluT din lasi, dupg tra-
tatia ce s'au facut in presustvia Sfatului Admi-
nistrativ, s'au Incheiet socotinta : aca aceastl
censura sa se incredinteze la Epitropia Scoale-
lor, unde presustviesce $i Prea osfintia sa pA-
rintele Mitropolit" pentru care se face cunos-
cut D-tale.
(Isc) N. Kanta Vel Postelnica.
Originalul acestel disposita este la mine. Th. C.
www.dacoromanica.ro
- 202
Logurelia oea Mare
A Dreptitel in Moldova Catra cinstit D-lui Aga Georgie Asaki.
NO. 4302.
1833 Mani 27 dila, Iasi

Pentru Inlesnirea dislegarilor judech,toresci,


E. S. Domnul Deplin Imputernicitul Plenipo-
tent, prin oficia sa de sub No. 4591, ab. ran-
duit tiparirea In limba patrieT a Condicei Poli-
ticesci, care dupa, cuprinderea org-anicesculuT
Reglement, are a el putere, pana la reformarea
Condicd, rAnduita prin acelas Reglement : si
aceasta tipArire, fiind provisornica, pentru efti-
niitate s'au fost Inkipuit a se face in litogra-
fie, pentru care Inez-are, Logofetia s'aii invoit
cu D-ta, cu pret de 12,000 lei, a se face 200
esemplare.
Acura insa veglind el de si acea lucrare ur-
meaza dupa tocmeala, totucT infaciosiazg o te-
meinica Ingrijire, ca nu cumva textul acelor
pravill, care prin litografie s'au f`a," cut, in ase-
mg,narea scrisoarel de mana, Incapend in mana
viclenilor, pe alocure, dupa trebuintg, sg skim-
be noima prin rasaturi si indreptari, si prin
aceasta sa aduca nedumerire pgrtilor, si invA,-
luiri In trebile judecatoresci. Logofetia In ase-
mine Ingrijire, face D-tale propunere, daca,
spre Intimpinarea unel asemine smintele, nu
vei voi D-ta a tipari cu aceIas pret, prin tipo-
grafie, acea Condica, In cerutul numer de 200
esemplare, si spre oare care dispAgubire a 2200
coale In litografie, pang arum tiparite, si a spo-
rirei keltuielelor ce urmeazit din tipariul tipo-
grafid, se tiparescl pe sama D-tale un nume'r
de 100 esemplare, care se poi vinde la parti-

www.dacoromanica.ro
203

cularl, cu un pret mAsurat. Care propunere de


este de D-ta primitA, 85, impartAsesci aceste%
Logofeti; pasind tot °data $i cAtrA, punerea
a in lucrare.
Mare le Logofet al JuAiciei: C. Sturza.

Originalul acestei impartasiri, se afla, In mine. Th. C,

INSEMNARE
eBiblioteca Istorie1Bisericesci, spre folosul ti-
nerilor ce se Invata pe la scoale Duhovnice§ti,
de prea cuviosul Arhimandrit Filaret, indrep-
tatA §i a doua oars tiparita in St.-Petersburg
1819. IarA acum mutata pre limba roma-
neascA spre acela§ folos, tinerilor Romani(, ce
se invatA pe la seminariile cliricesci, sfintin-
duse a fi slujitori Biserica. ostenit la a-
cest luau prea cuviosia Sa Leon Asaki, Ar-
himandritul Mitropoliel Moldaviei, pe nenoro-
cita epoha a Daco-vlahiei, in pribegirea cea de
obste, si cu inalt prea sfintitul Veniamin Cos-
tachi, Mitropolitul Moldovei, in satul Colincautii,
tinutul Hotinului la anul 1821.

Aceasta, insemnare am gitsit'o pe un inceput de traducere, care


se incepe cu : Intrarea la bisericiasca Istorie". Manuscrisul este
la mine.
Th. C.

www.dacoromanica.ro
201

Felicitarea Profesorilor Academiei


din la§i.
Prea inaltate Doamne!
Asezemintele sfinte si acele lumesti, inoesc
aducere aminte a acelora caril mai nainte de sute
de an le an fost urzit, si Inteo zi a anulut depun
tributul evlavieY si al cinstird publice atra ai
for facatori de bine.
Insufletita de asemine principiT. Epitropia
Invataturilor, lnplinitoare Inaltelor Voastre cu-
getAri, de datorie au socotit a statornici, ca de
astazi Inainte in ziva Sfintilor Arhangheli, bi-
ruitora intunericului, se sarbezA pe linga ziva
onomastics a I. Voastre. si aniversara fundatieY
Academiel Mihailene, atit spre a ye marturisi
publica recunostinth a contimpuranilor, cit Si
spre a IntipAri acel feliu de simtirI In inimele
tinerimeT, care respecteaza in I. Voastra, nu
numai pe Domnitorul tare; ci si pre lumina-.
toriul Si pe Intemeietorul bunelor invAtAturi. ce
este cea mai sigura InchizAsluire a fericireT
patri eY.
La Thdoita aceasta serbare, binevo4Y Prea
tate Doamne, pe Hugh' urArile inaltului cliros, a
Epitropiel, a dregAtorilor civill ti military, a
primi acea din inima dorinfa care face corpo.
sul Academic pentru indelungarea zilelor i ft-
ricirel I. Voastre si striluciteY Voastre familiT
IasY, 1836 Noem. 8.
Aceast& felicitare se Ostreaza de mine. Th. C.

www.dacoromanica.ro
205

Hrisov de la M. S. Mihaiu G Sturza VV.


Omni este cetatan a doue lumil a pamintu-
lul §i a ceriuluT, a sale insusiri avInd a tinti
catra inplinirea acestui scopus indoit, in invechi-
me parintil povatuia pre fill for spre al inzastra cu
invataturile trebuincioase, iara mai In urma
ocarmuirile au a§ezat scoll publice pentru tine-
time, precum ¢i unil din ProcatohiT No§tri s'au
fost Ingrijit pentru asemine aezeminte placute
luT Dumnezeu.
Cercarea multor veacurY art vadit pre aces
oamenT mai fericip cariT au cl§tigat si au practi-
sit cu sfintenie imvataturile DumnezeeqtiY religil,
§i feliurite cuno§th4e traiuluT folositoare. De
aceste principil povaWindune NoT Inca find
sin-Epitrop al scoalelor, nu am pregetat a
pregati viitorimea scoalelor in patrie, Introdu-
cind in ele limba nationals, ca un organ mai
lesnicios al raspindirei cunostintelor elementare
§i positive, apliclnd aceste catra industrie,
arte §i me§te§ugurY.
Cu introducerea Legiuirei Organice s'au adaos
§i pe la tinuturT asemine scold, iara In capita-
lie, pre lingil scoala Vasiliana s'au Intemeiet o
colegie pentru Invatatura §tiintelor Umanitare
§i a limbelor clasice, precum si din moderne
a eeIor mai politicite . Dupa propunerea Epitro-
piei scoalelor, IncredintIndune ca propa§irea
tinerimel cere o Intindere mai mare a invata-
turilor, cu agiutoriul Pron:ei, luminatoare lumel,
la anul 1835 am urzit Academia, pentru acliriea
povatuire am intarit §i un inadins Reglement,
Inzastrind aceasta a noastra Academie cu cabinet

www.dacoromanica.ro
206

de instrumente Matematice, Fizice, Hemice, A-


gronomice f i cu o Biblioteca publicg, (*). Apoi
pentru Introducerea si intemeerea cunostintelor
aplicate, s'au mai subordinat AcademieT alte ra-
murT speciale, in cit invatatura publicg In Mol-
dova se compune astgzi din : I. Scoli Incepa-
toare In capitalie si la tinuturT, II din colegia
din EA III din Academie cu treT facultgtl :
Filosofie, Legl, si Teologie, ce este orinduit a
se invata la Seminaria Veniamin5 ; iara pentru
cunostintele special; care vor deschide tineri-
meT o caries, folositoare, s'au urzit : a) Scoala
Ingineriei civile. b) Scoala de zugraviturA,
c) Scoala pentru Invatatura fetelor, In cunostinta
elementary si in lucru de mina, d) Institutul
de arte si mestesuguri, ingrijindune a infiinta
in viitorime si acel de Agronomie, tintitor a
povatui lucrarea pamintului ce este izvorul Ina-
vutirel tgrei. Afarg. de aceste ling. scoala Va-
slang si Academie, se in in dou'a Instituturi
deosabite, cu cheltuiala StatuluT, Ins'amnator nu-
mar de tinerime, parte fl al dregatorilor Sta-
tuluT, parte orfani si de paring scapatati. Pen-
(*). In anul 1844 D-lor Al. Sturza Vornicul, Al. Donici si C.
Negruzzi, an adresat Epitropiei invetaurilor publice, o comunicatie
in care se dice : Din Satirele Pr. A. Kantemir ()site la lumina prin
keltueala si osteneala subiscalitilor, se trimit la acea cinstita E-
pitropie 20 esemplare, pe care este rugata a le imparti acest fel:
10 la scolele tinutale, 4 la Academie, 2. la gimnasiul Vasilian,
1 la Seminaria Socolei, 2 la biblioteca, 1 la scdla de Fete.
Pe acea comunicatie, se yeti primirile urmatoare :
S'au primit pentru biblioteca 2 esemplare, Lille 5 dile, Th.
Codrescu.
S'au primit is Institutul Fetelor 1 esemplar. In 4 Iulie 1844,
Samoil Botezato Cansitiar.
S'au primit 4 esemplare, la biblioteca, Th. Codresco.
Th. C.
www.dacoromanica.ro
-- 207
tru organisirea §i incaperea acestor deosabite ra-
murT, afara de zidirile si averile cuvenite scoa-
lelor, dupre documenturl si rostirea Cap. IX,
Art. 419 din Reglementul Organic, Noi am mai
adaos prin cumparare din venitul scoalelor In
Capitate : a) Palatul AcademieT, b) Institutul
pentru cresterea tinerilor, c) Casa scoalei pen-
tru invatarea fetelor, d) si a scoalei de arte si
mestesuguri, din nou zidite In cuprinsul Ingradira
acestui din urma, care aceste toate le Ind-trim
de vecinica proprietate a scoalelor, dupre do-
cumente si hotarnicile fies curia din casele sus
numite. Asemine pentru intimpinarea cheltue-
lelor la tinerea si imbunkatirea a tot ramulul
de invatiltura, pe temeiul celor mai sus zise,
si dupre rostirea AsezemintuluT special, se vor
intrebuinta cu cea mai mare scumpatate veni-
turile ce sint orinduite prin Reglementul Orga-
nic Cap III, sectia II, Art. 74, § XII, a Cap.
IX Art. 423, pnind indatorire asupra Epitropiel
de astAzT *1 acer dupA vremT, nu numaT a
'Astra §i a intrebuinta cu folos aceste veniturt,
ce a se FA Ingriji cu a for sporire spre intim-
pinarea cheltuelelor, ce va cere Inbunatatirea
propasitoare a ramuluT de publica InvAtatura,
in Patrie.
01 induind in acest chip organizatiea si ti-
nerea scoalelor publice, poroncim a se pfizi cu
sfintenie in yea toate legiuirile, pronomiile ha-
rAzite acestor A§AzerninturI9 tagmel profesorilor
si a scolerilor, si poftim pe urmasii DomnI a
le pgzi si a le spori, in cit prin putinta, ear
cornpatriotilor Nostril le punem indatorire a fi

www.dacoromanica.ro
208

cu rival in priinta acestui a§ezamint, din care


se vor sacera rodurile unel trainice fericiri pre
pamint §i a mintuirel. suflete§ti.
Scrisus'au in rezidentia Noastrg EOTI in ziva
Aniversara a sfintilor Arhangheli 8 Noemvrie
1840 fle la Hristos, si in al 7-lea an al Domnief
Noastre.

Acest hrisov l'am publicat de pe o copie. Manuscrisul este in


pastrarea men. Th. C.

Sfatul Ctirmuitoriu al Principatului Moldovet


Ccitrei cinst. Domn Aga Gheorghi Asachi.
Prea inaltatul Domn priimind inscrisul sub
No. 1403, din partea preosf. Sale proin Mitro-
politului Moldovel Veniamin Costachi, cu cerire
de a se cerceta spita §i marca familiei Cosa-
chevti, ca intarindusa prin Domnescul hrisov,
sa ramie spre lamurirea pogoratorilor din a-
ceasta familie, an binevoitil a'l recomendui
spre cuvenita lucrare a acestui Sfat. Dupg care
el an Insgrcinat pe D-nu Hatmanu lordache
Costache, ca In preuna cu dom-ta §i cu D-nu
paharnic Gheorghi Seulescu ea se indeletniceasci
intru alcgtuirea spite familiei Costacheqtf, dupg
documentile atingetoare de ea, ci se vor cere
de la mgdularile familiei, §i de pe on unde se vor
afla, precum asamine qi pentru marca acefitiI
liana. $i o a$a lamurire sg se infato§eze Sfa-
tului spre Inaintirea c-lor de cuviinta.Deci,

www.dacoromanica.ro
209

fAcindus5 inpArtrt§irea cuvenitA d-sale Hatmanu-


luT qi d-sale PaharniculuT Seulescu, Sfatul In-
cuno§tiintaza gi pe dumneta spre antreprinderea
lucrgreT, precum s'ail zis.
(lacaliti), N. Suzzu, Todiriti'd .Bal., Alecu
Sturza % ornic.
*ef Sectiei Spat. Dobrovici.
Sectia a II din Postelnicie.
No. 427.
1842 Mart 30.

Originalul este la mine. Th. C.

Adresa D-sale Logotlitului Giorgie Latescu-Boldur, het


Militiei Moldovei i cavaler.
Onorat D-sale Post. G. Asa ley.
Inciipind In minile rude un vechia fragment
de o insemnatate istoricg, am socotit de folos
a o Inparta§i doritorilor IstorieT nationale, pen-
tru care ye poftesc al publica In socoteala mea,
in numar de una mie esemplare, adlogInd cAtra
tecst §i o fata de fac-simile a manuscrisuluT
original, §i urmatoarea prefata.
a Acest fragment al croniceT vechT latine, carea
se citeazA de CronicariT tereT, §i carele astazT
Inca nu este reaflatA, leaga §irul IstorieT atin-
gatoare de Moldo-RominT, se era intreruptil §i
acoperitii de nouril vechimeT §i de pulberea
incursieT preste not a varvarilor, incepAnd de
la 274, d. Hs. adeca de la trecerea legioa-
VOL. VIII AL URICARIULIIL C. 14
www.dacoromanica.ro
-210 --
nelor In Misiea, dupre mandatul ImperatoruluT
Aurelian, §i pand la a doua descalecare a lul
Bogdan- Dragon, de pe &And dateaza Hronografii
no§tri, restatornicirea Domnilor In principatele
Rom Ane.
Lumina ce poate produce in filele IstorieX
acestuT tratatti, lash a se dejudeca §i a se co-
mentr. de caul literati, eu multemitii in con-
stiinta mea a putea contribui la un rezultat
atat de insamnatoriti pentru istoriea Patriei,
m6 mAgulescil cA, nu l'amu lasat a zecea ca
On& acuma In Intunerict, supusu fatalitatei, a
peri ca multe si foarte interesante alte mantis-
cripte, ce dintru Inceputil s'ati coinpus de scri-
itori in osebite epoce, carele, data s'ar fi dat
la lumina, s'ar fi putut perde, si atunce de
buna seamil ca periodul de Is 274 --1274, nu
ar fi aelt de intunecat §i similitorlU pentru nol".
Iasl, Main 24, 1856
I. Kostaki.
Acest act it in original ea,' pAstreaza de mine.
TL. C.

Catre cinstitul Sfatti .kdministrativ.


In urmarea cercetarilor geognostice (acute
de catre iseAlitul la call -va munti in apropiere
de Piatra, cu cinste se aduce la stiinta cinsti-
tului Sfat, ca in acei muntr aproape de Piatra, se
06, intr'o tntindere Insemnata, straturT marl de
sare cristalinick curate, i foarte bunA .
Spre ameagli cli In departare de un teas §i
www.dacoromanica.ro
211 --
jumatate de la Piatra, pe mosia monastireasca
Savinestil, si la malul vestic al Bistritii, la p6-
lele muntelul Bouru, ca de opt stinjeni paste
nivela Bistritei, se afla un isvor de slating des-
tul de mare, care este rezultatul unel neconte-
nite desfaceri de sare, ce trebue sa se afle acolo,
acoperita cu paturT de pament si de piatra.
Mai departe spre a miaza zi, ca de 600 stin-
jeni de la acest isvor de slating, tot pe malul
vestic al Bistretii, ca de 12 stinjeni mai sus de
cat fata apex, la poalele Boghina a muntelul
Bogoslov, se maT afla alt isvor, de si cu mai pu-
ling apa, insa cuprinzatoria de mai multa catimo
de sare. Cu un stinjen mai sus de asupra a-
cestuT isvor am pus sa, se faca o sapatura, si
In adincime abia de 3 sat 4 palme, am des-
coperit un strat de sare, ce se Intinde nu nu-
mai in adincime, dar si In sus in munte.
In ripa dintre muntele Bogoslov si. Bouru,
si anume subt varful muntelui Bouru, cal pupil
150 stinjeni preste supra-fata apel Bistretii, si
ca vr'o 400 stinjeni in departare de dinsa, se
afla al treilea isvor de Slating, decT este o do-
vada, di straturile de sare se intind pang la a-
cest punct, si fara Indoiala si mai departe.
Drobul de sare, pe care l'am aflat lInga is-
vorul de la Boghina, este ca si toate droburile
de sare, pe deasupra necurat si amestecat cu cut
saran, iar cristalurile de sare curate si albe, din
care se alcatueste, precum si lususi positia si
Insusimea muntelui in care se afla, dovidesc, ca
sarea intr'o adincime neinsemnata trebue se
fie forte curata si alba.

www.dacoromanica.ro
212

Intinderea cea peste masura de mare a a-


-cestui strat de sare, se vedereaza dupaa, geog-
nosticg, $i se dovideste din intinderea cea
peste masura de mare a paturilor de ipsos en-
prinzatoare de sare, ce se Intind de la Ocrea
peste vales Iapa, Bogoslov, G-hircina, Slatincea
linga Neamtu, Ivonie din sus de Stefanesti linga
Prut, fArA indoiala c6. §i peste Prut in Basarabia.
Intre aceste pAturl de ipsos, in intinderea sus
aratatA, se afia isvora de SlatinA pe la mal
multe locurY, precum : in valea Iapa, Bogoslov,
Ghercina, Baltatesti, Slatincea linga Nearatm
etc., care dau indestula dovadA, ca In sinul a-
cestui pamint in o adincime mai mare sau
mai micA, se afla straturi intinse de sare.
Folosurile cele peste masura marl, care ar cas-
tiga tara,-daca s'ar deschide o oeng de sare in a-
propiere de Piatra, se vedereazA din urmatoarele :
1) Positia acestei ocne de sare, ar fi pentru
Moldova cea mai favoritoare in on -care pri-
vire, de vreme ce asezata fiind mai la inijlocul
tere, Intr'un loc ses, ce nu este despartit de
cealalta parte a tXril prin munti ingreuetori
comunicatiei, apoi toata partea nordica a Mel-
dovel ar cumpara de aice sarea trebuincioasA,
cu un pret mai jos, adecA de 5 lei la suta de
oca, pentru ca gi pretul cgrature se scade cu
atat; sau Ili mai potrivit scopusului ar fi, ca
Visteria statului adAugAnd la vinzare scaderea
pretului cAraturel, se vindA sarea cu acel pret,
i prin aceasta se -Ii sporeascA foarte mult ye-
niturile el.
2) PliA qi partea sudicA a MoldoveY ar ca-
www.dacoromanica.ro
--213
pata din aceasta ocna de linga Piatra, sarea
trebuitore, cu maT multri inlesnire, de cat acum..
Si find el aceasta ocna de lthga Piatra ar
fi asazata, aproape de Bistrita, apoi sarea tre-
buitoare pentru partea sudica a MoldoveT, s'ar
putea mult mai lesne si mai eftin a se trime-
te cu plute la multe locuri, aproape de Siret,
unde asezinduse magazii, s'ar indestula Inpre-
jurimea cu sare in toata vremea.
3) Asemine si pentru exportatia sariT la Ba-
sarabia, iar mai ales la Turcia, ar fi pozitia
ocnei de lInga Piatra mult mai favoritoare,
de cat aceia de la Ocna, find ca pe Bistrita
s'ar pute trimete cu plute la Turcia, cele mai
marl catimi de sare, cu cheltuele dupa analo-
ghie, putin insemnate, deci $i prin acest chip
s'ar trimulti foarte veniturile Statului.
4) Acele nail de card ce se Intrebuintaza a-
cum lntru caratura sareT de la Ocna la GalatT,
Bacau, Piatra, si altele, s'ar putea iconomisi
pentru Xara, ,si s'ar intrebuinTa cu mai mare
folos la lucrarea patnIntului.
5) Fund ca straturile de sare de linga Piatra
in muntii Bouru $i Bogoslov, se afla nu numal
in adincime, ce si spre munti in sus, apoi mal
lesne s'ar pute scoate sarea prin sepaturl si
gropl orizontale, decT tii cheltuelele scoaterel
saris ar 6 mai mici de cat la Ocna.
Dad", se vor lua in bagare de seama aceste
inprejurari, apoi negresit trebue se urmeze si
deschiderea. acestel Ocne de sare linga Piatra,
la care indatoresc si pildele nu numal a statu-
rilor mai mult civilizate (care unde afla prituri

www.dacoromanica.ro
-214 --
de sare le intrebuinoza ca Ocne) dar si pilda
Valahiei invecinata, care scoate Bare nu numai
in Valahia mica aproape de Rimnic, dar $i In par-
tea ostica a terii aproape de Baleni la Ocna Sla-
vic, spre a cruta In aceasta parte a Terif diratura
cea departata de la RAmnic. Cum cA ocnele de
sare, potrivit si dupa cuviinte IntrebuinptA, shpt
acele mai Insemnate izvorA de inavutire in fie-
care lard, este un adevar netAgAduit. Inse tot o-
data de tanguit este, ca groapa de sare de la
Ocna, Si astazT se lucreazA ca si inainte de 2
sau 3 sute de ani, fara metod stiincific, sand
lucranduse mai potrivit si cu mai mare depli-
natate, ter putea a duce terii mult maT mare folos.
De si intinderea cea mare a stratulul de sare
in month Bouru $i Bogoslov, dui:A geognos-
tica este evidentill totuci spre a urma dupa re-
gulg si plan, spre a se deschide si a lucra
o Ocna de Bare cu folos, cat se poate mai mare,
atat pentru timpul de acum, precum si pentru
cea mai departata viitorime, este neaparat de
trebuinfa a se cerceta acest strat de sare, cu
sfredel de munti, In felurite depArtarl la polele
despre rasarit a muntilor Bogoslov si Bourn,
iar mai ales pe planul A, ce are Intindere eel
putin de 12,000 stingeni patrati.
Sevarsindusa aceastA cercetare, jos iscalitul
dupa poronca Inaltului Sfat, este gata a face
si a infatova un plan lamurit, despre cea mai
nimerith deschidere si lucrare a acestei Ocne.
Iasi, Septeravrie 1842. Mihailic de Hodocin.
DIreclor.

Acest act in original se pastresza de mine. Th. C.


www.dacoromanica.ro
-- 215
Catr6 cinstita comisie centrals de
Agronomie.
Intemeierea comisiilor a gronomice vedereaza
ingrijirea ce are guvernul de a imbungtAti a-
cest ram at indeletnicireT poporulni moldovinesc,
de unde s e rAvarsa imbelsugare si inflorire asupra
obstiet Dar, asa precum insasT cinstita comisie
s'at Incredintat, ca punerea in lucrare a masuri-
lor pentru dobindirea aceluT scopos, cere afara
de asezarea unul institute agronomic, si mul-
te mijloace banesti. Pa.truns de dorinta de a fi
folositoritt Orel; m'ati indemnat a supune cin-
stiteY comish spre cercetare si luare In bAgare
de same, urrnAtoriul proTect, acAruia infiintare
ar IndemAna obstiel sAtenilor un venit necur-
mat, spre a se intrebuinta numal in a for Inbu-
natAtire materials
Acest proTect este a se face pe la tinuturT, e
potqerie nationalci.
Sunt provincii in Germania, care de si sunt
sArace de pAdurT, totusT an mai multe fabricT
de steera, si spre a be indestula pe aceste cu
potasa ce este ne aparat de trebuintA, ca mij-
loc de topire si limpezire, s'ati introdus ran-
duiala ca, fies-care vatrA de focti, sa fie da-
toare a da pe anti caste dour& coreta, de cenuse,
cu un pre; hotarAt.
Socotindusa, In Moldova numaT 120,000 fa-
miliT birnice sail vetre de foe, si facenduse
rAnduialA, ca fies-care vatra se deie pe an nu-
maY 36 ocA de cenuse, fAra plata, apol din
4,320,000 oca de cenuse stransa, s'ar scoate

www.dacoromanica.ro
216 --
528,000 oca, de potas5, care socotindus5 numal
cate un leti oca, s'ar aduce 528,000 lei pe an.
$i fiind ca cheltuelele fabricarei acestel potase
s'ar sui cel mult la 180,000 lei, asa dar arts
remanea obstiilor pe an un folosil curatti de
348,000 lei.
Aceasta sums anual6, s'ar putea intrebuinta
la Intemeierea unel bance nationale, ca un ca-
pital fundamental, iar procentele acestui. capi -
tal, pentru imbunatatirea iconomiei rurale
Din cercetarile ce am facut la mai multi le-
rant din deosabite locuri, m'am Incredintat, ca
fies-care vatra de foc poate da pe an eel putin
6 ditnerlii de cenuse, afar de aceia, ce se In-
trebuintaza de dansii, pentru casnica nevoe, gi
anume au aratat &á pot aduna de la vetrele for
si da pe an :
Locuitorul Tcider Morosanu din PoenarT 6 dimerlii cenuse
77
Manoli Ioan din satul Racea 7 71

Andre/. Catlin din Dobrovat 24 17

Mihalachi Brasovan din Mi-

,
roneasa . . . ..... 12
Simion Burlaeu din Dobroviit 12 77

Sint. Paduraru din Dobroviit 14 71

17
Vasile Ungureanu din Fostis 12 .,

Din care aratare dupe analoghiea mijlocie ar


putea, esi 12 demerlii.
AvInd insa numai critimea sus aratata de 3
dimerlii seail. 36 oca de cenuse, foarte lesne
fare impovorare simtita. pe an, de la fies-care
vats de focti, se poate socoti, ca fies-care
familie birnica de buns -voe Si lard asuprire s'ar
indupleca la aceasta dare fare plate, mai ales
daces s'ar face cuvenite Indemnari de extra

www.dacoromanica.ro
217

preulii satelorii, si s'ar llmuri cum ca aceastg


dare tinteste numai spre folosul clasei birnicilor.
Pe langa scopul mai sus afatat, prin Infiin-
;area aceste fabrici nationale de potas5, si a-
verea nationalli arts spori pe an cu 348,000 lei,
si tot °data s'ar ind5mIna in Cara Infiintarea
unui ram note de industrie, adicg, fabricarea de
steclk socotinduse ca lucru sigur, ca Indatg, ce
s'ar organiza o obsteascA si bine Intocmita fa-
brics nationala de potasg, apoi s'ar Infiinta si
maT multe fabrici de steclg, care ar produce
In destull steclk nu numal pentru trebuinta 0-
re', ce si pentru exportatie.
Pentru productia potase din cenusa adunatg,
ar fi destul pentru fies-care tinutO cate un
cuptotiti la un loc indestulat cu lemne.
Facerea unuT asemine cuptoriti foarte sirn-
plu, ar fi o bagatelg pentru cutiile satestY ale ti-
nutuluT, del cele maT Insemnate lucrurT trebni
toare sunt : 3 caldarT marl de fier viirsat, 21
cAzi de lernn pentru lesie, si un cuptoriti do
caltmat, de o constructie simplg.
Asemenea toatg lucrarea cerutg is fabricarea
potasei este atit de simplg, in cat me indato-
reso a invita pe orT care taran cu pricepere, In
vreme de zece zile.
Pe linga aceste sint gata a Infatosa lamurite
descriers si socotele asupra acestuT object, pre-
cum cii a lua asupra me, Cara cel mai mic in-
teres, organizatia acestei fabricT nationale de
potase, Impreunti cu respunderea pentru noro-
cita eT ispravk de vreme ce eil socot de cea

www.dacoromanica.ro
218

mat plAcuta a mea datorie, a conflptui cu toate


puterele si a and arata folositoriu pentru binele
acesteY tart,
(18cAlit) lllilalie de liodocin.
Iao 18 Fevruarie, 1843.
Bruilonul acestul referat se pi stTeazii de mine. Ar fi
de dorit ea consiliile judetene, si vizezii in infiintarea
unor atare cuptoare de potasil, i apoi la ridicarea mai
multor fabrice de steclii, spre a sciipa odatA de im-
portul macar al stecliiriilor ordinare si al jamurilor de fe-
restre.
Th. C.

Domnul met
Am primit Cu toata cinstea scrisoarea d-tale
alaturata cu relatia istorica' asupra scoalelor na-
tionale in spatiii de zece ant, pe care aT bine voit
a'mr o comunica .
Am jalitu, domnuld melt, el datoria insar-
cinarei male m'aii lipsitti de a fi fata la
seansa examenuluT urmat in Academia Mihai-
leana., solemnitate atItil de pretioasa pentru
inimT romAne dar e Stiutu ca omulu traind In
societate nu poate fi pururea al set 1 Din ce-
tirea insa a *waste relatiT, am eunoseut city
inaintare au facut devil in invataturi sub niqte
bunt( profesorl, city rIvna spre acest insemnAtor
ram al traiuluT social all avut cinstita Epitropie
a scoalelor nationale, cats staruinta §i ostinealA
aT intrebuintatti d-ta!
Nu e multa vreme de clnd sa socotea ca
Moldovanul este lasat pe lume numai ea sa
www.dacoromanica.ro
219

vegeteze ghemuit lute() groasA nestiinta, ase-


mine selbaticului eel se inching unuT idol cio-
plit, bra sA stie pentru ce ; ruanancli, bea, doarme
si moare, ne avAnd idee pentru ce se nascu. Dar
acest norod primitiv pastra sub acea pAcla
deasa tot singele si agerimea duhului strA-
mosesca : IT trebuia numal o raze a soareluT
ca se invie, si regulamentul organic, acesta
asAzemInt mantuitor intemeeat de marinimiea
a doT Monarhi, au aratata ce poate fi o na-
tie ocrotita de legs.
Cu cineT- spre -zece anT In urrna, limba nous-
tra se socotea o stafie grozava : aCe'mi trebuie
se invat moldovineste, daca stir' greceste
zicea tineriT nostri beletrigi ail doer am se
vorbese politica cu vatavul men, sail literature
cu posesorul ?.
Ast-fel oropsita si .difaimata fiica latinei, a-.
junsesa a fi un fantom spaimIntAtor pe care
totl 11 alunga. Falnicg, ovilita, ne avind unde'sT
pleca capul, negresit ar fi perir, dace Preosfin-
titul Mitcopolit Veniamin nu'T ar fi dat o spe-
tiara ocrotire In manastirea SocoleT, puindu-o
ca intr'un asil subt adApostirea SfantuluT la-
cao, §i ascunzindu-o Intre inflorite costive subt
aburirea zefirilor linT.
Ispravile seoaleT de la Socola, nu le stia,
cacT eram prea tanar atuncT; dar putea ele fi
inserunAtoare cand nicT o carte elementary In
limba noastrA nu aveam ? Cand afundatT in la-
birintul limbeT elenestl, ant de grele si InaltP,
ne InvAtaseram de la aT nostri loghiotati a
despretui nu numai limba mumeasca, ci si

www.dacoromanica.ro
-- 220
toate Cate nu se apropiea de sublimitatea luT
Omer?:Irdc pi ariv, Ocio3aQlog, era o deviza ce ne
se facuse proprie. Iar clind Intamplarile anulul
1821 si urmarile Ior ati adus o folositoare pri-
facere in Cara, cati-va barbati patriotipintre
care eraX si d-tapatrundindusl de adeviirul
macsimel el to net& fdra limber numai este na-
fie", §i simtind el pentru o noun epoca, tre-
buesc nuoi oamenT, si pentru a sA face 6menT,
trebuesc scoale, s'an stdruit spre restatornici-
rea GimnazieT Vasiliane. Atunci Preosfintituln
Mitropolit aii prefdcut scoala Socold in Se-
minariu pentru inviltarea clericilor, institut fo-
lositor menit a forma preort Teologi, cari prin
stiinta si pilda faptelor Ion, 65, sfideased in i-
nirna noroduluT dragostea crestinatAtii si cu-
nostinIa de Dumnezeil, ce sunt temeiul civili-
zatiel, pi prin urmare a fericirel until( popor.
Curind duper, aceea, d-ta Intreprinzand re-
dactia unel foi periodice aT inceput a ne face
cunoscutT cu lumen civilizata, Invatandune ca
Madritul este ora§ nu omit, si Binul tin nu
cetate, cad pe linger stirele din streine tarT
coloanele Albinel romlnesti ne da pi mieT in-
vataturT istorice $i geografice.
Pe urma intemeearea Academiei, a scoalelor
normale prin tinuturT, a institutului pentru fe-
tele orasenilor, toate incredintate de cinstita
epitropie subt a d-tale preveghere ; si ispravile
ce vazut de la ele, marturisesc neobosita
d-tale °girdle.
Ar fi de dorit insa ca ostenelile acelor pu-
tini ce se stradanuesc pentru folosul obstescn
www.dacoromanica.ro
221

se fie cunoscute. Ar fi de dorit se vedem scoale


prin toate targurile Moldaviel. Ar fi frumosn
ca sfintele Episcopii se urmeze blagoslovitei
pilde a ArhipastoruluT nostru, statornicind Se-
minarii prin respectivele for EparhiT. Ar tre-
bui ca cuvioasele manastirT Moldavo-GrecevtT
s'ii tie lndatorite a tinea scoale dupti puterea
si veniturile fieste-caria, ca §e implineasca vo-
inta §i scopul danuitorilor ce ail harazit averile
for acestor cucernice lacase spre a se intrebu-
inta in lucrurT placute luT Dumnezen. In sfgr-
§it ar fi de lauds cand boeriT proprietarT aril
arza scoale incepatoare pe la satele lor, unde
coplif muncitorilor sa invete dogmele religieT,
cetirea, scrierea §i cele patru regulT de aritme-
ticg : atunci taranul roman cunosca,nd pe D-zed
Si faptele luT ar fi bun cre§tin, supus, ne leneVi
si econom. Dar aceasta cu prilejulti umblAreT
mele prin tinutul IasT, cu bucurie amid vazut'o
inceputa la mosia DD. VorniculuT Joan Luca
§i Aga Alecu Ghica, §i nu e indoeala eh multT
vor urma acestei frumoase pilde a DD.
Cat pentru cabinetul de- lstorie Naturals,
intemeeat prin sIngura vointa qi staruinta
d-tale si a doT invatati cosmopolitT DD . Ci-
hac §i Bell, s'atl vii'but cat era vrednica de
Oa ratacirea celor ce zicea : ce ne trebui gAn.-
ganil umplute cu calti ?
Imi remane a vorbi de Teatrul National In-
ceput earafg subt a d-tale preveghere, §i prin
care ne aT aratat di limba noastra nu e maT
putin priimitoare de armonie de eft Italiana.
Sermanul Teatru ! El semana cu pruncul mic, fru-

www.dacoromanica.ro
222

mupl, nevinovat §ibolnav de strins (Iarta'mt


ma rog aceasta comparatie babeasca) ; §i unde
avea trebuinta de o buns cautare, de abea i-
vindusa '01 au starnit In cap o droae de din-
mani strasnici $i puternici : jumatate de lojile
rangul I, parte din benuaruri, ba Inca dupla-
nia asupra lui Incepu a molepsi of lojile de
sus, $i ameriata % se sui p5ns la paradis. Putea
el sa se inprotiveasca la ati;a vrajma8T ? as tre-
trebuit deer se meara, §i precum fecioara luT
Euripid s'at sevartiit.
nolXrjr ov6votav tXu3v , . . nea,rjv
Trebui se Oil, domnulii melt, cg. noX sintem
de o fire foarte desarrtata ; Ile place a maTmuti
pe streinT si a ne defaima pe sine. Asa dar,
am fost pe rind turcomanT, grcomani, saU dom-
nul tie ce ; acum, din mils luT Durnne-
zeii, sintem frantezomani : poate curind vom
trece §i manha in veunt balon aerostatic, $i
atunci ne veX vedea anglomariT.
Crtnd la 1832, fratii Furo au facutt la not
o sail de teatru, 'tY aducT aminte cum ne
gramadeam la intrat ? cum radeam cand
vedeam pe Piero mancand luminare, $i cum
oftam vazind manechinul Jul Arlechin Impro$-
cat dintr'un tun de lemn Buuuuuu ! yStii
cum resuna sala de aplaude clod juca M-me
Vartiste pa funie_pasul numit Nec plus ultra ?
Indata Elsa ce s'atl representat vodevilul
Derlindindin n'amtl vroit se mai vedemt nicl
Piero nicT Arlechin nici pasul numit Nec plus
ultra; am cerut vodevile. Bietit francezt tre-
buira sa ne facl pe placti, 0, atunci era de
www.dacoromanica.ro
223

minune I Niste versurele potrivite pe cadenta


unel galopade ne incanta. Arieta :.Te souviens-
tu, ne facea se lecrgmam. Privind. pe grenadi-
rul francez pe scena, ne facuser4m napoleonistf ;
am inceput a ceti pe Segur, si de n'ar fi fost
apt departs insula St. Elenil, In entusiasmul
nostru, am fi alergat, esind de la representatie,
se disgropam cenusa Mania om pentru ca s'o a-
ducem s'o depunem subt clopotnita Triesfetitelor!
Intr'o asemene ecsaltatie aflandune, am uitat
ca sintem la Iasi, si am inceput a pofti opere
si drame monstruoase. Am omarit si pe Scrib
cum onnarasem pe Arlechin. Apol cum socotea
cineva c'a se ne place un teatru rominesc
Rezoanele noastre era mai tot acele ce le
avea parte dirt parterul Bucurestilor pe care
cu Inuit gust ne le spune un tank poet romin :
P5.na acum nu slut nebunazice d-na B.
tetra d-na A. care o Intreaba de au fost la re-
prezentatiile romilnesti
PAna acum nu sint nebula ca se hotArese se merge,
,La un loc undo bacaliT si cismarit to alergti.
Fi done! cu asth, idee poate vreT ca se glumestY,
La Paris se do:U. vr'o data vodevile romAnestI?
Caliope, Andronescu, se pot socoti actorT,
Vrednici ca se multemeascg nista nobili privitorT ?
S'apoi ce se vezl acolo ? Se aseulti pe un actorti
Care face romitheste declaratiT de amor !
,Quelle horreur !aa eT idee ce va se zica bonton ?
N'ai auzit, soro drag, a lut Jean IT zic Ion ! etc".
Ce mai poate reminea cliT-va a zice (WO
asemine retoane ?
Un teatru uncle merg bacalir,
Uncle se vorbeste de amor romaneste,
Unde lui Jean iT zicti Ion!! ! Ce groazit !

