Sunteți pe pagina 1din 8

POVESTEA VORBEI

CLASA PREGĂTITOARE B
AN ȘCOLAR 2020-2021

MOTTO:
”Copilul se naște curios în lume și nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura
care îi satisface această pornire îl încântă. Ca să fie opere de artă, scrierile
pentru copii trebuie să intereseze și pe oamenii maturi, instruiți. A ieși din
lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta e secretul marilor literaturi pentru
copii.”
GEORGE CĂLINESCU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CÂMPINEANU”, MUNICPIUL


CÂMPINA
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: NICHIFOR FLORINA - CĂTĂLINA
POVESTEA VORBEI

TIPUL OPȚIONALULUI: Opțional


interdisciplinar
ARII CURRICULARE IMPLICATE:
 Limba și literatura română (Comunicare în limba română)
 Arte și tehnologii (Muzică și mișcare, Arte vizuale și abilități practice)
 Om și societate (Dezvoltare personală)

DURATA: 1 an (2020-2021)
MODUL DE DESFĂȘURARE: 1 oră pe săptămână
CLASA: Pregătitoare B
INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ”Ion
Câmpinenau”, Municipiul Câmpina
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: Nichifor Florina – Cătălina
ARGUMENT

Motto: „La orice vârstă, omul este o ființă care se hrănește cu povești. De
aceea, avuția povestirilor, pe care au strâns-o oamenii pe tot globul, din casă în
casă, din secol în secol, fie în vorbă, fie și în scris, a depășit celelalte avuții
omenești”.
Rabindranath Tagore

Lectura cărților constituie o activitate fundamentală pentru întreținerea


condiției intelectuale, îmbogățirea cunoștințelor şi a limbajului, pentru
cunoaşterea indirectă a diferitelor universuri și realităţi. Dar pentru că trăim într-
o epocă în care televiziunea şi computerul pătrund puternic în viaţa tuturor, dar
mai ales a şcolarului mic, cu influenţe benefice în evoluţia sa, dar şi cu minusuri,
consider necesară studierea suplimentară a textelor aparţinând atât literaturii
române, cât şi celei universale.
Opţionalul ”Povestea vorbei” vine să acopere necesitatea de lectură a
micilor şcolari şi vizează parcurgerea şi înţelegerea unor valoroase opere
literare (în proză sau lirice, populare sau culte) atractive şi accesibile ca mesaj
vârstei elevilor.
Deşi nu ştie să citească, elevul poate descoperi frumuseţea şi înţelepciunea
textului literar prin intermediul învăţătorului, al familiei, al colegilor care ştiu
deja să citească. Prin acest opţional se doreşte atragerea spre carte a copiilor
pentru a descoperi misterele ascunse între copertele acestora.
Elevii mici sunt ajutaţi să diferenţieze binele de rău, să îşi ia drept model
personaje pozitive, să aprecieze calităţile şi să critice greşelile şi năravurile
personajelor negative. Prin realizarea acestui opţional se urmăreşte formarea şi
dezvoltarea personalităţii copiilor, dar şi dezvoltarea unor aptitudini literare,
descoperirea plăcerii cititului.
Literatura pentru copii nu este doar frumoasă, dar îi şi trimite pe aceştia
într-o lume ”de poveste”, căci vor trăi profund alături de Feţi-Frumoşi şi de Ilene
Cosânzene, de oameni cu minţi ascuţite, de animale cunoscute şi de altele cu
puteri nemărginite. Elevii dobândesc deprinderi de receptare corectă a textului
audiat, de folosire precisă şi nuanţată a cuvintelor, de formulare clară şi
personală a unor mesaje proprii, de argumentare a unui punct de vedere.
Opţionalul propus le oferă elevilor şansa de a-şi cultiva capacitatea de
audiere şi receptare, imaginaţia, fantezia, creativitatea, exprimarea corectă şi
nuanţată şi vine în întâmpinarea cerinţelor din mai multe direcţii: interesul
elevilor, dorinţa părinţilor şi nu în ultimul rând, asigurarea viitorului societăţii cu
o generaţie avansată din punct de vedere moral.
VALORI ȘI ATITUDINI

Flexibilitate în privința punctelor de vedere


proprii confruntate cu date noi,
argumentate.

Interes pentru ameliorarea continuă a


propriilor performanțe în domeniul
cunoașterii.

Disponibilitatea pentru învățarea


permanentă, utilizând tehnici și metode
noi.

Dezvoltarea curiozității și a respectului față


de orice formă de artă.

Receptivitate și flexibilitate pentru


aplicarea cunoștințelor proprii în viața
cotidiană.

Disponibilitate pentru cultivarea


capacităților estetice ca fundament pentru
participarea la viața culturală.

