Sunteți pe pagina 1din 8

NINA CASSIAN

POEZII

„Piticul cu poveºti“

61

rm e
Confoor ºcolar
g r a mel e
Pro d
a
Limb Românã
atura
iº Liter pentru III
e le I -V
Cla s

ANDREAS PRINT
27.11.1924 – 14.04.2014
NINA CASSIAN

POEZII

ANDREAS PRINT
Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României
CASSIAN, NINA
Poezii / Nina Cassian - Bucureºti: Andreas Print, 2017

ISBN 978-606-765-028-0

DIFUZOR EXCLUSIV:
AGENÞIA DE DIFUZARE DE CARTE
IVO PRINT
Petru Maior nr. 32, sector 1, Bucureºti
Tel./Fax: 021.222.07.67
E-mail: ivo_print@yahoo.com
Site: www.editura-andreas.ro

© Editura ANDREAS PRINT, Bucureºti, 2017


Toate drepturile asupra acestei ediþii sunt rezervate editurii. Nicio parte
din aceastã lucrare nu poate fi reprodusã, stocatã ºi retransmisã sub
formã tipãritã, electronicã, mecanicã, fotocopiatã, audio sau sub orice
altã variantã fãrã permisiunea scrisã a Editurii Andreas Print.

Tehnoredactare: Gheorghe DUMITRU


Redactare: Laura Ivona DUMITRU
Desen copertã: Marius BOGDAN

Bun de tipar: 04.03.2017


Coli tipar: 6
Format: Z6 (16/54x84 cm)

Lucrare apãrutã cu acordul

COPYRO –
Societate de Gestiune Colectivã
a Drepturilor de Autor

Tiraj: 1.500 ex; Preþ: 8 lei


CUPRINS

Povestea a doi pui de tigru Nunta necesarã / 46


numiþi Ninigra ºi Aligru. Ancestralã / 47
Capcana / 7 Greoi, autumnal / 49
În þara lui Murã-n gurã / 11 Bariera / 50
Apoi / 15 Cineva / 51
Pi-lu-i / 16 Curat prin sânge / 52
Luna / 18 Jertfele vesele / 53
Domniºoara de smântânã / 20 Hamlet / 54
Vis de corabie / 25 Ruga de noapte / 55
Poem dublu / 26 Legende / 56
Câinele / 27 Agorafobie / 57
Nefericitul Ulise / 28 Adolescentul masacrelor / 58
Warnemünde / 29 Amor advers / 59
Sisif / 31 Spleen / 60
De trei ori goalã / 32 Vechi manuscrise / 61
Prea multã strãlucire / 33 Psi / 62
Vizitatorul de noapte / 34 Fãrã-De-Miros / 63
Provincialã / 35 Dacã-ai fi ºtiut / 64
Candori / 36 Oboseala de cuvinte / 65
Pãdureþul interzis / 37 Marea Conjugare / 66
Altceva / 38 Senin / 67
Fantomaticul iubit / 39 Strigãtul / 68
Statuie / 40 Iubirii / 69
Suvenir / 41 Zâmbind / 70
Tigrule / 42 Sãrutul / 71
Invitaþia la vals / 43 Îndrãgostiþii cei laºi / 72
Scoici / 44 Postfaþã la o iubire
Din nou îmi e fricã / 45 sfârºitã / 73
Ispita / 74 Unde / 83
Dezgheþ / 75 Prinþul Miorlau / 84
Vântul ºi steaua / 76 Mama / 88
Aur ºi umbrã / 77 Cãciuliþa albã / 89
Când s-au vãzut? / 78 Cartea nouã / 91
Simplã / 79 Martie / 92
Drum în toamnã / 81 Þurþurul / 94
Nufãrul / 82 Pui de raþã / 95
POVESTEA A DOI PUI DE TIGRU
NUMIÞI NINIGRA ªI ALIGRU
CAPCANA

Se zice cã atunci când plouã,


din ºapte boabe se fac nouã.

Se zice cã atunci când ninge,


ursoaica labele îºi linge.
Se zice cã, pe timp de moinã,
ºi vrãbiile joacã oinã.
Se zice cã, pe timp de soare,
nu e nici ploaie, nici ninsoare.
...Vã rog sã mã iertaþi, cãci toate-acestea
n-au legãturã cu povestea.

7
Deci, Ninigra-ºi cãuta în junglã-un adãpost,
iar ultimele ei cuvinte-au fost:
„Nu mai ºtiu nimigru
despre Aligru, despre Aligru...“

Aþipise. Zorile au gãsit-o dormind ºi tresãrind


în somn, visând cã iar maimuþele o prind
– De ce tresari? auzi ea prin somn buimacã.
Bea puþin lãptic ºi o sã-þi treacã.
Ninigra se trezi ºi o vãzu lângã ea
pe fiinþa care vorbea.
Avea un cap rotund, ochii înguºti ºi verzi,
o coadã – ºi semãna cu Ninigra la mers.
– Îmi pare bine cã te-am prins aici.
Aici, tigriºorii sunt transformaþi în pisici.
– În pisici? se mirã Ninigra. La ce bun?

– Asta nu ºtiu ºi nici n-am voie sã spun.


Împãrãteasa noastrã, Miorlana din dinastia Miau
pedepseºte crunt pe-acei ce altã treabã n-au
decât sã-ntrebe-ntruna. ªi eu am fost tigruþã.
Dar nu gãseºti cã acum sunt mult mai drãguþã?
Sunt gingaºã, am blanã moale, precum vezi,
visez smântânã ºi miorlãi în fa diez
ºi dacã-am sã fiu cuminte de tot
ºi n-am sã pun întrebãri ºi n-am sã fac bot,
am sa devin frumoasã coz
ºi-o sã mã decoreze cu o fundiþã roz.