Sunteți pe pagina 1din 8

Expansiunea europeana cls.

a-IX-a

Fişa nr.1- Cauzele marilor descoperiri geografice

Nr.crt. Natura cauzei Cauză


1. Politică Centralizarea politică şi unificarea teritorială
2. Sporirea cererii de produse exotice,preţul
foarte mare al acestora.
3. Convertirea noilor popoare la crestinism.
4. Sfericitatea Pamnatului,subestimarea
dimensiunilor Pamantului.
5. Perfectionarea busolei, inventarea caravelei,
inventarea cârmei scufundate şi întocmirea
hărţilor
6. Necesitatea descoperirii unui drum comercial
spre India mai sigur şi mai efficient
7. Dezvoltarea unei burghezieii interesată să-
şi sporească veniturile

Cerinţă :
Completează tabelul de mai jos,după modelul dat, natura fiecărei
cauze a marilor descoperiri geografice cu o cauză .

1
Expansiunea europeana cls. a-IX-a

Fişa nr.2 MARCO POLO

,,Stilul viu, antrenant, face ca ,,Milionul’’ (Cartea lui Marco Polo ) să se înscrie între puţinele
lucrări medievale care se citesc cu plăcere şi interes şi astăzi. În sec.14 – 15 a jucat un rol
deosebit de important în istoria marilor descoperiri geografice (sugerând posibilitatea că,
pornind de la ţărmurile europene, este posibil să fie atins, traversând Atlanticul, fabulosul
Catay şi fiind una din cărţile de căpătâi ale marilor navigatori, începând cu Cristofor Columb) şi
a constituit un îndreptar preţios pentru întocmirea hărţilor despre Asia ( nomenclatura sa
geographică este înscrisă, printre altele, pe harta catalană a lumii 1375 şi pe planisferul lumii,
din 1459, a lui Fra Mauro). Marco Polo a fost supradenumit ,,Herodotul evului mediu “ şi
,,creatorul geografiei moderne a Asiei.”

CERINTA :
Identifică şi EXPLICĂ principala contribuţie a lui Marco Polo la marile
descoperiri geografice şi notează pe fişa de lucru.

2
Expansiunea europeana cls. a-IX-a

Fişa nr.3- Consecinţele marilor descoperiri


geografice

● Creşte consumul de mirodenii, țesături de mătase, pietre prețioase


și podoabe, care proveneau din India, China și Africa.
● Dezvoltarea comerţului la scară mondială
● . În locul Mediteranei şi Balticei, mări închise, Atlanticul devine
centrul comercial al lumii. Portugalia, Spania, Franţa,Anglia devin
principalele puteri economice şi comerciale. A început decăderea
lentă a porturilor italiene sau hanseatice. Locul lor a fost luat de
cele de la Oceanul Atlantic. Cel mai important centru comercial a
devenit Anvers.
● Formarea imperiilor coloniale.
● Marile descoperiri au schimbat radical tabloul cunoștințelor despre Pământ și Univers.
● Îmbogăţirea cunoştinţelor geografice despre lumea cunoscută.
● Aclimatizarea de noi plante în Euroopa: porumbul, fasolea, tutunul, cartoful.
● Se confirmă ipoteza lui Ptolemeu că pământul este rotund.
● Consolidarea instituţiei monarhice şi evoluţia ei spre absolutism;
● Au fost introduce teme noi, atitudini şi mentalităţi în culturas europeană;
● Dezvoltarea burgheziei;

Cerinţă:
Din lista dată de mai sus, în funcţie de următoarele criterii CLASIFICAŢI
consecinţele marilor descoperiri geografice.
Nr. Crt. Consecinţe
Economice

