Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 1.3.1.a. pentru portofoliul individual.

Proiectarea demersului didactic (120 min)

Pornind de la argumentele formulate în suportul de curs, identificați avantajele proiectării demersului


didactic pe baza unităţii de învăţare. Indicați, sintetic, pașii pe care îi urmați în proiectare. (max. 1,5 – 2 pagini)
REZOLVARE

Unitatea de învăţare este o structură didactică complexă, organizată tematic, supraordonată lecţiei (acoperă mai multe

ore de curs).

Proiectarea unei unităţi de învăţare oferă o imagine de ansamblu, asupra temei, dar şi asupra fiecărei lecţii/ ore de curs.

În proiectul unităţii de învăţare prezentat, de exemplu, sub formă de tabel, lecţiile/ orele de curs pot fi delimitate prin linii orizontale.

În acest fel, urmărind, în proiectul unităţii de învăţare, spaţiul pe prizontală (delimitat prin linii orizontale) se pot identifica pentru

fiecare lecţie: elemente de conţinut, competenţe specifice vizate, activităţi de învăţare, resurse (de exemplu, forme de organizare a

clasei, resurse materiale), instrumente de evaluare.

Proiectarea unei unități de învățare se realizează, ținand cont de următoarele repere și parcurgând mai multe etape. Astfel

se stabilesc:

- conținuturile unității de învățare- dau răspuns la întrebarea ”Ce predau?”

- competențele specifice- sunt răspuns la întrebarea ”De ce predau? -vizează competențele specifice din programă;

- activitățile de învățare- răspuns la întrebarea ”Cum predau?” -sunt activități care duc la dezvoltarea competențelor

propuse ce pot fi realizate efectiv și presupun activitatea directă a elevului. Când învățătorul propune o temă, trebuie să aibă în

vedere vârsta elevilor, capacitatea de înțelegerea acestora, să respecte principiul particularitățlor de vârsta ale acestora. Activitățile

propuse sunt centrate pe elev..

- resursele- dau răspuns la întrebarea ”Cu ce predau?”- conțin forme de organizare, metodele de învățare. prin care se

obțin competențele specifice.

-evaluarea - este răspuns la întrebarea ”În ce măsură evaluez?”- instrumente și modalități de evaluare.

Proiectarea demersului didactic pe baza unităţii de învăţare are cel puţin următoarele avantaje:

- profesorul are o imagine coerentă asupra programei şcolare pe care trebuie să o aplice pe parcursul unui an şcolar;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- profesorul are o imagine cuprinzătoare asupra fiecărei unităţi de învăţare care valorifică potenţialul lecţiei prin integrare în unitatea

de învăţare (fiind depăşită fragmentarea determinată de simpla succesiune a lecţiilor); se schimbă şi relaţia dintre lecţii (relaţia

devine neliniară, lecţiile sunt integrate în diferite secvenţe ale unităţii de învăţare);

- fiind vizat un interval mai mare de timp pentru o temă majoră, profesorul are în mai mare măsură posibilitatea unor abordări

diferențiate, individualizării învățării în raport cu ritmul de învăţare pe care îl au elevii;

- la nivelul elevilor, învăţarea dobândeşte un plus de coerenţă prin chiar modul în care este proiectată învăţarea pe termen mediu şi

lung;

- proiectul unităţii de învăţare devine un instrument util de lucru pentru profesor, prin depăşirea unor cerinţe formale.

- se finalizează prin evaluare sumativă, astfel încât la finalul acesteia, pot observa dacă elevii au atins competențele pe care le-am

urmărit.

- economisirea timpului,

- posibilitatea de a aborda actul didactic de o manieră holistică, mai coerentă şi mai generalizatoare,

- oportunitatea de diferenţiere a metodelor şi tehnicilor de predare – învăţare – evaluare

- sporirea obiectivităţii probelor de evaluare de la finele unităţii etc.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020