Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea de Stat din Republica Moldova

Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative


Departamentul Științe Politice și Administrative

Specialitatea Administrație Publică

Lucru Individual
Finanțe Publice

Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetare


din cadrul unității administrativ-teritoriale
(Or.Ungheni )
Cuprins:
1. Noțiuni generale
2. Veniturile bugetului orașului Ungheni
3. Cheltuielile bugetului orașului Ungheni
4. Concluzie
5. Bibliografia
Bugetul reprezintă estimarea veniturilor și a cheltuielilor pentru o anumită
perioadă de timp, de regulă un an. Guvernul elaborează propunerea de buget și
îl prezintă Parlamentului spre aprobare. În urma aprobării, bugetul devine lege,
implementarea căreia este obligatorie, ca și a oricărei alte legi a țării .
Bugetul are cinci caracteristici importante:
1. Anualitatea: În fiecare an se elaborează un proiect de buget care acoperă
perioada unui singur an; Este votat în fiecare an; Și executarea lui se desfășoară
pe parcursul unui an.
2. Unitatea: Veniturile și cheltuielile, precum și finanțarea deficitului, necesită a
fi analizate împreună, în scopul stabilirii obiectivelor bugetare anuale. Bugetul
trebuie să acopere toate ministerele, agențiile și alte instituții care efectuează
operațiuni guvernamentale.
3. Unitatea monetară: Veniturile și cheltuielile trebuie exprimate în moneda
națională.
4. Universalitatea: Toate resursele trebuie să fie direcționate către un fond comun,
care să fie alocate și utilizate pentru cheltuieli conform priorităților actuale ale
Guvernului.
5. Echilibrul: Bugetul trebuie să fie echilibrat. Cheltuielile bugetare trebuie să fie
egale cu veniturile, plus sursele de finanțare a deficitului.
Guvernul elaborează propunerea de buget și îl prezintă Parlamentului spre aprobare. În
urma aprobării, bugetul devine lege, implementarea căreia este obligatorie, ca și a oricărei alte
legi a țării. Veniturile și cheltuielile trebuie exprimate în moneda națională. Conform Legii
Nr. 181 din 25.07.2014 privind finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, bugetul
reprezintă o totalitate a veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor de finanţare destinate pentru
realizarea funcţiilor autorităţilor publice centrale şi locale
Bugetele sunt totalitate a veniturilor, a cheltuielilor și a surselor de finanțare destinate
exercitării funcțiilor care sînt în competența autorităților administrației publice locale conform
legislației și a funcțiilor delegate de Parlament la propunerea Guvernului. Autoritățile
administrației publice locale elaborează, aprobă şi administrează bugetele locale, în
conformitate cu legislația în vigoare, elaborează prognoze bugetare şi întreprind, în limitele
competențelor, măsuri pentru creșterea bazei fiscale şi asigurarea sustenabilității bugetelor
locale pe termen mediu şi lung, înaintează propuneri la elaborarea politicii bugetar-fiscale şi a
politicilor sectoriale, precum şi participă la consultările privind relațiile interbugetare, asigură
gestionarea resurselor bugetare şi administrarea patrimoniului public, în conformitate cu
legislația și principiile bunei guvernări, efectuează monitoringul financiar al instituțiilor
publice la autogestiune, al întreprinderilor municipale şi al societăților comerciale în care
autoritățile administrației publice locale au calitatea de fondator sau dețin cota majoritară în
capitalul social. ugetul unei unităţi administrativ-teritoriale, fie acesta sat, oraş sau ra- ion
constituie un document politic foarte important, deoarece el re- prezintă o relaţie financiară
care face legătura dintre utilizarea banilor publici şi atingerea priorităţilor (obiectivelor)
localităţii pe parcursul unui an calendaristic. Prin urmare, elaborarea şi implementarea
bugetului trebuie să aibă loc prin efortul comun al tuturor membrilor comunităţii. Ţinând cont
de importanţa acestui document pentru dezvoltarea comunităţii în general, dar şi pentru
fiecare locuitor în parte, elaborarea şi executarea bugetului trebuie să se facă în condiţii de
transparenţă maximă. Transparenţa bugetului public al localităţii oferă posibilitate locuitorilor
de a cunoaşte exact serviciile de care vor beneficia din partea administraţiei publice locale pe
parcursul perioadei următoare: educaţie, cultură, asistenţă socială, amenajarea teritoriului,
transportul public. Totodată, locuitorii oricărei localităţi trebuie să fie interesaţi de modul cum
se formează şi cum se execută bugetul public, deoarece anume ei sunt cei care participă la
acumularea mijloacelor financiare în buget prin achita- rea impozitelor şi taxelor locale. De
aceea, locuitorii comunităţii ar trebui să manifeste interes pentru modul cum se acumulează
mijloacele financiare, cum se distribuie şi cum se utilizează banii publici. Astfel, fiecare
locuitor al comunităţii este în drept să solicite informaţii despre modul de identificare a
necesităţilor finanţate din banii publici şi corectitudinea cheltuielilor efectuate.

