Sunteți pe pagina 1din 7
INSPECTORATUL «i aa ae SCOLAR JUDETEAN » o PRAHOVA PRAHOVA Ne..643/-24-02 20 CATRE, UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIV! ERSITAR, plicate in inscricrea copiilor in clasa pregatitoare, Pentru asigurarea in bune conditi a inscrierii in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2020-2021, in conformitate cu Calendarul si Metodologia de inscriere a copiilor in invatimantul 2021, aprobate prin OMEC Nr, 3277/17.02.2020, Comisia primar pentru anul scolar 202 Judefeana de inscriere a copiilor in invaimantul primar a Inspectoratului $colar Judetean Prahova in colaborare eu Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Edueationala Prahova, va transmit urmatoarele precizari: CENTRUL JUDETEAN DE RESURS! E SI ASISTENTA EDUCATIONALA PRAHOVA organizeaz evaluarea psihosomatied in sediul propriu din Ploiesti si in Cabinetele Scolare de Asistenta Psihopedagogica din Campina, Comarnic, Sinaia, Plopeni, Slinic, Valenii de Munte Urlaji, Mizil, Boldesti-Seaeni, ~ Activitatea de evaluare se desfisoard fn intervalul orar 10-18, in baza unei programari telefonice, n perioada 2: 020 or se va face doar la solicitarea seris si in prezenta pirin{ilor/ tutorilor legal instituiti/ reprezenta or legali care au solicitat evaluarea, ~ La incheierea evaluarii dezvoltai Psihosomatice a fiecdrui copil, rezultatul evaluarii este comunicat in acecasi zi, in scris. Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat(OMEC Nr. 3277/17.02.2020, art.7, al 6. ~ CENTRELE DE EVALUARE A DEZVOLTARI PSIHOSOMATICE: Telefon pentru Denumirea Centrului de evaluare | Centrul Judetean de Resurse si Asistenti Educationala Prahova, Municipiul Ploiesti (Ploiesti, Str. Stefan Greceanu, Nr. 9A, Clidirea K8) | Centrul Nr. 1 Cémpina / Scoala Gimnaziala,Bogdan | Petriceicu Hasdeu”, Municipiul Campina 3, _ | Centrul Nr. 2 Campina / Liceul Tehnologie Meeanic, *__| Municipiu! Campina 0735 069375 0724 713126 INSPECTORATUL Qa a eine SCOLAR JUDETEAN PRANOVA PRAHOVA 4. Liceul Tehnologic ..Simion Stolnicu”, Oragu! Comarnic 0730 007498 5. Scoala Gimnaziala George Enescu”, Orasul Sinaia 0727 525987 «6, _ | Scoala Gimnaziala .Mihai Viteazul”, Orasul Boldesti- 0743 002238 Scdeni 0735 931138 (7, | Colegiul National ,Nieolae Torga”, Oragul Valenti de 0734 468990 Munte 8. _ | Liceul Teoretic , Serban Voda", Oragul S 748 121140 9, Liceul Carol I”, Orasul Plopent (0735 952570 10. | Liceul Teoretic ,Brancoveanu Voda", Orasul Urlati 0754299286 11. | Liceul Teoretic ,Grigore Tocile: Orasul Mizil 0765 278358 I. SITUATH IN CARE ESTE NECESARA EVALUAREA PSIHOSOMATIC. A. — inscrierea in clasa pregatitoare a copiilor,care implinese varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie ~ 31 decembrie 2020 inclusiv.se face la solicitarea serisd a pi instituiti/ reprezentangilor legali si numai dae& dezvoltarea psihosomatic’ atesti pre njilor/ tutorilor legal copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare, > Documente necesare: ~ cererea de evaluare psihosomatica (cerere-tip, pe care o primese spre completare parintii/ tutorii legal instituifi/ reprezentanti legali, in prezenta profesorului consilier scolar): - certificatul de nastere al copilului (original si o copie): = adeverinja medicala de la medicul de familie, cu mentiunea ,clinie sndtos, apt pentru scoali (original); - CBI al persoanei care insoteste copilul la evaluare (original si copie); = sentina de divort (copie, unde este eazul); - actul de mputemicire in vederea reprezentarii parintelui (unde este cazul). > Solutionare si demers procedural: = Daca rezultatul evaluaii psihosomatice nu atest’ pregatirea copilului pentru debutul scolar, parintii tutorii legal instituifi/ reprezentantii legali vor fi consiliati pentru a solicita unitifilor de invayamant prescolar reinscrierea copilului in grupa mare. + Daca rezultatul evaluarii