Sunteți pe pagina 1din 92

4

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Arte vizuale
și abilități
practice
MIRELA FLONTA
CLAUDIA STUPINEANU
SIMONA DOBRESCU
Acest manual este proprietatea Ministerului Educației.
Manualul a fost aprobat prin ordinul ministrului educației nr. 4200/07.07.2021.
Acest proiect de manual școlar este realizat în conformitate cu Programa școlară
aprobată prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5003/02.12.2014.

116.111 – numărul
de telefon de asistență
pentru copii
MINISTERUL EDUCAȚIEI

Mirela FLONTA
Claudia STUPINEANU
Simona DOBRESCU

Arte vizuale
și abilități practice
Manual pentru clasa a IV-a
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE. Manual pentru clasa a IV-a
Editor: dr. Costin DIACONESCU
Layout, tehnoredactare: Crăița GEORGESCU
Coordonator tehnic și IT: Răzvan SOCOLOV

Referenți științifici:
conf. univ. dr. Speranța FARCA, Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic, Universitatea Națională de Arte, București
lector univ. dr. Gabriela VOICU, Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic, Universitatea Națională de Arte, București, cadru
didactic asociat, Departament ID-IFR CREDIS, Universitatea din București
lect. univ. dr Adrian CURCAN, Departamentul de Formare a Profesorilor,
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București,
sculptor, profesor la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, București
Prof. pt. înv. primar, gradul I Mioara Ionela IVAN, Colegiul Național „Elena
Cuza”, București

Credite foto/ilustrații: Dreamstime; Wikimedia Commons – Domeniu Public,


arhiva CD PRESS; Credite video: Videoblocks, Audioblocks
REVISTE ● CARTE ŞCOLARĂ ●
ISBN: 978-606-528-540-8 MANUALE DIGITALE ● DOTĂRI ŞCOLARE
© Copyright CD PRESS 2021 Prima alegere în domeniul produselor şi al proiectelor
Această lucrare, în format tipărit și electronic, este protejată de legile
educaţionale româneşti de calitate
române și internaționale privind drepturile de autor, drepturile conexe și
pentru şcoală şi familie
celelalte drepturi de proprietate intelectuală. Nicio parte a acestei lucrări
nu poate fi reprodusă, stocată ori transmisă, sub nicio formă (electronic,
fotocopiere etc.), fără acordul expres al Editurii CD PRESS.

Editura CD PRESS
Bucureşti, str. Logofătul Tăutu nr. 67, sector 3, cod 031212
Tel.: 021.337.37.17, 021.337.37.27, 021.337.37.37 Fax: 021.337.37.57
e-mail: office@cdpress.ro  www.cdpress.ro  Editura CD PRESS

Comenzi:
 manuale@cdpress.ro   021.337.37.37
Scanează codul şi consultă catalogul
 www.cdpress.ro
complet de titluri al Editurii CD PRESS.

Inspectoratul Școlar al Județului/Municipiului ...............................................................................................


Școala/Colegiul/Liceul ...........................................................................................................................................................

ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT DE:

Aspectul manualului*
Anul Numele elevului Clasa Anul şcolar format tipărit
la primire la predare
1
2
3
4

*Pentru precizarea aspectului manualului se va folosi unul dintre următorii termeni: nou, bun, îngrijit, neîngrijit, deteriorat.
• Cadrele didactice vor verifica dacă informațiile înscrise în tabelul de mai sus sunt corecte.
• Elevii nu vor face niciun fel de însemnări pe manual.
Cuvânt-înainte

Manualul propune o abordare modernă de prezentare a conținuturilor și de formare a com-


petențelor prevăzute prin programa școlară la disciplina Arte vizuale și abilități practice.

Viziune unitară. Elevii vor folosi tehnicile de lucru învățate în cadrul lecțiilor de desen în
creion pentru a realiza schițe utile în provocările creative de pictură, modelaj și la confecțio-
narea machetelor și a modelelor de costume, decoruri etc. Lecțiile de fotografie îi vor ajuta
să documenteze pașii de lucru pentru provocările din lecțiile de desen, pictură, modelaj și
machete, iar tehnicile de pictură pe diverse suporturi le vor fi sprijin în provocările creative
de modelaj în lut și machete din carton și textile.

Viziune modulară. Exersarea tehnicilor de lucru este extrem de importantă în domeniul ar-
telor vizuale și al abilităților practice, de aceea lecțiile sunt grupate pe domenii, pentru a le
oferi elevilor suficient timp să se familiarizeze cu instrumentele și tehnicile fiecăruia. Lecțiile
sunt grupate în patru unități de învățare: Desen, Pictură și fotografie, Forme din hârtie și
modelaj în lut și Machete și modele. Ele tratează toate elementele de conținut din cele cinci
domenii din programa școlară. Cuprinsul stabilește o corespondență între lecție și conținutu-
rile din programa școlară abordate.

Viziune integrată. Prezentarea de provocări creative integrate oferă posibilitatea de a


exersa tehnici, de a testa instrumente și de a folosi elemente de limbaj plastic, toate în același
timp. De asemenea, înseamnă timp suficient pentru pregătire, exersare, investigare și auto-
evaluare. Un alt avantaj este acela că fiecare provocare creativă poate fi prezentată pe mai
multe pagini ilustrate cu fotografii, în care se
observă etape de lucru detaliate și clare,
deoarece exersarea suficientă a tehnicilor de
bază va oferi încredere și rezultate. Prin ur-
mare, lecțiile sunt special proiectate pentru
a fi desfășurate pe parcursul mai multor ore
de curs.

Centrare pe competențe. Fiecare unitate


este special concepută pentru a dezvolta
una sau mai multe dintre cele 6 competențe
specifice pe care elevii și le vor forma pe
parcursul anului școlar.

3
Competențe
generale
1. Explorarea de mesaje
Cuprins
exprimate în limbaj vizual
într-o diversitate de contexte Ghid de utilizare a manualului tipărit ⁄ 6
2. R
 ealizarea de creaţii
Ghid de utilizare a manualului digital ⁄ 8
funcţionale şi/sau estetice Trusa micului artist ⁄ 10
folosind materiale şi tehnici Prezentări. Investigații. Proiecte. Portofoliu ⁄ 12
adecvate
Unități Lecții
Competențe
specifice L1 Trasarea în creion ⁄ 16
Unitatea 1 L2 Tehnica hașurării ⁄ 22
1.1. E xprimarea de opinii proprii
DESEN Prezentare. Arta caligrafiei ⁄ 24
referitoare la mesajele
comunicate prin limbaj Test de evaluare ⁄ 26
vizual L1 Punctul și linia în pictură ⁄ 28
1.2. E vidențierea caracteristicilor L2 Culoarea în pictură ⁄ 34
diferitelor categorii de Unitatea 2 L3 Forma în pictură ⁄ 38
elemente de limbaj plastic, PICTURĂ L4 Tehnica picturii pe suport textil ⁄ 40
în compoziții în mediul ȘI L5 Tehnici de lucru mixte ⁄ 42
înconjurător și în imagini FOTOGRAFIE L6 Fotografia ca limbaj ⁄ 44
2.1. Valorificarea unor materiale Prezentare. Mari pictori. Gh. Tattarescu ⁄ 50
și tehnici adecvate, pentru Test de evaluare ⁄ 52
exprimarea clară a unui Unitatea 3 L1 Tehnica kirigami ⁄ 54
mesaj intenționat FORME DIN L2 Tehnica modelajului ⁄ 58
2.2. R
 ealizarea de compoziții HÂRTIE ȘI Prezentare. Mari artiști. Constantin Brâncuși ⁄ 62
la alegere, valorificând MODELAJ
Test de evaluare ⁄ 64
potențialul expresiv al ÎN LUT
limbajului plastict L1 Tehnici de lucru cu hârtie și carton. Îndoirea ⁄ 66
2.3. R
 ealizarea de produse
Unitatea 4 L2 Tehnici de lucru cu materiale textile. Împletirea ⁄ 72
MACHETE
unicat, personalizate L3 Nuanțe, tonuri, texturi ⁄ 76
și utilizabile, în urma
ȘI MODELE
Test de evaluare ⁄ 84
desfășurării unor activități
Evaluare finală. Spectacol de teatru ⁄ 85
dominant manuale,
Dicționar ⁄ 86
creative și ludice
Fișă de observare ⁄ 88
2.4. R
 emodelarea spațiilor și
formelor printr-un demers
plastic intenționat și prin
tehnici variate

4
Competențe
Conținuturi din programa școlară
specifice
L1 D
 esen. Tehnici de lucru: trasare. Elemente de limbaj plastic: punctul,
linia, forma 1.1; 1.2; 2.1;
L2 Desen. Tehnici de lucru: hașurare. Elemente de limbaj plastic: valoarea 2.2; 2.3

L1 Pictură. Elemente de limbaj plastic: linia, punctul


L2 P
 ictură. Elemente de limbaj plastic: culoarea (culori primare, culori
binare, culori reci, culori calde, nuanțe și tonuri)
L3 Pictură. Elemente de limbaj plastic: forma 1.1; 1.2; 2.1;
L4 Pictură. Tehnici de lucru mixte 2.2; 2.3
L5 P
 ictură. Pictura pe suport textil cu coloranți cu termofixare
L6 Foto. Fotografia ca limbaj

L1 M
 achete și modele. Tehnici de lucru: kirigami. Elemente de limbaj
plastic: forma, linia (ca intersecție de planuri)
 odelaj. Tehnici de lucru: modelare liberă. Elemente de limbaj plastic: 1.1; 1.2; 2.1;
L2 M
forma 2.2; 2.3; 2.4

L1 Machete și modele. Tehnici de lucru: îndoirea


L2 Machete și modele. Tehnici de lucru: împletirea 1.1; 1.2; 2.1;
L3 Machete și modele. Elemente de limbaj plastic: nuanțe și tonuri, texturi 2.2; 2.3; 2.4

5
Manualul cuprinde: varianta tipărită + varianta digitală
(similară cu cea tipărită, completată cu activități multimedia
interactive de învățare – AMII)

Ghid de utilizare
a manualului
tipărit
Structura lecției de predare-învățare
propune un parcurs de învățare
în doi pași didactici.

1. Cu ochii larg deschiși


Privește cu ochii larg deschiși lumea
și vei descoperi lucruri minunate.
În această rubrică îți prezentăm,
pe scurt, lucruri noi și interesante
despre domeniul studiat.

Test de evaluare Cât am învățat?


Sarcini de lucru Stabilești sarcinile rezolvate corect
Răspunzi cerințelor propuse pentru a-ți verificând o parte dintre răspunsuri în
aprecia singur/ singură progresul obținut la varianta digitală sau poți cere sfatul
orele de Arte vizuale și abilități practice. cadrului didactic sau colegilor.
Selectezi variantele corecte, răspunzi la Autoevaluare
întrebări, scrii un scurt text referitor la Autoevaluarea te ajută să determini nivelul
noțiunile descoperite pe parcursul unității la care ai reușit să ajungi și te motivează
de învățare. să mergi mai departe. Păstrează testele de
evaluare în portofoliul tău.
6
2. Provocare creativă
Ai ocazia să pui în practică cunoștințele noi prezentate în cadrul rubricii
Cu ochii larg deschiși, printr-un set de provocări special alese pen-
tru a-ți dezvolta abilități creative și practice. În plus, pentru a
te ghida, ai la dispoziție imagini și texte care prezintă pașii
de realizare și recomandări. Un grup de elevi de vârsta
ta a testat fiecare provocare creativă.

Încearcă și așa!
Pentru a te perfecționa în orice dome-
niu, deci și în domeniul artelor vizuale și
al abilităților practice, este necesar să
exersezi continuu pentru a stăpâni teh-
nica de lucru, dar trebuie să ai și cu-
riozitatea de a încerca și testa lucruri noi.
Rubrica Încearcă și așa! îți oferă această
posibilitate.

Ai ocazia să investighezi ce se întâm-


plă când încerci lucruri puțin diferite, fie
că e vorba de tehnica de lucru, de mate-
riale sau de intrumentele propuse în ca-
drul provocării creative. Vei descoperi cu
siguranță lucruri noi și interesante. Îți vei
testa ipotezele, vei verifica prin experiment
practic și vei trage concluzii care te vor aju-
ta să te perfecționezi în domeniul artelor
vizuale și al abilităților practice.

NITAT

3 Test de evaluare
U

EA
A

Modelaj în lut și forme din hârtie

Marcaj care indică prezența


I. Selectează litera corespunzătoare
I. Am obținut calificativul ...
răspunsului corect.
FB – 3 răspunsuri corecte
1. Kirigami este arta B – 2 răspunsuri corecte
a) îndoirii și tăierii hârtiei
S – 1 răspuns corect

a cel puțin unui tip de AMII


b) îndoirii hârtiei
c) colorării și plierii hârtiei

2. Obiectele modelate în lut pot fi 3. Formele de bază în modelarea în lut sunt:


decorate cu puncte prin: a) bila și tubul
a) scobirea unor șănțulețe cu aju-
torul unui bețișor
b) presarea perilor unei periuțe de
dinți veche
b) bila turtită (clătita) și tubul turtit (panglica)
c) bila și panglica
pe pagina dublă deschisă a
manualului digital.
c) apăsarea vârfului unui creion
II. Am obținut calificativul ...
II. Menționează trei însușiri FB – 3 însușiri menționate corect
ale tehnicii kirigami.
B – 2 însușiri menționate corect
S – 1 însușire menționată corect

III. Am obținut calificativul ...


III. Realizează un scurt text
FB – Am utilizat toate cuvintele date într-un
folosind cuvintele următoare:
text cu sens
linie, plan, kirigami, hârtie, pliere,
decupare. B – Am utilizat trei dintre cuvintele date
într-un text cu sens
Poți schimba forma cuvintelor.
S – Am utilizat două dintre cuvintele date
Pentru a ține mai ușor evidența, subli-
înt-un text cu sens
niază cuvintele folosite din listă în text.

La finalul unității de învățare, tipărește această pagină din manualul digital și rezolvă cerințele.
Verifică răspunsurile în varianta digitală a manualului. Completează fișa de observare pentru
unitate de la finalul manualului. Adaugă fișa și testul la portofoliul tău.
Întoarce pagina și descoperă
Ghidul de utilizare a manualului digital.
64 PB

7
Ghid de utilizare
a manualului digital
Cu un singur clic pătrunzi în minunata În clasă sau on-line, ești mereu
lume a manualului digital. alături de colegi și profesori prin
Aici vei descoperi numeroase activități lecții interactive, folosind varianta
multimedia interactive de învățare digitală a manualului.
(AMII) legate de tema lecției.
Acestea sunt evidențiate în varian-
ta digitală și în cea tipărită prin
simbolurile următoare:

AMII STATICE Tipărești șabloane și teste de evaluare.

Printează Marchează/ Instrucțiuni pentru


Subliniază utilizarea activității
Mărește/
micșorează Părăsește
imaginea activitatea

AMII Te autoevaluezi prin teste


INTERACTIVE cu verificare inclusă.

