Sunteți pe pagina 1din 14

DATA:

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

CLASA: a II-a

PROPUNĂTOR:

ARIA CURRICULARĂ: Limba si comunicare

DISCIPLINA: Comunicare în limba română

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Bun venit, primǎvarǎ!”

FORMA DE REALIZARE: predare integrată

SUBIECTUL LECŢIEI: ,,Buburuza”, de Eugen Jianu

TIPUL LECŢIEI: mixtă - abordare integrată

COMPETENŢE GENERALE:
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare


cunoscute;

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare.

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate;

1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat;

2.1 Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare;

3.2 Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări , fenomene din universul
cunoscut;

1
COMPETENŢE INTEGRATE:
DP 2.3. Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten;
TIC 1.1. Recunoaşterea funcţiilor de bază ale diferitelor dispozitive digitale din
mediul apropiat;
1.2. Operarea simplă cu obiecte digitale (imagini, forme, simboluri grafice)
în contexte specifice de învăţare;
MM 2.3. Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunetele din mediul
înconjurător, cu durate, intensităţi şi viteză de succesiune diferite;
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de
exprimare;
AV/AP 2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat
şi tehnici accesibile.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
COGNITIVE:
OC1 – să citească corect, conştient, expresiv, fluent textul, adoptând intonaţia impusă de
semnele de punctuaţie;
Nivel: - minimal: să citească în ritm propriu textul cu rostirea clară a
fiecărui cuvânt;
- mediu: să citească integral textul şi să desprindă ideea centrală;

- maximal: să citească integral textul folosind intonaţia impusă de


semnele de punctuaţie şi desprinderea învăţăturii din text.

OC2 – să explice cuvintele necunoscute, introducându-le, ulterior, în propoziţii;

Nivel: - minimal: să sublinieze, pe text, cuvintele necunoscute;

-mediu: să explice cuvintele noi;

- maximal: să alcătuiască propoziţii cu noile cuvinte.

2
OC3 – să răspundă întrebărilor vizând conţinutul textului;
Nivel: - minimal: să răspundă prin propoziţii simple;
- mediu: să răspundă corect la întrebările adresate;
-maximal:dau răspunsuri dezvoltate şi formulează întrebări
suplimentare cu referire la text;

OC4 – să citească selectiv propoziţii din text, în urma unor cerinţe adresate de învăţător;
Nivel: - minimal: să identifice, cu ajutor din partea învăţătorului sau
a colegilor, fragmentul cerut;
- mediu: să identifice fragmentul de text, în urma explicării
detaliate a cerinţei;
- maximal: să rezolve corect şi fără ajutor sarcina cerută;

OC5 – să delimiteze textul narativ în fragmentele logice, alcătuind planul de idei al


acestuia;
Nivel: -minimal: - să recunoască toate criteriile de realizare a unui text
(titlu, autor, fragmente);
-mediu: - să recunoască fragmentele;
-maximal: - să alcătuiască planul de idei al textului, evidenţiind
cele patru idei principale ale acestuia;
OC6 -să povestească oral conţinutul textului;
Nivel: - minimal: să prezinte succint întâmplarea, fără a o comenta, însă
fac unele dezacorduri în trecerea de la vorbirea directă la vorbirea
indirectă;
- mediu: să povestească lecţia oral , fără a valorifica informaţiile
noi;
-maximal: să povestească textul, pe baza planului de idei,
respectând normele exprimării corecte.
OC7 -să recepteze mesajul textului literar;
Nivel -minimal: - să redea conţinutul textului printr-un desen;
-mediu: - - să motiveze titlul;
3
-maximal:- să desprindă semnificaţia explicaţiei din finalul
textului;
OC8 - să rezolve rebusul;
OC9 – să selecteze abilităţile de care au nevoie pe tot parcursul lecţiei

PSIHO-MOTORII:
O1 – să-si coordoneze mişcările pentru exersarea actului grafic;
O2-să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes vizat de învăţător;
O3-să păstreze poziţia corectă a corpului în timpul scrierii.

