Sunteți pe pagina 1din 28

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Revizia (data): 12.07.2016 Versiune 10.1

SECŢIUNEA 1. Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Catalog Nr. 102447

Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

Număr de înregistrare 01-2119486657-20-XXXX


REACH
Nr. CAS 67-66-3

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizări identificate Reactiv pentru analiză


In complianta cu conditiile descrise in anexa acestei fise tehnice de se
curitate

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Societatea Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Germania * Tel: +49 6151 72-0
Departamentul responsabil Merck Romania SRL * email: securitate@merck.ro
Reprezentanţa regională Merck Romania SRL * Calea Plevnei, nr. 139, et. 2, corp C, Bucuresti,
sector 6 * Tel: 004 021 3198850 * Fax: 004 021 319 8848

1.4 Telefonul pentru urgente / +40213183606 / Institutul National de Sanatate Publica


comunicarea riscului pentru Bucuresti, str. Dr.Leonte nr.1-3, sector 5
sanatate

Identificarea distribuitorului:(ştampila distribuitorului)

SECŢIUNEA 2. Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului


Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 1 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

Toxicitate acută, Categoria 4, Oral(ă), H302


Toxicitate acută, Categoria 3, Inhalare, H331
Iritarea pielii, Categoria 2, H315
Iritarea ochilor, Categoria 2, H319
Cancerogenitatea, Categoria 2, H351
Toxicitatea pentru reproducere, Categoria 2, H361d
Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată, Categoria 1, Ficat, Rinichi, H372

Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 16.

Clasificare (67/548/CEE sau 1999/45/CE)


Carc.Cat.3 Cancerigen Categoria 3 R40
Repr.Cat.3 Toxic pentru reproducere Categoria 3 R63
Xi Iritant R36/38
Xn Nociv R20/22 - 48/20

Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16.

2.2 Elemente pentru etichetă


Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Pictograme de pericol

Cuvânt de avertizare
Pericol

Fraze de pericol
H302 Nociv în caz de înghiţire.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H331 Toxic în caz de inhalare.
H351 Susceptibil de a provoca cancer.
H361d Susceptibil de a dăuna fătului.
H372 Provoacă leziuni ale organelor (Ficat, Rinichi) în caz de expunere prelungită sau repetată.

Fraze de precauţie
Răspuns
P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 2 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

P304 + P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus,
într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă.
Continuaţi să clătiţi.
P308 + P310 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Sunaţi imediat la un CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Marcare redusă (≤125 ml)

Pictograme de pericol

Cuvânt de avertizare
Pericol

Fraze de pericol
H331 Toxic în caz de inhalare.
H351 Susceptibil de a provoca cancer.
H361d Susceptibil de a dăuna fătului.
H372 Provoacă leziuni ale organelor (Ficat, Rinichi) în caz de expunere prelungită sau repetată.

Fraze de precauţie
P304 + P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie
confortabilă pentru respiraţie.
P308 + P310 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Nr. Index 602-006-00-4

2.3 Alte pericole


Necunoscut.

SECŢIUNEA 3. Compoziţie/informaţii privind componenţii

3.1 Substanţă

Formula CHCl₃ CHCl₃ (Hill)

Nr. Index 602-006-00-4

Nr.CE 200-663-8

Masa moleculară 119,38 g/mol

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 3 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

Componente potenţial periculoase (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)


Denumire chimică (Concentraţie)
Nr. CAS Număr de înregistrare Clasificare

Cloroform (>= 50 % - <= 100 % )


Substanta nu indeplineste criteriile pentru BPT sau vPvB, conform Regula mentului nr. 1907/2006 (CE), Anexa XIII.
67-66-3 01-2119486657-20- Cancerogenitatea, Categoria 2, H351
XXXX Toxicitatea pentru reproducere, Categoria 2, H361d
Toxicitate acută, Categoria 3, H331
Toxicitate acută, Categoria 4, H302
Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată,
Categoria 1, H372
Iritarea ochilor, Categoria 2, H319
Iritarea pielii, Categoria 2, H315

Etanol (>= 1 % - < 3 % )


Substanta nu indeplineste criteriile pentru BPT sau vPvB, conform Regula mentului nr. 1907/2006 (CE), Anexa XIII.
64-17-5 01-2119457610-43-
XXXX Lichid inflamabil, Categoria 2, H225
Iritarea ochilor, Categoria 2, H319

Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 16.

Componente potenţial periculoase (1999/45/CE)


Denumire chimică (Concentraţie)
Nr. CAS Clasificare
Cloroform (>= 50 % - <= 100 % )
67-66-3 Xn, Nociv; Carc.Cat.3; R40
Xn, Nociv; Repr.Cat.3; R63
Xi, Iritant; Xi; R36/38
Xn, Nociv; Xn; R20/22-48/20

Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16.