www.dacoromanica.ro
224

Pentru ca se avem inse un Teatru National,


pe care 11 doresc eincT par din publiculii ce
merge la teatru, arcs trebui ca municipalitatea
care (15 pe an opt sute galbenT se fie IndatoritA
a da odat5 pe trel ani banil inainte, si cu suma
aceasta cumparindusa de veci localul si zidirea
Teatrulul, ar ram5nea acaret a StatuluT. Atunci
teatrul moldovan inchipuindu's1 un venit sta-
tornic de la lnchirierea bufetuluT si a odAiloril
de jos, de la reprezentatiile pe sears a atati
Ercoli, fantasmagoristI, baletistY, dantasi pe
funie si altii care ploua la nol, pi aliiturIndul pe
ling5 venitul abonamentulur si a antreliT, arts
putea Linea actorT pi 'tutu conservators pentru
invatarea for ; ar putea eel puOn de dou5 on
pe septgminA reprezenta piesile sale, piese alese
si potrivite eu gustul publicului, elegante nu
triviale, cornice nu bufoane (cad rominul ne
hind mAscariciu, nu'T place bufoneria), tragice
nu singeroase, fAr'a fi ImpAnate de o cam data
de cinticele, cad nu vrea cAntec moldovanul
pentru c5 n'are poft5 de joc.
Iar cit pentru a rasa parte a publiculul tea-
tral, pentru lumea frumoasg. (le beau monde),
de vreme ce trebui numai decit un teatru fran-
cez, to intreb, care trupg, d'al de care am avut
pang acuma, n'ar n bucuroasa si multAmita a
juca rind i se va da gratis sala teatruluT, be-
n*ul balurilor mascuite, decorurile si celelalte
accesuarurT ? ApoT dupa treT ani, municipalita-
tea va putea iarAsT da cite 400 galbeni uneT
trupe streine sail romgnest; $i isprava acestuT
proiect ar fi cg, Statul ar avea o salA de tea-
www.dacoromanica.ro
225

trig, publicul o petrecere care se'l ImprAvtie


alte glindulf rele. Municipalitatea un folos de
400 galbenT pe an, o trupa romaneasca s'ar
forma, si de actoti streini n'am duce lipsa.
AMYavea se mai zic ceva, dar vAz ca abea
'ml au remas loc spre a va reinnoi simtimen-
tele deosebiteT mete consideratil cu care am
placere si cinste a me insemna.
A D-tale prey plecati ei eapeell sleet.
K. Negruzzi.
Indular obstestir obietnuite adunari.
21 Iu lie 1838 S. V.
D-Sale Agai George Asachi, Gamier s, c.
Originalul scris ci subscris de K. Negruzzi, este in pastrarea mea.
Th. C.

PROFESIE DE CREDINTA.
1. Sint qi voia fi toatA vieata mea pentru
Tjnirea Principatelor-romane. Voturile din 5
si 24- lanuarie 1859, prin care am in5ltat pe
Alecsandru Joan I, pe tronul Principatelor-Unite,
nefiind de cit sublima espresie a eternei dorin;I
a Rominilor, voila sustine ru orT ce pret tronul
la acaruia fundare am participat pi eu. Void
recla ma ImbunAtatirea guvernului; void comba-
te orT ce Act al Ministrilor care mi se va pare
contrariu rincipiuluT ce representeadi Domni-
toripl; In ochil naVel ; dar vOiti prigoni cu toata
kmergia orT ce planu, .orT ce partia ttntitoare
VOL. VIII AL UltiCIRIULUL C. U
www.dacoromanica.ro
226

de a advice resturnare ; cAcT data aunt pentru


inbunatatire nu gilt, $i nu voiti fi pentru res-
turnare.
2. Sint pentru intemeierea guvernuluT Con-
stitutional representativ in toata puterea si in-
tinderea cuvintuluT, precum si pentru toate li-
bertatile care'T slat sufletul si consecuinta : li-
bertatea constiinteT, a preset, a Intrunirel, a
petitiel. Sint pentru statornicirea legilor care
din apArarea onoarei, vietel $i proprierateT fie
camea cetatan de orT ce class ar fi, sa faca un
adevAr pre care nimine sa nu indrAzneascA at
calca. Sint pentru suprematia AdunArei, pentru
ca numal o adunare neatirnata poate introduce
In tara libertatea, legalitatea Si siguritatea, pen-
tru ca numai o Adunare neatirnata poate da
putereT esecutive taria si energia trebuitoare
spre a face binele si a stavila rein, fAcind din
puterea esecutiva organullegeT $i espresia vointef
nationale.
3. Sint pentru reforma leg-ei electorale actualA
care este defectuoasa $i esclude de la represen-
tatiea nationals majoritatea natieT.
4. Sint pentru lera necompatibilitAtilor, ne
putind cinevs fi tot odata bun deputat si bun
functionar, si fara o asemene lege, ar fi con-
fundate puterile esecutive qi legislative.
5. Sint pentru asazarea darilor pe un sistem
de dreptate pentru toti cetateniT, adica ca fie
care sa eie parte la sarcinile statulul in pro-
porcie cu averea sa. Sint InsA tot o data pentru
sporirea darilor numal Intriun chip usor, treptat,
i numaT intru cit se va cere de adeviratele
www.dacoromanica.ro
227

interese ale statuluT. Sint pentru controlul eel


mai aspru asupra intrebuintarel banilor tereT.
Dari marl Si imprumuturT nu inteleg de cit
atunce, cind mijloacele ordinare nu ar fi in-
destulatoare, de cit atunce cind s'ar atinge de
un mare Interes al tgreT.
6. Cu atita mai molt sint pentru intemeierea
de Bancg, ci de Institute de credit, fiind di.
numaT aceste pot ridica agricultura, comer ;ul
ci industria.
7. Sint pentru organizarea marilor lucrAri
publice ; drumurT de fer, canalurT, porturi, cit
aceste vor indoi avutia nationala ci prin urmare
ci averea fie-cAruea parti culariu.
S . Sint pentru cea mai mare raspindire a
invatatureT publice, astfeliti in cit fie-care ora'
sa'ci aibg, gimnasiul seri, qi fie care sat sa"§i
aibfi scoala sa primara, astfeliu In cit fie-care
Romin sa ctie scrie, ceti, ci prin urmare a cu-
noacte si a apAra drepturile sale.
9. Sint pentru cea mai intinsa disvoltare a
institutiilor municipale. Socotesc ca nimine nu
cunoWe mai bine interesele locale de cit localiT;
de aceia silt pentru ca toate interesele locale
sa se saute de autoritatile locale ; de aceia
sprijin neatirnarea municipalitatilor Urbane ci
Rurale.
10. Sint pentru libertatea industrieT ci a co-
merciului, care astAzT §i sint aca de llbere, Inca
strAiniT au ajuns a fi mai favorizati, de cit toti
paminteniT. Insa Inttu cat vom fi incunjurati de
staturT, cu sistemurT protectionate, intru cit vom
awe iurisdictie consularg, voi4 starui pentru ocro-

www.dacoromanica.ro
228

tirea comerciului si a industrie/ national.; care


de abia ascinde, au trebuinfii de o deosebita
ingrijire din partea guvernuluT. Au insusT co -
paciT §i florile, cind sint tinere, cind se risIdesc,
nu se ocrotesc de gradinariii, nu se udAl nu
se apa'rft In contra alioi sau a gerulul?
11.1. Sint pentru emancipatia teranilor prin
desiivArsita for inproprietarire pe paminturile
astrizi in stapinirea lor, aceasta insa cu Intreaga
pi deplina inainte platita despagubire a pro.
prietarilor de mosit
12. Sint pentru neatirnarea si neamovibilita -
tea corpului judecatoresc ; slut pentru introdu-
cerea juriului in procesele criminale, de presa
si politice.
13. Sint pentru reforma si inbunatatirea
of ur.
14. Sint insfirsit pentru cea mai stricta si
temeinica responsabilitate a Ministrilor si a tu-
turor functionarilor Statului ; fiind ca fare o
reala responsabilitate a acelor care au putetea
si legile in minii, este cu nepuinta de a ave
)egalitate.
Eata principiile care le am profesat deapu-
rurea, si pe care qi in viitoriii le voiii apiira
In orr co ocazie, -pi in orT ce posicie ma void afla.
M. Kogellniceariu. z
14 Fevraa.rie 1860. Tipografia Buciumului Roman.

ileprodueerea acestei Profesiuni de Credinta este fi-


entit in amintirea zilelor de 7 qi 9 Octombrie 1857, ea
tangr en Basil am avut o bucurie `nespusg, and am
auzit pe geniul Moldoviei in divanui ad -hoc.' Toti ti-
www.dacoromanica.ro
-- 229
neriT, cariT ca si mine, farmAcatT de clorul renas-
terei terei noastre, au Visit cu bArbittie pe calea tra-
BA ei de bine fAcAtoril sei. Din nenorocire sfantul a-
vant al UnireT, molipsit de egoistele patinal au apucat
o cale cu totul in dauna Orel. DacA d-nul Mihail Co-
gAlniceanul, sufletal incarnat al tinerimeT ar fi stiut se
aleagl cu preciziune neghina din graul cel frumos,
de bunk, samA ea lucrurile nu ar fi ajuns acolo, ca toti
acel care au avut o infocare sfAntA, oft se cAiascA de
cele trecute, numai din cauzft a le-au lipsit cftpitenia.
Eu' ca unul ce am jucat un rol destul de insemnat
asi puts se zic multe, rose aceasta fiind treaba unuT
Istoric, Iui se va cuveni se spue si sfantul adevAr. Eu
unul sunt dator se spun ca numai politica cea adese
on gresitA a D Jut CogAlniceanu, m'a fftcut se parAsesc
sfera actiunei politice in 1868 Dechemvrie, pi sa mg
rotrag in viata privatA unde vegetez qi azi
Th. C.

Cinstit de D-zeu pomazuit i at meu dupa darn, Sfantului


Duh parinte sufletesc PreaosfinVei sale Kirio Kir Veni-
amin, Mitropolit MoldoveY i Cavaler a feliuri de ordine,
cu fliasca plecaciune i multa eviavie, . . . la lavi.
Preaosfintite Stapine!
Intr'un pustiti sec si lipsit cu totul de apa
in cit nici pasciune de vite nu ridica, vrind a
face un putu, ci sapand In pament tare hleios
§i virtos ca fierul vre o patru stinjini dornne-
sti si mai bine, an ajuns de o virsta de prun-
dis nasip cu petrice in grosimea nucii, de o pal-
ma gospod, unde s'au gasit impietrite aceste falci
cu ginginele, cu dinpi masele, pi cu radaeinele-
lor, i cu osul Mich impietrite precum le yeti
videa.Pe rot am lust seama sunt de un do-
bitoc care rumeggi ; o bucatii este par e din falca

www.dacoromanica.ro
-- 230
din sus, iar doue bucfiti falca de jos; care se
ai altiltuiesc la un loc; vftendule ai cercetand
din ce dobitoc au putut fi, ye rog a poronci sä
se aseza la cabinetul raritalelor.
Al preaosfinVei voastre, fist sufletescu al
plecata bluga.
(Iscant) Const. Konaki Logofet, Cavaler.
1840 Sept. 17.
Aceastit scrisoare originals, trimis& de pe la Tecuciu, cu pahar-
nicul Varlinescu, este in pastrarea mea. Th. C.

Lista de mandstirile fi skiturile din Moldova.


EPARIIIA MITROPOLIEL.

jinutul Sucever. M. Ricca, Sk. Bratestir, M.


Slatina, M. Burdujeni, M. Probota, Sk. Brostenii.
Tinutul Neamtului. M. Bisericani, M. Pingarati,
M. Ntamtul, M. Secu], Sk. Vovedenia, Sk. Pro-
cof, Sk. Sahastria, Sk. Dureul, 111. Agapia, M.
Varaticul, Sk. Gherenta, M. Mogosestii, M.
Bistrizza, 1\1. i3uhalnita, Sk. Haugul, Sk. Alma-
and, Sk. CibucaniT, Sk. Resboieni.
Tinutul Botoqiani. M. Vorona, Sk. Agaton,
Sk, Oniaga, 8k. OrAlenii, M. Popautif, Sk. Go-
roves, Sk. Zossin, Sk, Jorovna.
Tinutul Hdrldului. M. Zagavia, Sk. DeleniT,
M. KosulA. Sk, Unsa, Sk. Balos, Sk. Zlatun6ia .
Tinutul Jaqit. M. Galata, M. Ozetatuia, M
Frumoasa, M. Hlincea, M. Aron Vodi, M. Soco-

www.dacoromanica.ro
231--
la, Sk. TariO, M. Birnova. Orapd Iasi. M.
Trei-IerarhY, Mitropolia, M. Gotta, M Santa-Sava,
M. BIrnovsky, M. Nicorica. M. SC. loan, M.
Santul Spiridon, M. Santa the.
EPARH1A. ROMAITULUI.

7inutul Putnu. Sk Valea-Neagra In Vrancea,


Sk. Tarnio, Sk. Seanteea, Sk. Mira.
Tinutul Covurluiului. Sk. Ghereasca, Sk Pa-
rinseniT, Sk. Malustenii, M. luT Adam, M. Ma-
vromolid, M. Precista, M. Santul Dimitrie, M.
Santa Gheorghie.
Thautul Tutovei. M. Florestit Sk. Lipova,
Sk. Rusului, Sk. Kirgi-basa, Sk. Golgota, Sk.
lorguestii, Sk. Cruceanu, Sk. Grajdenii, Sk. Bog.
danestii, Sk. Pirvestii, Sk. Visantia.
Tinutul Tecuciului. M. Rakitoasa, Sk. Saha-
stru, BuciumeniT, Buzdugan, Posletul, NaneiltiT,
Giogletu .
Tinutul Bacciului. M. TailauluT, Sk. Pralea,
M. Casinul, M. Berzuntu, Sk. Mag-ura, Sk. Bu-
(numb', Sk. Asai, Sk. NilatuluT, Sk. LaposuluT,
Sk. Savlu, M. Precista, M. Bogdana, M. Ra-
ducanul.
('inutul Romanului. Episcopia Rornanulul, M.
Precista, Sk. Giurgeni, Sk. lissa, Sk. Tabara,
Sk. Dealt' -Mare, bk. Bradul.
EPARHIA. EPISCOPIEI
Tinutul Feaciului. Sk. Fundul Crasnei, sk. Car-
ligatiT, sk. Vladnrcul, sk. Bradicesti, sk. Bursu-
ciY, sk. Grumezoaia, Episcopia
Tinutul Vasluiul. Sk. Malinesti, sk. Cetatea

www.dacoromanica.ro
232

Mica, sk. Nacului, sk. Miera, sk . Rafaila, sk .


FIsticii, sk. Borosestii, sk. LeestiY, sk. Stiobo-
reni, M. Dobrovatul, sk. PorciuseniT, sk. Li-
povAt .

Manuscrisul acestel lists, in romaneste si frantuzeste, facutA,


in timpul Guvernulut lui Kisselev, se afiA, in pastrarea mea. Pe
ea se vede insemnat ca ar fi fost 138 asezeminte biseriessei,
inainte de intronarea lui Mihail). Sturza W. in 18i4.
Th. C.

IT ELIURIMI.
Damian Mitropolitvl Moldo-Vlahiei au fost
la Sinodul de Floreqa. El mai nainte au fcst
chemat la Constantinopoli Inadins de Impara-
tul Joan Paleologul, care iau pm oncit sa stea
de lucrul Sinodulul. Intru aceasta s'au indatorit
si de catra Biserica Konstantmopolitana prin
epistola sinodalA, atit pe Damian cit si pe prin-
tul moldovan. - Sirupulus in sectia a III a Si-
noduluT de Florenta capu 11.
**
Vactiria cap. 31, fila 1192, sub slova H.
Barbatul eau muierea ce va sa se cAluga-
riasca, se despart, mAcar de n'ar tili. vra o parte ;
numaT intaiti ea se tunda partea ce va EA se
ealugariasca si sa se tmbrace cu rasa, si atuncea
partea ce va remanea, sa alba vole a se insura
dupti lege . Cel care va remanea parte mirl-
niascii, sa aibA de la partea ce s'ati flout ca.-

www.dacoromanica.ro
233

lugar, tot ce ar fi Cost sä alba si de la moartet


lui . Cad partea ce s'ati cglugarit, cgtrA partea
ce au remas mirean, ca un mort sa, socotesce .
Cg. muierea are vole sa se feel coluggritA, si
tars voia si sfatul bArbatului ei, fid nimene nn
o poate popri : qi pentra calugar aria este, tar
nu intrlalt felit
**
Cuvintul boier este compus din doue envinte
slavoane bol-Tarif, ce inseamnk luptfitor In-
drgsnep Acest cuvint este rusescti, nici Le-
§if nici Sirbil n'ul a0.
Cuvintul voievod, se eompune Yarrts din doue
cuvinte slavoane voie-vod, aderg conductor
de ostiri. Acest cuvInt de voi-evod 11 aveau
§i Lesii.
Cuvintul Hatman este luat de Moldoveni de
la cazaciT Zaporogeni, care numia5 pe §efiT for
Hettnan.
Cuvintul boier, care in zilele noastre a in-
cetat de a mai ti titlu de distincie socials,
nu provine, precum se credea, de hi mosinzeiT
loavutiti cu ciredi de boT. re din timpurile, cand
proprietarii de moil erau Indatoriti in Limp
de resboin, a c-mtribui cu joldanarq for la for-
marea cetelor inarmate pontru apararea terei.
Intre familiile insemnate din aces epocg, se
cuvine a se aminti : Toran, Zbera, Tantur, Ghen-
ga, Negru, Spena, MorilA, Konde, Boldur & &.
**
*

Descrierea Ceahldulta, cel victi malt inunte din

www.dacoromanica.ro
234

-Moldova, in privirea mineralogicel. Muntel e Coll-


lau cuprinde eel mai inalt punct al Carpatilor
Moldovel acarora virf desgolit intrece nouriT .
Partile virfului acestui munte, si mai virtos
sfirsitul acestuia, se alcatuiesce din conglome-
rarea ce formeaza acolo cologne verticals in
kipul cilindruluT, sau suleticti, Inalti de 25 stin-
jani, si pan6 la 4 stinjani in diametru, asezati
sail impartiti Imprejurul muntelul fare nici o
randuiala.
Coloanele acestea putin cAte putin se apleaca
c5trA clarmare. Arare orT aceasta conglomeratic
se amestica cu marl si groase bucati alcatuite
din mici farmaturi de piatra nasipoase, infor-
mand pe a locuri ca acoperemint, ajungind la
o inaltime intocma ca coloanele cu care se pil-
zesca de risipiri. In alte locuri unde nu slnt a-
cestea, urmeaza prifaceri mail. Apa lucreaza
cu puterea impreunata a aerului, ea moloseaza
legatura cimentului, trage cu r4pegiune o mare
multime de lucruri, din care o parte se preci-
piteazg 'Ana jos, si alcatuiesc o intreagii gra-
mada sub poalele muntelui . De acole se trag
in jos in albia apei; mai inainte stateau mare-
te in fiinta tor, Tara acum gradat, se derapa-
neaza sau sa desfiintaza. Vrednicil de luare
amitite este ea in p'artile virfului Ceahlaul se in-
cepU pirae cu api% 'impede, a carora temperature
in zilele a lduroase ale vereT este pana la 292
grade dupe aratarea terinometrului. Dupil
urmarea barometrului s'au hotarit inaltimea
Ceahlaului la 1200 urme peste nivela Mara.
s*
*
www.dacoromanica.ro
235

Agapia. in numele Tatilui, si al Fiulul, si al


Sf. Duh, iata robul lui D-zeu Gavril Hatman
aiprincesa lui Ilia na, an zidit si au sevirsit Mi-
nAstirea Agapia de iznoava, in clilele prea alli-
vitului si de Hs. iubitorului Domnului nostra
Vasile Vv. Alvanitului. Au inceput a zidi in
anul 7150 (1642) Tulle 16, si s'au sevirsit la
7152, sept. 3. si s'au sfintit la 7155 sept. 12
S'au scris de Ivanka a Episcopid de RiidgutT.
Teofan de la Manlistirea Putna.
Th. C.

Reproducem trei Hrisoave Domnqti.

Hoi 111IXA1 PAKOBILIZ, fl0E130A, EOM Eig MiAOCTIS


rOCF10AAp BEMAI Monmgcgoi, AiH AOMNIA MEA MAM
MIAOCTIKIT WI AM MIASIT Wi AM .11FITZpIT CONTEI MIL-
NACTIPT, 4E CZ KIEAM ANZHZCTIPEA AOAMHEI, 4E ECTE
Arralni Txpr8it 110TOWENI7 Kapi ECTE METOK JilliKiHAT AA
41/11NTA fop. , AA C(1)8INTA MZEIZCTipEA (P81111), 8HAE
ECTE XpAMSA MApEA81 M8MENIK DANTEAEIMOII, KAPI C+AH-
TZ AAZIIZCTIPE AS (1)0CT EISCTIITZ AIN BpEMIAE HENZAII: :

EAPZ AM8 siiHA p8rzTopi8A HocTp8 flZpINTEAE EAPAAAM


iipximatiApiTS WI apaTANASHE Sphe Wi ApEnTatfi AE
MIA8IpE WI AE 4HTZPIT8Pi AEAA PZI1OCALOI A0MH1 4E
Ag +OCT M1I 411AINTE AE 1101% IIENTP8 PIEEA AOMHiEA
MEA .1111KZ MAM MiAOCTIBIT7 Wi Aam) Wi MIASIM, Wi
4NTZPIM C4iHTE1 MINICTIA 4E CKpICZ MAI CSC, KA CZ
411E 411 NAM dE TOATE AZpIAE WI AIIMPIIAE KATE 1301)
Xi nl topz WI FIE AATE MZNZCTIPI. Ills CA OE )111411AME
AE AECETiNZ AE CT81117 WI AE rOtJJiHi AE 01, Wi AE
aucKspi. llli MAM MIAOCTIBIT AOMHIIA MEA Wi SAM Ep-

www.dacoromanica.ro
2:3G

TAT, wi 110CASWHI'lli K 1CA OE 411111AME AE TOATE .A1-


111AE 11II ANrAp1IAE KATE LiOP 1111 ne Napa, nsArtai EI c%
1111E AE noosw tn:E ainTET ArAnzvripi. SitnimopEA
1111 RSKATEAE AlAllACT1PEl 11111151E CA 118AE TpAra, WI
ASMIIERoAC9' IIOiApil 1111 ROI. CASmiTcpi, WI oskit
flAzAimEw.r1 Wi ROPH1911 AE nOT0111EN1, 1111 OPAWE111
AE AKOAO, TOM CZ RA 11)EP141 AE 6SKATEAE Wi AE
110CASH11114i1 AAAHACT1P11. 111M1HE HiMiKA CA HSI 4H--
KANSEACKA. 11191 AA KAAM1 AOMIIELJIT. 11191 AA ASKpAPI.
AO.M11E1)11, AE TORTE CA \1R1 flAME. 11W1MAEpE FIE Mo-
wiiAg Alzuzyripit nimE CA [IS ApE ; HIMI CA KOCACK7k
(1)ZpA 411TPE6APE IIPX111.11111AP1TSAS1, 11191 CAii crphe 110-
MELIASI, 11191 Cr MI KSAEArz 1101A1EAE., NI4i cau T 1 111A1E
HAASPE 1 ME ECTE 4Hf1pincAl 1 mxnAcripit, ME flPE KAT
41 RA Xi AOKSA CAA AREPE, Wi AE HATP Kopni4i, WS
AE KATPA TzprogEtfi, WI AE raTi z TO41 AAKSITOPii AE
AKOAO, EAPA 11PE K1Pil opt npinAr: TrAinA Wi cTpnianA
cm. Opp vqf Illi C.1,1 MAPTE. ilwimypEa 1041 KA1 11 1-
AIM CA ii8 E X1 AE OAAK, 11111 K1pA KS 60T, CAN HAPS141

AE flOAROAAE, 11191 npE 01A1E1111 AlAHACTipEr, 111ME AA


HiMiKA CA 11S AE (I)AKA R1A, 11191 AA KOH 1911, 11191 AA
AATi nEvi ca Hs AMECTEME AlAl1ACT1PEA, KM KS .rAprs,
11191 KS u,xpx. ME AE KITPA T0141 CA AIR% 11:1ME, HA
MINE op kf1iT1 11 +PIE KAT AE fIS141N RAA fliCTE K1P-
TeA A0A11110 MEAE RA (Id AE M 1 PE 4E0%9E. ilmEcTA
cKpiim ditti gall] [MET ..).BG:31 (17091, IIOEMKpIE Jtit
lit ;111E

lid Mixdi ()moil* floEso Az.


Grill 76wr-Kgp AT.
1I. n.

www.dacoromanica.ro
237

Iloi rpiropiE l'iKa HoEsoA 110aliEi MiAOCTlig rOCNOI"


Aap 34EMni MOAAABCK017 (1)AgEM W;PE K8 ANEACT/ Kap -
TE A AOMNiEl MERE TSTSPOP K81 CI KAM A lid)
IIENTp8 C4/rISHTA KiCEPiKZ AE AA OKOA8A MITOWENiAOP
NE Cl N8MEWE M AN ACT/PEA AOAMNEL, 8HAE ECTE XPAMSA
CKNINT8A81 WI MAPEASI MSNEN iK II TEAEiMON, AE KA PE
MAWiE1 alEa, npEKSal EA CTE 0 RiCEPiKI
1TIN LliZA MIN A
AE TOT CAP.% KZ, NM 0 KIKEpIliCAAB, Hi41 8N AMSTOPi
ni4T CAFE, uhr Ltaraut 1141 CAMEO AE noosw %nig Wi
E'CTE 4NKiNATI Al ClViTINTA TOP?. ENTP8 KAPE EATS
Ka AOMNiEA MEA NM% MiAOCTiRiT nEHTp8 TP it 0 MEM
CTPEitil (papa AE RANI NE map a(f)AA p8r3Topii not ipii
lianSrapii AE AKOAO KA Ca AE 4111 norrpS nocagwauie
C(jHIITEI KicEpimii. tirra KZ A0M1(iEA MEA M MiA0C
Ti61T Wi EAM EPTAT AE NKEPT8P1 Illi AE TORTE ASPIRE
WI aurapiin. °pi KITE WAP (pi nE pp% 40 tppa km-
11 ig MERE El 111MSp8E1 HIMIKI CI 148 AE : NI41 OW,
N141 lAi HINI KAI AE A1E7;iA, N.M. KA1 :11HNIPATE
11i4Y KAP% AE LipANlllll, Hilt ROI AE cEnitpi, ui9Y EAAO -
841 AE KONA41, NI41 110A60; AE (1)11 Wi M op; At
ME.giA) H141 AEMN AOMI1ECK, HiN1 AA 8N (1)EAi8 AE AN-
1'44. (papa A EKIT N8MA1 KanA op 4N TAiA1NAA CA ECI
X'ApTiE) ATSNNE HOP AA WI El KITE 814 r. &H AE OM,
vAp ariq MST c8mpati1 Al NIMIKI ca H8 (1)1E7 WI CS
AIRI VANE Wi AE CINEPE WI AE 4).711 AOMHECK7 Uli M
AATEAE AE TOATE EEIANS8piAE ; N iME A HiMiKS Cl H81
CSIIEPE. iiEtiTp8 ANEEA A8MHEBOAC rP% soEpi Wi Sof ta8-
miTopi, KAP i BELO 8M6A1 DPI K8 NE 1:1)EAi8' AE CA8MRE
A AOMHiEi MERE AA AMEA E INST, Ana KenY REM k.xv.
TEA TouT iI Ka +Epit4T AE A.THWII CS AE Aaiti 8117i
111,11. HimE 4urp8 !limits% Cl iiSi c8napatir niit Tpa
ispa`nEtiTp8 ikAliaT Cl ti AE ciumitp. AwimAEpE Wi BOl
topui4 AVUOTOWEIli EATI a Ka nopouiiaa AA /11"MiKA

www.dacoromanica.ro
238

RE AMEEpi OAMEHI CZ tig anzpailf KZ opY 4iHE map


41.1Ii opi KZT AE 118LIMI BAA HiCTE KAPTEA AOMHiEt
MERE, K1HE CZ wiE KZ Still KA ANEEA ROp 411 AE MARE
4EpTApE AE AA AOMHlEA MEA, .1lHTPS ARTS Kin HS RA
tiii . IIIECTA (10p0iPliM A0MtliEA MEA, 4H gain AET
3GmE (1737) Mai 4lH K.
110i rpiropii rHKA COMA.
IL n.

K8 MIA.% AST AgMHE;61 [lei 10AH iiiKOAAE 130EBOA


AOMH qapii NloAAogEt
4 HwiiiwapE (1»,4Em TSTSpop, K81: CZ KAAE A wi,
Ai" 6P6ME KA CiFiliTEAE MZIVACTiPi Wi BiCEPHE A IIPA-
ROCAABiEI, KAPEAE CaEHT ASMHE;IEWI. AZKAWSpi, HAS BAST
A8mtig E- 4 CA CE CKiBEpHiCACRZ KS AAT Aiii:EAOK, papa
KNIT HSMAI KS MiAOCTEHiEA KpEwini
UpAROCAABili4iA0p
ILHTPS A`IEEA pp Wi AOMFliEA MEA COKOTINA KZ MIAA
IliHE HA 41A4E liZTPZ AttECTE CtIAHTE R:CEPHI. KS KaIT
MAT MSAT WI HAATA AOP AE AA ASMHE;ES BA 41i : RAZ.
KAP KZ CititMHTA MiAOCTEHiE EACTE 0 pap cs(FAETEAcica
4HTPERZHA I1E TORTE RSHZTALOAE : On 1031:m11'8kt
iiticSwi. Aomt48Asi HocTpS IICSC XpiCTOC, 4,0 pacn8uc
PIEASI %1/0 41-1TpERAT, KZ AE BEI CI (l)IT AE CABXPWiT
4HTpS MX.HTSipE, BiHAE ABSL1lEA TA, Wi 0 0 czpa4i-
nop, Wi BEI AREA KOMOAPZ 1Ill1 4Epi3, Wi luvirpanT A0K
EAPIW (1)Epi4Egie nE AU). MiAOCTilli. KZ AIEEA CZ BOP
MHO. APEHT PIEEA 43,E lipEME KZ MiAOCTIH1EA AASME
ATZTA 4)0A0C CS4METECKS, itHAEmnAHA, npo TOT 19E-
;OHO CZ AAEKIE liZTPZ AMHCAT KS KIT Axpz, noasz
cs KAAE He aAppmiT A 4EP4ETA 4,iginE K4pEAE KS -To4-

www.dacoromanica.ro
G£g

`Va!Vdw3o Im V INIVIJ VHHOdOU


18118HWOV 111 %)
V3hV 8503,1,3`01)83
sdrV 3v3drm 313V3 .1484eYJY(1)
dOVIdO,LYWd8 3V 3.LLIV41 31183 1111 d0V314 IS11,30VIW : TY
3dV31 1fll V3IHWOV V3W HIV Vd,V8W '318CYF13 8IdO,LYWd8
V 314 Vd,YdV I VH!.L(j)ou :
HIV VH3V332'3HW8V YH9Td
VH1I4T WV1110,103 V3INWOV V3W !m 8d,Lou
IVI4W3VH* :

vdmw1;13 r3d!,1,3yHylv 3h Y3 YWV331 V341,3YHYW 13HWV0V


3k 3,1,3V1 CY V8V03i0 dOVIH3M0,1,0ff 3VH8 Y3 3th1l3H11.
311fiV38H2'YdU 118WV(IX 136312H* J8V8HWOV 8d130H
38311 '3013IdX
3d111 Y38VHYV(1)V vv Ytiqbsuari 1111 TY Y9VV3 3dV.1.3
1111 314 VHWSV 5IV 081YHIN F1d0181r1V 3V YVIW ;VAIN H8

8d,LH3U YVV31Hd181H3 413 !rn 311!9 Vii!os V3IHWOV V3W 1111


8d111311 YI3V31.V YIFIT(1)3 3d113YHYW VH Y3 814 3141) 3V
Y,.1,13/30 3V VV.W Y(1131'014 IIT1 VH1105103 'V3W
V3IHIVOV
YH I Y3 3VVH YSTy H$ 131.190 3V YVIW 841111311 -8(1V

111H1d0.1. Im VVV3114d38131 T3 SVVIN 11811)0VIW 1-3141WOV


V3W VdU83V 13 11T1 WV3 1851Y(I) J,331.C. 1101811 81d0,1,811V
3V Y1/1W CH Y) Y91,V V 118513 VHT}1311131(1) 3,1,3314 43.Lniss -v
ym3V : vv 3w3d9 1111!.1.333V 3V rusd.) ov, 3V 1[1813 !In CV

;witch' 11H11f10J 3V TO 00E 3V TO 1111 TY 3W3d11 18V8,1,0751Y3


og 31!9 3V `,LIdYNY11 IfT1 HIV 1TH 14111 dVE1 31a(1) Y3 -3V31851)
YH 000 FIV311 HIS 3V !IldYdVY9 3dU 3,1,331.V 3,LVN8S 3dU fhiH

3V3118 1.1,1114 148 HVS Y3 811


'V3V 3h Y3 31+ 31118)13 3V

`YHI1333V 3V 'YHIIII0J 3V `,147,HY9 3V ,LIdYdVYS 8U8V


wsm irw 383 vo!dm) Akuli wvav Jrnv V3I1IW0V 'V3W IfN
WV3Y 1V,Ld3 3V v3VluvV dcv VH Y3 if) 3 3V TYV31Hd39IN
131fi3hV (1)3 T3,114 ,I1d1,1,3Z14ZW 1111 V1.3VI.V WV IldY,I,H*
V3IHW0V 'V3W gN ,L331.11 VV 8d,L3OH 85133HWOV `1103141X
'CH 7,3 V313 Y,L3'CkV YVIW 311 Y,Lusw IRI 3H -8WIdd,3
YIV.1, H4' ykaa : 3K dvV dlHau 8 813311V 8087 ,1,854SVU

IRY L83i3Nw8V wwpou V3114W0V V3W Im Va.184 851

3.1.30JV4V ZH3V3323HVV8V !in !du IIHWOV IdlIN 14* VWd8

www.dacoromanica.ro
-- 240
113ACTpZ !lop G'ENI 41,1 CKA81.18A 14ZpiT A'IE WE. 11PEK8M
.11011 xp iCOAREAE KAPEAE AEAM rzciT clzaig.rs As xsT. Mal
Axuxiwrs pasocniasnhi AOd1N1 : AEAM 4NOiT Wi NE
.tTpmASr.x.r. AEAM FIZ;ZT, A W A Wi AOMNiEA AOP ruinA
a4st.r XpICOB ix AOMNIEi MERE AE ANACTZ N8LIZNZ MiAZ
NAM (1)ZKST K8 A %ACT& C4)ANTZ AAZNZCTiPE 4NAEMNZAA
WI 110(1)TIM KA CZ N8 C8PflE ANACTZ 1181IZNA MI1 ; 'IE
AAAi EZPTOC CZ ell NTAPEACKZ WI CZ MiA8E.ACKZ IIENTP8
A CA BE'INiKZ 110MENipE, iblECTA 4IAMEAA .wipe. 611G BAST
3Gne : (1744) in Man K6.
HOY. JOAN BOFBOA. 11.

po,riTox Kocmx GTSp;x : r : ilormi)zT

Cu aceastg, ocasiune. credem ca facem un seryiciti


publiculul amator de istorie, ram spunandui cg, in anul
1873, in Rion Bb Thuorpaq)in Niesonenepocoli Ycnencicoa
Aaspi. saa imprimat o carte intitulatg, : Acta, praeser-
tim Graeca, Rossici in monte Athos monasterii,
AKTLI
PYCCICATO HA CWITON11 AO0H1
MOHACTbIPa
CB. BEAIIEOMYt!EHRA 14 III IITEdf1
TIAHTEAMMOHA.
In aCeasta colectiune de documente fiQ v6clil ache cu
data 1030, 1034. 1048, 1057, 1071, 1143, 1169, 1312,
1347, 1349, 1350, 1353. 1358-. 1363, 1377_ 1380, briso-
vul 1uT Despot Dragon Cu: fratele set Constantin, dupX
bare urme4zA ifi altele, pitnit .la anul 1795. hirnele
. aunt in limba greceascg,. apoi yin in -cea
serbeasc.a, rusascg, romaniasca toate cu traduqiu.nea
v
lor rusaseN in priyire.- Yom cauta a ni folosi' aceastg,
'Carle istoricg,- publictind tinele" docuinente,'iting6toare
de. Vara ,noastra., In vartea Ma ifoua t tiricaritiluil, -e
Agum amrep:rodu.s brisoftvotel fe ,la .pag.:.4154T-474
No. 72, 73, 74, Th,i

www.dacoromanica.ro
Condica Lialilor pe 1803.