Instrucțiuni pentru
Marchează/ utilizarea activității Validează Reia
Subliniază activitatea activitatea

Părăsește
activitatea
8
NITAT

EA
Etape de lucru
Cu ochii larg deschiși Pasul 1. Documentează-te despre nuanțele, tonurile, tex-
turile copacilor din pădure. Folosește atlase, enciclopedii,
Materialele textile pot fi vopsite în diverse fotografii din excursii în pădure.
nuanțe nuanțe și tonuri de culoare. Realizează schițe care să redea culori (nuanțe și tonuri),
de verde Să ne amintim! Nuanțele se obțin din ame- texturi (trunchiuri de copaci etc.) și forme plane și spațiale
Folosești uneltele stecul a două culori vecine pe cercul culo-
rilor.
întâlnite în natură (frunze, crengi, tufișuri etc.).
Persoană îmbrăcată

de desenare și per-
Tonul unei culori se obţine amestecând
tonuri într-un costum
de verde culoarea cu o nonculoare. Pentru a obţine un
care imită texturi,
ton mai deschis al culorii, o amesteci cu alb, iar
nuanțeși tonuri de
sonalizezi manua- pentru a obţine un ton mai închis, o amesteci
cu negru.
culoare întâlnite
într-o pădure.

lul în lecții digitale Provocare creativă


Imaginează-ți un costum inedit pentru
fascinante. personajul Zâna cea bună din spectacolul
Cenușăreasa modernă. Zâna ar putea fi un
Spirit al pădurii. Folosește materiale textile în Texturi ale plantelor din pădure
diverse nuanțe și tonuri de verde.

Tehnici de lucru: tăiere, coasere înaintea acului, cusătură


decorativă (nasturi), lipire/capsare
Materiale necesare
✓ tricou de bumbac (poate fi un tricou vechi, pătat sau
rupt).
✓ Petece din diverse materiale, forme diverse, tonuri de
verde
✓ Nasturi, bucăți de hârtie creponată verde, bucăți de
sfoară mai groasă, ciucuri,
fire textile
✓ Ață, ac, ace de gămălie,
foarfecă cu franjurare,
marker
Experiment. Posibil mod de
organizare a materialelor.
Pasul
1. AleȚesătură
ge vopsită
o buc
Ce anume face ca insecta din imaginea în culori
de mai sus să fie greu vizibilă? asemănătoare frunzișului pădurii.
ată d
80
materia e 81

l cu o
dime
nsiun
potrivit e
ă să
acoper
e în în
tregime -
gaura
și să ră

spațiu s nă și
uficient

Mod vizualizare
Textul se adap-
tează și îl poți citi
ușor de pe orice
dispozitiv.

AMII ANIMATE
Urmărești secvențe video cu pași
de realizare a provocărilor creative.
Instrucțiuni pentru
utilizarea activității

Marchează/ Părăsește
Subliniază activitatea

Start/
Stop
Pauză

9
Trusa micului artist
Iată ce materiale și instrumente vei folosi la orele
de Arte vizuale și abilități practice din acest an școlar.

Desen
✔ creioane de grafit ✔ creioane colorate ✔ creioane cărbune ✔ creioane cerate ✔ markere
✔ radieră ✔ ascuțitoare ✔ riglă ✔ foarfecă ✔ bandă adezivă din hârtie ✔ hârtie de diferite
grosimi, texturi, culori (reciclată) ✔ bloc de desen ✔ carnet de schițe

Pictură
✔ pensulă cu vârf lat ✔ pensulă cu vârf subțire
✔ burete ✔ tempera ✔ guașe ✔ acuarele
✔ vopsele speciale pentru țesături ✔ pahar
pentru apă ✔ planșetă pentru amestecul
culorilor ✔ șorț de protecție

Modelaj
✔ lut ✔ pastă de modelaj
✔ plastilină ✔ planșetă

Machete și modele
✔ ac ✔ ață, nasturi ✔ sfoară
✔ elastic ✔ fundă ✔ diverse
materiale textile ✔ carton
✔ cutter ✔ lipici lichid și
solid ✔ bandă adezivă de
hârtie

Materiale colecționate
din natură: ✔ flori presate
✔ scoici ✔ pietre ✔ bucăți
de lemn

Foto
✔ telefon mobil cu
cameră foto sau tabletă
sau aparat de fotografiat
digital ✔ aplicații digitale
de fotografie ✔ album de
fotografii
10
Fii eco! Folosește cât mai multe materiale reciclabile în timpul orelor de Arte vizuale și
abilități practice.
✔D  esenează și pictează pe hârtie ✔ F olosește pentru lucrările practice resturi
provenită din surse prietenoase cu de materiale textile, carton recuperat
mediul. de la ambalaje de electrocasnice, pietre,
flori presate.
✔D  acă păstrezi o lucrare de grafică sau
pictură doar în format digital (prin ✔R  epară, modifică forma (schimbând
fotografiere sau scanare), colectează destinația) sau redecorează un obiect de
selectiv hârtia/cartonul pe care a fost îmbrăcăminte înainte să îl arunci.
realizată.
✔ F olosește un șorț de protecție pentru
✔ F olosește culori pe bază de apă care nu suprafața de lucru și haine. Astfel, nu
poluează mediul (citește ambalajul). va trebui să consumi multă apă pentru
curățarea hainelor în cazul unor pete.

Observă și răspunde!
1. C
 e instrumente recunoști în
imagini? În ce scop le folosești?
2. Când utilizezi pensula cu vârf
subţire? Dar pe cea cu vârf lat?
3. C
 u ce preferi să pictezi: cu acuarele
sau cu tuburi de tempera? De ce?
4. C
 are este instrumentul care te ajută să tra-
sezi linii şi să haşurezi?
5. C
 e este plastilina? Dă exemple de obiecte care se
pot modela din plastilină.
6. Ce alte materiale poți folosi pentru modelaj?
7. D
 e ce nu trebuie să îţi lipsească din trusă lipiciul sau aracetul?

11
Ghid de prezentare a manualului tipărit

Prezentări. Investigații
Proiecte. Portofoliu
NITAT

U 3
EA
Mari artiști

Constantin Brâncuși
Pe parcursul Prezentare

Realizează o prezentare a uneia Un maestru


acestui an, la orele dintre operele lui Constantin
Brâncuși. Folosește diverse
surse de documentare, inclusiv
al modelării
de arte vizuale și articolul alăturat. Redactează un
text de aproximativ două pagini,
completat cu fotografii.
 Sculptura este arta reprezentării tridi-
mensionale (lungime, lăţime, adâncime) a

abilități practice, Prezintă lucrarea colegilor. imaginilor prin volume și suprafețe organizate
Pentru a te autoevalua, în spațiu. După materialul și tehnica folosită, o Atelierul lui Brâncuși
completează fișa de observare sculptură poate fi: – Centrul „Georges
- modelată (în lut, ceară etc.);

vei realiza, pe lângă


Pompidou”, Paris (Franța)
de la finalul manualului.
Adaugă prezentarea la - turnată (în metal, după un tipar);
De unde a deprins artistul
portofoliul tău. - cioplită (în piatră, în lemn, în fildeș etc.). meşteşugul sculpturii?

provocări creative, Încă din copilărie, a deprins meşteşu-


gul cioplirii lemnului de la meşterii
satului. Sculpturile în lemn existente

investigații,
pe faţadele şi pe stâlpii caselor din sat
au reprezentat un izvor de inspiraţie
pentru opera sa.

proiecte, prezentări
și vei crea un
Masa tăcerii

O grădină din Târgu-Jiu a fost îm-


Realizează din lut, plastilină podobită cu trei sculpturi din lemn,

portofoliu de
sau hârtie modelată piatră și metal: Coloana infinită,
o reproducere în Constantin Brâncuşi, marele sculptor ro- Poarta sărutului și Masa tăcerii,
miniatură a uneia mân s-a născut la 19 februarie 1876, în ansamblu prin care Brâncuși a adus

lucrări.
dintre operele lui Hobiţa, un sat din Oltenia, aflat în judeţul un omagiu eroilor care au luptat în
Brâncuși. Gorj. Este considerat unul dintre cei mai Primul Război Mondial.
mari creatori ai tuturor timpurilor. A fost
adeptul formelor simple, naturale, de
sculptură în lemn, așa cum văzuse în
satul natal, Hobița.
Lucrare a unui elev
Coloana infinită Poarta sărutului

62 63

Prezentarea Cum realizezi o prezentare?


Manualul include Prezentarea poate fi în format Pasul 3. Prezentarea. Prezintă
o serie de articole tipărit sau digital. Pentru a rea- rezultatul în fața clasei.
de tip enciclopedie. liza o prezentare pe orice temă, Pasul 4. Autoevaluare. Cum îți
Acestea îți oferă urmează pașii: apreciezi prezentarea?
posibilitatea să afli Pasul 1. Documentarea. Află
mai multe lucruri cât mai multe lucruri despre Completează răspunsurile la
despre un anume tema prezentării. Folosește întrebări în fișa de autoevalu-
subiect din domeniul planșele Documentare din ma- are model. Descarcă fișa din
artelor vizuale. Ele nual sau alte surse (enciclopedii varianta digitală a manualului,
reprezintă o sursă de tipărite sau digitale, reviste, completeaz-o și păstreaz-o la
documentare pentru site-ul oficial al unor muzee etc.). mapa Portofoliu, alături de pre-
realizarea unor Pasul 2. Redactarea zentare (o poți atașa cu o agra-
prezentări în format fă sau capsă de prezentare).
a. Realizează un plan al pre-
tipărit sau digital pe zentării (minimum 3 idei le- Ai urmat pașii de realizare?
diverse teme. gate de temă). Da/Nu
Ai respectat tema? Da/Nu
b. R
 edactează textul și adaugă
fotografii reprezentative. Ai lucrat îngrijit? Da/Nu
12
Investigația Proiectul
Investigația este o cercetare atentă, des- Pe parcursul acestui an școlar, îți propunem
fășurată cu scopul de a descoperi răspunsuri o serie de proiecte: Săptămâna artei, Colțul
la întrebări importante. de artă și Jurnalul de artă.
Cele trei etape ale investigației sunt: defini-
rea pro­blemei cercetate, alegerea metodei Pentru a organiza corect fiecare proiect,
de strângere a informațiilor (de exemplu, folosește planul de mai jos.
printr-un experiment) și prezentarea rezul- DE CE este nevoie de acest proiect?
tatelor (conclu­ziilor) investigației. CINE va organiza proiectul?
Pentru a te autoevalua, poți verifica dacă ai CÂND se va desfășura și CÂT timp va dura
coope­rat cu colegii (în cazul unei investigații proiectul?
de grup), dacă ai urmat pașii investigației UNDE se vor desfășura activitățile?
și ai lucrat îngrijit/organizat, dacă ai dat
CARE sunt etapele de desfășurare a proiec-
dovadă de creativitate în găsirea de soluții.
tului?
Îți propunem următoarele investigații la CUM apreciați că s-a desfășurat proiectul?
rubrica Încearcă și așa!:
• Hașurarea cu diverse tipuri de instru- Proiectul poate fi rezultatul unei munci
mente de scris (pag. 23) individuale sau colective care se întinde
• Cel mai bun mod de aplicare a unui mo- pe o perioadă mai lungă de timp (câteva
del pe ceramica glazurată (pag. 35) săptămâni, un semestru sau chiar un an) și
• Modelajul unei forme tridimensionale (o necesită organizare și consecvență.
cană) pornind de la o formă de bază tip
bilă versus modelajul din tuburi supra-
Descoperă mai multe detalii despre fiecare
puse (pag. 59)
proiect în paginile următoare.
• Împletirea cu noduri folosind diverse ma-
teriale textile (pag. 74)

Portofoliul •N  otează numele tău și data realizării


pe spatele lucrărilor realizate pe hârtie/
Cum realizezi un portofoliu?
carton.
•P
 ăstrează ordonat, într-un singur loc (o
• Fotografiază lucrările cu un telefon cu
mapă, o cutie etc.) lucrările realizate pe
cameră foto sau cu o tabletă. Salvează
baza propunerilor de la rubrica Provocare
digital lucrările realizate cu ajutorul apli-
creativă, prezentările (propuse la rubrica
cațiilor informatice (fotografii, fișe de
Prezentare), fișele de autoevaluare com-
evaluare completate digital etc.). Astfel îți
pletate pe parcursul anului școlar la ora de
vei putea crea un portofoliu digital. În
Arte vizuale și abilități practice.
format digital, lucrările ocupă un spațiu
•S
 electează pentru portofoliu lucrările mai restrâns și pot fi păstrate fără să se
finalizate care ți-au reușit cel mai bine. deterioreze o perioadă îndelungată.

13
Proiecte speciale
 Săptămâna artei Alegeți o săptămână din anul şcolar ca Săptămâna artei
în clasa voastră. În această perioadă, realizați activităţi nu-
meroase şi variate dedicate artei. Încercați să-i implicați şi pe
colegii de la alte clase.
Idei de activităţi
✔ vizitarea unor muzee, galerii, expoziţii de artă;
✔o
 rganizarea unor concursuri cu întrebări din domeniul
artei;
✔d ecorarea holurilor şcolii cu afişe reprezentând artişti
români şi străini, precum şi cu imagini cu operele acestora;
✔ r ealizarea unor panouri cu pliante şi bilete de intrare de
la diverse activităţi artistice;
✔ participarea la o întâlnire cu un artist din comunitate;
✔ vizionarea unor documentare despre artă;
✔o  rganizarea unei expoziţii pe holurile şcolii cu cele mai
reprezentative lucrări realizate până în acel moment la
orele de Arte vizuale şi abilităţi practice.

 Colţul de artă
Păstrează toate lucrările realizate în cadrul orelor de
Arte vizuale şi abilităţi practice din timpul anului şcolar.
Pune planşele într-o mapă specială. Amenajează acasă
un Colţ de artă unde să le expui pe toate. La finalul
anului, puteți organiza, la școală, o expoziție unde fie-
care elev va expune lucrarea care îi place cel mai mult
din portofoliul său.

 Jurnalul de artă
Realizează în colectiv un jurnal în care să vităţile din afara şcolii care au legă­tură cu ar-
păstraţi cele mai frumoase amintiri de tele (de exemplu, dacă ai vizi­tat un muzeu
la orele de Arte vizuale şi abilităţi prac- de artă, consemnezi în jurnal şi atașezi plian-
tice (fotografii realizate în timpul lecțiilor, tul de la muzeu).
fotografii cu produse etc.), dar şi de la acti-

14
NITAT

EA
Desen
Lecția 1. Trasarea în creion
Lecția 2. Tehnica hașurării
Prezentare. Arta caligrafiei
Test de evaluare
NITAT

1 Trasarea în creion
U

EA
Lecția 1.

Schița unei 1. O
 bservă spațiile din imagini. Identifică asemănări între
formele obiectelor și formele geometrice sau formele naturale.
camere 2. O
 bservi o anumită regulă în desenul obiectelor? Care ar fi
aceasta? Cum ai putea să o descrii?