3.2 Amestec
Nu se aplică

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 4 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

SECŢIUNEA 4. Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor


Indicaţii generale
Persoanele care acordă primul ajutor trebuie să se autoprotejeze.

După inhalare: aer curat. Imediat chemaţi medicul. În caz de oprire a respiraţiei: aplicaţi imediat
ventilare mecanică, de asemenea oxigen dacă este necesar.

În caz de contact cu pielea: Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu
apă/ faceţi duş. Se va consulta un medic.

După contactul cu ochii: clătiţi cu multă apă. Chemaţi oftalmologul.

După înghiţire : atenţie dacă victima vomită. Pericol de aspiraţie ³ Se va ţine tractul respirator
curat. Blocaj pulmonar posibil după aspirarea vomei. Se va chema de urgenţă medicul. După
aceea administraţi: cărbune activat (20 - 40 g în suspensie 10 %).

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate
efecte iritante, Tuse, Insuficienţă respiratorie, stop respirator, Ameţeli, narcoză, agitaţie, spasme,
ameţeală (îmbătare), Ameţeală, Vărsături, Tulburări de stomac/intestine, tulburări
cardiovasculare, Dureri de cap, ataxie (coordonare locomotorie dezordonată )
Efect de uscare puternică ce conduce la o piele aspră şi crăpată.

4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare
Laxativ: Sulfat de sodiu (1 lingură/1/4 l ap ă).

SECŢIUNEA 5. Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor


Mijloace de stingere corespunzătoare
Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi mediului înconjurător.

Mijloace de stingere necorespunzătoare


Pentru aceasta substanta/amestec, nu sunt date limitari ale agentilor ex istenti.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză


Necombustibil.
Căldura ambientală poate genera vapori periculoşi.
În caz de incendiu se poate degaja:
Acid clorhidric gazos, Fosgen

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 5 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

5.3 Recomandări destinate pompierilor


echipamentelor speciale de protecţie pentru pompieri
Nu staţionaţi în zona periculoasă fără aparat autonom de respirat. Pentru a evita contactul cu
pielea, păstraţi o distanţă de siguranţă şi purtaţi îmbrăcăminte de protecţie adecvată.

Informaţii suplimentare
Se vor suprima gazele/vaporii/ceaţa folosind un jet de apă. Se va avea grijă ca apa folosită la
stingerea incendiilor să nu contamineze apa de suprafaţă sau pânza de apă freatică.

SECŢIUNEA 6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă


Indicatie pentru personalul neimplicat in situatii de urgenta Nu se inspiră vaporii, aerosolii. A se
evita contactul cu substanţa. Se va asigura ventilaţie adecvată. Evacuati zona periculoasa,
respectati procedurile valabile in caz de urg enta, consultati un specialist.

Sfaturi pentru personalul care intervine în situaţii de urgenţă: Echipament de protectie, vezi
sectiunea 8.

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător


A nu se arunca la canalizare.

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie


Acoperiti scurgerile. Colectati, captati si indepartati prin pompare mat eriile varsate.
Respectati eventualele restrictii de materiale (vezi sectiunea 7 si 10)
Strângeţi cu un material absorbant de lichide (e.g. Chemozorb® ). Trimiteţi pentru evacuare.
Curăţaţi zona afectată. Nu inhalaţi vaporii.

6.4 Trimiteri către alte secţiuni


Indicatii despre tratarea deseurilor, vezi sectiune 13.

SECŢIUNEA 7. Manipularea şi depozitarea

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate


Sfaturi de manipulare în condiţii de securitate
Lucrati sub hota. Nu inhalati substanta/amestecul. A se evita producerea de vapori/aerosoli.

Se vor respecta indicaţiile de pe etichetă.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 6 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

Măsuri de igienă
Schimbaţi imediat îmbrăcămintea contaminată. Aplicaţi o cremă ecran de protecţie a pielii.
Spălaţi mâinile şi faţa după lucrul cu substanţa.

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi


Condiţii de depozitare
Protejat de lumină. Închis ermetic. Se va păstra într-un loc bine ventilat. Se va păstra închis sub
cheie sau într-o zonă accesibilă numai poersonalului calificat sau persoanelor autorizate.

Temperatură de depozitare recomandată, vezi eticheta produsului.

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)


Consultati scenariul de expunere din anexa la aceasta FTS.

