Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ISOVOLTA S.

A
Nr. 60001/23/17.04.2019

Domnule Director,

Subsemnata Vlad Georgiana-Loredana salariata a societatii Isovolta S.A., in


cadrul sectiei Laminate Rigide, avand functia de masinist CME, CNP 2921021420064,
posesoare a CI seria KL nr. 542235, eliberata de SPCLEP Budesti, la data de
08.11.2017, domiciliata in sat Podu Pitarului (com. Plataresti), judetul Calarasi, conform
OUG nr. 96/2003 art. 2 lit. c), va aduc la cunostinta starea mea fiziologica de
graviditate.

Prin prezenta cerere va rog sa luati in evidenta situatia mea, respectand normele
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la
locul de munca precum si toate normativele legislative.

De asemenea, conform OUG 96/2003, art. 7, alin. (1), va rog sa transmiteti copii
ale documentelor anexate care atesta starea mea fiziologica de graviditate catre
medicul de medicina muncii si Inspectoratul Teritorial de Munca.

Anexez prezentei instiintari, spre a dovedi corectitudinea afirmatiilor facute,


scrisoarea medicala eliberata de medic in data de 02.04.2019.

Data, Semnatura,