Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ


PROGRAMUL DE STUDII: AUDIT ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Auditul activității de achiziții


publice la Primaria Alfa

Coordonatori ştiinţifici, Absolventă,


Lector univ. dr. Marian Socoliuc Adriana DONOSĂ(CEPOI)

Suceava, 2016
Structura lucrării:
Capitolul I. Auditul la nivel internațional

Capitolul II. Auditul intern în România

Capitolul III. Etapele derulării unei misiuni de


audit – achizițiile publice la Primăria Alfa
INTRODUCERE
Aceasta este o lucrare ce prezintă un raport de cercetare
cu privire la auditul intern, în care se îmbină atât abordări
teoretice referitoare la auditul intern, prezentate în cele două
capitol de teorie, dar și aspect practice, mai exact etapele
desfășurării unei misiuni de audit, în cadrul unei entități publice,
a unei primării.
Am ales această temă deoarece este foarte important de
înțeles modul în care teoria se transpune în practică, și cum se
realizează concret o misiune de audit, respectând Ghidul de
regularitate.
Capitolul I. Auditul la nivel internațional
Organizarea - s-a organizat și inițiat prin realizarea, în anul 1941, a Institutului Auditorilor
interni- IIA
internațională

- Standardele de audit sunt ansamblul regulilor ce se definesc de o autoritate


Standarde de audit profesionalã la care face referire auditorul pentru a califica munca sa.
- Aceste standarde sunt: ISA, IAPS, ISRE, ISAE, ISRS.

- În calitatea sa de auditor extern independent, Curtea Europeană de Conturi apără interesele


Curtea de conturi contribuabililor din UE.
europenă - Auditează veniturile și cheltuielile UE, pentru a verifica dacă fondurile au fost colectate și
cheltuite corect, dacă au fost utilizate în așa fel încât să producă valoare adăugată și dacă au fost
contabilizate corespunzător.
Capitolul II. Auditul intern în România
• Auditul intern este o activitate independenta și obiectivă, care dă unei organizații o asigurare în ceea ce
privește gradul de control deținut asupra operațiunilor, o îndruma pentru a-i îmbunătății operațiunile, și
1. contribuie la adăugarea unui plus de valoare.

• Caracteristicile auditului: funcție nouă, independentă, periodică și universală


2.

• Funcțiile auditului intern: funcția de asigurare și cea de consiliere


3.

• Obiectivul general al auditului intern în entitățile publice îl reprezintă îmbunatățirea managementului


4.

• Sfera auditului intern cuprinde toate activitățile desfășurate în cadrul entităților publice pentru îndeplinirea
obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.
5.

• Tipuri de audit: audit de sistem, de performanță, de regularitate.


6.
Capitolul III. Etapele derulării unei misiuni de
audit – achizițiile publice la Primăria Alfa
În cadrul acestui capitol am urmărit etapele desfășurării unei misiuni de
audit asupra activității de audit public. Etapele urmărite sunt:

Etapele misiunii
de audit

Raportarea
Pregătirea misiunii Intervenția la fața Urmărirea
rezultatelor
de audit locului misiunii
misiunii

Ordinul de Minuta sedinței


serviciu de deschidere Analiza
problemelor și Revizuirea
Declarația de Evaluare riscukui Elaborarea Urmărirea și
formularea documentelor și Reuniunea de
raportului de audit implementarea
independență Chestionarul de recomandărilor constutuirea conciliere
control intern public intern recomandărilor
Notificare privind Sedința de dosarului de audit
declanșarea Programul închidere
misiunii de audit misiunii de audit
Obiectivele misiunii de audit

Programul de achiziţii publice și programul de investiții publice.

Lansarea procedurii pentru atribuirea contractelor de achiziţii


publice.

Derularea procedurii pentru atribuirea contractelor de


achiziţii publice.

Administrarea contractelor de achiziţii publice.

Înregistrarea achiziţiilor în contabilitate.


OBIECTIVUL 1. PROGRAMUL DE ACHIZIŢII PUBLICE
Nerespectarea tuturor
prevederilor legale PROBLEME
privind modul de
întocmire și aprobare a
Programului de investiții
publice aferent anului
2014

Încadrarea corectă a lucrărilor Situaţiile financiare anuale sunt


de investiţii în programul de însoţite de raportul anual de
investiţii şi elaborarea notelor de performanţă, dar nu prezintă pe
fundamentare prin care se vor fiecare program, obiectivele,
avea în vedere necesitatea şi rezultatele preconizate şi cele
oportunitatea afectării fondurilor obţinute, indicatorii şi costurile
publice asociate.

Întocmirea programului de Programul de achiziţii


investiţii conform modelului publice nu este corelat cu
prezentat la pu Participarea bugetul aprobat și nu a fost
personalului implicat în activitatea
de investiţii publice la cursuri de respectat pragul valoric de
specialitate în vederea 40% privind achiziţiile
perfecţionării.nctul 5 din directe, prevăzut de H.G.
O.M.F.P.1159/2004 și 1660/2006, art. 66

Corelarea programului de Posibilitatea neprioritizării


obiectivelor/proiectelor de
achiziţii publice cu investiţii.
bugetul aprobat entității Neelaborarea notelor de
RECOMANDĂRI publice. Autoritatea
contractantă are obligaţia,
fundamentare a investiţiilor

atunci când stabileşte


poate conduce la o evaluare,
selecţie şi prioritozare a
CONSECINTE
obiectivelor de investiţii ce nu
programul anual al corespunde nevoilor urgente şi
achiziţiilor publice reale ale instituţiei.
OBIECTIVUL 3. DERULAREA PROCEDURII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII PUBLICE

CONSTATĂRI
Unele contracte nu au avizul serviciului juridic pentru legalitate și nici nu au avizul favorabil
al serviciului financiar – contabil pentru disponibilitatea fondurilor.

