Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Păușești, județul Iași

Anul școlar: 2022-2023

Modulul II

Disciplina: Istorie

Clasa: a VI –a

Manualul: Manual istorie clasa a VI-a (Magda Stan)

Unitatea de învățare: Geneza spiritului modern

Profesor: Cuzic Vlad

Data: 04.11.2022

Subiectul: Studiu de caz- Niccolo Machiavelli

Tipul lecției: de formare de priceperi și deprinderi

Competențe specifice:
1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în diferite perioade istorice;
2.2. Utilizarea gândirii critice în analiza surselor de informare;
2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate prezente în surse variate;
3.3. Descrierea consecințelor deciziei și acțiunii umane;
4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul resurselor multimedia.
Obiective operaționale:
Cognitive:
O1 – să utilizeze în mod adecvat termenii istorici;
O2 – să definească termeni cheie ca: diplomație, rațiune de stat utilizând dicționarul din manual;
O3 – să realizeze o scurtă biografie a lui Niccolo Machiavelli;
O4- să identifice principalele opere ale acestui important reprezentant al Renașterii Italiene.

Strategia didactică:

a) Metode, procedee, tehnici: explicația, demostrația cu ajutorul hărții, cu ajutorul imaginilor, descrierea, învățarea prin descoperire, comparația
b) Mijloace de învățământ: imagini, fișe de lucru .
c) Forme de organizare a activității: frontal, individual
d) Resurse:
 Umane: elevii din clasa a VI-a
 Temporale: 50 minute
 materiale: manualul de istorie, prezentare PowerPoint, dicționar de termeni istorici
 Bibliografice: Bolovan, S.P., Didactica istoriei, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2007
Cucoş, C., Pedagogie generală, , Edit. Polirom, Iaşi, 2000
Felezeu, C., Metodica predării istoriei, ediţia a II-a, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2000

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Etapele/ Ob. Strategia didatică
secvențele lecției Oper.
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluare
și timpul alocat Metode/ Forme de
procedee organizare
1. Moment - notează absenții; - se pregătesc pentru
organizatoric - pregătește condițiile de predare; lecție;
2 min.

2. Anunțarea temei Notează pe tablă titlul lecţiei: Niccolo Scriu în caiete titlul lecției. Conversația frontală Observarea
și a obiectivelor Sunt atenți. Pun întrebări Expunerea sistematică a
machiavelli, precizând totodată obiectivele de
lecției dacă au nelămuriri. activității și
(5 min.) atins la sfârşitul lecţiei, respectiv: să utilizeze Interacționează cu comportamen
profesorul tului copiilor
în mod adecvat termenii istorici; să definească
termeni cheie ca: diplomație, rațiune de stat
utilizând dicționarul din manual; să realizeze o
scurtă biografie a lui Niccolo Machiavelli; să
identifice principalele opere ale acestui
important reprezentant al Renașterii Italiene.
Prezintă noile informații, după următoarea -definesc termenii istorici, conversaţia frontală Observarea
Comunicarea schiță, notată pe tablă: utilizând dicționarul euristică individuală sistematică a
3 noilor O1 - termeni cheie: diplomație, rațiune de stat; istoric; expunerea frontală activității și
cunoştinţe O2 - prezintă elevilor o biografie a lui Niccolo - Realizează în caiete comportamen
(25 min.) O3 Machiavelli; schița lecției; tului copiilor
O4 - de asemenea, notează pe tablă principalele -Participă la desoperirea
opere ale acestuia, altele decât cele oferite în noilor informații;
manual; - sunt activi, participă la
- cadrul didactic va împărți clasei fișe de lucru, dezbatere, notează în învăţare prin
le va acorda 8 minute pentru rezolvarea caiete informațiile descoperire
sarcinilor de lucru și 2 minue pentru suplimentare oferite de
formularea răspunsurilor; cadrul didactic și
- Dacă timpul îi este favorabil, cadrul didactic precizează operele mai fișele de Aprecieri
rezolvă exercițiile de la pagina 33 cu ajutorul importante, precum: lucru verbale
elevilor. Istoriile florentine, Arta
războiului, Principele;
- rezolvă sarcinile de lucru exercițiile
date de profesor; din manual
- rezolvă activitățile de
învățare.
Fixarea și - Recapitulează noțiunile predate; Evaluare
- Analizează și răspund
sistematizarea - Adresează clasei întrebări cu privire la: Conversația frontală orală
întrebărilor adresate de
4. cunoştintelor perioada în care a trăit Maciavelli și euristică
profesor.
(10 min.) principalele sale opere;
Evaluarea -analizează critic, ierarhizează și motivează -se raportează la evaluările frontală Evaluare
5. 5 min. aprecierile asupra răspunsurilor date de elevi; și aprecierile formulate orală
Prin notă

6. Temă pentru -recomandă aprofundarea cunoștințelor -notează tema dată de


acasă asimilate prin citirea lecției și întregirea profesor în caiete
3 min. informațiilor despre viața și opera lui
Machiavelli.