Raionul Ungheni are o suprafață totală de 108,3 mii ha, din care 50,1mii ha
constituie terenuri cu destinație agricolă, 22,9 mii ha - terenurile fondului silvic, 2,7
mii ha - terenurile fondului apelor și alte terenuri -32,6 mii ha. Populația totală,
conform datelor recensămîntului constituie 107,7 mii locuitori, din care 35,3 mii -
populația urbană și 72,4 mii - populația rurală. Organizarea administrativă a raionului
cuprinde 33 de primării cu 12 sate, 19 comune și 2 orașe (Ungheni și Cornești) În
perioada supusă auditului, din bugetele UAT ale raionului Ungheni au fost finanțați -
328 de ordonatori secundari/terțiari de credite, inclusiv instituții: preșcolare - 52; de
învățămînt primar - 4; învățămînt secundar general - 45; învățămînt neatribuit altor
grupe - 47; biblioteci - 51; muzee - 3; case de cultură și cluburi - 60; alte instituții - 66

Estimările bugetului raional pe anul 2019 au fost elaborate în conformitate cu


prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar -fiscale nr. 181 din
25.07.2015, Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”,
Legii nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, Notelor
metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor “Privind elaborarea de către
autorităţile administraţiei publice locale a proiectelor bugetelor locale pentru anul
2019. La elaborarea bugetului s-a ținut cont de politica statului în domeniul veniturilor
și cheltuielilor bugetare , particularitățile specifice de stabilire a relațiilor
interbugetare, limitele de transferuri de la bugetul de stat la bugetele locale , precum și
de cerințele și particularitățile de elaborare și prezentare a propunerilor de buget de
către APL pe anul 2019. Pentru anul 2019 proiectul bugetului a fost elaborat pe bază de
programe și performanțe unde accentul este pus pe legăturile dintre politicile și strategiile
naționale și locale cu alocarea resurselor și desemnarea clară a modalităților de atingere a
obiectivelor dorite prin stabilirea unor rezultate măsurabile ale acțiunilor.

Implimentarea reformei menționate în sistemul de planificare are drep obiectiv


eficienitizare cheltuielilor publice locale, precum și realocarea resurselor disponibile pentru
prioritățile comunității.
Principalele caracteristici ale bugetării pe programe sunt:
- Se bazează pe perspectivă multianulă și integrarea planurilor și a cheltuelilor strategice
- Intensifică gradul de responsabilitate și raportare pentru utilizarea fondurilor publice;
- Responsabilitatea și raportarea sunt transferate la toate instituțiile, aceste nu mai sunt
sarcini ale unității financiare.
Veniturile bugetelor locale se constituie din impozite, taxe, alte venituri
prevăzute de legislație și se formează din:
1) venituri generale:
a) venituri proprii;
b) defalcări, conform cotelor procentuale, de la impozitele şi taxele de stat;
c) transferuri;
d) granturi pentru susţinerea bugetului;
2) venituri colectate ;
3) granturi pentru proiecte finanţate din surse externe.
Sursele de finanțare ale bugetelor locale se formează din:
a) operațiuni cu împrumuturi interne și externe;
b) operațiuni aferente vînzării și privatizării patrimoniului public;
c) operațiuni cu soldurile în conturile bugetului.
La repartizarea impozitul pe venitul persoanelor fizice între bugetele locale de nivelul
întîi și bugetele locale de nivelul al doilea, veniturile bugetului raional constituie
defalcări în mărime de 25% din suma totală a impozitului pe venitul persoanelor fizice
al primăriilor orașelor, satelor, comunelor ale raionului Ungheni în volum de 59782,8
mii lei. Pentru anul 2019 impozitul pe venitul persoanelor fizice conform normativelor
de defalcări în bugetul raional constituie 14945,7 mii lei.