Cu ochii larg deschiși


Punctul, linia și for-
ma sunt elemente de
bază în desen. Din
punct se poate con-
strui o linie printr-o
simplă mișcare într-o
anumită direcție, apoi
o formă prin deplasa-
rea liniei. O formă
plană are două di-
mensiuni: lungime și
lățime.

Corpurile din realitatea


înconjurătoare au trei
dimensiuni. Pentru a fi
desenate, sunt admise
modificări, mai mult
sau mai puțin evidente.
Astfel, desenatorul redă
formele tridimensio-
nale din diverse un-
ghiuri, păstrând iluzia
spațialității.

16
Provocare creativă
Construiește schița camerei tale cu mâna liberă sau cu
ajutorul instrumentelor de desen. Folosește tehnica trasării
în creion pentru a reda volumul obiectelor din încăpere.

Amintește-ți!
Schița este un desen simplificat și rapid Materiale necesare
care reprezintă imaginea aproximativă a ✔ hârtie albă ✔ creion ✔ riglă
unui obiect, a unei ființe sau a unui peisaj.
Etape de lucru
Joc de rol
Pasul 1. Stabilește locul fiecărui obiect din cameră (mobilier, ușă,
fereastră). Imaginează-ți
că ești de­corator
Pasul 2. Aproximează dimensiunile ca­­­merei (lungime și lățime) și ale
de interioare.
obiectelor.
Prezintă în fața
Pasul 3. Construiește schița, trasând liniile cu mâna liberă sau cu aju- clasei un proiect
torul riglei. Reprezintă obiectele prin intermediul corpurilor geome- de amenajare a
trice, apoi adaugă detalii. Păstrează proporțiile obiectelor. camerei școlaru-
Expune lucrarea și analizează măsura în care ai respectat tema, ai re- lui pe bază de
alizat o schiță echilibrată, bine construită și corect așezată în pagină. schiță.

Încearcă și așa!
Realizează schița camerei
tale, folosind tableta grafică
(A) sau completează o schiță
în creion cu acuarele (B). A B

17
NITAT

1
U

EA Schiță de portret
Cu ochii larg deschiși
Portretul este reprezen­
ta­
rea chipului unei persoane
con­form trăsăturilor sale re-
ale. Pentru a realiza un por-
tret realist, trebuie să respecți
proporțiile feței.

Provocare creativă Materiale necesare


Iată cum poți desena chipul unei persoane, ✔ creion de grafit
folosind linii ajutătoare pentru a respecta proporțiile. ✔ hârtie ✔ radieră

Etape de lucru
Pasul 1. Desenează un oval. Acesta va fi conturul feței. Trasează o A
linie verticală, subțire, pe mijlocul formei. Împarte ovalul feței în
B
două, trasând o linie fină orizontală (A). Împarte jumătatea de jos a C
feței, din nou, în două printr-o linie orizontală (B). La final, împarte pe
jumătate cu o linie fină zona cea mai de jos în două, pe orizontală (C).

Pasul 2. Schițează Pasul 3. Desenează


ochii simetric, pe urechile între linia
linia A, de o parte și A și B. Șterge liniile
de alta a liniei verti- ajutătoare orizon-
cale. Schițează nasul tale (A, B, C) și linia
deasupra liniei B. verticală. Schițează
Schițează gura chiar părul.
deasupra liniei C.

Încearcă și așa!

Portofoliu
Roagă un coleg
să-ți deseneze
chipul. Compară
de­­se­nul cu unul
realizat de tine.

18
Schița unei figuri umane
Provocare creativă
Ca și în cazul portretului, atunci când schițezi o per- Tehnica de lucru: trasare
soană în întregime trebuie să respecți proporțiile Materiale necesare
corpului uman. Iată cum poți trasa figura unei per- ✔ creion de grafit
soane respectând proporțiile corpului uman adult ✔ hârtie ✔ radieră
și regula celor 8 capete.

cap
gât
trunchi

mâini

picioare
(până la genunchi)

picioare
(de la genunchi
în jos)

Etape de lucru Pasul 4. Schițează trunchiul – cât triplul


Pasul 1. Schițează opt ovale de aceeași dimen- lungimii capului;
siune, unul peste altul. Folosește-le ca reper Pasul 5. Schițează picioarele – cu o lungime
pentru proporțiile corecte ale desenului. de patru ori mai mare decât a capului;
Pasul 2. Schițează un oval pentru cap; Pasul 6. Schițează mâinile, cu tot cu degete –
de trei ori lungimea capului şi încă jumătate.
Pasul 3. Schițează gâtul – cât jumătate din
lungimea unui oval; Schițează acum hainele potrivite!
Hașurează-le!
19
NITAT

1
U

EA Schiță după natură

Cu ochii larg deschiși


Imaginile din natură te pot inspira în a dese- Obiectele care se află în jurul nostru au for-
na diverse compoziții, folosind creionul sau mă și volum. Acestea se află la o anumită dis-
culorile. Această activitate se numește docu- tanţă de noi, mai aproape sau mai departe.
mentare. Îți vei pune astfel în valoare abilita-
tea de a trasa, a contura și a hașura, realizând De asemenea, pentru a reprezenta în desen
schițe sau studii după natură. (în plan bidimensional) obiecte tridimen-
sionale din lumea reală, folosești metoda
Schița este un desen rapid, o idee sau o perspectivei.
imagine pe care nu vrei să o pierzi, așa că o
redai pe ce ai la îndemână. Schița poate fi Prin inter­mediul perspectivei, arăți că un
un peisaj văzut din autocar sau o plantă care obiect este mai departe de privitor decât un
te impresionează prin linie și formă. Este altul, creând astfel iluzia de adâncime.
un exercițiu de imaginație, dar mai ales de
observaţie. Dintre etapele conce­perii unui Cuvântul perspectivă provine din latină, având
tablou, schița este prima etapă, aceea în care sem­nificația a vedea depar­te.
observi și surprinzi esenţialul din fiecare
imagine.
20
Provocare creativă
Iată cum poți schița un peisaj,
folosind metoda perspectivei.
Te poți inspira din imaginea
alăturată.

Într-un peisaj, un rol important îl are


linia de orizont. Este linia imaginară
care unește cerul cu pământul. Toate
elementele pei­sajului se micşorează
cu cât se apropie de această linie.

Etape de lucru
Pasul 1. Trasează o linie dreaptă orizontală Pasul 4. Între diagonale, desenează copaci,
în mijlocul colii de desen. așa ca în desenul de mai sus. Atenție!
Cerul și pământul sunt reprezentate în părți Nu depăşi diagonalele!
egale. Pasul 5. Nu uita! Toate elementele peisaju-
Pasul 2. Găseşte mijlocul liniei de orizont lui (copacii, drumul) se află pe pământ, sub
și pune un punct. Acesta este centrul de linia de orizont.
interes. Pasul 6. După ce desenezi elementele pei-
Pasul 3. Uneşte punctul cu cele patru colţuri sajului, șterge liniile fine trasate la punctul 3.
ale colii de desen prin linii fine (diagonale). Opțional, poți colora sau picta schița.

21
NITAT

1 Tehnica hașurării
U

EA
Lecția 2.

Cu ochii larg deschiși


Forma este aspectul exterior al unei fi-
ințe, al unui obiect sau al unui element
din natură. Formele spațiale pot fi re-
date prin hașurare. Hașurarea presupu-
ne trasarea mai multor linii paralele una
2
lângă alta, cu scopul de a reda forma unui
obiect, volumul și alcătuirea acestuia (1, 2).
Redarea volumului prin hașurare
Valoarea este o proprietate a unei culori
sau nonculori (alb, negru) de a fi luminoa-
să sau întunecată. Albul are luminozitatea
(valoarea) cea mai mare, iar negrul are lu-
minozitatea (valoarea) cea mai mică.
Diferenţa dintre lumină și umbră pe su-
prafaţa unui obiect creează senzația că
acel obiect are volum. Pentru a sugera
umbra pe un obiect, hașurăm cu creio-
nul partea obiectului aflată în um-
bră în diverse valori de gri (de la des-
chis la închis) (3).
3

22
Provocare creativă
Iată cum poți reda volumul
unui obiect prin hașurare.

Tehnica de lucru: trasare și


hașurare
Materiale necesare
✔ creion de grafit sau
cărbune ✔ hârtie

Etape de lucru
Pasul 1. Schițează forma
obiectului.
Iată diverse moduri de a sugera umbra
Pasul 2. Observă ce parte a pe un măr prin hașurare.
obiectului este luminată și
ce zonă este în umbră. umbră

Pasul 3. Sugerează pe desen


zona de umbră trasând rapid
linii paralele una lângă alta
cu creionul. Apasă din ce în
ce mai mult cu mina creio-
nului pe hârtie și trasează zona pe
care cade
liniile din ce în ce mai apro- lumina
piate, pentru a sugera o um-
bră mai întunecată.

Încearcă și așa! Investigație


Hașurarea cu diverse tipuri
Redă umbra unor obiecte, folosind diverse instru-
de instrumente de scris
mente (creioane colorate etc.).
Ipoteză: Există diferențe între rezul-
tatele hașurării obținute cu diverse
instrumente de scris.
Verifică prin experiment: Compară
hașurarea cu diverse tipuri de instru-
mente de scris din diverse puncte de
vedere (rapiditate, efect artistic etc.).
Prezintă concluziile în fața clasei.

23
NITAT

1
U

EA

Prezentare
Arta caligrafiei
Trăsătură distinctivă a primelor civilizații, scrierea
Realizează o prezentare cu titlul
a reprezentat atât un mijloc de comunicare, cât și o
Arta caligrafiei. Folosește diverse
artă. De-a lungul timpului au existat mai multe tipuri
surse de documentare, inclusiv
de scriere. Exemple de scrieri au fost descoperite pe
articolul alăturat. Redactează
diverse suprafețe: piatră, lut, os, carapace de țestoasă,
un text de aproximativ două
bambus, papirus, pergament, mătase și hârtie. S-au
pagini. Include o ilustrație a
folosit diverse bețigașe, pana de pasăre, tocul cu peniță,
monogramei numelui tău,
pensula, cărbunele, cerneala etc. La început, scrierea
creată de tine.
a fost sub forma pictogramelor, care înfățișau obiecte
Prezintă lucrarea colegilor.
sau concepte, și a evoluat într-un sistem de semne
Pentru a te autoevalua,
grafice prin care au fost reprezentate sunetele sau
completează fișa de observare
cuvintele unei limbi.
de la finalul manualului.
Adaugă prezentarea la
portofoliul tău.

Citește articolul alăturat.


Răspunde la întrebări.
Folosește răspunsurile
în prezentare.

 e elemente de limbaj plastic


•C
au fost folosite în redarea
literelor din imaginile
articolului alăturat?
 e tipuri de suporturi și de
•C
instrumente de scris cunoști?

24
Caligrafia, care înseamnă în traducere Monograma este un semn format din
„scriere frumoasă” (din limba greacă), re­ literele inițiale aparținând numelui și
prezintă arta redării literelor într-un mod cât prenumelui unei persoane, care este scris,
mai expre­siv, elegant și armonios. Literele gravat sau brodat pe diverse obiecte
sunt conturate cu ajutorul liniei, element pentru ca acestea să poată fi identificate.
plastic care ia naștere dintr-un punct în miș- Literele monogramei sunt, de obicei,
care. Expresivitatea liniei în conturarea scrise folosind caligrafia.
literei este dată de forma, mărimea, grosi-
mea și poziția acesteia. Scri­sul de mână este
încă practicat astăzi, deși tehnicile avansate
permit utilizarea unor variate instrumente și
suprafețe de scris. Arta scrisului frumos este
o cale de exprimare a emoțiilor și a senti-
mentelor, un mod de experimentare a pro-
priului ritm, de stimulare a creativității și a
imaginației.

25
NITAT

1 Test de evaluare
U

EA

Desen

I. Selectează litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Valoarea în arta grafică reprezintă 3. Pentru a reda o porțiune de umbră


o însușire a culorii de a fi: (întunecată) într-un desen:
a) ieftină sau scumpă a) lași desenul liber, fără hașură
b) plăcută sau neplăcută b) hașurezi
c) luminoasă sau întunecată c) niciuna dintre cele de mai sus

2. Hașurarea se folosește pentru a reda: I. Am obținut calificativul ...


a) volumul unui obiect
FB – 3 răspunsuri corecte
b) volumul sau textura unui obiect
c) volumul, textura sau forma unui obiect B – 2 răspunsuri corecte
S – 1 răspuns corect
FB – foarte bine B – bine S – suficient

II. Menționează trei însușiri


II. Am obținut calificativul ...
ale schițelor în creion.
FB – 3 însușiri menționate corect
B – 2 însușiri menționate corect
S – 1 însușire menționată corect

III. Realizează un scurt text cu


III. Am obținut calificativul ...
titlul Cum redăm volumul unui
obiect prin hașurare, folosind FB – Am utilizat toate cuvintele date într-un
cuvintele următoare: linie, text cu sens
creion, hașurare, umbră, lumină. B – Am utilizat trei dintre cuvintele date
într-un text cu sens
Poți schimba forma cuvintelor.
S – Am utilizat două dintre cuvintele date
Pentru a ține mai ușor evidența, subli-
înt-un text cu sens
niază, în text, cuvintele din listă folosite.

La finalul unității de învățare, tipărește această pagină din manualul digital și rezolvă cerințele.
Verifică răspunsurile în varianta digitală a manualului. Completează fișa de observare pentru
unitate de la finalul manualului. Adaugă fișa și testul la portofoliul tău.
26
NITAT

EA
Pictură și fotografie
Lecția 1. Punctul și linia în pictură
Lecția 2. Culoarea în pictură
Lecția 3. Forma în pictură
Lecția 4. Tehnica picturii pe suport textil
Lecția 5. Tehnici de lucru mixte
Lecția 6. Fotografia ca limbaj

Prezentare. Mari pictori. Gheorghe Tattarescu


Test de evaluare
NITAT

2 Punctul și linia în pictură


U

EA
Lecția 1.

Ceramică de Horezu
Punctele și liniile apar adesea ca motive
decorative pe obiectele de ceramică de
la Horezu. Liniile pot fi scurte, paralele,
drepte, ondulate, spirale, zigzaguri.
Pictură rupestră, peșteră din Spania Punctele și liniile sunt adesea grupate în
Linia este folosită pentru a sugera cerc în jurul unui punct central așezat pe
conturul unui animal. fundul vasului sau sub forma unei stele.

Cu ochii larg deschiși

Punctul este cel mai simplu element de


limbaj în pictură. Se poate obține prin
procedee tehnice diverse: prin amprentare
cu vârful pensulei sau prin tehnica stropirii
forțate.

În pictură, linia se obține prin trasarea cu


pensula sau prin diferite tehnici de dirijare
a culorii.
Ceramică din cultura Cucuteni
Obiectele din ceramică, sticlă, piatră, lemn
Obiectele din ceramică de Cucuteni sunt
sau materiale textile sunt adesea ornamen-
decorate cu linii în spirală, în numeroase
tate prin pictare cu puncte și linii decorative.
variante și combinații.