psihosomatice atesti_preeatirea copilului_pentru_debutul scolar, in baza rezultatului evaluarii psihosomatice, eliberat de Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Es cational Prahova, copilul poate fi inseri in ciclul primar la scoala de circumscriptie. j INSEECTORATUE Chow SrEGUK EDUEATIEN $1 \ 553g SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA PRAHOVA ja Judeteand de inscriere a copiilor in invatdmantul primar a Inspectoratul Scolar Judetean Prahova poate solutiona cererile de inseriere in invafimantul primar a copiilor care Yor implini varsta de 6 ani dupa 1 ianuarie 2021, la solicitarea scrisa a parintilor/ tutorilor legal instituiti/ reprezentanjilor legali, in urma consilierii acestora de catre specialistii, Centrului Judetean de Resurse si Asistenti Educational Prahova, si doar daed dezvoltarea psihosomati a copiilor este corespunzitoare. > Documente necesare: - cererea de evaluare psihosomatica (cerere-tip, pe care o primese spre completare parintii/ tutorii legal instituiti/ reprezentantii legali, in prezenta profesorului consilier scolar): - certificatul de nastere al copilului (original si o copie); ~ adeverinta medical de la medicul de familie, cu mentiunea clinic sdindtos, apt pentru scoala (original); - CV/BI al persoanei care insoteste copilul la evaluare (0 inal si copie); - sentinta de divort (copie, unde este eazul); - actul de imputernicire in vederea reprezentdrii parintelui (unde este cazul). > Solutionare si demers procedural: > Daca rezultatul evaludrii psihosomatice nu atesti pregitirea copilului pentru debutul scolar. leg invatamant prescolar in vederea reinscrierii copilului in grupa mare. parin{ii/tutorii legal instituiti/ reprezemtanti leg i vor fi consiliati pentru a se adresa unitatii de > Daca rezultatul evaluatii este favoral inscrierii copilului in ciclul primar, parinti/ tutorii legal instituiti/ reprezentantii legali vor fi consiliati de catre specialistii Centrului Judetean de Resurse si Asistent Educationald Prahova pentru a lua decizii in interesul educational al copilului > in baza rezultatului evaluarii psihosomatice eliberat de CJRAE Prahova, parintii/ tutorii legal i/ reprezentantii legali ai copiilor se vor adresa scolii de circumseriptie pentru inscrierea copilului in clasa pregatitoare. INSPECTORATUL Qh STERUL EDUCATIEE SHC SCOLAR JUDETEAN PRAWOVA PRAHOVA AMANAREA iNSCRIERI IN INVATAMANTUL PRIMAR Comisia Judetean de inscriere a copiilor in invatamantul primar a Inspectoratului Scolar Judetean Prahova poate solutiona cererile de amanare a inserierii in invatimantul primar a copiilor mandarea seri care implinese varsta de 6 ani pnd la data de 31 august 2020 inelusiv, doar la r a unui medic specialist, in baza Ordinului 430/2004, Ordin pentru aprobarea Baremului medical cu afectiunile care pot constitui cauze de amanare a inceperii scolarizarii la varsta de 6 ani. ndividual Baremul medical va fi aplicat in mod orientativ de catre medicii specialisti, in contextul clinic al fiecdrui copil suferind de 0 afectiune acuti severd sau cronica, > Solutionare si demers procedural ~ Parinfii/ tutorii legal instituiti/ reprezentantii legali vor depune la secretariatul Inspectoratului Scolar Judetean Prahova, in perioada 26 februarie-20 martie 2020. urmatoarele documente: © Certificatul de nastere al copilului (copie), * Documentul medical prin care medicul specialist / medicul de familie/ medicul scolar, in baza Baremului medical, recomand’ aminarea debutului scolar, © Documente prin care se atesta afectiunea, de la specialist, © Centificat de orientare scolara emis de CJRAE Prahova (unde este cazul, copie), © Certificat de incadrare in grad de handicap (unde este cazul, copie), ‘© CBI reprezentant legal (copie), ‘© Cererea tip in care se solicit aprobarea amanarii debutului scolar (se gaseste la birou! de copiat acte de la ISJ, Anexa