Sunteți pe pagina 1din 2

DECLARAŢIE

PRIVIND ACORDUL PĂRINTELUI PENTRU IEŞIREA DIN ŢARĂ A MINORULUI


ÎNSOŢIȚI DE CELĂLALT PĂRINTE
Subsemnatul OPROIU DANIEL cetățean român, domiciliat în mun.
București , sec.2, șos. Ștefan cel Mare, nr.234, bl.77, sc.3, et.3, ap.87,
legitimat cu Cartea de Identitate seria RD nr.940491/30.10.2017, eliberată de
SPCEP Sector 2 având cod numeric personal 1870620160116, declar pe
propria rãspundere urmãtoarele:-------------------------------------------------------
Sunt de acord ca fiica mea minoră, PRAHOVEANU MARIA-BIANCA
,născută la data de 26 mai 2012 în municipiul Constanța, județul Constanța
cetățean român, având cod numeric personal 6120526134142 să
călătorească ,în scop de vacanță , în perioada 09.09.2019 - 09.09.2022,
însoțiță de mama sa PRAHOVEANU ANAMARIA cetățean român, domiciliată în
Sat.Lanurile (com.Bărăganu), str. Mareșal Antonescu, nr.322, județul
Constanța, legitimată cu Cartea de Identitate seria KZ nr.489886/19.02.2018,
eliberată de SPCLEP Techirghiol, având cod numeric personal
2880216132819.-------------------------
Pe timpul șederii în Germania, fiica mea, va fi încredințată mamei ei
PRAHOVEANU ANAMARIA și va locui cu aceasta în orașul Bamberg, Germania.-
Declar că i-am adus la cunoștință doamnei PRAHOVEANU ANAMARIA,
dispozițiile art. 32 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a
cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare,
referitoare la obligațiile pe care le are persoana însoțitoare în perioada în care
călătorește cu minorul în străinătate.-------------------------------------------------
Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile dispozițiilor art.
13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului
privind Protecția Persoanelor Fizice și sunt de acord cu prelucrarea datelor
mele cu caracter personal ,ale însoțitoarei și ale minorei, precum și libera
cirulație a acestor date.------------------------------------------------------------------
Menționez că în exprimarea consimțământului nu am fost influențat sau
constrâns, sens în care îmi exprim acordul liber și în cunoștință de cauză.------
Tehnoredactată de notarul public Petrescu Traian într-un exemplar
original care rămâne în arhiva societății și 3 (trei) duplicate, din care unul va
rămâne în arhiva societății, 1 (un) duplicat se păstrează de către însoțitor și
1(un) duplicat însoțește pașapoartul și cartea de identitate a minorei.
Declarant,
S.S. OPROIU DANIEL
ROMÂNIA
UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ PETRESCU
Licenţa de funcţionare nr. 147/3826/22.06.2017
SEDIUL: municipiul Constanţa, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.3,
bl.F17, ap.17, sc.B, parter, jud. Constanţa
TEL/FAX: 0241/54.11.96, TEL: 0341/44.85.98
E-mail: bnveronicapetrescu@yahoo.com

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.1600


Anul 2019 luna septembrie ziua 09

În faţa mea, PETRESCU TRAIAN, notar public, la sediul din municipiul


Constanţa, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 3, Bl. F 17, Sc. B, Ap. 17, s-au
prezentat:--------------------------------------------------------------------------------
1. OPROIU DANIEL cetățean român, domiciliat în mun. București ,
sec.2, șos. Ștefan cel Mare, nr.234, bl.77, sc.3, et.3, ap.87, legitimat cu Cartea
de Identitate seria RD nr.940491/30.10.2017, eliberată de SPCEP Sector 2
având cod numeric personal 1870620160116, în nume propriu--------------------
care declară că a citit prezentul act, că a înțeles conținutul lui și
consecințele juridice pe care acesta le produce și că cele cuprinse în act
reprezintă voința lui, consimțind la autentificarea actului și a semnat unicul
exemplar în fața mea.---------------------------------------------------------------------
În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii
notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, SE DECLARÃ
AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS. -------------------------------------------------------
S-a perceput onorariul de 100 lei şi TVA 19 lei în baza facturii nr.07404
şi chitanţei nr. 07402 /09 septembrie 2019, eliberate de societate.

NOTAR PUBLIC,
S.S.PETRESCU TRAIAN

Prezentul duplicat s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, de PETRESCU TRAIAN,


notar public, astăzi, data autentificării actului și are aceeași forță probantă ca
originalul.
NOTAR PUBLIC,
PETRESCU TRAIAN