1.Posibilitatea efectuării unor lucrări necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.


CONSECINȚE 2.Posibilitatea producerii unor prejudicii financiare entităţii publice.

1.Stabilirea garanţiei de bună execuţie a contractelor de lucrări, conform art. 89 alin.(1) din
H.G.nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
RECOMANDĂRI contractelor de achiziţie publică.
2.Semnarea tuturor contractelor de achiziţii publice de către serviciului juridic pentru
legalitate şi serviciul financiar – contabil pentru disponibilitatea fondurilor.
OBIECTIVUL 4. ADMINISTRAREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII PUBLICE

• Din verificarea fişelor posturilor persoanelor care se ocupă cu


CONSTATĂRI activitatea de achiziţii publice, s-a constatat faptul că acestea nu
conţin responsabilităţi privind urmărirea derulării contractelor de
achiziţii publice

• Posibilitatea apariţiei unor probleme (privind decontarea, recepţia


CONSECINȚE obiectului, respectarea termenelor plăţilor şi depăşirea valorii
contractului) în derularea contractului de achiziţie publică.

• Urmărirea derulării contractelor de achiziţii publice ulterior


încheierii acestora, pe baza unui dosar de urmărire, în vederea
verificării corectitudinii etapelor de decontare în funcţie de
specificul achiziţiei contractate, verificării recepţiei obiectului
RECOMANDĂRI contractului de achiziţie publică şi verificării întocmirii
documentelor justificative, urmăririi respectării termenelor de
plată intermediare la contract şi nedepăşirii valorii contractului.
OBIECTIVUL 5. ÎNREGISTRAREA ACHIZIŢIILOR ÎN CONTABILITATE

•Nu este organizată și condusă evidența conturilor de ordine și evidență (conturi în afara
bilanțului), respectiv a garanției de bună execuție reflectată în contul 8049 ,,Garanție
bancară pentru bună execuție” sau în contul 8050 ,,Disponibil din garanția constituită pentru
buna execuție”.
•Pentru contractele cu finanțare nerambursabilă nu a fost emis regulament pentru stabilirea
CONSTATĂRI cadrului general și procedura de acordare.

•Posibilitatea raportării unor date eronate în situaţiile financiare.


•Posibilitatea acordării în mod discreționar a finanțărilor din fonduri publice.
CONSECINȚE

•Utilizarea conturilor corespunzătoare referitoare la înregistrarea în contabilitate a


contractelor de achiziţii publice încheiate conform prevederilor O.M.F.P. nr. 1917/2005
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare
a acestuia.
RECOMANDĂRI •Evidența garanțiilor pentru bună execuție va fi ținută cu ajutorul conturilor speciale din
grupa 80 "Conturi în afara bilanţului" pentru care se foloseşte metoda de înregistrare în
partida simplă (cu excepţia conturilor folosite pentru Programul SAPARD).
•Pentru contractele cu finanțare nerambursabilă acordate cultelor sau altor entități, din
bugetul local, se va emite regulament pentru stabilirea cadrului general și procedura de
acordare a fondurilor publice.
Echipa de audit apreciază activitatea evaluată conform grilei :

Nivele de evaluare
Nr. Obiective Grad de conformitate Sistemul de control
crt. intern
MEDIU MEDIU
1. Programul de achiziţii publice și programul de investiții publice.

Lansarea procedurii pentru atribuirea contractelor de achiziţii


2. MEDIU MEDIU
publice.

Derularea procedurii pentru atribuirea contractelor de achiziţii MEDIU MEDIU


3.
publice.

4. Administrarea contractelor de achiziţii publice. MEDIU MEDIU

5. Înregistrarea achiziţiilor în contabilitate. MEDIU MEDIU


CONCLUZII
Ţinând seama de faptul că o companie efectuează activităţi din ce în ce
mai variate şi mai numeroase, activităţi ce presupun o serie de riscuri mai mult
sau mai puţin controlabile, auditul intern obține valenţe multidimensionale,
nelimitându-se la sferă financiar-contabilă.
Implementarea unui audit intern în România, este absolut necesară şi
importantă, deoarece acesta duce la un control al activităţilor şi o îmbunătăţire a
obiectivelor firmelor. Această implementare este greu de realizat deoarece
depinde de mai mulţi factori.
O problemă importantă a acestei funcții de audit este ca planificarea,
pregătirea şi derularea misiunilor trebuie să se realizeze tot mai mult pe baza
analizei şi evaluării riscurilor asociate activităţilor desfăşurate riscurilor asociate
activităţilor desfăşurate în interiorul organizaţiilor şi mai puţin pe intuiţia
managerilor sau auditorilor.
VĂ MULȚUMESC!