Sunteți pe pagina 1din 15

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII, UNGURENI – BOTOȘANI

Nr........./.........................

Validat în Consiliul de administraţie

din data de.....................................

PLANUL MANAGERIAL
AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

Anul şcolar 2018-2019

Director, Responsabil C.E.A.C.,


Prof. DASCALIU Alexandru Prof. APOSTOL Alexandru

PLANUL MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2018-2019


COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI PLOPENII MARI, UNGURENI – BOTOȘANI

PLAN MANAGERIAL

AN ŞCOLAR 2018-2019
1. Curriculum

Nr. Obiective Instrumente/ Modalităţi de Indicatori de


crt. specifice Activităţi Resurse Responsabili Termene evaluare realizare
1. Asigurarea calităţii Utilizarea strategiilor didactice Documente Teste iniţiale,
procesului de moderne şi de evaluare în scopul M.E.C.S. Director, fişe de progres Toate cadrele
predare – dezvoltării creativităţii elevilor, a Metodologii în membrii Permanent şcolar, didactice folosesc
învăţare, evaluare participării lor active, a formării de vigoare, softuri C.E.A.C. teste sumative, metodele moderne
şi a serviciilor competenţe. educaţionale chestionare de predare-învăţare
educaţionale în Director,
vederea Stabilirea listei de manuale viabile în Documente Diriginti, Comenzi de Toţi elevii claselor
promovării unui conformitate cu curriculum-ul aprobat M.E.C.S. Şefii de Septembrie manuale la au manuale
învăţământ pentru anul şcolar 2018-2019 în vigoare catedre 2018 edituri
centrat pe elev
Documente
Organizarea comisiilor metodice şi a Legislaţia în Director Octombrie Decizii Dosarele
comisiilor de lucru vigoare Director 2018 comisiilor
ROI, ROFUIP adjunct

PLANUL MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2018-2019

2
COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI PLOPENII MARI, UNGURENI – BOTOȘANI
Directori,
Realizarea unor proiecte în beneficiul Proiecte presedintele Noiembrie Număr proiecte, Crestearea cu 20%
comunităţii comunitare CE, respons 2018 număr a numărului de
CPPE participanţi. proiecte

Nr. Obiective Instrumente/ Modalităţi de Indicatori de


crt. specifice Activităţi Resurse Responsabili Termene evaluare realizare
Coordonator
de proiecte şi Numărul de elevi se
Asigurarea Identificarea elevilor cu nevoi Documente programe Octombrie Chestionare identifică şi prin
condiţiilor de speciale educative 2018 aplicarea
dezvoltare Diriginţi chestionarelor
personală şi Psiholog
profesională a Toţi elevii vor
2. elevilor, completa
promovarea Aplicarea chestionarelor de Metodologii în Diriginţii/ Octombrie chestionarele
asigurării de identificare a stilurilor de învăţare vigoare Consiliul 2018 Chestionare privind identificarea
şanse egale şi claselor stilurilor individuale
sporirea accesului de învăţare
la educaţie Situatii şcolare, Fişă de
Analiza activităţii anuale a Testări, examene Diriginţi / 30 iulie 2018 Rezultate la monitorizare a
colectivelor de elevi Documente CEAC examene situaţiei şcolare

PLANUL MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2018-2019

3
COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI PLOPENII MARI, UNGURENI – BOTOȘANI
Planificări Grafice de
Monitorizarea parcurgerii calendaristice Director, asistenţe la ore
curriculum-ului aprobat Proceduri Responsabil Permanent Fişe de progres 100%
Eficientizarea
C.E.A.C. C.E.A.C. şcolar
metodelor de
Monitorizarea şi evaluarea procesului Programul AEL, Director,
evaluare şi
3. de utilizare a tehnologiei informatice Soft-uri Responsabil Permanent Grafice de Fişe de observare a
monitorizare în
la disciplinele de învăţământ educationale C.E.A.C. asistenţe la ore lecţiei
vederea obţinerii
Director
progresului şcolar
Monitorizarea şi evaluarea calităţii Testări, examene Director Situatii şcolare, Cresterea
prestaţiei didactice din perspectiva Cataloage adjunct, Semestrial Rezultate la promovabilitătii
reuşitei şcolare diriginţi examene până la 100%