SECŢIUNEA 8. Controale ale expunerii/protecţia personală

8.1 Parametri de control


Componente avănd limită de expunere profesională

Componente
Bază Valoare Praguri limită Observaţii

Cloroform (67-66-3)
EU ELV Absorbţie cutanată: Poate fi absorbit prin piele.

Medie temporală. 2 ppm


10 mg/m³

RO OEL Medie temporală. 2 ppm


10 mg/m³

Absorbţie cutanată: Poate fi absorbit prin piele.

Etanol (64-17-5)

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 7 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

RO OEL Valorile limită admisibile 5.000 ppm


pentru expunere pe 9.500 mg/m³
termen scurt:
Medie temporală. 1.000 ppm
1.900 mg/m³

Nivel la care nu apar efecte (DNEL)


DNEL pentru personal, nivel Efecte sistemice inhalare 333 mg/m³
ridicat
DNEL pentru personal, pe Efecte sistemice inhalare 2,5 mg/m³
termen lung
DNEL pentru personal, pe Efecte sistemice dermic 0,94 mg/kg Greutatea corpului
termen lung
DNEL pentru personal, pe Efecte locale inhalare 2,5 mg/m³
termen lung
DNEL pentru consumator, Efecte sistemice inhalare 0,18 mg/m³
termen lung

Proceduri de monitorizare recomandate

Metodele de masurare a agentilor chimici atmosferici la locul de munca t rebuie sa fie conforme cu cerintele
normativelor DIN EN 482 si DIN EN 68 9
Concentraţie predictibilă fără efect (PNEC)
PNEC Apă proaspătă 0,146 mg/l

PNEC Sediment de apă curgătoare 0,45 mg/kg

PNEC Apă de mare 0,015 mg/l

PNEC Sediment marin 0,09 mg/kg

PNEC Descarcare intermitenta in mediul acvatic 0,133 mg/l

PNEC Sol 0,56 mg/kg

PNEC Statie de epurare a apelor uzate 0,048 mg/l

8.2 Controale ale expunerii

Măsuri de ordin tehnic


Masurile tehnice si regimurile de operare adecvate trebuie sa aiba prior itate asupra utilizarii
echipamentelor de protectie personala.
Vezi sectiunea 7.1.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 8 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

Măsuri de protecţie individuale


Îmbrăcămintea de protecţie trebuie selectată specific locului de muncă, în funcţie de concentraţia
şi cantitatea de materiale cu risc manipulate. Rezistenţa, la chimicale, a îmbrăcăminţii de
protecţie trebuie să fie stabilită cu furnizorul.

Protecţia ochilor / feţei


Ochelari de protecţie

Protecţia mâinilor
contact total:
Materialul mănuşii: Viton (R)
Grosimea mănuşilor: 0,70 mm
timpul de perforare: > 480 min

contact prin stropire:


Materialul mănuşii: cauciuc butil
Grosimea mănuşilor: 0,7 mm
timpul de perforare: > 10 min

Mănuşile de protecţie a fi utilizate trebuie să respecte specifica ţiile directiveiCE 89/686/EEC şi


a standardului EN374, de exemplu KCL 890 Vitoject® (contact total), KCL 898 Butoject®
(contact prin stropire).
Timpii pragului de rupere declaraţi mai sus au fost determinaţi de KCL prin teste delaborator
conform EN374 pe probe cu tipul mănuşilor recomandate.
Această recomandare se aplică numai produselor declarate în foaia cu datele de siguranţăşi
furnizat de noi precum şi scopului specificat de noi.La dizolvare sau la amestecare cu alte
substanţe şi în condiţiile deviante de la cele declarateîn EN374 vă rugăm contactaţi furnizorul
CE-mănuşi aprobate(ex. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Alte echipamente de protecţie


îmbrăcăminte de protecţie

Protecţia respiraţiei
cerut când sunt generaţi vapori/aerosoli.
Tipul filtrului recomandat: Filtru AX (EN 371)
Antreprenorul trebuie să se asigure că întreţinerea, curăţarea şi testarea de dispozitivelor de
protecţie respiratorie sunt efectuate în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Aceste
măsuri trebuie să fie documentate corespunzător.

Controlul expunerii mediului


A nu se arunca la canalizare.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 9 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

SECŢIUNEA 9. Proprietăţile fizice şi chimice

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Formă lichid

Culoare incolor

Miros dulce

Pragul de acceptare a mirosului 84,9 - 201,5 ppm

pH Nu există informaţii disponibile.

unctul de topire -63 °C

Temperatură de fierbere/interval circa 61 °C


de temperatură de fierbere la 1.013 hPa

Punctul de aprindere Metodă: DIN 51755 Part 1


nu produce scântei

Viteza de evaporare Nu există informaţii disponibile.