28
Georges Seurat, O duminică de vară
pe insula Grande-Jatte
Tehnica în care a fost pictat celebrul
tablou constă în a reda formele prin
pete de culoare, din ce în ce mai mici,
până la un punct realizat cu vârful
pensulei. Pentru un efect de luminozi-
tate, pictorul nu a amestecat culorile
pe paletă, ci le-a aplicat pe pânză ca
pe niște puncte. Privite de la distanță,
punctele se contopesc, oferind tablou-
lui o luminozitate deosebită.

Vincent Van Gogh, Noapte înstelată


În tablou, Van Gogh folosește contras-
tul dintre linii drepte și ondulate pen-
tru a reprezenta adâncimea tabloului.
A pictat orașul cu linii drepte, iar cerul
cu linii curbe. Liniile drepte ale orașu-
lui simbolizează calmul și lipsa mișcă-
rii, faptul că orașul doarme.
Pictorul își dorește ca privitorul să
simtă cât de viu este cerul. Diferitele
tipuri de linii dau impresia că tabloul
este în mișcare și captează frumusețea
cerului înstelat.

Vasili Kandinski
Galben-Roșu-Albastru
Galben-Roșu-Albastru este un tablou
fascinant, plin de culoare. Cercuri,
pătrate, linii drepte și curbe sunt
răspândite pe suprafața tabloului. Ce
crezi că semnifică ele? Oare cercul
albastru din colțul din dreapta sus
amintește de o planetă? Iar liniile din
stânga reprezintă chipul unui bărbat?
Forme și linii suprapuse invită la visare
xxxxxxxxxx și la diverse asocieri.

29
NITAT

2
U

EA Provocare creativă Decorează cu linii și puncte pictate


o figurină din piatră.
Pictura pe piatră este
una dintre cele mai vechi
forme de manifestare
artistică. Și în prezent,
aceasta este o modalitate
plăcută de a-ți dovedi
creativitatea. Poți realiza
mici daruri personalizate
sau obiecte decorative.
Pentru a picta cu ușurință,
trebuie să alegi pietre
cu suprafețe netede.
Dimensiunea acestora
poate să varieze, în funcție
de modelul decorativ.
Un strat subțire de lac
incolor aplicat peste
pictură asigură rezistența și
strălucirea culorilor.
Iată cum poți realiza Materiale necesare: ✔ pietre netede ✔ ovale și puțin
un tablou cu o țestoasă bombate de diverse mărimi (orice culoare)
formată din pietre pictate. ✔ vopsele tempera sau guașe ✔ pensule ✔ marker
Etape de lucru
Pasul 1. Spală bine pietrele Pasul 2. Alege pietre și Pasul 3. Pictează fiecare
și usucă-le cu un șervețel. așază-le astfel încât să piatră în verde.
semene cu forma unei
țestoase.

30
Pasul 4. Decorează pietrele care repre- Tunelul timpului
zintă picioarele țestoasei cu puncte ne-
Cele mai vechi picturi
gre, pentru a reda textura pielii sale.
sunt imaginile ru­pestre,
pictate pe stânci, care
datează de aproxima­
Pasul 5. Decorează piatra care tiv 30.000 de ani.
reprezintă corpul țestoasei cu Vestite sunt picturile din
linii care să redea textura și peșterile situate în sudul
modelul de pe carapace. Franței și în Spania.

Gata! Lipește țestoasa pe o bucată de car-


ton și înrămează lucrarea pentru a
o dărui unei persoane dragi sau
pentru a o expune în camera
ta sau în sala de clasă (într-o
expoziție de tablouri reali-
zate prin aceeași tehnică).

Încearcă și așa!

Activitate în grup
De­co­rați colțul verde al
cla­sei cu pietre pictate de
voi.

31
NITAT

2
U

EA Provocare creativă Decorează un obiect din ceramică


nesmălțuită cu puncte și linii pictate.

Ceramica este tehnica și


arta de a fabrica obiecte din
lut care se întăresc după o
ardere în cuptor.

Obiectele ceramice pot fi


acoperite cu un strat dur,
lucios, asemănător sticlei,
numit smalț. Acesta are
rol protector și decorativ.
Obiectele de ceramică sunt
utile și estetice.

Pictura pe obiecte de cera-


mică smălțuite este diferită
de pictura pe obiecte de ce-
ramică neacoperite cu strat
protector (nesmălțuite).
Cum pictezi pe ceramică nesmălțuită? lezi lutul chiar tu, asigură-te că lutul este com-
Cum alegi culorile potrivite pentru cera- plet uscat înainte de a începe decorarea. Lutul
mica nesmălțuită? Poți utiliza vopsele de umed va face culorile să se întindă. Lutul alb
tip guașe sau tempera. Culorile se aplică scoate frumos în evidență culorile, dar poți fo-
prin pensulație. Pentru contururi, utilizează losi orice culoare de lut.
markere. Dacă îți dorești o culoare foarte
deschisă, poți folosi creta pastel.

Recomandări pentru pictura pe ceramică


nesmălțuită (neglazurată)
Etape de lucru
Pasul 1. Pregătește suprafața de lucru. Pic-
tarea lutului poate produce pete. Asigură-te
că îți protejezi hainele și suprafața de lucru.
Poți lucra pe o foaie de hârtie de copt sau pe
un suport de plastic.
Pasul 2. Folosește vase ceramice din lut (de
exemplu, ghivece pentru flori). Dacă mode-
32
Pasul 3. Schițează pe hârtie modelul do-
Identifică motive decorative în imaginile
rit. E important să decizi ceea ce vrei să
de mai jos.
faci înainte să începi să pictezi pe ceramică
neglazurată! Nu vei putea să ștergi modelul
odată pictat pe vas. Exersează pe hârtie tra-
sarea modelului, de mai multe ori la rând,
până îți iese perfect.

Pasul 4. Spală mâinile


și usucă-le bine. Dacă
lucrezi cu mâinile Ceramică din cultura Cucuteni
umede, riști să pă-
tezi sau întinzi culoa-
rea. Alege culori tem-
pera, pentru cele mai
bune rezultate. Folo-
sește o pensulă curată și în
bune condiții, astfel încât să nu rămână lipite
de vas fire de păr din pensulă.
Pasul 5. Ține vasul cu o mână și pictează
cu cealaltă mână. Dacă pictezi mai multe
straturi de culoare, nu uita să speli pensula
înainte de a folosi o nouă culoare. Așteaptă
să usuce un strat de vopsea înainte de a
adăuga unul nou.

Localitatea Horezu ( județul Vâlcea)


este recunoscută pentru obiectele de
ceramică realizate manual, decorate cu
diverse elemente.

33
NITAT

2 Culoarea în pictură
U

EA
Lecția 2.

Cu ochii larg deschiși Alb și negru sunt nonculori. Ele nu se


Ce sunt culorile pri­mare? află pe cercul cromatic. Din combinațiile
Culorile sunt numeroase, iar combina- dintre ele rezultă nenumărate tonuri
ţiile dintre ele sunt infinite, dar s-a de gri. Amestecurile obținute din
demonstrat ştiinţific că trei culori sunt alb și negru se numesc amestecuri
de bază pentru formarea celorlalte: acromatice (fără culoare).
ro­şu, galben şi albastru. Acestea se nu-
mesc culori primare.

Tonul unei culori se obţine amestecând


culoarea cu o nonculoare. Pentru a obţine
un ton mai deschis al culorii, o amesteci cu
alb, iar pentru a obţine un ton mai închis, o
Ce sunt culorile secundare (binare)?
ames­­teci cu negru. Astfel, obții un amestec
Prin amestecarea culorilor primare, câte
cromatic.
două, se obţin culorile secundare. Acestea
sunt portocaliu, verde şi violet. Astfel,
dacă amesteci roşu cu galben, vei obţine
portocaliu, din roşu și albastru vei obţine
violet, iar din albastru amestecat cu galben
vei obţine culoarea verde.

Nuanțele se obțin din amestecul a două


culori vecine pe cercul culorilor.
Amestecul a două culori se mai numește și
amestec cromatic.
Roșu spre galben

tonuri
de albastru

34
Portocaliu, roşu şi galben sunt culori calde. Cea mai
caldă culoare este portocaliu.
Albastru, verde şi violet sunt culori reci. Albastru este
cea mai rece culoare.

culori calde
culori reci

Provocare creativă
Decorează un obiect de ceramică smălțuită,
pictându-l în tonuri de albastru.
Materiale necesare: ✔ cană de ceramică
smălțuită, albă ✔ pensulă ✔ vopsele tempera
sau guașe ✔ bandă adezivă din hârtie

Etape de lucru Pasul 4. Lasă cana la uscat și nu o atinge


Pasul 1. Șterge cu detergent de vase și cât timp se usucă, altfel vopseaua se poate
apoi cu spirt suprafața pe care dorești să o întinde.
decorezi. Pasul 5. Poți îndepărta sau corecta diverse
detalii folosind o radieră sau un bețișor cu
Pasul 2. Folosește bandă vată înmuiat în alcool. Fă mișcări ușoare pen-
adezivă pentru mascare, tru a nu șterge din greșeală elemente deco-
pentru a te ajuta să trasezi rative care îți plac.
linii drepte. Poziționează-le
astfel încât să creezi patru Încearcă și așa!
pătrate.
Investigație. Cel mai bun mod
de aplicare a unui model
Pasul 3. Umple fiecare dintre cele patru pe ceramica smălțuită
pătrate create prin poziționarea benzilor Compară pictarea folosind
adezive cu culori tempera sau guașe în patru șablonul cu bandă adezivă cu pictarea peste
tonuri de albastru. modelul aplicat cu creionul de grafit.
Folosește pensule cu vâr- Verifică prin experiment: ușurința aplicării
ful subțire pentru detalii șablonului (Alunecă mina creionului de grafit
și cu vârful lat pentru a pe ceramică? Se prinde bine banda adeviză?,
picta pe suprafețe mai Ce variantă se potrivește mai bine pentru un
întinse. Nu picta pe mar- suport cu linii curbe/ drepte?).
ginea cănii! Prezintă concluziile în fața clasei.
35
NITAT

2
U

EA
Provocare creativă
Decorează obiecte din sticlă prin pictare în Cum alegi culorile potrivite
culori calde și reci. pentru sticlă?
Poți folosi guașe sau tempera și markere
Înainte de a accepta provocarea creativă, iată pentru contururi pe sticlă.
câteva informații utile despre pictura pe sticlă.

Cum se realizează pictura pe sticlă? Recomandări pentru pictura pe sticlă


Datorită transparenței sale, acest material
• Nu utiliza apa pentru a dilua culorile!
îți permite să pictezi ușor după anumite
modele. Poți alege ca suport pentru această • Pictează vesela din sticlă doar pe exterior,
activitate artistică orice obiect din sticlă: adică pe zonele care nu intră în contact
pahare, glastre, geamuri de ferestre. cu alimentele.
• Înainte de a le picta, acoperă margini-
Cum pregătești sticla pentru pictură? le cănilor pe o porțiune de aproximativ
Suprafața de sticlă se curăță cu apă călduță, 1-2 cm, pentru a evita contactul buzelor
cârpă curată și soluție de spălat geamurile. cu vopseaua folosită.
Usucă bine suprafața și nu atinge cu dege- • Dacă ai greșit, poți șterge ușor culoa-
tele zona pe care vei picta. Uleiurile naturale rea cu apă călduță și cu un șervețel, chiar
din piele vor lăsa urme pe sticlă și pictura nu și după ce s-a uscat. Culoarea aplicată în
va ieși uniformă. strat subțire pe sticlă se usucă foarte re-
pede.

36
Transformă un borcan de sticlă într-un reci- Materiale necesare: ✔ borcan de sticlă curat,
pient amuzant pentru sare, făină, orez sau cu capac ✔ pensule ✔ vopsele tempera sau
mălai. Folosește doar culori calde sau culori guașe
reci pentru a picta literele.
Iată cum! Etape de lucru
Pasul 1. Curăță bine cu apă și detergent de
vase obiectul de sticlă. Usucă-l. Curăță cu
spirt porțiunea din borcan pe care vei picta.
Pasul 2. Pictează mesajul pe suprafața exte-
rioară. Ai grijă ca mesajul să poată fi văzut în
întregime, atunci când privești borcanul din
față.
Atenție! Vopseaua se va șterge la spălarea
obiectului cu apă și detergent de vase!

Suprafața sticlei este foarte lucioa- Portofoliu


să, prin urmare, culoarea umedă se Decorează diverse
întinde foarte bine și fiecare tușă obiecte din sticlă, fo-
de pensulă se vede. losind tempera sau
Folosește acest lucru intenționat, guașe. Fotografiază-le
creând forme diverse în care tușa și adaugă fotografiile
de pensulă este vizibilă. la portofoliul tău.

Încearcă și așa!

Pictura pe geam. Procedează la fel ca în cazul picturii pe căni


Frumusețea acestui tip de decorațiune con- sau pahare.
stă în faptul că sticla transparentă lasă lumi-
na să treacă și astfel luminează pictura din Atenție! Toate elementele picturii se vor ve-
spate, oferind jocuri de transparență și opa- dea în oglindă atunci când decorațiunea este
citate deosebite. privită de cineva din exterior.
37
NITAT

2 Forma în pictură
U

EA
Lecția 3.

Provocare creativă
Decorează cu forme pictate prin șablon un
obiect din lemn.
Înainte de a accepta provocarea creativă,
iată câteva informații utile despre pictura
pe lemn.
Cum se realizează pictura pe lemn?
Lemnul este un material natural, care
absoarbe rapid vopseaua aplicată. Prin
urmare, ai nevoie de o cantitate mai mare
de culoare, comparativ cu alte suprafețe.
Pictura pe lemn este folosită la decora-
rea anumitor piese de mobilier și obiecte
de lemn.
Cum pregătești lemnul pentru pictură?
Dacă lemnul nu este neted, șlefuiește
suprafața lemnului foarte bine cu hârtie
abrazivă. Șterge lemnul bine cu o cârpă
curată pentru a îndepărta scamele și
Cu ochii larg deschiși praful.
Cum alegi culorile potrivite pentru
Forma plastică poate fi elaborată sau lemn? Culorile tempera sunt printre cele
spontană (obţinută întâmplător, prin teh- mai potrivite culori pentru pictarea lem-
nici diverse: stropire, fuzionare, monoti- nului.
pie, sfoara colorată, dirijarea je­tu­lui de aer,
scurgere aderentă). Formele elaborate se
pot obține prin pictare cu mâna liberă sau
prin folosirea șabloanelor.

Șablonul este o bucată de carton sau


plastic în care e tăiată o anumită formă.
Aceasta rămâne imprimată pe o suprafață
când se trece pe deasupra cu pensula
înmuiată în vopsea.

