Sunteți pe pagina 1din 10

Şcoala cu clasele I-VIII „D. Cantemir” prof.

CORNEA DIANA SIMONA


Bihor-Oradea Cerc pedagogic- 27. 02. 2004
Lic. Teoretic „O. Ghibu” - Oradea

PORTOFOLIUL UNEI EXCURSII


A. VIZITA ELEVILOR LA BISERICI ŞI MĂNĂSTIRI VECHI
Profesorul de religie va organiza din timp drumeţia sau vizita. Are de
precizat data când se organizează, scopul şi obiectivele acestei acţiuni. Acestea pot fi
organizate după încheierea predării unui capitol, cu scopul de a fixa cunoştinţele,
priceperile şi deprinderile, de a aplica în practică cele învăţate la lecţiile de dobândire de
cunoştinţe, de a ilustra şi exemplifica în mod concret achiziţiile teoretice. Vizita se
organizează, fie în localitatea natală, fie la unul din obiectivele înscrise pe traseul unei
excursii în ţară. Dacă vizita are loc la biserica din localitate sau într-o localitate vecină,
trebuie ca profesorul să se intereseze şi să cerceteze istoricul acelui edificiu de cult
(biserică sau mănăstire), stabilind detaliile acestei vizite, şi anume:
- preotul din localitatea unde se face vizita trebuie să cunoască ce fel de
copii vor efectua vizita (elevi de ciclu primar, gimnaziu sau liceu);
- tema trebuie aprofundată şi pusă în discuţie;
- se va stabili ghidul care le va vorbi elevilor;
În cadrul unei vizite la o biserică sau mănăstire, un profesor de religie
trebuie să parcurgă următoarele etape:
- documentarea personală asupra locului de cult ce urmează să fie vizitat;
- stabilirea scopului şi a obiectivelor urmărite;
- vizitarea în prealabil de către profesorul de religie a bisericii sau
mănăstirii, pentru a comunica administraţiei de cult, data sosirii grupului, numărul de
elevi, vârsta acestora şi scopul urmărit;
- înainte de desfăşurarea vizitei propriu-zise, profesorul de religie va
efectua următoarele etape: - va efectua un instructaj asupra comportamentului elevilor în
cadrul vizitei pe care o vor efectua;
- va trasa responsabilităţi elevilor, cum ar fi: fotografiere,
filmări, notări efectuate de elevi asupra obiectivului vizitat;
- evaluarea rezultatelor vizitei.

B. EXCURSIA ŞCOLARĂ
Excursiile cu conţinut religios efectuate la obiective de cult: biserici vechi
şi mănăstiri, locuri istorice şi muzee au o importanţă şi valoare instructiv-educativă foarte
mare. Acţiunea aceasta contribuie la dezvoltarea simţului de observaţie al elevilor, a
interesului pentru studiul teologic. Excursia contribuie la lărgirea cunoştinţelor teoretice,
întregeşte efectul instructiv - educativ al activităţii didactice, realizând - în acest mod,
legătura dintre teorie şi practică. Lecţiile-excursie asigură stimularea curiozităţii de a
descoperi noi fenomene şi elemente de credinţă ortodoxă, dezvoltându-se dorinţa de
călătorie în scopul cunoaşterii istoricului creştinismului ortodox din ţara noastră. Prin
excursiile cu elevii, pe plan afectiv, se trezesc sentimente de preţuire şi ataşament faţă
frumuseţile naturale ale ţării noastre, dar şi faţă de realizările unor obiective de cult
construite de-a lungul anilor în ţara noastră. Apoi, excursia şcolară dezvoltă, la elevi,
spiritul de prietenie, de voinţă, disciplină şi credinţă în Dumnezeu. Această acţiune
didactică trebuie bine pregătită după un plan, ce cuprinde trei etape, şi anume:
1. Prima etapă - pregătirea teoretică a excursiei:
a) - se stabileşte tematica şi obiectivele pedagogice concretizate cu cele
din teren; se stabileşte itinerariul, care să cuprindă cele mai reprezentative obiective
parcurse în lecţia excursie; în această etapă pregătitoare trebuie atraşi (incluşi) să
participe şi elevii. Fapt pentru care fiecare „parte” implicată va propune un itinerar. La
sfârşit, în urma unor dezbateri şi argumentări, se va stabili itinerariul final, care va fi adus
la cunoştinţa direcţiunii şcolii şi a părinţilor.
- se propune şi se întocmeşte scopul activităţilor pe care trebuie să le
desfăşoare elevii în timpul desfăşurării lecţiei - excursie (informativ şi educativ);
- se stabilesc punctele de aplicaţie practică prin popasurile făcute de-a
lungul excursiei (rugăciuni, cântări bisericeşti, scurte programe artistice cu conţinut
religios şi aşa mai departe);
- se realizează o bună documentaţie bibliografică asupra obiectivelor de
cult care se vizitează înainte de orice desfăşurare a unei activităţi didactice, asta deoarece
principalul coordonator-ghid rămâne profesorul de religie; aceasta se recomandă să fie
realizată atât de profesorul de religie, cât şi de către elevi. Poate fi vorba despre un elev