Inflamabilitatea (solid, gaz) Nu există informaţii disponibile.

Limită inferioară de explozie Nu se aplică

Limită superioară de explozie Nu se aplică

Presiunea de vapori 211 hPa


la 20 °C

Densitatea de vapori relativă 4,25

Densitate 1,48 g/cm3


la 20 °C

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 10 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

Densitatea relativă Nu există informaţii disponibile.

Solubilitate în apă: 8 g/l


la 20 °C

Coeficientul de partiţie: n- log Pow: 2 (25 °C)


octanol/apă (experimental)
(IUCLID) Nu este de aşteptat bioacumulare.

Temperatura de autoaprindere Nu există informaţii disponibile.

Temperatura de descompunere Distilabil într-o stare nedescompusă la presiune normală.

Vâscozitate dinamică 0,56 mPa.s


la 20 °C

Proprietăţi explozive Neclasificat ca exploziv.

Proprietăţi oxidante nici unul

9.2 Alte informaţii

Temperatură de aprindere necombustibil

SECŢIUNEA 10. Stabilitate şi reactivitate

10.1 Reactivitate
Vezi sectiunea 10.3

10.2 Stabilitate chimică


sensibil la căldură
Sensibilitate la lumină

Stabilizator
Etanol

10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase


Risc de explozie cu:

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 11 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

Amoniac, Amine, oxizi de azot, baze, Oxigen, amide alcaline, compuşi organici nitro, alcalii tari,
Fluor, compuşi peroxi, Metale alcalino-pământoase, Metale alcaline, Pulberi metalice

Metanol, cu, alcoolaţi

Metanol, cu, alcalii tari

Fier, sub formă de pulbere

aliaje variate, sensibil la şoc

Metanol, cu, Hidroxid de sodiu

magneziu, sub formă de pulbere

Oxigen, cu, compuşi alcalini

Aluminiu, sub formă de pulbere

Acetonă, cu, compuşi alcalini

Potasiu, sensibil la şoc

sodiu, sensibil la şoc

Reacţii violente posibile cu:

fosfine, bis(dimetilamino)dimetilstaniu, hidruri nemetalice, Pulberi metalice, Metale uşoare,


Cetone, acizi minerali, Agenţi oxidanţi puternici, hidruri de metaloizi

10.4 Condiţii de evitat


nu sunt disponibile informaţii

10.5 Materiale incompatibile


cauciuc, plastice variate

10.6 Produşi de descompunere periculoşi


în caz de incendiu: A se vedea capitolul 5.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 12 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

SECŢIUNEA 11. Informaţii toxicologice

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice

Toxicitate acută orală


LD50 Şobolan: 695 mg/kg

(RTECS)

Simptome: Ameţeală, Vărsături, Risc de aspirare în timpul vomitării., Prin aspirare se poate
provoca un edem pulmonar sau o pneomonie.
absorbţie

Toxicitate acută prin inhalare


Estimarea toxicităţii acute: 0,5 mg/l; aerosol

Simptome: Tuse, Insuficienţă respiratorie, Leziuni posibile:, iritaţii mucozale


absorbţie

Toxicitate acută dermică


LD50 Iepure: > 3.980 mg/kg
(IUCLID)

absorbţie

Iritaţia pielii
Iepure
Rezultat: iritaţie uşoară

(IUCLID)

Efect de uscare puternică ce conduce la o piele aspră şi crăpată.


Provoacă iritarea pielii.

Iritaţia ochilor
Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Sensibilizare
Aceste informaţii nu sunt disponibile.

Mutagenitatea celulelor germinative


Aceste informaţii nu sunt disponibile.
Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 13 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

Cancerogenitatea
Aceste informaţii nu sunt disponibile.

Toxicitatea pentru reproducere


Aceste informaţii nu sunt disponibile.

Toxicitate teratogenă
Aceste informaţii nu sunt disponibile.

efecte CMR
Cancerogenitatea:
Susceptibil de a provoca cancer.

Toxicitate teratogenă:
Susceptibil de a dăuna fătului.

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere


Aceste informaţii nu sunt disponibile.

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată


Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
Organe ţintă: Ficat, Rinichi

Pericol prin aspirare


Aceste informaţii nu sunt disponibile.

11.2 Informaţii suplimentare


Efecte sistemice:
După absorbţie:
Ameţeli, ameţeală (îmbătare), agitaţie, spasme, narcoză, stop respirator
După o expunere pe termen lung la agentul chimic:
scăderea tensiunii arterială, Dureri de cap, ataxie (coordonare locomotorie dezordonată ),
Tulburări de stomac/intestine, tulburări cardiovasculare
Leziune a:
Ficat, Rinichi, Cardiac
Efect potenţat de: etanol
Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a normelor de securitate.