In volumenul al VII-le de Uricariii de


la pagina 242 i pane la 377, am re-
produs o jumatate din acesta condica ,
acum in volumenul al VIII-le dupe cum
am promis, reproducem i restul din a-
cea condica manuscrisa, foarte rare.
Dorim ca eel ce se ocupa en cifre sta-
tistice, s'a, le aiba in videre, la compa-
ratiunele ce vor face in diferite studii
sciintifice.
Th. C.

.--0-=3: 0

16

www.dacoromanica.ro
...,.......___
No. liana unui Suma pas- Cet
time- sfert non to tot a bi- F AL CI 1J lark De cats tine sic
nilor de 3 luu1 ruin! anulut bir seutesc.
Litt(fr Let B. Lu B. OCOLUL PODOLEIVII L/11(U

1
5r; 354 1416 Ntosna a mAnastirif FAstficii cu vii, po-
mat, loc putin.
128 G25 2500 Cozme,til ti] a manbtireI Filstrteil, vii,
pomat, loc indestul.
Podolenil tij a mantis. FastaciT, asemine.

L.D
92 400 1600 2 De orstri manAstire
21 94 376 Novacil Moldoveni tij a ralin4stirei FAs- 1

titcir, asemine. CND


4-,
44 150 600 Novacil bulgarI, tij a manastiri1 DAM- ts.9
cif, asemine.
144 060 2640 ilherodineltii tij a mAnistirel FitstAcii, 1

Insit : 3 stein. Ion ClIcsoe,

&
asemine 4 1 clueer. Macon.
92 413 1652 Duda, a d-sale vorn. Vasile Roset, a-
semine. .

42 142 568 Citlaraqii tij a d-sale vorn., asemine.


71 307 1228
be indestul ....... .
R5,s4til a Episcopiei HuldnY, ciirtiuie,

b. t.7
. . . 2 De eitra Episcople.
161 745 2980 StAline§til tij a Episcoplei, asemine . . 2 t j de °MA Episoopie
145 660 26401 Cornii tij a EpiscopieT, vii, livesil, loc
indestul.
www.dacoromanica.ro
66 330 1320 Bro§tenil tij, a EpiscOpiei, viT, liveclI,
loc putin.
168 602 2408 PetrimAne§til a d-sale vist. Iordache
Bal§, carau§ie, loe Indestul. . . . . 6 De citrii insup.
12 24 96 \Tied' d-sale vist. asemine.
80 283 1132 Epurenil a easel stein. Vasile Iamandi,
vii, live4 loc putin 2 1 clucer. Mircu,
lunipi echuu.
7 24 96 Bras la§1 of tam a lul Costachi Iamandi,
a sem inc.
60 260 1040 PAhne§tii a camin. Constantin Roset
49
9
1.147
_
189
24
756
90
cu vii, poreat, loc Indestu] . . . .
Lunca rriza§asca, asemine.
Pipile dizaseti, loc aq putin.
Ocolul Crasnii
5 De mita'

23
1111814i.

16 130 520 Do lhe§til a pitar. Gafencu, plug, loc


putin.
95 413 1652 BuneltiI a Ep;scopiei Hugului, plug §i
citrausie . 2 De alai Dpiscop e.
44 130 520 Bota§til a stain. Ionia Codrianu, plug,
37
loc putin.
107 428 Plocliff a caminar. Constantin Roset,
plug, cArau0e, loc Indestul,

www.dacoromanica.ro
ram...m..1
No. fianit unui &ma pes- CO
dine- sfert not te tot a bi-
nilor de 3 luni rului anulni
I' I L CIU fare,
bir
De ceitlyi cine ser
scutesc.
Lii4XLerli. Lei B. OCOLUL CB AS N11 Liucli

28 107 428 Leo§tii raz4e§tr, plug, loc putin . . . 2 De eitrii banal StaYru
37 201 80 Ivinitaqtif ritzA§e§tI, asemine.
129 481 1936 Creta§til a Episcopiel HOT, v:I, pomAt,
loc putin. . . . . . . . . . 3. De eitrit Epiacopie
96 330 1320 TArzii a spat. Aleco Ureceanu, luau
pAmentulul vii, loc destul.
10 36 144 Palma rAzaqasca, cu plug 2 De extra spat. Alcoa Ore-
seam'
65 283 1132 Cornil razd§e§ti, viT, liveclf, loc putur 2 De &Itra spat. diem' Ore-
98 354 1416 Albe§til razA§e§ti, asemine . . 10 De ceen. spat. Matel Nevi
27 154 616 Idticilu, a stolnic. Costache Iamancli,
plug, loc indestul 3 De erttrit insult
75 224 896 Reeiecii a spat. Mateig Negel, asemine 14 De extra insusi
7 12 48 Arma§linil rAzA§e§ti, asemine. . . .
2 rre aura medoln. Vasile
Bache
16 65 260 Dolhenil rAzi4e§ti, plug, loc putin.
11 24 96 TAblilAe§tii rAz4qti asemine. . . . 4 De atilt; eamin. Costantin
itoset.
3 12 48 Valea lul Basle rAzapscA, luau pfi-
mentului, loc pupa
25 71 284 Oltenegtil rAzAqe§t1, asemine 6 Ina : 4 spat.5arban Neget,
S spat. lordavbi Catargiu.
www.dacoromanica.ro
Stroestii raziciestY, asemine. 4 Iusa : 2 Trott post. Grigorie
4 8 32 Codreaun 1 spat. 1.;,arban
Negel, 1 Episeop le
7 24 96 Tittaranii rAzAsestY, asemine.
7 18 72 Cordenil rAzasest1, asemine.
4 12 48 Giurgestii rlizAsectr, all ion indestul.
20 71 284 CrAsn AsAnil razisestl, loc putin.
10 24 90 Budestil a paharn. Neculi, asemiue,
11 24 96 Curtenil rifizase§t1, asemine.
32 107 428 BrAdiceqtiI a Episcopiel, cArAusie.
10 30 120 Ungurenil ot Budetil de gios.
1 2 8 Moscul jidov. ot Curteni.
1 7 28 Leiba ot tArzil.
1 10 40 Solomon ot tam. - ct
1 5 20 Nusin ot Badestl
1 4 16 Sapsa ot Conf.
1 5 20 Anton ot Oltenesti
1 5 20 Moscul ot BunestI
2 5 20 Herscu, i Leiba ot BradicestI.
1 5 20 Leiba ot Rosieci
1 4 16 Cerbu ot Dolheqti. Camin. Constantin ROM. t.
2 4 10 Averf til razantI, loc putin.. . . 5
937 3511 14041 59

www.dacoromanica.ro
No. Banii unni Soma pee- Cei
bme- start non to tot a bi- FA L CIU tam Da cOrcl eine scr
nilor de 3 'um rului anului bit' scuterc.
Liu(' Lel B Lei B. OCOLUL M1ILOCUI,U1 Liw,li

3 12 48 CAlligatif bulgari ritiz§,sestI, plug, loc


indestul.
65 289 1156 Iviinestii a Episcopiei Husif, asemine.
47 210 840 *iscanil rbfisestf, plug, loe putin. . . I De elitrii spat. Barbee Ne-
gel
61 142 568 Ba'rbosii a camin. NeculaY Cuza, plug,
lee indestul.
80 197 788 Malaestii a spata. .5,arban Negel, ase-
mine.
93 282 112& Viscanii riza§estl, asemine . . . 5 Ina: 2 spat, .arban Neg 1
II spat. Matei Negel.
i5 36 144 chiopenii rbasesti, plug, loe putin 2zDe okra spat lordaeln Ca-
75 272 1088 Hocenil rlizasestf, vii, liveqi, loc in- `al'g'a
destul. . . . . . . . . 3 De Clara stole. DumItraelr
32. 142 568 Beldiman.
Hordujenil razasestl, vii, hvo,11, loe putin
62 236 944 Casla razasasc6,, loc Mesta
8 18 72 GusAtaii, a biineseI Mariel Sturza, lu-
cru paraentuluf.
11 36 144 Ciipotestir, i Davidestil azasesti, ase-
mine.
u 1 ci 19 anyirn7rion .1.1..,
%A& UUJA.Vfhw rsigfiurienli nQamna

www.dacoromanica.ro
11 94 376 neon if raztila§17, asemine. . . , , 9 In :
6 spa. §arban Regel
3 camin. Noculai (2,uza
C

6 18 72 Talaba a easel sulg. Alexandru Lucr,


asemine.
14 36 144
loc ludestul. . . . ..... .
Carligatil MoldovenI a EpiscopieT, plug,
10 Teel : 7 Episoopie, I spat.
§arben Nagel, I spat.
:caul, I poet. Ionils Vi-
col.

1 12 48 Avram jidovul ot 111alite.71T.


1 7 28 Iosup ot Burdujenl.
1 8 32 Isac ot Urlatt IND
14.
L195 2065 8260 30 -4
Ocolul Ro§iecii
28 166 664 GAgeqtil a d-sale spat. Ierdache Catar-
giu, plug, cArliusie, be ladestul . . 3 De ceittai insu7i
40 189 756 BAsastil razA§a§t1, asemine.
62 236 944 Li017 ot tam cu 20 bresla§1, a spat.
Catargiu, asemine.
57 177 703 TAmasini1 rAzA§asti, vii, Rauch §i loc pus.
52 260 1040 Popenix razaqeqti, plug, loc 1ndestul.
27 83 332 Fide§til, a medeln. Constantin Lam-
brine, lucru pamentulul, loc putin. 41 De oltrit inauai

www.dacoromanica.ro
No. Bauil unlit Suma pes- Cot
ome- sfert Ilea to tot a bi- F A L C I 11 far a, Di, etitrei due Si
uilor de 3 luni rului anultit =.. bir scutese.
---- ...,
Lim-ft LetTB. Lei B. OCOLUL ROIEC11 Liudi
36 142 568 ySulete raz4asdi, asemine 7 Insii: 5 easa banulul I am-
brill°, 2 spat. Grtgorie
Costaehl.
19 71 284 Valenii rAzAqa§tT, plug, loc 1ndestul.
31 106 424 Stoi0t§tii, a postelnicel. Matein Cos-
tache, asemine . . . . . . 2 De erttrit insulti
29 106 421 Alicle§tii a stolniceseT Teodosiiciti, vii,
livecli, Joe putin. . . 6 De eatri insult
13 41 164 Bursucii a schitulul Bursucii, asemine. Go
55 212 848 Snratanii rAz4e§ti, asemine.
50 168 672 Barlaleltil a vorn. Vasile Costache, a-
semine.
5 18 72 Taful, a stolnicesel TeodosiTc5.T. ase-
mine. 8 Disk%
3 spat. Iordaehi Calargau
2 stein. Vasilo Potlog
2 post. Matei Coutaelli
I stoluteiasa Teodosilca.
73
52 225 900 Spinenir raztiqe§ti, asemine.
35 129 516 Latalta a d-sale spat. Mihalache Cos- Inert' : 3 de eita insusi,
tar-41a asemine A
spat. ar an pegei.
1

www.dacoromanica.ro
40 118 472 Ghermanestii a stoln. Vasile Pot log,
asemine.
16 83 332 Jlgalia a sulg. Iordachi Gafencu, ase-
mine. 7 Ina:
4 spat. Grigoral Costaehe
45 212 848 Epurenil a d- sale spat. Grigora§ Cos- 3 sulg. Garencu.
tachi, plug, loc indestul. 7

135 282 1128 Liugil of tarn cu 29 bresla§I a d-sale


spat. asemine.
30 177 708 Tupilatil a d-sale spat. arban Negel,
asemine.
19 36 144 Liujil of Banes, cu 12 bresla§1 a fiilor 1

banului Lambrino, loc putin. t\D


De eiltril stointeiasa Teo- FP.
31 154 616 Viltote§ta rdza§esti, plug, loc Indeslul 3 dositra Costachi CD
10 36 144 Braitanii.
95 425 1700 Turcanii ce as font neferl. I

1012 3852 15408 44


Ocolul Prufului
68 225 900 Musata a d-sale vister. Iordaahe Bales,
plug, cirliusie, loc indestul . . . . 2 De eittrg Inset'
57 260 1040 Berezanii, tij a ti -sale vist. Bal;, ase-
mine.
39 154 616 Troenas, tij a d-sale vist. Ea's, ase-
I mine.

www.dacoromanica.ro
No. Banii unui Suma pas- I Cei
dine- 9fert non
nilor de 3 111121
te tot a bi-
rului anului
FALCIU far&
bit
De cetera tine set
scutesc.
EiRT LerTB. Ler B. OCOLUL PRUTULU.I Lind

6 24 96 SpArcoceniI a medeln. Dumitrachi Iaco-


din, lucru pamentule, loc destul 41 Insi: 2 vist. Rule, 1 spat.
Catargiu 1 Ha Veninuaei.
51 177 708 BogdAneqtii a d-sale spAtariasa Eliana
Sturza, asemine.
160 767 3068 Simines.tii a d-sale vorn. Rah t, asemine.
60 201 804 Falciiu a d- sale spatar. urban Negel, 1

loc au putin. h.,


C.V1
43 166 664 Ranzi§tii a mAntistirei Id Aron Voda,
asemine 2 insa: I spat Sarban, 1 spat
Grigore Cestaebi Ic
134 566 2264 CArza naza§ascb, vii, si lived".
85 354 1416 Raid a caminar. Iordachi Micleseu, loc
putin 31 De okra insuli.
23 83 332 Bozie a d-sale spat. Eumitracht Bog-
dan, plug, loc Indestul. 2 DeCatargiu
atria spat. Inrdarhi
73 307 1228 Cretana rlizapsca, asemine.
35 124 496 Murgenir Moldoveni i Bulgari, a d-sale
spat. Stefan Sturza, asemine.
1 5 20 'sac jidovul of Troene§tiI.

www.dacoromanica.ro
1 10 40 Marcu ot Simineqti.
4 20 80 Jidovul ot Fa
840 3443 13772 13
Adunarea sumelor
1447 Ocolul Podolenl. 23
937 3511 14044 Ocolul Cram. 59
595 2065 8260 Ocolul Mijloculul 30
1012 3852 15408 Ocolul RoOecil . . 44
840 3443 13772 Ocolul Prutulul 13
4831 51484 169
245 647 30 2589 Mazilr.
143 370 60 1482 Ruptap. can

70 81815 1636 30 Rupte de visterie, care plAtesc de 2


orl pe an.
97 732 60 1465 Sirbir asemine.
421 JidoviT ot Targul HOT, care plAtesc
3781 pe toata luna.
Jimmie ce nu plalese bir.
Liu fir
125 Slujitorl isprAvniceW.
1 Portarel.
www.dacoromanica.ro
L
No. liana fluid Soma pee- Cei
lime- sfert no to tot a bi-
nilor de 3 WO rului anului
FALCIU far&
bir
.De eiitra clue sa
seutese.
Liwp Ler B Ler B. OCOLUL Pl?(ITULUI Limp
6 Aproc11.
1 Copil din easa.
25 Postelnicei i al it cu dill de
ertare.
121 Preoti
104 DieaconT.
383
GlIECENII ro

Satele
93 339 1356 Vadul lui Isac, rtakase, lucru pamen-
tului ,i vii.
81

76
215

339
860

1356
chi Ball, plug, qi vite
Manta rAzilqasca, asemine.
...
Pelinel Moldoveni a d-sale vist. Iorda-
1 De crarrt ineuti

94 350 1400, Frumoasa, a clirosului din Bucovina,


1
I www.dacoromanica.ro
asemine.
5 141 56 8Jutelnieit Sameliel, asemine.
54 249 996 Zirne§tii a mankstirel BArnova, asemine.
69 260 1040 Larga a comis. Constantin Sturza, ase-
mine.
i6 34 136 Vlide§til tij a comis. Sturza, asemine.
61 268 1072 G-otectil a d-sale paharn. Petrachi Ca-
zimir, asemine.
8 23 92 Slobozia Gote§til tij a pahar. Cazimir,
asemine.
16 45 ISO Tiganca a el -sale spatar. Grigora§ Cos_
tache, asemine. 1
,,....
38 150 600 PelineiI-Bulgari ce aii fost neferl.
170
U
tz.
68 680 GreceniT, asemine.
33 150 600 Baurcel, asemine.
i
I 6 24 LeTba jidovul ot Larga.
1 6 24 Grigora§ Huzun ot Gotesti.
1 5 20 Mateirt Cojocariu of Manta.
718 2623 10492. 1
7 16 60 66 Ruptasi
3 40 60 81 itupte de visterie care platesc de 2 or
pe an.
29 194160 390 SirbT tij.
7571 287419 11029
I
www.dacoromanica.ro
No. Banii unni Suma pes- Cei
inne- sfert noti to tot a bi-
nilo de 3 lunl rnlui anului
G1tECENII far&
bir
De ecitril cute sd
seutese
Lilt( 71'
. .
Lei' B .LeY VA Liucli
Bresle ee nil plittese bir.
.,74. Slujitorl isprttvnicela.
Limp

10 Preop.
2 DieacoM I

92 C.,
Czt
pF
C 0 B It -ti i

198 679 2716 Tigheciul a d-sale logof. Costachi Ghica.


39 69 276 CadAntica tij a d-sale logof. Ghica.
68 265 1060 Copcuiul tij a d-sale logof. Ghica . . 1 De cilia insusi
119 437 1748 Lnova tij a t1 -sale logof. Ghica. . . . 5 tij
37 150 000 HAnAsanii not a mAnastirel sf. Says.
17 75 300 Vetripae tij a manlistirer sf. Sava. .. 2 De etttat minIstire
48 190 700 Tocenil a c1 -sale vorn. Teodor Balci. .. 2 De Oita Smell
46 184 736 Larga ce an fast slujitorl isprAvnice§t,.
58 212 068 lIarag01 a (l -sale logof. Costachi Ghica.
www.dacoromanica.ro
58 127 508 flanae'dnii veal razA§eqtY,
45 200 800 Caniea . .
32 92 368 Macreatii . . . ce at fost neferl.
32 115 460 Capaclde . .
1 3 12 Ion Mocanu ot baba Liana.
1 9 36 Avrain jidovul ot Leova.
1 9 36 Tani jidovul ot Tighecht.
1 5J 20 Iosil jidovul ot.
1 5 20 Iti c jidovul ot Copcuid.
1 4 16 loma jidovul ot Tighecid.
1 3 12 Iosif croitoru ot tam.
1 5 20 Aron ot Hands/114i noi. t
C.JI
1 4 16 Soimul ot Teceni. C.71

1 3 12 Haimul ot Leca.
1 3 12 Marcul ot Macresti.
1 4 16 Moira ot Haragt
1 4 16 Pascal ot HandseniI vechi.
810 2886 11544 Sa chivirnisAsc cu plug §i chirii. 10
20 64 60 258 MazilY.
2 16 32 Sirbi care plAtesc de dcue on pe an.
b32 2966 60 11834

www.dacoromanica.ro
No. Banii unui Suma pes- Cei
drne- sfert non te tot a bi- CODRU fara De catra cine se
nilor de 3 lunt rulni anulut bir scutesc.
Liu -L7K (B. ---1TetIB. Littdi
Bresle ee nn platese bir.
Littti)
59 Slujitoti ispravnice§t1.
11 Preoll.
6 Dieacoul.
76

HOTARNICENIi.
S a t els.
476 1292 5168 Saramarza.
117 259 1036 Mingiriul.
155 522 2088 Gangura.
205 584 2336 CaiDariul.
63 201 804 Ciadarul.
62 126 504 Oracul.
195 539 2156 Giarnana.
71 149 576 Coficalae.
105 145 580 Gradis,te.
www.dacoromanica.ro
84 223 892 Bujorul.
i95 260 1040 Mole§tii.
98 108 432 Sahiiidacal.
128 123 492 Saratica.
83 96 384 Curuluiti.
11 19 70 Ru§il ot tam.
1 5 20 Malta.
1 3 12 Constantin Raspopa ot Cainar.
183 396 1581 Caracuiul.
1 4 16 Lena ot Moleqtil.
1 2 81 I* ot Ocra. I
1 4 161 Solomon ot CaracuiA. t.,
c.71
1 3 12 Tanen ot SAratica. ..--1
1 3 121 Mo§cul ot tam.
1 3 12' Avram ot Grage§t1. 1

1 2 8 Letba liahamul ot Gulbiina.


1 2 8 Her§cul ot tam.
1 3 12 Luca ot Sithaidac.
1 4 16 Avram ot Gangura.
p-, 1 4 16 Avram ot Giamlina.
-1 1 4 16 Meer ot Cainar.
1 2 8 Aron ot Co§calie.
2206 3085 20340 AcArora alijveri* este vite, lucru pa-
inentului §i chiril.
www.dacoromanica.ro
No. Banit until Suma pes- Cet
dme sfert non to tot a bi- BOTARNICENII far& De catra tine scY
nilor de 3 luni rulul anulut bir scutesc.
Liucli LeY B. Lel B. SA TELE Liuc,n

2 6 1 24 MaziliI.
2 7 60 30 Ilupta§i.
2250 5098 6011 20394
14 129 I 258 Ilupte de visterie.
2264 5227 60' 20652
Bresle ce nu plintesc bir. 1

to
LiudY. en
...-,!...... 00
135 Slujitorl ispravnice§ti.
24 Preeti. 1

3 Dieaconl.
162
0 R II E 11J.
Ocolul Copilnicului.

86 595 2380 Ciuciulenii rilz4e,7ti, stupi, cherestea,


loc putin.
76 5nn ')non ilrlf cm admit' r4 7S coQf Y
I
a anminri
www.dacoromanica.ro
199 1330' 5320; Lipusna a sf. Than; plug, 0, stupY, loc
indestul.
118 615 24101 A§cancl a d-sale logofitesei Razoae,
asemine.
65 512 2018 P4canif rAzAsestr, plug, qi loc path!.
73, 270 1080 Carpinenif a d-sale spat Matel Cos-
taehe, asemine.
451 250 1000 CrAste§til a caminar. Mthal Razu, ei-a
lul NastasA Panu, asemine.
391 200 800 GalbAna rAzkascA, plug, cherestea, loc
putin. 1

501 166 664 SacAreniT rAzii§e0T, asemine. IN.3


LA
71 525 2100 Loh AnPstiI razArsti, plug, cherestea, Ita
lo,1 Indestul.
221 51 204 Boltunu a stolu. Ioan Che§co, plug, loc
Indestul
36

81
106

483
424

1932
. . . . ......
forceniT razAae§tI, plug; cherestea, loc
putin
Boghicenii a m.deln. Todira§cu Mica
2 De Oita Iftimi Deselect ot
visternic.

rescu, plug, cArausie, loc deatul,


33 160 640 Liudil ot tam a wedeln. MacArescu, a-
semine.
10 32 128 Bres101stoln. Ioan Cher°, ot Bultunu.

www.dacoromanica.ro
No. Banit unul Suma pea- Cel
ime- stert nod to tot a bi- 0 It II E I 1.1 fall De claret eine sa
nilor de 3 lunt rului anului bir -
seutesc.
Lii-4 ri L71 B. Lei B. OCOLUL COG.ILN1CULU1 Lituri

189 710 28401 Hancesta a d-sale batman. Alexandra


Mavrocordat, plug, stupi, 0, loc putin. 61 De olitrli instill
46 224 896 Perenil rlizasesti, Plug, cherestea, loc
1
Indeatul.
9 51 204 Jidovil de prin sate.
1256 6785 27140 8
Ocolul &fail c-D

6 325 1300 Coste§tii rAzAsest1, plug, loc indestul.


33 192 768 Bardarul razasesc, chirif, vii, loc puOn.
24

34
96

112
384

448,
reste si loc putin ..... .
Malcociul, a mAnlistirei CApriana, che-
. .
Mimoranii a d-sale spatar. Dimitrache
1 Do eitrii pitariul Casten

Bogdan, be a if indestul 1 De atilt inguig


18 64 256 Capriiana a mknastirei CApriiana, loc
putin 2 De eritrii minIstire
50 245 980 Ulmul rAzb.sesc, asenune.
74 495 1980,
f:.
VAsienil rb.zA§e§ti, vii, cherestea, be
0.1De eatri
.
0 1_
spatarlta Masola-

www.dacoromanica.ro
49 262! 1048 Rusagtil rbart§e0I, asemine.
51 220 880 Milevtil raza§a§ti, loc putin.
39 190 760 Scorenii a manistirel Capriiana, che-
restea, Ioc putin,
23 130 520 Pojoritna razilviti, cArAu0e, loc putin.
79 294 1 71; Siingera a banului Constantin Cants, cit-
raulie, loc indestul.
29 88 352 Negre§tii razit§e§tr, loc putin.
61 212 848 Budaiul razii§esc, Ion indestul.
60 240 960 Gil. lite razrqe§t1, asemine.
99 360 1440 Hor4til razitae§tf, asemiue.
23 128 512 Vasionii banului Miclescu, loc putin 1 Do attn. insuli lND
C-4
6 19 76 Bras Iseii pitar. Ilie Botezatu, of Mo- P-
le§ti.
I
701 390 1560 DAncenir a stoln. Loan Virnav, loc in-
destul.
88 576 2304 Ialovenii rAzi§e4ti, asemine.
26 186 741 Suricenii rAz4e§ti, loc putin 6 De oKtri pitarul. Casino
1 5 20 Constantin Branzilit.
37 77 308 Puhoiul rilzit§e§c, loc indestul.
5 38 152 Jidovir de prin sate.
1039 4944 19776 13

www.dacoromanica.ro
No. Banil unlit Suma pea- Cal
ome- sfert nod to tot a bi-
nilor de 3 luni rului anului
ORIIEIII fare
bir
De catra tine so
r ecutesc.
tiwil Lei-1 B Ler B. -Liucti

Ocolul lidcowitului.

84 525 2100 tr/1§Linil a sfintel Vinery, plug, cheres-


tea, loc putin.
108 691 2764 Nisporenil rAz4egtl, be putin.
25 154 616 Dolna a d-sale vorn. Valet, asemine.
99 685 2740 Lozova a manastireI Capriiana, cherez-
tea qi be indestul,
70 430 1720 Vornic( nil tij a man. Capriiana, asem.
33 115 460 Curlucenil a stole. Manolachi Varney,
asemine.
92 518 2072, Tru§anil a Bard. Vasil° OnofreY, cheres-
I
tea, loc putin.
29 77 308 Mance0i1 a Mitropoliel, be Indestul.
101 570 2280 Durlefitil razA'§e§t1, asemine.
58 335 1340 VoloseniI nizii§e§t1, cherestea, loc putin.
1 13 52 Vasile Ciolnac.
61 23 92J Argatil stole. Manolachi Varnay.
1

www.dacoromanica.ro
21 115' 4601 MiclAu§eniT a mAnitstirei Capriiana, che-
reste, loc putin.
6 38 152 Jidovil de prin sate.
733 4289 17156
Ocolul fata Bdcului
67 450 1800 Sadova a manistireI Capriiana, chereste,
loc destul.
37 250 1000 rtirjoltenit tij a manastireT Capriean9.
cherestea, stupT, loc putin.
65 430 1720 Ciortiqtil tij a manAstirei CaprieniT, a-
semine. 11
cr)
13 65 260 Buda tij a mantist. CaprieniT, chereste co
loc putin.
58 240 960 Bahmutie a medelnic. Iacovache Carp, 1

asemine.
11 57 228 LiucliT medelnic. Cal p, cu bresla§il of
Greble§tI.
59 442 176$ SipoteniT a d-sale spat. Manolachi Do- 8
nicT, asemine. . . . e De c §trA Insur
136 704 2816 Vklcine§til a manAstireT Fastacii, ase-
mine
16 85 340 Ne§canil ritzil§e§1.1, asemine.
102 634 2536 Bitraiacul Maybe, asemine.
www.dacoromanica.ro
.......
No. Banii unui Fuma pas- Cei
Ome- Effort noit to tot a bi- 0 it It E I ti farm De edtrii cane ad
nilor de 3 luni rului anului _ bir
Liwy Lei I B. lei I 1J . OCOLUL FATA BACULU I LiurlX
.leutesc

65 3-4 15361 Vlirzkqtif rAz4eF,tY, asemine.


42 147 5881 Pau leatif a paharn. Toma Carp, ase-
mine.
38 227 908 WWII razamtY, asemine.
60 352 1908 Roranif rAz4e§t1, stupi, loc putin.
59 346 1384 Highidi§ul raz4esc, plug, loc putin.
88 490 1960 Visternicenil a stoln. Ravanu, plug, of, en
cn
loc Indestul.
78 320 1280 TittAra§til a d-sale spat. Manolachi Do-
nicI, chereste, loc destul.
62 410 16401 Horot*te a man'astirei Caprienif, stupi,
chereste, loc indestul.
10 26 104 Tuzara a stolnic. Mateiti RAlcanu, loc
putin.
7 25 100 Argatil citpit. Ianache Ismanh.
33 115 469 Ilarjauca a mknAstirel Harjaucal che-
reste, of loc putin.
30 G9 276 Linclif Ban. Dimitraehi RRseanu en 9
breshisl.
www.dacoromanica.ro
16 50 200 Petrecanil a vameulul Gheorghie Ti-
gara.
1 7 28 Stefan Goa of Sadova.
20 128 512 Jidovil de prin sate.
1173 6453 2 5 3172. 8
Ocolul lchelului
50 292 110 StetcaniT a §atr. Reiman, stupl, cheres-
tea §i loc putiu.
33 237 918 Micle§tiY a d-sale spat. Manblachi Do-
nizi, chereste §i be putin. 1

37 180 720 Camince a medelniceresel Catrinil Do- LND


az
nicioae, asemine. C.Jt

21 77 308 Teli,Au rAzAsIsc, asemine.


45 232 928 CobAlca razalascA, asemine.
26 961 384 Grebelestil a medeln. IacovacheCarp,
plug vi loc putin.
43 270 1080 Rion razApscA, stupl, cherestea, loc
putin.
30 151 616 Voinova a portarulul Marcu, asemine.
4S 282 1128 Zubrqtil rAziivsti, asemine.
50 275 1100 RAdenii §i BorzAOT a pahar. Ion Carp,
asemine.
16, 52 208 Liui,lii paharn Carp eu 13 bresla§T,
www.dacoromanica.ro
No. Banii unui Suma pea- Cei
i ne- afert non to tot a bi- 0 V fait De clitiyi cute se
nilor de 3 luni rulni anului bir scutesc.
Liudi Ler B. LeifB. OCOLUL 1CHELULC1 Liudi
27 1651 6601 MitautiI tij a paharn. Carp, chereste,
loc putin.
20 93 372 Papanil a Otraresei Ilin a Carp, lo;
putin.
71 400 1600 I§novatul a stoln. Mate! Donicl, stop,
chereste, loc Indestul.
16 47 188 Liudi! stolo. Donic! cu 9 bresla§i, a-
semine.
34 135 540 Stanca a d-sale spat. Constantin Do-
nici, chereste Fii loc putin . . . . A De ciltril esea spat. Cooties-
s' tin Dani el
8 38 152 Poc§h§til rrtzli§e§tI loc pup].
13 45 180 Tigane§til a sulg. Lupu fiul baronesii,
chereste §i loc putin. 4 Do cats Nader
24 160 6401 Belieqta, a d-sale spat. Manolache Do-
i !lid, loc putin.
39 125 500 Liuclil spat. Donis! . u 20 bresla§1, a-
semine.
45 115 460 Lohaneqtil a caminar. Panaite Cazimir,
agAminp_
www.dacoromanica.ro
I
20 128 512 Onekitil razaeNtY, stupi si loc putin,
11 20 80 Zamciotil a d-sale spat. lordache Cru-
penschi, loc putin.
5 13 52 LinqiI of Scurte§ti a luT Constantin
Banti§, asemine.
12 16 64 Argatif satrAresel Elinca Carp, asemine.
10 64 256 Jidovil do prin sate.
751 371 tI 14b44 to
Oco lul Rdutului de Jos
49 385 1340 Sili§tea banului Grigoraq 'Havana, the- I

reste, loc Indestul. C)


30 95 380 Ja litbocul a lui Ion Rusu balciaq, loc -1
putin.
52 145 580 Furcenil lul Ilie Carp, asemine. I

81 500 2000 Mapitutil rAztiqequ, tutiun, loc Indestul.