2
anume sau un grup de elevi, care să primească ca sarcină realizarea acestei documentaţii.
Pentru a+i ajuta li se oferă (sau recomandă) surse bibliografice concrete, adrese de
internet cu site-uri care conţin informaţiile vizate.
- se analizează costul excursiei după distanţa care va fi parcursă, mijlocul
de transport, posibilitatea de cazare şi masă; planificarea şi organizarea cazării şi a mesei
este foarte importantă, deoarece perioada aleasă pentru efectuarea excursiei se poate
suprapune cu alte activităţi ale mănăstirii.
b) După întocmirea dosarului cu harta itinerarului, se face adresa necesară
către agenţia turistică, se iau aprobările ( de la şcoală, de la I.Ş.J. şi de la mănăstirile care
urmează să fie vizitate). Apoi, se informează părinţii elevilor, cărora li se prezintă şi
planul excursiei, sunt înştiinţaţi cu ce sume trebuie să contribuie şi ce trebuie să aibă
copiii la ei. Este foarte important să se cunoască problemele elevilor (se pot lua informaţii
de la părinţi sau diriginţi). De la medicul şcolii se poate afla dacă unii elevi sunt alergici
la anumite medicamente şi cu ce pot fi înlocuite acestea. Pot fi invitaţi să participe şi unii
părinţi, dacă-şi vor exprima dorinţa.
c) Urmează pregătirea elevilor în vederea efectuării excursiei. Li se
prezintă, după hartă itinerariul în mod amănunţit cu toate obiectivele, locurile de popas,
localităţile prin care se trece sau se staţionează, echipamentul şi alimentele necesare, mica
trusă medicală , un carneţel de notiţe, se prelucrează regulamentul excursiei, sarcinile
fiecărui elev, din ce grupă face parte sau este singur în sarcină; apoi, se comunică elevilor
ziua, ora şi locul de întâlnire şi de înapoiere din excursie, (de obicei la şcoală şi trebuie
neaparat respectate; dacă apare ceva neprevăzut, care va prelungi programul excursiei,
trebuie anunţaţi părinţii – printr-un reprezentant stabilit dinainte). Prelucrarea, stabilirea
şi, mai ales respectarea regulamentului excursiei, este foarte importantă. La fel şi
sarcinile pe care le vor primi elevii. Această etapă trebuie realizată împreună cu elevii,
apoi se va aduce şi la cunoştinţa părinţilor. Astfel, elevii vor fi prelucraţi referitor la
comportamentul pe care vor trebui să-l adopte la vizitarea lăcaşurilor prevăzute în traseu,
a muzeelor şi a altor obiective prevăzute spre a fi vizitate. Fiecare elev trebuie să-şi ştie
„vecinul” de scaun, şi să-l anunţe pe profesorul însoţitor atunci când lipseşte. Trebuie să li
se aducă la cunoştinţă elevilor că fiecare lăcaş are un regulament intern propriu, care
trebuie respectat; să-l asculte cu atenţie pe ghidul care-i va însoţi şi să ceară permisiunea
ghidului atunci când vor să fotografieze în interiorul lăcaşului.
2. Etapa a doua - desfăşurarea excursiei şcolare:

3
Elevii incluşi pe tabelul de participare în excursie (cadre didactice, părinţi
care participă la excursie) se întâlnesc la şcoală potrivit datei şi orei fixate şi anunţate şi
se face prezenţa. Apoi, se verifică echipamentul şi ustensilele necesare, se insistă pe
disciplina pe care trebuie s-o respecte fiecare participant la excursie, pentru evitarea unor
accidente; pentru notarea pe carneţelul fiecărui elev a locurilor parcurse şi ceea ce se
vizitează şi se observă; (fotoreporterilor li se trasează sarcini să tragă imagini pe tot
parcursul traseului excursiei şi să fotografieze numai ce este permis). Urmează
deplasarea pe itinerariul stabilit, iar cadrul didactic va reaminti traseul ce trebuie
parcurs şi locurile de popas (se atrage atenţia elevilor să păstreze curăţenia în autocar, se
atrage atenţia că, dacă cuiva îi este rău, să anunţe ghidul excursiei, pentru a se opri şi
pentru a lua măsurile de protecţie şi prim-ajutor). Ghidul începe să explice la microfon
zonele şi localităţile prin care se trece cu autocarul, formele de relief, apele, vegetaţia,
aşezările (fabrici, uzine, întreprinderi, locuri istorice, monumente, aşezări de cult-
mănăstiri, biserici etc.). În locurile de popas se pot desfăşura şi scurte jocuri didactice, se
pot prezenta scurte programe artistice pe temă religioasă şi chiar cântece populare şi de
muzică uşoară, care aduc destindere şi bună dispoziţie. Se pot pune întrebări de către
elevi (ghidului) pentru a afla cât mai multe noutăţi culturale despre obiectivele vizitate.
3. A treia etapă, în sala de clasă unde are loc evaluarea excursiei:
Se reconstituie traseul parcurs pe zile şi pe obiective de informaţii culese
de elevi; se pun întrebări de către profesor: pe unde am trecut, ce-am văzut, ce obiective
am vizitat, care este istoricul mănăstirii vizitate, ce personalităţi sunt înmormântate în
acel sălaş de cult, ce va plăcut cel mai mult şi ce nu va plăcut, din ce cauză? Se poate
realiza în clasă (sau pe coridorul şcolii) panoul informativ sau o gazetă de perete care să
ilustreze întreaga excursie, care să cuprindă: itinerarul, durata, obiectivele principale şi
fotografiile realizate în excursie, ilustraţiile care vădesc tot traseul parcurs, mănăstirea
fotografiată din mai multe poziţii şi chiar interiorul ei, cu scop de popularizare a acţiunii
pentru trezirea interesului elevilor din alte clase de a efectua şi ei o asemenea excursie.