Politice

Sociale

Ideologice

Tehnice şi
ştiinţifice

3
Expansiunea europeana cls. a-IX-a

FIŞA NR. 4
Cristofor Columb

Harta- Prima călătorie a lui C.Columb


,,Ambiţios şi deosebit de tenace, calm, mândru şi curajos, spirit genial şi
contradictoriu, Columb rămâne cea mai mare personalitate a Epocii Marilor Descoperiri
Geografice, omenirea înţelegând mult mai târziu adevărata sa dimensiune şi importanţa
descoperirilor sale. ,,
Silviu Neguţ, Căutători de noi tărâmuri, pag.121

,,… la două ore după miezul nopţii de 11/12 octombrie, marinarul Rodrigo de
Tirana, de serviciu pe caravela ,,Pinta’’,care naviga în faţă, observa o fîşie de ţărm.
La semnalul lui: Lumbre! Tierra!(Foc ! Pământ!), întregul echipaj ieşi pe punţile vaselor,
dând frău liber entuziasmului. Columb văzuse însă la ora 10 noaptea o lumină de pe
puntea înaltă a vasului amiral , însă nu cuteza să afirme că ar fi pământ. America a
fost acum cu adevărat descoperită,deoarece ,dacă descoperirea vikingului Leif rămase
fără urmări, descoperirea lui Columb va fi cea care va inaugural intrarea Lumii Noii în
orizontul geographic al omenirii.
În zorii zilei de 12 octombrie 1492, Cristofor Columb, însoţit de câţiva ofiţeri şi
marinari înarmaţi, coborî într-o barcă cu care ajunse pe ţărmul insuliţei pentru a o lua
în stăpânire în numele coroanei spaniole.Avea să afle de la băştinaşi că o numeau
Guanahani, dar el o boteză San Salvador în cinstea patronului care i-a ocrotit.’’
Ioan Popovici , Pe urmele marilor exploratori , pag.122
Cerinţă:
FORMULEAZĂ pe baza surselor istorice şi a suportului de lecţie un punct de
vedere referitor la rolul lui C. Columb în perioada marilor descoperiri
geografice.

4
Expansiunea europeana cls. a-IX-a

Fişă de lucru nr.5

Importanţa utilizării busolei

1. „ Până la începutul secolului al XIII-lea, navigaţia se realiza doar în lunile de


vară. Din octombrie până în aprilie, navele rămâneau în porturi, nu din pricina vânturilor
de iarnă, ci din cauza ceţii şi a norilor care împiedicau observarea Soarelui şi a astrelor,
după care se realiza orientarea. Apariţia busolei a schimbat toate acestea. Fie cerul era
limpede sau cu nori, navigatorii dotaţi cu busole puteau să se orienteze în spaţiu.
Extinderea navigaţiei şi în lunile de iarnă a modificat frecvenţa călătoriilor.”
Sarcină de lucru:
● Care este importanţa busolei pentru navigaţie?

2. „La 24 iulie (1497) plecarăm…cu pilotul pe care ni-l dăduse regele, având
drept ţintă o cetate care se chema Calicut. Pornirăm în căutarea ei, luând drumul
spre răsărit…Într-o vineri, care era în ziua de 17 mai, avurăm cunoştinţă despre un
pământ înalt. Se împliniseră 230 de zile de când nu mai zăriserăm coasta…Duminică
merserăm de-a lungul unor munţi, cei mai înalţi care s-au văzut vreodată, şi care
dominau cetatea Calicut. Ne apropiarăm în aşa fel de aceştia încât pilotul îi
recunoscu şi ne spuse că aici se afla ţara unde doream să ajungem. Şi chiar în aceeaşi
zi, spre seară, ne duserăm să ancorăm la două leghe mai sus de această cetate.”
Sarcini de lucru:
● Până unde ajunge autorul acestui jurnal de călătorie?
● Unde se găsea această cetate?

