Sunteți pe pagina 1din 30

Planificare pe unităţi de conţinut

Unitatea tematică: De ce ne place la şcoală?


Perioada: 4 săpt. 11.09 – 06.10.2017
Auxiliare : Ed. Art, Ed. Intuitext, Ed. Litera
Ziua Competenţe Activități integrate şi forme de organizare Detalii de Resurse Evaluare
specifice conţinut
Luni LLR Reactualizarea cunoștințelor și exersarea Actualizarea - manual, caietul - obs.
11. 09 1.5 competențelor clasei a II-a cunoștințelor elevului, fișe de lucru sistematică
3.1, 3.3 Cuvântul. Propoziția/Enuntul; Sensul cuvintelor din clasa a II-a - conversația,
4.1, 4.5 Comunicarea orală. Componentele comunicării Textul. Titlul. explicația,
dialogate; Semnele de punctuaţie Autorul. demonstrația,
Scrierea imaginativă Alineatul problematizarea,
Textul literar. Textul narativ Text suport: exercițiul, jocul,
Textul liric. Textul nonliterar Prima zi de munca independentă
-Scrierea funcțională ( biletul) școală, de - activ. frontală, în
Mihaela grup, în perechi,
-Scrierea corectă a ortogramelor învățate Deleanu individuală
Jocuri și povești
- citirea individuală, în gând, a textului suport
- stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin
raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu
sensurile oferite de dicţionar
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în
lanţ, ştafetă
- joc: „Găseşte şi citeşte!”
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din
textul citit
- utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale
1
textului – pentru identificarea unor elemente privind
titlul, autorul, nr. fragmente, nr. alineate, locul,
timpul, spaţiul acţiunii
ŞTN - observarea unor corpuri și identificarea Un nou - manualul, caietul de - obs.
1.1, 1.2 caracteristicilor acestora (de exemplu: organisme vii inceput! lucru, calculator, sistematică
2.1, 2.2 pentru identificarea părților componente, diferite Recapitulare – dicționar, planșe, fişe
2.3, 2.4 obiecte pentru identificarea unor proprietăți precum clasa a II-a de lucru, ilustrații - aprecieri
2.5 Reactualizarea
formă, culoare, transparență) decupate individuale
cunoștințelor și
- utilizarea unor modele pentru identificarea - convenția, explicația,
exersarea
caracteristicilor principale ale corpurilor reprezentate competențelor observarea dirijată,
(de exemplu: schițe de hărți pentru observarea clasei a II-a. problematizarea,
suprafețelor de apă și uscat, mulaje ale unor tipuri de învățarea prin
animale din diferite grupe) descoperire, jocul
- compararea unor corpuri, fenomene, procese din didactic
aceeași categorie în scopul stabilirii asemănărilor și - act.frontală, în
deosebirilor între ele (de exemplu: compararea perechi, în echipă,
metalelor după diferite proprietăți, a animalelor după individuală
diferite caracteristici)
- realizarea unor estimări, predicții asupra subiectului
supus investigației (de exemplu: vor exista/nu vor
exista diferențe între cele două plante, exemple de
posibile diferențe)
- colectarea de date utile investigației din surse
diferite (cărți, reviste, internet, filme, excursii,
experiențe simple) pentru diferite etape
- realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să
ilustreze aspecte ale investigației realizate (de
exemplu: realizarea unui afiș cu fotografii ale
plantelor aflate în condiții diferite de iluminare, în
etape succesive ale investigației)
- formularea de concluzii (de exemplu: planta are
nevoie de lumină, în lipsa ei aceasta se îngălbenește,
2
creșterea încetinește)
- formularea de răspunsuri la întrebările primite din
partea colegilor de clasă
EDC - realizarea, în grupuri mici, a unei liste de lucruri Ce sunt - manualul, caietul de - obs.
2.1, 2.2 utile într-o situație dată (de exemplu, pentru o oră de lucrurile? lucru, calculator, sistematică
3.1 curs, o drumeție, o insulă pustie) și discutarea dicționar, planșe,
atitudinilor posibile față de lucrurile menționate ilustrații decupate - evaluare
- punerea elevilor în situația de a-și exprima gânduri, - conversația, orală
sentimente, atitudini față de lucruri, plante, animale și exercițiul, explicația,
de a susține nevoia de lucruri, plante, animale Hai, cântați cu obs.dirijată,
(pornind, de exemplu, de la imagini, texte, desene toți în cor cu demonstrația,
animate, filme adecvate vârstei elevilor) solist și dezbaterea
- exersarea cooperării în grup pentru rezolvarea unor dirijor ! - act.frontală, în
sarcini simple de lucru, prin împărțirea perechi, în echipă,
sarcinilor/responsabilităților, respectarea cerințelor individuală
(de lucru, de timp etc.) și prin valorificarea calităților
fiecărui membru al grupului
- manualul tipărit /
digital, caietul, surse
audio
- conversaţia,
explicaţia, exerciţiul,
munca independentă,
jocul didactic
- act.frontală,
individuală şi pe grupe
JM Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în Tehnici de - mingi, ;tafete, corzi - obs.
2.1, 2.2 activitățile de joc și mișcare comunicare - obs.dirijată, sistematică
MM - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea eficientă în conversația,
1.1 activităților de joc și mișcare jocuri de explicația,exerciţiul - aprecieri
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor mișcare - act. frontală, în selective
în activitățile de joc și mișcare perechi,individuală
3
Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în - evaluare
cadrul jocurilor de mișcare orala
- participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
Opțional
Marţi LLR - citirea selectivă a textului în funcţie de repere date Prezentarea - manual, caietul - obs.
12.09 1.1;1.2 de învățător/ colegi (Citește enunțul/ pasajul din text proprie elevului, fișe de lucru sistematică
1.3 care te-a făcut să te simți fericit/ trist/ uimit etc.) Formularea - conversația,
2.3;2.4 - relatarea după întrebările investigatorului perfect, a unei păreri explicația,
3.1;3.4 întâmplărilor din text (Cine? Ce? Unde? Când? Text suport: demonstrația,
4.1;4.2 Cum? De ce? Cu cine?) Prima zi de problematizarea,
- citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea școală, de exercițiul, jocul,
intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie și de Mihaela munca independentă
sentimentele trăite de personaje Deleanu - activ. frontală,, în
- exprimarea reacţiilor faţă de cele citite folosind perechi, individuală
modalităţi diverse: desen, mimă, schemă
- raportarea propriei experiențe la cea a personajelor:
Dacă aş fi (personajul) ...m-aş simţi/ aş fi ..
- formularea de întrebări pe care elevii le-ar adresa
personajului principal și elaborarea răspunsurilor
aferente, pe baza informațiilor oferite de text
MATE - citirea unui număr şi scrierea numerelor de la 0 la 1 Reactualiza - manualul, - obs.
1.1 000 cu cifre/ litere rea numărătoarea de sistematică
2.1 - identificarea, într-un număr, a cifrei unităţilor / cunoștințelor poziționare, fișe de
zecilor / sutelor și exersarea lucru
LLR - formarea la numărătoare a unor numere date competențelor - conversaţia,
1.4 - identificarea regulii de construcţie a unui şir de explicaţia, exerciţiul
4
numere clasei a II-a -act. frontală, în
AVAP - compunerea şi descompunerea numerelor în/din Numerele perechi, individuală
2.2 sute, zeci şi unităţi naturale 0-
- exerciții de efectuare a calculelor exprimate de 1000:
expresiile matematice Adunarea şi
- rezolvare de probleme prin una/ două operaţii scăderea în
- compunere de probleme după cerinţe/ exerciţii date concentrul 0 –
- exerciţii şi jocuri de numeraţie, operaţii de adunare
1000
şi de scădere
- rezolvare, transformare şi compunere de probleme
Ed. Fizică
Lb. engleză
Miercuri LLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Prezentarea - manual, caietul - obs.
13.09 1.5 impusă de semnele de punctuaţie proprie elevului, fișe de lucru sistematică
3.1, 3.3 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere Formularea - conversația,
4.1, 4.5 - povestirea orală, pe fragmente folosind expresiile: la unei păreri explicația, - aprecieri
început, la un moment dat, după aceea, apoi, în cele demonstrația, individuale
AVAP din urmă Text suport: problematizarea,
2.6 - solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce Prima zi de exercițiul, jocul,
înseamnă că ...?”) școală, de munca independentă
- lectură activă, cu creionul în mână Mihaela - activ. frontală, în
- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor Deleanu grup, în perechi,
din text individuală
- interevaluarea textelor scrise
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără
punctuaţie şi discutarea rezultatelor
- participarea la realizarea unui jurnal al clasei
MATE - repetarea tablei înmulţirii Reactualiza - manualul, caietul - obs.
1.1;1.2 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / rea elevului, fișe de lucru sistematică
3.1 diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / cunoștințelor - conversația,
dublul” și exersarea explicația, exerciţiul
LLR - crearea unor probleme după imagini / desene competențelor - act. frontală, în
5
1.4 /scheme / exerciţii / formule clasei a II-a perechi,individuală
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea Nr. naturale
AVAP unor probleme practice 0-1000:
2.2 - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii Înmulţirea în
(comutativitate, asociativitate, element neutru), fără concentrul 0-
precizarea terminologiei 100
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 Împărţirea cu
prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire
rest
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării
operaţiilor
- marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă a unei
figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½,
respectiv ¼
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
MM - interpretarea vocală a cântecelor în colectiv, în Hai, cântați cu - manualul tipărit / - obs.
2.1 grupuri, individual cu respectarea regulilor toți în cor cu digital, caietul, surse sistematică
3.1 - jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau solist și audio
LLR între grupuri, ştafetă dirijor ! - conversaţia, - aprecieri
2.1 - enumerarea regulilor de cântare corectă explicaţia, exerciţiul, individuale
- identificarea rolului dirijorului munca independentă,
- interpretarea unor cântece cu solist și cor, în dialog jocul didactic
muzical - act.frontală,
- numirea regulilor interpretării corecte a cântecelor individuală şi pe grupe
- interpretarea unui cântec cunoscut în colectiv/pe
grupe/ individual

