Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ


PROGRAMUL DE STUDII: AUDIT ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Studiu privind rolul A.N.A.F-ului în


combaterea evaziunii fiscale în perioada
2011-2015

Coordonatori ştiinţifici, Absolventă,


Lector univ. dr. Ionel BOSTAN Ionela BEJINAR
Lector univ. dr. Marian Socoliuc

Suceava, 2016
Structura lucrării:
Capitolul I. Evaziunea fiscală la nivel național și internațional

Capitolul II. Reorganizarea ANAF-ului (DGAF)

Capitolul III. Evoluția procesului de evaziune fiscală în perioada


2011-2015
INTRODUCERE
Lucrarea prezintă un raport de cercetare de specialitate în domeniul

evaziunii fiscale, ce îmbină abordările teoretice cu cele practice pentru a analiza


care este rolul A.N.A.F-ului în combaterea evaziunii fiscale din România în
perioada 2011-2015 şi pentru a identifica factorii care o influenţează.
Am ales să tratez această temă deoarece din momentul declanșării crizei
economice, atât la nivel național cât și internațional, aceasta maladie cunoscută
sub numele de evaziune fiscală s-a extins și a produs multe efecte asupra
economiilor naționale .
Capitolul I. Evaziunea fiscală la nivel național și internațional
- la nivel internațional
Fenomen economico-social
complex de maximă
importanță cu care entitățile
statale se confruntă din cele
mai vechi timpuri, a cărui
consecințe nedorite, trebuie Pe glob se întâlnesc numeroase
Organisme internaționale implicate limitate, eradicare fiind „oaze fiscale” sau „paradisuri
in combaterea evaziunii fiscale : practic imposibilă. fiscale”, cum sunt cele
- OLAF denumite, şi anume: Elveţia,
Liechtenstein, Luxemburg,
- FATCA Bahamas, Panama, Insulele
- CoCoLaf Cayman, etc.

Măsuri de combatere a evaziunii fiscale: Recurgerea la evaziune fiscală internațională


taxarea la momentul producerii venitului, își găsește explicația atât în jocul dublei
impozitarea câștigurilor obținute în impuneri datorită autonomiei regimurilor
străinătate, nerealizate pe cale fiscale naționale cât și presiunile fiscale
judiciară,refuzul de a admite accesul în rezultate de aici.
instanțele de judecate străine considerate
dubioase, măsuri anti-paradis

Mai multe grupuri și organisme ,


Eforturile de combatere a evaziunii
printre care și G20 și G8, U.E.,
fiscale la nivel internațional se
O.E.C.D. și-au asumat angajamentul
regăsesc sub forma cooperării., cea
în sensul cooperării și controlului în
mai cunoscută este regăsită sub
lupta contra procesului de evaziune
forma unor coduri
fiscală

Instrumente de realizare a
La nivel internațional printre cele mai
evaziunii fiscale se rezumă la tipuri
întâlnite moduri de a se sutrage de la
de societăți instalate în țările de
impunere sunt: abstinența și
refugiu: holding-urile, societățile
disimularea.
de baza și societățile fictive.
- la nivel național

Infracțiuni de evaziune fiscală: Forme frecvente de săvârșire a


Definiție: Totalitatea procedeelor licite
- Ascunderea bunului ori a sursele infracțiunilor de evaziune fiscală:
sau ilicite cu ajutorul cărora persoanele
fizice sau juridice sustrag în total sau în impozabile sau taxabile; - transferul veniturilor obținute
către un paradis fiscal;
mare parte a materia impozabilă - Alterarea, distrugerea sau
ascunderea de acte contabile; - înregistrarea în contabilitate a
unor cheltuieli fictive, fără
- Executarea de evidențe contabile documente justificative;
duble;
- vânzarea fără documente
- Evidențiere, în actele contabile sau justificative;
Clasificare evaziunii fiscale în funcție de:
în alte documente legale a
-modalitatea în care se procedează la cheltuielilor care nu au la bază - schimbarea naturii unei
evitarea aplicării reglementărilor fiscale; operațiuni reale ; tranzacții astfel încât să pară ceea
ce nu este în realitate;
-criteriul ariei geografice vizate; - Sustragerea de la efectuarea - neîntocmirea balanței de
-complexitatea mijloacelor folosite ; verificărilor financiare, fiscale sau verificare
vamale, prin nedeclararea fictivă
- din punct de vedere fiscală; - inființarea de firme fantome;
- gradul de întindere în timp; - trecerea proprietății bunurilor
impozabile către un alt
- autorii fraudei. membru al familiei
- folosirea unor cote de accizre
inferioare cotelor legale;
Cauzele evaziunii fiscale: Efectele evaziunii fiscale: - munca la negru;
- economice; -economice; - nu se calculează T.V.A-ului
aferentă veniturilor obținute
-legislative - juridice;
- politice -sociale;
-politice;.
-fiscale.
Capitolul II. Reorganizarea ANAF-ului (DGAF)
A fost înființată la data de 1
octombrie 2007, în cadrul
Ministerului Finanțelor Publice
ca o entitate distinctă.

