Sunteți pe pagina 1din 32

Către,

Primarul Orasului Pantelimon .


Conducatorul autoritatii administratiei publice*

CERERE
PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE

Subsemnatul(1) Dumitru Marinela , CNP: 2800730420106, domiciliul(2)


în judeţul Bucuresti , Mun Bucuresti, sectorul 2 cod postal .
strada Sos Fundeni, nr. 7 bl. D23 sc. 1 et.1 ap. 1
telefon/fax e-mail .

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,
cu modificările si completarile ulterioare, solicit emiterea AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE
Pentru imobilul- teren şi/sau construcţii – situat în judeţul Ilfov. Orasul Pantelimon
cod poştal strada Sf Gheorghe nr. _20_ bl. ____ sc. ______ et.____ ap. ____nr. Cadastral
30975
În vederea executării lucrărilor de (4) : CONSTRUIRE HALA DE DEPOZITARE SI PRODUCTIE

În valoare de (5) : 238 500 LEI


Documentatia tehnica – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C), nr. (6) 21 din
2018 , a fost elaborata de S.C.  ARBECO S.R.L. cu sediul în judeţul Galati . oraşul TECUCI
strada nr. bl. sc. et. ap. .
respectiv de c. arh. Constantin Berbec - arhitect/conductor arhitect cu drept de semnatura, înscris în
Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu nr. 793 , în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi
executarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidenţa Filialei teritoriale Galati
a Ordinului Arhitecţilor din Romania.
Proiectul de arhitectura din cadrul Documenatiei tehnice – DT (D.T.A.C )a fost luat in evidenta Filialei
teritoriale Galati a Ordinului Arhitectilor din Romania cu nr. din Galati .

Verificarea Documentatiei tehnice - DT, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a fost efectuată de(7)
1. Cerinta A 5. Cerinta D
2. Cerinta B 6. Cerinta E
3. Cerinta C 7. Cerinta F
4. Cerinta Af

Durata estimata a executării lucrărilor solicitată este de 48 luni/zile în baza prevederilor Documenatiei
tehnice – DT pentru autorizaţia executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.), respective desfiintarea constructiilor (P.A.D.) –
anexata prezentei, conform graficului de executie, semnat si parafat de proiectant, anexat prezentei.
Anexez prezentei cereri:
a) Certificatul de urbanism nr. din emis de PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON
(copie)
b) Dovada titlului asupra imobilului – teren si/sau constructii - / extrasul pe plan cadastral actualizat la zi si extrasul de
carte funciara de informare actualizat la zi (copie legalizată):
CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE
c) Documentatia tehnica – D.T.A.C./P.O.E./P.A.D., dupa caz, compusa din:
PIESE SCRISE ŞI PIESE DESENATE CONFORM BORDEROULUI ANEXAT (2 exemplare)
La elaborarea Documentatiei tehnice – DT au fost respectate toate procedurile de notificare a autoritatii publice
pentru protectia mediului prevazute de Lege care fac obiectul evaluarii investitiei privind efectele asupra mediului

d) Avize/acorduri, studii de specialitate stabilite prin certificatul de urbanism(copie)

Dovada privind achitarea taxelor legale – documentele de plata a taxelor in vederea autorizarii (copie)
Anexa la „ Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiintare” completată cu toate elementele necesare
descrierii lucrărilor pentru care se solicită autorizaţia. (2 exemplare)

Declar pe propria raspundere ca datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte şi mă angajez să respect, în
cunoştinţa prevederilor Codului penal privind infracţiunea de fals în declaraţii, autorizaţia de construire şi
documentaţia aferentă spre neschimbare.

Semnătura,

Data :
ANEXĂ
LA CEREREA PENTRU EMITEREA
AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

Cap. 1 – TIPURI DE LUCRĂRI 1)


[X] Lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau
de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acesora ;
 b) Lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare,
conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la
construcţii reprezantand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie, stabilite
conform legii ;
 c) Lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare, privind
căi de comunicaţie, reţele şi dotări tehnico-edilitare, noi capacităţi de producere, de transport, de
distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi de retehnologizare a celor
existente ;
 d) Imprejmuire şi mobilioer urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de amenajare a
spaţiilor publice ;
 e) Lucrari de foraje şi excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospecţiunilor
geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaz si petrol, precum si alte exploatări ;
 f) Lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării
lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea ;
 g) Organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ;
 h) Lucrări de construcţii cu caracter provizoriu, chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situte pe
căile şi spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodăreşti
ale exploataţiilor agricole situate în extravilan ;
 i) Cimitire – noi şi extinderi.
 J) Lucrari de desfiintare a constructiilor de la lit a)-h)

Cap. 2 – CATEGORII DE CONSTRUCŢII


 construcţii de locuinţe
 construcţii pentru instituţii publice şi servicii :
 pentru sănătate  construcţii hidrotehnice
 pentru asistenţă socială  construcţii pentru îmbunătăţiri funciare
 pentru învăţămant  construcţii tehnico-edilitare
 pentru cultură  construcţii pentru pompieri
 pentru turism  construcţii cu caracter special
 pentru culte  construcţii cu funcţiuni comasate
 pentru administraţie şi finanţe  reţele edilitare :
 pentru comerţ  apă
 pentru servicii  canalizare
 energie electrică
 pentru sport
 termice
 pentru recreere
 gaze
 construcţii agricole şi zootehnice
 telecomunicaţii
[x] construcţii depozitare si productie  amenajări exterioare :
 construcţii pentru transporturi  amenajarea şi consolidare terenului
 construcţii pentru telecomunicaţii  străzi, alei,platforme,parcaje,garaje
 construcţii energetice  spaţii libere şi mobilier exterior
1) Se introduce « X » în casetă  spaţii verzi, împrejmuiri
 construcţii cu caracter provizoriu

Cap. 3 – DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE


a) Suprafaţa terenului : 1350 mp
a) Situarea terenului faţă de străzile adiacente : paralel cu axul drumului
b) Procentul de ocupare a terenului – POT  : propus 11.10%
3)

c) Procentul de ocupare a terenului – CUT  : propus 0.11106AD/mp


d) Alinierea construcţiilor :

Corpul de clădire cel mai avansat faţă de limita proprietăţii la stradă se află la 9.60 m

Distanţele minime ale construcţiilor faţă de vecinătăţi sunt :
C propus :
de 75.63 m faţă de limita de proprietate din Nord
de 17.92 m faţă de limita de proprietate din EST
de 40.56 m faţă de limita de proprietate din SUD
de 4.00 m faţă de limita de proprietate din VEST

b) Numărul de corpuri de clădiri : existente 2 desfiinţate 0 .