SECŢIUNEA 12. Informaţii ecologice

12.1 Toxicitate

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 14 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

Toxicitate pentru peşti


LC50 Lepomis macrochirus (Lepomis macrochirus): 18 mg/l; 96 h
(IUCLID)

Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice


EC50 Daphnia magna (purice de apă): 79 mg/l; 48 h
(IUCLID)

EC5 E.sulcatum: > 6.560 mg/l; 72 h


(IUCLID) (concentraţia toxică maximă admisibilă)

Toxicitate asupra algelor


IC5 Scenedesmus quadricauda (alge verzi): 1.100 mg/l; 8 d
(IUCLID) (concentraţia toxică maximă admisibilă)

Toxicitate pentru bacterii


EC5 Pseudomonas putida: 125 mg/l; 16 h
(IUCLID) (concentraţia toxică maximă admisibilă)

EC50 noroi/mâl activat: 1.010 mg/l; 3 h


Îndrumar de test OECD 209

12.2 Persistenţă şi degradabilitate


Biodegradare
0 %; 14 d
Îndrumar de test OECD 301C
Dificil biodagradabil.

12.3 Potenţial de bioacumulare


Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă
log Pow: 2 (25 °C)
(experimental)

(IUCLID) Nu este de aşteptat bioacumulare.

12.4 Mobilitate în sol


Dstribuţia în compartimentele de mediu
Adsorbţie/Sol
log Koc: 1,72
(experimental)

Mobil în diverse tipuri de sol

12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 15 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

Substanta nu indeplineste criteriile pentru BPT sau vPvB, conform Regula mentului nr.
1907/2006 (CE), Anexa XIII.

12.6 Alte efecte adverse


constanta lui Henry
14084 Pa*m³/mol
Metodă: (experimental)
(IUCLID) Răspândirea preferabil în aer.

Se va evita eliminarea în mediul înconjurător.

SECŢIUNEA 13. Consideraţii privind eliminarea

Metode de tratare a deşeurilor


Materialul rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările n aţionale şi locale. Păstraţi
substanţele chimice în recipientele origina le. A nu se amesteca cu alte deşeuri. Manipulaţi
recipientele necurăţate , cum ar fi produsul în sine.

Pentru actiuni privitoare la returnarea chimicalelor si containerelor, c onsultati


www.retrologistik.com, sau contactati-ne daca aveti intrebari suplimentare.

Directiva privind deșeurile 2008/98 nota / CE.

SECŢIUNEA 14. Informaţii referitoare la transport

Transport rutier (ADR/RID)

14.1 Numărul ONU UN 1888

14.2 Denumirea corectă ONU CHLOROFORM


pentru expediţie

14.3 Clasa 6.1

14.4 Grupul de ambalare III

14.5 Environmentally hazardous --

14.6 Precauţii speciale pentru da


utilizatori

Cod de restricţionare în tuneluri E

Transport fluvial (ADN)

Irelevant

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 16 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

Transport aerian (IATA)

14.1 Numărul ONU UN 1888

14.2 Denumirea corectă ONU CHLOROFORM


pentru expediţie

14.3 Clasa 6.1

14.4 Grupul de ambalare III

14.5 Environmentally hazardous --

14.6 Precauţii speciale pentru nu


utilizatori

Transport maritim (IMDG)

14.1 Numărul ONU UN 1888

14.2 Denumirea corectă ONU CHLOROFORM


pentru expediţie

14.3 Clasa 6.1

14.4 Grupul de ambalare III

14.5 Environmentally hazardous --

14.6 Precauţii speciale pentru da


utilizatori
Ghid de Urgenţă (EmS) F-A S-A

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC


Irelevant

SECŢIUNEA 15. Informaţii de reglementare

15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa
sau amestecul în cauză

Regulamente UE
Reglementare referitoare la SEVESO III
riscul de accident major TOXICITATE ACUTĂ
H2
Cantitate 1: 50 t
Cantitate 2: 200 t

Restricţii profesionale Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecţia


tineretului la locul de muncă.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 17 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

Respectati masurile de securitate la locul de munca privind


protectia ma ternitatii conform Directivei 92/85/CEE sau
reglementarile la nivel nati onal mai stricte, daca exista.