51 200 800 Trebujiinii a mitniistirel Golia, loe in-
desiul.
1 131 52 Unache Guilt.
30 140 560 Javrenil razttimtl, tiutun, tli loc Indes-
tul.
51 256 1024 nen le§til rAziip§ti, tutiun qi loc putin.
91 486 1944 lzbe§te a d-sale logof. Constantin Bal§,
1 ctirau0e, loc Indestul.
www.dacoromanica.ro
No. Snma pes-
Bani1 unui CO
Gore- sfert non
to tot a bi-
nilor de 3 lunf rului anului
OltHEIIJ fara
Lir
De eiftti eine as
scutesc.
hituri LerJfl L T OCOLUL RAUTVL DE JOS Limp
58 230 920 Ivance a luT Aleco Carp, loc indestul.
77 465 1860 Pitharnicenii a d-sale logof. Constantin
Bal§, cArAu§ie, loc indestul.
54 295 1180 Hartopul raziOse, loc Indestul.
29 115 460 Bane§til a stoln. Mateiti DonicT, km
putin . . . 4 De eitri insuli
23 120 480 Balo§g§tii rtiza§e§t1, asemine.
117 285 1140 MoldoveniT ot Orheiili a easel comis.
Iancu Ghica, asemine . . . . . . 18 De extra ease
70 186 741 Ru§il ot tam tij, asemine . . . . . 2 De eatri moneetirea Neaml
14 45 180 Armenil ot tam cu negustorie.
18 51 204 Streinil ot tam croitorT.
65 141 576 Vatic rikzase§11, chereste, loc Indestul.
32 210 810 Piatra a d-sale spat. Ramadan, asemine.
49 141 561 Slobozia Doamnei a easel comis. Iancu
Ghica, var, loc putin.
1 10 40 'Mader SItininft ot Orheiti.
47 108 432 Liu (IA d-sale banulul Grigora§ RI§cann
en 17 hreslaS1. of Silew,to
www.dacoromanica.ro
a 25 100 Argatil lull Ills Carp.
5 13 52 Ot PaharniceniI a d-sale legot Con-
stantin Ba1§.
5 19- 76 Liudii ot Cuhurluc, rAza*asc, loc destul.
1 10 40 Constantin Bobeica ot Ma§cAutil
45 96 364 Ohrince cu liudil ot DrAnceni a stein.
or
lonita Codriann, loc indestul.
oa 83 332 Riisca a banulul Grigora., RA§can, che-
reste, loc putin.
1 13 52 Ion BAlutul.
8 22 88 Scutelnicil i breslaoil, pitar. Costache 1

Leca. ND
7 45 180 Jidovil de prin sate. C-3
eD
1205 4951 19804 24
1
Oco lul Cufil

37 260 1040 Isacova razaqascA, cherestea, loc lodes-


tul.
4.1 151 616 Discova a d-sale ban. lordachi Milu, loc
Indestul.
41 195 780 PutinteT, rAzitmti, chereste, be lades-
tul.
29 83 332 Holboca rAziisascii, asemine.
51 230 920 Stigma razii§ektI, alemine.
www.dacoromanica.ro
No. Banit until Sums, pes-
6me- sfert noa to tot a bi-
nilor de 3 WO rului anului
ounExt Cel
farA
bir
De cdtrd clue sd
scutesc.
LiudY Le) B. LeY B.J OCOLVL CUM Liu]
33 1471 5881 Meleaani1 razi4qt1, asemine.
90 330 1320 Tibirica a sard. Dimitrache Jora, ase-
mine.
24 115 460 Hotenestii ritz§§eqtl, asemine.
50 2501 1000 Onescanii razdlestY, asemine
23 1021 408 Cornova rAzAsascA, asemine.
1 6 24 Neculai sin Ghrorghe Ch'riiae.
34 141 5r4 Napideni1 razAl 311, asemine. 1
CZ,
22 90 360 HAdeniT i Dereneti, razi§e§ti, cu rotArie,. D-sate logofiteasa Catrina
6 Stnria
70 192 768 Moroziinii rizii§eltl, cher estea, bon in-
destul.
56 145 580 Slobozia-Hotene§tii, a st_hitulul Htrbo.
v1111, eherestea, loc indestul. . 5 Iasi : S schitul. S *nice-
42 128 512 Ghetilova rAz4asci, asemine. rlul Iordachi Haiti.
1 13 52 Gheorghie Budul of Di§cova.
37 131 521 Bravice 'laps* chereste, Ii loo pa-
tin.
10 64 256 Jidovil de prin sate.
702 2776 11104 11
www.dacoromanica.ro
Ocolul Rciutului de s us.

78 205 8201 Brianova razi4asca, Joe as Indestul.


78 460 1840 Bravicenii, razhee01, asemine.
45 270 1080 GhermInestii rAzareti, asemine.
16 70 2801 Coropeenif a d- sale logof. Costachi Ghi-
] ca, asemine.
16 70 280 °Nova rAzaeascl, asemine.
25 136 544 CiocAltenii rAztise0f, asemine.
88 384 1536 Seretenif a d-sale vorn. Costache Stur-
za, asemine.
32 125 500 VerejAnii rAzA§esti, asemine. NI
25 122 488 IndarApnicii, a manastiref GAT, ase- -.1
1-4
mine.
90 20". 820 Chitcanii a d-sale vist. Grigoriq Stur- i

za, loc putin 4 De oritri hump.


23 110 440 Ni gurenif tij, Joe indestul.
45 162 618 Cazanevtif a easel ban. Costache Star-
za, asemine.
41 141 564 Vadul Lodi a medel. Sandi, la, he Teo-
1
dosiu, asemine.
1, 9 36 Mdteiu ot Bravic nil
1, 6 24 Toader Baciul ot CiocAltenif .
11 5' 232 B jAnaril ot SAritenr.

www.dacoromanica.ro
No. Banit unui I Suma pes. Cei
ime- sfert not to tot a bi- 0 It II E I It tarn De altra cine sn
nilor de 3 kw mint anului bir seutesc.
Lieu/ LoYB.1 LeX B. OCOLUL RAUTUL DE JOS Litull
9 36f 1441 ZAhaicanif a d-sale vist. Sandulache
Sturza, asemine.
3 19 76 Jidovil de prin sate.
i77 2588 10352 4
°caul Ardetenilor.
2 80 320 Bogz4til a easel logof. Mihaill Sturza,
loc 1ndestul. -a
51 185 740 VAsienil a d -sale spat. Sa)ban Cana-
nAu, asemine.
22 77 308 CrAsn4enii a easel logof. Mihaid Stur-
za, asemine.
53 205 820 BudAiul rAzi4ese, asemine.
43 335 1310 HarisAnii, asemine.
35 240 960 Hirova razaqascit, asemine.
15 54 216 Beganil razasesti, loc putin.
29 192 768 Mandre§tii razaqe§tY, loc indestul.
33 154 616 Ciulucanil a easel carainara§ului Mihai
I
Razu, asemine.
www.dacoromanica.ro
391 134 I 536 Critiliceaii a b lurthichi Slily, aie-
mirp.
23j 96 334 Cucioae raeisaica, asemine.
41 170 680 Milialom. a caminar. Ra Inca iu Roset,
asemine.
59 270 I 10S0 Ine§t:1 rAzilp§11, loe Indestul.
58 218 872 Telenetii a luminatei Dorrinita Ralu,
1 le de mijlo . 5 CApitan C.nstantin 20,1 tu
7'I 221 I 881 Tirgove0 of Telin§ti, tij a lam natei
Domni0, loc puffin.
18 42 i68 Nap lunainate1 Durunitk
10 32 128 Z;Arde§tii riziv!§t1, be I idestu).
1 16 64, Simioa §i Alexi of Cucioae.
50 282 11281 Loulinii a mithastirei Dancu, asemine.
7 45 180 Jidovil de prin sate.
69u1 3048 1 12192
Ocolul Ccimpului.

8lil 493 I 1930 SAmA§..anil a lui Neculal G-receanu, lo,;


de mijloc.
-7 52 230 920 IgnAtiniI razA§e§t1, asemine.
22 122 438 111A,5niI razAleVI, asemine. 6 s, Inc .1 V1.11, it a an
29 215 SOO ChkAelait,a razAg is A, loc putin.
17 74 296 Bravicen1I raz I.;e§tT, [col !title Ad.

www.dacoromanica.ro
No.
Onie-
Banii unlit Suma pea-
start no to tot a bi-
nilor de 3 hint rulnl anulnl
onnm Cat
fArrt
bir
De dita ine
seutesc.
to
Li Or Les/ B.1 Le) 13 OCOLUL 31AETENILOR Literri

37 179 716 Sirota rAzii§ascA, asemine.


33 166 G64 Curlenii raztt§e§ti, loc putin.
1;6 307 1228 Chipircenil raza§e§tT, loc de mijloc.
26 122 488 Beestil razii§e§ti, asemine.
11 50 200 Slobozia- Hodorogil razAttsca, loc des-
tul.
74 560 2240 Suslenil razI4e$t1, asemine,
79 450 1800 Srtreanil a d-sale spat. Manolachi Do
nici, loc de mijloc.
5 22 88 Ciohor'anii rrizApeti, loc indestul.
1 6 24 Dumitra§cu Besie.
53 2S0 1120 Berezlogil rAzale§ti, asemine.
3.? 166 664 PohribeidI a d-sale vist. Grigora Stur-
za, asemine.
44

32
280

192
1120

768
DonicT, loc de mijloc . .....
Vorote§tile a d-sale spatar. Manolache
Cunizauca ritza§asca, loc indestul.
4 De catra inausi

281 110 440 CogAinicenif a d-sale logofitesil Blizoae,


asemine,
www.dacoromanica.ro
27

37
166

180
664

720
za, loc de mijloc ......
B14t'uca a d-sale vorn. Costachi Slur-
Ghindulenii tij a d-sale vorn. loc fades-
ID e a tra
Donici.
spat,. llanoliche

tul.
43 192 768 PereniI tij a d-sale vorn. asemine.
20 128 512 TrifeqtiT a sf. Sava, loc putin.
43 301 1204 Horghine§tiT rAzamtI, Joe de mijloe.
36 186 744 Pece§ti1 a spat. Diboulu, asemine . . 4 [ma : 2. spat Saul, 2 schitil
Peci§te
31 192 768 CacArAziinii rAz4e§t1, loc indestul.
9 20 80 Cruceqta a vorn. de poarta Toader Var-
golicl, loc putin.
28 106 424 SeortaniI riz4e§tY, asemine.
5 13 52 Argatil §atr. Iordache Sirghie, saraci.
35 90 360 Mancenil razA,e§tY, loc putin.
9 31 124 Bres Iasi! d-sale post. Mihalache Mann,
ot Samascani1.
6 20 80 Linda ot Pipircenif breslap a SAme§iel
12 77 308 Jidovil de prin sate.
1077 5728 22912
Ocolul Nistrului de sus.
142 810 3240 Olescanil rlizAsetY, loc Indestul.
38 195 780 Lipovenil ot Sircovalde sus, a Oncutil,
asemine.
www.dacoromanica.ro
No. liana unlit Stuna pea - I Cet
dine- sfert not to tot a bi- , OICUEIII fora 1)e ciftrei cine sit
nilor de 3 hull mita anuluti Uir scntesc.
Liwit Lei B Lct 1?.1 OCOLCI, XISTRULUI DE St, s Lituft

53 1201 480 Sireova de jos a manastireT Birboig,


asemine.
3 70 280 ItuOi ot Sircova de sus, asemine.
102 166 664 Ruii ot Sircova do jos, asemine.
84 282 1128 Tarett a rAzii§ascd, asemine.
1 6 24 Andrei sin Vasile Patra§cu.
53 205 820 Lipicenit rAzilqe§ti, asemine.
88 205 820 Paprtutil a manastirei Cprienii, ase-
mine.
151 301 1204 Centiqautii a camin. Ancloni Zlota, ase-
mine.
87 3'5 1540 IaimAutii a piliarnicese1 Singranail Lti-
zoae, asemine.
24 651 260 Stohnae a d-sale logof. Costache Ghica,
cu plute, loc putin.
72 218( 872 S, barna a piiharnicesei Smaraodii IA-
zoae, asemine.
69 935 1740I Horodi§te rizasascii, loc 1ndestul.
7 22 881 rigniti7 ot Schitul Horodiste, asemine... 3' De entrii S. bat.

www.dacoromanica.ro
39, 200 800 Lopatna a pitar. Ilia Botezatu, asomine.
68 225 900 La lova a easel caminartlului Miha'd
Razu, asemine.
17 77 308 Hrabova a cl -sale hatm. Raducanu Ro-
set, asemine.
70 230 920 Vavautil a sulgerului Ionita Si lion, tu-
tun, loc putin.
75 325 1300 OesintiI a manastirel Go liiT, tutun, loc
indestul.
5 20 80 Vadul IuhurluculuI a lab loan Crupen-
schi, asemine.
108 486 1944 Molovata tij, asemine. iND
-.1
65 282 1128 Horelcani1 a maniist. sf. Sava, asemine.
75 275 1100 SoldAnetil a Ancutii, loc indestul.
52 237 948 Jora de sus raz6.§as, a, tutun, loc indes-
tul.
71 319 1256 Buciutra a Mitropolie5, plutiln, loc In-
destul,
4 26 104 Liudii of tam a clucer. Constantin of
Man polie, asemine.
64 371 1454 Ustie a mautsistirei Barnova, tutun, loc
ludestul.
58 278 1112 Pitrcanile a manhstireI Capriiana, loc
indestul,
www.dacoromanica.ro
No. Banir tinui Sums pes Cei
Jute- sfert non to tot a bi- 0 It II E I C fara De atrit cine sif
nilor de 8 luni brului anulut bir scittesc.
Lfittg La B. _La B. OCOLUL AISTRULH DR SUS Liucti

2 13 52 Gavril si loan Hobjillt.


1 10 40 Lionte Timus.
42 166 664 Ciorna a d-sale vorn. Alecu Ghica, be
put;n.
51 230 020 Stodolna a d-sale hatm. Raducanu Ro-
set, loc indestul.
32 150 600 Mani lutiI rlizasesti, loc de mijloc.
28 180 720 JidoviI de prin sate. 00
1936 7580 30320 3
Ocolul AfiStrului de jos.

71 400 1600 Vadenii a Bard. Vasile °nal-cit., etra


usie, loc putin.
44 243 972 Goianu a d-sale spat. Constantin Donici,
carausie, loc putin.
50 256 1024 Boscana a d-sale spat. Diboulu, chl-
usie, loc Indestul 2 De tiara insuli
44 147 5S8 Ma lu TohatinuluT a d-sale vorn. Teo-
il nr -RAN SIRATIllTIP

www.dacoromanica.ro
90' 3151 1260 Corjovul, a lug iordachi Bal§, cArau0e,
loc putin.
68 350 1400 Merenii rb.zrqe§ti, chitiT, loc Indestul.
117 565 2260 Bude§tii a d-sale vist. Gligora§ Stur-
za, asemine.
39 130 5201 Hru§ova a jienicer. Simion, loc indestul.
133 294 1176 Mihutanii. i Vadul lui Voda, a banului
Stefan Basota, i a paharn. Petrachi
Cazimir, asemine.
52 260 1040 Oni§canii rAzamti, asemine.
48 112 5681 Cobusca rhapscii, asemine.
36 CO 210 Telita a bregadirulul Ilia Catargiu, a- IND
-1
semine
45 96 3E4 Bilacau a d-sale vist. GrigoraF Sturza,
asemine.
6 381 152 Jidovii de prin sate.
b43 32961 13184 2
Ttirgul Ch4inciu.
133 '220 880 Aloldovenii birnia
44 165 660 Armenii birnicl.
177 383 1540

www.dacoromanica.ro
--
No. Ranh nun!' Suma pcs- Cei
6me- slert non to tot a bi-
nilor do 3 luat oului anului
01tHEIC faro
Lir
Pt C(1ra eihe s6,
seutese.
Liur,II LeY 13.1 Le B. Lin]
Adunarea sumelor
1256 67F5 27140 Ocolul Cogidnicu . . 8
1039 4914 19176 Ocolul Botna. 13
733
1173
754
42F9
6453
3711
17156
25812
14F44
Ocolul BAcovAttal
Ocolul fan BLului
Ocolul IcheluluI.
. ... n8
10
1205 4951 19804 Ocolul Rautul Cc jo 24 a)
e"-
702 2776 11104 Ocolul Culii . . . 11
577 25S8I 1052 Ocolul Rautul de sus .
4
690 3048 12192 Ocolul Mfietinile . . .
5
1077 5728 22912 Ocolul CLImpului 15
3
1036 7580 30320 OAlul Nistrului de s"c
2
815 3296 1314 Ocolul NistruluY de Jos.
177 385 1540 Targul 01'0:au. . . . . .
12164 565311 226136 103
648 2135 30 8541 MaziliT.
185 592 60 27o Rupttp0I.
12997 59261 90 237047 www.dacoromanica.ro
1921 2213 15 44r0 30 Rupte, de vist. care piatese dc 2 orT pe an.
565 014 80 -8 Sirbii of Orheiu, asemine.
1491 Jidovil din tArgul Chi6inde, Orbeit1 §i
TelenNiT.
Bresle cc nu litese bir
330 Slujitori sarda-
retI . in satele Co§usna,
i Perisa,cina, Ba-
JO Slujitori a pol-
p cio, Sireta,t, §i
covniculut de Buineanit.
chionaa.
604 Slajitori ca'dititnestY :
115 Speia.
114 Dubasarii veclo.
1117 CrAulenii.
95 Jora.
76 Razina,
77 BapiLii.
604
2 Calara§ de Tarigrad.
50 Posteln. qi altiT cu carp de ertare
412 Preop.
9061 6229 15 12488 121 DieaconT.
1569

www.dacoromanica.ro
d
Nu. Sunt pes-
Bald!. unut Cot
Utile- te tut a bi-
siert lion SORIDCAL fora De eatrei clue an
nilor de 3 Inut rulut anulta -==C bir softest'.
Liu(/' Lei.7B. LCY B. OCOLUL 2111,1LOCCLU I Linp
150 5181 2072 Birnicii of &rota a d-sale vist. Iorda-
che Roset, loc indestul.
43 180 720 Liublenita tij a d- sale vist. ChirAi loc
indestul
46 183 732 Curesnita raza§asca, loc putin.
50 238 952 Volofcentta a camin. lonitA Basotil, loc
indestul.
77 48- 1952 liristicil rAzAsesti, cArAusie, loc indestul.
45 183 732 VAdenil a cl -sale Batman. Sandulache
Sturza, loe putin.
32 17U 680 Ocolina a lui Ion Names, loc indestul.
30 152 608 CiripovAtul a mlinastirel Golae, asemine.
41 183 732 Parcanile a banului Costache Lazu, a-
, semine.
CG 427 1708 Pripicena tij a banului Lazu, asemine.
30 241 9i61 CiripcAul a d-sale spat. IonitA Sturza,
asemine.
52 314 1256 Solonetul a d-sale logof. C. Ghica, i a
banului Lazu, loc putin
www.dacoromanica.ro
1
80 457 1828 Racovatul a spatar. Grigoraq Custaclie,
asemine.
54 214 976 Trifautif a banulul Miclesen, loc Indus-
lul.
38 122 488 Bachuleuir a cApit. Paraschiv, asem.ne.. 2 ne catr5
30 183 732 Zastanca a d-sale vibt. Iordachi Roset,
a mAnastireI sfinteI Vinerl, loc putin.
1 12 4+4 Stefan MorniaIA.
1 12 48 Nechita Ipati.
1 12 48 'Masi° Irodoiti.
26 116 464 Stoicauil a paharn. Petrachi Cazimir,
loc indestul.
5 6 24 Liudif ot schitul Iorjanita saraci. . . 24 inba:nul
17 Nagile Botan, 7 Ba-
Alecu Boldiman. 00
C.4.2
11 30 120 Liuclii ot Cosautl a banulul Beldiman,
loc putin.
10 '24 96 Liu(lil argat1 a easel lab Ioan Neme§.
25 76 304 Ludii ot Vasilcau, a mantistireI Golai
cu plug.
1 12 48 Tauase Sirbul.
9 12 48 Vasile Coaciug iAndronache ot Raduleni.
It 6 24 Argatit luf Vasile Botan.
6 3 12 gatii capitanulul Stefan.
90 360 Julov de prin sate.
962 4697 18788 26

www.dacoromanica.ro
No. MIMI ulna Soma pes- CM
cimo sfert no ft to tot a bi- SOROCA faro De cotta cii e se
nilur de 3 luni rolui anului Lir Sell.(sc.
Liticrif= Ell B. Lei B. OCOLUL N IS TI?ULUI DE .105 Liorp. INIIIIMMIMIXIBMNINA

96 601 24041 SanitAuca a mAnastireI Golitt, Inc in-


destul.
28 159 6 ;6 Cerlina tij a mAnAstirei GolAY, Ion 1 tr-
tin.
32 132 608 Zalu§cenil tij a manastirei GolaY, ase-
mine.
45 159 636 Climautil tij a mitnastirei Goliii, ase- L\D
cc
mine.
23 116 464 Socolul tij a mh'nXstirei Goat, as3-
mine.
63 378 1512 Nemereued a d-sale spat. Stefan Re-
set, asemine.
58

45
318

230
1272

920
destul ......... .
Vaxt(-jeniI a sard. Costin Carp, loe In-
.

Tirallautil a eaminar. Iorklachi Tartu,


. 5 De Oita. +nausi

asemine.
39 189 756 Vascautii a d-sale vorn. Dimitrachi Gil--
ea) loc putin.
www.dacoromanica.ro
751 366 1464 Iik)adova a clitosulut Elcovitiii loci, -
destul.
46 293 1172 J pea rtizaqi3ca, asemine.
44 186 744 Salcea a manistirel Rachitoasa, ase-
mine.
20 73 292 Ltimanova tij a mhnftstirel RAchifoasa-
lo ft destul.
53 244 976 Po lana arnas§uluT Petrachi Catargiu, loc
putin.
30 83 340 Tarasova tij, asemine.
21 97 388 Soloncenii tij, asem'lie.
47 207 828 Alcidaritt rtizil§Asca, asemine.
16 61 244 Bc*Lrnita a manastiref Sfinta Vineri,
loc indestul.
54 299 1196 hiatiutijI tij, asemine.
41 1%3 732 Gliq m1 tij, asemine.
40 146 584 M.hulenir lui Vasile Miclescu, asemine.
14 61 241 Satrenii a Buzne§tilor, loc puffin.
80 152 608 Birnicil ot Ra§cov, a mAnastiret Goltu,
loc indestul j71n,a:
do ditrii 1%fiddist re
2 12 48 L utilii ot schitul Curatura, Saraii. J po,telnicel 1on'l BL
lanesen
1( 0 400 Ji lovii de prin sate. 1 4rh t I *Tara
i012 4%67 19468 I 221 17

www.dacoromanica.ro
No. Itanii until Suma pes Cel
Onne- sfert no to tot a bi- S0R0CA ttirA, Dc catrd tine sa
nilor de 3 lout mint :multi! bir setite6c.
LiticlY Ler B. Ler B. OCOLT7: CA3IPEILU1 DE .70,5 Liirdr

51 281 1124 Ciornita a d-sale logof. Costache Ghi-


ca, loc indestul. 10 De citrii instill
81 390 1560 Coaltrnita tij a d-sale logof. Ghica, ch-
rauaie, loc indestul.
55 354 1416 ligrtopul a d-sale spat. Ionittl Roset,
asemine.
31 122 488 Unchete§til tij, a spat. Roset, loc in-
destul. 00
3 12 48 Harbutcanil a d-sale logofat. Costache
Ghica, asemine. 1

34 134 336 Pohoarnele a lul Mihalache Grecu, a-


semine.
32 189 756 Bode§til rAzasestI, loc putin.
39 165 660 Zahorna rAzit§ascA, loc indestul.
7 15 60 Bresla01 §ittraresei Varticesif, of tam
asemine.
43 220 880 Racestil rAdqe$T, loc putin.
61 317 1268 Tar§itail a d-sale vist. Grigoralco Stur-
www.dacoromanica.ro
7r, 1AP 'lily MA.111
35 911 364 Chipesca razAsascii, asemine.
70 433 1732 Cotiujanil a easel logof. MI bait( Sturza,
asemine 3 de jure one
35 134 536 Gitiztinil a medein. Costache Paleolo -
gul, asemine.
26 159 636 Cobale nou6 a paharn. Neculal Catargiu
loc indestul.
32 180 720 &bale vechl a arma said Petrachi Ca-
targiu, asemine.
37 162 649 Breslasil i scutelnicii paharn. Neculal
Catargiu, asemine.
22 43 172 Brrslasir i scutelnicii armqulul Pe ND
00
trachi Catargiu, asemine. ...,)

37 256 1024 SistaciI razAmtl, asemine.


60 323 1292 GliivAnestl a d-sale spatar. Grigoras 1

Costache, asemine.
49 232 928 Comirca de sus razasascA, aseminea.
34 171 684 Cosmirca de jos a polcov. Anastasio
Ciaca, asemine.
E5 305 1220 Schitul Cunice a d-sale spat Iordachi
Catargiu, loc indestul.
52 171 684 Lipovenii of Cunice tij, asemine.
53 293 1172 CuhurestiI de jos a §atr. Vasil() Carp,
asemine,

www.dacoromanica.ro
No. Banit tuni Suma pes- Cei
Onae- sfert noel to tot a bi- S 0 It 0 C A fart De eatrei cim sti
nilor de :3 law rulut anulul bir scutesc
Lhivr Lei I B.Ler i W. OCOLI'L CiLIIPULT I DE JOS Dun
1

10 37 148 Scutelnidi i bresla§ii latr. Carp, ase


I mine.
46 244 976 Culturqtil de sus a vorn. de poarta Di-
mitrachi Meleghi, asernine.
5 12 48 Liup breslav a Radulul Bogdan.
7 45 180 Lipovemi ot Cubure§tiY de jos, cu oloiti.
6 12 48 BreslaciI Tofanil ot Zahorna. CND
CIO
6 12' 48 Liudil ot Schitul Dobru§a. Coo

6 43 172 S utelniel sulger. Vasile Anastasiu ot


Cocarnita.
2 2 8 I Ai gatir lui Miludache Grecu, saraci.
130, 520 Jidovil de grin sate.
1152 56.9 22756 13
Ocolul Rautului.
74 366 1464 Bevil:ova a d-sale logof. Costache Mi-
ca, loc putin . 4 de erdril insu.0

45 226 904 Flore§tii tij a logof. Ghica, loc Indes


tub www.dacoromanica.ro 4 de Atril Insult
18. 91 $69 Marculestil tij a logaf. Ghica, asemine.
3 14 72 Perepetca tij a logof. Gbica, ascmine.
15 37 114 Vadat t ii razasese, asemine.
20 rig 211 Ghidestif a clucer. I knacke, asemine.
31 159 636 Gura Camincii a camin. lord& lie Mi-
clescu, cariu0e, loc putin.
3s 241 976 Gvozdul a qatr. Vasile Carp, loc lades-
tu!.
43 232 928 Gara cainariuluT a int lanache. Greco,
asemine.
31 131 536 Coi;ciugenIT a spat. Ionia Iloset, ase-
mine. ro
00
45 250 1000 Isvoarele a camin. Vasile Bala, loc putin. J.
9.5 973 1892 Cainarial a paharn. MatieT Costache,
cliau,s4e, loc indestul.
92 48s 1()52 lIasnAftnii a d-sale visternicesei. Ca-
tines. Inneulen, asemce . . . . . 25 Ile catri insw.1
78 976 1901 Silligurenii a mtinOstiret sf. Spiridon,
chiriT, loc putin.
20 01 361 Drojdit §11 a post. locitti Canta, loc 111-
de3tul.
22 73 992 RogoOnil a Varnavo ,e, asemine.
110 )7 1981 Slobozia Meimaroglu, carau§ie, loc in
destu 1.

www.dacoromanica.ro
No. Banii until Suma pee- Cei
6me- alert mil to tot a bi- S ()ROCA Lira De edtra eine a
nilor de 3 hint mini anului bir Sc: tesc.
Lo'uclI La-TB LeY B.I °COLD. RAU TULUI Liitql
luJ 30 120 Liuqii of Odaea Isacesculul.
80 320 Jidovii de prin sate.
7..0 402u 16104 33
Ocolul pests Nut.
17 73 292 VAzAlai rAzzl§eei, loe putin.
57 210 840 Prepelita, a Mitriel-Sale Doamne1 Zoia
Moruz, Joe Indestul.
82 372 1488 Copkemi tij a Maria-Sale Doamne1,
asernine.
57 261 1041 Pepena tij a Mariel-Sale lloamnei, a-
semine.
126 539 2156 Siingeril tij a mAriel -Sale DnamueI, a-
semine.
206 566 2261 DragAue§tiT tij a MArid-Sale Doamnei,
asemme.
120 366 1164 TArgul Baltile a pabarniccsti MAriti
Costacbe, loc 1ndestul ..... . .
4 De elitri insusi
www.dacoromanica.ro
25 98 392 Bresla§i! i scutelnicil paharniksel Ma-
rie! Costsche.
123 697 2588 Heciul tij a pahArnicesti Marie! Cos-
tache, carauVe, loc putin . . . 1 De cirri insusi
GO 378 1512 Glingenil a d-sale vorn. Dimitrache ni
Sturza, loc indestul 2 De eitri insUST

49 226 904 Tiplesta gospod, asemine.


43 174 696 l'ravila a sulg. Vasile Chiriac, asemine
99 634 2536 Cintule§til a d -sale logof. Ghica, ase-
mine. 6 De elitra
10 244 976 Buhrine§til tij a D-sale, loc putin On 6-061 instill I

25 104 416 Borodnicenii tij a d-sale, Joe indestul 1 De cirri insu,i ND


27 61 244 BtanzAniT a d-sale spat. Neculal Babb,
asemine.
30 98 392 LiutkI ot Cti§la lu! Hristodor Radu.
6 12 48 Liucli1 ot etqla ltu Ianache Grecu.
4 12 48 LiucluT ot Oaia, vorn. de pOrtA Meleghi.
6 18 72 Liuc1.1 tojitnari ot Chistrieni.
10 24 96 Liutlil ot Odaia In! Meleghi.
36 149 596 Vadurelile.
3 12 48 Citqla lui Dumitru Sangiu.
80 320 Jidovel de prin sate.
1281 5358 21432 15

www.dacoromanica.ro
No. Banii nuns Suma pes- CeI
6rne- sfert noit to tot a bi- S 0 It 0 C A Wit De card dole sa
uilor de 3 luut rulut anuluil bir seiaesc.
1 iu;71 Lei 13. 1."--ei B. OCOLVL C.131Pall1 DE SUS Liitc11

47 201 SO4 Darcautii a Mitropoliel, loc Indestul.


24 110 440 Malcautii rAzIt§e§ti, asemine.
49 281 1124 Visoca a mitniistirei NeamtA, asemine 6 Dc sitra Nrinistirp
37 207 828 Sudarca a mAnAstirel Niamtu, asemine.
32 159 636 Brancaul a clirosulul din Bucovina, loc
patio.
50 317 126 Ghizdita tij a ciirosului, cArau§ie, loc cc
indestul.
50 207 828 Clitatuta a d-sale spat. Neculal Bali,
loc indestul.
58 274 1096 Ciornoleilca a d-sale agai Aleco Bal§,
asemine.
53 256 1024 Corbul tij a d-sale, asemine.
67 403 1612 Florodiciul, a d-sale spatar. Iordache
Sturza, loc putin 4 De °kris' tnsti,I
58 329 1316 Tarnova a easel clucer. Caciureann, loc
indestul.
63 403 16121 Mandacul vechitt a but Petrachi Petro-
1
vie), asemine 4 De @Mei tasusI
www.dacoromanica.ro
21 128 512 Miindkul nod tij, asemine , . . . . 41 De citra Instill
102 695 2780 Chetrosul a mitnastirel Sf. Spiridon,
asemine.
74 622 2488 Bulboacelo tij, asemine.
62 366 1464 Micareuca a paharn. loan CCtrste, loc
putin.
47 183 732 Blicsanit razA§e§ti, loc 1ndestul.
95 610 2440 Bildiceni1 azasesti, asemine. 4
57 351 1416 Treistenii a d-sale spat. lordachi Stur-
za, loc putin.
5 18 72 Liudii ot CArcaceuti.
6 24 96 CI Isla lul Petrovicl. ND
t.rD
3 8 32 ArgatiT post. Hristea ot Visoca. co
100 400 Jidovii de prin sate. I
1060 6255 23020 114
Oco /ul Nistrului de sus.

61 3541 1416 Crimenciucul a Buznqtilor, loc Judos-


tul.
33 146 584 Iarova tij a Buznestilor, asemine.
22 91 364 Tatkauca veche razii§asca, asemine.
45 177 708 Tatarituca nod. rilzaoscA, asemine.
43 193 780 Rug MI razAle111, asemine.

www.dacoromanica.ro
No. Banii until I Sums pes. Cei.
Come- sfert non to tot a bi-
nilor de 3 luni 01.11IN anului
S0KOC4 Wit
bir
De cata chic se
scutesc.
Litdi Ler B. L(i IB. OCOLUL X ISTRULUI DE SUS 113%
111 567 22G8 Ariont§til a in r..stireT Sf. Sava, ase-
mine.
52 220 880 Ungurii tij a n_rtnlistirei sf. Slva, loc
putin.
61 171 684 Clt16.11§liuca t j a maastirei sf. Sava,
asemiue.
43 262 1048 Sauca a manttstirel Niamtu. END
ca
39 159 636 Codrenil a d-sale vorn. Alccu Ghica,
loc IndeFtul. 1 D. &kris insnai
73 357 1428 Linchutli amAtidol, ast e.
41 183 732 Gistrbova a matiastira tf. Sava, ase-
mine.
6 12 48 Breslasa i scutelnitY. sulg. Gheorghie
Ciuhureanu ot Crimenciuc.
124 525 2100 Urgu Movilalului a d-sale vorn. Ale- 16 in.a :
13 Sta. V. Leonard
1 cu Ghica, loc idestul. 3 .lign. I 11urhad
96 177 708 Slobozia-VAlcinatul tij, ast mine. id
12 30 120 Bresla0I jicnicer. loan Bulat..
10 18 72 Liu411 ot schitul CaarAsliuca.
www.dacoromanica.ro
Ei 61 24 Litulii of schitul Rughii,
4 6' 24 Lisnicii iconomului.
2 6 24 Liachl preotului Grigoral.
12 48 Liwja of Sumolcul a.
3 8 32 Argata stoln. Vasile Leonard.
'22
1 16 Argatil 13arbului Ghcorgiu.
4 16 ArgatiI caplanului Sandu.
4 9 36 Liucla 10 Ursa Drub.
90 360 Jidovil de prin sate.
848 3789 15156
1----
Adana rea Sumelor 17
4697 18788 0(2.1,10 MijloeuluT 26
4867 19468 Ocolul Nistrului de jos, 22
5689 22756 0,olul Canapului de jos. 13
4026 16104 Oco1u1 ltitutuluT. 33
5158 21432 Ocolul peste 'Mut. 15
6253 25020 Ocolul uarnpulul do sus. 18
3789 15436 Ocolul N:strului do sus. 17
I 34681 138724 144
124 402 1608 Ma zili.
47 146 30 585 Ruptakl.
I 35229 30 140917
162 1685 601 3371 ltupte de vist. care platese de '2 o1 pe an.
686 Jidi vil of Soroca, as' mine. 141
www.dacoromanica.ro
Ivc Banii unui Suma pea- Cei
dm 3- siert nott to tot a bi- S 4) IC 0 CA far( De eat re eine sA
nil n. de 3 luni rului anului bir scat( sc.
Liu /Y LeYB, Lei B. Li up.

Bresle cc nu Wiliest, bir.