5
Expansiunea europeana cls. a-IX-a

Fişă de lucru nr.6

„Ascultaţi noutăţi! Vă amintiţi de Columb?...Acum el s-a întors viu şi teafăr şi


povesteşte minunăţii despre călătoria sa şi despre tot ce a văzut în ţările descoperite
de el. a adus cu el aur, bumbac şi piper, mai bun de condiment decât cel din Caucaz.
Toate acestea, spune el, pământul de acolo le rodeşte de la sine, la fel ca arborele
care dă vopsea de purpură. El povesteşte că, plutind către apus de la Cadix, a
descoperit felurite insule, dintre care una mai mare decât Spania şi pe toate acestea
le-a luat în stăpânire în numele domnitorilor noştri. După vorbele sale, insulele
acelea sunt locuite de oameni de neam, deosebit, trăind în stare de sălbăticie, dar în
chip fericit…Deşi trăiesc într-o stare cu totul înapoiată şi umblă goi, nu le este totuşi
străină patima după stăpânire.”
( Despre descoperirea
Americii)
Sarcini de lucru:
● Când a început Columb cea dintâi călătorie spre vest în căutarea Indiilor?
● Care sunt bogăţiile descoperite de el în America?
● Cum i-a numit Columb pe locuitorii teritoriilor descoperite?

6
Expansiunea europeana cls. a-IX-a

Fişă de lucru nr.7

Imperiul colonial spaniol şi atrocităţile faţă de indigenii din Indiile apusene :


„Insula Espaniola (azi Haiti din Arhipelagul Antilelor Mari) a fost întâia
unde…s-au aşezat creştinii şi au răvăşit mari pustiuri şi au nimicit pe localnici. Şi
această insulă a fost…pe care au ruinat-o şi au lăsat-o fără locuitori. Şi au început cu
aceea că le-au luat indienilor femeile şi copiii…Creştinii îi băteau cu pumnii, cu bicele
şi cu beţele…
…Şi apoi începură indienii a căuta mijloace de a alunga pe creştini de pe
pământul lor şi s-au răsculat, dar jalnice şi neînsemnate erau armele lor…Creştinii, cu
caii, săbiile şi lăncile lor, se aruncară asupră-le şi săvârşiră pretutindeni măceluri şi
cruzimi.”
(Bartolomeo de Las
Casas)

Sarcini de lucru:
● .Menţionaţi, conform textului, care a fost insula unde au ajuns întâia dată
europenii în America?
● Ce s-a întamplat cu insula ,după debarcarea creştinilor?
● Cum s-au comportat europenii (creştinii) cu populaţiile întâlnite în noile teritorii?
● Reproduceţi ,din text ce începură să facă indienii, când au văzut comportamentul
creştinilor?
Explicaţi: fapta creştinilor, este în conformitate cu Biblia?

7
Expansiunea europeana cls. a-IX-a

FIŞA DE LUCRU Nr. 8


Consecinţe economice ale marilor descoperiri geografice

Principala şi aproape singura cauză este abundenţa aurului şi a argintului, care,


în zilele noastre, este în acest regat mai mare ca niciodată… Dar, s-ar putea întreba
cineva, de unde atât de mult aur şi argint? Acum peste opt decenii, portughezul,
navigând în largul mărilor, şi-a umplut corăbiile cu toate bogăţiile Indiilor…În acelaşi
timp, castilianul, luând în stăpânire pământurile noi, peste măsură de bogate în aur şi
argint, a adus, la rândul său aceste bogăţii în Spania…Dar spaniolul care, în cele necesare
traiului zilnic, depinde de Franţa, obligat fiind să se aprovizionezede aici cu grâne,
pânzeturiori postavuri, va merge până la capătul Pământului ca să caute metalele
preţioase…Azi, se află mai mult aur şi argint în Spania şi în Italia decât în Franţa. De
aceea, totul este mai scump în Spania şi în Italia decât în Franţa şi încă mai scump în
Spania faţă de Italia…
Jean Bodin, scrisoare către domnul Malestroit ,1568

Cerinţe :
1.Stabileşte legătura dintre descoperirile portughezului şi ale castilianului şi creşterea
preţurilor menţionate în text.
2. Prezintă o altă consecinţă a marilor descoperiri geografice.