AVAP - familiarizarea cu materialele şi instrumentele de Trusa manual (pag. 8-9), - obs.


2.1, 2.2 lucru micului artist bloc de desen A4, sistematică
- exemplificarea utilizării diverselor materiale şi Materiale şi planşe model, desene - evaluare
tehnici, pe reproduceri şi pe lucrările elevilor instrumente ale copiilor, frontală şi
LLR - exerciţii cu diferite materiale (pastile, tuburi, necesare reproduceri de artă, individuală
6
2.1, 2.3 pensule, vasul de apă, carioca, pastel, hârtie colorată) pentru orele imagini - portofoliu
şi tehnici de lucru (acuarelă, guaşă, tempera, colaj, de Arte - (computer)
mixte) vizuale şi - exerciţiul, conversaţia,
- aplicarea culorilor pe suport umed sau uscat cu abilităţi demonstraţia,
diferite instrumente practice observaţia, explicaţia
- asocierea tehnicilor adecvate materialelor selectate - act. frontală,
(tehnici ale culorilor de apă, tehnici mixte, tehnici ale individuală
colajului, ale modelajului)
- exerciţii de organizare a suprafeţei sau a spaţiului
plastic în tehnica acuarelei
Joi LLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Scrierea - manual, caietul - obs.
14.09 1.5 impusă de semnele de punctuaţie corectă a elevului, fișe de lucru sistematică
3.1, 3.3 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere cuvintelor care - conversația,
4.1, 4.5 - povestirea orală, pe fragmente folosind expresiile: la conțin grupuri explicația,
început, la un moment dat, după aceea, apoi, în cele de litere/de demonstrația,
din urmă sunete problematizarea,
- solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce exercițiul, jocul,
înseamnă că ...?”) Text suport: munca independentă
- ex. de identificare a cuvintelor care conţin grupuri Prima zi de - activ. frontală, în
de litere/de sunete școală, de grup, în perechi,
- exerciţii de scriere corectă: copieri, transcrieri, Mihaela individuală
dictări Deleanu
- interevaluarea textelor scrise
-completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără
punctuaţie şi discutarea rezultatelor
- participarea la realizarea unui jurnal al clasei
MATE - identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, Reactualiza - manual, caietul - obs.
1.1;1.2 triunghi, dreptunghi, cerc rea elevului, fișe de lucru sistematică
1.3 - recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul cunoștințelor - conversația,
3.1 apropiat (cub, cuboid, sferă, cilindru, con) și exersarea exerciţiul,explicația
4.2 - identificarea instrumentelor de măsură potrivite competențelor - act. frontală, în
pentru efectuarea unor măsurători (rigla, panglica de clasei a II-a echipă, individuală
7
LLR croitorie, metrul de tâmplărie, vasul gradat, cântarul, Figuri şi
1.4 balanţa) corpuri
- exerciții de efectuare a calculelor exprimate de geometrice
expresiile matematice Exerciții
- rezolvare de probleme prin una/ două operaţii pentru copii
- compunere de probleme după cerinţe/ exerciţii date atenți
- exerciţii şi jocuri de numeraţie, operaţii de adunare
şi de scădere;
- rezolvare, transformare şi compunere de probleme
Ed. Fizică
Lb. engleză
Vineri LLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Folosirea - manual, caietul - obs.
15.09 1.5 impusă de semnele de punctuaţie ghilimelelor elevului, fișe de lucru sistematică
3.1, 3.3 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere Inițierea unui - conversația,
4.1, 4.5 - povestirea orală, pe fragmente folosind expresiile: la jurnal al explicația, - aprecieri
început, la un moment dat, după aceea, apoi, în cele clasei demonstrația, globale si
AVAP din urmă problematizarea, individuale
2.3;2.6 - solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce Text suport: exercițiul, jocul,
înseamnă că ...?”) Prima zi de munca independentă
- ex. de identificare şi scriere a ghilimelelor școală, de - activ. frontală, în
- exerciţii de scriere corectă: copieri, transcrieri, Mihaela grup, în perechi,
dictări Deleanu individuală
- interevaluarea textelor scrise
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără
punctuaţie şi discutarea rezultatelor
- participarea la realizarea unui jurnal al clasei
MATE - efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici Evaluare - fișe de lucru - probă
1.1;1.2 decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi verificarea iniţială - muncă independentă scrisă
3.1 prin operaţia inversă - act. individuală
- aflarea produsului şi câtului unor numere
LLR - crearea unor probleme după imagini /desene /
1.4 scheme / exerciţii / formule
8
- identificarea unităţilor de măsură
- exerciții de efectuare a calculelor exprimate de
expresiile matematice
- rezolvare de probleme prin una/ două operaţii