menţinute 2 propuse 1 rezultate 3 .
c) Suprafeţe4) :
Suprafaţă Suprafaţă Suprafaţă Suprafaţă
Construcţii
construită desfăşurată utilă locuibilă/nr.cam
 existente, din care :
-desfiinţare -/-
- menţinute 477.38 477.38 x x
 propuse 324.48 324.48 303.844 0
TOTAL‫٭‬ 801.86 801.86 303.844 0
‫ ٭‬Totalul rezultă prin însumarea suprafeţelor înscrise la rubricile « menţinute » şi « propuse »

d) Înălţimea construcţiilor propuse (în m)


CORP 1 CORP CORP_____ CORP_____
Înălţimea la cornişă sau streaşină 4.50
Înălţimea maximă a construcţiilor 5.20
e) Numărul de niveluri
CORP CORP CORP_____ CORP_____
Existente
Propuse

f) Caracteristici constructive şi aspect exterior


CORP CORP______ CORP_____
CORP_____
Sistem constructiv Structura CADRE+METALIC
Fundaţii
IZOLATE+CONTINUE
Acoperiş (şarpantă/terasă) SARPANTA/2 APE
Sistem de incalzire
Propriu

Invelitoare(material/culoare) Panouri Sandwich


Finisaj exterior (material/culoare) Panouri Sandwich
Tamplărie exterior (material/culoare) PVC alb

g) Capacităţi funcţionale ale construcţiilor proiectateConstrucţii de locuinţe5)
principale(permanente)  sezoniere(de vacanţă)  pentru închiriere  sociale
x de serviciu de necesitate  de intervenţie  de protocol
Număr de apartamente propuse 1 :

3) Conform HGR nr. 525/1996 4) Conform naţional de referinţă este STAS 4908-85 5)Se introduce X în casetă


Construcţii pentru instituţii publice 1)

sănătate nr. paturi __________ nr. conultaţii _______ nr. proceduri _______

învăţămant nr. săli de clasă _____ nr. locuri _________ nr. grupe __________

cultură nr. locuri

hoteliere nr. camere _________ nr. locuri _________

culte nr. locuri _________

administrative şi financiare nr. de personal _____

Construcţii pentru comerţ, alimentaţie publică şi servicii 1)

comerţ nr. de personal______

alimentaţie publică nr. locuri __________ nr. de personal _____

servicii nr. de personal ______

Construcţii pentru comerţ, alimentaţie publică şi servicii 1)

sport nr. locuri __________

recreere nr. locuri __________

Construcţii pentru activităţi productive 1)
[x]producţie nr. de personal 10
[x]depozitare nr. de personal 1

Alte caracteristici ale capacităţilor funcţionale pentru construcţii propuse, necuprinse în categoriile de mai sus :
_______________________________________________________________________________________________
h) Asigurarea utilităţilor urbane1)
[x]apă  canalizare [X] energie electrică  energie termică
[x]gaze naturale  telefonizare [x]salubritate  transport urban
Alte utilităţi :   

i) Garaje şi parcaje 1)

garaje nr. locuri _______ Suprafaţa construită desfăşurată ____ m2

parcaje nr. locuri Suprafaţa construită desfăşurată m2

j) Drumuri, alei, platforme : suprafaţă carosabil m2 ; suprafaţă pietonal _____________m2

k) Spaţii verzi 1)

arbori tăiaţi Număr 
arbori menţinuţi Număr _______

arbori
plantaţi
Număr

spaţii verzi
suprafaţă m2
l) Modul de evacuare a deşeurilor : La sistemul menajer din localitate

m) Măsuri de securitate la incendiu şi protecţie civilă : SE VOR TRATA IGNIFUG TOATE ELEMENTELE DIN
LEMN CONFORM NORMATIVULUI P118/99.

n) Măsuri de protecţie a mediului : CONFORM NORMELOR ÎN VIGOARE.


o) Alte caracteristici specifice : NU ESTE CAZUL.

INTOCMIT
Data : 2019 Arh. Berbec Constantin
Construire Hala Productie si
depozitare

Faza
Documentatie tehnica pentru obtinerea
autorizatiei de construire
(D.T.A.C)

Beneficiar
Dumitru Marinela

Judetul Ilfov
PROIECT NR. 21/ 2019
Denumirea proiectului:
CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI PRODUCTIE
Faza:
PROIECT PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE
Beneficiar:
DUMITRU MARINELA
Amplasament:
Jud. Ilfov, Oras Pantelimon, str Sf Gheorghe nr 20

TABEL DE RESPONSABILITĂȚI

Șef de proiect :SC ARBECO SRL


Proiectare : UNIC ALPRO INVEST SRL
Ing. Alexandru Panaite
BORDEROU
Piese scrise :
 Anexa 1 ;
 Pagină de titlu ;
 Tabel de responsabilități ;
 Borderou ;
 Memoriu general ;
 Memoriu de arhitectura ;
 Memoriu de rezistență ;
 Deviz estimativ de lucrări ;
 Certificat de urbanism nr. 234/24.10.2018
Piese desenate
 A0- Plan de situație SC. 1:500 ;
 AZ- Plan de încadrare în zonă SC.1:2000 ;
 A01- Plan parter SC. 1 :100;
 A02-Plan învelitoare SC. 1 :100 ;
 A03-Fatada Est SC. 1 :100 ;
 A04-Fatada Nord SC. 1 :100;
 A05-Secțiune Transversală SC. 1 :100 ;
 A06- Fatada Vest SC. 1 :100
 A07- Fațadă Sud SC. 1 :100
 R01-Plan fundație SC. 1 :50;
 R02-Detalii fundație SC. 1 :25 ;

Întocmit ;
Arh.Berbec Constantin
1. MEMORIU GENERAL

Denumirea lucrării:
Construire Hala Depozitare si Productie
Jud. Ilfov, Oras Pantelimon, Str SF Gheorghe nr 20
Beneficiar: Dumitru Marinela
Pr. nr.: 21/2019
Faza: D.T.A.C

DATE GENERALE:

Prezentul proiect cuprinde documentația scrisă și desenată, necesară eliberării


certificatului de urbanism și a autorizației de construire conform următoarelor legi:
-Legea nr. 50/1991, republicată în 2004 cu modificările şi completările ulterioare privind
autorizarea lucrărilor de construcţii;
-Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii;
- Legea 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 – privind
calitatea in constructii;
- Norme metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de
construire, aprobată prin Ordinul M.D.R.L. nr. 839/23.11.2009 modificat şi completat prin
Ordinul M.D.R.T. nr. 1867/16.07.2010 şi are la bază următoarele acte:
- Certificatul de urbanism nr. / ;
- S teren = 7220 mp;
- Documentaţie de înscriere în Cartea funciară;
- Elemente ale temei de proiectare.