Structura veniturilor proprii a bugetului pe anii 2019-2021 al primăriei municipiului Ungheni

Proiect Estimat
Cod

Clasificarea bugetară 2019 2020 2021


1 3 4 5 6
111110 Impozitul pe venitul reținut din salariu
Contingent 50946,0 57300,0 57500,0
Normariv 35 35 35
Defalcări 17831,1 20055,0 20125,0
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre
111121 plată/achitat
Contingent 750,0 800,0 800,0
Normariv 35 35 35
Defalcări 262,5 280,0 280,0
Impozitul pe venit aferent operaţiunilor de predare în
111130 posesie şi/sau folosință a proprietăţii imobiliare
Contingent 60,0 65,0 65,0
Normariv 35 35 35
Defalcări 21,0 22,8 22,8
Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară
111124 activități independente în domeniul comerțului 300,0 400,0 450,0
Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă,
cu excepția impozitului de la gospodăriilor țărănești
113110 (de fermier) 20,2 20,2 20,2
Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decât
113130 cea agricolă 30,0 30,0 30,0
113140 Impozitul funciar încasat de la persoanele fizice
113150 Impozitul funciar pe păşuni şi fîneţe
Impozitul funciar pe terenuri cu destinaţie agricolă de
113120 la gospodăriile ţărăneşti (de fermier)
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor
113210 juridice 140,0 100,0 100,0
113220 Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 12,0 12,0 12,0
Impozitul pe bunurile imobiliare achitate de către
persoanele fizice și juridice înregistrate în calitate de
întreptinzător din valoarea estimată(de piață) a
113230 bunurilor imobiliare 1000,0 1100,0 1100,0
Impozitul pe bunurile imobiliare achitate de către
persoanele fizice-cetățeni din valoarea estimată(de
113240 piață) a bunurilor imobiliare 2050,0 2100,0 2150,0
113313 Impozitul privat încasat în bugetul local de nivelul I
Plăţile pentru certificatele de urbanism şi autorizările
de construire sau desfiinţare în bugetul local de nivelul
142215 I 10,0 10,0 10,0
Arenda terenurile cu destinaţie agricolă încasate în
141522 bugetul local de nivelul I
Arenda terenurile cu o altă destinaţie decât cea agricolă
141533 încasate în bugetul local de nivelul I 220,0 225,0 230,0
Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul
142211 unității administrativ teritoriale
Mijloace încasate în bugetul local de nivelul I în
142249 legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol
Plata pentru locațiunea patrimoniului public încasate în
142252 bugetul local de nivelul I
145142 Alte venituri încasate în bugetul local de nivelul I 10,0 10,0 10,0
114522 Taxa pentru patenta de întreprinzător 620,0 600,0 600,0
Amenzi şi sancţiuni contravenționale încasate în
143130 bugeul local de nivelul I
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto pe
114413 teritoriul municipiilor, orașelor, satelor (comunelor) 410,0 410,0 410,0
114414 Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) 10,0 10,0 10,0
114411 Taxa de piață 1200,0 1200,0 1200,0
114412 Taxa pentru amenajarea teritoriului 1550,0 1600,0 1650,0
114421 Taxa pentru cazare 80,0 85,0 90,0
Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări
114418 servicii de deservire sociala 3500,0 3525,0 3550,0
114423 Taxa de aplicare a simbolicii locale 10,0 10,0 10,0
114416 Taxa pentru parcare 50,0 50,0 50,0
114417 Taxa pentru parcaj
114426 Taxa pentru salubrizare 700,0 700,0 700,0
114415 Taxa pentru dispozitivele publicitare 350,0 350,0 350,0
Total venituri 30386,8 32905,0 33160,0
142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 4526,3 4738,3 4929,2
142320 Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 330,0 330,0 330,0
144114 Donații voluntare pentru cheltueli curente 40,0 45,0 45,0
Total general venituri 35283,1 38018,3 38464,2
415240 Vânzarea apartamentelor către cetăţeni