AFECTIVE:
O1 – vor manifesta iniţiativă, plăcere şi o atitudine degajată în comunicarea orală; curajul
de a solicita intervenirea în actul comunicării;
O2 – vor manifesta interes şi plăcere pentru citit şi, de asemenea, pentru redactarea
corectă şi îngrijită a cuvintelor.

RESURSE:
A. bibliografice:

 1. oficiale

*Curriculum Naţional .Programe şcolare pentru învăţământul primar,


Bucureşti, 1998;
*Piţilă, T., Mihăilescu, C., Limba şi literatura română, manual pentru clasa
a II- a, Ed. Aramis, 2004;
 2. ştiinţifice
*Tony Brill, Legende populare româneşti - Antologie - Editura. Minerva,
Bucureşti, 1970;

 3.metodico-didactice:

4
*Dănilă, I., Ţarălungă, E. – Lecţia în evenimente. Ghid de proiectare
didactică, Editura Egal, 2003;
*Rodica Leonte, Mihai Stanciu – Strategii activ-participative de
predare-învăţare în ciclul primar, Editura Casei Corpului Didactic,
Bacău, 2004;
B. metodologice:
a) strategia didactică: activ-participativă;
b) metode şi procedee: lectura explicativă, conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
problematizarea, demonstraţia, povestirea orală, scaunul intervievatului, diamantul, harta
lecturii, teoria inteligenţelor multiple.
c) mijloace de învăţământ: fişe de lucru, tablă, cretă colorată, puzzle-uri cu imaginea
buburuzei , flip-chart, manual CLR, Cd digital CLR, laptop, videoproiector, prezentare
Power Point a lecţiei „Buburuza”, caiete, medalie- Micul Literat

d) forme de organizare: frontală, individuală, pe echipe.

e) forme şi tehnici de evaluare: evaluare orală, scrisă, probă practică, observare


sistematică;

C.temporale: D.umane: E.spaţiale:

5
6
ANEXE

Echipa SCRIITORII

FIŞĂ DE LUCRU PE TIPURI DE INTELIGENŢĂ


- verbal – lingvistică -

1.Scrieţi un bilet prietenului vostru prin care îl invitaţi în luncă să


vadă cum natura s-a trezit la o nouă viaţă.

2. Scrieţi patru însuşiri pentru buburuză :

7
8
Echipa MATEMATICIENII
FIŞĂ DE LUCRU PE TIPURI DE INTELIGENŢĂ
- logico – matematică -

Dintr-un trunchi de copac au ieşit la soare mai multe gărgăriţe,astfel :


- luni, 4 gargăriţe;
- marţi – de 5 ori mai multe gargăriţe decât luni
- miercuri – de 2 ori mai puţine decât marţi
- joi – suma dintre luni şi marţi
- vineri – diferenţa dintre joi şi marţi
- sâmbătă – de 4 ori mai multe decât vineri
- duminică - cel mai mare număr natural par format dintr-o cifră
Câte gărgăriţe au ieşit la soare ?
Completaţi tabelul.

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică Total

9
Echipa NATURALIŞTII

FIŞĂ DE LUCRU PE TIPURI DE INTELIGENŢĂ

- naturalistă -
Prezentaţi în trei – patru propoziţii aspecte ale naturii în

anotimpul primăvara.

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

10
Echipa TALENTAŢII
FIŞĂ DE LUCRU PE TIPURI DE INTELIGENŢĂ

- vizual –spaţială –

1 . Lipiţi fiecare piesă la locul potrivit pentru a rezolva puzzle-ul . Puzzle-

urile – imaginile sunt tăiate fâşii.

11
Echipa ACTORII

FIŞĂ DE LUCRU PE TIPURI DE INTELIGENŢĂ

-corporal-chinestezică–

Realizaţi un dialog imaginar între buburuză şi


copil.

12
Echipa PICTORII
FIŞĂ DE LUCRU PE TIPURI DE INTELIGENŢĂ

-spaţială–

Desenează trei imagini despre lecţia învăţată.

13
14