L i tli.
f29 Sly jitoi Y isprAvnicqtY,
398 Slujitori (Apitarn ti 1113A :
71 Raq :ovul.
88 VasilcAul.
114 CosAutii.
33 BAltile.
92 MovilAul.
398
2 Clilara§i de Tarigrad.
30 PostelniceY ii alOI cu
carp.
228 Frtioti.
43 DieaconT
830 Fac

www.dacoromanica.ro
HER TA
Sate le

85 270 1080 Fundul Herta a d-sale Vornic Grigo-


ri Gliica, chirie, loc putin. . . . 61 Da catri Instill
57 173 692 Movila razA§asca aseminea
i82 551 2201 Pilipiutil a Clirosului Bucovinei, ase-
mine
51

26
162

65!
648

260
le, aseminea . ...... .
Oroftiana a case! capit, Tanasie Vasi
E§itiI din moblita, a Cluc. Stefan Hob-
. 3 De eitri insup
cc
ban, aseminea 4 De citrit insult
41 130 520 Moli,ita a Pali. Vasile Ho lban, aseminea 3 De ultra Dinuli
45 108 432 1trianga a jignic. Hagi Manole. . . . 2 D. catra insult
179 540 2160 Sinithau a Camin. Ionita Sturdza, ase-
minea . . . . 12 De catra itaust
65 162 648 Godinestii a Stoln. Mihalache, aseminea 2 Do citri insult

37 92 368 Mamornita razilaisca, aseminea. . . 5 Iasi: 3 postrInrcelul Sat ban


Potion. 9 Mario Bamt4.
97 76 304 Lucovita de jos a Slug. Vasile Chi-
riac, aseminea . . . 21 De erttri insuli
41 08 432 Lucovita de sus razil§ascii, aseminea .
35 81 321 Slobozia a case! In! Vasile Stril;ca vt.
Paharnic, chiril loc 9n lestul , , 2, De ati4 eas4
www.dacoromanica.ro
menswimammalwrooll111
No. &nit ttuuT Soma pea- Col
time- sfert non to tot a bi-
nilor de 3 luta rulut anului
n EIt T A bir
Dc aitrei eine fur
scutesc
Liii;lrLei 1 B. Lel' I RI-- S.1 TELE Lim
~Ma
45 92 368 Novoselita raztoasca, chiril, loe putin. 5 in.a: S fiatr Sava Voleinarld
27

8
76

22
304

88
seminea . . ...... .
Buda de sus a Pah. Vasile Holb in, a-
. .
Bresiali1 Pah. Holban, ot tam. . . .
.
I
I41 *Cattiva Volein.elu.
1 0 De eiltril iusu

35

7
92

11
368

44
Holban, aseminea.
Bresla§i1 lui
. ..... .
Buda de jos a lul treti Vist. Damian
treti Vist. Damian Hol-
. 6 Nara: 2 loan Irolban.
2
2
'Nader II II n.
Toader Itipta, , ro
ban ot tam, aseminea ,1 coo
55 162 648 Beee§tii raz4e§ti, aseminea . . . . . IV !net': 3 Vag,la Brabi,4 Cost.
73 189 756 Alogcqcoil a clue. Stefan Holban, chi- Itraba, 2 Miltai Braila al I
I Toadev VIDAL
rib, loc indestul 4 De eittril Insual
47 135 540 Fondoae a lui Ioan Holban, aseminea 6' De eAtil Ins..ai
67 162 648 Culicenil raz5§eqti, aseminea 2, I
254 637 2518 Tarnauca a Pitaresil Zoita Potlog, ase-
minea . 20 De elitvii tnau§I
30 43 172 Luzii §i bresia0 Pita.resei ot tam, ase-
minea
171 497 19881 Bobrote§tii tij a Pitaresei Zoita Potlog,
www.dacoromanica.ro
.1rvi
I
aseminea ..A./ De &AU-A ineuli
23 54 216 Ilutenii rit24e§ti, chiril ;i loc putin.
58 173 692 Hriacca a Monast. Sf. Spiridon, rhirii,
lod indestul
99 934 952 TArgovetiT streinT, alijveriyul tarzului 6 luaN : 2 Pltareasa Zoila Po-
108
24
2002
270
1301
5501
1
1080
520
22004
Movir de prin sate ......
MalialagiT targoveti, chirii yi !oc put'n
.
128
I
G
tlog.
I cant. 1ufli N Raoul A.
3 binerina din thrgul
Melts

2 5 30 21 Mnz 1T.
10 1660, 66 Ii uptayi
2019 5522 90 22091
4 36 60, 73 Rupte de Visterie care platesc de (Iced
orr pe an
300 I, Jidovr Hrisovoliti din tarp' Herta .
121
Bresle ee nn plfitese bir
Lile(fl
49 Slujitori IsprIvniceytT
6 Post elnicci yi altil cu c17,41 de
ertare.
49 PI eoti,
7 Diaconi.
106

www.dacoromanica.ro
No. 13anil anal Simla pee- eel
lime- sfert nett to tot a bi-
iiilor de 3 but ruhn anoint
1) 0 11 0 fl 0 I it Milt
bir
De attlyi cine fii
scritesc.
Litu,/ Ler-1137 Ler -Ti. ()POEM TARGPI,V1 Litcp

130 526 2104 Birnicil ot Dorolmiu, cirilqie, loc pu -


tin.
7 24 96 Liuclif negutitorf ot tam.
2 If 44 Bredasil spat. Mihalache Cost ache, ot
tam.
2 11 44 Breslasii Gamin. Ionita BasotA, ot tam.
5 14 56 Liuclif a Semisid, ot tam.
211 671 2684 Pomtrla a Camin. lonita Basota, carliu-
vie, loc indestul.
17 50 200 Breslasii ot tam, aseminea.
376 1320 5280 Ibilnestil a Clirosului din Bucovina, a-
seminea.
172 504 2376 Diimilenil de jos a Buzno§tilor, asemi-
nea.
60 226 904 Ditmilenif de sus a Pallarniceset Ca tri-
na Crestea, aseminea. 10 De eitri instill
10 33, 132 Breslagii ot tam, aseminea.
SO 363' 1452 Comanestit a d-sale Spat. loan Cana-
HAI] ficiPniillan
www.dacoromanica.ro
1
5o' 242 968 Cotul Sultarauld a rnanlist. turdujenil,
asemiuea.
120 479 1916 SfarcAntiT tij a MOLL Burdujenii, a-
seminea.
35 110 440 L'§naa d-salo Hat. Sandulache Sturdza,
aseminea.
84 385 1540 MlenautiI a casei Sulger. Toader Mono.
le, cosirea talcilor, loc putin.
10 44 176 111en'autii rAz4eV,T, ialcile, loc intlestul.
350 1100 4400 lIudvjii a d-sale Spat. Michalache Cos-
tache, citritusie, loc putin. 101 De eitri tuausi
3 143 572 Oroftiana rilzAseascti, aseminea.
30 110 4401 Popenii lui Cracali, aseminea.
12 33 132 Popenif lui Vargolici, ehirib Ili lac in-
destul.
18 66 2(11 Bresla§iT spat. Michalache Costachi ot
HudestI.
9 22 88 Breslasii stolnic. Iordache Murgulet, ot
Damilenil de jos.
8 33 132 Breslasil Armasului loan Costache, ot
linde§t1.
5 17 68 Breslasii Clucer. Neculai Cerchez, ot
cotu SuharauluI.

www.dacoromanica.ro
'No. Banit unui Suma pes Cet
once- sfert non. to tot a bi-
nilor de 3 lunt mini anulut
D 1)11 0 II 0 I t rare De 6'04 cine sci
bir
Litu,lt LetB. Let B. OCOLIIL TARGULLT1 LW',
scutesc.

4 11 44 Breslrqi1 satr. Anton Buzne, ot Dami-


lenil de jos.
4 11 44 Pres la§ii lui Vasile Buzne, ot tam. .
4 11 44 Breslasil lui Cost. Manole, ot Mlenauti .
2 6 24 Breslasii lui Vasile Vargolici; ot Popeni.
1 8 32 Ioan Belibou, it 'ban WI.
17 88 332 Jidovii de grin sate. 43
1875 6757 27028 90 1.3
Ocolul de sus.
Co 165 660 Conce§til de sus a lui Ionitrt Iamandi,
caraKie, 1oc puffin.
4 11 44 13:esla§ii ot tam, aseminea.
5S 220 880 Conce§tiY de jos a II:ncli Iamandi, a-
seminea.
4 11 44 Bresla§i1 ot tam, aseminea.
,0 352 1408 Batura a d-sale Agai lordachi Babb
aseminea.
www.dacoromanica.ro
70 374 1496 Darabanil a d- sale Logofat Constantin '
Bak, carauole, loc indestul. 41 D' ci:ri Snsugi

50 132 528 Cornestil tij a &sale Logofat, aseminea. 41 De extra inK9T


70 259 1036 Tenoasa a lui lonita Murgulet ftori
Pah, cosirea falcilor, loc putin.
2 6 24 Preslaoil ot tam, aseminea.
150 550 2200 Paltinkul a Mitropoliel, caraulie, loc in-
destul
65 286 1141 Ivaneautil a Monastirei Barnovs7hi, a-
seminea.
35 132 528 Cuzlaul a lui Alocandru Luca, vite, loc
iudestul.
60 220 880 Criniceni1 a sf. Spiridan, aseminea.
30 110 440 Ilorodiotia a lui Stefan Tintila, ot Vis-
terie, cosirea fanului, loc indestul.
3, 110 440 Isnovetul a armaoului leen Costache;
vite, loc indestul
40 88 352 Redautii a d-sale Vist. Sandulache Stur-
dza, aseminea,
120 359 1436 Hudestii mici a d-sale Hatm. Raduca-
nu Reset, aseminea
63 352 1408 Bivolu a d-sale Vornic Costantin Pa-
lade, aseminea,

www.dacoromanica.ro
No. Banit unfit Suma pes- Cet
r;me- stert non to tot a bi- 1) 0 It 0 II () I t lira M. (wird clue as
nilor de 3 luta mini anttlut Lir
Lirt17 Lei 13. Di B. O('OLUL 'PIRG I'L Ul Liud
seidese.

65 352 1408 Cotu§ca a d-sale Spat. Neculae Strati-


hit, aseminea.
55 231 924 Crasualeuca a Stolnicesei MicliascAi, a-
seminea..
120 309 1476 Mitocul a dascalului Theodosie, ase-
minea.
3 11 44 Liuiii of Gliireni
19 88 352 Jidovit de prin sate.
1253 4788 1915 1
8
Ocolul Baieului

SO 198 792 Pond trienii a clirosului din Bucovina,


caraqie, loc indestul
150 616 2404 Vornicenii a clircrzu'ui din Bucovina, a-
seminea
130 6051 2420 Miliauca a d-saie logof. Costadie GM-
ca, vite, loc indestul. 5 .De cltra Insusi
1

80 3301 1320 Tataraseni1 a d-sale logotat. (Mica, a- 1


Riarninpn T. ontrA tnimai
www.dacoromanica.ro
So 369 1476 brAgu§enii a d-sale flatmanu Iteducanu
lloset, asemiue
90 341 1364 Suvenii a d-sale Spatar Lucid. Vite,
loc putin
20 66 264 Brea la§ii ot tam, asemiuea
9 33 132 Brea lalii ot Sirbi, a Sto laic. Ienache Co-
drescu
75 330 132u Ifane§tii a casei Logoat N1ihai Sturza,
aseminea 5 De eittrit
15 55 '220 LiuSiil ot moara lui Scobihorn, loc in-
destul §i vite
12 44' 176 Vico lemi lui Negruti, aseminea
6 22 88 Vicoleuii Isace§tilor, aseminea cn
55 198 792 Movila rupta a Sara. Dimsche, aseminea
85 347 1388 Ilapicenil a easel elucer. Tanasa Cuciu-
rianu, aseminea
15 55 22u Loznestii razas etl, aseminea
16 35' 220 Voloviitu lul Boldi -tor, aseminea
2 11 44 Born le
3 11 44 Odaia lab Lupa§cu
3 11 44 Odaea lui Still
3 11 44 Waia hit Turculeti
11 50 200 Jidovil de prin sate
910 3758 15032 14

www.dacoromanica.ro
No. Banit until Suma peg Cei
dme,il sfert nett to tot a bi-
alio de 3 Intl rului anului
110110110It farft
bir
Dt card eine se
scsetrse.
put/117;i 113 .j Lei 'IL OCOLUL cosuLEr Li,,a,
156 616 2164 Deli a a clirosului din Bucovina, co-
s'rea f5lcilori, loc indestul
140 616 '2464 Ililigeu lui Curt, eb.rliu§ie,-loc putin.
125 396 1584 Ifili§eu lul Gafencu, cosirea frdcilor,
loc indestul
E5 374 1496 Buliaiul a monast. BttrnoveY, aseminea.
60 286 1144 Sndricenii a Pitares. Mariuta Gherghel,
aseminea
5 11 44 Bresla0i of tam, aseminea
25 66 261 Esitil lui Bogie, aseminea
65 259 1036 Trestiana i Stracova a d-sale Spat
loan Sturza, cartiusie, loc inaestul. 4 De aka Slump
120 715 2860 Brosclitqii a d-sale horn. Constantin
Bat 1, aseminea
56 176 704 Cobtaele lui CueTue, cosirea fiticilor,
locti indestul
60 220 880 Prilipca Stroice§tilor, aseminea.
22 66 264 Horliiceni a lui Constantin Stroici, a-
www.dacoromanica.ro
smitten,
150 583 2332 VAcule01 a clirosului din Bucovina,
aseminea
60i 220 880 Briestii de sus a Paharnices. Crasti-
oae, aseminea.
5 33 132 BreslasiI ot tam, aseminea
381 132 528 Brlestii do jos a Iui Iamandi, ase
minea
35 110 440 Popenil stol. Toader Varnav, cosirea 141-
color, loc putin
9 33 132 Breslasii ot tam, aseminea.
501 253 1012 Berbie a clirosului din Bucovina, ase-
mines.
35 100 400 Leviirda a Cosmitistilor, aseminea
50 132 528 Cervicestil a ban: Constantin Miclescu,
loc indestul
17 55 Breslasil ot tam, asemine
6 22 2201
88 Breslas l ot MatieniI a Stol : Constan-
tin Manole
2 6 24 Breslasii lui Curt ot Hilietu
2 6 24 Breslasil Pit. Stroici ot Prilipca.
2 6 24 Breslasii capit. Constantin Stroici ot
HorlAcenil.
13 55i 220 Jttiovii de prin sate
1399 55471 22188 4

www.dacoromanica.ro
1111110101111dLINI
No. Banir wag Suma pes- Cei
Ome- afert non I to tot a bi- D 0 n o 11 o 1 U farii De ceitra clue an
nilor de 3 Juni ruin! anului =MC
bir scutesc.
Liu; Ir" LerIB. I LeY IS. Liii
Adttlittren Sttmelor.
1875 6757 27028 Ocolul targului. 20
1253 4788 19132 ()cold de sus 8
910 3758 15032 Ocolul Baseului. 14
1399 5547 22188 Ocolul Cosulei 4
5437 A---)T7) 83400 1

ca
15 31 60 126 Mazili.
5 14 30 57 Ruptaail
5457 20895 90 83583 1

3 33 , 66 Rupte de vist. care plittesc de 2 orl pe an


150 9 9 e Jidovil care plAtesc pe toatA tuna
Bresle ee uu pliitese bir 46
Limn'
96 Slujitori IsprAvnicesti
10 Posteluicel fi alti cu cArti
145 Preuti
21 Diaconi
272 www.dacoromanica.ro
ItOTOP$ANI
Oco/u/ Tcirgului
64 303 1212 Dract}enii a luminat : Beizade Dimitrie
Mavrocordat, loc putin 7 De calla lam"'
114 530 2120 Draganu tij a luminat. Beizade, 1oc
indestul 39 De eiltri
169 611 2414 Craste§tit a clue : Neculae Cristescu,
lee pupa 2 Dc rata. Tuilurat he Cris-
tescu
16 40 160 Liutlil ot tam, cu 7 bresla0, aseminea
05 227 908 Buzenii a Pahar : Toma Cozma, asemi-
nea.
22 71 284 Coplemi a Capit. Gavril, loc indestul ca
70 344 1376 Copal:au a Monastirei Co§ula, loc ptqin
20 101 404 Tulburenii a Stol: Iordachi Wow), a-
seminea 2 De calla snsu'i
10 20 80 Bresla§iT ot tam, aseminea
45 222 888 Zeice§ti a Sluger Macoveiti Tintilti, a-
seminea 2 Ina, until suiprutui
unul Pit. lordicht
85 273 1092 Stance§tif a Piharnicesei Ruxanda Ca- Popa.
limah, asemmea 7 Dr citret insuai

t5 35 140 Bresta01 ot tam, aseminea


70 232 928 Pitula§enii a camin, Petra, he Virnav,
aseminea. 41 De Cita( Insult

www.dacoromanica.ro
No. Banil unut Buma pes- Cei
lune- sfert not ts tot a bi- BO'l'Ot;;ANI faro Pc cutra ciue sa
nilor de 3 lunt rulul anului bir SC Igtesc
riirc7Y'----LeiR. LeT IT ()COLUL TARGCLUI Livc,77

15 35 140 Liuzil ot tam, aseminea.


70 323 1292 Cucoranil a camin. Iordache Buc4enes-
cu, loc indestul.
13 30 120 Breslasii ot tam, aseminea.
13 30 120 GAuriana a lui Grigorie Stroescu, loc
putin.
10 41 164 Prastestii a lui Serban Gherghel, ase-
minea.
70 242 968 Saucenita a Zo itel D;mitroaie, loc in-
destul.
12 30 120 Breslasil ot tam, aseminea.
4 5 20 Oamenil Mariei Isaciasca.
80 334 1536 PopAutaI a Monastirei Sf. Neculae, loc
putin. 3 De ei(trii milastire
54 172 688 Oamenil Mouastirei ot tam, aseminea.
15 46 184 Tiascul tij a Monastirei, aseminea.
22 86 344 Bs icenil a Zahariei Gioan, aseminea. 2 De cirri insusi
13 30 1201 Oamenil Zahariei Gioan, aseminea.
www.dacoromanica.ro
40 117 469 Curtestii a Ciausului Dimitrache CArs
tian, aseminca. 2 Du (Aka lasull
22 38 162 Liuzi! Stoluie. Gheorghe Critico
67 273 1092 Cismeaoa a ManastireI St. Neculae, a-
seminea.
1 3 12 gatu Armasului Neculae Ism ana
2 Bres'asiI of huc a Lineal fiica pall. Go-
san, seraci.
3 8 32 Argatil Jignie. Dimitrache Salciaeu
17 51 204 TeisoriI a ManastireI St. Agura, Joe.
iudestul. 1

26 71 284 Costesta tij. aseminea.


6 20 80 DrsgomanestiI, a Vornic. de parka 10-
nita Carage, seraci.
49 192 768 Monastirea Ddamnel a St. Agura, lee 1

putin.
6 15 60 Arptils MonastireI Doamnei.
46 181 JidoviI de prin sate.
5.99 21196 70
Ocolul Cdmpului.
110 551 2204 Trusestil a Monastirei Treisfet telor,
loc in destul.

www.dacoromanica.ro
No. Banit unui sutra pes- Cei
Ouie- sfert non te tot a bi- 11 0 '1' 0 A. IN fart De ccitrei tine set
'dolorde 3 lent ruin! anulut bir :;fittese.
Liurp Let B. Ltt B. °COL UL CAMPULU1 IL '14,/1

54 141 uu 4 ,501d1Ine§tiI a D-sale Banului Iancu iii


cdescu, loc putin. 5 De eritri tnauxi
21 61 244 Snerujenil raza§e§ti, aseminea.
68 3F3 1332 Gurbanestil a Manas'irei Goliai, loc in-
destul
26 131 524 Tomeatii 1ui Fotea, 1o; indestul. 2 De tetra turdauhi Futea
16 61 244 Tomestii lui Leonte, aseminea. 2 De Calve Gratneicul I:eoete ca
40 1621 64.3 Epurenii D Fale Spatar. loan Cumuli',
I
loc putin. 4 be tetra ineuei

0 41 164 Epureni1 Paliarnicesei Ruxandei Cali-


mah, aseminea. 3 De oritrii ineusl

62 268 1072 AlanastireniI a clirosului din Bucovina,


loc in iestul
80 379 1516 Ontenil, tij aseminea.
13 56 224 Brancleqtil Crista rAzl§e§ti, loc putin.
21 Si 324 BrAndeltil Vel*eseI, asemenea.
27 106 421 Cerchejrtnii a d-sale Vornic Vasile Cos-
tache, 1oc indestul 1 De efitril Insno

www.dacoromanica.ro
112 455 18201 CiloiceniT a D-8819 Vornic Matto lache
Dimache, loc puffin. 4 D. ultra' inanti
08 506 2024
I
Necpnii a clirosului din Bucovina, loc
indestul.
50 242 968 MiclAurnit a Pitar Panaite, lee putin
60 303 1212 Corclarenil Mo. as,irei Doljegtil, Joe in-
destul
40 222 888
8 $ipotenii tij a Monastirel, aseminea
63 270 1080 Ipotetil reze§eti, lucre pimantului
5 12 48 GarchejeniT lui Costache G-herghel, saraci
43 131 5'24 Vladenil rAz4e§ti, Joe pupa.
46 253 1012 Dumenii a D-sale Spat : Manolache Do- GAD
11
nici, lee indestul
167 677 2708 Havorna a ll-sale logoat Costache
Ghica, aseminea. 4 Do eilLrii tnsuxi
48 232 028 Livenil a lul Vasile Varnav, aseminea, 4 1o

9 25 100 Bresla§i1 Pitar. Constantin.


1 12 Odaia Armaplui Neculai Ismana.
30 120 Oamenii Vornicesil Elenei Tanta.
3 5 20 Odaia Smarandei Cogalnicianu.
42 172 688 Cordiirenil lul Gatencu, Joe indestul.
6 15 60 Oammii lui Iordache Banta i
81 324 Jidovii de grin sate.
6005 i 21020
www.dacoromanica.ro
No. Banil unlit Sum pea- Cm
time- stert floe to tot a bi-
nilor de 3 luni , ului anulut
BOTOANII tare, Dc catrii clue its
---,--_-_ Li seutesc.
Lii«1 Lei B. Lei B. OCOLUL SII?ETJULUI Liqt
130' 545 2180 L zna Stolnic, Vasile Potlog, loc putin. 2 De eiitii insult
130 465 1860 Iltintestil din deal a Sulgereser Zoita
Ohio, loc indestul. 5 Dc eitra insuei

70 172 I 688 Hantestit din Vale, tij loc putir.


9 20 80 Breslas l ot tam, aseminea.
172 636 2544 Bucecia a lui Teodor 1Itlstiat5, aseminea. 4 De okra instill
53 152 608 longsetiii razes-VI, aseminea.
78 278 1112 Serbitnestii rizasesti, aseminea.
2 5 20 Lindil Ilineai Motincesei.
30 101 404 Slobozia erbitneklti a PitAresei Climin-
tioae, aseminea.
114 475 1940 Grigore§tii a banului Ilie Canta, ase-
minea. 2 De eitai insuei
62 182 728 Bursa. enii a d-sale Vist. IortlaGhe Ball,
loc indestul. 4 D. aura insuli
110 354 1416 Berbot sal tij loc pntin. 7 De &ital. Instill'
55 131 524 Hriscatiii a d-sale Camiu. Pa naite Ca-
zimir, aseminea. 5 De citra insuel
5 13 52 Bresla§a ot tam, aseminea. I
www.dacoromanica.ro
40 131 624 Ctiline§tit a D. Banulul Constantin Mi-
clescu, Joe indesul. 8 DC oritri ineusi
72 308 1232i Mandre§tii a elirosulta du Bucovina,
aseminea.
160 518 2072 Cantu a d-sale spatar. Sal ban Canaan],
loc putin. 9 Pc ciltrii Ins9I
28 61 24,1 Liuz.I ct tam, aseminea.
70 167 668 Iuc§eni1 a schitului Vorona, meminea.
18 47 188 Sehitul Vorona, tij aseminea.
51 120 480 Poeana 1ungl, tij aseminea.
52 172 688 Vorona a Pahar. Vasile Crupenschi, a-
semmes 6 De cituit
15 30 120 Breslasil of tam, aseminea.
28 76 304 Vorona lui Costache Mustea1A, asemine.
27 71 284 Vorona Carrel' cu bresla§il, aseminea .
1 3 12 Tanase Stralucic.
81 324 J.dovil de prin sate.
5324 21296 47
Tcirgul Botofanii
30 152 608 labalaoa MorAre§t/T, me§tesugu Gibo-
tariel .
30 152 608 Mi,halaoa St. Ghcorghe, Cibotari 0i Croi-
torI
www.dacoromanica.ro
T.._ ......p,
No. Ban ii until Simla pes- OM
(Sine- alert non to tot a bi- is oT () :i A N I al De efitrei tine sa
fa r
nilor de 3 hint rului anoint bir seu len,
___
Liftffr, Lei II Lei B. T.-4- ItG UL LOTOSAA I Litup

50 232 928 Mahalaoa VI abienii, aseminea.


44 222 888 Nlahalaoa Targu non, aseminea.
90 350 1436 Haimanalile 15,ra nici o stare.
8 20 80 Bresla§iI Medelnicer Neculai Asian,
18 401 160 Oamer.il Do torului Samurca§I.
10 35 140 LiqiI Stoinic. Constantin Mannle cu 3
bresla§I.
14 30 120 Oamenil seraaresiI Casandrel.
17 30 120 Bresla§ii Vornic. Manolache Dimache.
3 8 32 LiuziI caminar. Vasile Bali.
2 8 32 Bresla§il banului Ienache VArnay.
14 51 204 Scutelnicil d-sale BanuluI Constantin
I
Al ielescu . 2 clonal. !twilit Bilotti
3 10 40 Liuzii ce au lost a Maria Sale Balza-
de Mavrocodat. 2 Banui Utica Mieleboul
3 5 20 LiuziI Banului Armagu . 2 Logof Costachi Ghica
8 10 40 Liuzii Pi tar. Ionite BrAnktianu. 2 Logof. Coat. Batli
3 5 20 Liuzii Diaconului Vasile ScAntei. I Stoln. lonili Viiroav
1 5 20 Lin vii In; 1111prirahr, Plonoril, I. I

www.dacoromanica.ro
I 3' 12 Liuzil a lui Trunaimie. 2 Pit. fordacht Pup/
Ion Croitoriu. 2 Cincer. A. Critstescn
1

1 3 .12
3 8 32 Liuzil Polcov. Ionita Prajvan. 6 Vibtern. firigoraaca Starr..
12 15 60 Line' Paharnices11 Rucsanda Calimali. 2 Sto In. Salta Cogalniceanu
2 Smaranda Cograniceanu
2 Ilinca fiica papas. Ooaan
3 Clucercara lui Mano le
2 Spat. Toader Ba laf
1Stager. Stefan Manole
1 Sto In. Iordacla GIoan
2 Dana, Ta Hann Tretevlst
2 Smaranda nepOta Viiidicia
1 Ilinca (Ilea Rahtivanului
-1
C.."

1 eftnan. retract'''. VarnaT.


1 Pitar. Neeulai MOMS.

365 1403 5612 43


Adunarea sumelor
5299 21196 Ocolul targului. 70
6005 24020 Ocolu campului. 29
5324 21296 Ocolu Siretiulul. 47
365 1403 5612' Titrgul Boto§anit 43
1 80311 ITNT 1811

www.dacoromanica.ro
No. Bald! unui Suma pes- Cei
dme- sfert non to tot a bi-
nilor de 3 hint rului anului
BO TO ANI Tara
bir
De edtr i clue sit
seuteee.
Lituir Lei B. Lei B Line
71 161;0 661 Mazill.
6 15 , 60 Rupta0.
1b062 60 72250
77 903 30 1806 60 Rupte de Viaterie. 1
20 200 400
77
Negustor! Hrisovolitr, Ide doul on pe an
62 11 7)
2300 Briasla Armeuilor. )
350 501
2, 33
Jidovil
77
care plAtesc pe theta, lona . 189

Bresle ee nu plinese bir.


Litgia
138 Slujitori Vornice§tI.
40 Ciocli.
10 Postelnicel qi a1Cii cu cArti.
153 Preotl.
22 DlitCODT.
363

www.dacoromanica.ro
11[A111.1 11
Ocolu Bahluiului

100! 405 1620 TotoestiY i R §iI a d-sale logofitesei Elia-


ral Palade, loc injestul. 2 Do atril insusi
10i 27 108 Breslaail ot tam, aseminea.
36 108 432 13:1,rIeqtil a Weal Maria Sturdza, a-
seminea. 3 Dc alai insuiti
7y 378 1512 Iurgilicenir a d-sale logofitesei
Palado, clirauve, Inc Indestul.
95 594 23' 6 Thh e*til a Manastirei Galata, Vito §i
loc do mijlo,u. (Y De antra Say& Anaataaie
Daltunac C:
11 32 128 Bejanarii ot tam, aseminea.
42 265 1060 Ulmil a Manastirei Frumoasa, loc de
mijlo.u. 3 unul maunst;rea, dui
2 `7atra-ul Flip Banta!
1 5 20 Iosape§tii rliza§e:;tI aseminea.
1- 65 260 Carjoaia a Medelnicesei [lux .ndei liur-
muzache, loc putin. 6 Dc entre Schitul Sbernuli
20 76 304 VieriT BanuluI Toader Rapti.
40 162 64* IInrodistia a Ilurmuzeehe§tilor, Vii §i
loc de mijlocu. 6 Insii 4 Mudd. Rucaanda,
uuul Scitul sberanti
16 60 290 Bresla§ii ot tam, a Medelniceresei Ruc - Postelmeelul Hui -
mu achi.
sandei Hurmeza, he, aseminea.

www.dacoromanica.ro
Natal ulna Smna pes- Ce1
Ne.
glert nos to tot a hi- 11.(ntAt fara catrii tine
Wine-
nilo
LW Ler
de 3 luni mita anulut
I B. Lef I B.
_ - bir
Liar
1)e
scutesc.
Lei

10 27: 108 lui Vtoi Post. Alexandru


Ilurmuzache aseminea.
8 22 88 Bejanaril of tam, aseminea.

St. Spiridon loc


32 119 476 Vierii d-sale logof. Costa-
che Gliica.
27 97 388 Vierii d-sale logof. Sandu-
lache Sturdza.
i, e

29 108 432 Vierii' d-sale Vornic Dumi- r.


ti
24 86 314
trache Ghica.
Vierii d-sale Vornie Teodor
;-
0

6 22 88
Bal§.
Vierii d-sale spat. Constan-
In a =
5
tin Crupenschi.
22 78 312 Vierii d-sale spat. Iordache
Crupenschi r.
1 4 16 Chelar d-sale spatar. Stra- :=,

tulat.
15 54 2161 Vierii stol. Tanase Gosan. X
0 8 432 Vierii Casei CApit Radu . -
www.dacoromanica.ro
21 86 344 Zberttnii a Schitului ZberltniY, 10c in- nil
destul. GI Do oLtri &hit.
174 485 1940 Ceplenita i Fitestil a &sale logof. Ior-
dacha Canta, aseminea. 24! De cLtrL instill.
166 626 2504 Scobintil tij vii ¢i lcc de mijlocu . 12 Do cltrI Ineutl.
18 54 216 Zagaveiu, a Schitului Zagaveiu, loc pu-
t . 2 De catrg Salt.
12 32 128 Breslasil ot tam, aseminea.
14 La moors prefeetoraluI i:
1026 4085 16340
67 Eiteellria Log. Inr. Cant. 1
Ocolu Mlletinului 19 Steellirla Logot. Cost.
Gil les ea
166
5 16 64 Maxutu a Stoln Neculai Bali, loc
indestul. 2 De cIttrI insuoi.
12 32 128 BreslasiI ot tam a d-salt PaharniceseT
Catrina Sturdza.
220 669 2676 DileniI i Rush a d-sale legitf. Costache
Mica, elirausie, loc indestul. .1
i il De GLIM instill
66 205 820 Feredienil i Viea a dsale Spat. Iorda-
ND chi Crupenschi, aseminea. 12 De Atli Insult
" 13 38 152 ItadeniT a Stoluicului Neculai Bldg,
loc indestul. 7 Do elite: Instill.
50 162 648 VladeniT a luminat. Beizade Dimitrie
Mavrocordat, aseminea. ti De ritrit IneutT.
. 1

www.dacoromanica.ro
No Banit unnt Suma pes- &el
on e- start non to tot a bi-
n ilor de 3 lint rului anulut
li ARLA -ID fara
bir
De cdtref sine se
,
scuersc.
Lisayrrel 1/3. Lei (B. OCOLUL MILETMULVI 171V,Ir

92 389 1556 Store§til i Chitovenii tij, aseminea. I 261 De elitat Insult.


152 552 2208 FlAmanzii a clirosului din Bucovina, a-
seminea.
29 97 388 Prisacanil a d-sale Spat Neculai Stra-
tulat, aseminea. 4 De earl. ins41.
16 65 260 Picioroganii a d-sale Spat. Theodor
Bala!, loc putin. 15 De cara Mud.
25 86 314 Latail a d-sale Spat. Constantin Cru-
pensohi, aseminea. 16 De crita in

34 173 692 PrAjAnil a Mitropoliel, Joe indestul


4 11 44 NilipetiT raza§asti, loc putin.
24 82 328 One§tiT a d-sale logofit. Costachi Ghica,
clutu§ie, loc ilidestul. 6 Do oats insuti.
85 486 1944 Sipotele a Monastirei, Birnovschi, ase-
minea.
16 120 480 Jidovil de prin mate.
843 3183 12732
109
www.dacoromanica.ro
No. Balla nnut Suma pee- eel
6rne- siert noti to tot a bi- if A it I. A 1 WA De cdtrtit tine se/
nilor de 3 Lunt mint anulut bir acutesc.
',mg .Cer -TB. Ler 7/3. OCOLULJIJIE1 Liuil

21 76 304 Vladenil a d -sale Spat. Grigg Ba§ota,


loc indestul. 1 Do cure limp.
22 81 321 IacobeniT a Paharnicesel Teodoshal
Leoniast, loc de mijioc. 2 De WTI lasuff.
I 3 12 Petra ot $oldana.
10 22 88 LiliciiI Clucer. 10110 Ro§ca
aseminea. lot DrigEuelti c.t:
1,...,
5 11 44 Linclii Capit. Ionite Ciorneld CA
aseminea.
2 5 20 Pascal §i Onofreiti ot tam. I

IS 49 196 Radinrile a jignic. Petrache Buzila, a-


seminea. 2 De &litre insult'
9 32 128 Comit,ndaregtii a MonastireT Dancu, be
indestul.
80 346 1384 Ritusenii a d-sale Vornic. Dumitrachi
Ghica, aseminea. 13 Do citre ins 1.
IS 54 216 Cobicenil a Tintile§tilor, km de mijloc.
92 312 1248 Todirenil a Dsale Vister. Sandulache
Sturdza, clirAulie, loc Indestul. 13 I. or trump.

www.dacoromanica.ro
18 65 260 dernep a VArnliveoti1or, agethenea.
35 167 668 Iure Oil a banul. Costache Laze, ettrau-
klie, loc putin. 2S De eltri, Instill.
11 44 Jumlitatenii a suig. Iftime Stamati, loo
indestul.
4 11 44 Cracitmenii ritzliqe§tf, loo putin.
11 32 128 Limp% Sulger. Vasile Chiriac, ot tam,
aseminea.
1 3 12 Argatul Briesculul ot tam.
19 65 260 etrarenil rlizetieqtY, aseminea.
2 65 260 Petre§til rad§esti, aseminea.
17. 65 260 BuimAcenil a Pahar. Vasile Crupens-
chi, aseminea. 1 De dare insult.
46 227 I 908 Coqugenil rAztl§e01 aseminea.
1 5 20 Grigoratit Manca0 ot tam.
89 422 1688 Albeotil a D-sale Vornic. Neculae
BOO, artlucie, loc indestul. 17 De ("Titre Ingest
35 162 648 Musctitenil a lul Gheorghi Donic1, ase-
mines. 15 De °Mee Ineufi.
77 410 1640 Ionil§enil a Camin. Vasile Bal§1, lee de
raijloc. 10 De care insult
15 54 216 Bras 101 ot tam, aseminea.
24 81 324 BuhRicenil a Banul. Costin DonicY, loc
www.dacoromanica.ro
in destul. 1 21 Do °We ineuli.
No Banii unul Sums pee- Cel
Ome- sfert non to tot a bi- HAHLXID fb,rft, De card clue sli
nilor de 3 lunt ruin! =lulul bir scuteac.
.--....,--...
LiutiILeT B. LerTn. OCOLUL J.1.1.1E 1 LiudY

12 38 152 Bres101 ot tam, aseminea.