Reglementarea 1005/2009/CE referitoare la nu este reglementat


substanţele care afectează stratul de ozon

Regulamentul (CE) Nr. 850/2004 al Parlamentului nu este reglementat


European si al Consiliul ui din 29 aprilie 2004
privind poluantii organici persistenti si Directi va de
modificare 79/117/CEE

Substante care prezinta motive de ingrijorare Acest produs nu conţine substanţe care
deosebita (SVHC) prezintă motive de îngrijorare de osebită
peste limita respectivă reglementată (≥ 0,1
% (w/w) Regulamentul (CE) Nr.
1907/2006 (REACH), art. 57).

Legislaţie naţională
Clasa de depozitare 6.1D

15.2 Evaluarea securităţii chimice

Pentru acest produs, nu a fost efectuata o evaluare de securitate chimic a conform


Regulamentului (CE) REACH Nr. 1907/2006

SECŢIUNEA 16. Alte informaţii

Textul complet al frazelor H referit în secţiunile 2 şi 3.

H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.


H302 Nociv în caz de înghiţire.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H331 Toxic în caz de inhalare.
H351 Susceptibil de a provoca cancer.
H361d Susceptibil de a dăuna fătului.
H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau
repetată.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 18 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

Text format din fraze R ce se referă la subtitlurile 2 şi 3

R20/22 Nociv prin inhalare şi prin înghiţire.


R36/38 Iritant pentru ochi şi pentru piele.
R40 Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente.
R48/20 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere
prelungită prin inhalare.
R63 Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii.

Distribuitor (ştampila):

Recomandări pentru formarea personalului


Se vor furniza informaţii adfecvate, instrucţiuni şi cursuri pentru operatori.

Etichetare
Pictograme de pericol

Cuvânt de avertizare
Pericol

Fraze de pericol
H302 Nociv în caz de înghiţire.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H331 Toxic în caz de inhalare.
H351 Susceptibil de a provoca cancer.
H361 Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului.
H372 Provoacă leziuni ale organelor (Ficat, Rinichi) în caz de expunere prelungită sau repetată.

Fraze de precauţie
Răspuns
P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
P304 + P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus,

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 19 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.


P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă.
Continuaţi să clătiţi.
P308 + P310 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Sunaţi imediat la un CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Etichetare (67/548/CEE sau 1999/45/CE)


Simbol(uri) Xn Nociv

Fraza(e) 20/22-36/38-40- Nociv prin inhalare şi prin înghiţire. Iritant pentru ochi şi
indicând R (risc) 48/20-63 pentru piele. Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente.
Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere
prelungită prin inhalare. Risc posibil de a dăuna copilului în
timpul sarcinii.
Frază(e) S 36/37 Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi corespunzătoare.

Informaţii suplimentare
Numai pentru cercetare, dezvoltare, analiză sau procese industriale specifice (76/769/CEE).

Nr.CE 200-663-8 Eticheta CE

Marcare redusă (≤125 ml)


Simbol(uri) Xn Nociv

Fraza(e) 40-48/20/22-20/22-63 Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente. Nociv: pericol de efecte
indicând R grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare şi prin
(risc) înghiţire. Nociv prin inhalare şi prin înghiţire. Risc posibil de a dăuna
copilului în timpul sarcinii.
Frază(e) S 36/37 Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi corespunzătoare.

Legenda tuturor abrevierilor şi a acronimelor utilizate în fişa cu date de securitate


Abrevierile si acronimele utilizate pot fi gasite la www.wikipedia.org.

Reprezentanţa regională
Subsidiara Merck KGaA Romania /Merck Romania SRL * Calea Plevnei, nr. 139, et. 2, corp C,
Bucuresti, sector 6 * Tel: 004 021 3198850; Fax: 004 021 319 8848 E-mail: info.merck@merck.ro,
Web site: www.merck.ro

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 20 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

Informaţiile prezentate aici se bazează pe nivelul actual al cunoştinţelor. Ele caracterizează produsul cu privire la
măsurile de siguranţă corespunzătoare. Ele nu reprezintă o garanţie a proprietăţilor produsului.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 21 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE – Anexă
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

SCENARIU DE EXPUNERE 1 (Utilizare industrială)

1. Utilizare industrială (Reactiv pentru analiză)

Sectoare de utilizare finală


SU 3 Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în cadru industrial
SU9 Producţia produselor chimice fine
SU 10 Formularea [amestecul] preparatelor şi/ sau reambalare (exclusiv aliaje)

Categoria produsului chimic


PC19 Intermediari
PC21 Substanţe chimice de laborator

Categoriile de proces
PROC1 Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere
PROC2 Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
PROC3 Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
PROC8a Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari
în cadrul unităţilor nespecializate
PROC8b Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari
în cadrul unităţilor specializate
PROC9 Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă,
incluzând cântărire)
PROC15 Utilizarea ca reactiv de laborator

