Sunteți pe pagina 1din 6

Curriculum Vitae Anechitoae Constantin

INFORMAŢII PERSONALE ANECHITOAE C. Constantin, dr.h.c. Anexa 3

Bd-ul Ferdinand nr. 32, bl. 32, et. 2 ap. 4, Mun. Constanţa - 900675, România
+40 341448899 +40 722848988
anechitoae@yahoo.com
-
Messenger Yahoo: anechitoae, skype: anechitoae

Sexul Masculin | Data naşterii 05/02/1961 Târgu Neamţ, Jud. Neamţ | Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
LOCUL DE MUNCA Universitatea „Ovidius” - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative (FDSA)
EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2010 - 2013 Diplomă de licenţă


Universitatea „Ovidius” - Facultatea de Drept, Ştiinţe Administrative şi Sociologie (România). Licenţa
susţinută în cadrul Universităţii din Craiova – Facultatea de Ştiinţe Sociale, Specializarea Sociologie
Domeniul de licenţă: Sociologie; Specializarea: Sociologie

▪ Discipline studiate: Politici sociale în context european; Sociologia populaţiilor şi a ocupării;


Migraţia internă şi internaţională; Comportament organizaţional; Sociologia comunicării;
Psihologia deciziei; Sociologia opiniei publice; Psihologia globalizării; Sociologie juridică etc.
2012-2013 Diplomă de absolvire studii postuniversitare: Programul de Formare în Didactica Specialităţii
Disciplinelor Sociu - Umane
Universitatea Politehnică din Bucureşti
Specializarea: Didactica predării disciplinelor socio-umane şi drept
▪ Discipline studiate: Didactica predării disciplinelor socioumane şi drept. Elaborarea
programului de formare în domeniul didacticii specialităţii; Metode moderne de formare în
didactica specialităţii; Metode şi tehnici de coaching folosite pe perioada practicii specialităţii
22-23 februarie 2012 Certificat de absolvirea cursului „Managementul calităţii în învăţământul superior”
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în parteneriat cu: Academia de Studii Economice
din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

 Discipline studiate: Concepte de bază privind managementul proceselor şi managementul


calităţii; Orientări actuale privind sistemele de managementul calităţii; Managementul
proceselor în universităţi în contextul implementării modelului de SMC ISO 9000;
Managementul proceselor în universităţi în contextul implementării modelelor de SMC bazate
pe TQM
19-22 martie 2012 Certificat de participare la sesiunea de instruire: Metode de analiză a proiectelor de investiţii
în contextul Instrumentelor Structurale
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), Bucureşti, România
▪ Discipline studiate: Evaluarea proiectelor de investiţii şi luarea deciziei de finanţare (metode de
analiză a proiectelor şi practica actuală). Introducere în domeniul Analizei Cost-Beneficiu (domeniul
de aplicare, obiective, conţinut, limitele analizei). Concepte şi principii utilizate în ACB (actualizarea,
inflaţia, orizontul de timp, valoarea reziduală, monetizarea, altele)
07.11.2011 – 25.11.2011 Certificat de absolvirea cursului de specializare: „Antreprenoriatul de la Concept la Realitate”
SC Total Cosulting SRL – Tulcea (Autoritatea naţională responsabilă: Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse; Consiliul Naţional de Formare Profesională; Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului)
▪ Discipline studiate: Noţiuni de management general; marketing în afaceri; bazele economiei în
afaceri; baza legislativă în afaceri şi a antreprenoriatului etc.
30 septembrie 2011 Certificat de absolvirea modulului de formare în management universitar, modulul:
„Comunicare în managementul universitar”
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPEA) şi de Universitatea Bucureşti.