35 184 736 DAngenil a sluger. Macovei1 Tintila, I -
seminea. 1 De eritril insult
10 43 172 Bres10.111 ot tam, aseminea.
26 92 368 Stane§til raz/i§esti, loc putin.
47 367 1468 ZIAtunoaia a ClIrosului din Bucovina,
loc de mijloc. ti
49 270 1080 Stroe§til a MonastireI sf. Sava, lot In- vt
. destul. 12 Spat. Iordacht Leaf
4-.0 108 432 Jidovii de prin sate. 101
897 393s 15752
Ocolu Prutului
34 119 476 Dolnicenil a CAmin : Ionitil Sturdza,
lot de mijloc. 2 Do oatre InaulT.
40 151 604 BrAtenil a Paharnices: Mariel Joroaia,
loc putin. 8 De (litre Inner.
63 443 1772 Ci§mane§tiI a easel Ban. Tordacht Ca-
nAnfin ftcouninan_ 4 De titre *AA

www.dacoromanica.ro
4 8 32 BejaniriT ot Salivcani.
64 313 1252 DobArceuiT a luT Vasile Stamati, caran
vie, loc indestul. 2 Do atre inauff.
16 59 236 Barsinevtil a luT Ionitrt Bttrsenescu, a-
seminea.
41 194 776 BobiceniT a Postelnicel. Ionita Cuza, a-
seminea.
22 81 324 Cucutenil lul Holban rbAsevtl, loc putin.
is 54 216 Razevii ot tam, aseminea.
20 97 388 Cucutenil Medel : Manolachi AndrievT,
aseminea.
16 54 216 BreslaviT ot tam. C4.1

1 11 44 Toader Ciebotarid ot tam. C)


27 108 432 Durneltil a easel luT loan Pascal, loc
de mijloc.
19 49 196 Stanca a Logofitesel Elinca Paladi, loc
putin.
149 610 2440 Stefitneqtit birnici tij, cirituvie, loc In-
destnl.
25 151 604 Streinil ot tam, aseminelt.
12 32 128 Breslavil ot tam, aseminea.
1 11 44 Canta Grigorov;cI.
45 151 604 Badeutii a Wesel: Paraschiva Iamandi,
www.dacoromanica.ro
loc indestul. 10 Do Oita 'muff.
inolftwomMI11
No. Banii unui tdurna pes- Cei
Sme- efert not te tot a bi- II A. It I. AU far& De catra cine sa
nilor de 3 luni rului anulut bir scutesc
Ling 17 B.LeI VI- OCOLUL PRUTULUI LiwIr
106 583 2332 Bobule§tif a d-lui V ornic. Costachi Stur-
dza, aseminea. v De eitri 'usual
26 97 388 OstopceniI rgzemti, aseminea.
70 356 1424 BurcAcenif razesegti, loc putin.
42 216 864 Ranghile§til a Vornic. Dimitrache Stur-
dza, loc indestul 42 De okra insuel
4 11 44 Ltuclif ot Bude§tf. C.10
isp
14 16 301 Jidovib de prin sate.
889 4035 16440 51
Ocolu Copt°,
25 97 388 Balo§enii a Bapte§tilor, rotArie, loc
putin.
65 t6 864 Bretla§il ot tam, aseminea.
84 302 1208 Co§ula a monastireI Co§ula, aseminea.
23 59 236 Co§tenif razesestf, lee putin.
30 135 510 Oncanil a Sluger. Costachi Uiechi, ro-
tArie, loc de mijloc. t De eAtri tneuit
2 108 432 Breslavi ot tam, aseminea.
www.dacoromanica.ro
101 54 I 216 Liudif ot Orasen1 a slug ; Stefan Ma
noli, aseminea.
9 32 128 Mimic restil rAzalctM, loc putin.
0 1 44 Liuzil BalaciI ot tam, aseminea.
65 308 1`z32 Costine§tit a 10 Ionitli Arapu, eitrAuve
§i vite.
1 3 12 Toader Laser.
31 135 540 TAlhare§til a TAlpectilor, loo pntin.
28 81 324 Uricenii a Sorocenilor, aseminea.
25 77 308 Ungurenil a case! Clucer. Tanase Cuciu-
reanu, loc indestul.
50 194 776 Ungurenil a Romkne§tilor, loc de mijloc. tND
12 32 128 Bittrilne§til r6a§e§t1, loc putin. GO

20 77 V,08 StarosIlta a easel sulger. Dimitrachi,


aseminea. 8 De Datil cast
4 8 32 Bresla§ii ot Starosilta, loc putin.
14 38 152 Viforani1 a lu! Ftori postelnic. lonita
Cuza, aseminea. 4 De cats tnui
10 54 216 Jidovii de prin sate

531 2021 1 8084 `48


www.dacoromanica.ro
No. Banii unui Sums pea- Cei
Onie- sfert Roil to tot a bi- TiRGUL IIARLiti rasa De ultra tine ad
nilor de 3 lulli mini anului bir seutesc.
L kap Ler B
. Let B. LiiulY

5 11 44 Bresla§ii PAhltrnicesei Ca-


trina Sturdza.
9 32 128 Seutelnieil Medal. Meriacri.
4 14 56 ArgatiI lul Gheoighe Ilolb an. A monastlrei Am
4 11 44 LiudiT lul Enache Rout. St. Spiridon. I u Spat. Iancu RacovIii
5 16 64 Liu4iI Semi§iel. 2 Lum. Belau& Mavrocordat
70 238 952 Birnicil creqtinl. 2 Logor. Cost. Ghloa
60 270 1080 Briaslq jidovilor. . 1 Spat. Cost. Raoovi)ei co
2 spat. Cost. Mavroeordat
3 Spat Th. Bay
1 Spat. Coast. Krupenschi
3 Spat. lord. Kruponscht
1 Cam. Alecu Caltmah
2 Clueer. Elefterie
1 rtori COMIC Coustantla.
Negustoril chivirnisala lord, loch at
putin.
i r-,..7 Kt19 9:-11114 33
www.dacoromanica.ro
Adunarea Sumelor.
1026 4085 16340 Ocolul Bahluiulul. 166
843 3183 12732 Oco lul MiletinuluI. 109
897 3938 15752 Ocolul Jijiei. 101
889 4035 16140 Ocolul PrutuluI. 54
531 2021 8084 Ocolul Coqulei. 28
157 592 2368 T1rgul 'lariat. 33
4343 17854 71416
20 39 156 Mazill.
17 36 90 147 Rupta0.
4380 17929 90 71719
16 140 45 280 90 Rupte de vist. care pltitesc de 2 orl pe an.
136 in Jidovi of Varga Stefaneqt11 ce plates°
pe toata tuna.
45321 n 491
Bresle ce nu platesc bir,
LiucZil

120 Slujitori Isprivniceq1.1.


10 Ciocli.
20 Postel. qi OW cu dill de ertarc.
130 Preop.
13 Diacooi.
293
www.dacoromanica.ro
Assrarlasme
No. Bana unul Soma pes- Cet
6me- siert non to tot a bi-
nilor do 3 luni mita anoint
CARLIGATUHA Or&
bir
De card cite el,
scutese.
Litup
...z.- Le) B Lei I B.
Liu OCOLUL DE SUS
49 77 308 Muntenil a Serd. Dimitrache Jora, Ioc
putin.
41 157 628 TArgovetii birn!.ci ot TArgu-Frumos.
5 14 56 Liuclil Stoln. Iordache Gheuca ot tam.
10 28 112 Scutelnicil ci breslruil sulg. Vasile &-
gull i a Saftei Bantat;i Ftori Pah.
ot tam.
8 30 120 Liud.i1Polcovnicului Ioan Bosie, ot tam.
3 8 32 Liucid d-sale Vist. Sandulache Sturdz1
ot tam . 35 Insli :
2 Casa Loge. Idihal St
1 3 12 Liuc1il Ban. Iordache Milu, ot tam. 1 Von). Dimitrsehl St UI La
1 3 12 Liudi1 Ban. Ioan Neculcea, ot tam. 8 Blunt loan Neculee .a
5 14 56 Linda Cam. Ghenrghe Balm§ ot tam. 6 Bann! Toader Bala a
1 3 12 Liudit a casi1 stol. Constantin Ghica 6 Surd Dim. fora
11 Casa Spat. Mill. L uea.
ot tam. 4 Casa Stol. Coma, Oh euca
2 Stolnieul Gocan
35
49 136 544 GAnectil a easel stol. Constantin Gheuca,
loc Indestul . 4 De eitri oasii:
U clQ 119 Ftractl 0 cla nf. +0 TYI II Qt1111; n Oa
,11111,4Vil
I
www.dacoromanica.ro
13 34 136 Butna a bInesil Maria Sturdza, aseminea. 1 De oatri tamp
6 17 68 Popi§canil a Monastirel Dolje§til, ase-
minea.
69 220 880 Prigorenil a d-sale Spittlresii Diana
Neculcea, aseminea. 14 De erttili tasuil
27 73 292 Breslacil ot tam, aseminea.
14 34 136 Scortestii i Albestil a iedel. Ruxaitda
Scorteasca, aseminea.
21 51 204 Carste§tiI a Sardar. Anastasa Scortescu,
aseminea.
46 119 476 Brtte§tiY a Blnesil Mariei Sturdza, a- i
seminea . 6 De croa. Ineugi G^
C.4.1
5 17 68 Breslaqii ot tam, aseminea. tD
49 113 452 Goe§tii a logof. lordache Canta, ase
mines . 8 De vita fveuli 1

29 57 228 Lunganii de sus a clucer. DraghicY,


aseminea. 2 De ertirli hump
8 31 124 Baltatll a Visternicesil Catinca lance-
leo, aseminea.
1 6 24 Prisacari ot Codrest1 a clucer. Dimi-
trache Florea. 1 De eitri inseli
25 68 272 MAdhrjecil a sulg. Grigore Drama, a-
seminea.

www.dacoromanica.ro
IIIMMENNOINIIr
No. Bani1 until Suma pes-
4me- efert noil to tot a bi-
nilor de 3 luni rulul anulux
CAHLIGATIJRA Lidfax&
bir
De catrel cite sa
scutesc.
rfirp -LerTB --EitT-B. OCOLUL DE SUS

371 113 452 Gura Sircal a logofitesei Elinea Pa lade,


aseminea.
54 165 660 Stornestii a Mitropoliel, aseminea. 61 De eatri Btitrop...
59 168 672 Sinesta tj, aseminea. 18 De atel Mitropolie.
51 183 732 Popestii, Wolff gi MAdlirjacu a logo-
fitesel PARidoaia. 7 be °idea Ineueli
35 110 600 Liao; 111 ot tam, cu trel breslas1.
74 170 680 Doroscani1 i Frumuselile a pahar. Toa- ca
der ROA aseminea. 61 De cilia limp'
28 62 248 Scobintenil a pitar, Anastasie Papafil, a-
seminea, 21 D earl Wittig
5 12 48 Holmu a Capit. Manoiache Rugbi, a-
seminea
6 17 68 Cositenil a banul. Andronache Donici,
aseminea. 10 Do eitra Insult
181 50 200 Obrejenil a paharnic. Stavri, aseminea.
11 28 112 Rotarii ot Mazttren1 a Mitropoliel, Cu
rotilrie.
873 459 9836 120
www.dacoromanica.ro
Ocolul de pos.
2 6 24 Liugiil ot Romtinesti1 rezeie§t1. 11 Ina, 4 logoftteasa PaIadi
1. Spat. Joan Canantiu
S. Spat. Iordaohl Ramadan
1. Paharnicul Petrachi Ca-
zImir
2. Pit. Anastabie Papafil.
11.

51 172 688 Hoisestil a d-sale Spat. Iordache Ra-


madan, loc todestul. 9 De cats inaueI
17 45 180 Bats la§iI ot Hoisesti, Inc todestul.
21 57 228 Todiresti a fiilor stoloic. Neculce, loc Ca,
Cx,
putin.
32 63 252 Chilisdia i Mladina a stol. Catrina San-
dului Ilie, loc indestul. 4 Do atria* ingot! 1

Ina : 5 Band I. IdIc keen,


5 12 48 Chirilestil a lig Stirblit din Cordun. 19 6 Bard. lord. Mictesou, S
8 13 52 Mitocu a Sf. Ioan din Ift§i. 1 Spat. Ramadan.
Banal Iancu Waleson.
64 136 544 Pfiuse§tili Pgusasca a d-sale Ban. Iancu
Miclescu, loc indestul. 7 De clitra Inanzi
103 316 1264 Dumestil a d-sale Vister. Catinca Ian-
culeo, aseminea. 6 De catra InsuaI
7 21 84 Brosla§i1 ot tam, aseminea.
21 57 228 Hasnaseni1 a Sardar. Iordache Miclescu,
loc putin. 4 Do clad Insturi

www.dacoromanica.ro
No. Banii until Sums pee-
4me- sfert next to tot a bi- CARLIGATURA. CellftrA. De eller?! eine rei
nilor de 3 lutft mini anulut bir scuteec.
Liutiri Lefl Ler 7 . OCOLUL DE JOS Liw

327 1017 4068 CucuteniT cu cotunurile a easel Comis.


Iancu Ghica, Joe indestul. 221 De earl OBBE.
5 11 41 Lunganil de jos reze§qt1 4 Insa : I Spat. lordaciii Ca-
48 113 452 Uricanil a d-sale Vornic. Alecu Ghica, targiu, I Pit. loan Jan 2
001)1101 Tansa.
aseminea. 4 De oritra insusi
46 113 452 Corneqtii a d-sale Banulul Alecu Bet-
diman, aseminea . 3 Do ciitra insupi C.X2

24 57 228 Proselnicil a d -sale Vornic. Constantin C..13


Cat
Palade, aseminea. 5 Ds citril tnsuil
13 25 100 No.dieniI a pit. Ileana Climent, asem. 1 Do elitrit tusull
26 85 340 VAcote§til a MitropolieT, aseminea,
49 113 452 Voine§ti1 a Sard. Alex. Voinescu, asem Do eilfril Instuti
2 8 32 Manje§tiT a Monastirei Galata, aseminea.
4 8 32 Bude§til tij, aseminea.
12 34 136 Mogo§e§tit tij, aseminea.
5 10 40 Liuchl of tam trecutl, aseminea.
30 88 352 Hadlimbal tlj, aseminea.
21 119 476 Jidovil de prin sate,
943 2699 10790 96
www.dacoromanica.ro
Adunareu Sumelor,
873 2159 9836 Oeolul de sus. 120
943 2699 10796 Ocolul de gios. 96
1816 5158 20632
6 90 27 Mazill.
4 63 21 Rupta0.
1824 5170 20680
8 65 60 131 Rupte de Visterie care pltitesc de doue
on pe au.
70 t, _...r. ___
Jidovi brisovolitl of Tiirga Frumos.
1902 206
ff 7) 7>
Bresle cc nu plitteoic Mr
49 SluJitori Diprivnicelti,
89 Simeni H5tniiineati.
18 Simeni Agielti.
16 Darabanl Agiesti
1 Tulmobagiti,
2 Celarasi de Tarigrad.
1 Lipcanii.
3 Din Rufetu Pitariei.
9 Din Rufettl Ieprivniciel Carpi &cooped.
5 Armillel.
24 Darabani de temni)e.
9 P entire'.
2 Cepa din case.
10 Aprozi.
6 Fuetaiti de divan I de Harem.
6 Pootelnioel i alfiI cu cirli.
59 Primp,
11 Dieooni.
264
www.dacoromanica.ro
No. Banit luiul Sum pos- Cot
6:no- §fert noit te tot a bi- TINUTuLt IA:g. - tara. 11 Thratrei rive sit
nilor de 3 ltinl ruln1 amain Sir sottese.
"Mull Ler B. Lei B. ocoLur, CIUHURE1 DE SUS. Lila/7

49 155 620 Dangenil a MonastireI Cetatuea, cara-


0e, be in lestul.
29 120 480 Urinaut,i a ManastireT purdujenii, a-
seminea.
43 162 043 Donda§enii a d-sale Visternic. Grigo-
ra§i Sturdza, aseminea. De eatrIt
44 150 600 fiiidiu mare raze§esc, Ion putiu. 1 Clue. Nee Cerehet
77 320 1280 Scaenir a easel clucer. Tanase Cuciu-
reanu, aseminea.
3 10 40 Onestit raze§e§ti, loc indestul.
40 133 532 Fantana Alba a Manastiret Cetatuia,
carau§ie loc put.n.
130 473 1900 Zahaicattil a d-sale Vornic. Costache
De emu( 'I) rib'
Sturdza, vite, loc putin. 1
1)e e.11JA in 10
43 132 528 StangaceniT, tij. loc. indestul. 2
49 120 480 Duruitoarea a ManastireT Sf. Neculai
din Buto§anY, aseminea.
71 2n3 1000 Patrulenii a Munctirei Bogdana, site ) D. 0111 Alecu tan
loc putin ell 1 eu

www.dacoromanica.ro
71 214 836' GAllaenii a sulger. Gheorghe Ciuhur, 8 De &Ida !moist.
asAmnea.
28 140 560 MAlAe§tiT razitrati, carro§ie, loc in-
destul .
91 161 644 }Limp a d-sale Vornic Costache Sturdza,
vite >li loc putin. De cited insust.
58 237 948 Camunca a Manitstini Bogdana, ase-
minea. 6 De att.; Vein lanvu Lea.
24 100 400 Bote0ii. lul Veli§co rrtze§e§t1, loJ in-
destul.
80 325 1300 Cohanit a d- sale Vistern. Grigoraro
Sturdza, vite, loc putt') . 3 De citri it vusi ou
17 48 192 Bresla§it of tam a d-sale Spatar. Alecu 00
Ghica, asemio ea .
13 42 168 Bote§til lui Stavru rilzesestI, 1o.) in-
destul .
80 268 1072 Vasdiutif marl a ds. Vister. Grigoraro
Sturza, cArA0e, loc indestul. 3 De citra insust
20 85 340 Balotiaa atze§aseit, loc iadestul. 1 De arra spat. lance Ra-
dovici.
70 220 880 Vasiliutiv mid a Mitropoliet, vite loc
mdestil. 6 JIgn. Glieorghi.
48 166 664 Tome§til a d-sale Nisternic. Grigortil
Sturm, rib a ie, loc inclestul. 2 De cratrii limp.

www.dacoromanica.ro
No. Banit unut Suma pos- CO
dine- afert not to tot a bi- TIN UTUI. In IAt fara De cdtrd eine sa
nilor do 3 had mita anulut bir settiesc.
TAuca Lel 1 B. Ler B. OCOI,U1, CIUHURU DE SUS. Lid
70 325 1300 Bisericanil rlize§e§ti, vitr, loc putin.
31 107 428 China razesascii, be indestul.
3 14 56 Cask lui Itacila, loc indestul.
37 107 428 Cuhnestii a Paharn. Stavri, asemenea. 3 De eitri non.,.
20 48 192 Calla Stolnic. Matel RA§canu, asemenea. 7 Dc eataii Weep.
31 110 440 Cucuetii razesesti, asemenea.
1 11 44 Borosenil.
25 230 920 Jidovit de prin sate.
132' 5000 -gam 47
Ocolul Ciuhuru de gios.

32 107 428 Chetris,1 a Monastire1 Cetatuia, loc In-


destul. 7 De cats Neeela T,gara
68 250 1000 Slohozia Honce§tii a Mantistirei Golit;,
carhu§ie, loc puffin .
41 139 556 Drujnenil a d-sale logob.t. Iancu Razu,
aseminea. 3 De eAtiri ineuel
75 300 1200 Slobozia 16.vArneu a Serdar. Grigora§1
Arghirie, aseminea. 6 De eatri inenbl

www.dacoromanica.ro
50 240 960 ConceniT a MPinlistirei, Sf. Vinere, ase-
minea.
41 85 340 Sarata a d-sale Visternie. Iordaehe Ro-
set, eIrruwie, loc indestul. 5 De eritrri tneutt.
45 175 700 Slobozie, Fole§tii a d -sale Spatar. Di-
mitrie Bogdan, aseminea. 3 De entry Settee.
119

7S
440

256
1760

102,4
vite i
Frijenil a d-sale Vist. Iordachi Bal§,
lee indestul.
PilnzereniT tij, aseminea.
3 De entrit 113591.

84 204 816 Oi§enit tij c'arau§ie, loc indestul.


62 200 800 Niivirnetu a Serdar. Grigora§i Arghirie,
loc putin. 51 De eritra e.0
22 42 168 Liudii Serdar. Grigorav Arghirie ot
NavAruct,u, loc rutin.
05 376 1504 Obreja a casci comig. Tann Ghica, loc
hid eslul. 4 De entry Cask
91 321 1284 Glodenil a stolnic. Tanabe Gosan, i a
Do eritrri ntoln. Crosse.
pitar. Calinutchi, vite, lac indestul. 4
10 21 84 Liudii ot Ca,§la stolnic. Gosan, asem.
14 30 120 Motile Cojocarenilor a banului Joan
Neculce, for indestul. 1 De eritrri sard. Arghirie
50 192 768 Limbenii a Logofat. Constantin BOA,
asemenea. 3 De eritrri inusi.

www.dacoromanica.ro
NO.

33 33

118
126

125
61
Banil until
ime' Ifert non to tot a bi-
nilor de 3 lung rului anulut
ud f el

289
642

637
300
75
1B.
1
Simla pen"

Lerr.
300
1156
2568

2548
1200
TIN UTVL

Baloi, cu tarp.
11 4Mit

OCOLUL ClUfltil?EI DE SUS.


Targovetii ot panzereni a d-sale Vister.
Mahalaua ot tam, tij. vite, loc indestul.
Rficea a d- sale Vister. Grigorali Sturm,
asemenea .
CorlitteniT tij. asemenea.
Bitltile a Manastirei Sfl-mtului Spiridon,
Cal
tarn
bir
Inuit
,
De cattyl cute fit
seutesc.

19 De caul bump.

aseminea.
73 320 1280 Bilicenil a PaharnicesiI lul Panaite, a-
seminea.
63 250 1000 Parli0 Gospod, carAu§ie, loc Indestul.
132 575 2300 Ciuclule a Mariei Sale Constantin Ip-
silant V.V., vite. loc indestal.
19 43 172 Morde lei Osmache, tij, a MitrieI Sale,
aseminea.
4 11 44 Liticlil ot ci4la hi Asian.
SO 365 1460 Duvrianii, a ManastiriT Cetacuia, vite,
loc putin.

www.dacoromanica.ro
39 145 580 Dumbravita rgzeoscA, loe Indestul. it Do erttrii spat. Dim. Saul.
43 160 640 MagurehIe cu vite pi loc Indestul.
52 160 640 Magura ra,zeaseA, aseminea.
1 180 720 Jidovit de grin sate.
1962 7530 30120 64
Ocolul peste Prut.

61 246 984 Bratulenit a Pitar. Vasile Cocoiu vite,


loc Indestul.
8 22 88 Bresla§il of tam aseminea.
86 992 1968 Varzereptil tazee§tl, aseminea. 2 De dad Stol Zainfl ache. I
138 600 2400 Boldureptil a easel Pitar. Cerchezl, a- ta,
aGa
seminea. 1 De aura Vorn. Alecu Iancu 1,
30 388 Leo.
97 PalitneV,i1 rAzepesti, vir, loc tndestul.
39 170 680 PrIntIpeptll a Mitnastirel FastAcii, che-
reste, loc Indestul. 3 Pe tiara Viet. Sandulachi
Stu' 4a.
103 370 1480 RAdenii a 1410.14.,tireI Probota, aseminea.
31 95 390 Bobleticil a Saigiulur, loc Indestul
34 115 460 MirceptiI a MitropolieI, loc pu1in. 4 De mita.' Pali. Toms Stamati.
29 85 340 Sineptil razepeV, chereste, loc Indestul. 30 De caltrii Mitioru Ivan Ves-
tini.
n
90 330 1320 Ezerenit a d-sale Banul Alecu Beldi-
man, vite, loc indestul. 3 De eittril tnsusi.
24 60 240 Giturenii au§ eptl, chereste, loc Indestul. 3 Inert :
2 Vist. Sandulaki Sturia.
www.dacoromanica.ro I Camin. Paneite Casimir.
No. BaniI until Soma pea- eel
4ine- §fert noel te tot
to a bi- Tivirrur, 1,10,4 fiira I Dc cell ra cine set
Hilo') de 3 lull' rul anulit1 bir seutesc
Li ull'iLe't I I?.LeT 1 -IT.I. ocoLur, PES TE PR UT. LiuclY

45 161 6-14 Tecurenit a d-sale banolut Alecu Thd-


diman, vite Joe indestul. 2 De cat. ii. 'saw.
53 139 556 Ciuciuenii a casei logof. Michai Sturdz,l,
aseminea 3 Do eAtrii Casa.
109 353 1412 Bumbata a etrAresii CociOe, chereste,
loe indestul. 2, Do rata. in.usi.
34 100 400 IVIllizetcst 1 fast aseminea. 8 De eAtrA M dor bat Vol-
rod.
cu
65 235 940 Zii.mbraCylii a D.bale tirollliC. Dimitratlii 4.7
Sturdza, c&rtiusie, Joe indestul.
75 268 1072 Taurelile tij, aserninea.
98 347 1398 Corn esta Viz( §e§tT, eltercste, loc in-
destul. 20 De cubit Major Ivan Noe
tins.
59 268 1072 Sili§tea Banului VasiIP Roset, Joe in-
destul.
12 32 128 Condiate§til razes(stt, as( mines.
11 22 88 PLtrifa a Pahar. Teodor Babj, asi -
mint a .
28 64 256 Bursucenii a Postelnicclului Dumitro
Herm( ziu, aseuunea. 2 Ue caber .1 go tana,11 Dau.

www.dacoromanica.ro
8 16 64 Breslasii stoln. Zamfirache, ot Ciuk§ti.
4 11 94 MAtirtile§til a stola. Tanase Gosan, a- 3I luta : I Pitarui luraseut.2
seminea. 3 Sto Inicu Golan.
4 11 44 Ontestii tazasesti, aseminea. Dr eatrii spat lanigt Ca-
nanau.
6 16 64 Breslasil sulger. Pascal ot Florintoaia,
aseminea.
28 62 '298 Hirce§tii razesestr, aseminea.
12 37 148 BreslOI banului Beldiman, ot EzerenY.
16 37 148 Breslasil SetrAresii Cocide, ot Bumbata.
16 54 216 Bejenarir ot Brataleni, a Pitar. Vasile
Coroia.
4i 12 48 Coseodanii. GL7
14.
6 16 61 Cis la, lul Lazer green.
8 15 60 Bras lasit serdar. Ionitia Crupenschi, ot
BumbAta. 1

21 210 840 Jidov,i de grin sate.


1395 5168 20672 80
Ocolul Tapia.

18 48 192 Florestil razasesti, be Indestul.


21 54 216 Stolnicenii a MAnAstirei Aron Voda, a-
seminea.
39 110 440 Isvoarele a Su lg. BAnt4oaia, aseminea. 2 Dc +Atli's instill
181 55 220 Juganiiwww.dacoromanica.ro
lul Dumitra BAnar, aseminea
No Baniz unlit Suma pes- CM
omo- ;ifert non to tot a bi- TIN UT ULlt IA!.. fara De eiltrd eine se
nilor
Lintis
_do 3 lunt rului anului
LeY B. LeY IB. OCOLUL TURIE1
bir
ETtuff
scutesc.
-
27 1001 4001 Esit.ir din Trifestr a Mantistirel Niam-
tului, mem n ea .
10 20 80 LiOil Casei satrar. Nicola, ot tarn, P
seminea .
28 86 341 Ghermanu a Sulgeresei ScortascAY, loc
de ajuns. 4 !tisk' :
9 21 84 Limb! Sulgeresi Soortasch, ot tam, a- i 'Agora Dals.
bard. Const. Virgoliel, I
seminea . Sulg. Soonnsoa. YP
CJt
19 50 200 Fasulenti a Postelnicelului Toader A-
nastase, aseminea. 10 Dv extra insuO.
117 200 800 Sculenir a d-sale visternic. lordoche
Iloset, lee putin . 3( De erttia insuto.
35 86 344 Zabolotina Sulgerul. Alecsandru Fete,
be Inclestul.
44 120 480 Zabolotina serd tr. Dimache, aseminea. C Do extra insus1-
30 107 428 Spinelli' a ManAstirer GolAe, aseminea.
128 550 2200 Tabitra a 'Mon aqiiir CetAtuia, vite §i
loc pu tin .
www.dacoromanica.ro
13 35 140 Gaurenir a s'ol. Iordaehe Gheuca, be
indestul. 91
. Dc ultra testis'.
13 32 128 Bresla01 sardar, Dimach ot Zabolot:-
na, aseminea.
12 34 136 Esitf1 din Gann in a hiT ftorii. Paharn.
Ct sto, as minea. 41 De eititrA iittuO.
20 70 280 RoscaniT a Pitaresei lei Panaite Stro ,I
escu, aseminea. %i De erttrii Switli.
44 139 556 Cauestir a NledelniLer. Rucsander Scor- Al
taseai, aseminea. -ti De erarrt insali.
22 58 232 Prtli1CDii a d-saie logof. Cunstantin Bal.ir, /
asemiuca . ui De eittrit insti;i.
3 GJ
ti=.
51 193 772 Slobozia Cornu Negri' a d-sale Logof . Cr>
lautu Razu, aseminea . gi
u De eritri tusufg.
a ,s1
33 70 280 C:anul Negru, tii, aseminea. 1u De atm insusi.
1
107 193 772 Caminarest.1 i Baltenir a Pahar. TM' r
Carp, aseminea. iz
12 De Ciitrit inansi.
5 8 32 Liusir ot llasipent a sulgereseT Banta-
soaia, aseminea 5 insi :
8 D eittil insult.
6 14 56 Bresiasir slugeresei BAntasoaia ot Ra- I vist. Sande SLuIIC
I spat. Teodur Bete.
sipeni, loc fndestul.
24 64 256 Cande§t I a d-sale Spat. Toth r Bahr,
assn plea. 2 De erttni Nee.;
I

www.dacoromanica.ro
No. Banii until Suma pes- Cel
6me- pert non to tot a bi- TIIVIITULt Litd fara De ecit).4 eine tni
uilor de 3 'um rului anului bir scutesc.
LitidY Lei B. Lei B. OCOLUI: 771.1?1E1 Limp
60 181 7241 Perienil tij, aseminea. 6' De awe instill'.
19 4:3 172 Setrarenil a Medel. Costache, agemene 4 De eritre inswI.
37 120 4S Trife§til Veelli a Clucer. Fureulip, a-
set:bine& . ,2 De okra insa0.
23 65 260 Trife§tiI lui Paun, a PortAresil Built
Bali, aseminea.
14 32 128 Bres'a§11 Pannesel ot Trife§t1, aseminea. CAD

106 424 eP
50 CarniceniT Raze§eti, aseminea.
3 9 36 Mede!eni1 a Banului Vasile l4oset, a-
sew inea
11 32 12S Tocsobenir nize§esji, aserniuea. insu t Bldg. ',micelle I o.
2 7onselai I Sulgereass &or-
IRJJ.
11 32 128 Brinde§tii a Sard. 11llhai Gani, aseminea. 11 De eiiert tuswg
S G4 96 Lucacenii a casei stol. Constantin Gheu-
ca, aseminea.
18 60 210 Mircenti rezeF:cati, aseminea.
12 43 172 Bresla01 Spatar. Toady'. Bart ot Pa-
u leni .

www.dacoromanica.ro
11 33 132 Calla serdar. Iordacbe ot Stoluiceni, a-
seminea . 8 Inqii;
5 Serdarm Torda hi.
1 Casa logofit. Manu.
2 WornicDumitratheGhtca
8

11 33 132 Cas la Yak Toma Stamate ot Durnesti


aseminea .
4 11 41 Slobozia Sulgerul Stefan \Tame lici, a.
seminea.
7 17 68 Argatil. ot Radeni.
26 90 360 Slobozia Capitan. Andrei Busila, ase-
nlinea.
9 21 84 Liuzii ot Vialeuii, aseminea. 11 Pahar. Cazimit
7 16 64 Bresla§i1 Clucer. Furculita., ot Trife0i.
4 11 44 Cii 1a lui Pomitcu.
2 5 20 Calla lui Apostol grecu.
21 210 840 Jidovil de prin sate.
1256 3711 14844 136
Ocolul Branigtei.
45 171 684 AlacArestii a d-sale Vist. Grigoral
Sturdza, loc putin. 10) De Catrit insult
21 40 160 Breslasit d-sale Vist. ot tam, aseminea.
www.dacoromanica.ro
11.11111II
No. Banii unui Suma Iles- Col
()me- qfert non to tot a bi- TINUT 1TL IASI Para Dc ratrei eine gni
nilor do 3 luui mini anului 'bir Rcutese
Lin Lei B Lei B. 0C01,IIL BRA2MT11 Limn'
29 107 I 428 Coltul CorniI a d-sale Hatman. RAducanu
Roset, loc indestul. De erLtril
64 214 I 856 Bazza a Monastirii Agapia, aseminea. D eatrii II tm. Itadueanu.
11 27 108 Vierii Paharnic. Cazimir of tam, ase-
minea,
32 116 464 Scoposenii a Monast. Near*, asemene. 16 De eitrit le;
S4 26- 1072 MAnzete§tii a sf. Mormant, aseminea. Dlilea CA,
2 Dc Iutiu Rahn Iteduennu
91 332 1328 Bohotinu a boerilor. rosete§ti, aseminea Reset. cp
3G 140 660 Valea Tiaistenilor RAze§ascA, aseminea.
43 144 571; Unghenit a d-sale Post. Costa elle Ca-
rage, aseminea.
64 278 1112 Oprisanil a MAnAstirei Goble, aseminea.
82 332 1328 Poncestii a Pahar. IonitA Negrea, a-
seminea.
32 150 600 Morenii a Manitstirei CotAtuia, aseminea.
45 140 560 Costulenit Galateni a Mitropoliei, ase- 7
minea. Do caturt M tropolie
59j 205 820 Prisecanil tij, aseminea. 9
41 161 044 SalitgeniI RAztqe§ti, aseminea. De atra nanlar. Iordache.

www.dacoromanica.ro
1421 623 2500 Groze§ta a d-sale logofites3i Razoia, loc
indestul. 6 De eitrli tneae.
2.) 97 3S8 Titionii a mAndstirei Barbeiul, loc putin.
70 268 1072 Costulenii Rotari a Mitropoliei, loe in-
destul. 12 De extra Spat. loan Ca-
nanIkt.
21 86 344 Manzate§tii Vechi a sardar. Vasile 0-
nofreitl, aseminea. 4 De ultra label'
4 15 60 Frilsine§til a Eneule§tilor, aseminea.
46 120 4-,01 Tutora Veche a d-sale logofit Constan-
tin Bali, aseminea. 81 De aitrit incubi.
149 575 2300 Zberoaia a d-sale Agai Alecu Balgi,
vite, loc putin. 16 De eittri inbuli.
c.77
69 214 856 Tutora nou& a CAminar. Rascanu, loc cp
indestul.
15 37 148 Cozia a stolnio. lords( he Gheuca, a-
seminea
6 11 44 liemelosu a d-sale Batman Riducanu
Roset, aseminea. 3 De eatai insup
9 32 128 Liuzil ot Bobul a d-sale Agai Alecu
Balai, aseminea.
10 27 108 Liuzil of Colune§ti a Medelnic. Urso-
lanu, aseminea. 2 De Oita i tsu i.
13 27 108 Slobozia Bogdiine§tiI a Sulger. loan
Bran, aseminea. 3 De vita ;muff.
www.dacoromanica.ro
No. Itanit unui Suina pea- Cet
Ome .,:fert non to tot a bi- TiNUT114. Lt !I lark De 'catrei eine so
nilor do 3 lust ruin' Rauh' bit. scutesc.
Liu Lei' B. Lei B. Liudi
9 21 841 DanuteniT a d-sale logofat. Constantin ni
Ba l§i aseminea.
1
1 4. De eita insu.i.
87 332 13281 Coma+ na a Monastirei Slatina, loc putin.
S 21 84 CA§la Spatar. Canal u.
3 11 44 Arga(il sulgeriul. Drama ot Scoposeni.
3 8 32 Dina ot Oioiu. 1

14 128 512 Jidovil de prin sate.


1489 5480 21920 Ocolul Copou/ui 117

86 225 900 Tomestif a d_sale Vornic. Neculai Balci, 1

cal alqie, loc putiu. 27 De °titre Instill.