Categorii de eliberare în mediu


ERC1 Fabricarea substanţelor
ERC6a Utilizare industrială care duce la fabricarea altei substanţe (utilizarea intermediarilor)

2. Scenariu contributiv: conditii de utilizare şi masuri de managementul ri scului.


2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC1

Cantitatea folosită
Cantitatea zilnică per sit (Msafe) 829.589 kg

Factorii de mediu ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor


Factor de diluţie (râuri) 10
Factor de diluţie (zone de coastă) 100

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 22 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE – Anexă
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

Alte condiţii de operare indicate ce ar afecta expunerea mediului înconjurător


Numărul de zile de emisie pe an 365
Factor de emisie sau eliberare: aer 0,07 %
Factor de emisie sau eliberare: 0,006 %
apă

Condiţii şi măsuri referitoare la staţiile de tratare a apelor uzate municipale


Tipul staţiei de epurare a apelor Staţie de tratare/epurare a apelor uzate municipală
uzate
Debitul efluentului din staţia de 10.000 m3/d
tratare a apelor uzate
Procentul scos din apele uzate 85,6 %
Tratarea mâlului Namolurile de epurare nu trebuie aplicate pe solurile naturale.

Condiţii şi măsurători referitoare la tratamentul extern al deşeurilor pentru eliminare


Metode de eliminare Toate deseurile lichide si solide trebuie incinerate.

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC6a

Cantitatea folosită
Cantitatea zilnică per sit (Msafe) 4.800 kg

Factorii de mediu ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor


Factor de diluţie (râuri) 10
Factor de diluţie (zone de coastă) 100

Alte condiţii de operare indicate ce ar afecta expunerea mediului înconjurător


Numărul de zile de emisie pe an 300
Factor de emisie sau eliberare: aer 0,5 %
Factor de emisie sau eliberare: 0,7 %
apă

Condiţii şi măsuri referitoare la staţiile de tratare a apelor uzate municipale


Tipul staţiei de epurare a apelor Staţie de tratare/epurare a apelor uzate municipală
uzate
Debitul efluentului din staţia de 10.000 m3/d
tratare a apelor uzate

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 23 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE – Anexă
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

Procentul scos din apele uzate 85,6 %


Tratarea mâlului Namolurile de epurare nu trebuie aplicate pe solurile naturale.

Condiţii şi măsurători referitoare la tratamentul extern al deşeurilor pentru eliminare


Metode de eliminare Toate deseurile lichide si solide trebuie incinerate.

2.3 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b,
PROC9, PROC15

Caracteristicile produsului
Concentraţia substanţei în Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 %.
amestec/articol

Forma fizică (în momentul folosirii) Lichid cu volatilitate ridicată

Frecvenţa şi durata de folosire


Frecvenţa folosirii 8 ore / zi

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor


Exterior / Interior In interior, cu ventilatie locala prin evacuare (LEV)
Exterior / Interior Exterior

Condiţii şi măsuri tehnice


Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii.

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea


Acoperă expunerile zilnice până la 8 ore.

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate


Se vor purta mănuşi adecvate (testate conform normei EN374), un combinezon şi o protecţie pentru ochi.
Purtaţi echipament de protecţie respiratorie.

3. Estimarea expunerii şi referinţa la sursa acesteia

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 24 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE – Anexă
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

Mediul înconjurător

Ddescriptori ai Metoda de estimare a


CS utilizării Msafe Compartiment RCR expunerii

2.1 ERC1 829589 kg/zi Toate compartimentele <1 EUSES

2.2 ERC6a 4800 kg/zi Toate compartimentele <1 EUSES

Lucrători

Ddescriptori ai
CS utilizării Durata de expunere, cale, efect RCR Metoda de estimare a expunerii

2.3 PROC1 de lunga durata, combinat, sistemic <1 ECETOC TRA

2.3 PROC2 de lunga durata, combinat, sistemic <1 ECETOC TRA

2.3 PROC3 de lunga durata, combinat, sistemic <1 ECETOC TRA

2.3 PROC8a de lunga durata, combinat, sistemic <1 ECETOC TRA

2.3 PROC8b de lunga durata, combinat, sistemic <1 ECETOC TRA

2.3 PROC9 de lunga durata, combinat, sistemic <1 ECETOC TRA

2.3 PROC15 de lunga durata, combinat, sistemic <1 ECETOC TRA

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dacă acesta lucrează în cadrul limitelor fixate de Scenariul de
Expunere

Vă rugam să consultati urmatoarele documente: ECHA Guidance on informati on requirements and


chemical safety assessment Chapter R.12: Use descrip tor system; ECHA Guidance for downstream
users; ECHA Guidance on informa tion requirements and chemical safety assessment Part D:
Exposure Scenar io Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS ; VCI/Cefic
REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communicat ions in the Supply Chain; CEFIC
Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs)

