Sunteți pe pagina 1din 1

CAR MOLDOVA I.F.N.

CF 16056890
SEDIUL Roman, str. Roman, Musat nr. 54
NR. 9/04.01.2018

DECIZIE

In temeiul O.M.F. nr. 3512/2008 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile


de catre persoanele prevazute la art.1 din Legea Contabilitatii nr.82/1991,republicata, D-na (D-l
UNGUREANU MIHAELA in calitate de persoana ce raspunde de organizarea si conducerea
contabilitatii

DECIDE:

Art.1 .Plaja de numere ce se atribuie pe anul 2018 pentru documentele cu regim special
ce se vor utiliza pentru punctul de lucru Suceava este :
- Chitantier tiparit, seria NT de la nr. 0755578 la nr. 0755600
- Chitantier electronic, seria SV de la nr. 00004266 la nr.00004866

Art.2. Persoana desemnata prin decizie ( contabila punctului de lucru ) ce are in atributii
inserierea si numerotarea formularelor, va duce la indeplinire prezenta decizie
Art.3. Incheierea acestei operatiuni se va concretiza prin intocmirea unui proces-verbal.
Art. 4. Prezenta decizie a fost comunicata celor nominalizati.

Luat la cunostinta,
Ursan Camelia