Sunteți pe pagina 1din 2
ROMANIA TRIBUNALUL BACAU COMUNICAT DE PRESA 30 ianuarie 2020 Astazi, 30.01.2020, s-a desfisurat la Tribunalul Bactu Adunarea Generali a Indeeatorilor ce fumeyioneaz la aceasta instant, in cadrul cela sa hotérat continuarea formet de protest adoptate in Adunarea Generala a judecttorilor din data de 21.01.2020 pan’ la Pronunjarea Curfii Constitujionale pe sesizarea inaltei Curti de Casatie si Justitie privind controlul constitutionalitaii inainte de promulgare, a Legii privind abrogarea unor prevederi referitoate la pensiile de serviciu si inderanizaiile pentru limita de varsta, precum si pentru reglementarea unor misuri in domeniul pensiilor ocupationale. Potrivit considerentelor deciziei nr. 20/2000 Curtea Constitutionala @ retinut cf dreptul a pensia de serviciu nu reprezintd un privilegiu pentru magisttati, ci ea este obiectie justificata, reprezentind 0 compensatie partiala a inconvenientelor, care rezult din rigoarea Stafutulul de magistrat, cAruia acestuia trebuie sii se supuna, find, deopotrva, o garantie a independenfei justijci si a imparyialitatii judecdtorului, care, totodata, sustine chiar stateral tmagistratului, Un alt element care justified in mod obiectiv i rezonabil pensia de servieiu este 8 riscul pe care i implica exercitarea profesiei, magistralii avind un rol esential in apirarea drepturitor omului, a ordinii publice, a valorilor statului de dept Prin aceeasi decizie de neconstitujionalitate, Curtea Constitutional @ refimut aceasta abrogate a reglementiri legale referitoare la pensia de serviciu pentru magistrati este enfelor actuale pe care importante documente internafionale le exprima in mod re la drepturile magistrajilor, in considerarea importante’ rolului acestora in apararea statului de drept. istratilor twebuie sa fie pe misura demnitajii profesiei acestora gi a Justitia, infaptuita de magistrati, are ca scop si asigure y pentru care recunoasterea dreptului la pensia -juridied a statului de drept, exigenya a oricatei Remuneratia ma Tesponsabilitatilor pe care si le asum: armonia juridica si echilibrul in societate”, mot de serviciu se inscrie in chiar organizarea politic democratii Pentru a promova independenta si impartalitatea judecttorilor, trebuie s& se tin’ Seam €X judecitorii se pronunti asupra vietii libertitilor, drepturilor, indatoririlor si bunurilor cetifenilor. in acest context, 0 importanta deosebiti o au masutile preconizate pentru asigurarca unui statut, a unei remunerafii si a pensiei adecvate pentru magistrati, precum sia garantirii prin lege a acestora, Avand in vedere cele de mai sus, protestul va continua cu judecarea doar a cauzelor cu impact imediat asupra intereselor legitime ale cetatenilor: La Seefia penal: cauzele eu parti in stare de detentie, eauze cu minori, eauze jn care inculpajii sunt sub imperiul unei masuri preventive sau masuri de euran{d, cauzele de competenta judecdtorului de drepturisilibertai,eauzele jn care existi riscul implinirii termenului de preseriptie a raspunderii penale jn urmatoarele 12 luni, sesizarile in vederea confirmarii redeschid urmaririi penale. La Seetia a T-a civila: ordonante presedinjiale vizind minorii - masura plasamentului de urgenfa, ordine de protectie, suspendarea exeeutarisilite, misuri asiguratorii La Sectia a I-a civil si de contencios administrativ si fiseal: cererea debitorului, mandatul ad-hoe, coneordatul preventiv in materia insolventei suspendarea executarisiliteinlitigile eivile si cu profesionisti, suspendarea executirii in litigiile de contencios administrativ si fiscal, ordonanje presedintiale in litigile cu profesionistii, masuri asiguratorii, autorizare rare in incdperi BIROUL DE INFORMARE $I RELATH PUBLICE, PURTATOR DE CUVANT, Vicepresedinte CAMELIA IONES' ROM F