38
Materiale necesare
✔ o bucată de lemn de brad netedă ✔
pensule ✔ tempera sau guașe
✔ șablon ✔ lipici

Etape de lucru
Atenție! Această activitate poate produce
pete de vopsea pe haine. Acoperă suprafața
de lucru cu hârtie de ziar sau folie de protecție.
Folosește un șorț de protecție. Pregătește la
îndemână pensulele, vopseaua, lipiciul.
Pasul 1 Pasul 5.
Șterge de praf Înlătură
bucata de lemn șablonul (cât
cu un șervețel vopseaua e
sau cu o cârpă. încă umedă) și
lasă vopseaua
Pasul 2 să se usuce la
Desenează și soare.
taie pe contur Gata! Semnează-te cu creionul pe spatele
șablonul dorit. tabloului. Dăruiește tabloul cuiva drag sau
expune-l în camera ta.
Pasul 3
Acoperă suprafața de lemn de pictat cu un
strat subțire de lipici solid pentru hârtie.
Încearcă și așa!
Astfel, vei împiedica culoarea să se scurgă pe
sub șablon. Lasă lipiciul să se usuce.
Acoperă cu
Pasul 4. vopsea toată
Așază șablonul suprafața de
peste suprafața lemn. Așteaptă
de lemn. Umple să se usuce
cu vopsea, prin acest strat de
pensulație, tot vopsea înainte
interiorul de- de a picta
cupat al șablonului. Folosește tempera sau formele dorite
guașe, deoarece sunt culori cu putere mare deasupra.
de acoperire. Vopseaua trebuie să fie cât mai Altfel, culorile
cremoasă, deci nu o dilua cu apă. Nu te îngri- se vor întinde.
jora dacă depășești marginile decupajului.
Șablonul te ajută să obții forma dorită.
39
NITAT

2 Tehnica picturii
U

EA
Lecția 4.

pe suport textil

Cu ochii larg deschiși Provocare creativă


Pictura pe materiale textile este un mod de Decorează un obiect de îmbrăcăminte prin
a da o viață nouă hainelor și îți permite să îți tehnica picturii pe suport textil.
exersezi creativitatea. Transformă un tricou vechi într-unul modern.
Pentru imprimarea materialelor cu diferite Iată cum!
modele se folosește termofixarea, un pro-
cedeu de stabilizare a culorilor pe materiale Materiale necesare
textile prin încălzire. ✔ tricou din bumbac ✔ vopsele pentru ma-
terial textil cu termofixare ✔ un măr
5 recomandări pentru pictura ✔ o bucată de carton ✔ ace cu gămălie
pe materiale textile
1. Folosește numai vopsele speciale pentru
țesături.
2. Spală des mâinile în timp ce pictezi pe tex-
tile, pentru a nu păta țesătura cu mâna.
3. Poți aplica vopseaua cu pensula sau cu un
burete, pentru a evita scurgerile.
4. Lasă vopseaua să se usuce, atât cât scrie
pe ambalajul acesteia.
5. Fixează vopseaua cu ajutorul căldurii, con-
form instrucțiunilor de pe ambalaj. Vei fo-
losi un fier de călcat, prin urmare cere aju-
torul unui adult.

40
Etape de lucru
Pasul 1. Alege un obiect de îmbrăcăminte
Încearcă și așa!
din bumbac pe care dorești să îl decorezi.
Materiale necesare
Pasul 2. Așază o protecție între partea din ✔ un tricou alb ✔ carton alb ✔ foarfecă
față și cea din spate a obiectului (de exem- ✔ culori cu termofixare ✔ bandă adezivă
plu, o bucată de carton) pentru ca vopseaua (scotch)
să nu treacă prin material.
Pasul 3. Fixează materialul cu ace cu gămălie. Etape de lucru
Pasul 1. Realizează un şablon cu două
Pasul 4. Taie un măr în jumătate și folosește-l
cercuri: unul mai mare şi altul mai mic.
pe post de ștampilă. Acoperă partea plată a
bucății de măr cu un strat de vopsea pentru

Pasul 2. Fixează cercurile pe tricou cu


ajutorul scotch-ului.
Pasul 3. Poți secţiona cercurile cu o
bandă de scotch.
Pasul 4. Pictează interiorul cercurilor în
culorile alese de tine.
Pasul 5. După ce s-au uscat culorile,
desprinde scotch-ul de pe tricou.
Pasul 6. Poţi crea modele prin stropire.
Pasul 7. Ciupeşte materialul din loc în
loc cu degetele şi taie vârful cu foarfe-
ca pentru a forma cerculeţe. Apoi, taie
marginile tricoului în fâşii.
țesături. Apasă ștampila pe material în mod
ferm și vertical. Repetă acest pas de câte ori
este necesar pentru a obține modelul dorit.
Pasul 5. Lasă la uscat obiectul pictat și res-
pectă instrucțiunile de pe ambalaj pentru a
fixa vopseaua în material.
Gata! Tricoul este decorat! Alternativ, poți
picta cu mâna liberă și pensula direct pe
pânză sau poți folosi un șablon.
41
NITAT

2 Tehnici de lucru mixte


U

EA
Lecția 5.

Cu ochii larg deschiși Tehnicile de lucru pot fi combinate pentru a


crea un efect artistic deosebit.

Provocare creativă
Îmbină tehnicile de lucru învățate la desen și
pictură pentru a crea o compoziție în care să
folosești puncte, linii, pete de culoare, forme.
Materiale de lucru: În funcție de tehnicile
folosite (tempera, acuarele, markere, cre-
ioane cerate etc.).
Etape de lucru
Pasul 1. Trasează tușe de culoare cu pensula.
Pasul 2. Aplică puncte de culoare cu un
marker sau cu vârful pensulei.
Pasul 3. Adaugă linii curbe sau frânte cu
creioane cerate.
Pasul 4. Creează forme prin amprentare cu
degetul sau folosind un burețel.

Realizează o compoziție pe o temă la ale-


gere. Folosește tehnici de lucru mixte.

42
Încearcă și așa!
Iată cum poți realiza un peisaj cu auroră
boreală, folosind tehnici mixte.

Materiale necesare
✔ planșă de carton ✔ coală albă de
hârtie (ciorne etc.) ✔ periuță veche
✔ tempera albă ✔ tempera neagră
✔ cretă colorată ✔ pensulă

Aurora boreală – lucrare a unui elev

Etape de lucru
Pasul 1. Înmoaie periuța în vopsea tem-
pera albă, îndreaptă periuța spre carton și
stropește ușor cartonul pentru a crea stelele
de pe cer. Lasă la uscat.
Pasul 2. Folosește o bucată de ziar sau de
hârtie reciclată și taie cu foarfeca sau rupe
marginea hârtiei pentru a obține un contur
neregulat. Aurora boreală
Pasul 3. Așază hârtia în partea de sus a foii
și trasează linii scurte și groase de culori di-
ferite pe marginea ruptă a foii. Întinde cu-
loarea cu un șervețel (sau cu degetul) de la
marginea hârtiei rupte doar în sus, pe planșa
neagră de carton. Opțional, repetă pasul 3,
dar așază hârtia cu margini neregulate puțin
mai jos pe planșă.
Pasul 4. Trasează cu creta albă câteva forme
în partea de jos a desenului pentru a imita
pământul plin de zăpadă. Poți trasa apoi Frederic Edwin Church, Aurora Borealis, 1865
contururi de brazi, un urs polar etc.
43
NITAT

2 Fotografia ca limbaj
U

EA
Lecția 6.

Exersează! Notează cât mai multe cuvinte


Cu ochii larg deschiși care îți vin în minte când te gândești la cu-
Fotografia este o imagine a unui subiect vântul fotografie. Utilizează ca model grafi-
(ființă, peisaj, obiect) fixată pe o hârtie spe- cul de mai jos.
cială sau păstrată digital și obținută sub
acțiunea luminii.
Fotografia se adresează mai ales simțului
vizual (ochiului). Prin intermediul elemente-
lor de limbaj vizual (lumină, culoare, formă), FOTOGRAFIE

artistul transmite idei și sentimente pe care


i le trezește subiectul fotografiat.

44
Fotografia documentară
Fotografia do­cumentară surprinde eve­nimente semni­fi­ca­
tive, cu subiecte de in­­­teres public.
Regele Carol I în timpul
Războiului de Independență, 1877 1877 este anul
în care Carol
Popp de Szathmári
(1812–1887), primul
fo­­­­­­to­graf de artă și
docu­mentarist din
țara noastră și unul
din­tre primii zece
fotografi din Europa,
l-a fotografiat pe
regele Carol I în
timpul Războiului de
Independență.

Cartierul Pantelimon, București, 1867

Pictor și fotograf,
Szathmári a sur-
prins scene de
război, personalități
istorice, târgoveți
și țărani, clădiri și
peisaje.

Portofoliu
Discută cu rude
apropiate și
Exprimă-ți părerea! in­­­teres public, mențio­­nează o strânge într-un
Știind că fotografia docu- disciplină stu­d iată anul acesta album fotografii
mentară surprinde evenimente care se bazează pe o ase­­menea vechi ale familiei
semni­fi­ca­tive, cu subiecte de sursă documentară. tale.

45
NITAT

2
U

EA Tehnici și mijloace de expresie în fotografie și pictură


Cu ochii larg deschiși
Pictura presupune
fixarea unor vop-
seluri pe o supra-
față cu ajutorul unui
instrument sau cu
mâna, iar fotografia
presupune folosirea
tehnologiei pen-
tru a reda un obiect
într-un format plan,
bidimensional.

Provocare creativă
Alege un subiect și realizează o fotografie și o pictură a subiectului ales. Folosește corect
tehnica fotografiei și tehnicile de pictură învățate. Discută în colectivul clasei asemănările și
deosebirile dintre cele două lucrări.

Fotografie Pictură

46
Cum să fotografiezi persoane
Cu ochii larg deschiși
Atunci când fotografiezi una sau mai multe
persoane, încadrarea subiectului și poziția
din care realizezi fotografia sunt importante.

Provocare creativă
Joc de atenție
Din ce poziție crezi că au fost realizate
fotografiile următoare? Unește fiecare literă
cu cifra corespunzătoare (Model: 1-A). 1 2 3 4

A B

C D

Fotografierea unei persoane • Când vrei să fotografiezi o persoană, cere-i


• Fotografia este o creație (asemenea unei permisiunea.
picturi, a unei poezii sau a unei povestiri). • Nu publica în mediul digital (internet, rețele
Menționează numele persoanei care a rea- sociale) fotografii ale unei persoane dacă
lizat fotografia, atunci când o folosești. nu ai acordul acelei persoane.
47
NITAT

2
U

EA Cum să fotografiezi peisaje


Punct
Cu ochii larg deschiși de intersecție

La încadrarea elementelor din imagine, ține


cont de regula treimilor. În acest scop, îm-
parte în minte imaginea în trei secțiuni, atât
pe orizontală, cât și pe verticală, și plasează
elementul principal într-unul dintre punctele
de intersecție ale liniilor imaginare.

Provocare creativă
Realizează o fotografie
de peisaj, folosind
regulile de încadrare
(regula treimilor).
Etape de lucru
Pasul 1. Gândește-te
de ce vrei să fotografiezi
un anume subiect, ce
va însemna pentru tine
și ce vrei să comunici
celorlalți prin acea
imagine.
Pasul 2. Folosește
regula treimilor pentru
a încadra imaginea.
Pasul 3. Când surprinzi
un peisaj, plasează linia
orizontului aproximativ
în treimea de sus sau de
jos, în funcție de ceea Postează fotografiile
●

ce dorești să subliniezi: la panoul clasei.


●C
 ere colegilor să-și
cerul sau componentele
terestre. exprime opinia despre
respectarea regulii
treimilor.
48
Cum să fotografiezi obiecte
Cu ochii larg deschiși • Claritatea. Stai nemișcat, pentru ca foto-
grafia să iasă clară. Ține coatele pe lângă
• Încadrarea. Apropie-te de obiectul pe care corp. Ține aparatul aproape. Folosește un
dorești să-l fotografiezi. Asigură-te că obiec- suport fix de susținere a camerei foto.
tul este cel mai mare lucru din fotografie, • Lumina. Asigură-te că există suficientă lu-
pentru ca privitorii să poată admira detaliile. mină în camera în care faci fotografii.
Așa nu! Așa da!

Provocare creativă
Prezintă colegilor tăi etapele unui
proiect folosind fotografii. In- Materiale necesare
spiră-te din modul în care sunt ✔ cameră foto ✔ fotografii ✔ hârtie ✔ creion
prezentate provocările creative în
manual.
Etape de lucru
Pasul 1. Stabilește etapele pro-
iectului pe care le vei surprinde
(prezentarea materialelor, fotogra-
fierea fiecărei etape de lucru im-
portante, fotografierea produsu-
lui final din mai multe unghiuri).
Notează etapele pe hârtie. Pasul 1

Pasul 2. Fotografiază obiectul din Vedere din lateral Vedere de sus


mai multe unghiuri. Asigură-te că
imaginea este clară și se observă
detalii. Lumina trebuie să fie în spa-
tele fotografului și îndreptată spre
obiect.
Pasul 3. Tipărește fotografiile și
Pasul 2
așază-le în ordine.
49
NITAT

2
U

EA Mari pictori

Prezentare Gheorghe
Realizează o prezentare cu
titlul Rolul muzeelor de artă Tattarescu
în educație. Folosește diverse Întemeietor al învățământului artistic românesc,
surse de documentare, inclusiv Gheorghe Tattarescu (1818–1894) a fost consi­
articolul alăturat. Redactează un derat cel mai mare pictor român al timpului său.
text de aproximativ două pagini, A înființat, împreună cu Theodor Aman, Școala de
ilustrat cu fotografii. Arte Frumoase din București și Pinacoteca Statului.
Prezintă lucrarea colegilor. A scris un tratat despre proporțiile corpului uman,
Pentru a te autoevalua, dedicat artiștilor. A pictat, împreună cu elevii săi,
completează fișa de observare peste 50 de lăcașe de cult din întreaga țară.
de la finalul manualului. A fost prieten cu Nicolae Bălcescu și a participat la
Adaugă prezentarea la Revoluția din 1848.
portofoliul tău.
Gheorghe Tattarescu
s-a născut la Focșani,
în anul 1818. La vârsta
de numai 9 ani, a decis
să devină pictor profe-
sionist, insistând să fie
ucenicul unchiului său
la realizarea picturilor
murale din biserici. A
beneficiat astfel de o
educație aleasă, fiind
inițiat în tainele dese-
nului și ale picturii. Autoportret
După câțiva ani de
Citește articolul alăturat.
studii în Italia, Gheorghe Tattarescu s-a întors în țară
Rezolvă cerința. Folosește
și a devenit una dintre cele mai active personalități
răspunsul în prezentare.
artistice. A realizat portretele unor mari personalități
politice și culturale ale vremii, printre care, în
 umește trei realizări
•N premieră, și portretul patriotului Nicolae Bălcescu,
importante ale pictorului pânză pictată în ulei. A transpus în compoziții cu
Gh. Tattarescu. subiect revoluționar și patriotic idealurile naționale.

