Sunteți pe pagina 1din 3

STRUCTURA UNEI LUCRĂRI DE LICENȚĂ

- model orientativ-

Introducere – motivarea alegerii și abordării temei

Secțiunea întâi: Fundamentare teoretică:


- prezentarea stadiului actual de cercetare
privind tema aleasă.
- documentarea temei din surse relevante și
actuale;
▪ Capitolul 1. Clarificări conceptuale și de relație privind aspectul 1 al temei
▪ Capitolul 2. Clarificări conceptuale și de relație privind aspectul 2 al temei
▪ Capitolul 3. ....................................................................................................

Secțiunea a doua: Abordarea empirică a temei


▪ Problematica cercetării și operaționalizarea conceptelor: formularea întrebărilor
de cercetare și clarificarea sensului operațional (măsurabil, cuantificabil) al
termenilor utilizați în obiective și ipoteze. Stabilirea și definirea variabilelor
cercetării.

▪ Coordonatele cercetării:
o Obiectivele de cercetare - prezentarea intențiilor de acțiune ale cercetătorului
cu scopul găsirii unor răspunsuri științifice (rezultate din demersul
investigativ) la întrebările de cercetare anterior formulate.
o Ipotezele cercetării – enunțuri formalizate (respectă anumite rigori de logică
și de formulare) cu privire la presupuse relații între variabilele cercetării. Se
constituie în posibile (testabile și care pot fi infirmate) răspunsuri la întrebările
de cercetare.
o Designul cercetării:
➢ Eșantionul cercetării – partcipanții supuși investigațiilor
psihopedagogice ale cercetărtorului. Se va descrie eșantionul sub
aspecte precum: volum, categorii demografice, modalități de
constituire (aleatoriu, non-aleatoriu, de conveninență, etc.)
➢ Modalitățile de constituire a eventualelor sub-grupuri (numărul de
sub-grupuri; modalitățile de eșantionare: aleator sau non-aleator)
➢ Durata colectării datelor – pe ce perioadă se întinde adunarea de date
de cercetare specifice.
➢ Secvențele de colectare a datelor – care sunt episoadele în care se
face colectarea datelor.

1
➢ Precizarea eventualelor intervenții/manipulări de variabile
(DOAR in cazul unui design experimental).

▪ Metodologia cercetării
o Metode utilizate în cercetare – se justifică alegere unei anumite configurații
metodologice, prin explicarea utilității acelor metode pentru investigarea
respectivei problematici de cercetare. !!! Se vor folosi minimum 2 metode de
cercetare în vederea coroborării datelor.
o Instrumentarul cercetării – descrierea amănunțită a tuturor instrumentelor
folosite în cercetare (preluate sau create), sub aspectul:
➢ Scopului instrumentului,
➢ Structurii instrumentului,
➢ relației instrumentului cu obiectivele și ipotezele cercetării
!!! Se vor face referiri la calitățile psihometrice ale instrumentelor folosite (în
special cele create de autorul cercetării): validitate, fidelitate (reliability).

▪ Analiza, prelucrarea și interpretarea datelor – prezentarea informațiilor


relevante privind:
o aspecte relevante de statistică desciptivă. Exemple:
➢ caracteristicile eșantionului de participanți (ex: vârstă, medii de
proveniență, distribuție pe gen etc.), eventual prezentate și în manieră
grafică;
➢ variabile de start, relevate pentru un studiu corelațional. Ex:
performanțe școlare, scoruri la diverse probe, etc.
o testarea ipotezelor, prin realizarea de analize statistice specifice (teste
parametrice sau non-parametrice, în funcție de tipul de variabile măsurate), și
prezentarea semnificațiilor statistice ale rezultatelor obținute.

Concluzii și discuții:
o interpretarea datelor obținute prin testarea ipotezelor, cu referire la măsura în
care obiectivele cercetării au fost îndeplinite;
o precizarea semnificațiilor psihopedagogice, de substanță, ale datelor obținute;
o identificarea limitelor cercetării, prin referire la obstacolele întâmpinate în
demersul de cercetare, a eventualelor erori apărute în procesul de măsurare,
puncte slabe identificate în crearea/utilizarea instrumentarului de cercetare,
prezentarea posibilităților de ameliorare;
o Identificarea deschiderilor ulterioare, precum și a posibilităților de valorificare
a rezultatelor cercetării.

Bibliografie (stil de citare APA)

2
Anexe – instrumente de cercetare (se atașază instrumentele proprii, cele create de cercetător)
și materiale-suport utilizate.

!!! Se vor cita TOATE sursele (bibliografice, webografice) consultate și din care s-au
preluat idei, formulări verbale compacte, grafice, tabele, scheme, alte citări.
!!! Pe tot parcursul lucrării se va utiliza stilul de citare APA
(http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx).

Lect. dr. Ioana Topală