Sunteți pe pagina 1din 3

CHESTIONARUL DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor de control

intern/managerial la o primarie
Nr. Standarde de Greutăţi întâmpinate în procesul de Obiective şi acţiuni stabilite şi necesare
Activităţi realizate/implementate la nivelul entităţii
crt. control intern implementare a fi implementate în perioada viitoare

Etica, Dispoziția primarului nr. 257 / 18.02.2015 pentru aprobarea Elaborarea procedurilor de raportare
1 Nu au existat
integritatea Codului etic a încălcărilor codului etic

Stabilirea atribuțiilor, în mod individual, în fișa postului


Actualizarea fișelor postului cu noile
Atribuţii, pentru fiecare salariat din cadrul entității, în concordanţă
2 Nu au existat atribuţii ale angajaţilor date prin
funcţii, sarcini cu nivelul postului, gradul profesional al ocupantului
dispoziţia primarului
postului și pregătirea funcţionarului public

Aprobarea planului de pregătire profesională, în care s-au Stabilirea indicatorilor de


Competenţa, avut în vedere necesităţile obiective ale angajaţilor din performanță pentru activitățile
3 Resurse umane limitate și în scădere
performanţa cadrul entității. Performanţa este susţinută cu tehnică de desfășurate în cadrul
calcul și aplicaţii informatice. compartimentelor

Resurse umane insuficiente în raport cu Elaborarea procedurilor operaționale


Structura Constituirea comisiei de monitorizare a implementării
4 volumul activităților desfășurate la pentru fiecare activitate desfășurată în
organizatorică sistemului de control intern / managerial.
nivelul entității. cadrul compartimentelor.

Stabilirea indicatorilor de
Definirea obiectivelor generale și specifice în concordanță cu Resurse financiare limitate, ceea ce a
performanţă, cu formule de calcul,
5 Obiective misiunea entității în cadrul Strategiei de dezvoltare a condus la neîndeplinirea / îndeplinirea
termene de realizare, responsabili şi
comunei. parțială a obiectivelor stabilite.
nivele ţintă

Aprobarea Planului de investiții, de achiziții publice, de Reducerea resurselor materiale și Repartizarea resurselor în funcţie de
6 Planificarea
audit intern, de pregătire profesională. umane. nevoile de realizare a obiectivelor

Nu au fost elaborate şi aprobate seturi


de indicatori de performanţă sau de
Efectuarea evaluării performanţelor
Monitorizarea rezultat prin care să se
Întocmirea raportărilor privind activitatea desfăşurată în de către conducere, în scopul
7 performanţelo evalueze/măsoare gradul de realizare a
cadrul compartimentelor constatării eventualelor abateri de la
r obiectivelor specifice în funcţie de
obiective
termenele de realizare stabilite pentru
acestea
Completarea registrelor riscurilor la
nivel de compartimente funcționale și
Neelaborarea listei activităților / centralizat la nivel de entitate.
Managementu Inițierea operațiunii de identificare a riscurilor la nivelul
8 acțiunilor realizate la nivelul
l riscului compartimentelor. Numirea unui responsabil cu
compartimentelor
actualizarea periodică a registrului
riscurilor.

Identificarea activităților
procedurabile desfășurate în cadrul
Neinventarierea tuturor activităților
entității și elaborarea procedurilor
9 Proceduri Elaborarea și aplicarea de proceduri operaționale. procedurabile identificate la nivelul
operaționale pentru restul de activități
entității.
pentru care nu au fost elaborare
proceduri.

Şefii de compartimente de lucru au în atribuţii


supravegherea permanentă a modului de îndeplinire a Elaborarea procedurilor operaționale
Supraveghere Lipsa testărilor prin sondaj care să
10 atribuţiilor de serviciu de către subordonaţi şi raportarea, pentru activitățile pentru activitatea
a confirme respectarea procedurilor.
în timp optim, a eventualelor abateri de la rezultatele de supraveghere.
aşteptate.

Au fost inventariate situaţiile generatoare de întreruperi în


derularea unor activităţi, în cadrul regulamentelor de
ordine interioară (concedii medicale, maternitate / Asigurarea resursele corespunzătoare
Continuitatea paternitate, de studii etc.)
11 Numărul mic de salariați. pentru ca activitatea să poată continua
activităţilor
Au fost stabiliţi prin fişa postului, înlocuitorii funcţionarilor în orice moment.
publici şi personalului contractual, în cazul în care aceştia
nu-şi pot desfăşura activitatea.

Elaborarea procedurilor operaţionale


Entitatea nu a stabilit tipurile de care să cuprindă termene şi modalităţi
Dispoziția nr. 308 / 28.11.2014 pentru aprobarea informaţii, conţinutul, calitatea, detaliate de informare cu privire la
regulamentului privind liberul acces la informațiile de frecvenţa, sursele şi destinatarii acestora activităţile desfăşurate şi rezultatele
Informarea și
interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 / 2001 prin elaborarea procedurilor obţinute.
12
comunicarea privind liberul acces la informațiile de interes public. operaționale.
Circuitele informaţionale în cadrul
A fost elaborată și aprobată procedura oprațională privind entităţilor publice trebuie să fie astfel
circuitul documentelor. proiectate încât să asigure o difuzare
Nu este cazul rapidă, fluentă şi precisă a
informaţiilor către utilizatori.
A fost elaborată procedura oprațională privind arhivarea
documentelor.
Actualizarea procedurilor
Desemnarea unei persoane căreia i-a fost repartizată Gestionarea documentelor trebuie astfel
operaționale cu preverederi care să
Gestionarea primirea/înregistrarea/ expedierea corespondenţei şi realizată încât să permită în orice
13 asigure cerinţele referitoare la
documentelor arhivarea documentelor. moment refacerea traseului
primirea, expedierea, stocarea
documentelor.
Fiecare procedură operaţională elaborată conţine un capitol (arhivarea) şi accesul la documente.
privind modul de înregistrare şi arhivare a documentelor
întocmite prin aplicarea procedurii

Conducatorul entitatii publice asigura buna desfasurare a


proceselor si exercitarea formelor de control intern
Raportarea
adecvate, care garanteaza ca datele si informatiile aferente Luarea măsurilor necesare, în vedere
14 contabila si Nu au existat
utilizate pentru intocmirea situatiilor contabile anuale si a unei raportări căt mai eficiente.
financiara
rapoartelor financiare sunt corecte, complete si furnizate la
timp

Nu s-a realizat anual, operaţiunea de


autoevaluare a sistemului de control
Consolidarea sistemului de control
intern/managerial, urmare căreia să
Evaluarea existent și perfecționarea lui prin
Completarea chestionarelor de evaluare a stadiului de rezulte constatări pertinente necesare
sistemului de implementarea tuturor standardelor în
15 implementare a standardelor de control intern/managerial luării de decizii operaţionale precum şi
control vederea gestionării eficiente a
pe parcursul derulării misiunii de audit intern. raportării anuale care se realizează pe
managerial riscurilor şi realizării obiectivelor
baza autoevaluării sistemului de control
fixate.
intern/managerial la nivel de
compartiment şi la nivel de entitate.

Luarea măsurilor necesare, în baza


Funcția de audit intern este realizată prin intermediul recomandărilor auditorilor formulate
Compartimentului de Audit Intern Trușești, comuna în cadrul rapoartelor de audit, cu
16 Auditul intern Nu au existat
Trușești fiind semnatară a acordului de cooperare la nivelul scopul eliminării punctelor slabe din
Centrului asociativ Trușești. entitate și optimizării activității
compartimentelor.