Nr. Obiective Instrumente/ Modalităţi de Indicatori de


crt. specifice Activităţi Resurse Responsabili Termene evaluare realizare
4. Creşterea calităţii Planuri cadru,
şi relevanţei Elaborarea ofertei educaţionale curriculum Directori, Octombrie Proiect plan de Realizarea planului
ofertei atractive şi adecvate profilului liceului naţional, membrii C.A. 2018- şcolarizare viabil de şcolarizare
educaţionale prin şi cererilor pieţei muncii la nivel local PLAI, Ianuarie şi realist
diversificarea PRAI 2019

PLANUL MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2018-2019

4
COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI PLOPENII MARI, UNGURENI – BOTOȘANI
Oferta
educaţională, C.A. Număr Participarea tuturor
Promovarea ofertei educaţionale programul I.S.J. Responsabil Aprilie- participanţi, cadrelor didactice la
Târguri de ofertă comisie de Mai 2019 număr instituţii promovarea ofertei
Ziua porţilor promovare a implicate educaţionale
deschise imaginii şcolii
Programul I.S.J. Director
acesteia în funcţie Propunerile adjunct Octombrie Calendarul Cresterea cu 10% a
de nevoile şi Întocmirea programului de activităţi Consiliului Elevilor Comisia 2018 activităţilor numărului
interesele extracurriculare. Legislatia in dirigintilor extraşcolare activităţilor
partenerilor şi vigoare extraşcolare
beneficiarilor Directorul
Documente şi adjunct
Organizarea şi îndrumarea instructiuni I.S.J. Coordonatorul Corelarea
activităţilor educative şcolare şi şi M.E.C.S, Comisie de planurilor de Cresterea cu 25% a
extraşcolare. Protocoale de proiecte si Semestrial activitate numărului de elevi
colaborare cu programe educativă cu participanţi
diverse instituţii educative specificul şcolii
implicat şcolare şi
extraşcolare

PLANUL MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2018-2019

5
COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI PLOPENII MARI, UNGURENI – BOTOȘANI

2. Management şcolar

Nr. Obiective Instrumente/ Modalităţi de Indicatori de


crt. specifice Activităţi Resurse Responsabili Termene evaluare performanţă
Asigurarea
cadrului legislativ Directori
1. de funcţionare Reorganizarea Comisiei de Evaluarea Legislaţie Consiliul Septembrie Decizii 100%
CEAC la nivelul şi Asigurarea Calităţii profesoral 2018
instituţiei şcolare
Document tip, Director Octombrie
Elaborarea planului managerial Plan managerial 100%
Resursă timp Membrii CEAC 2018
15
Elaborarea RAEI pentru Document tip, Director
octombrie RAEI 100%
Asigurarea anul şcolar 2017 – 2018 Resursă timp Membrii CEAC
2018
desfăşurării
Document tip,
tuturor activităţilor Iniţializarea RAEI pentru 30
Resursă timp Director RAEI
caracteristice anul şcolar 2018 – 2019 şi octombrie 90%
https://calitate.araci Membrii CEAC Baza de date
organizaţiei în completarea Bazei de date a şcolii 2018
p.eu/
mod unitar
2. Raport de activitate Gradul de Cresterea cu 20% a
respectând reguli
precise şi Actualizare PAS an şcolar 2017- Directori Noiembrie realizare a gradului de
identificarea cu 2018, Consiliul de 2018 obiectivelor realizarea a
uşurinţă a PRAI/PLAI administraţie propuse obiectivelor
responsabililor
PLANUL activităţilor
MANAGERIAL Memrbrii AN ȘCOLAR 2018-2019
CEAC Conform Fişe de Utilizarea 100% a
Realizarea asistenţelor la lecţii Fişe de asistenţă Şefii de graficului observare a strategiilor moderne
catedră lecţiei