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 25 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE – Anexă
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

SCENARIU DE EXPUNERE 2 (Utilizare profesională)

1. Utilizare profesională (Reactiv pentru analiză)

Sectoare de utilizare finală


SU 22 Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie, învăţământ, divertisment, servicii,
meşteşu-guri)

Categoria produsului chimic


PC21 Substanţe chimice de laborator

Categoriile de proces
PROC15 Utilizarea ca reactiv de laborator

Categorii de eliberare în mediu


ERC6a Utilizare industrială care duce la fabricarea altei substanţe (utilizarea intermediarilor)
ERC8a Utilizare larg răspândită la interior a agenţilor auxiliari de prelucrare în sisteme deschise

2. Scenariu contributiv: conditii de utilizare şi masuri de managementul ri scului.


2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC6a

Cantitatea folosită
Cantitatea zilnică per sit (Msafe) 4.800 kg

Factorii de mediu ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor


Factor de diluţie (râuri) 10
Factor de diluţie (zone de coastă) 100

Alte condiţii de operare indicate ce ar afecta expunerea mediului înconjurător


Numărul de zile de emisie pe an 300
Factor de emisie sau eliberare: aer 0,5 %
Factor de emisie sau eliberare: 0,7 %
apă

Condiţii şi măsuri referitoare la staţiile de tratare a apelor uzate municipale


Tipul staţiei de epurare a apelor Staţie de tratare/epurare a apelor uzate municipală
uzate
Debitul efluentului din staţia de 10.000 m3/d
tratare a apelor uzate
Procentul scos din apele uzate 85,6 %

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 26 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE – Anexă
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

Tratarea mâlului Namolurile de epurare nu trebuie aplicate pe solurile naturale.

Condiţii şi măsurători referitoare la tratamentul extern al deşeurilor pentru eliminare


Metode de eliminare Toate deseurile lichide si solide trebuie incinerate.

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC8b

Cantitatea folosită
Cantitatea zilnică per sit (Msafe) 5 kg

Factorii de mediu ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor


Factor de diluţie (râuri) 10
Factor de diluţie (zone de coastă) 100

Alte condiţii de operare indicate ce ar afecta expunerea mediului înconjurător


Numărul de zile de emisie pe an 365

Condiţii şi măsuri referitoare la staţiile de tratare a apelor uzate municipale


Tipul staţiei de epurare a apelor nici unul
uzate

Condiţii şi măsurători referitoare la tratamentul extern al deşeurilor pentru eliminare


Metode de eliminare Toate deseurile lichide si solide trebuie incinerate.

2.3 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC15

Caracteristicile produsului
Concentraţia substanţei în Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 %.
amestec/articol

Forma fizică (în momentul folosirii) Lichid cu volatilitate ridicată

Frecvenţa şi durata de folosire


Frecvenţa folosirii 8 ore / zi

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor


Exterior / Interior In interior, cu ventilatie locala prin evacuare (LEV)

Condiţii şi măsuri tehnice


Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 27 aparţinând 28
FIŞA CU DATE DE SECURITATE – Anexă
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102447


Numele produsului Cloroform pentru spectroscopie; Uvasol®

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii.

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea


Acoperă expunerile zilnice până la 8 ore.

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate


Se vor purta mănuşi adecvate (testate conform normei EN374), un combinezon şi o protecţie pentru ochi.

3. Estimarea expunerii şi referinţa la sursa acesteia

Mediul înconjurător

Ddescriptori ai Metoda de estimare a


CS utilizării Msafe Compartiment RCR expunerii

2.1 ERC6a 4800 kg/zi Toate compartimentele <1 EUSES

2.2 ERC8b < 5 l/zi Toate compartimentele <1 EUSES

Lucrători

Ddescriptori ai
CS utilizării Durata de expunere, cale, efect RCR Metoda de estimare a expunerii

2.3 PROC15 de lunga durata, combinat, sistemic <1 ECETOC TRA

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dacă acesta lucrează în cadrul limitelor fixate de Scenariul de
Expunere

Vă rugam să consultati urmatoarele documente: ECHA Guidance on informati on requirements and


chemical safety assessment Chapter R.12: Use descrip tor system; ECHA Guidance for downstream
users; ECHA Guidance on informa tion requirements and chemical safety assessment Part D:
Exposure Scenar io Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS ; VCI/Cefic
REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communicat ions in the Supply Chain; CEFIC
Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs)

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merckgroup.com.
Pagina 28 aparţinând 28