Amplasamentul este situat în intravilanul Orasului Pantelimon, Judetul Ilfov, în


conformitate cu Planul General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local pe un teren relativ plan.
Accesul la amplasament se va face prin partea de sud a terenului.
Folosinţa actuală a terenului conf. CF: În prezent, categoria de folosință a terenului este
de teren arabil .
Terenul pe care urmează a se realiza construcţia este identificat cadastral potrivit planului
de situaţie avizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov nr.cadastral 106720.
Calea de acces, adiacentă amplasamentului permite accesul atât a autoturismelor proprietate
personală cât şi a persoanelor. Se asigură acces carosabil corespunzător dimensionat şi alcătuit
care să permită accesul autovehiculelor de intervenţie ale pompierilor, la toate fațadele.
Cota + 0.00 în dreptul intrării este cu 0.3 m deasupra terenului amenajat.
Lucrările de trasare ale constructiei
Pe amplasament se începe cu trasarea construcţiilor in conformitate cu plansa A0-plan de
situație.
Aliniamentul de bază de la care se începe trasarea, va fi executat de către o echipă de
topografie şi, trebuie păstrat până la finalizarea lucrărilor, fiind necesar pentru verificări.

Se trasează conturul exterior al construcţiilor ce urmează a fi realizate, după care se trasează


poziţia fundaţiilor, a golurilor pentru instalaţii, feţele zidurilor exterioare şi interioare
(aliniamente), apoi poziţia uşilor, a ferestrelor, etc.
Constructia propusa va fi amplasata conform plan de situatie-planșa A0 și va avea
urmatoarele distanțe față de limitele terenului împrejmuit:
- la nord=75.63 m pana la SC AGROINDUSTRIALA PANTELIMON SA
- la est=17.92 m pana la SC ROM SAFIR PLAST SRL
- la sud=40.56 m pana la DRUM
- la vest=4.00 m pana la teren Primarie

La trasarea pe înălţime, lucrările de trasare pe planşeu se desfăşoară în următoarea ordine:


- trasarea axelor de referinţă ale clădirii;
- trasarea axelor pereţilor;
- determinarea nivelului de rezemare a pereţilor;
Reperele de nivel fixate pe teren se vor confecţiona din lemn, piatră, beton sau oţel, se vor
fixa în locuri apărate şi necirculate şi nu se vor deplasa în timpul lucrărilor.
Este necesar ca trasările să fie bine verificate înainte de execuţia lucrărilor.
Terenul se prezintă cu diferenţe de nivel nesemnificative şi este considerat cu stabilitate
asigurată şi nu este supus pericolului de inundaţie. Accesul carosabil şi pietonal la amplasament
conform planului de situaţie anexat, se realizează din calea de acces.
Terenul pe care se va amplasa construcția are o suprafață de 7220 mp.
Regimul de înălțime :Parter
Suprafața construită existenta este de 477.38 mp ;
Suprafata construita propusa este de 801.86 mp ;
Suprafata desfasurata existenta este de 477.38 mp ;
Suprafata desfasurata propusa este de 801.38 mp ;
Procentul procentul propus de ocupare a terenului este de POT=11.10%.
Coeficientul propus de utilizare a terenului este de CUT=0.11106 AD/mp.
Execuția lucrarilor:
Desfăşurarea activităţilor şi realizarea lucrărilor se va face prin:
- elaborarea documentaţiilor precizate prin Certificatul de Urbanism, în contextul respectării
tuturor prevederilor de proiectare.
- încredinţarea execuţiei unei persoane autorizate.
- urmărirea respectării condiţiilor de calitate stabilite.
Desfăşurarea acestor operaţii se va face în baza unui Proiect de Autorizare Construire
(D.T.A.C). şi a autorizaţiei de construire, eliberată de autorităţile locale.
Criterii de apreciere
Proiectul se va întocmi pe baza temei program elaborată de beneficiar, a particularităților
terenului din punct de vedere a vecinatăților, orientării, pantei, a condițiilor geotehnice
preliminare si topografice, au fost respectate condiţiile de temă stabilite de comun acord cu
beneficiarul şi cele impuse de amplasament şi Certificatul de Urbanism. Prin proiectare s-a
căutat soluţia cea mai optimă de amplasare, astfel încât plastica arhitecturală să individualizeze
obiectivul, punând în valoare amplasamentul.
CLIMA ŞI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE:
 Clima: Zona studiată se încadrează într-un climat temperat-continental;
 Temperatura medie anuală :10.5°C
 Valoarea maximă (iulie) 21°C cu extremă 40°C.
 Valoare minimă (ianuarie) -4°C, cu extremă -26.5°C.
Date geomorfice și geologice.
Obiectivul în cauză se va realiza pe terenul având următoarele caracteristici geomorfologice
generale.
 În zona amplasamentului apa apare la o adâncime de 11.00 m;
 Zona de intensitate seismică (conf. Normativ P100/1-2006)-”8”-STAS 10100/1/93;
 Zona de calcul seismic ”B” cu Tc=1.6s -Normativ P100/1-2006;
 Zona privind încărcările din vânt: ”B”-0.45 KN/mp la sol pentru zona intravilan STAS
10100/20/90;
 Zona climatică ”C”;
Folosința actuală a terenului prevede construcții curți
Folosința propusă: construcții curți, arabil.
CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ A OBIECTIVULUI: stabilită în conformitate cu metodologia
aprobată prin Ordinul 31/N/1995 de către M.L.P.A.T., pentru realizarea nivelului de calitate
determinată de respectarea cerinţelor se va ţine seama de:
 implicarea vitala în societate şi în natură, gradul de risc sub aspectul siguranţei şi al
sănătăţii;
 implicarea funcţională a construcţiei în domeniul socioeconomic, în mediul construit şi în
natură – destinaţia, modul de utilizare.
 caracteristicile proprii ale construcţiei, complexitate şi considerenţe economice rezultă
construcţie de importanţă REDUSĂ - D este stabilită conform HG nr. 766 din 21.11.97
în scopul aplicării diferenţiate a sistemului calităţii, conform legii. Se aplică atât
construcţiilor noi, cât şi celor existente, şi este stabilită de către proiectant la cererea
investitorului.

Întocmit ;
Arh.Berbec Constantin
2. MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Denumirea lucrării:
Construire Hala Depozitare si Productie
Jud. Ilfov, Oras Pantelimon, Str SF Gheorghe nr 20
Beneficiar: Dumitru Marinela
Pr. nr.: 21/2019
Faza: D.T.A.C
Realizarea funcțională și ambientală: Accesul în clădire se realizează prin alei.

STRUCTURA CONSTRUCTIVĂ
Structura
- Construcţiile se vor realiza pe structură mixta cadre+metalică, închisă şi căptuşită cu
panouri sandwich izolate cu spumă poliuretanică de 6 cm. Golurile exterioare constau în
uși realizate din PVC,. Pardoseala se va realiza din placă de beton armat, elecopterizată.
Acoperirea se va realiza pe sistem metalic cu învelitoare din panouri sandwich izolate cu
spumă poliuretanică de 6 cm
VOLUMETRIA SI SPAŢIUL OBŢINUT
Sunt condiţionate de cerinţele beneficiarului. Soluţiile au fost alese să fie în concordanţă
cu condiţiile locale specifice amplasamentului, astfel încât să ofere un maxim de eficienţă
investiţiei respective. Se promovează un singur volum independent, cu un regim de înălţime de P.
TRATAREA ARHITECTURALĂ
Aceasta este subordonată cadrului natural al zonei. Aportul la plastica arhitecturală, a
aspectului clădirii constă în lărgirea gamei de finisaje utilizate şi la rafinamentul soluţiilor de
detaliu - specifice.
S-au urmărit avantajele ce decurg din soluţiile tehnico-economice şi de confort funcţional.
Construcţia necesită întreţinere permanentă.