6
COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI PLOPENII MARI, UNGURENI – BOTOȘANI

Nr. Obiective Instrumente/ Modalităţi de Indicatori de


crt. specifice Activităţi Resurse Responsabili Termene evaluare performanţă

Legea 128/1997 Semnarea de


actualizată în 2015 către întreg
Elaborarea unor instrumente Legea 1/2011 Directori, Octombrie personalul a fişei
operaţionale (fişa postului, fişa de Contractul colectiv CA, 2018 – postului Toti angajatii să
evaluare, criterii de selecţie, de muncă membrii CEAC Noiembrie obtină calificativul
Asigurarea proceduri) şi aplicarea lor în evaluare Regulamente şi 2018 Acordarea FB
desfăşurării metodologii în calificativelor
tuturor activităţilor vigoare
caracteristice
organizaţiei în Membri CEAC
2. mod unitar Cadre
respectând reguli didactice şi
precise şi didactice
Fişă tip, resursă
identificarea cu Realizarea de proceduri auxiliare Permanent Proceduri 100%
timp
uşurinţă a Serviciul
responsabililor secretariat
activităţilor Serviciul
contabilitate
Membrii CEAC
Cadre
didactice şi
Fişă tip, resursă
PLANUL MANAGERIALRevizuirea procedurilor existente didactice Permanent AN ȘCOLAR 2018-2019
Proceduri 100%
timp
auxiliare
Serviciul
secretariat

7
COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI PLOPENII MARI, UNGURENI – BOTOȘANI

Nr. Obiective Instrumente/ Modalităţi de Indicatori de


crt. specifice Activităţi Resurse Responsabili Termene evaluare performanţă
Asigurarea Echipa de
eficacităţii implementare
educaţionale prin Participarea la activităţi în cadrul An şcolar
Resursă timp a proiectelor 100%
existenţa proiectelor 2018-2019
de la nivelul Implementare
proiectelor, şcolii Programe şi
3. programelor şi
roiecte europene
activităţilor Director
realizate în Suport informativ, An şcolar
Diseminarea informaţiilor adjunct 100%
diferite Resursă timp 2018-2019
Membru CA
parteneriate

Monitorizarea completării cataloagelor Membrii 1 noiembrie Cataloage


Resursă timp 100%
şcolare comisiei 2018 şcolare

Responsabil
Asigurarea unui Monitorizarea ritmicităţii evaluării Resursă timp Lunar Fişă tip 80%
monitorizare
mediu sigur de
4. învăţare, sănătos Cadre
şi care răspunde Fişă tip, resursă didactice
nevoilor elevilor Monitorizarea progresului şcolar Semestrial Fişă tip 100%
timp Şefi de arii
curriculare

Diriginţi
Fişă tip, resursă
Monitorizarea frecvenţei la ore Responsabil Lunar Fişă tip 100%
PLANUL MANAGERIAL timp AN ȘCOLAR 2018-2019
monitorizare

8
COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI PLOPENII MARI, UNGURENI – BOTOȘANI

Nr. Obiective Instrumente/ Modalităţi de Indicatori de


crt. specifice Activităţi Resurse Responsabili Termene evaluare performanţă

Tabel tipizat
Diriginţi
Monitorizarea respectării R.O.I. şi a Tabel tipizat, procese verbale
Comisia de Permanent 100%
R.O.F.U.I.P. resursă timp caiete de
disciplină
corespondenţă

Director
Monitorizarea orarului şi a desfăşurării Director adj. Orar clase, fişă
Orar, Resursă timp Permanent 90%
orelor de instruire practică şi laborator Cadre observaţie lecţie
Asigurarea didactice
organizaţiei că Director
utilizează procese Director adj.
eficace de Monitorizarea managementului clasei Plan de verificare, Coordonator Fişe tip, procese
Permanent 80%
5. evaluare şi şi a strategiilor didactice resursă timp cu proiecte si verbale
monitorizare programe
pentru a sprijini educative
progresul elevilor Director adj.
Monitorizarea impactului folosirii
Plan de verificare, Şefi arii
echipamentelor performante şi a Permanent Procese verbale 100%
resursă timp curriculare şi
softuri-lor educaţionale
compartimente
Director adj.
Verificarea portofoliilor cadrelor
Plan de verificare, Şefi arii
didactice; verificarea portofoliilor Permanent Fişe tip 80%
resursă timp curriculare
elevilor
Membri CEAC
PLANUL MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2018-2019
Director
Monitorizarea rezolvării contestaţiilor Proceduri Permanent Procese verbale 100%
Membri CEAC