Religie

AVAP - identificarea rolului mesajelor vizuale prin studierea Ce este arta? - manual (pag. 10- - obs.
1.1, 1.2 2.1, 2.3 de broșuri, pliante, albume de artă, vizionarea de Comunicarea 11), bloc de desen, sistematică
2.4 filme, documentare, clipuri, reclame prin imagini pensule, acuarele, - evaluare
- mesaje exprimate prin publicitatea stradală pahar cu apă, planşe frontală şi
LLR - identificarea mesajului transmis prin imagine în model, reproduceri de individuală
2.1, 2.3 pictură, artă, imagini - portofoliu
desen/grafică, modelaj/sculptură, arte decorative - (computer)
textile, monumentale, ceramice, vestimentație sau - exerciţiul, conversaţia,
bijuterii, arhitectură și/sau scenografie, fotografie și demonstraţia,
prin artele spectacolului observaţia, explicaţia,
- decorarea în echipă a unui tricou, folosind tehnicile jocul didactic
învăţate (trasare, amprentare, stropire) - act. frontală, în
echipă, individuală
Luni LLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Dialogul. - manual, caietul - obs.
18.09 1.1, 1.2 impusă de semnele de punctuaţie Componentele elevului, fișe de lucru sistematică
1.4, 1.5 - identificarea titlului, autorului, a numărului de dialogului - conversația,
3.1, 3.2 alienate Text suport: explicația,
3.4, 3.5 - precizarea locului şi timpului acţiunii La școală, dar demonstrația,
- identificarea personajelor nu rămânem problematizarea,
- solicitarea unei explicaţii (de ex., „Ce înseamnă acolo, de exercițiul, jocul,
că ...?”) Marin Sorescu munca independentă
- lectură activă, cu creionul în mână - activ. frontală, în
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte grup, în perechi,
neînţelese individuală
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite
9
procedee (interogare reciprocă, procedeul recăutării
etc.)
- observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.)
- utilizarea unor organizatori grafici – hărţi ale
textului – pentru identificarea unor elemente privind
locul, timpul, spaţiul acţiunii
- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) .m-aş simţi/
aş fi ”
ŞTN - observarea unor corpuri și identificarea Reactualizarea - manualul, caietul de - obs.
1.1, 1.2 caracteristicilor acestora (de exemplu: organisme vii cunoștințelor și lucru, calculator, sistematică
2.1, 2.2 pentru identificarea părților componente, diferite exersarea dicționar, planșe, fişe
2.3, 2.4 obiecte pentru identificarea unor proprietăți precum competențelor de lucru, ilustrații - aprecieri
2.5 clasei a II-a.
formă, culoare, transparență) decupate individuale
Evaluare
- utilizarea unor modele pentru identificarea - convenția, explicația,
iniţiala
caracteristicilor principale ale corpurilor reprezentate Pământul – observarea dirijată,
(de exemplu: schițe de hărți pentru observarea mediu de viață problematizarea,
suprafețelor de apă și uscat, mulaje ale unor tipuri de - Resurse învățarea prin
animale din diferite grupe) naturale - descoperire, jocul
- compararea unor corpuri, fenomene, procese din tipuri, folosire didactic
aceeași categorie în scopul stabilirii asemănărilor și responsabilă; - act.frontală, în
deosebirilor între ele (de exemplu: compararea perechi, în echipă,
metalelor după diferite proprietăți, a animalelor după individuală
diferite caracteristici)
- realizarea unor estimări, predicții asupra subiectului
supus investigației
EDC - realizarea, în grupuri mici, a unei liste de lucruri Ce sunt - manualul, caietul de - obs.
2.1, 2.2 utile într-o situație dată (de exemplu, pentru o oră de animalele şi lucru, calculator, sistematică
3.1 curs, o drumeție, o insulă pustie) și discutarea plantelee? dicționar, planșe,
atitudinilor posibile față de lucrurile menționate ilustrații decupate - aprecieri
- punerea elevilor în situația de a-și exprima gânduri, - conversația, individuale
sentimente, atitudini față de lucruri, plante, animale și exercițiul, explicația,
de a susține nevoia de lucruri, plante, animale obs.dirijată,
10
(pornind, de exemplu, de la imagini, texte, desene demonstrația,
animate, filme adecvate vârstei elevilor) dezbaterea
- exersarea cooperării în grup pentru rezolvarea unor - act.frontală, în
sarcini simple de lucru, prin împărțirea perechi, în echipă,
sarcinilor/responsabilităților, respectarea cerințelor individuală
(de lucru, de timp etc.) și prin valorificarea calităților
fiecărui membru al grupului

JM Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în Adoptarea - mingi, ;tafete, corzi - obs.


