Sunteți pe pagina 1din 2

II.

MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE


2.1 Caracteristica generală a cercetării
A fost efectuat un studiu transversal pentru evaluarea calității serviciilor medicale
spitalicești printre .... . Pentru colectarea datelor a fost utilizat un chestionar anonim autoadmi
nistrat, care a fost completat de .... pe parcursul lunilor .... 2019.
2.2 Populația de studiu
Populația de studiu a fost limitată la ...., iar volumul eșantionului a constituit ... persoan
e. Selectarea participanților la studiu s-a efectuat ...(descrieți modalitatea).
2.3 Colectarea datelor
Chestionarul a fost utilizat pentru colectarea datelor în studiu (Anexa). Chestionarul a c
uprins ... compartimente. La compartimentul I au fost incluse date ...(descrieți tipurile de
date). În compartimentul II respondenților li s-a solicitat să specifice ... (descrieți tipurile de
date și eventual, scalarea). Compartimentul III conține întrebări cu privire la .... (descrieți). În
compartimentul IV respondenții au fost rugați să menționeze pe o scară de la ... la ... nivelul
serviciilor acordate ....
La elaborarea prezentului chestionar au fost utilizate chestionare utilizate anterior în
studii de evaluare a calității serviciilor medicale, care au fost modificate, pentru a răspunde
scopului și obiectivelor prezentului studiu.
Chestionarul cuprinde x întrebări în legătură cu calitatea serviciilor medicale...
Respondenții au fost informați verbal despre studiu și au fost invitați să participe la aces
ta.
Chestionarul a fost completat anonim și întors cercetătorului. Colectarea datelor a avut l
oc în perioada lunilor ..... 2019. În total xx chestionare au fost completate.
2.4 Managementul și analiza datelor
Chestionarele au fost colectate și analizate de cercetător. Programul Excel a fost utilizat
pentru crearea și analiza bazei de date.
(descrieți cum s-a făcut codificarea datelor pe compartimentele chestionarului, ce
variabile și cum au fost scalate).
A fost examinată distribuția tuturor variabilelor. Unele categorii demografice au fost co
mbinate: .....
Analiza datelor .... Coeficientul de corelație Pearson a fost utilizat pentru determinarea
corelației dintre variabile.
Pentru inferența statistică a fost calculat intervalul de încredere (IÎ). Valoarea p<0,05
a testului bilateral a fost considerată statistic semnificativă.