Sunteți pe pagina 1din 14

RAPORT CLASARE

Document de la Matei Basarab -Pravila Mica


din anul 1640

Masterand:Cican Diana-Petruta,EPCAM, AN II

IANUARIE 2020
CERERE DE CLASARE

A. Date de identificare solicitant:


Cod fiscal/CNP deţinător:2340412280018

Deţinător:
Man Ioana
Adresă:
Localitate:Bucuresti
Judeţ:-

Str.Mircea Cel Batran Nr.


Bl.A2 Sc.2 Et.2 Ap.8
Cod poştal: 210221 2
Calitate:
x Proprietar Mandatar al unui  Administrator de  Autoritate publică
proprietar bunuri proprietate
publică
B. Date privind procedura solicitată
Se solicită clasarea în categoria: Tezaur: Fond:
Se solicită declasarea: 

Se solicită trecerea dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural


naţional, respectiv: din Fond în Tezaur din Tezaur în Fond
C. Date privind bunurile la care se referă cererea (detalii se găsesc în fişa analitică
de evidenţă):

Denumire: Pravila Mica


Nr. de inventar:33
Data solicitării:25.10.2019

Semnătura şi ştampila solicitantului:

Fig 1.Document de la Matei Basarab-Pavilia Mica 1640

FIŞĂ STANDARD a obiectului/obiectelor Pravila Mica1640:


Nr. Denumirea Autor(i), atelier, Titlul sau Material, Datare, anul Observaţii
crt. bunului marcă, şcoală, tema tehnică, fabricaţiei (documente de
cultural atribuire (dacă dimensiuni (după caz) referinţă,
(după caz) este (eventual antecedente, stare
cazul) dimensiunile de conservare,
suportului) şi cantitate, date
alţi speciale
parametri de - prezenţa
identificare semnăturilor,
(după caz) inscripţionărilor,
mărcilor etc.)
(1) Pravila - Pravila Dimensiunile: Sec al XVII- Pravila a avut o

Mica 1640 Mica L= 20 cm; La= lea restaurare anterioară


14,5 cm necalificată,
1640
Materiale observându-se
utilizate: completări ale hârtiei
Piele, carton, în special în primul şi
fibre textile, ultimul fascicol, cu
hârtie, cerneluri astuparea textului.
tipografice Lipsește fila cu pagina
Tehnica de titlu și stihurile la
utilizata: stema Țării
Tipărire, legare, Românești, cât și
batere, ștanțare, continuarea
cizelare, predosloviei
gravare, presare mitropolitului Theofil.
Data:25.10.2019
Semnătura solicitantului:

Raport de expertiza

Criteriile generale de clasare sunt urmatoarele:


Vechimea- criteriul în baza căruia se analizează dacă un bun cultural a fost
realizat într-o perioadă mai îndepartată, cel puţin cu 50 de ani înainte de data
efectuării expertizei documentului
Frecventa- - criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul cultural
aparţine unei serii de bunuri identice sau unui lot de bunuri din aceeaşi tipologie şi
se determină prezenţa bunurilor în cauză pe teritoriul românesc; în raport cu
semnificaţia artistică se analizează dacă acestea se înscriu într-o tipologie
determinată care cuprinde opere cu tematică şi manieră de realizare artistică relativ
similare şi dacă asemenea opere sunt prezente în colecţii publice sau private ori în
circuitul civil;
Starea de conservare- criteriul în baza căruia se analizează gradul în care
bunul cultural îşi păstrează integritatea şi caracteristicile iniţiale ori se află într-o
stare care să permită reconstituirea sau restaurarea acestuia.
Conform legii nr. 886/2008 pentru aprobarea “Normelor de clasare a bunurilor
culturale mobile” Documentul de la Matei Basarab-Pravila Mica 1640” apartine
domeniului istoric
Nr.art Criterii Punctajul Punctajul Argumente
generale maxim acordat
1. Vechime 100 100 S-a acordat punctajul maxim deoarce
documentul dateaza din secolulu al
XVII-lea.
2. Frecventa 100 100 S-a acordat punctajul maxim deoarce
este unicat, fiind prima culegere de legi
juridice tradusa in limba romana.
3. Stare de 100 30 S-a acordat acest punctaj deoarce
conservare documentul este degradat, prezinta praf,
pete de ceara, rupture, rosaturi, file lipsa.
Total 100 230 Punctajul este mai mare de 150 de
puncte, iar conform H.G. nr. 886/2008
pentru aprobarea Normelor de clasare a
bunurilor culturale mobile din 2008 se
continua clasarea conform criteriilor
specific.
Tabelul 1.Criterii generale de clasare-Pravila Mica 1640

