Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA GIMNAZIALA

,,ALEXANDRU ALDEA VOIEVOD’’ALEXENI

PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ


PENTRU ELEVII CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE

PROPUNĂTOR: p.i.p Vlad Valentina


CLASA: a III-a
SCOP:
– fixarea şi consolidarea cunoştinţelor deprinse într-o măsură nesatisfăcătoare la orele de curs de către elevii cu ritm lent de
învăţare;
COMPETENŢE:
- înlănţuirea clară a ideilor în povestirea orală a unui text citit;
- scrierea corectă a cuvintelor într-o, într-un, dintr-o, dintr-un, printr-o, printr-un, sa, s-a, sau, s-au, la, l-a, nea, ne-a, neam, ne-
am, ia, i-a, iau, i-au.
- Efectuarea de calcule aritmetice în concentrul 0-100, oral şi în scris.

GRUP ŢINTĂ:

Dinu Corina
Enache Valentin
Iordache Loredana
Marcu Alexandru
Nastur Violeta
Stoica Cosmin

DESCRIEREA SITUAŢIEI INIŢIALE

Clasa a III-a are un efectiv de douazeci si trei elevi, nivelul clasei este unul mediu, elevii având deprinderea de a lucra
individual, dar şi pe grupe. Sase elevi au înregistrat în semestrul I dificultăţi majore în atingerea performanţelor şcolare

trada Scolii, Nr. 3, com. Alexeni, jud. Ialomita, Tel / Fax 0243 249 550
e-mail sc.alexeni@yahoo.com
ŞCOALA GIMNAZIALA
,,ALEXANDRU ALDEA VOIEVOD’’ALEXENI

satisfăcătoare la matematică şi la limba şi literatura română. Ideea iniţierii acestui proiect derivă din necesitatea eradicării
deficienţelor de învăţare ale acestor elevi, şi a formării unei imagini de sine în concordanţă cu nivelul de aspiraţie şi posibilităţile
mentale ale fiecărui elev.
Elevii stiu să citească, dar întâmpină dificultăţi în identificarea informaţiilor esenţiale după citirea globală a unui text
(formularea ideilor principale, secundare, identificarea modurilor de expunere, interpretarea titlului şi a textului citit.
La disciplina matemtică, elevii au formate deprinderi ce calcul a operaţiilor de adunare şi scădere dar nu şi de înmulţire ori
împărţire în concentrul 0-100, nu folosesc proprietăţile operaţiilor pentru efectuarea unor calcule rapide şi nu observă legăturile
între operaţiile cu numere naturale.
Acest program îşi propune reducerea dificultăţilor de învăţare prin exersare şi prin dezvoltarea capacităţilor de receptare a
mesajului scris, prin exerciţii de lectură expresivă, exerciţii de identificare a ideilor principale şi secundare, exerciţii de efectuare a
înmulţirilor prin adunare repetată, a împărţirilor prin scădere repetată sau ca operaţie inversă a inmulţirii, dezvoltarea capacităţii de
calcul oral şi scris, rezolvarea problemelor prin împărţirea lor în probleme mai mici şi mai simple.
Se va evalua munca fiecărui elev oferind feedback concludent şi imediat.

trada Scolii, Nr. 3, com. Alexeni, jud. Ialomita, Tel / Fax 0243 249 550
e-mail sc.alexeni@yahoo.com
ŞCOALA GIMNAZIALA
,,ALEXANDRU ALDEA VOIEVOD’’ALEXENI

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR-sem. II/ 2018-2019

Conţinu Resurse Modalităţi


Obiective operaţionale Activităţi de învăţare
turi Procedurale Materiale de evaluare
Povesti -sǎ citească corect, Exerciţii de identificare a unor cuvinte / expresii noi Activitate Texte suport Observare
rea orală conştient şi expresiv în textul suport frontală din manual sistematică
a textul; Citirea corectă şi fluentă a textului Activitate în Flip-chart
textului - să formuleze ideile Exerciţii de căutare a unor cuvinte în dicţionar grup cu Dicţionar Evaluare prin
narativ principale din textul dat Exerciţii de identificare şi de delimitare a părţilor dicţionarul explicativ al întrebări
cu dialog - să alcătuiască componente ale unui text lectura limbii romane orale
rezumatul, folosindu-se Discutarea textului în funcţie de următorii parametri : expresiva,
de planul de idei , „ce se povesteşte„ (ce se întâmplă, care este acţiunea conversatia Sarcini
relatată) „cine ia parte ala acţiune„ (personajele) , euristica individuale
„unde„ (plasarea acţiunii în timp şi spaţiu) , „cum„
(modul de desfăşurare a acţiunii), „cine povesteşte”
Inmulţi Să efectueze operaţii de - exerciţii de calcul cu numere naturale, urmărind Activitate în Observare
rea şi înmulţire şi împărţire cu respectarea ordinii efectuării operaţiilor şi folosirea grup sistematică
împărţi numere naturale mai corectă a parantezelor; Activitate Evaluare prin
rea mici decât 100 - exerciţii de calcul folosind proprietăţile operaţiilor; frontală întrebări
nr.nat. o - exerciţii de calcul oral; orale
-100 - folosirea proprietăţilor operaţiilor pentru efectuarea Teme
unor calcule rapide; suplimentare
- observarea legăturilor între operaţiile cu numere Sarcini
naturale; efectuarea probei; individuale
- efectuarea de succesiuni de calcule mentale cu
numere de cel mult două cifre pe principiul
“preluării ştafetei”, implicând majoritatea elevilor
clasei.