51 119 476 Epurenh a d-sale Cainin. Panaite Ca-
zimir, loc indestul. 6 Do citre instill
15 43 172 (.'i4la lni ba§i Ciau§i a Clucer. Dimi
trache FInre, aseminea. 6 De care limp'.
18 65 260 Malae§tir a Ini TAnase FeOla, aseminea. 4 De eatri Insusi
2) 75 300 ltidiu Mitropoliei, aseminea. 2 Paler. Tunis Stamati
64 246 984 Luceniy a Monas. 4. Vineri loc Min. 3 In6e: 2 Vistern e lord Rost.'
1 Pole v. Nauel. Bali

www.dacoromanica.ro
15 37 148 LitzAreniI a d-sale Voruic Vasile Bo-
set, loc indestul . 6 De erttra Indult
32 if Es 472 Cotu lui Ivan a Banului Toader Baqotii,
loc putin 10 De eritra ineua.
22 64 256 Taute§til a d-sale logorat. Constan-
tin Grecianu, loc indestul. De eatrit
17 (34 256 Coarba a Monastirei Slatina, aseminea.
49 140 560 Litcanii Vechi a logofitesil Paladoata,
cirausie, loc indestul. S De eiltril Dp.ati
14 32 128 lipilegtii a carnin. Anton Ziloti, loc
indestul. 3 De

110 185 710 Litcanil i Cadrazenii a Polcovnicului


Manolache Ba10, aseminea. 14 D.. ealrit i tcu i. a.ND

Insit :
16 43 172 Copou a 1115.nAs. TriI- sfetitel©, aseminea. 22 1 Chien. Dim itraehe Fiore.
I Banat Androna( he Daniel.
3 Viet, Gr.gorael Sturra.
Melehiireriasa Senriesea.
2 Logelttmea R11/01a.
Clueer. Neel lei Itaeoviirt
Cava .at. N, cola.
I Sarda I rdachi.
1 l'abernie'asa Cristioia.
I Vornicul Vasile Rover.
I Lugolitt. faneu lte/u.
$itr. Fibp Bantesi.
2 l'altarnlemsa litiesaatla
Calimah.
1 Stolnie C. wt. Catiehi.
3 Vornic Todiravm 'Bay

www.dacoromanica.ro
No. Banat unul Suma pee - Cet
dole- fort not] to tot a bi- TINUTULle IA0 fiat De cettra tine sei
nilor de 3 Lunt rulul anulut bir scutesc.
',hip LerT-B. LeW B. OCOCUL COPO-ULUI Liu

2 75 300 Vierli ot Copou a d -sale Vist. Bali,


loc indestul.
21 54 216 Vieth d-sale Hatman RAducanu Roset,
ot tam, aseminea.
27 120 480 Gropaita a andulesei, ekrauqie, loc
indestul.
3 5 20 LiuziI ot Zahorna a Sardar. Botezatu,
loc indestul.
16 43 172 Lluzil ot tam a sardar. Botezatu, ase'
minea.
35 75 300 Popricanil a d-sale log,fat lordache
Canto, carAu§ie, loc indestul. 7 Dc catrit 14nnsi.
35 118 472 Radiu lui Tatar a Mana.stirei T-rel-Sle-
titele, vite, loc iudestul. 10 1(14
1 Vora Manola he Dint c q
1 Vern. Aleeu °hies.
I Rani. Na Late Scortescu
4 Drag( mane Ru ARC.
I 'torn. Du tit he Ralet.
9 Poet. Ion to C nta
10

www.dacoromanica.ro
91 235 9401 Holboca i Rusenii a Monastirii Ceta-
tuia, cgrausie, lac indestul. 16 De eitri spat. Gananau
22 70 2S0 Bulbucanii a easel Pitar. Cerchezi, a-
seminea, 2 De cei tat Clue T. Grigorati
39 118 472 ChiqarAel a d-sale logofitesel Razoaia,
loc indestul. 2 De citri Sums'.
52 182 728 Inc§enil a MAnastiri1 Agapia, loc putin.
10 16 64 Carste0.11 a d-sale logof. Constantin
MO, lac indestul. 16 De catri humid.
52 139 556 Proselnicil a ManastireI sf. vineri, loc
putin.
18 54 216 orogaril. a Manilstiret Dancu, viile,
cn
loc indestul. 8 Mart. 04-
3 Viet. lordaehe Roset.
1 Bard. Mimi Gana.
1 Dann loan Neculce.
1 Paharniciasa Panaitoaia
I Singer. Alexandru Note.
1 Vornlo. Ralet.
8

29 95 380 Petrest11 a d-sale Pastel. IonitA Canta,


aseminea.
44 118 472 Rgdin Aide a logofitesii Ilgzoaia, a-
vminea. 2 De eirn insuei
www.dacoromanica.ro
No. Barat eau! Solna pet,' Cel
dme- .fart non to tot a bi' TINUTUL IASA I far& De ditrii tine rd
nilor de 3 lent rulut anulut bir scutesc.
Litr;i1 I e't 1.13. Ler B. OCOLUL COPOULUI Liu

601 246 984 Simenil a AlandstireI sf. Viuerl, ase-


minea.
13 30 l 120 Lion Post. Constantin Costache, ot
CitcarilzenT, aseminea. 3 De ertta Insuti.
4 11 44 Moara Dancului.
5 10 40 Moara SlantuluI loan.
2 3 12 Liuzii ot Maime0. cn
1 3 12 Vierit. Medelnicer. Constantin Veisa. cn
8 11 44 Bresla§i% D- sale Caminar Cazimir ot
Epurem.
12 90 360 Jidovil de prin sate.
1156 3377 13508 195
Ocolul Codrului.

30 85 I 34E/ Toderelu i Barnova a ManitstireI Bar-


nova, loc indestal.
38 128 512 Ezerenii a Manastire Socola, aseminea.
35 107 428 VorovNtil a Manastitel Galata, ase-
minea.
www.dacoromanica.ro
o7 96 384 Ciorbectir a Miinastirei Barnova, loc
popn.
4 11 44 Liuctif of Tome§11 a ManAstirel
v.1, loc indestul. 4 Inert.
3 Miinastirea Named.
1 Su lger. Iordachi Lo-
zonscht.
4.

63 171 684 Buciumtr a litanAstireI Dancu, asemin,a. I IS IusL


3 Viet. Grigormi Sturm.
1 Vorn Vaeile Roset.
1 Pehar. Lean.
1 Maiel. Taeile
1 Stolnie. Mihalachl. CAD

1 Sluger Toader. C.T1


itropc.lia. Cr)
3 Mrtnistirea Daum.
3 Satr. Iona Flora
1 Sard Patinae Leonard
1 Sard. Alexandru.
I Banul Stavliru.
18
tip 110 440 Vladicenil a Mitropolicl, vii i loc in-
destul. 61 Inert.
3 Casa logof. Mane.
9 Spat. Saul.
6

www.dacoromanica.ro
No. Banit luau Suma pea- CO
dme afert non to tot a bi- TINUTULt1 IAfg ffira De cab-4 tine an
nilor de 3 lunl rului anului
Lim. n Ler 1 B. Ler
..........
13. COLUT, CO DRULU1
_ bir
Liuyr
scuteac.

21 58 232 Hliacea a Man /Ware Cetlitnia, ase-


minea. 14 Iasi
1 Vornio. Manolachl DI
marhi.
I Pitar. Chitiae Bible°.
2 Comia. Costaehi Conachi
1 Bonn Toader Bneotil.
1 Viet. SandulaoheSturza.
6 Mantirtirea Cothlula
1 13anu Vaalle Roast. to
1 Meer. GrIgoraid. Cl
14

58 120 980 Socola a Man6.4tire1 Socola, aseminea. 14 nia.


1 Vtori Mt. Tome Gan o
Camila Bucainesca.
1 Vorn. Atom.; lanoulou
1 Spat. Alexandra Rea-
canu.
Sard. Vasllache.
Stol. Dim. Climent.
Casa Stol. Xmas..
Pah. Toador Carp.
Slug. Ioan Carp.
Sard Onofreia
Vi t. Or gorasi Sturdza.
Stol. II shale h .
Spat Iordache Catarg u.
www.dacoromanica.ro
20 32 128 Ciorche§til a Ali 'misting sf. Iowa, loc
indestul.
16 38 152 Va lea adlinvil a ManAstirel Cetatuia,
aseminea.
11 25 100 Balciul a Maraistirei Socola, loc patin.
5 11 44 Vieth d-sale Vornic Manolachi Dima-
de, of Tome§tT.
18 35 140 Cirbunarki a d-sale Vister. Iordache
BOO.
46 100 400 Miroslava a MnnaEtiril Galata, loc in
destul ti vii. 19 Buse :
9 Vornic. Lou MIL
1 Dnecalu Teodosie.
1 Loge. Greoianu.
1 Sulgerului Bantali.
1 Vornio. Todiravco Baler,
1 Corn's. Coeteche Cons-
che.
I Slug. lordachi eafencu.
I Luminatu belzade Ma-
vr000rdat.
1 Boat. Iordeche Dacia.
I Bann Turfaohe.
19

lb 42 1 168 Linda a MitropolieT, aseminea.

www.dacoromanica.ro
No. Banit unui Suma pes. CO
ome- §fert note to tot a bi- TINIJI.'UL 1AkiI mil De catra sine sa
nilor de 3 hint rului anului -- bir scutehc.
Limp' La B. Lei B. OCOLUL CODRULU1 Liudi
34 107 428 Ttirgu§oru a Aliinastirti Galata, loc 61 Ina :
putin. I Viet. Sand. Sturdza
4 Spat, Iord, Catargiu.
6
I Voru. Mann!. Diznache

5 8 32 Vieril sard. Panaite Patin.


4 11 44 ViPrii banulul Beldiman ot Socola.
11 27 108 Vieril spat. Canandu of tam.
5 1t 44 Bresla,1 Mitna.stirel Socola. i
4 7 28 Vieril d -sale Caminar. Panaite Casimir.
5 14 56 Vieril Caso logof. Michaia Sturza.
12 54 `z16 Sirb 1.
22 50 200 Vieril d- sale Volnic Neculai Balsi.
9 22 88 Vievit d-sale spatar. Mavrocordat
19 64 255 Vier)] d-.ale logof. Costatle Obi a.
612 1,44 6176 81

www.dacoromanica.ro
Adunaren Sumelor.
1328 5000 20000 Ocolu Ciehuru de sus. 47
1962 7530 30120 Ocolu Ciuhuru de jos. 64
1395 5168 20672 Ocolu peste Prut. F9
1256 3711 14844 Ocolu Turiei. 136
1489 5480 21920 Ocolu Brdniqtei. 117
1156 3377 13508 Ocolu Copou. 195
612 1544 6176 Ocolu Codru. 81
9198 31810 127240
312 832 60 3330 Ma zill
104 252 90 1011 Ruptaql. cu

9614 32895 35 1 3 1 5 8 1
34 352 15 704 30 Rupte de Visterie 1
30 180 360 bejansri of Cordon. de done 011 po an.
40 111111 Jidov1 . .
1
7291
Fig
Bresle ce nn plittesc bir,
Liudi r.

234 Slujitor1 isrdvoicc1t1


126 Podarl.
www.dacoromanica.ro
192 Lmnarl a curt. +1 gospod.
.....,
No. Banii unui
dme- gfert non
Suma pea-
to tot a bi- TINITTIM IASI
Cei
fare De cdtrd clue ski
nilor de 3 luni rului anului
LerTB.rei ADUNAREA SUMELOR.
_ bir
Liu#
seutesc.
LiutfX B.

65 Carbunari a curtii gospod.


85 Comigel a Comigtel, i a PitArieT.
61 Slujitori a Vorniculul de obstie.
121 Tunirasl.
11 Simenl.
76 CalarasT 1 bitiman It'
,

18 Lifeg h.
23 Simenl.
9 Darabani Agiegti.
24 Rn§il.
8 CApitanT de baltagA
5 Lipcani.
3 AprozT .
4 CalarasT do Tarigrad..
22 fustasi de varta .
1 ArmAgAl. a armA0e1
16 DarabanI.
www.dacoromanica.ro
6 Copil din casa.
21 Fustas1 de divan i de harem
11 Portitra.
2 tesla11.
12 simen1
18 t5.etorI de lemne. a curl ii gospod.
51 joldonari.
100 DitrvaiI a Comi§kr i a pitariel.
35 Postelnic. §i alibi cu Galli de ertare.
276 Preotl.
51 Diaconi.
1687 fa e.

www.dacoromanica.ro
No. Banit uuut bums pes- Cet
ime- §fert non to tot a LA- TINUTUL IA fara De Ant tine set
nilor de 3 luta rulut anului bir acutesc
Liurf LerrB. Let 1 B. MAIIALALi LE. Liud

44 71 102 287 48 gioae.


8 34 99 139 36 Podul Vediu .
5 2. 6 100 24 ChirvAseris.
2 9 96 39 24 Fret all.
19 85 114 343 96 Barboiul.
17 82 99 331 36 Thrgul de jos.
4 17 48 69 7 MA,ujele. cv
Crb
6 28 36 113 24 Mita Mare.
76 333 12 1332 48 Bro§teu ir.
33 133 111 535 84 Munteoimele.
8 33 91) 135 Feredeile.
11 47 108 191 72 Main a.
17 64 33 257 12 Bufenti.
22 89 42 357 48 Tatara§ii.
12 45 96 183 24 Ciurchil
142 692 2768 Pitarii.
91 558 t 2232 Plicintaril. 10 M tropolta.
2371 12 0 Episcopia Roma
487 94174£31 nului.

www.dacoromanica.ro
187 2354 12s 9416 48 MIMI AEI MR, DE LINE SE SCUrESCU. 2 Spatar Tam- Bali
7 Vladica Sardion. 10 Vornic Noe. Balst 1 Spatar Stratulat.
2 Vladicaleropolios. i spat. Gr. Bale!. 3 Spatar. loan Ca-
1 Vladica Tripolios. 8 Vornic Constantin nanau.
11 Beizade Mavro- Met. 6 Spat. Iordache Ca
cordat. 6 Vornic Constantin targiu.
2 Beizade Michai Palade. 1 Spatar Costache
Racoviti. 17 Vornic Alecu Ian- Canta.
5 Beizade Scarlatu on Leu. 2 Spat. Ric. Balst.
Gilles. 3 Vornic Dimitrachi 2 Spat. Alecu Ma-
34 Logofat. Stefan R let. vrocordat.
Sturdza. 21 Vorn, Lupu Balal. 1 Spatar Cost. Ma-
15 Log. Necul. Roset 13 Vornic Dimache. vrocordat.
i Vist. lord. Roset 8 Vistern. Grigorao 1 Spa tar Grigorie
15 Logofat. Iordache Sturza. Canta. lot
Cants. 11 Tfatm. Raducanu 2 Banul Die Canta. C,
oP-
19 Logofat. Constan-Roset. 1 Banul Andronachi
tin Balsi. 12 Vornic. Dimitrachi Donict. 1

8 Casa log. Mie.haiii Sturza. 3 Banul Stavru.


Sturdza. 5 Vornic Vas. Roset. 2 Banul Zurzache.
19 Casa logof. Scar- 2 Post. Loan Cants,. 7 Banul Alecu Bel-
lat Manu. 1 Vornic Costache diman.
3 Log. Janet' Razu. Sturdza. 1 Casa Comis. laneu
3 Logof Constantin 3 Vornic Grigorie G hica.
Grecianu. Ghica. 10 Banu Ioan Necul-
12 Vist. lord. Mal. 11 Spatar Saul. ce i. Corn. Cost.
13 Logofat. Costache 12 Spatar Alosandru Neculce.
Chica. Ri4canu. 1 Comis. Cost. Co-
4t571 2354 1-2.1 9416 48 www.dacoromanica.ro
39 V ornicul
Balst.
Todirasc 1 Postal. Constantin
Costache.
nache.
No. Banit anal Suma pas- CM
time- sfert noa to tot a bi- TINUTULt IASj. fart De cat dm se
nilor de 3 lung rului anulut bir scutese.
Lim/ -----L-Tr IB.- Lef1B. LIUZ1 AB DE oniE SE SCITTESC E. Wafil
487 2334121 9116'48 2 Caminari Necolae 3 Pahar. Joan Tautn 1 Sluger. Iordache
Hrisovorghi 1 Stolnic Neculae Lozonsclii.
6 Caminar1, Iordachi Balst. 1 Slug. loan Bran.
Bucsinescu. 2 Stoln. Matel Ros- 1 Slug. loan Carp.
2 Pah. Toma Cozma cana. 2 Sard. Al. Voinescu
8 Pahar T6dor Carp. 1 Stoln. Alexandra 1 Slug. Toader.
8 Pah. Petrache Ca-Hrisoverghi. 1 Clucer. Manole
zimir. 3 Pah 1enachi Paun. rerculaci.
8 Caminart Panaite 6 Stol. Zarofirache. 1 Pitar. Vasile Co-
Cazimir. 7 Stol. Michalachi. ro iu. cw
10 Sardariu Onofreiu. 1 Medal. Constantin 2 Pitar Dinu.
2 Sardar Nastase Veisa. 3 Sard.'" Constan tin
Scorteseu. 2 Model. Sandula- Burgh el e.
2 Sard. Sandulache che Teodosin. 2 Pitar. Angheli.
Anastasia. 1 Medeln. Todirasc 4 Stoln. Tanase Go-
4 Sard. Costin Carp. Macarescu. san.
1 Bard. Panaite Cos- 1 Clucer. lordache 4 Jignic. Ianache
tantin. Driighict Dana.
1 Bard. loan zotu 2 Clucer. Grigorasl. 6 Stolnic. Dome.
DArm Anescu 2 Clucer. Manole e- 1 Grig. Scortescu.
1 Pahar. loan. pistat Podurilor. 1 Gh. LoizIk of
1 Bard. Michai Cane. 1 Sardar. Constan- I I. poCrtaiorrinue/Et nVaisetur. a
2 Sard. Dimache tin VArgolici. 1
4M7 2354 12 9416 -41'

www.dacoromanica.ro
4871 3354 12 941648 LIUZI FAB,A BM. DE LINE SE SCUTESCU.
4 Spit. Sf .Spiridon. 3 Pah. Lazoia.
1 Manastirea Darien 8 Sard. Alec -
2 Mangst. Sf. loan. sandru Spi- r
3 Logofitiasa Catri-teriu.
2 Calla An- c) -
T.
na Razu. C1

3 Logofitiasa Elin-doni. o
ca Palade. 5 Melcon U
5 Visterniciasa Ca- tutungiu.
tinca Iancu Leo.
1 Vorniciasa Cairi- 2 Divan Efendisi.
na Rosot. 8 Bail, besli Agasi.
1 Baniasa Safta Ro- 1 Husain Efendi.
set. 4 Polcovnic Mano-
5 Comisoaia Catin-lache BalsT. c.),D

ca BalsT. 6 Maioru Milcilres cs-J

3 Pahar. Leoniasa. cu.


4 Stolniciasa Efro- 2 Maioru Ioan Ba-
sina Cogalnichnu tista..
4 Stolniceasa Maria 11 Cap. Iacob Bulici.
Rascanu. 9 Dumitru Ofiteriu.
3 Clue. Dritghici. 7 Anton Ofiteriu.
3 Setrariasa Coci6;a. 5 Ibraim esanciu
2 Mariuta Gherghe-Consului.
16ia.
22( 51 90 207 MazilL
3, 830 33 Rupta0.
71-21 2I71 12 9568 48 (754)
67 703 105 1407 90 Ruptele Visteriei.
www.dacoromanica.ro
.......
No. Banii unui S uma pee- Cei cine s4
dme- §tert non. to tot a bi- TINIJTIALIT1 IASI. inrit De cdtrd c.
nilor de 3 lent rulut anului bir scutes
Liurll Lei I B. Ley B. Liup
106 795 1590 Negutitoril HrisovolitT lase :
Lei. 1 Ban1.1Liuzi.
202 1 60 27 starea itattia.
592 1 60 79 stares a doua.
I

795 106
ea
367 ,. Jidovi care plAteec pe toattt luna.
--."
1052 )7 l 21 Pt
Bresle ce nu plittese bir.
-

Liuzit.
76 Simed.
8 DarabanT.
13 Ro§1.
10 Capit. de baltag. a Agiel
31 Tulumbagii.
9 TrAmbicT, Dobo§
9d A ewe(

www.dacoromanica.ro
13 Simenr. 60 Simeni a curtil-.
1 Lefegit. 7 Suilgir.
2 Calara§r. a Hatinetniel 2 Podair.
4 Trorabacii Dobo§ 9 Timica§r.
2 Aparl. 28 Marginenr i Cautaragil a Vainit.
20 Fusta§1 de Divan i de Harem. 33 Caapi.
3 Copil din case. 289 Sudit1 ruse§t1, Ince
1 Comi§el. 232 Cre§tint
27 Portal-et } Vel Po r tari 57 Jidaur.
9 Be§li1. 289
3 Darabaut 243 SudiV Austriece§t1, inse
14 Mehter1 cre§tint a Armli§iel. 102 Cre§tirr.
7 Topcii. 141 Jidovi.
9 Trombacii Dobo§. -21T
30 Lemnari, teslatt I chetr a Ispav- 86 Ciocli.
5 §etaril, nicieI
112 Postelnicer qi alp en dill'.
7 Aram. Curti!. 104 Pruitt
9 Diacont
34 Calara§1 de T a rig ra d
1371
30 Lipcant

www.dacoromanica.ro
369

CONTELE P. D. KISELEV
§1
EPOCA SA (*).
Mon General
Skuliani, 3 Mars 1821.
De grace ne vous effrayez pas de la loogueur
de ma lettre, mais j'avais trop peu de tams pour
en ecrire une plus courte .
Arrive a Kichineff, j'ai trouve le general
Sabaneyeff déjà reparti pour Tiraspol, ee qui
m'a empeche de lui remettre moi-meme le pa-
pier du general-en-chef et la lettre de Votre
Excellence ; mais l'un et l'autre ont ate expedies
le rneme jour par un courier que le g-1 Poucht-
chine a envoys a Tiraspol. Je me suis pro-
sente chez le g-1 Insoff, qui n'avait aucune
nouvelle officielle sur rien. Les bruits qui couraient
etaient tres nombreux, et souvent meme contra-
dictoires. Je les ai pourtant tres fidelement re-
cueillis ; et apres avoir longuement converse sur
Petat actual des choses avec m-rs Insoff, Poucht-
chine, Katacazi et autres, j'ai pris une lettre
de recommendation de la part d'Insoff pour m-r
Navrotzky, chef de is quarantaine a Skuliani,
et je suis arrive ici hier matin, precede du vice-
gouverneur Kroupensky, homme d'esprit. Toute
la journee d'hier et toute la matinee de celle
*). Din opul citat, imprimat la Petresburg, in 4 volume anul
1882, estragem din eel al 4-le, epistola celebrului Pestel
in frantuzosce. Vom urma a reproduce in acest vol. numai
cateva documente, restul se va insera in vol. al 9-10 al U-
ricarulnl. Fie-care roman va aprecia importanta acestorit
acte. Th. C,
VOL. VIlI AL URICARIULUL C. 24.

www.dacoromanica.ro
370

d'aujourd'hui se sont passees a rassembler et h


classer les nouvelles concernant les everemens
qui se passent Bans les provincts europeennes de
la Tun:pie. Je crois pouvoir vous as3urer de
la verite des nouvelles qua je m'en vais avoir
l'honneur de vous communique'', car les sources
en sont tree dignes de foi et portent un caractere
de veracite tres determine.
Le 13 janvier 1821, Alexandre Suzzo, hos -
podar de la Valachie, est mort. Sa femme et
route sa maison prirent les plus grands sons
pour cacher cette nouvelle a la yille de Bukarest
et h tout le pays, dans l'espoir de voir le Ills
du defunt nomme par la Porte pour reroplacer
la pere. Cependant cette nouvelle transpira, et
le 19 du meme mois elle fut connue de tout le
monde. Alors nn nomme Wladimiresko, grec(? ?)
d'origine, qui avait servi autrefois dans les troupes
du prince Ipsilanty, rassembla h Bukarest 38
Arnaoutes, auxquels dans l'espace de tres peu de
tems se joignirent 500 Pandours (hab,tans des
montagnes de la Petite Walach'e), Grecs, Alba-
niens, quelques Serviens et autres. Avec tout
ce monde Wladimiresko quitta Bukarest et prit
son chemin vers la Petite Walachie, dans la-
quelle it se retire ayant passe l'Olta, petite ri-
viere qui separe les deux Walachies. Sur ce
passage son monde augmenta jusqu'a 3,000 hom-
mes et leur nombre augmente journellement.
On (lit meme qu'il a maintenant deja de 6,00()
h 7,000 soldats, tons Bien armes. Vladimiresko
a publie une procIa-mation*) dans laquelle it dit
(*). Vecli Uricariul Tom. 6, vagina 26.

www.dacoromanica.ro
371

que le bilt de ses demarches n'est point la re-


bellion contre la Porte Ottomane, mais l'oppo-
sition aux horribles vexations auxquelles la
malheureuse Walachie est livree de la part d8
autorites constituees, qui enfreignent Ieura pou-
voirs et accablent le peuple de toutes les injus-
tices imaginables. 11 a envoy-6 un rapport au
divan de Constantinople, dans lequel it parle
dans le merne sens. J'aurai demain une copie de
cette proclamation de Wladimiresko et je vous
l'enverrai. Le divan de Walachie ecrivit alor
a Wladimiresko pour lui demander compte de
sa conduite et des motifs qui le fesaient agii
de la sorte . Sa reponse fut analogue A sa pro-
clamation. La-dessus notre consul-general Piny
ecrivit egalement a Wladimiresko et lui repro-
cha sa rebellion. Sa reponse fut extremement
peu menagee, et entre autres choses, it y etait
dit que m-r Piny ne prenait le parti des oppres
seurs de la Walachie, que parce qu'il parta-
geait avec eux, et surtout avec le dernier hos-
podar, les depouilles du peuple. La-dessus m-r
Piny ecrivit une depeche a Laybach dans la-
quelle it nomme Wladimiresko un carbonari .
Depuis ce toms Wladimiresko reste toujours
derriere I'Olta, et s'occupe a organiser sa petite
armee. -Le divan de la Walachie voulut ecrire
aux pachas des forteresses du Danube pour
leur demander du secours et des troupes contre
Wladimiresko; mais m-r Piny s'opposa a cet
acte, parceque dans le dernier traite concha
entre la Russie et la Porte, it est Alit que les
Tures ne pourront jamais faire entrer des trou-

www.dacoromanica.ro
372

pes en Walachie et en Moldavie sans le con-


sentement prealable de la Russie, et que s'ils
le font, cet acte sera considers comme une in-
fraction au traits, et merne comme une hostility
envers la Russie. Par suite de cette opposition de
m-r Piny, le divan de Walachie se desista de
sa demande . La depeche de m-r Piny pour
Laybach est encore sans reponse, du moins
elle l'etait it y a deux ou trois jours. II parait
que Wladimiresko n'est autre chose qu'un horn-
me mis en avant, mais que les veritables roua-
ges sont caches et infiniment plus importants ;
le ci-devant hospodar Jean Karage pent bien
y etre pour quelque chose, puisqu'il a ate oblige
de s'enfuir en Autriche, pour eviter d'avoir la
tete tranchee. Le divan de Walachie, en faisant
son rapport a la Porte Ottomans sur les evene-
mens susmentionnes, en aurait en meme tems
donne connaissance au hospodar de la Molda-
vie, an prince Michel Suzzo, neveu du daunt
hospodar de la Walachie. Cetui-ci loua leur con-
duite, leur conseilla de faire tout ce qui depen-
drait d'eux pour apaiser la revolte, et les en-
gagea de donner a la Sublime-Porte des nou-
velles aussi frequentes que possible sur les é-
venements. Lorsque les evenements de la Wa-
lachie parvinrent a la connaissance des habi-
tants de la Moldavia, les Arnaoutes et lea Grecs
habitant cette province ouvrirent une souscrip-
tion volontaire, dans laquelle presque tous les
Grecs et les Arnaoutes de la Moldavie singed-
virent en promettant de s'armer et d'être prets
A marcher aussitot que l'appel serait fait. Des

www.dacoromanica.ro
- -373
que les boyards Moldaves eurent connaissance
de cette espece de confederation, ils se rendi-
rent le 19 fevrier chez Michel Souzzo, ayant le
metropolitain a leur tete, et lui parlant t ce su-
jet, lui demanderent s'il avait connaissance de
l' existence et du hilt de cette inscription . Les
reponses du prince furent evasives et ne purent
dissimuler le plaisir qu'il en ressentait. Le len-
demain 20 fevrier, le prince Souzzo fit appeler
le metropolite et six des principaux boyards
chez lui, et prie le metropolite de leur faire
preter L tons le serment de garder le silence.
Ceci fait, it leur dit que les evenernens les plus
importants sont a la veille d'eelater, et que
dans des circonstances aussi difficiles, it est ur-
gent que lui, prince Souzzo soit soutenu par
tons les boyards, et que tons les boyards peuvent
egalement compter sur lui. Ce discours enigma-
tiqne surprend tout le monde. Mais le prince
ne donnant du reste aucune explication, on se
separe et la crainte commence a se repandre
partout. Maintenant it faut vous dire. mon ge-
neral, que dans chaque ville un peu importante,
ii y a une police grecque et une autre police
turque.
Le 21 fevrier, de grand matin, les Grecs et Ar-
naoutes (Albaniens) de Galatz se reunissent au
nombre de 700 individus sous les ordres de Ka -
ravia, chef de la police grecque et de Rama clan
ispravnik grec de Galata, et attaquent les
Tures. Ceux-ci, an nombre de 80 seulernent, se
retirerit dans la maison du chef de la police
turque, et scutiennrnt le combat pendant qua-
www.dacoromanica.ro
374

tre heures Les Grecs amenent des canons pris


des vaisseaux qui etaient h Galatz et mettent
le feu a cette maison. Tons les Tures perissent,
et 16 Grecs perdent egalement la vie .
Le vacarme et la terreur produits par cet
evenement engagent un grand nombre d'habi-
tants a fuir la ville, et la frayeur gagnant les
campagnes, produit cette fuite nombreuse qui a
ete apercue par nos avant-postes, et dont vous
avez recu les nouvelles officielles. Outre l'impres-
sion produite par le massacre de Galatz, l'appre-
hension que les Tures de Braila ne viennent
venger leurs compatriotes, avait engage les ha-
bitants de la campagne a venir chercher chez
nous un asile, contre Is fureur trop connue des
Tures. Cependant comme ceux-ci n'out pas
bouge, la majorite des habitants est rentree dans
leurs foyers, prets neanmoins a les quitter de
nouveau au premier signe d'alarme. Sur ces
entrefaites, le pacha de Braila ayant appris
ce qui venait de se passer a Galatz, prie le con-
sul autrichien a Galatz, m-r Monsoli, de passer
chez lui, et s'informe aupres de lui des details
de l'evenement. II lui dit en meme temps que
rien ne serait pour lui plus facile que de pu-
nir les auteurs du desordre, car it a suffisamment
de gees pour cela ; mais qu'il a rordre de son
gouvernement de ne jamais entrer en Molda-
vie, sans ordre prealab le, et que cette dispo-
sition de son gouvernement est basee sur le
traite de pair avec la Russie, Le pacha d'Isaktchia,
autre forteresse tout pres de Braila, Ocrit a
Monsoli et lui dit la m'eme chose, concernant

www.dacoromanica.ro
37
l'impossibllite dans laquelle it se trouve de ven-
ger le massacre de Galatz. La garnison de
Braila est composee de 300 artilleurs qui
occupent la forteresse, de 400 hommes de gar-
des aupres du pasha, et de 1,000 janissaires
habitants de la ville en kat de porter les ar-
mes. La garnison d'Isaktchia est un peu moindre,
sans grande difference pourtant . Le 20 F6-
vrier a 7 h. du soir, le prince Alexandre Ip-
silanty, accompagne de ses deux freres, Geor-
ge et Nicolas, et du prince Geo-ge Kantaku-
zene, fit son entrée a Jassy. Il avait ete regu
A la frontiere par un detachement de 300 Ar-
naoutes, et le prince Michel Souzzo vint lui
rendre visite aussitot qu'il fut arrive. Il etait
descendu chez la princesse Ralou Kantakouzene,
mere du colonel prince George, qui avait et6
aide-de-camp de Bennigsen. Le prince Alexan-
dre Ipsilanty (le general) a passé la frontiere
hvec un passeport qu'il avait, signe par le comte
Nesselrode. Kantakouzene avait prix un pareil
passport chez le gouverneur a Kichineff, avant
qu'on eut la moindre nouvelle de ce qui se
passait en Turquie . Mais Ipsilanty, aide-de-
camp de Raewsky, a passé la frontiere en ca-
chette et comme deserteur, si l'on vent appeler
les choses par lour nom en bon francais. Aussitot
arrive a Jassy, le prince Ipsilanty a Ccrit une
lettre au general Insoff, dans laquelle it s'excuse
de lui avoir fait un mystere de sesprojets, mys-
tere auquel it a 6t6 contraint par l'importance
des circonstances et du secret, et dans laquelle
II recommande a sa bienveillante bont6 sa mere
www.dacoromanica.ro
-376
et toute sa families festee a Kichineff, ainsi que
les families des personnes qui Pont suivies.
II a egalement ocrit une lettre a S. M. I.
l'Empereur, dans Iaquelle it dit que l'amour
de la patrie etant le premier devoir de tout
honnete homme. ii compte sur la bonte de S.
M. qui voudra lui pardonner Pirregularh 6 de
sa demarche actuelle en faveur du but. Peu
d'heures apes l'arrivee d'Ipsilanty a Jassy-, corn-
menca le massacre des quelques Tures qui s'y
trouvaient Vingt personnes furent passees au
fil de l'epee par les Arnaoutes, et l'on ne sauva
que Bache-Bache-Si-Aga (chef de police turque)
et deux janissaires qui otaient arrives, comme
couriers. Pour sauver leur vie, ils ont demande
a etre baptise, mais la (eremonie ne s'est pas
encore faite, et on les garde pour les soustraire
a la fureur des Greco, et surtout des Arnaoutes,
qui ont assassins tous les Tures qu'ils ont pu
attraper, sans aucune distinction. En tout it
en a déjà peri 120, pas plus. Comme preuve
de la rage des Arnaoutes et des Grecs, je vous
citerai ce qui est arrive le 23 fevrier matin 3
la foire, qui avait lieu hors de la ville. Sept
Tures qui ne se doutaient de Hen, y etaient
venus pour faire des achats . Les Arnaoutes
l'ayant appris, sont tombes sur ces malheureux
et les ont tous extermines. Ipsilanty a public
plusieures proclamations*), que je me suis pro-
curees toutes, mais que je ne vous enverrai que
dans quelques jouis, car it faut les faire tra-
( *). Ve41 Uricariul Vol. 6, pagInile : 24, 27, 28, 29 34, 35, 38, 41..

www.dacoromanica.ro
377

duire, puisqu'elles sont, partie en grec et partie


en moldave. Il ne s'est mele d'a ucun objet
d'administration a Jassy, et ne s'est occupe
que d'organiser sa conscription, qui augmentait
tous les jours d'une maniere prodigieuse. Tous
les Grecs des environs et un grand nombre
d'autres gens aussi, surtout les Arnaoutes, ye-
naient prendre du service chez lui. Les Grecs
d'Odessa viennent en tres grand nombre, et
la rumeur a Odessa est prodigieuse.
Mr. le comte Langeron en a ete tenement
effraye, qu'il a demande a Insoff son avis, mail
comme on n'a aucune raison de leur refuser
des passeports qu'ils demandent, ils ne cessent
de passer en Moldavie journellement, disant
tous sincerement qu'ils vont delivrer la Grece
du joug odieux des musulmans. Cet kat de
choses dura jusqu'au 1 mars, jour du depart
du prince Ipsilanty. Pendant cet intervene sa
troupe avait grossi jusqu'a 3000 hommes. La
mcjeure partie a des chevaux, et ceux qui n'en
ont pas, tachent de s'en procurer de toutes les
manieres possibles Its achetent et payent
cher. 1psaanty a en outre deux canons qu'il
a pris a Jassy, et deux caissons de poudre
Its ont arbore la cocarde tricolore bleu, rouge
et blow, et ont sacre des drapeaux en grande
ceremonie. C'est l'Igoumene du monastere des
Trois Saints qui a accompli la ceremonie. Les
drapeaux sont de toile ciree noire avec une
croix en or, et l'inscription : clelivrance, d'un
cote, de l'autre on voit un amas de cendres
d'oit sort la flamme et le feu qui produisent
www.dacoromanica.ro
378

un phenix renaissant de ses cendres . Its ont a


peu pres un milion cinq cents mile piasttres,
dont six cents mules ont ete pris de force chez
le banquier Andre Pavli, auquel its ont donne
un recu. Le reste est le fruit des sacrifices
faits par les Grecs et les autres personnes du
meme parti . II y a encore un incident qu'il
ne faut pas que j'oublie .Le 27 fevrier, Souzzo
fit venir des boyards, pt les engagea h prendre
toutes les mesures necessaires pour le maintien
de l'ordre. Le 28 au mantin tons les Arnaoutes
se mirent a courir la vile et a prendre des
chevaux par force partout oir its en purent
trouver. Il en results comme de raison un
dosordre qui ne ressemblait pas mat a un pillage.
Les boyards se presenterent alors chez Suzzo
et lui porterent leurs plaintes d'une maniere fort
amere. Suzzo leur fit sentir par sa reponse
que ces messieurs ne devaient pas le prendre
sur un ton si haut, car it pourrait bien se faire
qu'ils s'en repentiraient. Cependaut Ipsilanty
donna ses ordres, et la tranquillite fut retablie,
une partie des chevaux fut mettle payee. Le 1
mars Ipsilanty partit avec son monde. Mille
hommes furent diriges par Berlade sur Fok-
chany, et le reste marcha avec Ipsilanty, comme
general-en-chef, et Kantacouzene corn me major-
general sur Sereth et Fokchany, points de
7

reunion,, d'oir its veulent slier rejoindre Wla-


dimiresko, pour se porter ensuite avec lui en
Serbie, qui parait etre le point designe pour
base de leurs operations ulterieures. Chemin
faisant, non loin de Jassy on amena 7 Turcs
www.dacoromanica.ro
379

a Ipsilanty, qui de suite les fit mettre a mort.


