Sunteți pe pagina 1din 9

Anunț de angajare

Agent Turism Extern


Agentia de turism Vanessa Tour S.R.L. tur anunță concurs pentru ocuparea postului
vacant al Agent Turism Extern.
Se oferă cadru de lucru favorabil, salariu atractiv, bonusuri din vînzări și pachet
social complet.
Cerințe față de angajat:
 Studii universitare de specialitate sau Certficicat categoria B
 Experință de minim 1 an în cadrul unie agenții de turism
 Cunoașterea pieței externe de produse turistice
 Abilițăți foarte bune de comunicare și negociere
 Capacități excelente de exprimare
 Abilități organizatorice, dinamism, seriozitate, inițiativă
 Disponibilitatea pentru program flexibil și pentru deplasări externe
 Permis de conducere categorie B
Rugăm să trimiteți CV-ul cu indicarea funcției la adresa de Email:
vanessa.tour@gmail.com
Persoanele selectate vor fi invitate la interviu.
______________________________ Formularul interdepartamental tipizat nr. MR 2
unitateaпредприятие Типоваямеждуведомственнаяформа
Aprobat de D.S. al Republicii Moldova
Prin Hotărîrea nr. 01 din 10.01.97
Утверждена постановлением ДС
Республики Молдова от 10.01.97 № 01

Cod CDUM 030133


Код по КУДМ
FIŞA PERSONALĂ Nr._____________________ Nr. Cod
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № Nr.matricol
document Sex B/F
Табельный
DATE GENERALE Номер Код
номер
1. документа ПолМ/Ж
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Numele____________________________________ 8. Vechimea în muncă


Фамилия Стаж работы
Prenumele__________________________________ generală___________________________________
Имя общий
2. Data naşterii________________________________ neîntreruptă________________________________
Дата рождения непрерывный
____________________________________________ ___________________________________________
ziua, luna, anul число, месяц, год 9. Ultimul loc de muncă, funcţia__________________
Cod pentru prelucrarea automată Код для автоматизированной обработки

3. Locul naşterii_______________________________ Последнее место работы.


Место рождения профессия (должность)
____________________________________________ ___________________________________________
4. Сetăţenia__________________________________ data şi motivul concedierii
Национальность дата и причина увольнения
5. Studii_____________________________________ 10. Starea civilă______________________________
Образованиеsuperioare,medii,medii speciale, primare Семейноеположениеse indică componenţa familiei
высшее ,среднее, среднее специальное, общее указывается состав семьи
а)__________________________________________ ___________________________________________
denumireainstituţiei de învăţământ superior anul naşterii fiecărui membru al familiei
название высшего учебного заведения год рождения каждого члена семьи
____________________________________________ 11.________________________________________
dataabsolvirii
дата окончания 12.________________________________________
b)__________________________________________
denumirea colegiului, data absolvirii 13.________________________________________
название колледжа, дата окончания
____________________________________________ 14.________________________________________
denumirea şcolii profesionale, data absolvirii
название профтехучилища, дата окончания
15. Paşaport:seria________nr.__________________
____________________________________________
Паспорт: серия
c) forma de învăţămînt _________________________
вид обучения de zi, serală
дневное,вечернее Emitent ________________________________
____________________________________________ Кем выдан
fară frecvenţă
заочное Dataeliberării_______________________________
6. Specialitatea obţinută_________________________ _
Специальность pentru absolvenţi Дата выдачи
Для выпускников
____________________________________________ 16. Domiciliul________________________________
instituţiilor de învăţământ Домашний адрес
высших учебных заведений ___________________________________________
7. Calificarea obţinută___________________________
Квалификация Tel:_____________________________________
Diplomă/certificat nr._________din________________ Тел:
Диплом (свидетельство) № от
____________________________________________ Semnătura:_______________________________
Data completării _______________________________ Подпись
Дата заполнения
2.INFORMAŢII DESPRE EVIDENŢA MILITARĂ
СВЕДЕНИЯОВОИНСКОМУЧЕТЕ
Grupul de evidenţă____________________________ Specialitatea militară___________________________
Группаучета Военно-учетнаяспециальность
Categoria de evidenţă__________________________ Apt pentru serviciul miliar_______________________
Категорияучета Годностьквоеннойслужбе
Efectivul_____________________________________ Denumirea comisariatului militar la locul de
Cостав trai_________________________________________
Gradul militar_________________________________ Название райвоенкомата по месту жительства
Воинское звание Stă la evidenţă specială nr.______________________
Состоит в специальном учете №