Anexe: Schița lecției, Fișă de lucru

Schița lecției
Niccolo Machiavelli

Cine a fost Niccolo Machiavelli


- a fost unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai perioadei Umaniste;
- s-a născut la Florența în 1469;
- specializat pe filozofie, politică, diplomație;
- membru în Consiliul celor zece, aceasta fiind o instituție din Florența care se ocupa în special de relațiile diplomatice și militare;

Principalele lucrări ale lui Machiavelli


- Istoriile florentine;
- Arta războiului;
- Discurs asupra primei decade a lui Titus Livius;
- Principele- această lucrare este considerată ca fiind primul tratat modern în ceea ce privește conducerea unui stat;
- opera i-a fost dedicată lui Lorenzo al II-lea de Medici.
Ideile lui Machiavelli
- unificarea Italiei;
- utilizarea în bătălii a mercenarilor;
- scopul scuză mijloacele.

Fișă de lucru
Niccolo Machiavelli

I. Citește textele de mai jos şi răspunde la cerinţe.


A. „Aşadar, acela care într-un stat nou socoteşte că este necesar să se asigure împotriva duşmanilor, să-şi câştige prieteni, să învingă fie prin
forţă, fie prin înşelăciune, să se facă iubit şi temut de popor, urmat şi respectat de soldaţi, să-i nimicească pe aceia care pot sau trebuie să-i
dăuneze, să înnoiască prin legiuiri noi vechile orânduiri, să fie sever şi recunoscător, mărinimos şi darnic, să nimicească armata
necredincioasă, să-şi alcătuiască o alta, să-şi păstreze prietenia regilor şi a principilor în aşa fel încât aceştia să-i facă bucuros favoruri sau să-i
facă răul cu teamă, acela, aşadar, care socoteşte că toate acestea sunt necesare, nu va găsi o pildă mai apropiată şi mai convingătoare decât
faptele acestui om.“ Niccolo Machiavelli – despre Cesare Borgia, Principele
1. Care dintre calităţile admirate de Machiavelli la Cesare Borgia sunt valabile şi astăzi? Motivează alegerea făcută.
B. „Un stăpânitor înţelept nu poate şi nici nu trebuie să-şi ţină cuvântul atunci când acesta s-ar întoarce împotriva lui şi când motivele care l-
au făcut să promită un lucru au încetat a mai exista. Iar dacă oamenii ar fi cu toţii buni, preceptul meu n-ar fi bun, dar întrucât sunt răi şi nu-şi
ţin cuvântul dat, nici tu nu trebuie să-l ţii faţă de ei. De altfel, un principe are întotdeauna la îndemână tot felul de motive îndreptăţite, care-i
îngăduie să-şi calce cuvântul sub aparenţe cinstite.“ Niccolo Machiavelli – despre arta guvernării, Principele
1. De ce crezi că Machiavelli susţine că un conducător poate să-și încalce cuvântul dat?
2. Care este opinia ta referitoare la argumentele lui Machiavelli?
C. „Un principe trebuie să aibă o singură ţintă şi un singur gând şi să considere că ştiinţa cea mai potrivită pentru el este aceea a războiului, a
organizării şi disciplinei pe care acesta le cere […]. Şi ea este atât de însemnată, încât nu numai că îi menţine puternici pe aceia care s-au
născut principi, dar de multe ori îi înalţă la această treaptă pe aceia care sunt oameni simpli.“ Niccolo Machiavelli – despre datoria unui
principe în privinţa războiului, Principele
1. Care este ştiinţa cea mai potrivită unui principe?
2. Care este motivul pentru care Machiavelli susţine această idee?
II. Caută pe internet lucrarea Principele, de Niccolo Machiavelli, şi realizează o listă cu cel puţin zece idei despre metodele de conducere a
unui stat.

S-ar putea să vă placă și