2.1, 2.2 activitățile de joc și mișcare unor serii de - obs.dirijată, sistematică
MM - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea roluri pentru conversația,
1.1 activităților de joc și mișcare oferirea de explicația,exerciţiul - aprecieri
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor sprijin - act. frontală, în selective
în activitățile de joc și mișcare necondiționat perechi,individuală
Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în - evaluare
cadrul jocurilor de mișcare orala
- participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
Opțional - analiza randamentului echipelor
Marţi LLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Dialogul. - manual, caietul - obs.
19.09 1.1, 1.2 impusă de semnele de punctuaţie Componentele elevului, fișe de lucru sistematică
1.4, 1.5 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere dialogului - conversația,
3.1, 3.2 - povestirea orală, pe fragmente folosind expresiile: la explicația,
3.4, 3.5 început, la un moment dat, după aceea, apoi, în cele Text suport: demonstrația,
din urmă La școală, dar problematizarea,
completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici nu rămânem exercițiul, jocul,
cu informaţii din texte audiate; reluarea audierii acolo, de munca independentă
pentru a complete / transpune în tabele/ organizatori Marin Sorescu - activ. frontală, în
11
grafici informaţii din textele audiate grup, în perechi,
- exerciţii de citire în perechi a unui dialog, de creare individuală
a unui dialog, de transcriere a unui dialog
- ex de identificare a componentelor unui dialog
MATE - identificarea situațiilor în care întâlnesc numere în Formarea, - manualul, - obs.
1.1 viața cotidiană, (ex.-joc: Călătorie pe Pământ printre citirea și numărătoarea de sistematică
2.1 numere) scrierea poziționare, fișe de - tema de
- citirea unui număr şi scrierea numerelor de la 0 la 10 numerelor lucru; imagini care lucru în
LLR 000 cu cifre/ litere naturale ilustrează folosirea clasă
1.4 - identificarea, într-un număr, a cifrei unităţilor /zecilor/ 0 – 10 000 numerelor în viața
sutelor/miilor cotidiană
- formarea la numărătoare a unor numere date - conversaţia,
- identificarea regulii de construcţie a unui şir de explicaţia, exerciţiul
numere -act. frontală,
- compunerea şi descompunerea numerelor în/din mii, individuală
sute, zeci şi unităţi
Ed. Fizică
Lb. engleză
Miercuri LLR - citirea selectivă în funcţie de anumite repere Formularea de - manual, caietul - obs.
20.09 1.1, 1.2 - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite întrebări și elevului, fișe de lucru sistematică
1.4, 1.5 procedee (interogare reciprocă, procedeul recăutării răspunsuri - conversația,
3.1, 3.2 etc.) explicația, - aprecieri
3.4, 3.5 - utilizarea unor organizatori grafici – hărţi ale Text suport: demonstrația, individuale
textului – pentru identificarea unor elemente privind La școală, dar problematizarea,
locul, timpul, spaţiul acţiunii nu rămânem exercițiul, jocul,
AVAP - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) .m-aş simţi/ acolo, de munca independentă
2.6 aş fi ” Marin Sorescu - activ. frontală, în
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în grup, în perechi,
perechi/ în echipe individuală
- discutarea problemelor apărute la despărţirea în
silabe
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text
12
MATE - generarea/completarea unor şiruri de de numere Formarea, - manualul, caietul, - obs.
1.2 folosind o regulă dată citirea și numărătoarea de sistematică
2.1 - numărare crescătoare şi descrescătoare din 1 în 1, scrierea poziționare, fișe de
din 2 în 2, din 3 în 3, cu precizarea limitelor numerelor lucru
LLR intervalului (de la .... până la ...., mai mic decât .... dar naturale - conversaţia,
1.4 mai mare decât ....) 0 – 10 000 explicaţia, exerciţiul,
- generarea unor numere mai mici decât 10 000, ale jocul didactic
căror cifre îndeplinesc condiţii date - act. frontală, pe
- imginarea unei călătorii cu un mijloc de transport și grupe, individuală
precizarea unor numere pe care „le văd” în călătoria
lor
MM - interpretarea vocală a cântecelor în colectiv, în Corect - manualul tipărit / - obs.
2.1 grupuri, individual cu respectarea regulilor respirăm, bine digital, caietul, surse sistematică
3.1 - jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau cântăm! audio - aprecieri
LLR între grupuri, ştafetă - conversaţia, individuale
2.1 - enumerarea regulilor de cântare corectă explicaţia, exerciţiul, - evaluare
- identificarea rolului dirijorului munca independentă, orală
- interpretarea unor cântece cu solist și cor, în dialog jocul didactic
muzical - act.frontală,
- numirea regulilor interpretării corecte a cântecelor individuală şi pe grupe
- interpretarea unui cântec cunoscut în colectiv/pe
grupe/ individual
AVAP - discuţii despre importanţa cunoaşterii ochiului uman Școlile - manual (pag.12-13), - obs.
1.1, 1.2 2.1, 2.3 - participarea la discuții despre diferențierea povestesc pensule,acuarele, sistematică
luminozității, recunoașterea formei, perceperea culorii Observarea pahar cu apă, bloc de - evaluare
LLR obiectelor, orientarea în spațiu, menținerea atenției și spațiului desen, planşe model, frontală şi
2.1, 2.3 echilibrului. natural-în aer reproduceri de artă, individuală
- obs. formelor naturale (elemente de morfologie liber imagini - portofoliu
vizuală) Cum percepi - (computer)
- exerciţii de modulare a liniei în vederea obţinerii lumea din - exerciţiul, conversaţia,
unor efecte vizuale jurul tău? demonstraţia,
Tema plastică- observaţia, explicaţia
13
Linia - act. frontală,
Drumul către individuală
școala ta
Joi LLR - citirea selectivă în funcţie de anumite repere Propoziție. - manual, caietul - obs.
21.09 1.1, 1.2 - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte Cuvânt. Silabă elevului, fișe de lucru sistematică
1.4, 1.5 neînţelese - conversația,
3.1, 3.2 - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite Text suport: explicația,
3.4, 3.5 procedee (interogare reciprocă, procedeul recăutării La școală, dar demonstrația,
etc.) nu rămânem problematizarea,
- ex. de despărţire în silabe a unor cuvinte date acolo, de exercițiul, jocul,
- discutarea problemelor apărute la despărţirea în Marin Sorescu munca independentă
silabe - activ. frontală, în
- ex. de alcătuire a unor propoziţii cu cuvinte date grup, în perechi,
- ex. de scriere corectă individuală
- ex. de identificare şi folosire a semnului de
punctuaţie două puncte ( :)
- discutarea problemelor apărute la despărţirea în
silabe
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text
MATE - compararea a două numere mai mici decât 10 000 Compararea și - manualul, caietul, - Evaluarea
2.2 folosind numărătoarea poziţională sau reprezentări ordonarea numărătoarea de orală
- compararea unor numere mai mici sau egale cu 10 numerelor poziționare, jetoane cu Tehnica
LLR 000 utilizând algoritmul de comparare naturale numere, fișe de lucru semaforu
1.4 - utilizarea semnelor <, >, = în compararea numerelor 0 – 10 000 - conversaţia, lui
cu ajutorul unor exemple concrete şi a unor explicaţia,
reprezentări grafice demonstrația,
- completarea unor numere cu cifre potrivite astfel exerciţiul,
încât relațiile date să fie adevărate problematizarea
- selectarea, dintre mai multe numere, a celor care - act. frontală, în
îndeplinesc condiția dată (ex.: mai mici decât ....) perechi, individuală
- utilizarea algoritmului de comparare pentru a efectua
comparații în viața cotidiană: lungimea unor râuri,
14
distanțe rutiere, masa unor animale
Ed. Fizică
Lb. engleză
Vineri LLR - citirea selectivă în funcţie de anumite repere Scrierea - manual, caietul - obs.
22.09 1.1, 1.2 - ex de scriere corectă a cuvintelor sa/s-a şi sau/s-au corectă a elevului, fișe de lucru sistematică
1.4, 1.5 - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) cuvintelor - conversația,
3.1, 3.2 - folosirea reportofonului, a computerului etc. pentru a sa/s-a; sau/s- explicația, - aprecieri
3.4, 3.5 audia diferite texte au demonstrația, globale si
- solicitarea unei explicaţii (de ex., „Ce înseamnă Text suport: problematizarea, individuale
AVAP că ...?”) La școală, dar exercițiul, jocul,
2.3;2.6 - lectură activă, cu creionul în mână nu rămânem munca independentă
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte acolo, de - activ. frontală, în
neînţelese Marin Sorescu grup, în perechi,
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite individuală
procedee (interogare reciprocă, procedeul recăutării
etc.)
- utilizarea unor organizatori grafici – hărţi ale
textului – pentru identificarea unor elemente privind
locul, timpul, spaţiul acţiunii
- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) .m-aş simţi/
aş fi ”
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în
perechi/ în echipe
- discutarea problemelor apărute la despărţirea în
silabe
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text
MATE - precizarea succesorului şi a predecesorului unui Compararea și - manualul, caietul, - obs.
2.2, 2.3 număr ordonarea numărătoarea de sistematică
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere numerelor poziționare, jetoane cu - tema de
LLR mai mici sau egale cu 10 000 naturale numere, fișe de lucru lucru în
1.4 - ordonarea unor mijloace de transport pe uscat în 0 – 10 000 - conversaţia, clasă
funcție de masa lor explicaţia, - aprecieri
15
- determinarea unor numere care să respecte condiţii demonstrația, individuale
date (mai mic decât ...., mai mare sau egal cu .... etc.) exerciţiul
- act. frontală, în
perechi, individuală
Religie