J'avoue que je n'ajoute pas beaucoup de foi au
recit de cet evenement, qui me parait d'une
atrocite par trop gratnite . Il partit le 1 mars
au matin, et le mettle jour vers le soir Souzzo
recut le rapport de son ispravnik de Tekoutsch
que 3000 a 4000 Tures etaient arrives a Bra-
ila, versant du llohrodja, province entre Warna,
Basardjik et Galatz, et qu'ils annongaient l'ar-
rivee de 6000 autres Tures qui les suivaient de
pres. Vous pouvez vous imaginer, mon general,
la frayeur que cette nouvelle a produit a lassy,
surtout parmi les Moldaves qui craignent d'être
des victimes innocentes des Grecs et des Ar-
naoutes. Depuis le depart d'Ipsilanty, c'est
Souzzo lui-meme qui fait alter la conscription,
et qui s'occupe de continuer l'armement com-
mence par 1psilanty. La journee d'hier n'a ap
Porte aucune nouvelle, ni aucun changement.
II est a remarquer que Souzzo, etant entre plei-
nement dans les interets d'Ipsilanty, ne fait
plus cause commune avec les Moldaves, qui
detestent les Grecs encore plus que les Tures.
Cependant Souzzo a fait au pays la remise d'une
petite contribution qu'il a urait eu le droit de
lever comme hospodar. Cette condescendance
n'a pourtant pas fait grand effet, car elle est
plus que compensee par la frayeur qu'inspi-
rent lea Tures, qui pourraient croire que les
Moldaves sontd'accord avec le prince Souzzo,
qui est lui nieme, un Grec. Voila, mon gene-
ral, le recit fidele de ce qui s'est passe jus-
qu'au 3 mars inclusivement. Mr. Pisany que
www.dacoromanica.ro
380

j'ai vu hier soir a la quarantaine, et avec lequel


j'ai eu une entrevue confidentielle, et pas off-
cielle, m'a confirme tout ce que je viens-d'avoir
l'honneur de vous ecrire ; cependant c'est en-
core d'une autre source que je tiens toutes ces
nouvelles detainees. Ouant a cette source, je
vous en parlerai de vive voix. II y a beaucoup
de details minutieux et meme tout a fait inu-
tiles parmi ceux que je viens d'avoir eu rhon-
neur de vous soumettre ; mais j'ai prefere tout
dire,' au risque de vous ennuyer et de vous
effrayer a la reception de cette lettre. Veuillez
egalement me pardonner les incorrections du
style et les ratures, mais je me depeche tel-
lement de vous donner ces nouvelles au plus
vice, qu'il m'est tout a fait impossible de tirer
une seconde copie de cette lettre. Veuillez é-
galement avoir la bonte de la garder et de me
permettre a mon arrivee a Toultchine d'en pren-
dre une copie pour moi-meme. Le general Sa-
baneyeff en envoyant les 4 bataillons dans
leurs nouveaux cantonnemens sur la frontiere,
avait ordonne d'annuler les 6aTaxioluma yvelmag
Komanitu de ces 4 bataillons ; mais comme ces
bataillons n'ont fait pour ainsi dire que chan-
ger de cantonnement et comme les localites,
7

d'apres les informations que j'ai prises, ne s'y


opposent pas, j'ai prix la liberte de prier le ge-
neral Pouchtchine d'ordonner aux bataillons de
reunir leurs commandemens d'exercice de hi
meme maniere, comme ils retaient auparavent,
et d'ordonner is continuation tie ces exercices.
Le general a acquiesce a mon opinion, et l'or-

www.dacoromanica.ro
-- 331
dre en est donne, de maniere que ce change-
ment de place ne produira aucune diminutiou
dans ces occupations des re611LIff ROMEIHAI. Cet or-
dre est déjà mig en execution par le bataillon
de Skuliany. Je crois que le general Pouch-
chine a donne cet ordre, sans en faire part a
Sabaneyeff. J'ai tres longtemps cause avec m-r
Pisany, qui me parait etre parfait galant horn-
me, mais trop doux et trop peu actif pour les
circonstances actuelles II m'a dit qu'il etait
.excessivement embarasse de faire connaitre aux
Moldaves la reponse du general-en-chef a leur
lettre, par la persuasion qu'il a, que cette re-
ponse plongera dans la plus profonde conster-
nation, dont la suite pourra bien etre, a son
avis, une fuite precipitee de tons les habitans
et des desordres inseparables d'une telle fuite.
Mais comme le general-en-chef est dans l'impos-
sibilito de donner une autre reponse, je l'ai en-
gage, en parlant aux Moldaves, de leur faire
sentir le peu de fondement de leiirs craintes,
car les Turcs n'oseront jamais enfreindre le trai-
to, et du moment qu'ils ne l'enfreindront pas,
la Moldavie est sure d'etre a l'abris de leur vi-
site. C'est le point sur lequel it doit le plus
appuyer. 11 vent en outre, dans le cas ou les
Turcs viendraient pourtant en Moldavie, leur
envoyer de suite une note pour leur faire sen-
tir toute la gravite de la demarche qu'ils ten-
tent en agissant de cette maniere contre le trai-
te, dont je tacherai de vous faire parvenir un
-extrait ou meme une copie, pour qu'il ne vous
manque plus den, mon general, pour juger clans

www.dacoromanica.ro
- 382- --
votre sagesse de la gravid) du moment actu-
el, qui peut devenir fort important par la suite,
mais qui, quant a present, me parait etre plus
fait pour alimenter une simple curiosite, que
pour exiger aucune mesure de consequence. Je
dis qu'il peut devenir fort important par In
suite, parceque les raisons qui ont influence la
conduite d'Ipsilanty sont dignes dune tres hau-
te consideration . 11 me faudrait encore parlor
avec quelqu'un a Kicheneff, pour pouvoir vows
donner avec quelque certitude de nouvelles a
cet egard. S'il y a 800,000 carbonaris Italiens,
it y a peut-etre encore plus de Grecs fraterni-
ses dans un but politique . Voila tout ce que
je puis vous dire pour le moment. Ipsilanty lui
meme n'est, je crois, que l'instrument d'un pou-
voir oceulte, qui se sert de son nom comme
d'un point de ralliement. J'ai communique a
Pisany l'emplacement des 4 bataillons, places
sur la frontiere, et qu'il y en avait autant qui
pourront venir renforcer ceux-ci meme avec de
l'artillerie. Je liii ai dit que d'apres les confe-
rences qui avaient eu lieu entre les goneraux
Sabaneyeff et lnsoff, et d'apres les instructions
qui etaient emanees de retat-major de la secon-
de armee, it etait ordonne aux troupes : 1) de
laisser entrer dans Ie pays toutes les personnes
qui en fuyant le massacre des Turcs viendraient
se presenter, pour entrer dans le pays afin de
sauver leur existence. 2) Que ces personnes
seraient surveillees par les troupes, par precau-
tion contre toute maladie, et seraient tenues
subir la quarantaine selon l'ordonnance. 3)

www.dacoromanica.ro
- 383

Que si les Tures poursuivaient ces personnes,


les troupes les arreteraient, et s'il le fallait, em-
ploieraient meme la force contre ceux qui s'ob-
stineraient, a poursuivre. 4) Que comme not! e
but n'est que de secourir l'humanite, toute per-
sonne qui passerait, devrait 'etre desarmee, car
si nous permettions de passer a des personnes
armees, ce serait prendre fait et cause contre
les Tures d'une maniere, it est vrai, indirecte,
mais pas moins efficace pour cela. 5) Que si
parmi les personnes qui auraient passe, il se
trouvait des ctiminels et des coupables, elks
seraient livrees au gouvernement turc, de la
meme maniere comme cela se fait maintenant,
et que sous ce rapport les circonstwnces actu-
elks n'auraient aucune influence. M-r Pisany
a ate enchante d'apprendre tout ceci, pour pou-
voir maintenant tenir un Iangage conform aux
attributions de sa place, voyant que les mesu-
res preparees etaient entierement conformes
l'attitude que son devoir lui commande. Les
mesures que V0118 aviez ordonnees sont d'autant
meilleures, qu'elles sont absolument dans l'es-
prit du traite par lequel la Russie est declaree
protectrice de la Moldavie, et qu'en meme temps
leur tendance a conserver la meilleure harmo
nie possible avec les Tures, est tout a fait evi-
dente et manifeste. c'est la dessus que se fonde
ma conviction que S. M. ne pourra que loner
en tout point ces mesures preparatoires. . . *)
iv) Aceastii nara%iune este la pag. 10 din vol. al 4-1e, scrisri
de celobrul P. Pastel, care au just un rol insemnat la
intronarea imparatului Nicolai al Rusiei.
Th. C.

www.dacoromanica.ro
384

Corespondenca Conte lid Kiselef adresatd


Cancelarului Nessebod.
Jassy, 10 Juin 1331.
Monsieur le comte, j'ai eu l'honneur d'infor-
mer V. E. par mes derniers offices, en date du
3 juin, de l'apparition et des ravages du cho-
lera-morbus, tant a Jassy, que dans quelques
districts. Aujourd'hui, je me trouve dans la
triste obligation de porter a votre connaissan-
ce, que cette epidemic., loin de cesser depuis,
n'a fait que prendre plus de consistance. Les
ravages qu'elle exerce a Jassy, sont, je puis dire,
sans exemple depuis son apparition en Europe,
ce dont vous pourrez vous assurer par .le re-
leve ci-joint des doces du 1 au 9 juin exclusi-
vement Ce n'est pas sans peine que je suis
parvenu a faire evacuer cette ville infeete et
insalubre de deux tiers de sa population ; ce-
pendant les 8 a 10 mille habitans qui y res-
tent, presentent le chiffre de 150 a 180 vic-
times par jour, et dans ce nombre la distinc-
tion de classes n'est nullement a remarquer. Les
plus riches, comme les plus pauvres sont con-
fondus et ne peuvent ni rester, ni se garantir
de cet horrible &au. De tons les medecins, un
seul continue a donner quelques soins aux ma-
lades, cinq sont snorts, et les autres se sauv6-
rent avec ceux qui ont eu la possibilite de le
faire. Enfin, it n'y a pas d'axageration a dire,
que depuis le boyard le plus opulent jusqu'a

www.dacoromanica.ro
385

Partisan le plus necessiteux, tous sont frappes


d'une consternation tells qu'aucun acte de per-
suasion, ni de juste sevente, ne peuvent les ren-
dre plus attentifs A l'accomplissement de Ieurs
devoirs . Aussi, les tribunaux avant cesse de
rendre justice, faute de juges et de plaideurs,
j'ai dil les proroger pour un terme indefini.
Et darts cette absence complete d'employes
moldaves, j'ai dil confier la police genera-
le du pays au general Beguidoff et a ses co-
saques, la partie sanitaire au col . Makaroff et
A quelques employes russes de bonne volonte,
et l'approvisionnement an g-1 Mircovitz et a sa
chancellerie particuliere. Quant a l'Assemblee
generale extraordinaire, ne voyant pas la pos-
sibilite de Ia reunir pour le moment, j'ai ac-
cede a la demande du meiropolitain, ea liii
permettant d'aller dans quelque couvent de
district, jusqu'a, cessation entiere du fleau, que
les soins humains, disait-il, ne peuvent arreter.
Cette opinion est generalement partagee par
tous les Moldaves.
Les precautions et les soins, dont les troupes
confiees a mon commandement, se trouvent en-
tourees, ont produit des resultats tres satisfai-
sants, comparativement a la mortalite qui af-
flige les beipitaux civils et la population en
general. Pour preserver la Valachie, on em-
pecher l'extension du mal, qui s'est déjà ma-
nifesto a Braila, j'ai fait etablir un cordon
et des quarantaines sur la frontiere de cette
Principaute, et une seconde ligne va etre tiree
sur le Bouzeo. Bukarest est dans les mernes a-
VOL. VIII AL URICARULUI C. 25.
www.dacoromanica.ro
386

larmes, et moi dans les memes apprehensions


A l'egard de l'administration indigene, qui pro-
bablement ne resistera pas non plus a Ia ter-
reur que cette maladie inspire a toute la po-
pulation,
Je ne renoncerai point a l'honneur de remplir
mes devoirs, tant que je me verrai sur pieds.
En cas d'accident le 1- t.- general Dietrichs me
remplacera.
Si les affaires eprouvent quelques retards,
veuille% l'excuser et croire. m-r le comto, que
je fais tout ce qui depend de moi pour les
activer, avec l'aide des employes qui restent
A ma disposition. Je ne laisserai pas ignorer
h m-r Bouteneff, notre envoye a Constantinople,
les circonstances ci-dessus mentionees, et si je
parviens a terminer le travail pour la Valachie,
je le lui expedierai independamment de celui
de Moldavie, qui scion toute probabilite no-
cessitera d'autres arrangemens et sur lesquels,
au premier moment loisible, je ne manquerai
point de demander a v. e. des directions.
Agreez etc.

Kisselev lui Nesselrod.


Bucarest, 3 Septembre 1831.
Monsieur le comte. D'apres les depeches, que
Tient de me faire parvenir m-r de Bouteneff
en date du 22 aollt, je suis autorise A. croire
qu'independamment des derniores instructions
qui lui ont ete adressees par Votre Excellence, it
West trouv4 dans le cas d'en solliciter de nou-

www.dacoromanica.ro
337

velles, a l'effet de connaltre si to systeme di-.


latoire suivi par la Porte n'apportera point de
changement aux resolutions ministerielles, tou-
chant l'evacuation complete des Principautes.
Vous avez toujours accueilli, m-r le comte,
avec une indulgence si bienveillante les dif-
ferentes communications confidentielles que j'ai
eu l'honneur de vous soumettre successive-
ment, que je n'hesite pas a livrer a vo-
tre examen les reflexions qui me sont sugge-
rees dans un moment, oU les determinations
du ministere relativement aux affaires des Prin-
cipautes, seront probablement aussi importan-
tes que definitives.
Les Tures ne remplissent pas les clauses du
traite d' Andrinople, parce qu'ils attendent la
solution des affaires de l'Europe ; ils tempori-
sent, tout en evitant une rupture, parce qu'ils
ne recoivent rien d'officiel, et de bien precis de
la part des ennemis de la Russie.
Une guerre offensive contre la Russie serait,
parmi les Tures, toute nationale et populaire,
et d'autant plus avantageuse pour le gouver-
nement, qu'elle ferait cesser la guerre civile que
le Sultan redoute avec raison.
Si ces previsions peuvent avoir le moindre
fondement, toutes nos complaisances pour la
Porte, loin de la desarmer, ne la rendraient
que plus arrogante. C'est la le caractere turc.
En nous hatant de replacer les Principautes
SOUS leur ancien regime, nous perdrions tine
position avantageuse qui, elle seule, 8uffirait
pour retarder la guerre, si elle devenait inevi-

www.dacoromanica.ro
388

tableou bien, pour forcer le Divan d'execu -


ter le dernier traite, si l'etat de pair en Europe
pouvait encore etre maintenu.
En consequence, it est permis de croire, que
l'occupation des Principantes jusqu'au mois de
mai, terme demande par la Porte, pour effectuer
le dernier payement de l'indemnite de guerre, se-
rait, sous plus d'un rapport, essentiellement utile,
et ne saurait etre raisonnablement contestee.
Elle serait utile, parce qu'independamment des
interets meme du pays, nous en profiterions
pour achever le ravitaillement de Silistrie avec
les ressources locales dont nous disposons au-
jourd'hui ; elle le serait encore plus, parcequ'au
mois de mai, nous saurions a quoi nous en tenir
sur les affaires du Continent, et particuliere-
went sur la politique, que la Porte adopterait
a notre egard. Elle ne saurait etre contestee,
parcequ'elle est prevue par la Convention de
Petersbourg, et que, sans preciser la duree de
l'occupation, l'on pourrait negocier la promul-
gation du Hatti-Cherif concernant les regle-
mens, et plus tard celui de la nomination des
Hospodars . D'ailleurs, cette nomination, inde-
pendam went des lenteurs d'une correspondance
entre les deux Cours, sera necessairement en-
travee par les intrigues de quelques amhitieux,
debris de l'aristocratie du Fanar, qui, en de-
sespoir de cause, chercheront du moins a ga-
gner du terns, et ces delais ue peuvent que nous
etre avantageux, puisqu'ils nous mettraient en
droit de garder, jusqu'au printems, une attitude
imposante Bur le Danube.
www.dacoromanica.ro
-- 389 --
Mais, si le ministere avait des assurances
positives que, quell; que soient les evene-
mens en Europe, une rupture avec la Porte ne
pourrait avoir lieu, dans ce cas l'on ne saurait
trop se hater d'evacuer non seulement les Prin-
cipautes, mais aussi la forteresse de Silistrie,
qui, privee de l'appui de la rive gauche du
Danube, exigera de grands sacrifices en horn-
mes et en argent, sans avancer d'un seul jour,
le payement de l'indemnite de guerre.
A u reste,quelles que soient les decisions
e la Cour Imporiale, je puis assurer votre
excellence, ainsi que j'en ai déjà prevenu m-r
de Bouteneff, que l'administration russe est en
mesure de terminer les liquidations et les comptes
en trois semaines, a partir du moment que les
directions qu'elle a cru devoir solliciter de m-r
Daschkoff lui seront fournis. Mais, pour ce qui
concerne revacuation militaire, elle ne sera que
nominale, car nous avons a peine dans le pays
le nombre de troupes indispensables pour in
garnison ale Silistrie. Ces troupes, faute de lo -
gemens dans cette place, doivent necessaire-
ment rester pendant l'hiver en cantonnemens
sur la route militaire, et par consequent, Pat-
tente de la Porte, prise dans son acception lit-
terale, ne saurait etre remplie .
Je me Buis fait un devoir de vous sou-
mettre, in-r le comte, mes idees sur une ques-
tion qui me parait de la derniere importance,
et qui se resumerait ainsi : Faut -iI, tout en
poursuivant les negociations relatives aux Prin-
cipautes, s'assurer de la politique ottomane,

www.dacoromanica.ro
390

par la conservation, jusqu'au printems, de notre


position actuelle ? ou bien, dans le cas oh les
dispositions de la Porte n'offriraient plus la
moindre apprehension, se hater d'evacuer non-
seulement les Principautes, mais aussi la for-
teresse de Silistrie, en tachant de s'assurer de
la dette turque par une hypotheque moins
onereuie, et nommement par la garantie de
l'Autriche, ou de toute autre puissance qui in-
terviendrait dans Ia question.
Si dans le tours de ces reflexions, unique-
ment relatives aux affaires des Principautes, je
me suis permis de vous entretenir, m-r le Com-
te, d'objets qui, se rattachant au systeme ge-
neral de Ia politique europeenne, sortent, pour
ainsi dire, du cercle de mes attributions, j'ose
me flatter que votre excellence voudra bien
rendre justice a mes motifs, et apprecier le but
que je me suis propose.
Veuillez agreer etc. etc.

Kisselev lui Nesselrod


Bucarest, 29 Ootobre 1831

J'ai eu l'honneur de recevoir la depeche se-


crete, que v. exc. a bien voulu m'adresser le
29 Septembre dernier, en reponse a ma lettre
du 3 (15) du meme mois.
Les developpemens et les reflexions que vous
avez bien voulu, m-r le comte, me communi-
quer a Bette occasion, me font croire que je
me suis mal enonce dans l'expose des motifs,
d'apres lesquels je croyais avantageuse la pro-

www.dacoromanica.ro
391

longation, jusqu'au printems, de lletat actuel


des choses dans les Principautes.
En emettant cette opinion, j'etais loin d'a-
vancer que l'occupation de ces pays devait etre
maintenue, alors meme que les Turcs rempli-
raient leurs engagemens : je disais seulement
que nous pourrions profiter des lenteurs pro-
babies de la ndgociation, confide h m-r de Bou-
toneff, pour conserver jusqu'au printems sur le
Danube une attitude qui nous mettrait a memo
d'en imposer a la Porte, dans le cas oti les
affaires de Pologne et une complication en Eu-
rope obligeraient la Russie a porter toutes ses
forces vers sa frontiere occidentale Cette der-
niere hypothese ne me paraissait pas denude
de fondement, a repoque oil j'avais I'honneur
d'adresser ma lettre a v. exc., d'autant plus
que je crois les Tures beaucoup plus propres
a une guerre offensive sur la rive gauche du
Danube, qu'h se defendre d'une maniere opi-
niAtre contre nos armdes.
Au reste, mon opinion touts conditionnelle.
fondle sur le systeme dilatoire suivi par la
Porte elle-meme, et sur l'inexactitude qu'elle
mettrait h remplir ses engagemens, n'admettait,
dans aucun cas, celle d'exiger forcement le
maintien de l'etat actuel des choses, en and-
guant rinsalubrite de Silistrie, et la difficultd
de ravitaillement de cette place. Encore mains,
ai-je pu croire utile la reunion des Principau-
tes h 1'Empire de Russie, si jamais la Porte
venait a renoncer h leur suzerainete, comme it
est a presumer que cette question se pesen-

www.dacoromanica.ro
- 392

tera tot ou tard dans nos debats avec les Tures,


surtout si la Russie est decidee a ne pas voir
d'un oeil indifferent les empietemens qu'ils ne
manqueront pas de faire sur les privileges gd-
rantis aux Principautes.
Quanta la route militaire depuis le Pruth
jusqu'a Silistrie, elle est déjà tracee et une
partie des troupes de la garnison se trouvent
cantonnees dans les stapes, ainsi que j'en ai
déjà prevenu, des le mois de mai dernier mm.
le ministre de la guerre et notre envoys
Constantinople. C'est le seul moyen que nous
ayons de combattre les inconveniens de l'occu-
pation de cette place, inconveniens qui me fai-
saient desirer Pechange de cette hypotheque
contre une autre, moins onereuse.
En soumettant k. v, exc. tous ces eclaircis-
semens, je me fiis en memo tems un devoir
de lui offrir l'assurance, qu'en attendant Pad-
ministration n'a rien neglige pour remplir d'une
maniere scrupuleuse les intentions du ministers
Imperial, consignees dans la correspondance suc-
cessive de v exc.
Ainsi que j'ai déjà eu l'honneur de vous en
rendre compte, la Valachie presents déjà, sous
le rapport des reformes administratives, des
resultats tres satisfaisants.
D'un autre cote, le reglement organique vient
d'être revise et sanctionne en Moldavie ou it
pourra etre mis en vigueur, autant que nous le
permettra l'installation plus ou moins rappro -
chee du nouveau gouvernement . En general,
l'etat de prosperite on se trouvent actuellement

www.dacoromanica.ro
293

les Principautes, et la promptitude avec laquelle


nous serious a meme de remettre les renes du
gouvernement, attestant que les interets du
pays, ainsi que les directions de v. exc. n'ont
pas ate un seul instant perdus de vue.
II me resterait a vous entretenir, m-r le comte,
d'un article de votre depeche concernant la
surveillance reservee au president plenipoten-
tiaire sur les Hospodars nouveaux. Mais comme
cette question se lie intimement a ma position
et a mes affaires personnelles, je prendrais la
liberte d'en faire plus tard I'objet d'une com-
munication particuliere, sur laquelle j'oserai
appeler l'attention de v. exc. et la haute appro-
bation de notre Auguste Maitre .
Veuillez agreer etc.
Ne3selrod lui Kisselev.
St-Ntersbourg, le 22 Deeembre 1831.

Monsieur le general. Vous trouverez dans le


rescrit, qu'il a plu a l'Empereur de vous adress r
aujourd'hui, un temoignage de Sa haute satisfac-
tion pour l'achevement et la revision du re-
glement organiqne des Principautes,
Je me felicite, monsieur le general, de pou-
voir ajouter, de mon cote, que Sa Majeste Im-
periale, toujours disposee a reconnaitre votre
devouement et vos services, a accueilli avec un
veritable plaisir l'occasion que Lui ont fournie
vos dernieres depeches a Son minist6re, pour
vous exprimer Ses remercimens, et vous appe-
Ier en rneme term a etre l'organe des assuran-

www.dacoromanica.ro
394

ces les plus bienveil]antes envers le Clerge et


la Noblesse du Pays, et plus particulierement
envers ceux qui ont coopere avec zele et
loyaute a la reorganisation de leur patrie.
Nous attendons incessamment de Constanti-
nople la ratification que notre Envoy() a ete
charge de demander a la Porte. Il est possible
que le ministere Ottoman y apporte quelques
delais, ou qu'il veuille recueillir quelques in-
formations speciales sur certains articles du re-
glement . Mais quand n38me quelque retard
surviendrait a cette occasion, it ne saurait etre
de longue duree, et dans tous les cas les habitans
des Principautes ne sauraient en concevoir
aucune alarme, puisque leur pays et les re-
formes introduites dans son administration, se
trouvent places sous les auspices d'un traite
solennel, dont la Porte Ottomane, autant que
la Cour Imperiale, desire le maintien et l'obser-
vation hale .
Recevez, monsieur le general, l'assurance de
ma consideration tres-distinguee.
Nesselrode.

flescriptul Irap6ratului catra Kisselev.


Monsieur l'aide-de-camp general Kisselleff.
J'ai /To avec plaisir les adresses que vous
m'avez fait parvenir successivement de la part
du dere, et des boyars de la Valachie et de
la Moldavie, reunis en Asserablees, et dans les-
quelle 3 ils m'expriment leur reconnaissance pour
les reglemens d'administration interieure dont

www.dacoromanica.ro
395

la redaction et la revision viennent d'être ter-


minees, conformement a l'acte separe du Traite
d'Andrinople, relatif aux Principautes.
II m'a ete egalement a greable d'apprendre
par vos rapports, que dans ce travail si im-
portant pour le biers -titre de ces Provinces, on
a d'une part soigneasement consulte les 13esoins
des habitans de toutes les classes, et de l'au tre,
fidelement observe les obligations et les devoirs
du pays envers la Sublime Porte Ottomane.
Je me plais a reconnaitre votre cooperation
active et votre zele eclaire dans ce resultat qui
repond a rues voeux, comme j'aime aussi a ex-
primer aux Boyars des Principautes ma satis-
faction pour l'unanimite des vues, qui les ont
guides, et le patriotisme dont ils ont fait preuve.
Remerciez les aussi des assurances qu'ils
m'offrent de leur devouement a ma Personne
et dites leur, qu'ils acquerront de noveaux ti-
tres a mon interet et a ma protection, par ru-
nion qu'ils maintiendront entre eux, et le bon
ordre qu'ils etabliront dans leur pays.
Sur ce, je prie Dieu, monsieur l'aide-de-camp
general Kisselef. qu'il vous ait en sa sainte
garde.
Nicolas.
St.-Petersbourg.
le 21 Decembre 1831.

La pagina 118-119, am maT reprodus acest res-


cript, din colectiunea de acte oficiale de care dispu-
neam; big, dupA, ducerea mea la Odessa, in luna Iulie,
procurAndu-mi opul comtelui P, Kisselev, am ince-

www.dacoromanica.ro
396

put a reproduce corespondenta avutA de el cu diferite


personage. Spre a nu stirba num6rul acestor acte, am
continuat a reproduce de arandul, o parte, in vol. al
VIII -le al Uricariului.Sunt dator s spunti ca acestg,
imprejurare me-au sugerat ideea, cil In editorul sau
autorul acestui Opt., trebuie sA, se fi afland o multime
de documente ating6toare de Moldova si Valahia, insA
editorul sau autorul credendule a nu ar merita sg,
faca. parte din scrierea sa, le-au lasat la o parte. Bine
ar fi, dacg, din Domnii romhni, ce au facut ei facti
parte din ambasada romAnI la Petreburg, ar voi sA
incerce pe Tanga Dl. A. P. Zablotkago-Desea-
tovseago, autorul acestui Op% data nu ar afla oare
care acte privitoare la Romani. Cu aceasta s'ar face
un mare serviciti Istoriel Contimpurane.
Th. C.

Epistolele 1111 Kisselev catra Nesselrod


gi Butenev.
Bucarest, 19 Fevrier 1832.

La convention *) de St. Potersbourg n'est


qu'un supplement au Traite d'Andrinople, dont
elle a pu modifier quelques articles, sans avoir
certainement en vue de paralyser l'execution
des autres.
La Porte n'a rien fait jusqu'ici, ni pour les
affaires de la Servie, ni pour celles des Prin-
cipautes, et si maintenant que l'occupation de
ces provinces et l'attitude imposante qu'elle
nous donne sur le Danube, devraient l'engarr
a une scrupuleuse exactitude, si mainteriant,
dis-je, la Porte se permet sur toutes ses tran-
*) 11 Avril 1830.

www.dacoromanica.ro
-197
sactions un sy-stme evidemtnent dila toire, qu'en
sera-t-il, longue l'evacuation operee, ne Iaissera
A la Russie que la ressource des ultimatum et
d'une rupture que certes, elle n'a pas lieu de
desirer, ni de provoquer ?
Je n'h&ite pas a dire que lore de la con-
vention de St. Petersbourg, on a peut-titre use
gratuitement envers les Tures, de la generosite
qui en fait le fond, car, surtout avec eux, cette
generosite ne devrait etre que la suite et la
recompense de l'execution des engagemens pris.
Mais, la chose etant faite, it faut tacher de
tirer le meilleur parti possible de notre posi-
tion a ctuel le.
Comme la Porte decline l'execution du traite
d'Andrinople sous de frivoles pretextes, it fau-
drait, ce me semble, lui declarer que les con-
cessions renfermees dans les clauses de la con
vention de St. Petersbourg, ne sont que la con-
sequence des assurances solennelles donnees par
les ambassadeurs tures, sur l'exactitude avec
laquelle seraient remplies les stipulations d'An-
drinople, et de la juste confiance que ces pro-
messes formelles ont dil inspirer a la Cour Im-
periale ; que la Porte, bien loin de repondre a.
des procedes aussi genereux, n'ayant jusqu'ici
rempli aucun de ses engagemens concernant
les Principautes et la Servie, la Russie se voit
dans la necessite de lui declarer que si, jusqu'au
1-r de mai 1832, toutes les transactions exis-
tentes n'etaient point executees, l'Empereur ne
saurait considerer une pareille inexactitude que
comme un desaveu des engagemens contractes

www.dacoromanica.ro
398

a St. Petersbourg, et s'en tenir a la lettre pure


et simple des stipulations anterieures.
Cette declaration une fois faite, loin de pres-
ser le payement du premier million, Pon ne
parlerait que des affaires des Principautes, de
la Servie, de hi Grece etc., etc., et comme les
Turcs ne s'empresseront probablement pas d'etre
exacts dans l'acquittement du premier million,
et que le terme du payement du second milion
sera déjà atteint, Pon pourrait des tors, les Trai-
tea a la main et en vertu de la convention
memo de St. Petersbourg, declarer, le 2 de
mai, que l'occupation est maintenue jusqu'a
l'execution pleine et entiere du Traite d'An-
drinople.
L'adoption de cette marche serait d'autant
plus essentielle, que, gi l'on fesait dependre
l'evacuation des Principautes du payement exact
du 1 million, je suis porte a croire que Pon
devrait alors renoncer, sans retour, au reste
de Pindemnite de guerre, comme a ('execution
de toutes les autres transactions d'Andrinople,
je dirai meme a toute notre influence sur la
Porte, qui sait tres bien qu'une guerre nouvelle
serait impossible et que, reoccuper les Princi-
pautes serait non seulement un commencement
d'hostilites, mais un motif de guerre generale,
que l'on ne vent pas sans doute provoquer.
Ainsi les complaisances de la Russie envers
la Porte, les preuves reiterees qu'elle lui a don-
nees de la purete de ses intentions, n'auront
pent etre servi qu'a la mettre a la veille de
perdre le fruit de ses victoires et les avan-

www.dacoromanica.ro
399

tages acquis au prix de taut de sacrifices.


Quant a la conservation des Principautes,
qu'il me soit permis d'exposer ici les idees de
feu le marechal Diebitch, qui avait stipule dix
ans d'occupation, 1° parce qu'il la croyait pro-
pre a soutenir la forteresic de Silistrie, qui,
a elle seule, nous coiltera plus d'une garnison
pendant le tours de huit ans ; 20 parce que
cette occupation est genante pour la Porte, et
j'ajouterai meme pour 1'Autriche, qui, lam de
la guerre, au lieu d'entaver nos negotiations,
comme elle le fait, les soutiendrait dans l'es-
pair de nous voir hors d'ici, et 3° parce que
dans le cas ohi les Tures ne voudraient point
s'acquitter de lours obligations, malgre l'occu-
pation, Pon aurait, dans la possession de ces
provinces meme, un dedommagement qui, a
pros dix ans d'occupation, ne serait peut-etre
pas contestee par l'Europe, accoutumee qu'elle
serait de voir la Russie etablie dans ces pays.
Si l'on objectait, que le but de la politique
de la Russie n'est point celui d'une extension
de territoire, je repondrai que la marche des
chases est plus forte que les previsions, et que
la Russie ifs point marche depuis plus d'un
siecle, des rives du Dniepre, pour s'arreter sur
celles du Pruth. D'ailleurs, pour ne point sor-
tir de la question, je reviendrai au but que je
me propose, en me resumant ainsi.
1° Qu'il y a danger de se laissez circonve-
nir par l'astucieuse politique de la Porte, sou-
tenue des conseils de nos soi-disans amis.
2° Que la convention de Petersbourg sup-

www.dacoromanica.ro
400

pose l'execution du Traits d'Andrinople et qu'il


faudrait se prevaloir de 'Inexactitude des Tures
a remplir les clauses de cet acte complemen-
taire, pour rentrer dans l'exercice du droit re-
serve par l'art. IV de la meme convention.
30 Qu'iI faut garder en hypotheque les Prin.
cipautes jusqula l'execution des principales sti-
pulations d'Andrinople, si l'on ne vent pas
perdre le fruit de la guerre, et toute influence
stir le ministers Ottoman.
40 Ou'en attendant le resultat de toutes les
demarches, qui seraient bites en consequence,
ii faudrait tacher de tirer le meilleur parti
possible de l'occupation des Principautes.
50 Que de cette seule maniere nous oblige-
rions la Porte et I'Autriche elle-meme A mar-
cher clans ]'esprit de notre dernier Traits, et
qu'a tout evenement, la ligne du Danube est
un pis-aller qui tie serait point a dedaigner.

In Vol. al IX-le al Uricarului, vor urma cele-l-alte


corespondente, impreung cu mai multe raporturi, atin-
g6toare de Administratia Moldovei si Valahiei, de, cg-
trA Kisselev. Ultimele raporturi sunt in limba rusascal
care au a se traduce spre intelegerea cititorilor.
Th. C..

-
Fines Yo-1. YIII.=

www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și