MATERIALELE FOLOSITE
Atât funcţionalul cât şi finisajele interioare şi exterioare s-au stabilit de comun acord cu
beneficiarul şi cu cerinţele impuse prin Certificatul de Urbanism. S-au utilizat atât la exterior cât
şi la interior finisaje durabile de calitate, rezistente în timpul exploatării.

Finisaje interioare:
PARDOSELI:
- beton elicopterizat
PEREȚI:
- Pereti relizati din BCA 10 respectiv 20 cm
TAVANE:
- Tavane realizate din lemn
TÂMPLARIE:
- Usi realizate din PCV
Finisaje exterioare:
- Pereti relizati din panouri sandwich izolate cu spuma poliuretanica de 6 cm
TROTUARE :
- se prevad trotuare perimetrale din dale de beton de 0.5 m latime si rigole din beton
pentru colectarea și indepartarea apelor meteorice de cladire;

IGIENIZAREA ŞI SALUBRIZAREA
Clădirea va întruni obligatoriu condiţiile de funcţionare, specifice activităţii de locuit.
In acest sens, beneficiarul are următoarele obligaţii:
a. să asigure repararea imediată a oricăror defecţiuni apărute la instalaţiile exterioare de
alimentare cu apă şi canalizare. Acestea vor fi menţinute în permanentă stare de funcţionare şi de
curăţenie.
b. să controleze starea de curăţenie din anexe
Se vor respecta prevederile din Ordinul 119/2014 „Ordin al ministrului sănătăţii pentru
aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei”.
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE AMENAJARE A TERENULUI
Pentru un amplasament situat în panta este important corelarea apelor meteorice cu panta
necesara terenului pentru indepartarea acestora din vecinatatea constructiei respectiv a
fundatiilor. Un alt aspect ar fi rezolvarea diferentelor foarte mari de nivel pentru un teren cu
panta, astfel incat amplasarea constructieie sa fie pe o portiune de teren cat mai plana. In acest
sens se poate face o sistematizare in plan a terenului prin nivelarea acestuia cu utilaje speciale
sau completarea terenurilor cu pamant de umplutura, acolo unde beneficiarul doreste.  
Sistematizarea verticala poate fi definita ca fiind o parte componenta a sistematizarii
generale, avand ca scop determinarea cotelor ±0.00 pentru fiecare constructie proiectata, pentru a
asigura scurgerea apelor meteorice si pentru a realiza un microrelief util. Se urmareste realizarea
scopurilor principale:
- Oprirea accesului apelor meteorice din afara in interiorul incintei, atat intimpul executiei cat si
in timpul folosirii acesteia;
- Indepartarea apelor meteorice cazute in incinta, prin dirijarea si evacuarea lor catre exterior
prin:
- Lucrari speciale (statii de pompare, bazine de retentie);
- Retele subterane (canalizari);
- Mijloace de suprafata (rigole,santuri).
- Asigurarea cailor de comunicatie pentru pietoni si vehicule;
- Asigurarea conditiilor optime pentru fundare a tuturor obiectelor prevazute in incinta.
Lucrarea se va realiza cu personal calificat, specializat corespunzător. In execuţie,
constructorul va asigura pe proprie răspundere respectarea prevederilor proiectului şi a normelor
de protecţie a muncii, aferente lucrărilor de construcţii montaj şi de prevenire a incendiilor.

ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR AFERENTE ETAPEI DE REALIZARE


La eliberarea Autorizaţiei de Construire, primăria va verifica avizele şi actele necesare
funcţionalităţii construcţiei nou create.
Investitorul va executa lucrările de construcţii numai după obţinerea Autorizaţiei de construire
conf. L50/91 republicata in 2004 cu modificarile şi completarile ulterioare. Inceperea lucrărilor se
va face numai în baza proiectelor de specialitate: arhitectură, rezistenţă, instalaţii.
Beneficiarul este obligat să păstreze în bune condiţii toate avizele şi documentaţiile
avizate spre neschimbare, pe toată durata lor de valabilitate, şi să le prezinte la cerere, organelor
împuternicite cu exercitarea controlului, potrivit legii.
Pe parcursul execuţiei, se va solicita asistenţa tehnică a proiectantului, în general la
următoarele stadii ale lucrărilor:
- la predarea amplasamentului,
- la terminarea săpăturilor pentru verificarea terenului de fundare;
- la trasarea şi materializarea cotelor ±0,00 pentru pardoseala şi a cotei +2.85 m pentru placa
peste parter;
- la montarea armăturilor, poziţionarea golurilor;
- pe parcursul realizării închiderilor exterioare;
- la realizarea acoperişului.
- la începerea tuturor lucrărilor de finisaj, pentru stabilirea tipului şi calităţii finisajelor pe bază
de probe etalon, ce se avizează de proiectant.
- ori de câte ori apar probleme privind materialele sau nu se înţeleg unele prevederi din proiect;
- la recepţia lucrărilor executate, pe etape şi la etapa finală.

Întocmit ;
Arh.Berbec Constantin
3. MEMORIU DE REZISTENŢĂ

Denumirea lucrării:
Construire Hala Depozitare si Productie
Jud. Ilfov, Oras Pantelimon, Str SF Gheorghe nr 20
Beneficiar: Dumitru Marinela
Pr. nr.: 21/2019
Faza: D.T.A.C
În prezența documentaţie s-a întocmit partea de specialitate în vederea obţinerii autorizaţiei
de construire a unei Hale de depozitare si productie
Amplasamentul are stabilitatea locală și generală asigurată, nu este supus pericolului
inundaţiilor sau viiturilor de apă. Nu se semnalează pe amplasament existența accidentelor
subterane (beciuri, hrube). In varianta existentei lor acestea se vor depista odată cu executarea
lucrărilor de săpătura, se vor deschide si plomba cu pământ sau balast compactat.
Conform Normativ P100/2013, clădirea si amplasamentul au următoarele caracteristici:
- zona seismica de calcul "C";
- coeficientul seismic ag = 0.30 g;
- perioada de colt Tc = 1.60s;
- grad seismic asimilat MSK = VII;
- clasa de importanta IV cu a = 1.0;
- categoria de importanta este "D" redus.
La stabilirea clasei de importanta si a categoriei de importanta s-a tinut cont de HGR 766/97
cu completarile si modificarile O31/N-95.
Proiectul va fi verificat de verificator tehnic atestat MLPAT pentru cerinţa
A 1. Zona "C" din punct de vedere al acţiunii date de zăpadă CR1-1-3-2012. Zona eoliana "A" din
punct de vedere al acţiunii date de vânt presiunea dinamica la o inaltime de 10 m deasupra nivelului
solului pentru intravilan gv = 70 daN/mp, la o inaltime de 10 m deasupra nivelului solului pentru
intravilan gv = 53 daN/mp.
Condiţii geotehnice:
Din punct de vedere geomecanic, amplasamentul prospectat are stabilitatea generala si
locala asigurata. Avand in vedere cotele din amplasament, zona nu este supusa inundatiilor sau
viiturilor de apa din precipitatii.
Stratificatia terenului: conform studiu geotehnic.
Adâncimea de fundare va fi de minim 1.1 m m fata de cota terenului amenajat.
Pentru dimensionarea fundaţiilor se va utiliza normativul NP112-2014.