50
Nicolae Bălcescu Sofia Kretzulescu Deșteptarea României,
1850, ulei pe carton
Deșteptarea României,
lu­crare elaborată în
1850, sub imperiul eveni-
mentelor de la 1848, a
constituit nucleul de la
care s-a dezvoltat valo-
roasa colecție de astăzi
a Muzeului Național de
Artă. Pânza a fost oferită
domnitorului Barbu
Știrbei care, la scurt timp
după ce a primit-o, a în-
ființat prin act domnesc
Galeria de Tablouri (mai
târziu, devenită
Oastea lui Mihai Viteazul Pinacoteca Statului, apoi
Muzeul Național de
Exprimă-ți părerea! Artă) și a dăruit-o acestei
Relatează vizita pe care ai făcut-o la un muzeu. Formulează instituții.
părerea ta despre rolul muzeelor de artă în dezvoltarea imagi-
Astăzi, tablourile picto-
nației unui copil și în consolidarea respectului față de creațiile
rului se află în colecții
semenilor.
particulare și publice
din România, inlusiv la
DICȚIONAR

Pinacoteca, o mare colecție de tablouri; clădi- Muzeul Memorial


rea unde se păstrează și se expune o astfel de „Gheorghe Tattarescu”
colecție. din București.

51
NITAT

2 Test de evaluare
U

EA

Pictură și fotografie

I. Selectează litera corespunzătoare răspunsului corect.


1. L iniile și punctele pot avea în pictură 3. Fotografia este o imagine a unui
un rol: subiect obținută cu ajutorul unui
a) decorativ aparat special prin acțiunea:
b) de construcție a unei lucrări a) apei și a hârtiei
c) decorativ și de construcție a unei lucrări b) luminii
c) unor uleiuri speciale
2. T ehnica picturii pe suport textil cu colo-
ranți cu termofixare presupune fixarea I. Am obținut calificativul ...
culorilor prin: FB – 3 răspunsuri corecte
a) expunere la frig
b) înmuiere în apă B – 2 răspunsuri corecte
c) expunere la o sursă de căldură S – 1 răspuns corect

II. Am obținut calificativul ...


II. Menționează trei însușiri
FB – 3 însușiri menționate corect
ale picturii pe suport textil.
B – 2 însușiri menționate corect
S – 1 însușire menționată corect

III. Am obținut calificativul ...


III. Realizează un scurt text
FB – Am utilizat toate cuvintele date într-un
folosind cuvintele următoare:
text cu sens
pictură, piatră, lemn, sticlă,
suport textil, pensule, burete. B – Am utilizat trei dintre cuvintele date
într-un text cu sens
Poți schimba forma cuvintelor.
Pentru a ține mai ușor evidența, subli- S – Am utilizat două dintre cuvintele date
niază în text cuvintele din listă folosite. înt-un text cu sens

La finalul unității de învățare, tipărește această pagină din manualul digital și rezolvă cerințele.
Verifică răspunsurile în varianta digitală a manualului. Completează fișa de observare pentru
unitate de la finalul manualului. Adaugă fișa și testul la portofoliul tău.
52
NITAT

EA
Forme din hârtie
și modelaj în lut
Lecția 1. Tehnica kirigami
Lecția 2. Tehnica modelajului

Prezentare. Mari artiști.


Constantin Brâncuși
Test de evaluare
NITAT

3 Tehnica kirigami
U

EA
Lecția 1.

Cu ochii larg deschiși


Tot împăturind hârtia prin mișcări suprafața foii. Astfel, împăturită, decupată
succesive și modelând-o, oamenii au și ridicată, o bucată de carton devine o
observat că pot obține diverse forme formă cu volum.
din ea. Așa a apărut kirigami, tehnica
plierii și tăierii hârtiei în forme Linia ca intersecție de planuri
reprezentând ființe sau obiecte pe care Obiectele care au lungime, lăţime şi
japonezii au transformat-o în artă. înălţime se numesc tridimensionale (cu
trei dimensiuni). Fiecare față a unui obiect
Alături de origami (arta plierii hâr- reprezintă un plan (o suprafață). Prin
tiei, fără tăiere), kirigami este o întâlnirea (intersecția) a două planuri se
formă de exprimare care contribuie obține o linie.
la dezvoltarea imaginației și a
răbdării. Folosind tehnica kirigami (plierea și
tăierea hârtiei) se pot realiza obiecte
Pentru a da volum unei forme tridimensionale. Acestea au di-
plane, nu trebuie decât să o verse suprafețe care se intersec-
decupezi și să o ridici de pe tează de-a lungul unor linii.

54
Provocare creativă
De ce să cumperi o felicitare când poți face
una cu mâna ta? Felicitările în relief (tridi-
mensionale) realizate cu tăieturi în tehnica
kirigami sunt un mod plăcut de a transmite
un mesaj.
Observă cum poți crea un obiect tridimen-
sional prin câteva tăieturi și plieri ale hârtiei.

Tehnica de lucru: decupare, tăiere, lipire


Materiale de lucru
✓ bucăți de hârtie de 20 x 28 cm (hârtie de
desen, mai groasă) ✓ foarfecă ✓ lipici sau
bandă dublu-adezivă ✓ carton ✓ panglică
✓ instrumente de scris (markere, creioane co-
lorate etc.) ✓ plic (opțional) ✓ riglă (opțional)

Etape de lucru
Pasul 1. Îndoaie în jumătate o bucată de
hârtie. Aceasta va fi felicitarea. Taie hârtia ca
în model, în adâncime, pornind de la îndoi-
tura din exterior.
Pasul 1 Pasul 2
Pasul 2. Îndoaie micul pliu de hârtie format
spre interiorul hârtiei. Apasă cu degetul și
creează o îndoitură.
Pasul 3. Despăturește pliul de hârtie și adu-l
în poziția originală. Deschide pe jumătate
felicitarea. Folosește degetele pentru a îm-
pinge pliul de hârtie spre interiorul felicitării.
Când deschizi felicitarea, va apărea o formă
ca o cutie care va ieși în relief din felicitare.
Întâlnirea a două
Pasul 4. Pentru a finaliza felicitarea, lipește-o suprafețe formează
pe o bucată de carton de altă culoare. Poți o linie.
decora felicitarea în relief și forma de cub
Pasul 3
obținută așa cum dorești.

55
NITAT

3
U

EA Provocare creativă
Iată cum poți realiza decorațiuni din hârtie, folosind tehnica kirigami.

Materiale necesare: ✔ hârtie ✔ lipici ✔ foarfecă


Etape de lucru

Pasul 1. Îndoaie o coală albă Pasul 2. Îndoaie apoi hârtia, până obții o formă de triunghi.
A4 în jumătate, apoi împă-
tureşte-o încă o dată.

Pasul 3. Decupează pe marginile formei alte triun- Pasul 4. Gata! Desfășoară cu atenție
ghiuri mai mici. hârtia decupată. Fii creativ! Pictează
forma de fulg ob­ ținută, folosind
tonuri de albastru-deschis.

Confecționează mai multe steluțe, aplicând diverse tăieturi. Folosește linii drepte și curbe.

Pasul 1 Pasul 2 Pasul 3

56
Încearcă și așa!

Varianta A • Felicitare cu brad


Materiale necesare
✔ coli de hârtie glasată verde și
roșie (dintr-o coală poți realiza două
felicitări) ✔ o foarfecă mică și una
mare ✔ lipici
Etape de lucru
Pasul 1. Pliază o bucată de hârtie
verde, cu partea colorată în interior. Pe
una dintre părți, de­­se­nează o jumătate
de brad. Astfel, la decupare, îți va fi mai
ușor să obții un brad simetric.

Pasul 2. Pune cu grijă Pasul 3. Lipește pe hârtia roșie.


lipici doar pe spațiile Pre­sează bine, apoi pliază bra­
externe bradului. dul spre exterior, ca în ima­gine.

Varianta B • Felicitare cu trifoi


Materiale necesare
✔ coli de carton de diferite culori
✔ cuter ✔ riglă ✔ lipici ✔ şabloane
reprezentând diverse obiecte.
Etape de lucru
Pasul 1. Trasează desenul pe carton,
apoi îl decupezi cu ajutorul cuterului.
Pasul 2. Lipește par­tea de­cupată pe
un alt carton, colorat diferit faţă de
primul.
57
NITAT

3 Tehnica modelajului
U

EA
Lecția 2.

Cu ochii larg deschiși


Alături de formele naturale – obiecte și Modelarea poate fi liberă (folosind doar
ființe din realitatea înconjurătoare – există mâinile) sau cu ajutorul instrumentelor
și forme elaborate, create de om. Dacă speciale, numite eboșoare.
în pictură forma este plană, reprezentată
cu două dimensiuni (lungime și lățime), În cazul modelării lutului, meșterii populari
în modelaj forma este spațială, având trei utilizează și roata olarului. Într-o primă
dimensiuni (lungime, lățime și înălțime). fază, lutul se frământă cu puțină apă până
devine flexibil. După ce se obțin formele
Tehnica modelajului înseamnă prelucrarea dorite (căni, farfurii, jucării), se lasă la
artistică a unor materiale cum ar fi: lutul, uscat. Urmează ornamentarea, prin diferite
argila, plastilina, pasta de hârtie etc. Prin tehnici, cu motive decorative – puncte și
această tehnică, se modelează forme în linii, forme geometrice și florale. În final,
relief (față de suprafața plană de fundal) sau pentru a-i mări durabilitatea, lutul poate fi
forme cu volum, care sunt văzute de jur- ars.
împrejur.
58
Provocare creativă
Modelajul în lut este o modalitate simplă clătita (bila presată), tubul. După uscarea
de redare a volumelor plastice. Modelarea obiectelor, urmează ornamentarea.
liberă a lutului, doar cu degetele și palmele,
pornește de la forme primare: bila, oul, Iată cum poți realiza o cană din lut.

Pasul 1. Realizează schița obiectului. Pasul 2. Frământă și modelează lutul în


forme de bază.

Pasul 3. Modelează forma obiectului. Pasul 4. Trasează elemente decorative cu


un obiect ascuțit, de lemn, înainte ca lutul
să se usuce.

Încearcă și așa!
Investigație. Modelajul unei forme tridimen- Vizitează un muzeu
sionale (o cană) pornind de la o formă de bază al satului virtual și
tip bilă versus modelajul din tuburi suprapuse observă obiecte rea-
Compară cele două metode, din punctul de vedere lizate prin modelarea
al rapidității, consumului de material, aspectului lutului.
estetic. Prezintă concluziile în fața clasei.

59
NITAT

3
U

EA Încearcă și așa!
Modelaj după opere de artă

A. Coloana infinitului
de Constantin Brâncuși

B. Masa tăcerii de Constantin Brâncuși

C. Poarta sărutului de Constantin Brâncuși

60
D. Cloșca cu puii de aur
Piesele de aur cunoscute sub numele de
Cloșca cu puii de aur (forme stilizate de
păsări) au fost descoperite la Pietroasele
(Buzău).
Piesele din imagini sunt fibule, o varietate
de podoabe antice care erau folosite la
prinderea veșmintelor.

Desenează în creion și modelează o replică


din lut după una din piesele din setul Cloșca
cu puii de aur.
Tehnici de lucru: modelaj, pensulație
Materiale necesare
creion ✔ lut ✔ pensule ✔ guașe
✔ carioci ✔ planșetă de lucru

1. 2. 4.

Etape de lucru
Pasul 1. Schițează pe o foaie
3. modelul obiectului.
Pasul 2. Frământă lutul bine,
până se înmoaie.
Pasul 3. Modelează din lut o
5. 6. bilă.
Pasul 4. Conturează diferite
forme pe baza schiței realizate.
Pasul 5. Modelează sub formă
de tub elementele decorative
din partea de jos a obiectului.
Pasul 6. După ce s-a uscat
lutul, pictea­ză forma și
elementele decorative.

61
NITAT

3
U

EA Mari artiști

Prezentare Constantin Brâncuși


Realizează o prezentare a uneia
dintre operele lui Constantin
Un maestru
Brâncuși. Folosește diverse
surse de documentare, inclusiv
al modelării
articolul alăturat. Redactează un
text de aproximativ două pagini, Sculptura este arta re­prezentării tridimen-
ilustrat cu fotografii. sionale (lungime, lăţime, adâncime) a imagi­
Prezintă lucrarea colegilor. ni­lor prin volume și su­prafețe or­­ga­nizate în
Pentru a te autoevalua, spațiu. După ma­­te­ri­alul și tehnica folosită, o
completează fișa de observare de scul­p­tu­ră poate fi:
la finalul manualului. - modelată (în lut, ceară etc.);
Adaugă prezentarea la - turnată (în metal, după un tipar);
portofoliul tău. - cioplită (în piatră, în lemn, în fildeș etc.).

Realizează din lut, plastilină


sau hârtie pliată
o reproducere în Constantin Brâncuşi, marele sculptor ro-
miniatură a uneia mân s-a născut la 19 februarie 1876, în
dintre operele lui Hobiţa, un sat din Oltenia, aflat în judeţul
Brâncuși. Gorj. Este considerat unul dintre cei mai
mari creatori ai tuturor timpurilor. A fost
adeptul formelor simple, naturale, de
sculptură în lemn, așa cum văzuse în
satul natal, Hobița.
Lucrare a unui elev
Coloana infinitului

62
Atelierul lui Brâncuși
– Centrul „Georges
Pompidou”, Paris (Franța)

De unde a deprins artistul


meşteşugul sculpturii?
Încă din copilărie, a deprins meşteşu-
gul cioplirii lemnului de la meşterii
satului. Sculpturile în lemn existente
pe faţadele şi pe stâlpii caselor din sat
au reprezentat un izvor de inspiraţie
pentru opera sa.

Masa tăcerii

O grădină din Târgu-Jiu a fost împo-


dobită cu trei sculpturi din piatră și
metal: Coloana infinitului, Masa tă-
cerii și Poarta sărutului, ansamblu
prin care Brâncuși a adus un oma-
giu eroilor care au luptat în Primul
Război Mondial.

Poarta sărutului

63
NITAT

3 Test de evaluare
U

EA

Forme din hârtie și modelaj în lut

I. Selectează litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Kirigami este arta: 3. Formele spațiale de bază ale modelării în lut sunt:
a) îndoirii și tăierii hârtiei a) bila și tubul
b) îndoirii hârtiei b) bila turtită (clătita) și tubul turtit (panglica)
c) colorării și plierii hârtiei c) bila și panglica

2. O
 biectele modelate în lut pot fi
decorate cu puncte prin: I. Am obținut calificativul ...
a) s cobirea unor șănțulețe cu ajutorul
unui bețișor FB – 3 răspunsuri corecte
b) presarea perilor unei periuțe B – 2 răspunsuri corecte
de dinți uzate
S – 1 răspuns corect
c) apăsarea vârfului unui creion

II. Am obținut calificativul ...


II. Menționează trei însușiri FB – 3 însușiri menționate corect
ale tehnicii kirigami.
B – 2 însușiri menționate corect
S – 1 însușire menționată corect

III. Am obținut calificativul ...


III. Realizează un scurt text
FB – Am utilizat toate cuvintele date într-un
folosind cuvintele următoare:
text cu sens
linie, plan, kirigami, hârtie, pliere,
decupare. B – Am utilizat trei dintre cuvintele date
într-un text cu sens
Poți schimba forma cuvintelor.
S – Am utilizat două dintre cuvintele date
Pentru a ține mai ușor evidența, subli-
înt-un text cu sens
niază, în text, cuvintele din listă folosite.