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 6


▪ Discipline studiate: Îmbunătăţirea capacităţii de decizie managerială prin perfecţionarea şi formarea
personalului din structurile de management ale instituţiilor de învăţământ superior; Dezvoltarea
sistemului informatic integrat şi punerea acestuia în funcţiune; Consolidarea cooperării intra-
universitare şi dintre universităţi etc.
25 februarie 2011 Certificat de absolvirea modulului de formare în management universitar, modulul:
„Standarde de integritate în învăţământul universitar”
Universitatea „Ovidius” din Constanţa
▪ Discipline studiate: Prezentarea conceptului general al integrităţii; Definirea şi analiza fenomenului
integrităţii în mediul academic; Identificarea instrumentelor/procedurilor ce permit evaluarea şi
promovarea integrităţii academice
2010 - 2011 Diplomă de absolvire studii postuniversitare comasate psihopedagogice – Nivel II
Universitatea „Ovidius” Constanţa – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
▪ Discipline studiate: Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor; Educaţie integrală; Sociologia
educaţiei; Didactica domeniului şi dezvoltării în didactica specialităţii: învăţământ universitar – drept;
Proiectarea şi managementului programelor educaţionale; Practică pedagogică în învăţământul
universitar – drept.
26-27 noiembrie 2010 Certificat de absolvirea modulului de formare în management universitar, modulul:
„Marketing Universitar”
Universitatea „Ovidius” din Constanţa
▪ Discipline studiate: Strategia de marketing universitar; Mix-ul de marketing; Mediul extern al
universităţii. Componente. Metode de analiză; Clienţii universităţii; Aşteptările
studenţilor/angajatorilor/societăţii; Tarifarea şi costurile serviciului educaţional etc.
18.10.2010 – 05.11.2010 Certificat de absolvire - specializare: Inspector de specialitate Protecţia Muncii
Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa
▪ Discipline studiate: Capacitatea de a efectua cercetările preliminare privind cauzele producerii
accidentelor de muncă; Capacitatea de a urmări nivelul noxelor din mediul de muncă; Capacitatea de
a controla modul de utilizare a echipamentului individual de protecţie; Alertarea facturilor de
intervenţie; Eliminarea pericolelor din zona evenimentului etc.
01.03.2010 – 26.03.2010 Certificat de absolvire - specializare: Inspector de Protecţie Civilă
Universitatea Maritimă Constanţa
▪ Discipline studiate: Cunoştinţe în domeniul legislaţiei de protecţie civilă şi privind managementul
situaţilor de urgenţă; Activităţi de îndrumare şi control privind protecţia civilă; Activităţi privind pregătirea
serviciului de urgenţă voluntar, pregătirea serviciului de urgenţă al salariaţilor şi/sau a populaţiei etc.
2008 – 2009 Diplomă de absolvire studii postuniversitare comasate psihopedagogice – Nivel I
Universitatea „Ovidius” Constanţa – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
▪ Discipline studiate: Pedagogie I şi II; Tehnici de informare şi comunicare; Didactica specialităţii;
Practică pedagogică etc.
2006 Certificat de absolvire curs: Mărci şi Indicaţii Geografice
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Bucureşti (România)
▪ Discipline studiate: Procedura de înregistrare a mărcii. Examinarea condiţiilor de formă şi fond;
Clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor conform Aranjamentului de la Nisa; Opoziţia,
redactarea unei opoziţii, redactarea punctului de vedere al solicitantului la opoziţie; Cercetarea
documentară în domeniul mărcilor; Apărarea drepturilor; etc.
2006 Certificat de absolvire curs: Desene şi Modele Industriale
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Bucureşti (România)
▪ Discipline studiate: Sistemul protecţiei desenelor şi modelelor industriale; Procedura de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale; Condiţii de formă pentru obţinerea protecţiei; Protecţia interfeţelor
utilizator - Graphic User Interface (GUI); Procedura de soluţionare a opoziţiilor; Designul comunitar
2002 - 2004 Diplomă de master
Universitatea Maritimă Constanţa
Domeniul de Specializare: Legislaţie maritimă

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 6


Curriculum Vitae Anechitoae Constantin

▪ Discipline studiate: Bazele activităţii de Shipping; Dreptul Internaţional al Mării; Contractul de


transport maritim şi de navlosire; Convenţii internaţionale în domeniul maritim; Concepte şi
terminologie juridică maritimă; Legislaţie maritimă; Soluţionarea litigiilor maritime; Asigurări maritime;
Legislaţie portuară etc.
2001 - 2004 Diplomă de doctor – domeniul Drept.
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti
▪ Discipline studiate: Drept internaţional public; Drept maritim internaţional; Dreptul mării; Drept
comercial maritim; Drept constituţional
03.01.2000 – 30.06.2000 Certificat de absolvire curs intensiv de limba germană (26 săptămâni)
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa
▪ Discipline studiate: Limba germană vorbit, citit, scris, ascultat
1999 - 2000 Diplomă de Studii postuniversitare de specializare
Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept
Domeniul de specializare: Drept internaţional umanitar
▪ Discipline studiate: Rolul dreptului internaţional umanitar în lumea contemporană; Beligeranţa;
Războiul Naval (Teatru de război naval; Combatanţii şi mijloace navale de război; Metode de război
naval; prizele maritime); Războiul aerian şi extraatmosferic etc.
1992 - 1997 Diplomă de licenţă
Licenţă susţinută la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti (UHB)
Profilul: Ştiinţe Juridice; Specializarea: Drept
▪ Discipline studiate: Drept internaţional public; Drept internaţional privat; Dreptul comerţului
internaţional; Dreptul Transporturilor; Drept comercial; Dreptul proprietăţii intelectuale; Dreptul mediului
etc.
1983 - 1992 Cursuri de perfecţionare specifice postului – 6 cursuri
1984 – curs de scafandri – Centrul de Scafandri din Constanţa – UMC 02145; 1985 – curs de
perfecţionare în specialitatea navigaţie (timonieri AEN) – UM 02196 Mangalia etc.
▪ Discipline studiate: Asistenţă şi Salvare Maritimă; Navigaţie etc.
1980 - 1983 Diplomă de absolvire
Şcoala Militară de Marină „Amiral Ioan Murgescu” Constanţa
▪ Discipline studiate: Navigaţie, aparate electrice de navigaţie, legislaţie, conducerea navei
COMPETENΤE PERSONALE

