Sunteți pe pagina 1din 4

Republica Moldova

Ministerul Eduсaţiei
Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Radioelectronică şi Telecomunicaţii

Catedra Fizică

Lucrarea de laborator N-2(5) la fizică

Teama:Deteminarea coeficientulti de frecare interioară al unui


lichid cu ajutorul viscozimetrului capilar.

Lucrarea a efectuat-o studentul grupei

Lucrarea a fost verificată de profesor universitar


Constantin Pîrţac
Chişinău 2002
1)Scopul lucrării:studierea fenomenului frecării interioare în lichide şi
metoda Oswald de determinare a visozităţii lichidului .
2)Aparape şi materiale :instalaţia Oswald, cronometru,lichid etalon,
lichid pentru cercetare.
3)Desenul_:

unde a şi b nivelul iniţial şi respectiv final al lichidului.


A- capilar de evacuare a aerului
B- rezervor
C- capilar
D- corp cu volum V

4)Formula de lucru:
 1  t1
ηalc=  2  t2
 ηapei
ρ1- dedsitatea alcoolului

2
ρ - densitatea apei

2
η - viscozitatea alcoolului
1
t - timpul de scurgere a alcoolului
2
t - timpul de scurgere a apei
5)Tabela măsurărilor:

apei se ia 1000kg/m3 , alc se calculează după formula alc=0/(1+*t)


unde 0 densitatea alcoolului la zero grade..
deci alc=770.35kg/m3;
apei este extrasă din tabel fiind lichid etalon şi este egală cu1,06*10-3 kg/m*s.
Timpul de scurgere se măsoara la ambele lichide.
Tabelul măsurărilor:

Lichidul Timpul1(s) Timpul2(s) Timpul3(s)


APA 299,41 297,13 301,48
ALCOOLUL 497,16 493,98 494,83

tm(apei)=(299,16+297,13+301,48)/3=299,2566(s);
tm(alc)=(497,16+493,98+494,83)/3=495,323(s);
∆t1=1,4822(s);
∆t2=1,2243(s);

6)Exemplu de calcul:
alc =(alc /apei * talc / tapei)* apei;
alc1=(770.35/998.7*497.16/299.41)*1.06*10-3=1.3576*10-3 (kg/m*s);
Astfel calculăm pentru ambele lichide
alc2=1.3730687*10-3 kg/m*s.
alc3=1.355585*10-3 kg/m*s.
med=1.3612908*10-3 kg/m*s.

7)Calculul erorilor
alc =(alc /apei * talc / tapei)* apei;
ln(alc) =ln(alc)-ln(apei)+ln(talc)-ln(tapei)+ln(apei);
d(alc) /alc = d(alc)/ (alc) –d(apei)/( apei)+d(talc)/( talc)-
-d(tapei)/( tapei)+d(apei)/( apei);
=Δalc/alc=Δalc/alc+Δapei/apei+Δ talc/ talc+Δ tapei/ tapei+Δapei/apei;
=5*10-3/770.35+5*10-3/998.97+0.01/495,323+0.01/299,2566+1*10-5/1,06*10-3;
=0.009465646;
Eroarea relativă e 0,94% iar cea absolută e 0,0094*1. 3612908*10-3
=1.2885497*10-6kg/m*s.
8)Rezultatul final :
Deci avem răspunsul alc=1. 3612908*10-3 1.2885497*10-6kg/m*s
cu o eroare relativă de 0,94%.
9)Concluzii:Am studiat fenomenul frecării interioare în lichide şi
metoda Oswald de determinare a visozităţii lichidului şi am determinat
coeficientul de viscozitate a unui lichid.Din cauza imperfecţiunii
aparatelor de măsură ,pentru precizia calculelor am efectuat cîte trei
masurări pentru fiecare corp ,de asemenea am calculat erorile relative şi
absolute şi în dependenţă de ele am exprimat rezultatele finale.
Pentru alcool am obţinut un coeficient de viscozitate mai mare decît la apă şi cred că
diferenţa nu e mare (cu toata că diferenţa între timprile de scurgere e mare)fiind-că
diferenţa intre densitaţile acestor lichide e mare.