STRUCTURA CONSTRUCTIVA
Descrierea constructiva: Infrastructura constructiei este de tip mixt, fundatii izolate din
beton cu grinzi de legatura armate, dispuse perimetral si fundatii continue dispuse pe axele
principate ale cladirii, adancimea de fundatie stabilindu-se in functie de adancimea de inghet
(1.1m) si cota terenului bun de fundare respectandu-se recomandarile din studiul geotehnic:
- talpa fundatiei se incastreaza cel putin 20 cm in teren bun de fundare;
- talpa fundatiei sa fie amplasata la minima 110 cm adincimea de inghet, conform zonei
climatice.
La nivelul pardoselii parterului se prevad grinzi din beton armat cu rol de legatura intre
fundatii.
Ca structura de rezistenta cladirea are o structură metalică, închisă şi căptuşită cu
panouri sandwich izolate cu spumă poliuretanică de 6 cm. Golurile exterioare constau uși
realizate din PVC si geamuri din PVC alb . Pardoseala se va realiza din placă de beton armat,
elecopterizată. Acoperirea se va realiza pe sistem metalic cu învelitoare din panouri tip sandwich
izolate cu spumă poliuretanică de 10 cm.
Descrierea functionala: Proiectul in faza D.T.A.C. a fost intocmit pe baza temei
program elaborata de beneficiar, a particularitatilor terenului din punct de vedere ai vecinatatilor,
orientarii, pantei, a conditiilor geotehnice preliminare si topografice.
Zona destinata amplasamentului are o suprafata de 6220 mp si se afla cu latura de sud la
drum de acces.
Cota +0.00 a cladirii propuse este cu minimum 0.30 m deasupra cotei terenului amenajat,
aceasta realizandu-se dupa o prelucrare atenta a sistematizarii verticale prin terasari ale terenului
a carui panta descreste de la sud la nord.

Construcția propusă cu o volumetrie ordonata in plan si pe verticala, se inscrie intr-un


dreptunghi cu dimensiunile maxime de 20.60 m x 15.40 m, cu regimul de inaltime P+m, cu
acoperis tip sarpanta, cu invelitoare din panouri tip sandwich izolate cu spumă poliuretanică de 6
cm.
Construcția se incadrează în Categoria de importanță „D” (de importanță redusă) având
funcțiunea de Hala de depozitare si pruductie.
Măsuri de protecţia muncii și P.S.I.:
La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţia muncii prevăzute în
legislaţia în vigoare și în special cele din "Regulamentul privind protecţia si igiena muncii in
construcţii"- ediţia 1993, aprobat cu Ordinul nr. 9 N/1993 de M.L.P.A.T., "Legea protecţiei si
securitatii muncii" nr. 319/2006 si "Norme generale de protecţia muncii" - ediţia 2002.
De asemenea se vor respecta măsurile de prevenire și stingere a incendiilor prevăzute în
Normativul P 118/99 și în celelalte reglementari în vigoare.
Executantul și beneficiarul vor nominaliza persoanele care răspund de respectarea masurilor
privind securitatea muncii si care vor face instructaj periodic cu tot personalul angajat.
Clădirea este încadrată în categoria D de importanţă, potrivit prevederilor HG nr.
766/1997 şi în clasa IV de importanţă, conform prevederilor Normativului P100/1-2013 şi
categoria clădirilor civile conform N.S.F. P118/99 gradul IV de rezistența la foc.
În cadrul măsurilor PSI s-a avut in vedere respectarea normativelor în vigoare: P 118/99 si Legea
307/2006 privind apararea împotriva incendiilor.
Constructorul și beneficiarul sunt obligati sa respecte pe parcursul executiei:
-Norme de protecția muncii din activitatea de constructii montaj elaborate de M.C. Ind.
Din 1988;
-Ordinul MPLAT nr.9/15.03.1993 ce contine <<Regulamentul privind protectia si igiena
muncii in constructii>>, volumele:
“A” - Norme generale;
“B” - Terasamente;
“C” - Constructii;
“F” - Izolatii.

