Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA E

PROIECT DIDACTIC

Data:
Şcoala:
Clasa:
Profesor:
Obiectul: Matematică: aritmetică
Unitatea de învăţare: Împărţirea numerelor naturale mai mici decât 10.000
Subiectul: Împărţirea când deîmpărţitul se termină cu zero sau este 10.000
Tipul lecţiei: Lecţie de tip mixt
Scopuri:
S1 : dobândirea de noi cunoştinţe referitoare la împărţirea când deîmpărţitul se termină cu zero sau este 10.000;
S2 : îmbogăţirea limbajului matematic cu terminologia specifică operaţiei de împărţire;
S3 : dezvoltarea unei atitudini pozitive (întărirea motivaţiei pentru învăţarea matematicii) în
învăţarea aritmeticii.
Competenţe operaţionale:
Elevii vor fi capabili:
C 1: să cunoască terminologia specifică operaţiei de împărţire;
C 2: să-şi consolideze deprinderile de calcul oral cu ajutoriul jocului:”Hai să socotim”;
C 3: să efectueze exerciţii cu operaţia de împărţire când deîmpărţitul se termină cu zero sau este 10.000;
C 4: să opereze cu expresiile matematice folosite la înmulţire şi împărţire;
Strategii didactice:
 Explicativ-reproductivă, semidirijată frontal, mixt, pe baza unui conţinut dinainte structurat în vederea realizării competenţelor C 1 şi C 2.
 Algoritmic-deductivă şi analogică, semidirijată frontal, combinat cu activitatea individuală, pe baza unui conţinut prestabilit, urmărind
realizarea obiectivelor C 3 şi C 4.
Metode şi procedee: conversaţia euristică, demonstraţia, explicaţia, expunerea verbală, exerciţiul, observaţia;
Mijloace didactice: manual, caiete, miniplanşe, fişe de lucru, cretă colorată, creioane colorate, tablă;
Forme de organizare: frontal, pe grupe.
Bibliografie:
 Metodica predării-învăţării matematicii la ciclul primar – Florin Cârjan. Ed. Paralela 45 – 2001
 Metodica predării matematicii –Bahnea H. Ed. Paralela 45, Piteşti, 1998
 Manualul de matematică clasa a VI-a pentru elevi cu deficienţe mintale moderate E.D.P.Bucureşti 1997

232
Desfăşurarea activităţii:

Etapele Compe Acţiuni


lecţiei tente Conţinuturi operaţionale Metode Evaluare
operaţio
nale
1) Organizarea Anunţarea elevilor cu privire la activitatea ce Elevii se pregătesc pentru Conversaţia Observarea directă
clasei; captarea urmează a se desfăşura lecţie, îşi organizează
atenţiei şi trezirea obiectele de pe bancă.
interesului pentru
lecţie .
(3’)
2) Verificarea Elevii numiţi vor preciza ce au avut ca temă Profesorul verifică corectitu- Conversaţia ; Se apreciază verbal
temei. dinea rezultatelor, iar elevii care explicaţia ; corectitudinea temei.
(3’) au greşit corectează tema
Eventualele neînţelegeri în
legătură cu tema sunt lămurite.
3) Reactualizarea şi C1 Se propune elevilor să răspundă la întrebările: Elevii răspund la întrebările Conversaţia; Se apreciază verbal
fixarea Cum se numesc factorii înmulţirii? Dar ai adresate. răspunsurile elevilor.
cunoştinţelor din împărţirii?
lecţiile anterioare; Cum se numeşte rezultatul înmulţirii? Dar al Profesorul urmăreşte şi
Captarea atenţiei împărţirii? corectează răspunsurile
(14’) elevilor.