Transferurile cu destinație generală de la bugetul de stat către bugetul raional constituie


38817,5 mii lei .

Transferuri cu destinație specială -transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat la


bugetul raional pentru a.2019 constituie în total 199101,2 mii lei, inclusiv:

- pentru finanțarea învățământului preșcolar, primar, secundar-general și extrașcolar-175563,2


mii lei;

- pentru finanțarea școlii sportive-1832,1 mii lei;

- pentru asigurarea și asistența socială -5509,9 mii lei;

- pentru infrastructura drumurilor -16196,0 mii lei. Transferurile cu destinație specială pentru
infrastructura drumurilor au fost estimate în funcție de numărul de kilometri echivalenți
administrați în teritoriu. Transferurile din fondul de susținere a populației pentru anul 2019
este planificat în volum de 2284,4 mii lei și este redistribuit pe 3 tipuri de servicii:

-Serviciul sprijin familial pentru copii -1340,0 mii lei;

-Serviciul asistență personală -498,0 mii lei;

-Serviciul social de suport monetar-446,4 mii lei.

Veniturile bugetului raional pentru anul 2019 se estimează în sumă totală de 263240,3 mii lei,
inclusiv: - venituri proprii – 589,5 mii lei; - defalcări de la impozitele şi taxele de stat –
14945,7 mii lei; - încasări de la prestarea serviciilor cu plată – 3088,3 mii lei; - plata pentru
locaţiunea bunurilor patrimoniului public – 637,3 mii lei; - taxa la cumpărarea valutei străine
de către persoanele fizice în casele de schimb valutar – 400,0 mii lei; - donaţii voluntare
interne pentru instituţiile bugetare – 60,0 mii lei; - transferuri de la bugetul de stat – 243519,4
mii lei Comparativ cu prevederile aprobate pe anul 2018 veniturile bugetului raional pentru
anul 2019 s-au majorat cu 19677,0 mii lei sau cu 8,0 la sută

Cheltuieli

Competențele în efectuarea cheltuielilor bugetului raional pe domenii de activitate sunt


delimitate prin legislația privind administrația publică locală și descentralizarea
administrativă. Resursele financiare disponibile sunt direcţionate la programe de importanţă
vitală, care permit soluţionarea problemelor stringente, fără admiterea de datorii creditoare şi
blocaje financiare. Cheltuielile bugetului raional pe anul 2019 pe toate componentele se
estimează, la general în sumă de 259712,2 mii lei. La compartimentul „Apărarea
naţională” cheltuielile au fost estimate în sumă de 585,1 mii lei, inclusiv: cheltuieli de
personal al lucrătorilor de deservire a clădirii Centrului militar în sumă de 237,3 mii lei

 cheltuieli curente- 247,7 mii lei, servicii medicale pentru recrutare -100,1 mii lei.
Compartimentul “Sevicii în domeniul economiei” prevede cheltuieli în sumă totală
de 18524,9 mii lei, inclusiv: Secția economie și reforme-660,8 mii lei;
 Serviciul relații funciare și cadastru-314,4 mii lei, Direcția agricultură și alimentație-
876,7 mii lei; fondul rutier (cheltuieli pentru reparația și întreținerea drumurilor
locale) -16196,0 mii lei.

În anul 2019 pentru finanțarea cheltuelilor instituțiilor de cultură, sport, tineret au fost
indreptate 9122,7 mii lei. Secția cultură și turism -7102,1 mii lei, dintre care:
 cheltuieli de personal - 4503,5 mii lei, cheltuieli curente - 1998,6 mii lei, cheltuieli ce
țin de desfășurarea activităților culturale - 600,0 mii lei.