AVAP - realizarea unui compoziții din linii și puncte Linii și puncte - manualul - obs.
1.1 - selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) la reactualizare imagini, broşuri, sistematică
2.5 întrebări referitoare la unitatea parcursă ,,Oamenii pliante de la muzee - evaluare
LLR școlii mici și - AMII (computer) frontală şi
2.1, 2.3 mari” - exerciţiul, conversaţia, individuală
observaţia, analiza - proiect
- act. în echipă
Luni LLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Personajele - manual, caietul - obs.
25.09 1.1, 1.3 impusă de semnele de punctuaţie unei elevului, fișe de lucru, sistematică
2.2, 2.3 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere întâmplări planşe, creioane,
2.4 - identificarea titlului, autorului, a numărului de Ordinea carioci
3.1, 3.2 alienate întâmplărilor - conversația,
3.3, 3.6 - precizarea locului şi timpului acţiunii într/o explicația,
4.1 - identificarea personajelor povestire demonstrația,
- precizarea ordinii întâmplărilor într-o povestire Text suport: problematizarea,
audiată În clasă, după exercițiul, jocul,
- relatarea după întrebările investigatorului perfect Andrea munca independentă
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu Clemens - activ. frontală, în
ce?) grup, în perechi,
- formulare de răspunsuri la întrebări simple de individuală
control –„Ce ai făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi apoi?
Dar în cele din urmă?”
- lectură activă, cu creionul în mână
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte
neînţelese
EDC - exerciții de colorare, în desene/contururi date, a Ce înseamnă - manualul, caietul de - obs.
16
1.1 imaginilor care înfățișează persoane să fim lucru, calculator, sistematică
3.1, 3.3 - exerciții de prezentare, în perechi, a propriei persoane? dicționar, planșe,
persoane (a unor aspecte relevante pentru identitatea ilustrații decupate - aprecieri
proprie) - conversația, globale si
- realizarea și discutarea, în perechi, a portretului exercițiul, explicația, individuale
colegului de bancă obs.dirijată,
- discuții referitoare la asemănările și deosebirile demonstrația,
dintre persoane dezbaterea
- simularea modului în care este necesar să se - act.frontală, în Tema de
comporte membrii unui grup în rezolvarea unei perechi, în echipă, lucru în
sarcini de lucru, atunci când membrii grupului au individuală clasă
opinii diferite
- exersarea cooperării în grup pentru rezolvarea unor
sarcini simple de lucru, prin împărțirea
sarcinilor/responsabilităților, respectarea cerințelor
(de lucru, de timp etc.) și prin valorificarea calităților
fiecărui membru al grupului

ŞTN - observarea unor corpuri și identificarea - Apa, - manualul, caietul de - obs.