4
DOSARUL EXCURSIEI
Cu o lună de zile, înainte, profesorul de religie trebuie să întocmească
dosarul acestei activităţi didactice în afara clasei. Acest dosar trebuie să cuprindă:
1. Adresă către Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru aprobarea zilelor de
desfăşurare a excursiei ( de 2 şi 3 zile sau 5-7 zile);
2. Adresă către agenţia de turism (dacă se face cu autocarul), iar dacă se
face cu trenul- adresă către C.F.R. din localitate;
3. Adrese către obiectivele economice majore care se vor vizita (ziua şi
ora vizitei care se va efectua);
4. Adrese către taberele judeţene unde vor fi cazaţi (cu specificaţia zilelor
şi orelor când vor sosi în localitate;
5. Stabilirea itinerariului pe ruta respectivă cu harta desenată color şi
sinteza informaţiilor despre traseul propus;
6. Tema excursiei şi a scopului urmărit;
7. Conţinutul general al obiectivelor propuse;
8. Stabilirea duratei excursiei şi a datelor de deplasare;
9. Planul amănunţit de desfăşurare al excursiei pe zile şi ore;
10. Tabel nominal cu elevii participanţi (eventual părinţi însoţitori);
11. Colectivul de elevi şi a grupelor de lucru, precum şi sarcinile acestora;
12. Foile de C.E.C. sau banii numerar;
13. Un regulament scris de conducătorul excursiei în ceea ce priveşte
manifestarea disciplinară a elevilor în excursie;

5
ADRESA CĂTRE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN

Şcoala………………………….
Comuna/ Oraşul……………….
Judeţul………………………....
Nr. ……din………………….

CĂTRE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN…………………..

Vă rugăm să ne aprobaţi desfăşurarea unei excursii pe durata


de………..zile, pe itinerariul……………………………………………..cu elevii
clasei………………….cu contribuţia elevilor, în zilele de …………….......... în scopul
consolidării cunoştinţelor de istorie religioasă, a observa direct mănăstirile lucrate cu sute
de ani în urmă.
Menţionăm că vom face toate demersurile legale pentru a avea asigurate
masa şi cazarea elevilor.
De asemenea, vom trimite din timp, adresă la întreprinderile ce le vom
vizita pentru obţinerea vizelor respective.

6
Director şcoală, Conducătorul excursiei

ADRESĂ CĂTRE AGENŢIA DE TURISM

Şcoala………………………….
Comuna………………… satul…………………………
Nr. …….. din …………………

CĂTRE
AGENŢIA DE TURISM ………………… (sau C.F.R. …………….)

Vă rugăm să dispuneţi repartizarea unui autocar cu ……………. locuri, în


vederea organizării unei excursii şcolare pentru data de ….... pe itinerariul ……… şi
retur.
Costul transportului îl facem în numerar la casieria agenţiei.

7
Director şcoală, Conducătorul excursiei,

ADRESĂ CĂTRE ÎNTREPRINDEREA (uzina, mina,fabrica sau


mănăstirea din………………..)
LOCALITATEA………………. JUDEŢUL ……………
ORAŞUL……………..

Şcoala………………………….
Comuna………………. satul ………………..
Nr. …….. din …………………

CĂTRE
MĂNĂSIREA…………………………………..

Vă rugăm să ne aprobaţi intrarea în Mănăstirea ………………….. cu un


efectiv de …….. elevi, clasa …………. , în vederea vizitării acestui sălaş de cult religios,
în ziua de …….. orele …….. . Pentru aceasta vă rugăm să desemnaţi un specialist pentru
a prezenta elevilor istoricul acestei mănăstiri.

8
Director şcoală, Conducătorul excursiei,

ADRESĂ CĂTRE TABERELE JUDEŢENE

Şcoala……………………………
Comuna/ Oraşul………………….
Str. ……………… nr. ………….
Judeţul …………………………..
Nr. …………. din ………………

CĂTRE
TABĂRA JUDEŢEANĂ

Vă rugăm să ne aprobaţi masa şi cazarea în ziua de …………… cu un


efectiv de …………. elevi (fete …………, băieţi ………….. ), clasa ………… .
Plata se face în numerar sau C.E.C.

9
Director şcoală, Conducătorul excursiei,

10