3. NUMIRI ŞI TRANFERURI 4.Concedii


НАЗНАЧЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Отпуска

Semnătura
Catego- titularului Perioada
Secţia
Specialitatea ria (retribuţia carnetului de
(atelierul) Felul
(funcţia) tarifară) de muncă muncă
Data Sectorul Temei concediului
Дата
Специальность Тарифный Подпись За
Цех (отдел) Основание Вид
(должность) разряд владельца Какой
участок отпуска
(оклад) трудовой период
книжки

5. INFORMAŢII SUPLIMENTARE СOD


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ КОД
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Data şi motivul concedierii____________________________________________________________________Ordin
Nr.__________________________________________________
Дата и причина увольнения Приказ
Fișa personală instruiri
Data Durata Ocupația Materialul predat Semnatura Numele Prenumele, Semnatura și decizia conducătoru
instruirii instruirii (informații, instrucțiuni de muncitorului semnatura locului de muncă privind admiter
securitate și sănătate în instruit conducatorului locului muncitorului instruit la lucru (se
muncă etc.) de muncă care a admite/nu se admite)
efectuat instruirea și a
verificat cunoștințele
muncitorului instruit

Securitatea muncii
0.10 slujitorului Ivanova N. se admite
Regulile securității
0.10 antiincendiare Ivanova N. se admite
Regulile înlăturării
0.10 incendiilor Ivanova N. se admite
0.10 Ajutor medical primar Ivanova N. se admite
Securitatea operator
0.10 computere Ivanova N. se admite
Securitatea
0.10 muncitorului Ivanova N. se admite
neelectrician gradul 1 Ivanova N. se admite

Securitatea muncii
0.10 slujitorului Ivanova N. se admite
Regulile securității
0.10 antiincendiare Ivanova N. se admite
Regulile înlăturării
0.10 incendiilor Ivanova N. se admite
0.10 Ajutor medical primar Ivanova N. se admite
Securitatea operator
0.10 computere Ivanova N. se admite
Securitatea
0.10 muncitorului Ivanova N. se admite
neelectrician gradul 1 Ivanova N. se admite
Cerere de angajare în câmpul muncii

Domnului Leu Elena,


Directorului agenției de turismX-Tur

Domnului Director
Subsemnata, Birca Maria, domiciliată în mun Chişinău, str Vasile Cheltuiala, 11/1,rog să aprobați
încadrarea în funcția de Manager de turism în Serviciul de producție cu începere de la
19.01.2019.

La cerere anexez următoarele acte:


1. Fişa personală de evidentită a cadrelor
2. Curriculum vitae .CV
3.Copia diplomei
4.Carnetul de muncă

Data semnătura
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ nr.____ (model)

„___” ____________ 2019 ____________________


(localitatea)

________________________________________________________________________
(denumirea unităţii sau numele, prenumele angajatorului – persoană fizică)
denumit(ă) în continuare „Angajator”, în persoana ______________________________
________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcţia)
pe de o parte, şi dl (dna) ____________________________________________________
(numele, prenumele)
denumit(ă) în continuare „Salariat”, pe de altă parte, conducîndu-se de prevederile
articolelor 45-94 din Codul muncii, au încheiat prezentul Contract individual de muncă, convenind
asupra următoarelor:
1. Salariatul este angajat în calitate de _________________________________________
(funcţia, profesia, meseria, specialitatea, calificarea)
2. Locul de muncă ________________________________________________________
(denumirea subdiviziunii unităţii)
3. Munca este:
a) de bază;
b) prin cumul.
4. Durata Contractului este:
a) nedeterminată;
b) determinată ___________________________________________________________
(termenul concret)
5. Perioada de probă (dacă părţile au convenit)__________________________________
(termenul concret)
6. Prezentul Contract individual de muncă îşi produce efectele din:
a) ziua semnării;
b) _____________________________________________________________________
(data negociată de părţi)
7. Riscurile specifice funcţiei ________________________________________________
________________________________________________________________________
(munca în condiţii grele, vătămătoare şi periculoase etc.)
8. Salariatul are următoarele drepturi:
a) drepturi prevăzute în alin. (1) art.9 din Codul muncii;
b) alte drepturi ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
(se specifică drepturile suplimentare negociate de părţi)
9. Salariatul este obligat:
a) să îndeplinească obligaţiile prevăzute în alin. (2) art.9 al Codului muncii;
b) să îndeplinească alte obligaţii _____________________________________________
________________________________________________________________________
( se specifică obligaţiile suplimentare negociate de părţi)
10. Angajatorul are următoarele drepturi:
a) drepturi prevăzute în alin. (1) art.10 al Codului muncii;
b) alte drepturi ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
( se specifică drepturile suplimentare negociate de părţi şi care nu contravin legislaţiei în vigoare)
11. Angajatorul este obligat:
a) să îndeplinească obligaţiile prevăzute în alin. (2) art.10 al Codului muncii;
b) să îndeplinească alte obligaţii stabilite de Codul muncii, de alte acte normative, de
convenţiile colective, de contractul colectiv de muncă şi prezentul Contract individual de muncă,
prin care ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
( se specifică obligaţiile suplimentare)