-Direcția Educație -2570,8 mii lei, inclusiv din contul transferurilor cu destinație specială
sunt acoperite cheltuielile pentru întreținerea școlii sportive în sumă de 1832,1 mii lei
(cheltuieli de personal 1531,0 mii lei). - Consiliul raional pentru desfășurarea activităților
sportive - 100,0 mii lei

Prin urmare, în 2019 se prevede de a finanța:

- Palatul de Cultură,
- Muzeul de Istorie și Etnografie
- Clubul nr.2
- Centrul regional de resurse pentru tineret Ungheni
- Școala sportivă
- Stadionul
O cotă semnificativă în capitolul de cheltuieli a bugetului municipal o dețin cheltuelile
pentru dezvoltarea drumurilor 8615,1 mii lei sau 10,6% și respectiv pentru gospodăria
serviciilor comunale 8973,1 mii lei s-au 11,1% din volumul total al cheltuelilor.

La compartimentul “Protecție socială” cheltuielile au fost estimate în sumă de 33295,8 mii


lei, inclusiv: din contul transferurilor cu destinație specială – 5509,9 mii lei.

Informație privind cheltuielile din instituţiile publice finanţate


de la bugetul municipal Ungheni prevăzute pe anul 2019

Nr. Cod Cheltuieli total,


Denumirea
d/o ORG 2 mii lei

1 2 3 4
1 Aparatul primarului 11088 8366,0
2 Primăria – dezvoltarea drumurilor 11088 8615,1
3 Primăria – servicii de sport și cultura fizică 11088 250,0
4 Primăria – servicii pentru tineret 11088 150,0
5 Primăria – activități culturale 11088 800,0
6 Primăria – serviciul datoriei interne 11088 767,4
7 Iluminare străzilor 11088 2050,0
8 Grădiniţa-creşă nr. 2 06773 6224,2
9 Grădiniţa-creşă nr. 3 06774 6738,3
10 Grădiniţa-creşă nr. 9 06772 6598,2
11 Grădiniţa-creşă nr. 11 06775 6960,1
12 Grădiniţa-creşă nr. 47 06776 3293,7
13 Instituția preșcolară cu incluziune socială ,,Guguță” 13188 6231.0
14 Gradinița creşă ,,Albinuța” 13187 1189,7
Nr. Cod Cheltuieli total,
Denumirea
d/o ORG 2 mii lei

15 Muzeul de Istorie şi Etnografie 06780 527,3


16 Palatul de Cultură 06781 3661,7
17 Clubul nr. 2 06783 606,8
18 Centrul regional de resurse pentru tineret ,,Ungheni” 12437 839,6
19 Şcoala sportivă 06778 1614,0
20 Stadionul 06785 673,3
21 Tabăra de vară p/u copii ,,Plus-Armonie” 12543 813,1
22 Şcoala de muzică 08832 4106,1
23 Școala de Arte plastice 08833 1247,3
24 Staţia orășenească a tinerilor turiști 09714 802.5
25 Casa limbii române 09721 124,0
Centrul de resurse pentru dezvoltare durabilă locală și regională
26 12564 309,4
Ungheni
27 Sectorul de amenajare 11088 6923,1
28 Primăria Ungheni - fondul de rezervă 03733 420,0
Total 80901.9

Concluzii finale :
Primaria or .Ungheni este responsabila nemijlocit de planificarea şi executarea
bugetului, a conştientizat că informarea detaliată a cetăţenilor despre activitatea
autorităţilor publice sporeşte încrederea locuitorilor oraşelor, sporeşte
conştientizarea dificultăţi-lor existente în localităţi Or.Ungheni asigura
transparenţa banilor publici a determinat şi alte mijloace de informare în masă să
preia practica de informare a publicului larg despre planificarea şi executarea
bugetelor locale.
Bibliografie
http://www.crungheni.md/wp-content/uploads/2018/11/Nota-
informativa-proiect-buget-2019.pdf

Bugetul Primariei or.Ungheni

Actelelocalegov.md