Motivație pentru însușirea limbajului


artistic plastic.
COMPETENȚE GENERALE
1. Participarea la dialoguri, în situații diverse de comunicare;
2. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului audiat;
3. Stabilirea legăturii între informațiile din text și fapte de viață;
4. Ilustrarea trăirilor interioare ale personajelor prin gestică, mimică, timbrul
vocii, volum, mișcare scenică;
5. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic;

COMPETENȚE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
SPECIFICE
-povestirea orală cu folosirea achizițiilor lexicale noi după
imagini;
-ordonarea logică a momentelor principale ale lecturii, cu
utilizarea mijloacelor didactice auxiliare;
1. Să participe la
-alcătuirea unor enunțuri cu accent pe corectitudine,
dialoguri în diverse
pronunție, intonație;
situații de comunicare
-formularea unor răspunsuri și întrebări;
-gruparea/ clasificarea personajelor în funcție de anumite
trăsături de caracter;
-jocuri de rol;
-audierea/ vizionarea unor povești (CD-uri, casete audio-vide,
direct în sala de spectacol);
2. Să identifice -sesizarea elementelor semnificative dintr-un mesaj ascultat,
semnificația globală a prin formulare de întrebări și răspunsuri;
mesajului audiat -formularea unor argumente pro și contra în susținerea uno
păreri;
-exerciții de ascultare activă a interlocutorului;
3. Să stabilească legături -raportarea informațiilor din text la experiența de viață;
între informațiile din text -compararea mesajului literar dintr-o poveste cu cel transmis
și fapte din viață prin pictură, muzică, dans;
-povestire orală;
4. Să ilustreze trăirile
-jocuri de rol;
interioare ale
-mimă;
persoanjelor prin gestică,
-jocuri de simulare;
mimică, timbrul vocii,
-interpretarea unui rol în mai multe variante, în manieră
volum, mișcare scenică
proprie;
-confecționarea de păpuși, marionete, măști, costume,
5. Să exprime decoruri;
sentimentele prin -elaborarea unor desene;
realizarea de aplicații, -construirea unor puzzle-uri;
obiecte, lucrări plastice, -realizarea unor compoziții prin îmbinarea limbajului plastic
muzocă, dans cu colajul;
-însușirea și interpretarea unor cântece;
CONȚINUTURI ALE ÎNVĂȚĂRII
Texte din literatura pentru copii, română și universală, adecvate particularităţilor de vârsta
ale elevilor;
Jocuri didactice ce îmbină tehnici variate, în funcţie de materialele folosite: dactilopictură,
amprentare pe pânză, desen pe nisip, colaj, lucru cu materiale din natură;
Acte de vorbire: a prezenta personajele lecturii audiate, a identifica un obiect, o persoană, a
cere și a da informații despre textul lecturat, a formula o idee, a recunoaște personajele
pozitive și negative;
Elemente de construcție a comunicării;
Texte literare pentru copii (texte de mică întindere): basme, poveşti, poezii, fabule,
povestiri;
Dramatizări audio şi video a unor texte literare pentru copii;
Prezentări Power Point a unor poveşti ilustrate;
Vizionarea unor desene animate;
Cântarea vocală și instrumentală, mișcare pe muzică;
Jocuri didactice, rebusuri;
Vizonarea de filme și participarea la piese de teatru pentru copii;
Alcătuirea de propoziții despre fapte sau personaje;

MODALITĂȚI ȘI INSTRUMENTE DE
EVALUARE

TRADIȚIONALE MODERNE
Probe orale: jocuri didactice, concursuri pe Observarea directă a elevului în timpul
grupe, ieșit la tablă, completarea unor activității;
rebusuri etc. Jocuri pe calculator;
Probe practice: realizarea unor compoziții Dramatizări, jocuri de rol;
plastice, cântece etc. Concursuri;
Programe artistice: serbări, festivaluri,
evenimente artistice;
Expoziție de desene și colaje;
BIBLIOGRAFIE

 Programa școlară pentru disciplinele Limba și literatura română, Arte


vizuale și abilități practice, Muzică și mișcare, aprobată prin Anexa nr. 2 la
Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5003/02.12.2014;
 Petroaia, E., Pârâială, D., Pârâială, V., (2000). Discipline opționale la
clasele I-IV. Colecția Collegium. Iași: Editura Polirom;
 Țugulan, L., Florea, M., (1992). Literatură pentru copii. București:
Editura Didactică și Pedagogică;
 Molan, V., Peneș, M., (1996). Culegere de texte literare pentru clasele I-
IV. București: Editura Aramis;
 Tolstoi, L., (1992). Povestiri pentru copii. Craiova: Editura Tribuna;
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Nr. Unitate Nr.
Crt. Compt. Conținuturi vizate Săpt. Obs.
tematică ore
SEMESTRUL I
Cenușăreasa – Charles Perrault 2
I
1 Albă ca Zăpada și cei 7 pitici – Frații 2 II
Povești cu 2 Grimm III
1 prinți și 3 IV
prințese 4 Prințesa și bobul de mazăre – Hans 2 V
5 Christian Andersen VI
VII
Evaluare 1
Crăiasa Zăpezii – Hans Christian 2
VIII
Adersen
1 IX
2 X
Povești de Bradul – Hans Christian Andersen 2
2 3 XI
iarnă
4 XII
Povestea lui Moș Crăciun 2
5 XIII
XIV
Evaluare 1
Rățușca cea urâtă – Hans Christian 1
1
Andersen
2 XV
În lumea
3 3 XVI
animalelor Pisicile aristocrate – film 1
4 XVII
5
Evaluare 1
SEMSTRUL II
Legenda ghiocelului – Eugen Jianu 2
I
II
1 Legenda anotimpurilor 2
III
2
IV
4 Legende 3 Legenda rândunicii 2
V
4
VI
5 Legenda lăcrămioarelor 1
VII
VIII
Evaluare 1
Bambi 2 IX
X
1 Povestea jucăriilor 2 XI
2 XII
5 Disneyland 3 101 dalmațieni 2 XIII
4 XIV
5 În căutarea lui Nemo 2 XV
XVI
Evaluare 1 XVII

S-ar putea să vă placă și