233
C2 Calcul oral cu ajutorul jocului: “Hai să Elevii rezolvă exerciţiile. Clasa Activitate pe Se felicită şi se aplaudă
socotim!” apreciind dacă răspunsurile echipe; echipa câştigătoare.
Se stabilesc două echipe. Prima pereche sunt corecte sau nu. Profesorul Joc didactic; Se apreciază verbal
formată din câte un reprezentant al fiecărei urmăreşte, sprijină (după caz) şi corectitudinea activităţii
echipe, vine în faţa clasei şi fiecare elev corectează răspunsurile elevilor. elevilor.
scoate câte un cartonaş din coşuleţul cu În final fiecare elev ridică
surprize. Elevul care a rezolvat corect scoate o bulina obţinută, iar
bulină din plicul cu buline roşii, iar cel care a conducătorul jocului totalizează
greşit scoate o bulină din plicul cu buline pe echipe numărul şi culoarea
galbene. bulinelor.
Identic se procedează cu celelalte perechi. Echipa care a obţinut cele mai
multe buline roşii va fi
declarată câştigătoare
4) Anunţarea C3 Se anunţă şi notează pe tablă titlul noii lecţii: Elevii urmăresc explicaţiile Explicaţia; Observarea directă
subiectului noii “Împărţirea când deîmpărţitul se termină cu profesorului şi notează pe Conversaţia
lecţii, prezentarea zero sau este 10.000” caiete.
materialului-stimul, Se propun următoarele exerciţii:
dirijarea învăţării şi 1. Efectuaţi:
obţinerea 4680 : 4 = 10000 : 2 =
performanţei 10000 : 4 = 5660 : 4 =
(15’) 9360 : 3 = 8640 : 8 =
2. Să se afle numărul de 7 ori mai mic decât Elevii rezolvă exerciţiile de pe Exerciţiul
7490. tablă sub îndrumarea
3. Efectuaţi câtul numerelor profesorului.
10000 şi 5. Aprecieri verbale,
C4 Se va propune următoarea problemă: corectări unde este cazul
4. Un depozit de cărţi a trimis, în mod egal, la
3 librării 3690 de cărţi. Câte cărţi a primit
fiecare librărie?

5)Fixarea C3 Se distribuie elevilor fişele cerându-le Elevii grupaţi câte doi Activitate pe Se apreciază
cunoştinţelor rezolvarea în grup a aplicaţiilor propuse. efectuează calculele din fişă grupe activitatea elevilor
predate Se regrupează elevii pe rânduri şi se premiază Elevii rezolvă sarcinile trasate, Se fac corectări
(7’) grupa câştigătoare profesorul urmăreşte şi sprijină încurajări, se interevine
activitatea elevilor. pentru preîntâmpinarea
dificultăţilor
6) Încheierea lecţiei Ce am învăţat astăzi? Elevii ascultă, răpund la Explicaţia; Aprecieri verbale cu
(retenţie, transfer, Se fac aprecieri generale şi individuale; se întrebările adresate, reţin Conversaţia privire la activitatea
tema) precizează tema pentru ora următoare. aprecierile profesorului. elevilor în timpul orei.
(3’) Elevii notează pe caiete tema Concluzii.
precizată. Observaţii.

234
- Cum se numesc factorii înmulţirii? Dar ai împărţirii?

- Cum se numeşte rezultatul înmulţirii? Dar al împărţirii?

1. Efectuaţi:

4680 : 4 = 10000 : 2 =
10000 : 4 = 5660 : 4 =
9360 : 3 = 8640 : 8 =

2. Să se afle numărul de 7 ori mai mic decât 7490.

3. Efectuaţi câtul numerelor 10000 şi 5.

4. Un depozit de cărţi a trimis, în mod egal, la 3 librării 3690 de cărţi. Câte cărţi a primit fiecare librărie?

2x9= 18 : 2 = 5x5= 35 : 5 =

49 : 7 = 3x8= 64 : 8 = 8x4=

5x4= 12 : 4 = 3x7= 27 : 3 =

45 : 9 = 2x2= 6:2= 4x2=

3x3= 6:3= 2x4= 9:3=

Efectuaţi: Efectuaţi: Efectuaţi:

10000 : 5 = 10000 : 4 = 10000 : 2 =


9660 : 3 = 3640 : 2 = 6360 : 3 =

Efectuaţi: Efectuaţi: Efectuaţi:

10000 : 2 = 10000 : 5 = 10000 : 4 =


8440 : 4 = 5350 : 5 = 6360 : 6 =

235