Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

Facultatea ARTE ȘI DESIGN


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
Programul de studii:MASTER Design Ceramic/ Sculptura Materie si concept
Domeniul fundamental:ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE
Durata studiilor 4 SEMESTRE
Forma de învăţământ CU FRECVENȚĂ Valabil începând cu anul universitar:
2019-2020

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
începând cu anul universitar 2019-2020

Programul de studii universitare de masterat:


DESIGN CERAMIC/ Sculptura materie si concept

Domeniul fundamental: ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE


Domeniul de licenţă: ARTE VIZUALE
FACULTATEA DE ARTE ȘI DESIGN
Durata studiilor: 4 semestre
Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
Facultatea ARTE ȘI DESIGN
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
Programul de studii:MASTER Design Ceramic/ Sculptura Materie si concept
Domeniul fundamental:ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE
Durata studiilor 4 SEMESTRE
Forma de învăţământ CU FRECVENȚĂ Valabil începând cu anul universitar:
2019-2020

1. OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE


OBIECTIVE GENERALE

1. Extinderea şi perfecţionarea experienţei profesionale dobândite în aria unei specializări


interdisciplinare prin sondarea în profunzime a unor noi conexiuni conceptuale de natură tehnică şi
stilistică în domeniul creaţiei de design ceramic pentru diversificarea limbajelor şi tehnologiilor
specifice, contribuie la conturarea unui profil al absolventului care urmăreşte dezvoltarea de
cunostinţe, competenţe şi abilităţi cognitive.
2. Dezvoltarea apetenţei pentru cercetarea profesională, familiarizarea studentului cu cele mai noi
şi avansate dezvoltări ale cunoaşterii în domeniu, dezvoltarea abilităţilor de cercetare independentă.
OBIECTIVE SPECIFICE
Programul are menirea să asigure un înalt standard al pregătirii pentru viaţa profesională şi urmăreşte:
- dezvoltarea proiectelor interdisciplinare şi lucrul în echipă.
- identificarea, abordarea şi rezolvarea de probleme cognitive noi, prin practica experimentală şi
valorificarea celor mai diverse materiale, tehnici şi echipamente, în scopul deschiderii de noi
direcţii în design.
- dezvoltarea proiectelor în funcţie de cerinţele pietei, cu scopul dezvoltării capacităţii de a
conduce grupuri de lucru şi de a comunica în diverse contexte.
- promovarea unui sistem eficient de management bazat pe principiile autonomiei universitare şi
un partenriat activ cu studenţii
- dezvoltarea unui aparat critic de analiză şi comentariu al producţiei de design, formularea de
alternative interpretative şi demonstrarea relevanţei acestora, aplicarea creativă a metodelor de
cercetare, al judecăţilor de valoare şi al implicaţiilor de natură estetică, filozofică, psihologică,
socio-politică şi religioasă.
- dezvoltarea cercetării ştiinţifice în concordanţă cu strategia şi priorităţile definite la nivel
naţional şi european.
- dezvoltarea relaţiilor existente de colaborare în cadrul programului ERASMUS urmărind
integrarea Facultatii de Arte Plastice în spaţiul european al învăţământului superior.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
Facultatea ARTE ȘI DESIGN
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
Programul de studii:MASTER Design Ceramic/ Sculptura Materie si concept
Domeniul fundamental:ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE
Durata studiilor 4 SEMESTRE
Forma de învăţământ CU FRECVENȚĂ Valabil începând cu anul universitar:
2019-2020

Competențe

1.C1 Utilizarea elementelor specifice gramaticii limbajului vizual, necesare elaborarii unui discurs plastic.

2.C2 Utilizarea tehnicilor si a tehnologiilor, traditionale si moderne,

specifice ceramicii, sticlei si metalului, necesare pentru transpunerea concreta a proiectului artistic.

3.C3 Reproducerea unui obiect dat, cu ajutorul tehnicilor specifice ceramicii, sticlei sau metalului.

4.C4 Dezvoltarea unei strategii de organizare a formelor de expresie libera sau functionale, bidimensionale si
tridimensionale.

5.C5 Consilierea profesionala in probleme de arta decorativa sau plastica.

6.C6 Elaborarea de proiecte de opere artistice originale.

7.CT1 Aplicarea unor strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila, de punctualitate si raspundere
personala fata de rezultat, pe baza principiilor, normelor si valorilor de etica profesionala.

8.CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de


relationare si munca eficienta in cadrul echipei.