CERINTELE LA CARE SE VERIFICA TEHNIC PROIECTELE DE SPECIALITATE


FUNCTIE DE CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR SI RETELELOR:
Conform anexei 1 din „Indrumatorul privind aplicarea prevederilor Regulamentului de
verificare si Expertizare Tehnica a Proiectelor, a Executiei Lucarilor si constructiilor” din HG
925/1995 si a capitolului 1, articolul 2 din „Indrumatorul pentru Atestarea Tehnico-Profesionala
a Specialistilor cu Activitate in Constructii”, verificarea prezentului proiect se propune la
urmatoarele exigente:
A1 - Rezistenta mecanica si stabilitate;
B1 - Securitate la incendiu;
D - Siguranta in exploatare;
F - Economie de energie si izolare termica;
G - Utilizarea sustenabila a resurselor naturale.
Urmarirea comportatii in timp a constructiei
Urmarirea comportarii in timp a constructiei se va face in conformitate cu prevederile
Normativului P130/99 numai sub forma urmaririi de tip curent.
Urmarirea comportarii in exploatare a constructiei –conform HG nr. 766-97- anexa 4
“Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea
constructiilor”:
Beneficiarul are obligatia sa asigure urmarirea comportarii in timp a constructiei, in
conformitate cu normativele in vigoare. In continuare, se prezinta, cu titlu informativ, o lista a
problemelor care pot aparea si de care beneficiarul trebuie sa tina cont:
 Schimbari in pozitia elementelor de constructie in raport cu mediul de implantare ale
acestora: deplasari verticale, orizontale sau inclinari;
 Schimbari in forma elementelor de constructie: deformatii vizibile vertical, orizontal sau
rotiri;
 Schimbari in gradul de protectie si confort:
o Etanseitatea hidroizolatiilor fonice, termice sau hidrofuge;
o Aparitia condensului, ciupercilor sau mucegaiului;
 Defecte si degradari cu implicatii asupra functionalitatii obiectelor de constructie:
infundarea scurgerilor la burlane, jgheaburi, canale...
 Defecte si degradari in structura de rezistenta:
o Fisuri, crapaturi;
o Coroziunea elementelor metalice;
o Flambajul unor elemente comprimate;
Urmarirea curenta se realizeaza prin examinare vizuala directa si cu mijloace simple de
masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnica a constructiei si reglementarile
tehnice specifice pe categorii de lucrari si de constructii.
Activitatea de urmaririre curenta se face de catre proprietar prin personalul propriu sau
prin contract cu persoane fizice avand pregatire tehnica in constructii, cel putin de nivel mediu.
Fazele determinante de urmarire a lucrarilor
În conformitate cu Ordonanta Guvernului nr 24/01.1994 privind calitatea in constructii,
fazele determinante ale executiei lucrarii sunt:
- Recepția terenului de fundare;
- Betonarea stratului de egalizare și hidroizolatia orizontala;
- Montarea armaturilor, cofrarea și betonarea fundatiilor;
- Montarea staplilor metalici
- Montarea riglelor de cuplare
- Recepționarea structurii de rezistență;
- Realizarea șarpantei și îînvelitorilor.
În timpul desfășurării lucrarilor de construcții-montaj, beneficiarul are obligatia de a
incheia cu antreprenorul un program de urmarire a lucrarilor, obligatia sa incheie procese verbale
de receptie la fazele determinante, cat si pentru lucrarile care devin ascunse, iar in final sa adauge
aceste procese verbale la proiectul de rezistenta in cartea tehnica a obiectivului. Trecerea la faza
de executie urmatoare se va face numai dupa receptia celei precedente.
De asemenea, beneficiarul are obligatia de a cere acordul proiectantului pentru orice
schimbare pe care o considera necesara fata de proiect si sa-l atentioneze in legatura cu orice
abatere de ordin calitativ sau cantitativ de la prezentul proiect.

Întocmit;
Ing. Panaite Alexandru
4. MEMORIU DE INSTALAŢII

Denumirea lucrării:
Construire Hala Depozitare si Productie
Jud. Ilfov, Oras Pantelimon, Str SF Gheorghe nr 20
Beneficiar: Dumitru Marinela
Pr. nr.: 21/2019
Faza: D.T.A.C
Echipare edilitară: Constructia propusa a se realiza se va racorda la retelele de utilitati
publice existente din zona (cu energie electrica) si anume :
 Obiectivul va fi alimentat cu energie electrica din reteaua existenta in comuna
Bucesti.
 Alimentarea cu apa se va face de la reteaua de apa potabila
 Apelor uzate menajere ce se produc in cadrul obiectivului, acestea se vor evacua in
hazna .
 Sursa termica proprie propusa va fi o centrala termica, pentru producere agent
termic propriu.

INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE


In conformitate cu legislatia in vigoare (Regulamentul si Metodologia privind stabilirea
categoriei de importanta a constructiilor, aprobate prin HGR nr. 766/1997), lucrarile se
incadreaza in categoria „lucrari de importanta C” cu destinatia instalatii electrice functionale
pentru spatii de locuit iar reglementarile, normele si regulile generale trebuie respectate pentru a
asigura protectia utilizatorilor si siguranta in exploatare a instalatiilor electrice aferente
constructiei propuse.
Proiectarea instalatiei de utilizare a energiei electrice a consumatorului s-a facut conform
Temei de proiectare. Obiectivul este format din receptori specifici unei locuinte.
Tabloul general TE-P va aliementa direct circuitele de iluminat si prize.
Factorul de putere mediu la care vor functiona consumatorii : 0.8.
Pentru a asigura cerintele de calitate conform Legii 19/1995, obiectivul va fi prevazut cu
urmatoarele tipuri de instalatii electrice:
Sistem de alimentare cu energie electrica, care conform normativului PE 124, toate
instalatiile electrice se vor alimenta cu electricitate prin intermediul tabloului electric (cu grad de
protectie adecvat mediului de lucru) avand prevazute masurile tehnice de protectie la
supracurenti de durata si/sau scurtcircuit, curenti reziduali de defect, supratensiuni induse
datorita supratensiunilor atmosferice (alimentarea din PT prin retele subterane de medie
tensiune ) si de defect.
Tabloul general TE-P are puterea instalata si simultana: Pi=20.0kw, Ps=12. 0 kw va
alimenta toata instalatia de protectie interioara.
Dupa racordare se impune masurarea prizei de pamant exterioare, pentru a satisface
conditia de dispersia sa fie mai mica de 1 Ohm.
Sistem de iliminat normal, circuite prize, forta.
In conformitate cu cerinta esentiala economica de energie, sursele elecrice de lumina vor
fi proiectate conform specificului amenajarilor si functiilor considerate. Iluminatul artificial al
incaperilor se prevede pentru a asigura nivelul de iluminare normat, functie de destinatia
incaperilor in conformitate cu STAS 6646/1/97.
Calculul fotometric al sistemului de iluminat, aferent fiecarei incinte iluminate, s-a
efectuat in conformitate cu NP-061/2002. Schemele acestora pe circuite a urmarit reducerea
zonei afectate de un eventual defect si incarcarea echilibrata a fazelor.
Iluminatul artificial in spatile de locuit, se realizeaza cu ajutorul corpurilor de iluminat cu
lampi fluorescente (FIPA 2x36 IP 65 sau echivalent) adecvate mediului in care se vor instala,
pentru un nivel mediu de iluminare, rezultat din calcule conform normelor, Emed=100-500 lx.
In incaperile cu destinatia grup sanitar, camere lavoare si dus, hol de acces si camera
centralei termice se vor utiliza corpuri de iluminat fluorescent. Circuitele de iluminat vor fi
realizate din conductor CYYF 1.5mm protejate in tub IPEY 16 mm.
Comanda iluminatului se va realiza sectorizat cu intrerupatoare si comutatoare in
executie etans, montate numai pe conductoarele de faza si care vor avea un curent nominal de
In=10A.
Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductori de cupru protejati in tub
metalic montat ingropat. Inaltimea de montaj a intrerupatoarelor va fi stabilita de comun acord
cu beneficiarul in limitele 0.60m si 1.50m de la pardoseala finita ( art. 5.2.15- normativ I 7-
2011).
Se vor monta atat prize simple, duble, multiple cu contact de protectie, la o inaltime
minima de 0.3 de la pardoseala (art. 5.2.19 – Normativ i7 – 2011), asa cum este mentionat in
planse. In toate incaperile se va adauga cate un anumit numar de prize functie de cerinte. Se vor
executa legaturi echipotentiale conform prevederilor art. 7.2.4 din Normativul I7-2011.
Circuitele se vor distribui pe trei faze pentru echilibrarea acestora.
Conductorii pentru circuitele de priza vor fi de aluminiu cu sectiunea minima de cel putin
4 mm², cablul fiind de tip CyAby multifilar (2,3,4 conductoare). Rezistenta la foc va fi de minim
45 minute pentru toate traseele in montaj ingropat sau protejat cu mortar.
Pentru protejarea circuitelor de lumina si prize se vor utiliza dispozitive de protectie
diferentiala. La circuitele electrice de iluminat si protectie impotriva socurilor electrice este
obligatoriu folosirea conductoarelor din Cu FY-F protejate in tuburi IPEY montate ingropat.
Sectiunile conductoarelor de faza se vor diomensiona astfel incat sa fie indeplinita conditia de
stabilitate termica in regim permanent si sa fie asigurata respectarea conditiilor de protectie la
supracurenti a conductoarelor.
Sisteme de protectie impotriva socurilor electrice :
Legarea la nul – schema TN-C – sursa este cu punctul distribuit pana la originea
instalatiei; conform Normativ I7 art.4.1.52 prizele de pamant artificiale se prevad in cazul in care
nu se pot folosi prizele naturale, sau daca acestea nu asigura realizarea valorilor prescrise pentru
rezistenta de dispersie datorita prizei de pamant – rezistenta de dispersie a prizei de legare la
pamant nu trebuie sa depaseasca 1 Ohm; protectia prin legarea la pamant constituie un mijloc de
protectie pentru receptoarele fixe si mobile si un mijloc suplimentar de protectie, in cazul in care
se realizeaza ca protectie principala, protectia prin legare la nul. Pentru toate aparatele
electrocasnice, se vor realiza legaturi la centura de egalizare a potentialelor electrice cu reteaua
conductoarelor de legare la pamant formata din conductori OlZn 25x4, conf. Normativ I.20.
INSTALATII SANITARE INTERIOARE

ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ PENTRU CONSUM


Alimentarea cu apa se va face de la reteaua de apa potabila din oras.
Canalizarea menajera - Apele uzate menajere vor fi evacuate din cladire in hazna .
La executia lucrarilor exterioare de alimentare cu apa se vor respecta cu strictete
masurile specifice de protectia muncii si PSI conform normelor si normativelor in vigoare.
Conducte
- tevi de Ol Zn in distributie si legaturi la obiectele sanitare pentru conductele de
alimentare cu apa rece si apa calda conform N.I. furnizor.Toate racordurile obiectelor sanitare la
conductele de apa se vor face cu racorduri metalice flexibile de ½”;
- conductele de polipropilena in distributie si legaturi la obiectele sanitare pentru ape uzate
menajere conform N.I. furnizor.
- Conducte din PVC pentru canalizarea interioare si exterioara.
Montaj
Conducte : Pozarea conductelor de distributie a apei reci, cat si a apei calde se va face
aparent.
Inainte de a incepe executia se vor coordona planurile de instalatii sanitare cu planurile
celorlalte tipuri de instalatii in vederea corelarii traseelor comune si a rezolvarii cat mai rationale
a intersectiilor.
Conductele de apa si canalizare, atat pe traseele orizontale cat si pe cele verticale vor fi
sustinute prin bratari metalice.Prinderea bratarilor de elementele de constructie dion beton sau
zidarie se va face prin dibluri de plastic si holtsuruburi.
Portiunile orizontale ale conductelor de alimentare cu apa se vor minta cu panta de 0.02,
in sens contrar sensului de curgere, in ipoteza golirii instalatiei.
Avand in vedere colectarea apelor uzate menajere, colectoarele vor avea panta maxima in
functie de diametrul conductei (pentru DN 110, i=0.020, pentru DN 125, i=0.015, pentru DN
150, i=0.010).
In grupurile sanitare s-au prevazut sifoane de pardoseala Φ50 pentru colectarea apelor
provenite din igienizarea acestor spatii si racordarea obiectelor sanitare.Sifoanele de pardoseala
se vor racorda la coloanele de scurgere prin intermediul unei conducte avand diametrul PVC
Φ50.
NORME DE IGIENĂ PENTRU FÂNTÂNI INDIVIDUALE FOLOSITE LA
APROVIZIONAREA CU APĂ DE BĂUT.

Proiectele de alimentare cu apa şi de canalizare se vor face la cererea beneficiarului.


INSTALATII DE INCALZIRE INTERIOARE
Se prezinta instalatiile incalzire cu care va fi dotat obiectivul, precum si la solutiile de
proiectare si executare a instalatiei de preparare a agentului termic si a apei calde de consum din
centrala termica proprie in conformitate cu destinatia de locuinta.
Documentatia are ca obiect solutiile tehnice pentru lucrarile de instalatii de incalzire si
termoenergetice din centrala termica.
Scopul lucrarii este determinarea capacitatii sursei de caldura pentru prepararea
centralizata a gentilor termici pentru utilitati(incalzire si apa calda de consum).
Solutiile tehnice au fost propuse tinandu-se cont de :
- gradul de dotare cu retele hidroedilitare al zonei in care se afla cladirea.
- Prevederile normativelor I7-2011, I9-2015, I13-2015 si P 118-99.
Proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala s-a facut cu scopul ca acesta sa
corespunda calitativ nivelurilor minime de performanta, referitoare la urmatoarele exigente
esentiale:
- rezistenta si stabilitatea la solicitarile statice si dinamice si seismice;
- siguranta in exploatare - protectie la explozii, arsuri, electrocutare;
- siguranta la foc;
- sanatatea oamenilor si protectia mediului;
Pentru amplasarea centralei termice murale s-au respectat prevederile Ghidului de
proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici-Indicativ GP 051-2000.
Incaperea unde este amplasata centrala termica va respecta prevederile art. 8.3. din
Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale NTPEE-2008.
Incaperea in care este amplasata centrala termica are in peretele exterior suprafete
vitrate in suprafata mai mare de 0,02 mp pe mc de volum net de incapere si va fi dotata cu
detector de gaz automat cu limita de sensibilitate de cel putin 2 % metan (CH 4) in aer care
actioneaza asupra electroventilului conductei de alimentare cu gaze naturale.
Admisia aerului de ardere ,respectiv, evacuarea gazelor arse pentru cazanul de la
centrala termica murala se realizeaza prin kit de admisie aer necesar arderii si evacuarii gazelor
arse.
Pentru instalatia de incalzire se considera temperatura exterioara de calcul -18º C, precum
si temperatura interioara : +20º C spatiile de locuit (dormitoare, birouri, bucatarii, saloane), +18
ºC in spatii de tip grup sanitar, holuri.
Temperaturile ce vor fi realizate s-au ales in conformitate cu SR 1907/2/97.
Necesarul de caldura va fi acoperit de o instalatie de incalzire arborescenta bitubulara
(tur-retur), de la centrala termica pe combustibil solid cu gazeificare.