Expertizarea potrivit criteriilor specifice de clasare se realizează în scopul


stabilirii categoriei juridice a patrimoniului cultural naţional în care se propune clasarea
bunului cultural mobil respectiv, potrivit legii.
Aceste criteria sunt:
Valoarea istorică şi documentară - criteriul în baza căruia se analizează dacă
bunul cultural serveşte la cunoasterea unui fapt istoric de importanţă sau semnificaţie
majoră, în sensul că este o mărturie istorică din perioada în care acel fapt s-a petrecut.
Valoarea memoriala - criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul cultural
a aparţinut unei personalităţi importante a istoriei, culturii şi civilizaţiei naţionale sau
internaţionale ori constituie o mărturie directă şi semnificativă privind viaţa şi activitatea
acelei personalită.
Autenticitatea - criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul cultural este o
operă realizată în mod evident de un autor identificat sau este fabricat într-un atelier,
într-o manufactură sau într-o fabrică precis determinată ca apartinând unei epoci, unui
anumit stil artistic, unei anumite culturi sau civilizaţii.
Autorul, atelierul sau scoala - criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul
cultural aparţine unui autor important sau a fost realizat în ateliere, manufacturi sau
fabrici importante pentru o epoca istorică, un stil artistic, o cultură sau o civilizaţie.
Calitatea formală - criteriul în baza căruia se analizează dacă un bun cultural
este o realizare artistică importantă, o piesa de o expresivitate plastică deosebită sau
exceptională ori o piesă care se remarcă prin însuşirile ce decurg din tehnica de
execuţie (inclusiv suportul material), din unicitatea sau raritatea concepţiei, precum şi
din creativitatea.

Nr.art Criterii Punctajul Punctajul Argumente


generale maxim acordat
1. Valoare 100 100 S-a acordat punctajul maxim deoarce
istorica si acesta are o vechime de peste 380 de
documentara ani, fiind prima culegere de legi
juridice, canonice si civile tradusa in
limba romana.
2. Valoare 100 100 S-a acordat punctajul maxim deoarece
memoriala este prima culegere de legi juridice
canonice si civile tradusa in limba
romana.
3. Autenticitate 100 - Trebuie confirmata autenticitatea prin
bulletin de analize
4. Autorul,atelie 25 25 S-a acordat punctajul maxim, deoarece
rul sau scoala stim cine a facut traducerea din limba
slavona, si anume calugarul Mihail
Moxa.
5. Calitatea 25 5 S-a acordat un punctaj mai mic,
formala deoarece calitatea documentului nu este
prea buna. Acesta prezinta praf, pete de
ceara, rozaturi, file lipsa, rupture si
pagini indoite.
Toatal 230+230= Conform H.G. nr. 886/2008 pentru
460 aprobarea Normelor de clasare a
bunurilor culturale mobile, punctajul
este mai mare de 350 de puncte,
obiectul poate fi clasat in categoria
juridică tezaur a patrimoniului cultural
naţional.
Tabelul 2. Criterii specifice de clasare Pravila Mica 1640

LABORATOR DE ANALIZE “Istoria stiintei”


Bucuresti,Str.Horatiu, Nr.3, Sector 1
Tel:023.456.32.53

BULETIN DE ANALIZA
NR. 567/14.12.2019
Tip proba: Document de la Matei Basarab-Pravila Mica 1640, carte tiparita pe
hartie manuala cu coperti din piele
P1= Piele de carte, Pravila Mica ;
P5= piele de vițel bronzată cu chebracho (ICPI, București)

Metoda Valori obtinute pt P1 Valori obtinute


Nr.crt Determinare de (esantioanele istorice) pentru P5
analiza ( esantion
standard)
AI/AII(pentru informații
1. privind gradul de hidroliză al FTIR 1.30 cm-1 1.03 cm-1
suportul de colagen

Δν (pentru informații despre


2. denaturarea FTIR 102 cm-1 102 cm-1
lanț polipeptidic)

Tm(temperatura
3. corespunzatoare peakului DSC 49.6 0 C 67.3 0 C
minim)

4. DH(procesul de entalpie) DSC 196.5 218.8

Inginer chimist: Sef de laborator:


Alexandra Popa Ana Iordache

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ, CULTE SI A PATRIMONIUL
CULTURAL NAŢIONAL A JUDETULUI ARGES

PROCES-VERBAL
Incheiat între Man Ioana în calitate de detonator şi Mihailescu Alexandru ,
în calitate de reprezentant al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural
Naţional, procedând primul la predarea şi al doilea la primire a obiectului Pravila
Mica 1640.
Pe timpul predării/primirii s-au constatat următoarele:
Obiectul predate are copreta din piele, este scris pe hartie, cu cerneala
neagra de carbon, lungimea este de 20 de cm, iar latimea de 14,5 cm. Blocul cartii
prezintă rupturi și îndoituri ale filelor,lacune în suportul papetar ,lipsuri ale filelor,
rosături ale hârtiei, depozite de praf, murdărie aderentă în zona colţurilor, murdărie
aderentă pe snit si pete de ceară. Bunul cultural mobil descris mai sus se predă de
către proprietar Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural
Naţional.pentru efectuarea probelor de laborator în vederea clasării.
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judetului
Arges se obligă să înapoieze bunul cultural în starea în care se afla la luarea în
primire, cel mai târziu la data de 12.03.2020
Am predat Semnătura proprietarului : Man Ioana