9.CT3 Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si a tehnicilor de


invatare pentru propria dezvoltare
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
Facultatea ARTE ȘI DESIGN
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
Programul de studii:MASTER Design Ceramic/ Sculptura Materie si concept
Domeniul fundamental:ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE
Durata studiilor 4 SEMESTRE
Forma de învăţământ CU FRECVENȚĂ Valabil începând cu anul universitar:
2019-2020

ANUL DE STUDIU (I)


AN UNIVERSITAR 2019-2020

Nr. Disciplina C1 C2 Codul disciplinei Semestrul I Semestrul II


crt. 14 saptamani 14 saptamani
C S L P V Cr C S L P V Cr
1 Artă DS DI AVMMC1101 1 1 C 2 1 1 E 2
contemporană AVMMC1201
2 Experiment în DS DI AVMMC1102 1 1 E 2
artele vizuale
contemporane
3 Etică și DS DI AVMMC1203 1 1 E 2
integritate
academică

4 Conceperea şi DA D AVMVMC1104 1 1 E 3
execuţia
machetei
5 Concepere şi DS DI AVMVMC1105 1 1 V 5
elaborare în
sculptură

6 Transpunere şi DA DI AVMVMC1106 1 1 E 6
creativitate în
sculptură

7 Proiectul DA DI AVMVMC1107 1 1 V 6
ceramic

8 Tehnologii DA DI 1 1 E 6
ceramice AVMVMC1108

9 Sculptura DA DI AVMVMC1209 1 2 E 6
ambient

10 Sculptura şi DS DO AVMVMC1210 1 2 V 6
noile media 1
din
Sculptura 2
figurativă
contemporană

11 Structuri DS DO AVMVMC1211 1 2 E 6
ambientale 1
ceramice din
2
Ceramica
figurativă

12 Transpunerea DA DI AVMVMC1212 1 2 V 5
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
Facultatea ARTE ȘI DESIGN
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
Programul de studii:MASTER Design Ceramic/ Sculptura Materie si concept
Domeniul fundamental:ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE
Durata studiilor 4 SEMESTRE
Forma de învăţământ CU FRECVENȚĂ Valabil începând cu anul universitar:
2019-2020

formei - obiect

13 Stagiu de practica 120 ore pe an V 3

7 7 - 30 6 2 8 - 30

Total ore didactice pe săptămână 14 16

RECTOR, DECAN,
Prof. univ.dr. Marilen PIRTEA Prof.univ.dr. Vică ADORIAN

DIRECTOR DEPARTAMENT, DIRECTOR PROGRAM DE STUDIU,


UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
Facultatea Arte si Design
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
Programul de studii:Master Design Ceramic
Domeniul fundamental:Stiinte umaniste si arte
Domeniul de licenţă Arte Vizuale
Durata studiilor4 semestre Valabil începând cu anul universitar:
Forma de învăţământ cu frecvență 2019- 2020

ANUL DE STUDIU (II)


AN UNIVESITAR 2020-2021
Nr. Disciplina C1 C2 Codul Semestrul I Semestrul II
crt. disciplinei 14 saptamani 14 saptamani
C S L P V Cr C S L P V Cr
1 Metodologia DS DI AVMMC2101 1 1 V 6 - 2 V 6
cercetării. AVMMC 2201
Documentarea și
elaborarea
lucrării de
disertație

2 Concepere şi DS DI AVMVMC2102 1 2 E 6 1 1 V 5
elaborare în AVMVMC2202
sculptură

3 Transpunere şi DA DI AVMVMC2103 1 1 V 4 2 2 E 7
creativitate în AVMVMC2203
sculptură

4 Proiectul DA DI AVMVMC2104 1 2 E 6 1 1 V 5
ceramic AVMVMC2204

5 Tehnologii DA DI AVMVMC2105 1 1 V 4 2 2 E 7
ceramice AVMVMC2205

6 Conceperea şi DA DI AVMVMC2106 1 1 V 4 - -
execuţia
machetei

Stagiu pentru elaborarea și finalizarea lucrării de disertație 2 săptămâni cf. Structurii anului
universitar al UVT
TOTAL 6 8 - 30 6 8 - 30
Total ore didactice pe săptămână 14 14

RECTOR, DECAN,
Prof. univ.dr. Marilen PIRTEA Prof.univ.dr. Vică ADORIAN

DIRECTOR DEPARTAMENT, DIRECTOR PROGRAM DE STUDIU,

Evaluare