Sistemul de incalzire
Criteriul principal de alegere a sistemului de incalzire s-a facut in functie de destiantia
incaperilor si sursa de agent termic de incalzire folosit, adica –apa calda – cu temperatura de
95/75 º C pentru incalzirea spatiilor.
Modul de circualtie a apei calde in reteaua de distributie:
- instalatie cu doua conducte de distributie tur–retur (bitubulara) cu circualtie fortata.
Solutia de alcatuire a retelei de distributie:
- instalatie arborescenta cu reglare termo-hidraulica locala.
Necesitatea incalzirii centrale dintr-o sursa proprie - centrala termica – a cladirii este
motivata de specificul obiectivului si de regimul de functionare al acestuia. In acest mod se va
putea asigura necesarul pentru incalzirea spatiilor si pentru prepararea apei calde astfel incat sa
fie indeplinite conditiile minime de confort termic si de igiena.
Alegerea schemei de distributie inferioara cu amplasarea conductelor principale pe sub
pardoseala parterului cu doua ramuri de distributie racordate paralel, alimentate din centrala
termica C.T. s-a facut astfel incat sa asigure :
- alimentarea corpurilor de incalzire si functionarea concomitenta a acestora;
- stabilitatea hidraulica a instalatiei, la variatii de debit;
- posibilitatea masurarii consumului de caldura.
Cuprinde dotarea cu corpuri de incalzire, armaturi si accesorii s-a facut in conformitate cu
prevederile Normativului I13/2015 in functie de destinatia cladiri, pentru a asigura condiile de
performanta in functionare si astfel s-a adoptat sistemul de incalzire cu corpuri statice. Agentul
termic este apa calda, cu parametrii de temperatura 90 ºC/75 ºC iar necesarul de caldura este
calculat pentru fiecare incapere conform STAS 1907-2/1997.
Avand in vedere destinatia si configuratia cladirii, s-a realizat o distributie ramificata, cu
plecare din centrala termica, pe conductele de distributie prevazandu-se armaturi de sectorizare si
golire pe fiecare ramura pentru a se asigura posibilitatea inchiderii, golirii totale sau partial a
instalatiei.
Radiatoarele vor fi de tip panou de otel, cu inaltimea de 600 mm si vor fi montate in axul
ferestrelor pe suporti incastrati in zidarie conform detaliilor tipizate in cazul livrarii de catre
furnizori a elementelor de sustinere, acestea vor fi insotite de documente prinvind rezistenta
seismica a ansamblului instalarii/prinderii.
Executia instalatiei va respecta revederile normativului I13, I13/1/2015 si a ghidului SC
005-2000 solutii cadru pentru instalatii interioare de incalzire utilizand noi siteme de producere a
agentului termic.
Corpurile de incalzire se vor monta pe cat posibil in dreptul parapetului ferestrelor sau in
imediata apropiere a acestora. Dilatarile conductelor instalatiei de incalzire s-au prevazut a fi
preluate in mod natural de schimbarile de directie. Conductele instalatiilor interioare de incalzire
se vor monta in panta astfel incat sa se asigure golirea si dezaerisirea centralizata a instalatiei
printr-un numar nimim de armaturi. Panta normala a conductelor instalatiei interioare este de 3%
iar in zona unde nu se poate realiza aceasta se poate admite o panta de 2%.
Distanta minima intre conducte si suporti se vor respecta conform Normativului I13/2015
cap.16, conditii de montare – care se va consulta odata cu proiectul de executie.
Conform sarcinii termice totale, Qi=34.50 kcal/h, Q a.c.=23.80 kcal/h se propune
montarea unei microcentrale pe combustibil solid, la nivelul parterului, pentru a putea asigura
alimentarea cu agent termic a tuturor incaperilor.
In cadrul prezentuli proiect s-au prevazut :
 instalatii de alimentare cu apa rece de consum;
 instalatii de preparare si alimentare cu apa calda de consum menajer;
(in aceasta categorie se pot incadra si instalarea de panouri solare pe acoperisul cladirii);
 instalatii de canalizare menajera.

Solutie alternativa incalzire si apa calda menajera


Ca solutie alternativa pentru apa calda menajera cat si pentru aport de apa calda la centrala
termica se pot monta panouri solare pe acoperisul constructiei.

Colector solar cu tuburi vidate tip HP 20 SLO in numar de 1 buc


-montaj pe acoperisul cladirii
-LxHxA
-suprafata de captare
-suprafata totala
-volum agent termic 1,5 l,
-presiune de lucru admisa 6 bar,
-temperatura max. 192 0C,
-greutate max 48 kg
Accesorii incluse : set de racordare, set teaca de imersie, suporti.
Statie solara pentru instalatia de preparare acm model, echipată cu pompa de circulatie
1,0 mc/h, 3,0 mCA, indicator de debit, robineti de separatie, clapet de sens, termometru pe retur
si robinet de separatie clapet de sens si termometru şi vas de expansiune solar 50 l, 10 bar,
Pi=1,5 bar, Pmax.=10 bar
Pompa de recirculatie agent primar cazan lemne Q =1,2mc/h, H=2-3 mCA.
Vana de amestec automata cu termostat, domeniu de reglaj 35...60 0C, pe iesire agent
secundar din boiler (apa calda menajera)
Vas de expansiune instalatie de incalzire cu corpuri statice 150 L
Pompa de circulatie agent termic, instalatie de incalzire cu corpuri statice Q = 4,0 mc/h,
H = 3,5 mCA
Pompa de circulatie agent termic, cazan -acumulator Q = 3,5 mc/h, H= 2-3 mCA.
Pompa de circulatie agent termic, acumulator - radiatoare Q = 3,5 mc/h, H= 2-3 mCA si
vana de amestec cu trei cai pentru mentinerea temperatura in instalatia interioara de incalzire la
70/55 0C tur/retur.
Pompa de circulatie agent termic, acumulator – boiler
Instalatie de automatizare ce piermite gestionarea panoului solar inclusiv senzori de
temperatura pe panouri solare, senzori de temperatura retur agent solar, senzori de temperatura
boiler.

Întocmit;
Arhitect Berbec Constantin
4. DATE SI INDICI

Denumirea lucrării:
Construire Hala Depozitare si Productie
Jud. Ilfov, Oras Pantelimon, Str SF Gheorghe nr 20
Beneficiar: Dumitru Marinela
Pr. nr.: 21/2019
Faza: D.T.A.C

HALA DE DEPOZITARE SI PRODUCTIE

Parter
- suprafaţă construită existenta 477.38 mp
- suprafata construita propusa 801.86 mp
- suprafata desfasurata existenta 477.38 mp
- suprafata destfasurata propusa 801.86 mp
- suprafaţă utilă 303.844 mp

-suprafaţă desfăşurată 741.32 mp


H parter 2.50 m

H streașină + 4.50m
H coamă + 5.20m

Conform C.U.: POT x100 propus = 11.10%


CUT propus = 0.11106AD/mp

Întocmit;
Arhitect Berbec Constantin