trada Scolii, Nr. 3, com. Alexeni, jud. Ialomita, Tel / Fax 0243 249 550
e-mail sc.alexeni@yahoo.com
ŞCOALA GIMNAZIALA
,,ALEXANDRU ALDEA VOIEVOD’’ALEXENI

REZULTATE AŞTEPTATE

Scopul acestui proiect este acela de a acorda mai mult timp elevilor care au realizări mai modeste, de a utiliza cele mai
potrivite metode de instruire, de a le oferi feed-back-uri concludente şi de a le acorda sprijin şi atenţie. Activităţile pe care mi le-
am propus vor fi atractive pentru elevi, aceştia putându-se debarasa de pericolul notării sau a pedepselor, concentrându-se asupra
activităţii în sine. Fiind motivaţi în rezolvarea sarcinilor pe care le vor găsi atractive şi captivante, obiectivele operaţionale propuse
vor fi atinse.
Activităţile se vor desfăşura într-un mediu prietenos pentru elevi ceea ce va conduce la creşterea randamentului învăţării prin:
- menţinere trează a impulsul cognitiv şi motivaţia activităţilor de învăţare;
- organizarea cunoştinţelor sub formă de scheme care să permită evidenţierea legăturilor dintre concepte;
- completarea cunoştinţele minime ale elevilor;

LISTĂ ORIENTATIVĂ DE SARCINI

1. Precizaţi autorul şi titlul operei literare citite.


2. Precizaţi care este modul predominant de expunere în fragmentul citit.
3. Precizaţi care sunt personajele din fragmentul citit.
4. Povestiţi oral fragmentul citit.
5. Formulaţi ideile principale .
6. Pentru fiecare idee principală, să deta liem câte două idei secundare.
7. Povestiţi fragmentul, ţinând cont de ideile principale şi secundare.
8. Calculaţi inmulţirile prin adunări repetate.
9. Calculaţi împărţirile prin scăderi repetate.
10. Aflaţi dublul, triplul, împătritul, incincitul…. inzecitul numerelor….
11. Aflţi jumătatea, treimea, sfertul, …… zecimea numerelor.
12. Probleme cu una sau două operaţii.

trada Scolii, Nr. 3, com. Alexeni, jud. Ialomita, Tel / Fax 0243 249 550
e-mail sc.alexeni@yahoo.com
ŞCOALA GIMNAZIALA
,,ALEXANDRU ALDEA VOIEVOD’’ALEXENI

ORARUL ACTIVITĂŢILOR
ZIUA: MARTI
ORA : 12- 13

Nr.
Tema Nr. ore Data/ora Locul desfăşurării
crt
Textul narativ şi planul 12, 19 , 26 II, 5 III 2019 Sala de clasă
1 4
dezvoltat de idei H 12-13
Scrierea cuvintelor sa, s-a, 12, 19,26 III,2 IV 2019 Sala de clasă
2 4
sau, s-au la, l-a, H 12-13
Scrierea cuvintelor ia, i-a, 9, 16 IV,7,14 V 2019 Sala de clasă
3 4
iau, i-au, într-o, într-un H 12-13
Scrierea cuvintelor nea, 21,28 V, 4,11 VI 2019 Sala de clasă
ne-a, neam, ne-am, printr- H 12-13
4 4
o, printr-un, dintr-o, dintr-
un
Înmulţirea numerelor 0-50. 14,21,28 II,7 II 2019 Sala de clasă
7 4
Probleme cu doua operatii H12-13
Împărţirea numerelor 0-50 14,21,28 III,4 IV 2019 Sala de clasă
8 4
H 12-13
Înmulţirea nr. 0-100 11,18 IV, 9,16 V 2019 Sala de clasă
9 4
H 12-13
Împărţirea numerelor 0- 23,30 V, 6,13 VI 2019 Sala de clasă
10 4
100 H12-13

trada Scolii, Nr. 3, com. Alexeni, jud. Ialomita, Tel / Fax 0243 249 550
e-mail sc.alexeni@yahoo.com
ŞCOALA GIMNAZIALA
,,ALEXANDRU ALDEA VOIEVOD’’ALEXENI

GRAFIC PREZENTA - PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ


CU ELEVII CARE ÎNTÂMPINĂ DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE
CLASA a III-a, AN SCOLAR 2018/2019

Nr. Numele și prenumele elevului Disciplina/ Data Obser


crt. Limba româna Matematica vații
1 Dinu Corina
2 Enache Valentin
3 Iordache Loredana
4 Marcu Alexandru
5 Nastur Violeta
6 Stoica Cosmin

Director, Prof.inv.primar
Prof. Visean Georgica Vlad Valentina

trada Scolii, Nr. 3, com. Alexeni, jud. Ialomita, Tel / Fax 0243 249 550
e-mail sc.alexeni@yahoo.com
ŞCOALA GIMNAZIALA
,,ALEXANDRU ALDEA VOIEVOD’’ALEXENI

trada Scolii, Nr. 3, com. Alexeni, jud. Ialomita, Tel / Fax 0243 249 550
e-mail sc.alexeni@yahoo.com