Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIATIA C.A.

DECIZIE

In temeiul O.M.F. nr. 3512/2008 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile


de catre persoanele prevazute la art.1 din Legea Contabilitatii nr.82/1991,republicata, D-na (D-l
................... in calitate de persoana ce raspunde de organizarea si conducerea contabilitatii

DECIDE:

Art.1 .Plaja de numere ce se atribuie pe anul 2018 pentru documentele cu regim special
ce se vor utiliza pentru punctul de lucru Suceava este :
- Chitantier electronic , seria B de la nr.0002505 la nr.0004005
- Chitantier electronic , seria BS de la nr.0001567 la nr.0002066

Art.2. Persoana desemnata prin decizie ( contabila punctului de lucru ) ce are in atributii
inserierea si numerotarea formularelor, va duce la indeplinire prezenta decizie
Art.3. Incheierea acestei operatiuni se va concretiza prin intocmirea unui proces-verbal.
Art. 4. Prezenta decizie a fost comunicata celor nominalizati.

Luat la cunostinta,
.