Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială ,,Sfinții Voievozi’’

TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


CLASA a VIII-a, SEMESTRUL al II-lea

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I (40 de puncte)


Citeşte următorul text:
,,Intru în clasă şi mă aşez într-o bancă la întâmplare, lângă un băiat voinic. Niciun cunoscut.
Vorbe, pe şoptite. (...)
În sfârşit, uşa se deschide larg şi intră un domn. (...)
― Am să vă dau lista de cărţi! Fiţi atenţi, ca nu cumva să scrieţi greşit... şi băgaţi de seamă că,
cel mai târziu până la sfârşitul săptămânii, trebuie să vi le procuraţi pe toate. (...)
Domnul cu lista mai dictă câteva cărţi şi încheie (...):
― Dacă are cineva de întrebat ceva, să mă-ntrebe!
Iată că se scoală un băiat cu părul roşcovan şi ciufulit:
― De unde să cumpărăm cărţile?
Domnul cu lista surâse ironic şi spuse cu superioritate:
― De la librărie, bineînţeles; în niciun caz de la băcănie! (...)
Câţiva începură să râdă, însă colegul nostru, fără să se tulbure, răspunse înţepat:
― Asta mi-o închipuisem eu, dar voiam să ştiu de la care librărie anume? (...)
Domnul cu lista înghiţi un nod, schimbă fără niciun sens hârtia dintr-o mână în cealaltă şi
răspunse:
― În primul rând, băiete dragă (vorbă să fie că-i era drag!), să te obişnuieşti să nu mai vorbeşti
aşa de obraznic, că eu sunt "domnul petagog Pavelescu"... şi înţelegi... aşa că... asta e!...
Dar Ciufulitul îi plesni cu întrebarea stăruitoare:
― Iar cărţile, vă rog?
― De la orice librărie! răspunse el, şi plecă cu paşi grăbiţi.
Am rămas foarte impresionaţi de această scenă de început. Iată cum se face popularitatea! În
jurul Ciufulitului se strânseră îndată băieţii, roată, nespus de veseli că se găsise unul dintre ei care să-i
ţină piept, atât de brav, domnului petagog! (...)
Domnul pedagog terminase de făcut apelul şi numerotarea elevilor.
― Peste trei zile, toţi elevii sunt obligaţi să vină cu şapcă şi număr la mâna stângă. (...) Îl veţi
face pe un petec pătrat de postav albastru ca cerul, cum e şi culoarea de la şapcă, de dimensiunea 5
centimetri, pe 5. Nu este permis să fie mai mic!
― Dar mai mare?
Ochii tuturor se îndreptară încotro se auzise glasul. Era tot Ciufulitul, pe care-l chema Stoica
Dan! Domnul pedagog se făcu feţe-feţe.
― 5 pe 5, aşa e reglementar!
Stoica Dan răspunse foarte politicos, dar nu fără o nuanţă de ironie:
― Vă mulţumesc! şi se aşeză.
― Pe acest petec pătrat se vor broda cu fir auriu următoarele: "L.Gh.L.", iniţialele liceului, şi
numărul fiecăruia dedesubt: iar la şapcă, în frunte, pe postavul negru, veţi broda aceleaşi iniţiale...
― Brodăm numărul şi la şapcă?
Tot Stoica Dan! Hotărât lucru că voia să-l scoată din sărite pe pedagog, care-i răcni sugrumat de
iritare:
― Nu! Stai jos! Mai are cineva de cerut vreo explicaţie? Şi, fără să mai aştepte: Cred c-a înţeles
toată lumea! Cine vine peste trei zile fără şapcă şi număr este eliminat!
Din nou Stoica:
― Dacă nu vă supăraţi, ce-nsemnează <<eliminat>>?
― Adică că te dau afară! îi răspunse ilustrul pedagog şi plecă încruntat.’’
(Grigore Băjenaru, Cişmigiu & Comp.)
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. (4 p.) Transcrie, din prima replică, un cuvânt cu diftong şi unul cu hiat.
2. (4 p.) Explică modul în care s-au format cuvintele: larg (uşa se deschide larg), stăruitoare.
3. (4 p.) Scrie sinonime contextuale pentru cuvintele subliniate (închipuisem şi explicaţie).
4. (4 p.) Menţionează rolul semnului exclamării în enunţul: Stai jos!
5. (4 p.) Extrage din text o comparaţie şi un epitet cromatic.
6. (4 p.) Numeşte două moduri de expunere folosite în fragmentul dat.

B. (16 p.) Caracterizează, într-un text de minimum 150 de cuvinte, personajul Stoica Dan, zis
Ciufulitul. Vei avea în vedere:
- să precizezi două procedee de caracterizare (2p.);
- să numeşti, în total, patru modalităţi diferite de realizare a procedeelor de caracterizare
(4p.);
- să formulezi cel puţin patru trăsături ale personajului (4p.);
- să susţii trăsăturile formulate şi modalităţile de caracterizare alese, cu citate şi/sau
referiri la text (4p.);
- să respecți structura specifică tipului de compunere cerut (2p.).
Subiectul al II-lea (36 de puncte)
Citeşte următorul text:

Colegiul Național Gheorghe Lazăr (în trecut Liceul Gheorghe Lazăr) este un liceu din
centrul Bucureștiului. Localizat în colțul sudic al parcului Cișmigiu, colț cu Bulevardul Regina
Elisabeta, liceul poartă numele profesorului Gheorghe Lazăr, care a întemeiat predarea în limba
română la Colegiul Sfântul Sava.
Înființat în 1860, Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" este al doilea cel mai vechi liceu
din Capitală și a fost creat pentru a școlariza elevi băieți.
"Monitorul Oficial" nr.10, 14 ianuarie 1860, Eforia Instrucțiunii publice face să apără
următorul anunț: "Se dă în cunoștință publicului că luni, în 18 Ianuarie, la ora 10 dimineața se
va celebra deschiderea noului gimnaziu, al lui Lazăr, în casele D-lui Gh. Macescu de la Jignita,
Coloarea Roșie, No.35. Director, I. MAIORESCU".
Liceul a devenit foarte cunoscut fiindcă a fost prezentat în romanul "Cișmigiu et Comp. ",
de Grigore Băjenaru.
(https://ro.wikipedia.org)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.


1. (4 p.) Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
- unde se află Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr;
- anul înfiinţării acestei instituţii de învăţământ.
2. (4 p.) Selectează un enunţ în care este numită opera literară care i-a adus popularitate liceului.
3. (4 p.) Menţionează genul şi cazul substantivelor subliniate în text.
4. (4 p.) Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate şi partea de vorbire prin care se
exprimă: Înființat în 1860, Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" este al doilea cel mai vechi liceu
din Capitală și a fost creat pentru a școlariza elevi băieți.
5. (4 p.) Transcrie fiecare propoziţie din fraza următoare, precizând felul acestora: Liceul a
devenit foarte cunoscut fiindcă a fost prezentat în romanul "Cișmigiu et Comp. ", de Grigore
Băjenaru.
6. (4 p.) Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii, în care să existe şi o propoziţie
subordonată circumstanţială de loc, având ca termen regent verbul predicativ a înfiinţa.

B. (12 p.) Redactează o naraţiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare
petrecută în timpul vizitei la un liceu bucureştean când aici se organizează „Zilele porţilor
deschise”.

În compunerea ta, trebuie:


– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

Redactarea întregii lucrări (14 puncte): unitatea compoziţiei – 2 p.; coerenţa textului – 2 p.;
registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografie – 3 p.;
punctuaţie – 3 p.; aşezarea corectă în pagină – 1p.; lizibilitatea – 1p.