1.1, 1.2 caracteristicilor acestora (de exemplu: organisme vii aerul, solul. lucru, calculator, sistematică
2.1, 2.2 pentru identificarea părților componente, diferite Surse de dicționar, planșe, fişe
2.3, 2.4 obiecte pentru identificarea unor proprietăți precum apă - tipuri, de lucru, ilustrații
2.5 formă, culoare, transparență) utilizări; decupate - aprecieri
-clasificarea unor corpuri dupăanumite criteria - convenția, explicația, individuale
științifice observarea dirijată,
- utilizarea unor modele pentru identificarea problematizarea,
caracteristicilor principale ale corpurilor reprezentate învățarea prin
(de exemplu: schițe de hărți pentru observarea descoperire, jocul
suprafețelor de apă și uscat, mulaje ale unor tipuri de didactic
animale din diferite grupe) - act.frontală, în
- compararea unor corpuri, fenomene, procese din perechi, în echipă,
aceeași categorie în scopul stabilirii asemănărilor și individuală
17
deosebirilor între ele (de exemplu: compararea
metalelor după diferite proprietăți, a animalelor după
diferite caracteristici)
- realizarea unor estimări, predicții asupra subiectului
supus investigației (de exemplu: vor exista/nu vor
exista diferențe între cele două plante, exemple de
posibile diferențe)
- colectarea de date utile investigației din surse
diferite (cărți, reviste, internet, filme, excursii,
experiențe simple) pentru diferite etape
- realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să
ilustreze aspecte ale investigației realizate (de
exemplu: realizarea unui afiș cu fotografii ale
plantelor aflate în condiții diferite de iluminare, în
etape succesive ale investigației)
- formularea de concluzii (de exemplu: planta are
nevoie de lumină, în lipsa ei aceasta se îngălbenește,
creșterea încetinește)
- formularea de răspunsuri la întrebările primite din
partea colegilor de clasă
JM Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în Ascultarea și - mingi, corzi
2.1, 2.2 activitățile de joc și mișcare acceptarea - obs.dirijată, - obs.
MM - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea opiniilor conversația, sistematică
1.1 activităților de joc și mișcare celorlalți explicația,exerciţiul
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor Responsabilită - act. frontală, în - aprecieri
în activitățile de joc și mișcare țile rolurilor perechi,individuală selective
Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în de conducere
cadrul jocurilor de mișcare - evaluare
- participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în orala
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
18
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
Opțional - analiza randamentului echipelor
Marţi LLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Povestireea - manual, caietul - obs.
26.09 1.1, 1.3 impusă de semnele de punctuaţie orală elevului, fișe de lucru, sistematică
2.2, 2.3 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere Text suport: planşe, creioane,
2.4 - povestirea orală, pe fragmente folosind expresiile: la În clasă, după carioci
3.1, 3.2 început, la un moment dat, după aceea, apoi, în cele Andrea - conversația,
3.3, 3.6 din urmă Clemens explicația,
4.1 - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori demonstrația,
grafici cu informaţii din texte audiate; reluarea problematizarea,
audierii pentru a completa/ transpune în tabele/ exercițiul, jocul,
organizatori grafici informaţii din textele audiate munca independentă
- utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale textului - activ. frontală, în
– pentru identificarea unor elemente privind locul, grup, în perechi,
timpul, spaţiul acţiunii individuală
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele
citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă,
schemă, ritm/ melodie etc.
MATE - rotunjirea unui număr dat la ordinul solicitat, pe Rotunjirea - manual, jetoane cu - Tema de
2.3 baza regulilor de rotunjire numerelor numere, fișe de lucru lucru în
- rotunjirea numerelor în contexte similare unor naturale mai - conversaţia euristică, clasă
LLR situaţii din viaţa cotidiană mici explicaţia, exerciţiul,
1.4 - asocierea unor numere date cu numărul format din decât 10 000 jocul didactic
zeci/sute/mii la care se rotunjesc - act. frontală, în
- înlocuirea unor numere cu rotunjirea lor pentru a perechi, individuală
face ca un mesaj dat să fie ușor de reținut de către
receptor
Ed. Fizică
Lb. engleză
Miercuri LLR - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori Scrierea - manual, caietul - obs.
27.09 1.1, 1.3 grafici cu informaţii din texte audiate; reluarea corectă cu î/â elevului, fișe de lucru, sistematică
19
2.2, 2.3 audierii pentru a completa/ transpune în tabele/ planşe, creioane,
2.4 organizatori grafici informaţii din textele audiate Text suport: carioci - aprecieri
3.1, 3.2 - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) În clasă, după - conversația, individuale
3.3, 3.6 - relatarea după întrebările investigatorului perfect Andrea explicația,
4.1 (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu Clemens demonstrația,
ce?) problematizarea,
- formulare de răspunsuri la întrebări simple de exercițiul, jocul,
MM control –„Ce ai făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi apoi? munca independentă
1.1 Dar în cele din urmă?” - activ. frontală, în
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere grup, în perechi,
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte individuală
neînţelese
- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor
din text
- exprimarea acordului/ dezacordului faţă de acţiunile,
atitudinile unor personaje
- ex de scriere corectă cu î / â
MATE - rotunjirea unui număr dat la ordinul solicitat, pe Rotunjirea - manual, jetoane cu - obs.
2.3 baza regulilor de rotunjire numerelor numere, fișe de lucru sistematică
- rotunjirea numerelor în contexte similare unor naturale mai - conversaţia euristică, Tema de
LLR situaţii din viaţa cotidiană mici explicaţia, exerciţiul, lucru în
1.4 - asocierea unor numere date cu numărul format din decât 10 000 jocul didactic clasă
zeci/sute/mii la care se rotunjesc - act. frontală, în
- înlocuirea unor numere cu rotunjirea lor pentru a perechi, individuală
face ca un mesaj dat să fie ușor de reținut de către
receptor
MM - interpretarea vocală a cântecelor în colectiv, în Vocalizăm, - manualul tipărit / - obs.
2.1 grupuri, individual cu respectarea regulilor apoi cântăm! digital, caietul, surse sistematică
3.1 - jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau Caracteristici audio
LLR între grupuri, ştafetă le - conversaţia, - aprecieri
2.1 - enumerarea regulilor de cântare corectă vieţuitoarelor explicaţia, exerciţiul, globale si
- identificarea rolului dirijorului munca independentă, individuale
20
- interpretarea unor cântece cu solist și cor, în dialog jocul didactic - evaluare
muzical - act.frontală, orală
- numirea regulilor interpretării corecte a cântecelor individuală şi pe grupe
- interpretarea unui cântec cunoscut în colectiv/pe
grupe/ individual
AVAP - exerciţii de observare a punctului ca element de Punctul – - manual
1.1, 1.2 2.1, 2.3 limbaj plastic pe planşe model, imagini, reproduceri element de bloc de desen A4, - obs.
2.5 de artă; limbaj plastic planşe model, desene sistematică
LLR - observarea punctului ca element constitutiv al Aplicație: ale copiilor, - evaluare
2.1, 2.3 universului vizual (dimensiuni, fragmentări, Oamenii școlii reproduceri de artă, frontală şi
contraste) imagini individuală
- exerciţii de organizare a suprafeţei sau a spaţiului - (computer, tabletă) - portofoliu
plastic cu ajutorul punctului - exerciţiul, conversaţia,
- identificarea punctului ca element de limbaj plastic demonstraţia,
(ce poate exprima el) observaţia, explicaţia
- compunerea unui spaţiu plastic în care să se - act.frontală,
evidenţieze punctul ca element de limbaj plastic individuală

Joi LLR - citirea selectivă Semne de - manual, caietul - obs.


28.09 1.1, 1.3 - pvestirea orală punctuație elevului, fișe de lucru, sistematică
2.2, 2.3 - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte Înţelesurile planşe, creioane,
2.4 neînţelese unui cuvânt carioci
3.1, 3.2 - discutarea problemelor apărute la despărţirea în - conversația,
3.3, 3.6 silabe explicația,
4.1 - exerciţii de sinonimie Text suport: demonstrația,
- exerciţii de precizare a înţelesului unui cuvânt într- În clasă, după problematizarea,
un enunţ dat Andrea exercițiul, jocul,
- exerciţii de găsire şi scriere a cuvintelor înrudite Clemens munca independentă
unui cuvânt dat - activ. frontală, în
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text grup, în perechi,
fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor individuală