9
COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI PLOPENII MARI, UNGURENI – BOTOȘANI

Nr. Obiective Instrumente/ Modalităţi de Indicatori de


crt. specifice Activităţi Resurse Responsabili Termene evaluare performanţă

Completarea raportului de Formular tip August Raport de


Membri CEAC 100%
autoevaluare final Resursă timp 2019 autoevaluare
Realizarea
monitorizării
organizaţiei şi
stabilirea paşilor Elaborarea planului de îmbunătăţire Formular tip Director Septembrie Plan de
100%
5. în vederea pe baza raportului de autoevaluare Resursă timp adjunct 2018 îmbunătăţire
realizării
îmbunătăţirii, prin
asigurarea calităţii Director
şi autoevaluare Formular tip Conform Plan de
Actualizarea planului de îmbunătăţire Director adj. 100%
Resursă timp graficului îmbunătăţire
Membri CEAC

PLANUL MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2018-2019

10
COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI PLOPENII MARI, UNGURENI – BOTOȘANI

3. Resurse umane

Nr. Obiective Instrumente/ Modalităţi de Indicatori de


crt. specifice Activităţi Resurse Responsabili Termene evaluare performanţă
P.L.A.I., P.R.A.I.,
Adaptarea planului de şcolarizare la studii, analize – Proiect plan de
evoluţia economico-socială a diagnostic privind Directori Octombrie şcolarizare
comunităţii locale şi la nevoile de dinamica populaţiei Consiliul de 2018 – realist Realizarea planului
învăţare individuale şcolare şi a pieţei administraţie Decembrie Număr de de şcolarizare
muncii, opţiunile 2018 absolventi
Armonizarea elevilor angajati
ofertei de servicii Metodologii în
educaţionale şi Elaborarea proiectului de încadrare în vigoare Directori , Conform Proiect de
formare conformitate cu planul de şcolarizare Plan de şcolarizare secretariat calendarul încadrare corect 100%
permanentă cu şi planurile cadru de învăţământ. aprobat M.E.C.S. şi realist
1. nevoile specifice Preşedinte
identificate în Asociaţia de
şcoală şi R.O.U.I.F.P. Părinţi Numărul de Creşterea cu 30% a
comunitatea
Constituirea Consiliului Părinţilor din Coordonatorul Octombrie părinţi antrenaţi, numărului de părinţi
locală şcoală Comisiei de 2018 componenţa participanţi la
PLANUL MANAGERIAL R.O.I. proiecte şi consiliului activităţile
AN ȘCOLAR 2018-2019 derulate
programe
educative
Coordonatorul
Comisiei de Numărul de elevi Creşterea cu 30% a
Constituirea Consiliului Elevilor R.O.U.I.F.P. proiecte şi Octombrie antrenaţi, numărului de elevi 11
R.O.I. programe, 2018 componenţa participanţi la
diriginţii consiliului activităţile derulate
COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI PLOPENII MARI, UNGURENI – BOTOȘANI

Nr. Obiective Instrumente/ Modalităţi de Indicatori de


crt. specifice Activităţi Resurse Responsabili Termene evaluare performanţă
Director, Număr
Antrenarea
Stimularea şi susţinerea participării la Oferta de formare responsabil Conform participanţi, Creşterea cu 20% a
cadrelor didactice
2. examenele / formele de dezvoltare continuă Comisie de programului rezultate, numărului de
în activitatea de
profesională şi evoluţie în carieră. formare şi instituţiilor diplome, participanţi
formare a adulţilor
perfecţionare ofertante adeverinţe
Identificarea
Alcătuirea de chestionare
nevoilor elevilor, Membri CEAC
Chestionare, Octombrie
agenţilor Consilier
resursă timp, 2018 - mai Chestionare 90%
3. economici, Aplicarea şi interpretarea Psihopedagog
birotică 2019
părinţilor şi chestionarelor Diriginţi
comunităţii locale
Urmărirea
traseului
Director 15
educaţional si a Formular tip Realizare
Sondaj opinie Director adj. octombrie 75%
4. inserţiei socio- Resursa timp diagrama PIE
Membri CEAC 2018
profesionale a
absolvenţilor