nt. 1), insctiere a copiilor in invifmantul primar a Inspectoratului Scolar Judefean Prahova va analiza dosarele si va solujiona aménarea debutului scolar, dupa consilierea parintilor/ tuto 1 legal instituiti’ reprezentantilor legali pentru a lua decizii in interesul educational al copilului = Orice situatie de aminare a debutului scolar se aproba doar de eitre Inspectoratul Seolar Judefean Prahova, care va emite o adeverinta in acest sens (Anexa nr. 2). - Parintii/ tutorii legal instituiti/ reprezentantii legali ai copiilor vor fi anunfaji telefonic pentru a intra in posesia adeverintelor de amanare a debutului scolar. - Parintii/ tutorii legal instituiti/ reprezentantii legali ai copiilor, pentru care s-a aprobat amanarea scolara, vor depune adeverinfa de amanare la sediul unitatilor de invatimaint preseolar in vederea reinscrierii in grupa mare a copiilor. INSPECTORATUL Co yest SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA PRAHOVA Iv. SCRIEREA iN INVATAMANTUL SPECIAL La solicitarea scrisa a parintilor/ tutorilor legal instituiti/ reprezentantilor legali, pot fi inserisi in clasa pregititoare si copii cu cerinte educationale speciale cu varste cuprinse intre 6 si 8 ani la data inceperii anului scolar. inscrierea copiilor cu cerinte educationale speciale ininvatamantul special se face direct la unitatea de invatamant speciala, cu documentele prevazute in Metodologia de inscriere a copiilor in Invajamantul primar pentru anul scolar 2020-2021, aprobata prin OMEC Nr. 3277/17.02,2020, la care se adaugi documentul care atest orientarea catre invafamantul special (Certificatul de evaluare si tare scolara eliberat de CIRAE/CMBRAE). MS INSPECTOR §COL R GENERAL, (Prot CONSTA (TIN PISAU ee j UZ Inspector scolar, Inspector scolar, Prof. CORALIA MATEL Prof. NICOLETA ADET he eg Director CIRAE Prahova, ane 7 ee INSEE TORATUE EB voor. i SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA PRAHOVA Anexa nr. 1 Aprobat, INSPECTOR $COLAR GENERAL, Prof. CONSTANTIN PISAU Domnule Inspector $colar General, Subsemnatul/ subsemnata ... domiciliat(a) in telefon .. in calitate de parinte/—tutore legal instituit/reprezentant legal al_—_copilului nascut Ia data de. . va rog simi aprobafi i acestuia in inyatdmantul primar pentru anul scolar 2020-2021. Mentionez c4 imi asum decizia de a amana inscrierea copilului meu in invatamantul primar, considerind cA este in concordanfa cu interesul educational al acestuia. Anexez urmitoarele documente: 1 certificat medicaVadeverinté medicala de la medic specialist / medic de familie / medic scolar cu recomandarea pentru amdnarea debutului scolar, conform Ordinului Nr. 430/16.04.2004 (care atesta © afectiune cuprinsi in Baremul medical, ce poate constitui 0 cauzi de amanare a inceperii scolarizarii la varsta de 6 ani. 1 documente prin care se atest afectiunea, de la specialist, copie certificat nastere copil, 10 certificat de orientare scolard emis de CJRAE Prahova (unde este cazul, copie), 10 certificat de ineadrare in grad de handicap (unde este cazul, copie), © copie Cl/BI reprezentant legal Data Semnatura, Domnutui Inspector Scolar General al Inspectoratului $colar Judetean Prahova 6 INSPECTORATUL hw srinidia TT SCOLAR JUDETEAN PRawova PRAHOVA Anexa nr. 2 CATRE, Doamna/domnul Avand in vedere cererea dumneavoastra, inregistrata la Inspectoratul Scolar Judetean Prahova cu nr. Comisia Judetean de inseriere a copiilor in invagimantul primar a aprobat aménarea inserierii in invayimdntul primar pentru anul 2020-2021 a fiicei/fiului la data de Decizia Comisiei Judetene a avut in vedere diagnosticul si recomandarile facute de specialist precum si asumarea de catre dumneavoastra a aménarii inscrierii copilului in clasa pregatitoare, in interesul educational al acestuia. INSPECTOR $COLAR GENERAL, Prof. Constantin PISAU Inspector scolar,

S-ar putea să vă placă și