La finalul unității de învățare, tipărește această pagină din manualul digital și rezolvă cerințele.
Verifică răspunsurile în varianta digitală a manualului. Completează fișa de observare pentru
unitate de la finalul manualului. Adaugă fișa și testul la portofoliul tău.
64
NITAT

EA
Machete și modele
Lecția 1. Tehnici de lucru cu hârtie
și carton. Îndoirea
Lecția 2. Tehnici de lucru cu materiale
textile. Împletirea
Lecția 3. Nuanțe, tonuri, texturi
Test de evaluare
NITAT

4 Tehnici de lucru cu hârtie


U

EA
Lecția 1.

și carton. Îndoirea
Cu ochii larg deschiși
Cartonul este un material
rezistent și ușor de modelat
(este o hârtie groasă și rigidă).
De aceea el este folosit pentru a
crea forme tridimensionale prin
îndoire și tăiere. Poți realiza ușor,
din carton, o machetă pentru un
decor de teatru.

Macheta este re­pre­zen­tarea la


scară micşorată a unei lucrări
(clădire, obiect de decor etc.).
Macheta reproduce lucrarea la
o scară mai mică, dar păstrează
proporţia dintre elementele
acesteia.

Știai că ...?
Cartonul ondulat este realizat
dintr-unul sau mai multe rân-
duri de material ondulat între
două straturi de carton.

66
Sfaturi practice pentru îndoirea cartonului
• Evită să incluzi îndoiturile deja existente din cutiile de
carton reciclate în noile forme pe care le creezi, deoarece
aceste zone deja îndoite au o rezistență mai mică.
• Când îndoi cartonul, folosește un obiect neascuțit (partea
opusă vârfului unui creion) și o riglă pentru a apăsa și a
face mici adâncituri în carton care vor ușura îndoirea.
• Îndoaie de-a lungul liniilor ondulate, astfel obiectul creat
va fi mai rezistent.
• Poți închide o cutie prin plierea urechilor de carton ale
cutiei una peste alta, ca în imaginea alăturată.

6 modalități de îmbinare a cartonului ondulat


1. Îmbinare în formă de L (prin îndoire)
Cum procedezi? Îndoaie o placă de carton în formă de L ca să obții
o porțiune suport pentru o bucată verticală. Sfat! Folosește o riglă
pentru a îndoi cartonul. Apoi lipește pe podea partea mai scurtă.
Ce poți realiza? Silueta unei persoane.

2. Îmbinare mobilă în formă de L (cu bandă adezivă)


Ce poți realiza? O îmbinare mobilă pentru o
ușă, fereastră sau pentru a întări o structură.

3. Îmbinare în formă de T (prin tăiere)


Cum procedezi? Formează prin decu-
pare o ridicătură în lungul marginii
unei plăci de carton și o tăietură pe su-
prafața celeilalte piese de aceeași lun-
gime cu ridicătura. Introdu cele două
plăci una în alta prin tăietură.
Ce poți realiza? O clapă/mâner pentru
a mișca o placă de carton (ușă, fereas-
tră, sertar).

67
NITAT

4
U

EA
4. Îmbinare fixă în formă de X (prin tăiere)
Varianta A
Cum procedezi? Folosește două plăci
de carton. Taie fiecare placă în mijloc
pe aceeași lungime. Îmbină plăcile prin
introducere una în alta pe linia tăieturii.
Ce poți realiza? Un suport pentru o masă
sau o formă 3D (de exemplu, un copac).

Varianta B
5. Îmbinare fixă în
formă de V (prin
tăiere și îndoire)
Ce poți realiza? Obții
o formă verticală cu
susținere în ambele
părți (față și spate).
6. Îmbinare fixă în formă de L (prin bandă adezivă)
Cum procedezi? Tai dintr-o placă de carton două bucăți în formă de
triunghi. Le atașezi cu bandă adezivă de spatele plăcii pe care dorești
să o susții în poziție verticală.
Sfat! Pentru a spori rezistența structurii, folosește banda adezivă pe
ambele părți ale triunghiului sau folosește trei bucăți de carton.
Ce poți realiza? Un mod de a susține în poziție verticală o piesă de
carton (similar cu îndoirea în L sau îmbinarea în X).

Provocare creativă
Realizează macheta unui obiect de decor, care se joacă un spectacol de teatru). De-a
din carton, pentru un spectacol de teatru. lungul spectacolului, decorurile se schimbă.
Folosește tehnica îndoirii cartonului și Decorurile au rolul de a introduce publicul
metodele prezentate mai sus. în atmosfera spectacolului și de a susține
Înainte de a începe lucrul, iată câteva infor- desfășurarea acțiunii.
mații despre arta teatrală.
Crearea decorului pe baza schiței
Arta teatrală constă în pregătirea și pre-
zentarea pe scenă, în fața publicului, a unui 1. 
Redă fiecare scenă din spectacol prin
spectacol. La montarea unui spectacol par- câte un desen sugestiv. Include obiecte și
ticipă mai multe persoane. Scenograful personaje.
proiectează costumele personajelor și de- 2. Construiește un decor scenografic pentru
corul (totalitatea obiectelor din spațiul în fiecare scenă, conform desenelor.

68
Iată cum poți
crea un decor
adecvat pentru un
spectacol de teatru
bazat pe povestea
Cenușăreasa.
Te poți inspira din
ilustrațiile unor
artiști pe această
temă.

Materiale necesare
✔ două coli mari de
carton rigid, de formă
dreptunghiulară, cu
dimensiunea de aproximativ
1,5 m x 1,5 m (reciclează
deșeuri de carton de la
cutiile de electrocasnice
sau de la pachetele livrate
prin curier) ✔ riglă
✔ cutter* ✔ pensule
✔ tempera ✔ markere
✔ creion

*necesită supravegherea
unui adult

69
NITAT

4
U

EA Etape de lucru
Activitate în grup
1 Pasul 1. Trasați conturul caleștii pe o bucată
de carton. Dimensiunea piesei pentru decor
trebuie să fie suficient de mare, încât să
permită intrarea și ieșirea unui copil prin ușa
caleștii.
Conturați roțile pe altă bucată de carton.

Pasul 2. Decupați cu atenție desenele


conturate. Pentru a realiza ușa caleștii,
1 decupați doar pe trei laturi partea care se
deschide. Verificați dacă piesa confecționată
prin îndoire (ușa caleștii) funcționează.
2
Pasul 3. În cazul roților, tăiați o fantă
verticală, până în centrul roții.

Pasul 4. Pictați caleașca și roțile în culori


potrivite. Montați decorul în poziție verticală,
sprijinind caleașca pe două bucăți de carton
pe care le introduceți în fantele roților.

3 4

70
Provocare creativă

Confecționează din carton o jucărie


muzicală pentru scena balului.
Poți folosi sugestiile următoare.

Materiale necesare
✔ o cutie de carton ✔ două bucăți
de carton ✔ cinci elastice ✔ bandă
adezivă ✔ cutter ✔ tempera sau
guașe ✔ pensulă ✔ capac de
borcan pentru conturul cercului

Etape de lucru
Pasul 1. Desenează un cerc pe ca-
pacul cutiei. Poți folosi un capac de
borcan pentru contur. Decupează
cercul cu un cutter. Roagă un adult Pasul 1
să te ajute.
Pasul 2. Pictează capacul cutiei în
culoarea preferată.
Pasul 3. Îndoaie două bucăți mici
din carton, ca în imagine. Lipeș-
te-le pe capac. Așază elasticele
peste cutie, ca în imagine.
Gata! Acum încearcă să obții sunete
muzicale prin ciupirea corzilor.

Pasul 2 Pasul 3

71
NITAT

4 Tehnici de lucru
U

EA
Lecția 2

cu materiale textile. Împletirea


Cu ochii larg deschiși

A împleti înseamnă a așeza


împreună mai multe fire sau
fâșii de material, încrucișân-
du-le sau înnodându-le după
un anumit model.
Împletirea cu noduri ne
poate ajuta să creăm ușor un
obiect de vestimentație sau un
costum pentru un spectacol.

Provocare creativă
Imaginează-ți că ești scenograful spectaco-
Costumele sunt elementele care între-
lului de teatru Cenușăreasa modernă. Schi­
gesc un spectacol de teatru și contribu-
țează un costum potrivit pentru Cenu­șăreasa.
ie la crearea atmosferei specifice repre-
Idee! Creează costumul Cenușăresei într-o
zentației. Costumele folosite de actori
manieră modernă. În loc de rochia lungă de
într-un spectacol sunt mai întâi schițate
bal, Cenușăreasa modernă ar putea purta o
pe hârtie, apoi sunt confecționate din
jachetă cu aplicații decorative și o fustiță cu
materiale potrivite.
benzi de tul.

A. Schița costumului

Pasul 1. Schițează Pasul 2. Încearcă mai multe Pasul 3. Lipește pe schiță


modelul costumului. combinații de materiale. doar materialele alese.

72
• Expune schița costumului tău alături de cele
ale celorlalți colegi.
• Votați lucrarea care este cel mai bine
realizată, având în vedere: respectarea temei
propuse, alegerea și organizarea armonioasă
a materialelor pe suprafața plastică, respec-
tarea regulilor de lucru – creativitate, finalizare.
Elevul a cărui schiță a întrunit cele mai multe
voturi va coordona echipa de scenografi.

B. Realizarea costumului
Tehnici de lucru: tăiere, croire, împletire prin
înnodare, coasere
Materiale necesare
✔ bucată de tul de 6 m x 1 m (sau 6 bucăți de
de tul de culori diferite, fiecare de 1 m x 1 m)
✔ bandă lată decorativă elastică cu găurele
(lungime: 50 cm, lățime: 3-6 cm) ✔ foarfecă
ac ✔ ață ✔ metru de croitorie ✔ accesorii de
mascare a cusăturii (opțional)

TUL, țesătură de mătase, de bumbac sau


Etape de lucru din fire sintetice, foarte fină și transpa-
Pasul 1. Măsurători. Stabilește dimensiunile rentă, alcătuită din ochiuri rotunde
fustei. Lungimea în jurul taliei. Așază banda
de elastic întinsă în jurul taliei, astfel încât
marginile să se suprapună 1 cm (pentru a
le putea coase la final). Măsoară și notează
lungimea dorită a fustei.
Pasul 2. Formarea fâșiilor. Taie materialul
în aproximativ 60 de bucăți de tul de 10-15
cm lățime și 80-100 cm lungime. La final,
vei avea nevoie de 40-60 de fâșii de tul, în
funcție de cât de „înfoiată” vrei să arate fusta.
73
NITAT

4
U

EA
Pasul 3. Formarea nodurilor. Îndoaie fiecare fâșie de tul
în două părți egale. Trece capătul îndoit printr-un ochi al
benzii de elastic (din față spre spatele materialului). Introdu cele
două capete de tul prin bucla creată și trage ușor până formezi un
nod pe marginea benzii de elastic. Repetă pentru întreaga fustă.

Pasul 4. Coase împreună cele două


capete ale benzii de elastic deco-
rativ cu o cusătură în urma acului.
Opțional, coase diverse accesorii
pentru a ascunde cusătura.

Gata! Pentru a completa costumul


modern al Cenușăresei, se poartă
fusta împreună cu o bluză în culori
asortate.

Încearcă și așa! Refolosește! După spectacol, se poate purta fusta


și cu alte ocazii.

Portofoliu
Schițează costumații și pentru
Folosește fâșii late de satin
alte personaje din povestea
în locul bucăților de tul.
Cenușă­rea­sa modernă.
Alcătuieș­te împreună cu ceilalți
Investigație. Împletirea cu noduri folosind
colegi o colecție de schițe.
diverse materiale textile
Folosește decorurile și costumele
Compară tulul și un material lucios (satin) din punctul create pentru a pune în scenă
de vedere al transparenței, ușurinței (rapidității) de povestea Cenușăresei în fața co-
înnodare, al texturii (cum se simte la pipăit, cum se legilor dintr-o clasă paralelă sau a
așază pe corp). Prezintă concluziile în fața clasei. părinților.

74
Provocare creativă
Confecționează obiecte de po­doabă
(brățări, cordoane, bentițe) din împletituri
cu no­duri, executate cu mâna liberă. Le
poți folosi drept accesorii pentru spec-
tacolul Cenușăreasa modernă. (Sugestie:
Cenușăreasa își poate pierde, la bal, brățara
în locul pantofului.)
Etape de lucru
Amintește-ți că fâșiile trebuie împletite sau

înnodate într-o ordine precisă.


Materiale necesare
Alege trei sau mai multe fâșii de tul și taie-le
✔ fâșii de material de diferite culori
la aceeași lungime.
✔ foarfecă
Înnoadă fâșiile la un capăt, creând o buclă și

petrecând mănunchiul de fâșii prin aceasta.

Pasul 1.
Apucă prima
fâșie din lateral
și trece-o peste
fâșia alăturată,
aducându-i apoi
capătul prin
spațiul creat.

Pasul 2.
Procedează la fel
ca în pasul 1 cu
fâșia din dreapta.
Continuă să faci
noduri până când
ajungi la dimen-
siunea dorită pen-
tru obiect (brățară,
cordon, bentiță).

Pasul 3. Înnoadă firul împletit la capete,


pentru a-i da forma de brățară.

75
NITAT

4 Nuanțe, tonuri, texturi


U

EA
Lecția 3.

Cu ochii larg deschiși


Amintește-ți! În desen, pictură și fotografie, textura are legătură
cu senzația pe care ne-o imaginăm atunci când privim o operă
de artă. În desen, reprezentăm textura prin hașurare.
De exemplu, liniile ondulate imită lemnul sau blana animalelor.
În cazul costumelor realizate din materiale textile, textura are
legătură cu aspectul și cu senzația pe care o avem atunci când
atingem materialul (moale, aspru etc.).

Provocare creativă
Realizează o piesă de vestimentație (ja-
chetă) pentru costumul Cenușăresei, folo-
sind diverse tehnici de lucru cu materiale
textile. Utilizează un obiect de îmbrăcăminte
rupt și aplică un petic pe spatele materia-
lului. Încearcă materiale cu diverse texturi.

Tehnică de lucru: așază peticul de material


pe spatele obiectului în dreptul rupturii. Fo-
losește cusătura în fața acului pentru a rea-
liza un model decorativ care înfrumusețează
materialul și fixează peticul.