Limba maternă Română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

Limba germană A2 A2 A1 A1 A1

Certificat de absolvire lb. germană (26 săptămâni) – profil lingvistic standardizat (PLS) Seria C nr. 1061.

Limba rusă A1 A1 A1l A1 A1

Niveluri:A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizatorexperimentat. Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 6


Competenţe de comunicare ▪ Lucru în echipă: am experienţă de 30 de ani de lucru cu grupe mai mari sau mai mici de oameni
datorită specificului profesiei
▪ Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa participării la Comunicări
Ştiinţifice şi Simpozioane/Congrese naţionale şi internaţionale (Spania, Turcia, Ucraina, Bulgaria
Italia etc.);
▪ O bună capacitate de comunicare obţinută prin participarea la aplicaţiile militare naţionale şi
internaţionale pe uscat şi pe mare, în cadrul activităţilor specifice;
▪ Spirit de echipă şi de sacrificiu obţinut în urma acţiunilor de Salvare a Vieţii pe Mare în calitatea de
fost scafandru militar ;
▪ Loialitate în relaţiile inter-umane şi în muncă, spirt de legalitate, responsabilitate, colegialitate şi de
angajare în realizarea sarcinilor de serviciu şi extra-serviciu, răspuns cu promptitudine la solicitările
de serviciu şi colegiale, prezenţă de spirit, abilităţi de relaţionare cu ceilalţi, obţinute pe parcursul
activării mele în cadrul Unităţilor de Securitate şi Siguranţă Naţională;
▪ Rezistenţă la solicitările fizice la efort susţinut şi rezistenţă la presiuni şi stres psihologic
▪ Conducător /coordonator ştiinţific de lucrări de licenţă şi disertaţii, activităţi organizatorice la nivelul
facultăţii, participare în echipe de cercetare;
▪ Spirit organizatoric obţinut în urma activităţilor desfăşurate în calitate de Lider de Sindicat al Facultăţii
de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa şi de membru în
Comitetul Sindicatului Liber al Universităţii „Ovidius” Constanţa;

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 6


Curriculum Vitae Anechitoae Constantin

Competenţe ▪ Capacitate managerială;


organizaţionale/manageriale ▪ Experienţă bună a managementului de proiect obţinut prin participarea în cadrul a şase
proiecte/granturi de cercetare naţională şi internaţională, în calitatea de cercetător şi într-un proiect
naţional în calitate de Director partener nr. 9.
Competenţe dobândite la locul de ▪ Experienţă în activităţi didactice obţinută din experienţă şi în urma formării profesionale prin care am
muncă dobândit aptitudini practice şi teoretice - în urma absolvirii cursurilor de psihopedagogice (nivel I şi
nivel II); cursul „Didactica predării disciplinelor socioumane şi drept” şi participarea la Conferinţa
Anuală de Didactică : „Cercetarea şi practica în didactica modernă” organizată la Universitatea „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia (5-7 august 2013) şi Academia de Vară cu tema „Perspective noi în
didactică. Între centrarea pe elev şi abordarea prin competenţe” Alba Iulia (1-11 august 2013)
▪ Adaptabilitate la situaţii şi idei noi: datorită schimbărilor legislative relativ dese am dobândit abilitatea
de argumentare şi soluţionare a situaţiilor nou intervenite în aria ocupaţională pe care o am.

Competenţe informatice ▪ Procesare rapidă fără a privi la tastatură; O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office () Word, Acrobat
Reader, Calcul Tabelar: MS Excel; Browsere: Internet Explorer – toate versiunile, Netscape Navigator,
PowerPoint); Email: Outlook Express 6; Yahoo, abilităţi obţinute în cadrul atribuţiunilor de serviciu.