12. Condiţiile de retribuire a muncii salariatului _________________________________


_____________________________________________________________________________
(salariul de funcţie sau cel tarifar, suplimentele, sporurile, adaosurile, premiile, ajutoarele materiale, compensaţiile etc.)
13. Regimul de muncă: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(durata normală sau redusă a t/m, tipul săptămînii de muncă, durata zilnică a t/m, munca în schimburi, munca de noapte etc.)
14. Regimul de odihnă _____________________________________________________
(repausul zilnic, repausul săptămînal etc.)
15. Concediile anuale:
a) concediul de odihnă anual ________________________________________________
(durata)
b) concediile de odihnă anuale suplimentare____________________________________
(durata)
16. Asigurarea socială şi asigurarea medicală a salariatului se efectuează în modul şi
mărimea prevăzută de legislaţia în vigoare.
17. Clauze specifice (dacă părţile au convenit) _________________________________
_____________________________________________________________________________
(mobilitatea, confidenţialitatea, alte clauze care nu contravin legislaţiei în vigoare)

18. Înlesniri, avantaje, indemnizaţii şi/sau alte drepturi de care va beneficia Salariatul în
schimbul respectării clauzelor specifice prevăzute la pct.17 ______________________________
_____________________________________________________________________________
19. Prezentul Contract individual de muncă nu poate fi modificat (completat) decît printr-un
acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia.
20. Va fi considerată drept modificare (completare) a prezentului Contract individual de
muncă orice schimbare ce se referă la:
durata contractului;
specificul muncii (condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase, introducerea clauzelor
specifice conform art.51 al Codului muncii al RM etc.);
cuantumul retribuirii muncii;
regimul de muncă şi de odihnă;
specialitatea, profesia, calificarea, funcţia;
caracterul înlesnirilor şi modul lor de acordare dacă acestea au fost prevăzute în contract.
21. Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală de către angajator a prezentului Contract
individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul muncii. În
aceste cazuri, salariatul va fi prevenit despre necesitatea modificării Contractului individual de
muncă cu 2 luni înainte.
22. Locul de muncă al slariatului poate fi schimbat temporar de către angajator prin
deplasarea în interes de serviciu sau detaşarea la un alt loc de muncă în conformitate cu art.70 şi 71
din Codul muncii al RM.
23. În cazul apariţiei unei situaţii prevăzute de art.104 alin.(2) lit.a) şi b) din Codul muncii al
RM, angajatorul poate schimba temporar, pe o perioadă de cel mult o lună, locul şi specificul
muncii salariatului fără consimţămîntul acestuia şi fără operarea modificărilor respective în
prezentul Contract individual de muncă.
24. Transferul salariatului la o altă muncă şi permutarea lui pot avea loc în strictă
corespundere cu prevederile articolelor 68 şi 74 din Codul muncii al RM.
25. Suspendarea prezentului Contract individual de muncă poate surveni:
a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art.76 din Codul muncii al RM);
b) prin acordul părţilor (art.77 din Codul muncii al RM);
c) la iniţiativa uneia dintre părţi (art.78 din Codul muncii al RM).
26. Prezentul Contract individual de muncă poate înceta:
a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art.82, 305 şi 310 din Codul muncii al
RM);
b) la iniţiativa uneia dintre părţi (art.85 şi 86 din Codul muncii al RM).
27. Litigiile individuale de muncă care vor apărea pe durata acţiunii prezentului Contract
individual de muncă vor fi soluţionate în modul stabilit de Codul muncii al RM şi de alte acte
normative.
28. Prezentul Contract individual de muncă este întocmit în două exemplare avînd aceiaşi
putere juridică, unul dintre care se păstrează la Angajator, iar cel de-al doilea – la Salariat.

Datele de identificare a părţilor Contractului:


Angajatorul Salariatul

Adresa ____________________ Adresa_____________________


Codul fiscal________________ Buletin de identitate___________
Eliberat ____________________
Semnătura __________________ Cod personal _______________
Cod personal de asigurare socială
__________________________
Locul pentru ştampilă Semnătura __________________