Materiale necesare
✓ petice decorative viu
colorate ✓ ac ✓ ață
(mai groasă)
✓ foarfecă ✓ cretă
✓ ace pentru fixare

76
Pasul 1. Alege o bucată de material cu o dimensiune potrivită să acopere în întregime gaura
și să rămână și spațiu suficient (1–2 cm) de jur împrejur pentru fixare prin coasere.

Pasul 2. Trasează linii verticale


peste gaură și petic cu creta de
croitorie sau cu o bucată de cretă
albă. Acestea te vor ghida în coa-
serea decorativă și vor indica di-
mensiunea găurii.

Pasul 3. Fixează temporar peticul


cu ace cu gămălie.

Pasul 4. Coase cu pas înaintea acului peste liniile marcate cu creta. Apoi realizează cruciulițe
prin cusături înaintea acului peste liniile verticale.

Trucuri!
✓ Alege intenționat culori în contrast cu materialul care trebuie reparat. De aceea și
cusătura este vizibilă și devine element decorativ.
✓ Folosește un fir mai gros sau pus în două.

77
NITAT

4
U

EA Caută în dicționar înțelesul ex-


Încearcă și așa!
presiilor de mai jos.
Se vede ici-colo câte un petic de
O altă modalitate de a repara un obiect vestimentar zăpadă.
este aceea de a acoperi gaura cosând peste ea un petic
decorativ.

Cum este sacul așa este și


peticul.

Trucuri! Te folosești de o cusătură pe dos alăturată și


• Dimensiunea firului trecut prin ac trebuie faci nod.
să fie de maximum 50 cm. •
Întotdeauna începi o cusătură înțepând
•
Nu strânge prea tare după fiecare îm- materialul, cu acul, de dedesubt spre su-
punsătură pentru a nu încreți materia- prafață, ca nodul să rămână pe dosul ma-
lul! Dacă totuși s-a întâmplat, netezește terialului.
trăgând cu palmele ușor de marginile gău-
rii în același timp în direcții opuse, pentru
a întinde materialul, înainte de a continua.

• Întotdeauna mișcă materialul, nu corpul,


pentru a găsi poziția corectă de împungere
a acului!

•C
 um faci nodul ca să nu se vadă pe față?

78
Provocare creativă
Confecționează o mantie de prinț dintr-un sac
din plastic reciclat. Folosește obiectul de ves-
timentație drept costum pentru spectacolul
Cenușăreasa modernă.
Compară textura pelerinei cu textura obiectelor
din material textil folosite pentru costumele din
piesa Cenușăreasa modernă. Ce observi?
Materiale necesare
✔ foarfecă ✔ marker
✔ sac de plastic albastru
✔b ucăți de pânză
galbenă și roșie
✔ șnur

Etape de lucru

Pasul 1.
Decupează fundul
sacului. Vei obține,
astfel, un dreptunghi.

Pasul 2.
Împăturește sacul la
jumătate. Repetă
acțiunea de încă
două ori, iar sacul tău
va arăta ca în figura
alăturată.

Pasul 3. Pasul 4.
Desenează cu Decupează steluțe dintr-o
markerul, la capătul pânză galbenă și coase-le
pliat, un semicerc, pe suprafața pelerinei.
apoi decupează Introdu un șiret în găurile
pentru a forma formate și… mantia ta
găurile. este GATA!
79
NITAT

4
U

EA
Cu ochii larg deschiși
Materialele textile pot fi vopsite în diverse
nuanțe nuanțe și tonuri de culoare.
de
verde Să ne amintim! Nuanțele se obțin din
amestecul a două culori vecine pe cercul
culorilor.
Tonul unei culori se obţine amestecând cu-
tonuri
de loarea cu o nonculoare. Pentru a obţine un
verde ton mai deschis al culorii, o amesteci cu alb,
iar pentru a obţine un ton mai închis, o ames­­
teci cu negru.

Provocare creativă
Imaginează-ți un costum inedit pentru personajul Zâna
cea bună din spectacolul Cenușăreasa modernă. Zâna ar
putea fi un Spirit al pădurii. Folosește materiale textile
în diverse nuanțe și tonuri de verde.

Tehnici de lucru: tăiere, coasere înaintea acului,


cusătură decorativă (nasturi), lipire/capsare
Materiale necesare
✔ tricou de bumbac (poate fi un tricou vechi)
✔p  etice din diverse materiale cu forme variate, în tonuri de verde
✔b  ucăți de hârtie creponată verde
✔ bucăți de sfoară mai groasă, verde
✔ nasturi verzi
✔ ciucuri verzi
✔ fire textile verzi
✔ ace cu gămălie
✔ foarfecă cu
franjurare
✔ marker verde
✔ ață
✔ ac

80
Etape de lucru
Pasul 1. Documentează-te despre nuanțele, tonurile, tex-
turile copacilor din pădure. Folosește atlase, enciclopedii,
fotografii din excursii în pădure.
Realizează schițe care să redea culori (nuanțe și tonuri),
texturi (trunchiuri de copaci etc.) și forme plane și spațiale
întâlnite în natură (frunze, crengi, tufișuri etc.).
Persoană îmbrăcată
într-un costum care
imită texturi, nuanțe
și tonuri de culoare
întâlnite într-o
pădure.

Texturi ale plantelor din pădure

Ce anume face ca insecta din imaginea Țesătură vopsită în culori


de mai sus să fie greu vizibilă? asemănătoare frunzișului pădurii.
81
NITAT

4
U

EA

Pasul 2. Selectează materiale în culori


și texturi apropiate de cele desco­perite
în urma documentării. Decupează
materialele în forme întâlnite în natură
(frunze, crengi etc.).

Pasul 3. Fixează bucățile de material una Pasul 4. Coase înaintea acului bucățile de
de alta cu un ac cu gămălie (pentru a nu se material de tricou. Coase nasturii. Umple cât
mișca în timpul coaserii). Fii cât mai creativ/ mai bine fiecare spațiu cu petice. Bucățile de
creativă în așezarea lor. material pot ieși din suprafața tricoului.

82
Pasul 5. Trasează
linii și puncte Joc
pentru a reda
textura formelor Întinde pe bancă frag-
naturale. mente din diverse ma-
teriale textile: tricotaje și
țesături (pânză, mătase,
stofă, catifea etc.), fire de
ață, de lână etc.
Acoperă-ți ochii folosind
un fular.
Atinge frag­mentele de
materiale și numește
însușirile acestora după
senzația la atingere:
neted-aspru, gros-
subțire etc.
Aranjează apoi materia-
Confecționează o mască de lele de diferite mărimi,
fetru pentru costumul per- texturi și grosimi, astfel
sonajului Zâna cea bună. încât să obții un colaj.
Materiale necesare Ridică fularul de pe ochi și
privește-ți creația.
Fotografiază lu­crarea
și expune foto­grafia în
clasă, alături de ale celor-
lalți colegi.

Etape de lucru
Pasul 1. Realizează un
șablon de mască din carton.
Pasul 2. Croiește masca din
materialul textil, folosind
șablonul.
Pasul 3. Fixează elasticul
prin coasere.

83
NITAT

4 Test de evaluare
U

EA

Machete și modele

I. Selectează litera corespunzătoare răspunsului corect.


1. Scenograful unui spectacol: 3. Decorurile din carton pot fi realizate prin:
a) Scrie scenariul spectacolului. a) tăiere
b) Interpretează unul dintre roluri. b) îndoire, tăiere, lipire
c) Proiectează costumele persona- c) lipire, îndoire
jelor și decorurile.

2. Î mpletirea unui material textil poate fi


I. Am obținut calificativul ...
realizată prin:
a) așezarea firelor unul peste altul FB – 3 răspunsuri corecte
după un anumit model B – 2 răspunsuri corecte
b) așezarea firelor unul peste altul sau
S – 1 răspuns corect
înnodarea firelor după un anumit model
c) coaserea firelor împreună

II. Am obținut calificativul ...


FB – 3 însușiri menționate corect
II. Menționează trei însușiri ale B – 2 însușiri menționate corect
tehnicii de realizare a machetelor.
S – 1 însușire menționată corect

III. Realizează un scurt text III. Am obținut calificativul ...


folosind cuvintele următoare: FB – Am utilizat toate cuvintele date într-un
costum, material, textură, text cu sens
scenetă, decor.
B – Am utilizat trei dintre cuvintele date
Poți schimba forma cuvintelor. într-un text cu sens
Pentru a ține mai ușor evidența, subli- S – Am utilizat două dintre cuvintele date
niază, în text, cuvintele din listă folosite. înt-un text cu sens

La finalul unității de învățare, tipărește această pagină din manualul digital și rezolvă cerințele.
Verifică răspunsurile în varianta digitală a manualului. Completează fișa de observare pentru
unitate de la finalul manualului. Adaugă fișa și testul la portofoliul tău.
84
EVALUARE FINALĂ
PROIECT
Spectacol de teatru
Cenușăreasa modernă

La finalul anului școlar,


oganizați la nivelul clasei
spectacolul de teatru 
Cenușăreasa modernă. 
 
Puteți invita, pe lângă membri ai familiei
și prieteni, conducerea școlii, presa
sau oficialități locale.
Folosiți în cadrul spectacolului lucrurile învățate
în acest an la Arte vizuale și abilități practice.
Puteți folosi lucrări incluse în portofoliul vostru.

Vă prezentăm câteva sugestii de activități


pe care le puteți desfășura după spectacol.

★  Decernarea de premii și diplome pentru diverse categorii


(Cel mai trăsnit proiect, Cel mai ciudat desen,
Cel mai neobișnuit costum etc.)
★ Expunerea Jurnalului de arte al clasei /școlii
★ Expoziție cu vânzare a lucrărilor realizate
pentru strângerea de fonduri în scopuri caritabile
DICȚIONAR

DICȚIONAR
Dicționar

ACROMATIC, care nu are culoare. CROMATICĂ, ansamblu de culori; colorit.

AMPRENTARE, procedeu de im­pri­mare a CULORI BINARE (SECUNDARE), culori


unui model pe o suprafață. obținute prin amestecul culorilor primare.

ARHITECT, specialist care se ocupă de or- CULORI PRIMARE (PRINCIPALE), cu­lori


ganizarea și cons­tru­irea spațiilor necesare de bază, din amestecul cărora se obțin alte
vieții și ac­tivităților umane. culori.

ARMONIE, potrivire între două sau mai DECOR, totalitatea obiectelor din spațiul
multe elemente, astfel încât să placă în care se desfășoară o re­pre­zentație
ochiului. scenică.

ARTIST PLASTIC, creator în domeniul DECORATIV, care servește la decorare;


artelor plastice: pictură, gra­fică, sculptură. ornamental.

BIDIMENSIONAL, cu două dimensiuni KIRIGAMI, arta de a plia și de a tăia hârtia


(lungime și lățime). în vederea obținerii unor produse artistice.

CALIGRAFIE, arta de a scrie frumos. MACHETĂ, model (tridimensional) la scară


micșorată, care poate servi ca obiect de
COMPOZIȚIE, modalitate de organizare studiu, ca piesă de muzeu, obiect decorativ
a elementelor de limbaj plastic într-un etc.
ansamblu echilibrat, capabil să transmită
emoția și mesajul autorului. MONOCROMIE, procedeu de obți­nere
a unei lucrări plastice prin folosirea unei
CONTRAST, opoziție puternică între două singure culori, cu tonurile și nuanțele ei.
elemente.
MOTIV DECORATIV, o imagine repetată
CONTUR, linie închisă care măr­ginește o de mai multe ori într-o com­po­ziție
suprafață. plastică.

86
NUANȚĂ, proprietate a culorii ob­ținută TON, proprietate a culorii obținută prin
prin amestecul a două culori vecine în închiderea sau deschiderea acesteia cu
cercul culorilor și care dă numele culorii alb sau cu negru; grad de lu­minozitate al
rezultate. unei culori.

PATRIMONIU CULTURAL, totalitatea TRIDIMENSIONAL, cu trei di­men­siuni


bunurilor spirituale și culturale care (lungime, lățime, înălțime).
aparțin unui popor.
VALOARE, proprietate a culorii prin
PERSPECTIVĂ, reprezentare care se diferențiază luminozitatea și
tridimensională prin desen a unui corp întunecimea sa.
din spațiu pe o suprafață plană.
VITRALIU, panou decorativ format din
PLAN, desen executat la o anumită scară, bucățele de sticlă colorată sau pictată,
reprezentând un teren, o construcție, un care sunt legate între ele printr-o rețea de
obiect etc. plumb și montate la ferestre.

PORTRET, pictură, desen, sculptură sau VIZUAL, care se referă la simțul


fotografie, reprezentând chipul unei văzului.
persoane.

REGIZOR, specialist care îndrumă jocul


actorilor și coordonează montarea unui
spectacol (de teatru, de film etc.), conform
unei concepții și viziuni artistice.

REPETIȚIE, procedeu de ornamentare ce


presupune fie repetarea unui element de
limbaj plastic (punct, linie, formă, pată),
fie repetarea unui motiv decorativ.

SCENOGRAF, artist care concepe decoru-


rile și costumele unui spectacol.

SCENOGRAFIE, arta de a executa de-


coruri și costume pentru un spectacol.

SCHIȚĂ, desen sumar (schematic),


reprezentând contururile și trăsăturile
specifice ale unui obiect.

87
Fișă de observare
Numele unității: __________
I. Alege o lucrare realizată în cadrul provocărilor creative din unitate.
Rezolvă cerințele.
• Menționează două lucruri pe care consideri că le-ai făcut bine.
• Menționează un lucru pe care l-ai schimba la lucrarea ta.
•N otează un lucru pe care l-ai înțeles foarte bine și un lucru pe care nu l-ai înțeles
complet.

II. Metoda 3-2-1


Notează trei termeni noi pe care i-ai învățat în cadrul acestei unități de învățare,
două idei despre care ai dori să afli mai multe în continuare, o abilitate sau o pri-
cepere pe care consideri că ai dobândit-o în urma activităților desfășurate.

III. Apreciază lucrările din unitate. Poți folosi tabelul ca model.


Satisfăcător Bine Excelent
Comportament Câteodată am În mare măsură, În totalitate, am
în timpul orei folosit vocea de am folosit vocea de folosit vocea de
și efort interior, eu și colegii interior, eu și colegii interior, eu și colegii
am colaborat și am am colaborat și am am colaborat și am
păstrat spațiul de păstrat spațiul de păstrat spațiul de
lucru curat. lucru curat. lucru curat.

Creativitate și Nu mi-am dat silința Majoritatea ideilor Toate ideile au fost


originalitate foarte mult, am au fost ale mele. ale mele.
folosit o parte din
ideile altora.

Respectarea Câteodată am fost Am respectat majori- Am fost foarte


subiectului, neatent/neatentă, tatea cerințelor și am atent/atentă, am
a pașilor trebuie să mă stră- progresat. respectat toate
de lucru, a duiesc mai mult. cerințele.
cerințelor

Descarcă fișa din varianta digitală a manualului. Completează fișa de observare și păstreaz-o în portofoliu.

88
ISBN: 978-606-528-540-8

www.cdpress.ro