Alte competenţe ▪ Arta foto-film-vidio, muzică: abilităţi obţinute în acţiuni de voluntariat;


▪ Şah; înot; atletism

Permis de conducere ▪ B, C, BE, CE


INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Publicaţii 26 cărţi publicate în ţară şi străinătate (ed. rev.=10); 52 capitole în cărţi; 13 note de curs (ed. rev.=5);
63 articole de unic autor sau în coautorat, publicate în ţară şi străinătate (ISI, BDI, CNSIS)

Proiecte de cercetare-dezvoltare - 2 granturi (contract) de cercetare ştiinţifică câştigate prin competiţie internaţională în calitate de cercetător.
şi granturi în calitate de director - 1 grant (contract) de cercetare ştiinţifică câştigate prin competiţie naţională în calitate de director (partener nr. 9).
sau de cercetător - 7 granturi (contracte/teme) de cercetare ştiinţifică câştigate prin competiţie naţională în
calitate de cercetător + 2 proiecte în curs de evaluare.

Conferinţe şi Seminarii - 22 de participări la Manifestări Ştiinţifice Internaţionale sau cu Participare Internaţională


- 36 de participări la Manifestări Ştiinţifice naţionale

Premii şi Distincţii de recunoaştere a) 3 (Trei) premii şi distincţii internaţionale:


a contribuţiei ştiinţifice a)Titlul de „DOCTOR HONORIS CAUSA” acordată primului român – lector univ. dr. Constantin
Anechitoae de către Universitatea Maritimă Naţională din Odessa – Ucraina, în data de 27.04.2011)
b)Diploma de excelenţă pentru merite deosebite şi contribuţia remarcabilă în promovarea limbii,
culturii şi spiritualităţii româneşti şi dezvoltarea relaţiilor dintre România şi Ucraina. Acordată de
Consulatul General al României la Odessa, în data de 27.04.2011.
c)2010 INTERNATIONAL PEACE PRIZE is presented to ANECHITOAE C. CONSTANTIN For
practicing peace in thought, action and example locally and globally. July 23, 2010. Signature:
President and General–In–Residence UNITED CULTURRAL CONVENTION
b) 3 (Trei) Ordine Naţionale
c) 3 (Trei) premii acordate de către Uniunea Juriştilor din România
d) 3 (Trei) premii acordate de către instituţii din domeniul Proprietăţii Intelectuale
Diplomă de excelenţă pentru merite deosebite în promovarea ştiinţifică şi didactică a dreptului
de autor şi drepturilor conexe pentru lucrarea „Introducere în dreptul proprietăţii intelectuale –
ediţia a 5-a” acordată de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în data de 26 aprilie 2010;
Diplomă pentru activitatea susţinută în domeniul Proprietăţii Intelectuale acordată de Oficiul de
Stat pentru Invenţii şi Mărcii, în data de 26 aprilie 2010;
Premiul I pentru participarea la concursul de eseuri organizat de Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor în colaborare cu Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, în
data de 23 aprilie 2009 la sediul Ministerului Culturii - Bucureşti cu ocazia celebrării Zilei
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale 26 aprilie 2009.
e) 9 (Nouă) premii acordate de către instituţii din domeniul activităţilor maritime
Afilieri la asociaţii profesionale
- Membru în Colegiul Director al Uniunii Juriştilor din România
- Membru în 3 (trei) asociaţii profesionale şi ştiinţifice internaţionale
- Membru - membru fondator, membru asociat - în 17 (şaptesprezece) asociaţii profesionale naţionale

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 6


Curriculum Vitae Anechitoae Constantin

Activităţi internaţionale
1) Lector la „Cursul internaţional diplomatic” organizat de către Institutul Diplomatic Român, pentru
diplomaţii din Republica Moldova organizat la Hotel Iaki, Constanţa, disciplina: Dreptul proprietăţii
intelectuale, drept maritim internaţional
Cursuri în perioada: 1) 04 - 16 octombrie 2010.

2) Первая Международная Школа, «Практические вопросы безопасности морского бизнеса»


Украина – Болгария 05 июня – 13 июня 2010 года. [Lector la „Prima şcoală maritimă internaţională -
Probleme practice în siguranţă de Afaceri Maritime Ucraina - Bulgaria”] organizat în oraşul Nessebar
– Bulgaria (Hotel Evridika), disciplinele:
- Dreptul proprietăţii intelectuale
- Dreptul internaţional al mării
- Drept portuar;
- Dreptul comerţului internaţional (Implicaţii privind navigaţia comercială).
Cursuri în perioada: 1) 05-13 iunie 2010
2) 22-30 septembrie 2010
3) 31 aprilie – 03 iunie 2011
4) 20 – 30 septembrie 2011
5) 10 -20 aprilie 2012
6) 21 – 30 septembrie 2012
4) 22 – 30 aprilie 2013
5) 20 - 28 septembrie 2013

Data: 1/09/2017

Prof. univ. dr. Constantin Anechitoae

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 6 / 6