Sunteți pe pagina 1din 3

Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie “Raisa Pacalo”

Test de evaluare
Unitatea de curs Chimia analitică I
calificarea Asistent farmacist, anul I gr.106 – 107
Subictul: Reacţiile analitice ale cationilor grupei I-VI-a analitice.
Motivaţie: ”Nu este de ajuns să citeştitotul, trebuie să aprofundeziceeace ai citit.”S. J. Boufflers
Varianta I
Nume, prenume elev:_________________________
№ ITEMI Barem/
Evaluare
1. Continuaţi definiţia noţiunilor: L
1. Reacţiei de oxidoreducere____________________________________________________ 0
_____________________________________________________________________________
2. Solubilitate_________________________________________________________________ 1
_____________________________________________________________________________ 2
3. Particule__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 3
4. Semnal analitic _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 4
5. Reagent chimic ____________________________________________________________
5
_____________________________________________________________________________
2. Daţi denumirile pentru următoarele substanţe: L
a. NH4CN – 0
b. NH4HCO3– 1
2
c. Li3[Ni(NO3)6] –
3
d. Na[Sb(OH)6] – 4
e. Pb3(PO4)2– 5
f. [Al(NH3)6](OH)3– 6
g. ZnNH4PO4 – 7
h. Li2[PbI4]– 8
i. K3[Fe(CN)6] – 9
10
j. CoOHCl –
3. Scrieţiformulelemoleculare pentru următoarele substanţe: L
a. hidrogenofosfat de natriu– 0
b. hidroxid de magneziu – 1
2
c. clorură de bismut (II) –
3
d. hexanitrocobaltat (III) de sodiu – 4
e. sulfură de mangan – 5
f. clorura de diamminargint – 6
g. sulfatul de tetraamminzinc (II) – 7
h. cromat de amoniu – 8
i. sulfid de aluminiu – 9
10
j. tiocianura de litiu –
4. Încercuiţi A pentru afirmaţia adevărată şi F pentru afirmaţia falsă. Dacă afirmaţia este L
falsă, încercueşte litera F. În cazul în care consideri afirmaţia falsă, scrie pe linie, în locul 0
cuvîntului subliniat, altul, care face afirmaţia adevărată. 1
Cationul / Anionul ____Ba2+___face parte din grupa __II__ analitică. 2
A F __________________
5. Reactivul de grupă a cationului / anionului _Fe 2+
din grupa __II____ analitică este L
___NaOH____. 0
A F ___________________ 1
2
6. Cationul / AnionulMg2+ se identifică cu reactivul NH4OH. L
A F ___________________ 0
1
2
7. Precipitatul AgCl se dizolvă în NH4Cl. L
A F ___________________ 0
1
2
8. Completaţi spaţiile libere din următoarea afirmaţie, astfel încît această afirmaţie să devină L
completă şi corectă: 0
Reactivul de grupă pentru grupa ______VI______ analitică de ________cationi_______ este 1
_____________________. 2
9. Completaţi spaţiile libere din următoarea afirmaţie, astfel încît această afirmaţie să devină L
completă şi corectă: 0
Pentru sedimentarea din soluţie a cationului / anionului __Co2+___ se utilizează reactivul 1
___________________________. 2
10. Completaţi spaţiile libere din următoarea afirmaţie, astfel încît această afirmaţie să devină L
completă şi corectă: 0
Unul din reactivii de identificare a cationului / anionului Ni2+ este 1
_________________________. 2
11. Completaţi spaţiile libere din următoarea afirmaţie, astfel încît această afirmaţie să devină L
completă şi corectă: 0
La soluţia care conţine cationul / anionul _________ s-a adăugat exces de _____FeCl3_____. În 1
rezultatul reacţiei se observă: _____________________. 2
12. Completaţi spaţiile libere din următoarea afirmaţie, astfel încît această afirmaţie să devină L
completă şi corectă: 0
Amestecând reactivul _______________ cu soluţia analizată care conţine cationul / anionul 1
____Pb2+____ ca efect analitic se observă ___________________________________ (scrieţi 2
semnalele analitice: starea de agregare; culoarea; forma; mirosul). 3
_______________________________________________________
13. Încercuieşte ionii din grupa __IV____ analitică de cationi . L
Na ; Cu ; SO3 ; Cl ; NO3 ; CH3COO ; SO4 ; Br ; NO2 ; J ; Ca2+; Zn2+ ; Fe2+; Ni2+; Pb2+; CO32-;
+ 2+ 2- - - - 2- - - -
0
C2O42-; B4O72-; S2-; K+; Ag+; Ba2+; Mg2+; Mn2+; Co2+; Bi3+; PO43-; S2O32-; Cr2O72-; Al3+; NH4+; 1
Fe3+; Cr3+. 2
3
14. În două eprubete fără etichete sunt soluţiile apoase ale substanţelor: clorură de fier (III) şi sulfat L
de fier (II). Scrieţidenumireasubstanţelor în spaţiilelibere. 0
А)şi B).
1
1) Din şirul de reactivi propuşi:
а)BaCl2 ; b) KCNS ; c) NaOH ;
alegeţi unul ce permite identificarea fiecărei substanţe. 2
Reactivul:________________;
2) Scrieţi ecuaţiile moleculare, ionice desfăşurate şi ionice reduse între reactivul ales şi
substanţele analizate. 3
Reacţiile de identificare a substanţei A:
4
EМ:_______________________________________________________________;
5
EID:_______________________________________________________________;
6
EIR:_______________________________________________________________;
Notează semnalul analitic de identificare:
___________________________________________________________________. 7
Reacţiile de identificare a substanţei B:
EМ:_______________________________________________________________; 8
EID:_______________________________________________________________;
9
EIR:_______________________________________________________________; 10
Notează semnalul analitic de identificare:_________________________________.
15. Care dintre cationii studiaţi participă la reacţia de formare a albastrului de Berlin. L
Argumentează prin chimism de reacţie. 0
1
2
3
4
5
6
16. Egalaţi ecuaţia oxido-reductivă. Arătaţi oxidantul şi reducătorul, procesul de oxidare şi L
reducere. 0
1
K2Cr2O7+ FeSO4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O
2

3
4

5
Calculaţi masa molară a echivalentului pentru substanţele cu proprietăţi de oxidant şi de
reducător. 6
7
8
9
10
17. Scrieţi ecuaţiile moleculare, ionice desfăşurate şi ionice reduse pentru cationii din grupele L
analitice II, IV şi VI. 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL 88
Barem de notare:
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3
% 96-100 86-95 76-85 66-75 51-65 33-50 25-32 15-24
Punctaj 85-88 76-84 67-75 58-66 45-57 29-44 22-28 13-21

Punctaj acumulat:_________ NOTA:_________Evaluator: ______________Natalia Sîrbu