21
MATE - realizarea şi completarea unor tabele respectând Organizarea și - manualul, obiecte - obs.
3.1 instrucţiuni în care se folosesc cuvintele „rând” şi reprezentarea diverse: nasturi, doape sistematică
5.2 „coloană” datelor de sticlă, boabe de
- stabilirea coordonatelor unui obiect într-o porumb, jetoane etc.;
AVAP reprezentare grafică sub formă de reţea fișe de lucru, imagini
2.2 - extragerea şi sortarea de numere dintr-un tabel, pe cu diverse tabele
baza unor criterii date - conversaţia,
- selectarea şi gruparea unor numere după mai multe exerciţiul, jocul did.,
criterii date şi înregistrarea datelor într-un tabel problematizarea
Ed. Fizică
Lb. engleză
Vineri LLR - citirea selectivă Înțelesurile - manual, caietul - obs.
29.09 1.1, 1.3 - pvestirea orală unui elevului, fișe de lucru, sistematică
2.2, 2.3 - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte cuvânt planşe, creioane,
2.4 neînţelese carioci - aprecieri
3.1, 3.2 - discutarea problemelor apărute la despărţirea în Text suport: - conversația, globale si
3.3, 3.6 silabe În clasă, după explicația, individuale
4.1 - exerciţii de sinonimie Andrea demonstrația,
- exerciţii de precizare a înţelesului unui cuvânt într- Clemens problematizarea,
AVAP un enunţ dat exercițiul, jocul,
2.3;2.6 - exerciţii de găsire şi scriere a cuvintelor înrudite munca independentă
unui cuvânt dat - activ. frontală, în
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text grup, în perechi,
fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor individuală
- prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată pe
săptămână, o dată la două săptămâni etc.)
- discutarea problemelor apărute la despărţirea în
silabe
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără
punctuaţie şi discutarea rezultatelor
MATE - formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind Formarea, - manualul, caietul - obs.
2.1 cifrele romane (I, V, X) citirea, elevului, imagini sistematică
22
- asocierea unor numere scrise cu cifre romane cu scrierea - conversația, ex.,
LLR numerele corespunzătoare scrise cu cifre arabe numerelor cu jocul didactic, - aprecieri
1.4 - utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale cifrele romane problematizarea globale si
(exemplu: scrierea datei) I, V, X - act. frontală, în individuale
- ex.joc – Refă operațiile! – efectuarea/refacerea unor perechi,individuală
calcule în care numerele sunt scrise cu cifre romane
folosind bețișoare.
Religie
AVAP - exerciţii de observare a liniei ca element de limbaj Ritmul - manualul ,bloc de - obs.
1.1, 1.2 2.1, 2.3 plastic pe planşe model, imagini, reproduceri de artă liniilor desen, planşe model, sistematică
2.5 - exerciţii de clasificare a liniilor: verticale, Obținerea de desene ale copiilor, - evaluare
LLR orizontale, oblice, curbe, frânte, subţiri, groase, griuri prin reproduceri de artă, frontală şi
2.1, 2.3 alăturate, juxtapuse etc. amestecuri imagini individuală
- observarea formelor naturale (elemente de dintre alb și - AMII (computer)
morfologie vizuală) negru, în - exerciţiul, conversaţia,
- exerciţii de modulare a liniei (trecerea de la subţire cantități demonstraţia,
la gros) pentru sugerarea ideii de formă, de spaţiu şi diferite observaţia,explicaţia
de volum ,,Școala mea” - act. frontală,
- exerciții de obținere a griurilor individuală
Luni LLR - citirea individuală, în gând, a textului suport Lectură - manual, caietul - obs.
2.10 2.2 - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin Scrisoarea elevului, fișe de lucru sistematică
3.1, 3.2 raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu către - conversația,
3.3, 3.4 sensurile oferite de dicţionar învățătorul explicația,
4.1 - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii meu, de Petre demonstrația,
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în Ghelmez problematizarea,
lanţ, ştafetă exercițiul, jocul,
- completarea unor tabele/ scheme/ organizatori munca independentă
grafici cu informaţii din texte audiate; reluarea - activ. frontală, în
audierii pentru a completa/ transpune în tabele/ grup, în perechi,
organizatori grafici informaţii din textele audiate individuală
- relatarea după întrebările investigatorului perfect
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu
23
ce?)
- lectură activă, cu creionul în mână
- folosirea jurnalului cu dublă intrare
- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş
simţi/ aş fi ...”
- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor
din text
- realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între
diferite elemente de structură sau de conţinut
ŞTN - observarea unor corpuri și identificarea - Mișcarea - manualul, caietul de - obs.
1.1, 1.2 caracteristicilor acestora (de exemplu: organisme vii apei pe lucru, calculator, sistematică
2.1, 2.2 pentru identificarea părților componente, diferite suprafața dicționar, planșe, fişe
2.3, 2.4 obiecte pentru identificarea unor proprietăți precum Pământului; de lucru, ilustrații - aprecieri
2.5 formă, culoare, transparență) decupate individuale
- utilizarea unor modele pentru identificarea - convenția, explicația,
caracteristicilor principale ale corpurilor reprezentate observarea dirijată,
(de exemplu: schițe de hărți pentru observarea problematizarea,
suprafețelor de apă și uscat, mulaje ale unor tipuri de învățarea prin
animale din diferite grupe) descoperire, jocul
- compararea unor corpuri, fenomene, procese din didactic
aceeași categorie în scopul stabilirii asemănărilor și - act.frontală, în
deosebirilor între ele (de exemplu: compararea perechi, în echipă,
metalelor după diferite individuală
proprietăți, a animalelor după diferite caracteristici)
- realizarea unor estimări, predicții asupra subiectului
supus investigației (de exemplu: vor exista/nu vor
exista diferențe între cele două plante, exemple de
posibile diferențe)
- colectarea de date utile investigației din surse
diferite (cărți, reviste, internet, filme, excursii,
experiențe simple) pentru diferite etape
- realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să
24
ilustreze aspecte ale investigației realizate (de
exemplu: realizarea unui afiș cu fotografii ale
plantelor aflate în condiții diferite de iluminare, în
etape succesive ale investigației)
- formularea de concluzii (de exemplu: planta are
nevoie de lumină, în lipsa ei aceasta se îngălbenește,
creșterea încetinește)
- formularea de răspunsuri la întrebările primite din
partea colegilor de clasă
EDC - realizarea, în grupuri mici, a unei liste de lucruri Nevoia de - manualul, caietul de - obs.
2.1, 2.2 utile într-o situație dată (de exemplu, pentru o oră de lucruri lucru, calculator, sistematică
3.2 curs, o drumeție, o insulă pustie) și discutarea dicționar, planșe,
atitudinilor posibile față de lucrurile menționate ilustrații decupate - aprecieri
- recunoașterea unor atitudini față de lucruri, față de - conversația, globale si
plante și animale, pornind de la imagini date, lectura exercițiul, explicația, individuale
unor povești, fabule, vizionarea unor desene animate obs.dirijată,
sau filme adecvate vârstei elevilor, observarea unor demonstrația,
comportamente ale copiilor și ale adulților în contexte dezbaterea
familiare de viață etc. - act.frontală, în
- realizarea, în perechi, la alegerea elevilor, a unor perechi, în echipă,
scurte compuneri, dialoguri, scheme, desene, individuală
referitoare la modul în care cred elevii că le-ar plăcea
lucrurilor, plantelor și animalelor să se comporte
oamenii cu acestea
- punerea elevilor în situația de a-și exprima gânduri,
sentimente, atitudini față de lucruri, plante, animale și
de a susține nevoia de lucruri, plante, animale
(pornind, de exemplu, de la imagini, texte, desene
animate, filme adecvate vârstei elevilor)
- exersarea cooperării în grup pentru rezolvarea unor
sarcini simple de lucru, prin împărțirea
sarcinilor/responsabilităților, respectarea cerințelor
25
(de lucru, de timp etc.) și prin valorificarea calităților
fiecărui membru al grupului
JM Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în Reguli de - mingi, ştafete, corzi - obs.
2.1, 2.2 activitățile de joc și mișcare interacțiune - obs.dirijată, sistematică
MM - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea inter-grup conversația,
1.1 activităților de joc și mișcare explicația,exerciţiul - aprecieri
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor - act. frontală, în selective
în activitățile de joc și mișcare perechi,individuală
Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în - evaluare
cadrul jocurilor de mișcare orala
- participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor

0pțional

Marţi LLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Recapitulare - manualul, caietul - obs.
3.10 1.1 impusă de semnele de punctuaţie Din nou la elevului sistematică
3.1 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere școală - obs. dirijată,
4.1;4.4 - povestirea orală, pe fragmente folosind expresiile: la conversația, explicația
început, la un moment dat, după aceea, apoi, în cele - act. frontală, în
din urmă perechi,individuală
- observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.)
- relatarea după întrebările investigatorului perfect
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu
ce?)
- lectură activă, cu creionul în mână
- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor
26
din text
- observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/
gen etc.)
- discutarea problemelor apărute la despărţirea în
silabe
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără
punctuaţie şi discutarea rezultatelor
MATE - formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind Formarea, - manualul, caietul - tema de
1.2 cifrele romane I, V, X citirea, elevului,fişe de lucru lucru în
2.1, 2.2 - asocierea unor numere scrise cifre romane cu cele scrierea - conversația, ex., clasă
2.3 corespunzătoare lor, scrise cu cifre arabe numerelor cu jocul didactic,
5.2 - identificarea și prezentarea unor imagini în care se cifrele romane problematizarea
regăsesc cifre romane I, V, X - act. frontală, în
LLR - utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale perechi,individuală
1.4
Ed. Fizică
Lb. engleză
Miercuri LLR - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) Recapitulare - manualul, caietul - obs.
4.10 1.1 - relatarea după întrebările investigatorului perfect Din nou la elevului, fișe de lucru, sistematică
3.1 (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu școală jetoane colorate
4.1;4.4 ce?) - obs. dirijată, - aprecieri
- lectură activă, cu creionul în mână conversația, individuale
AVAP - exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor explicația, exerciţiul,
2.6 din text munca
- observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/ independentă
gen etc.) - act. frontală, în
- discutarea problemelor apărute la despărţirea în perechi,individuală
silabe
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără
punctuaţie şi discutarea rezultatelor
MATE - generarea unor numere mai mici decât 10 000, ale Recapitulare - manualul, caietul - obs.
1.2 căror cifre îndeplinesc condiţii date nr. naturale 0- elevului, fișe de lucru sistematică
27
2.1, 2.2 - generarea/completarea unor şiruri de de numere 10 000 - - conversația, ex.,
2.3 folosind o regulă dată formare, citire, problematizarea, jocul - tema de
5.2 - compararea unor numere mai mici sau egale cu 10 scriere, didactic lucru în
000 utilizând algoritmul de comparare comparare, - act. frontală, în clasă
LLR - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere ordonare, perechi,individuală
1.4 mai mici sau egale cu 10 000 rotunjire
- formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind
cifrele romane I, V, X
- extragerea şi sortarea de numere dintr-un tabel, pe
baza unor criterii date
MM Itemii probei de evaluare vizează: Evaluare – - manualul tipărit / fişe - evaluare
2.1 - completarea de enunțuri lacunare Magia muzicii de evaluare orală
3.1 - interpretarea individuală a unui cântec, respectând - explicaţia, exerciţiul,
LLR regulile munca independentă,
2.1 Lectura facultativă: W.A.Mozart - act.frontală,
Cântec: Eu sunt numai un copilaş individuală

AVAP -realizarea unei compoziții folosind linia, punctual, Pata de - manualul, blocul de - obs.
1.1, 1.2 2.1, 2.3 pata de culoare și forma culoare și desen, planşe model, sistematică
2.5 - exerciţii de observare a liniei ca element de limbaj forma desene ale copiilor, - evaluare
LLR plastic pe planşe model, imagini, reproduceri de artă Linia – reproduceri de artă, frontală şi
2.1, 2.3 - exerciţii de clasificare a liniilor: verticale, element de imagini individuală
orizontale, oblice, curbe, frânte, subţiri, groase, limbaj plastic. - AMII (computer)
alăturate, juxtapuse etc. ,,Drumul către - exerciţiul, conversaţia,
- observarea formelor naturale (elemente de școală” demonstraţia,
morfologie vizuală) observaţia,explicaţia
- exerciţii de modulare a liniei (trecerea de la subţire - act. frontală,
la gros) pentru sugerarea ideii de formă, de spaţiu şi individuală
de volum
Joi LLR - lectură activă, cu creionul în mână Evaluare - fişă de lucru - probă
5.10 1.1 - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori sumativă - munca independentă scrisă
3.1 grafici cu informaţii din texte audiate; reluarea - act. individuală
28
4.1;4.4 audierii pentru a completa/ transpune în tabele/
organizatori grafici informaţii din textele audiate
- discutarea problemelor apărute la despărţirea în
silabe
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără
punctuaţie şi discutarea rezultatelor
- antrenamente de scriere creativă
MATE - Scrierea cu cifre/litere a numerelor 0 – 10 000; Evaluare - fișe de lucru - probă
1.1;1.2 - Descoperirea și aplicarea unei reguli pentru - conversația, scrisă
1.3 continuarea unor modele repetitive; exerciţiul
3.1 - Compararea și ordonarea numerelor 0 – 10 000; - act. individuală
4.2 - Rotunjirea numerelor naturale 0 – 10 000;
- Form., citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane
I, V, X
Ed. Fizică
Lb. engleză
Vineri LLR - activități la alegerea învățătorului, corespunzătoarea Activități de - fișe de lucru - autoevalu
6.10 1.1 competențelor vizate în unitatea curentă recuperare / - exerciţiul, are
3.1 ameliorare conversația, explicația
4.1;4.4 - act. frontală,
individuală
MATE – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se Ameliorare/ - fişe de ameliorare, de - obs.
1.1;1.2 vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale Dezvoltare dezvoltare sistematică
3.1 majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după - conversația, - autoevalu
evaluarea sumativă. exerciţiul, jocul area
LLR – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de didactic
1.4 dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor - act. frontală, în
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare perechi,individuală
vizate prin proba de evaluare sumativă.
Religie
AVAP - realizarea unui desen petru a arăta cum sunt elevii și Evaluare - manualul - obs.
1.1, 1.2 2.1, 2.3 profesorii la școală –veseli, triști (pensule,acuarele, sistematică
29
- realizarea unui personaj cu ajutorul căruia să poți Ne jucăm, pahar cu apă, bloc de - evaluare
LLR spune o poveste despre școala ta corectăm, desen, planşe model, frontală şi
2.1, 2.3 învățăm! reproduceri de artă, individuală
imagini - portofoliu
Aplicație: - (computer)
Colegii mei , - exerciţiul, conversaţia,
demonstraţia,
la școală
observaţia, explicaţia
- act. frontală,
individuală

30

S-ar putea să vă placă și