PLANUL MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2018-2019

12
COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI PLOPENII MARI, UNGURENI – BOTOȘANI

4. Resurse materiale

Nr. Obiective Instrumente/ Modalităţi de Indicatori de


crt. specifice Activităţi Resurse Responsabili Termene evaluare performanţă
Corelarea
Elaborarea proiectului de buget al Documentaţia C.A. Noiembrie proiectului cu 100%
Nr. Obiective unităţii şcolare Instrumente/
specifică Contabilitate 2018 Modalităţi
analiza de nevoi.de Indicatori de
crt. specifice
Utilizarea Activităţi Resurse
Documente Responsabili
Directori Termene evaluare
Respectarea performanţă
Realizarea execuţiei
Întreţinerea
raţională şişi Realizarea execuţiei bugetare specifice Contabilitate Trimestrial Respectarea
legislaţiei bugetare 100%
1. dezvoltarea
eficientă bazei
a Întocmirea documentaţiei pentru Documentaţia Directori Când este
Conform legislaţiei în 80%
materiale
resurselorcu Realizarea reparaţii
planului de achiziţii specifică
Oferte Contabil
Directorişef cazul
alocărilor vigoare
Respectarea 100%
prioritate pentru
materiale Întreţinerea şi dezvoltarea Contabilitate de fonduri listei de priorităţi
3. domeniile patrimoniului şcolar pentru crearea Documentaţia Directori Autorizaţia
Asigurareade
solicitate de piaţa
unui ambient
Asigurarea favorabil procesului
transparenţei elaborăriideşi specifică
Documente Diriginţi
Directori Permanent
Permanent funcţionare
circulaţiei 100%
100%
muncii învăţare
execuţiei bugetare financiare Contabil şef informaţiilor
Achiziţionarea materialelor conform Asigurarea
Corelarea
Acoperirea Asigurarea condiţiilor
bugetului alocat pentrunecesare
dotare, Referate necesare
Analiza de nevoi Directori Conform condiţiilor optime
repartiţiei
necesarului de privind
conform iluminatul,
legii, pe încălzirea,
capitole şi articole la RAEDPP
Necesarul minim de Directorişef
Contabil Permanent
alocării bugetare cuunlista
pentru 100%
75%
echipamente alimentarea cu apă,
bugetare canalizare şi Plandotare
de pază Administrator bugetare învăţământ
de priorităţide
2. didactice pază
Dezvoltarea fondurilor şi repartizarea Documentaţia Când este calitate
Respectarea
Identificarea
moderne şi softunor Negocierea celor mai
lor conform avantajoase
priorităţilor specifică Directori cazul listei de priorităţi 80%
posibilităţi
educaţional de contracte de sponsorizare şi condiţii Contracte de Respectarea
Asigurarea
PLANUL MANAGERIAL
asigurare a unor
pentru toate pentru obţinerea fondurilor sponsorizare Directori Permanent ANîn ȘCOLAR 50%
legislaţiei 2018-2019
Repartizarea mijloacelor fixe şi a condiţiilor optime
4. venituri
domeniile extrabugetare
obiectelor de inventar achiziţionate, Formulare de Directori Când este vigoare
pentru un 100%
extrabugetare
curriculare conform planificării. inventar C.A. cazul învăţământ de Cresterea
Identificarea surselor extrabugetare Spații pentru Directori Veniturile
calitate cuantumului
de finanţare închiriere Contabil şef Permanent extrabugetare veniturilor
obţinute extrabugetare 13
COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI PLOPENII MARI, UNGURENI – BOTOȘANI

Componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

1. APOSTOL ALEXANDRU – profesor – responsabil comisie

2. IACOB VALENTIN – profesor – secretarul comisiei

3. LEONTE EMANUELA – profesor - membru

4. DASCALIU IRINA-CRISTINA – profesor - membru

5. BATÎR DIANA – profesor - reprezentant al sindicatului

6. DUTCĂ CRISTIAN – Preşedintele Consiliului Părinților

7. COSTAŞ LIDIA – Preşedintele CŞE

PLANUL MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2018-2019

14
COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI PLOPENII MARI, UNGURENI – BOTOȘANI

8. CHIPĂRUŞ GEORGEL– reprezentant al Consiliului Local

PLANUL MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2018-2019

15