În anul 2013, Garda Financiară Îşi desfăşoară activitatea în


este desființată, fiind înlocuită domeniul impozitelor,
de către Direcția Generală taxelor, contribuţiilor şi al
Antifraudă Fiscală. altor venituri

Are un rol major în atragerea


de venituri la bugetul de
ANAF Are în subordinea sa
stat, prin încasarea de taxe structurile de administrare şi
vamale şi alte drepturi, dar colectare a veniturilor la
şi în lupta împotriva bugetul de stat din cadrul
contrabandei, evaziunii DFPJ si a municipiului
fiscale şi a altor abateri. București.

Principala direcţie de
Autoritatea Naţională a Vămilor
acţiune a fost concentrarea
asigură aplicarea legislaţiei în
tuturor formelor de
domeniul vamal, în mod
control fiscal pentru a
uniform, imparţial, transparent
realiza legătura directă a
şi nediscriminatoriu, tuturor
acestuia cu colectarea
persoanelor fizice şi juridice.
obligaţiilor fiscale.
Capitolul III. Evoluția procesului de evaziune fiscală
în perioada 2011-2015
Realizările ANAF-ului

•La nivel teritorial, administația vamală din România a vizat aplicarea uniformă a tuturor reglementărilor vamale și fiscale
pentru acele produse accizabile în scopul supravegherii fiscale
•Au fost instituite activităţile de supraveghere și control vamal au fost orientate spre creșterea numărului de acțiuni în
Domeniul trafic ale echipelor de supraveghere și control vamal și echipele canine.
vamal

•Direcţia Generală Antifraudă și-a îndreptat atenţia asupra îndeplinirii unor obiective, ce au în vedere importanţa prevenirii
şi descoperirii fenomenelor de evaziune fiscală la nivel teritorial, printre care se regăsesc:
•Creşterea nivelului de conformare a contribuabililor
Lupta •Identificarea şi instrumentarea fenomenelor de fraudă fiscală cu implicaţii fiscale negative semnificative asupra bugetului
Antifraudă consolidat al statului

• Cele mai importante obiective ale activităților de inspecţie fiscala pe tot parcursul perioadei
analizate au vizat continuarea măsurilor de prevenire și de combatere a evaziunii fiscale,
Inspecția diminuarea metodelor de evitare a declarării şi plăţilor obligaţiilor fiscale, creşterea conformării
fiscală voluntare la declarare şi la plată.
Colectarea veniturilor bugetare

Graficul nr. 3.2. Veniturile bugetului de stat realizate de către ANAF în perioada 2011-2015
Graficul nr. 3.1. Veniturile realizate de către ANAF în perioada 2011-2015
Creanțe fiscale încasate pe modalitățile de
executare silită

Graficul nr. 3.5. Încasări ca urmare a aplicării modalităților de executare silită defalcate pe bugete
Graficul nr. 3.4. Creanțe fiscale încasate pe modalități de executare silită
Activitatea de asistență a contribuabililor

Graficul nr. 3.6. Activitatea de asistență a contribuabililor


Gradul de conformare voluntară

Graficul nr. 3.7. Gradul de conformare voluntară la detectare și la plată


Indicatorii de performanță

Graficul nr.nr.
Graficul 3.9. Rata
3.8. dede
Rata incasare a obligațiilor
colectare, gradul depentru persoane
realizare juridice,depentru
a programului persoane
încasări fizice incasărilor
și ponderea și gradul deprin
asigurare
a colectării creanțelor
metode de executare silităfiscale

Graficul nr. 3.10. Indicatori de performanță privind performanțele obținute de către inspectorii fiscală referitor la
pierderea sau profitul fiscal
Arieratele bugetare

Graficul nr. 3.11. Incasări din arierate în perioada 2012-2015


CONCLUZII
Vă mulțumesc!