Am primit Semnătura reprezentantului : Mihailescu Alexandru

Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judetului


Arges
1) Numele, prenumele şi codul numeric personal ale celui care predă.
Man Ioana, CNP - 2340412280018

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR


DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI PATRIMONIUL
CULTURAL NAŢIONAL A JUDETULUI ARGES

ÎNŞTIINŢARE
Către : Dna. Man Ioana , Bucuresti , strada Mircea cel Batran, Nr.4 , Bl.A2,
Sc.2, Et 2 , Ap 8, sector 2.
1. Referitor la Cererea dumneavoastră nr.33/2019, vă facem cunoscut că în
urma expertizei efectuate s-a declanşat procedura de clasare în patrimoniul cultural
naţional a bunului cultural identificat prin datele următoare:Pravila Mica
1640,document scris pe hartie,cu cerneala neagra de carbon, lungime 20 cm,
latime 14,5 cm, blocul cartii prezinta distrugeri.
1.1. Domeniul din care face parte (“Criterii de clasare conform Hotărârii de
Guvern nr. 886/2008” pentru aprobarea “Normelor de clasare a bunurilor culturale
mobile”;) –istorie (documentare privind istoria politică)
1.2.Denumirea bunului culturar:Pravila Mica 1640
1.3. Autor(i), atelier, marcă, şcoală, atribuire – tradusa de calugarul Mihail
Moxa
1.4. Titlul sau tema :istorie
1.5. Material, tehnică, dimensiuni, suport (dimensiuni) şi alţi parametri de
identificare :coperti din piele, scrisa pe hartie, cu cerneala neagra de carbon,
lungimea este de 20 de cm, iar latimea de 14,5.
1.6. Datare, anul fabricaţiei:sec XVII

2. Potrivit dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 182/2000, cu modificările şi


completările ulterioare, în timpul desfăşurării procedurii de clasare bunul cultural
mobil la care se referă prezenta înştiinţare se află sub regimul de protecţie prevăzut
pentru bunurile clasate în tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil şi vă revin
obligaţiile prevăzute de acest act normativ privind măsurile de protejare a bunului
respectiv.
Director,Ene Adrian Intocmit:Alexandru Mihailescu

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
DIRECŢIA MUZEE, COLECŢII, GARANŢII GUVERNAMENTALE
Nr33 .din 2013
CERTIFICAT DE CLASARE
1. In temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural naţional, cu modificările şi completările
ulterioare, se eliberează prezentul certificat de clasare pentru bunul cultural care se
identifică prin datele următoare:
1.1. Domeniul din care face parte (“Criterii de clasare conform Hotărârii de
Guvern nr. 886/2008” pentru aprobarea “Normelor de clasare a bunurilor culturale
mobile”;) –istorie (documentare privind istoria politică)
1.2.Denumirea bunului culturar:Pravila Mica 1640
1.3. Autor(i), atelier, marcă, şcoală, atribuire – tradusa de calugarul Mihail
Moxa
1.4. Titlul sau tema :istorie
1.5. Material, tehnică, dimensiuni, suport (dimensiuni) şi alţi parametri de
identificare :coperti din piele, scrisa pe hartie, cu cerneala neagra de carbon,
lungimea este de 20 de cm, iar latimea de 14,5.
1.6. Datare, anul fabricaţiei:sec XVII
2. Prezentul certificat atestă că bunul la care se referă face parte din
patrimoniul cultural naţional al României, fiind clasat prin Ordinul ministrului
culturii şi cultelor nr.33/2019 în categoria juridică tezaur.
3. Prezentul certificat nu garantează legalitatea titlului de proprietate al
deţinătorului său asupra bunului/bunurilor la care face referire.
4. Data eliberării 04.01.2020
Director,Ene Adrian Intocmit:Alexandru Mihailescu

Bibliografie
1. http://www.capodopere2019.ro/pravila-de-la-govora.html

2. Curs „Datarea, autentificarea și expertizarea operelor de artă și a obiectelor de patrimoniu”, Prof. Dr.
Ing. Ileana Rău, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, Universitatea Politehnică din
București, 2017

3. Curs „Expertiza tehnică. Metode de caracterizare a obiectelor de patrimoniu – piele și pergament”,


Conf. Dr. Ing. Nicoleta Badea, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, Universitatea
Politehnică din București, 2017

S-ar putea să vă placă și