Sunteți pe pagina 1din 3

SAPTAMANA EUROPEANA 2015 – STRESUL SUB CONTROL – CLUJ NAPOCA, ROMÂNIA

STRESUL,
UN RĂU NECESAR LA LOCUL DE MUNCĂ
Ing. Nicoleta MARINA, inspector de muncă, ITM Alba

Abstract: Stress is an individual reaction and result of interaction between environmental demands on the one hand
and the resources, capabilities and opportunities of the individual on the other hand, an intense and unpleasant
condition which, in the long term negative effects on health, performance and productivity

CUVINTE CHEIE: stres, loc de muncă, risc, domeniul de activitate, securitate şi sănătate în muncă.

1. ÎNȚELEGEREA CONCEPTULUI efectele sale negative [1]. Este important să se


DE STRES facă distincție între ,,eustress și distress’’, ca o
Atunci când ne gândim la stres, ne vin în stare de stres cu efecte benefice, respectiv cu
minte termeni ca, tensiune, povară, efort, presiune, efecte negative asupra sănătății ființei umane.
încordare, forță, constrângere. Conceptul de stres a Stresul poate fi cauzat de diferiți agenți
fost studiat și definit pentru prima dată, în prima stresori atât la locul de muncă cât și în afara
jumătate a secolului XX, de către medicul de acestuia. El poate avea diferite cauze și diferite
origine austriacă Hans Selye, ca ,,sindromul forme de manifestare. Unele persoane se pot
general de adaptare ,, care cuprinde mecanismele adapta mai bine la agenții stresori, altele mai
capabile să mobilizeze resursele adaptative ale puțin, în funcție de personalitate și circumstanțe.
organismului în fața agresiunii care îi amenință Factorii de stres care acționează în viața de familie
integritatea. [2]. sau în viața personală pot afecta comportamentul
la locul de muncă sau se pot cumula cu cei de la
Stresul este o reacție individuală și locul de muncă, rezultând probleme de sănătate.
rezultatul interacțiunii dintre exigentele mediului
pe de o parte și resursele, capacitățile și Menit să ne protejeze, stresul este cel care
posibilitățile individului pe de altă parte, o stare ne ține concentrați, ne dă energie, puterea de a
intensă și neplăcută care, pe termen lung, are acționa sau chiar de a ne apăra viața ori interesele.
efecte negative asupra sănătății, performanțelor și În momentul în care doza de stres e prea intensă și
productivității [1]. de prea mare durată, atunci sănătatea individului
Stresul este reacția pe care oamenii o pot este pusă în pericol [3].
avea atunci când simt că nu se pot adapta 2. CARACTERISTICILE STRESULUI
solicitărilor și presiunilor cărora trebuie să le facă Orice tip de stres apare pe fondul
față în viața personală, de familie, sau la locul de neadaptării organismului la mediu când se
muncă. produce un dezechilibru marcant între solicitările
Solicitările nu produc neapărat stres. Ele pot mediului și posibilitătile de răspuns reale ale
stimula succesul care conduce la satisfacția în individului.
muncă. Problemele apar atunci când solicitările Adaptarea presupune păstrarea integrității
sunt prea mari și pe termen lung sau acționează organismului care este permanent amenințată de
din mai multe direcții. agenții stresori de toate tipurile, este un echilibru
Este important de reținut că stresul nu este dinamic cu mediul. Stresul reprezintă un
numai rezultatul unor evenimente majore dezechilibru intens, perceput subiectiv de către
negative, ci de asemenea a unor tensiuni și individ între cerințele organismului și ale mediului
presiuni zilnice. precum și posibilitățile de răspuns individuale.
Uneori, stresul profesional este considerat Stresul apare în momentul când echilibrul
ca un element pozitiv, cu efect benefic asupra adaptării este perturbat.
performanțelor. Aceasta se referă la eustress, care În funcție de natura agentului stressor,
se traduce prin activarea, mobilizarea resurselor stresul poate fi psihic, fizic, chimic și biologic.
individuale, este starea de stres specială care este În funcție de numărul persoanelor afectate,
validată prin stimuli plăcuți ai ambianței, trăirile stresul poate fi individual sau colectiv [6].
creative și reușite ale individului, acțiunea Factorii care declanșază stresul sunt
agenților stresori de cele mai multe ori plăcute. nenumărați și foarte variați. E bine de știut : ceea
În aceleși timp, dacă o constrângere este ce pentru unii poate părea stresant și chinuitor
percepută ca neplăcută, dificilă și se manifestă poate fi pentru alții doar un simplu fapt de viață,
permanent ea poate conduce la distress și la pe lângă care trec fără să aibă vreo problemă.
1
SAPTAMANA EUROPEANA 2015 – STRESUL SUB CONTROL – CLUJ NAPOCA, ROMÂNIA

Totul depinde de percepția fiecăruia și de nivelul  Lipsa de colaborare din partea superiorilor, a
de rezistență a psihicului la factorii stresanți. colegilor și a subordonaților.
Cele mai comune situații care generează  Imposibilitatea de exprimare a capacităților
probleme și care conduc la starea de stress sunt: reale, a talentelor, limitare profesională.
 dificultățile financiare,  Lipsa de siguranță a locului de muncă,
 greutățile la locul de muncă, amenințarea cu concedierea, restructurarea.
 neînțelegeri în viața de cuplu,  Teama că o mică greșeală ar putea atrage
 probleme de sănătate sau pierderea unei consecințe grave.
persoane dragi,  Condiții de muncă neplăcute, colegi agasanți.
 pierderea locului de muncă. [4].
Puterea fiecăruia dintre noi de a face față Locul de muncă joacă un rol important în
stresului ține nu doar de cum suntem construiți, de viețile noastre, reprezentând nu numai o sursă de
cât de odihnit sau relaxat ne este psihicul, ci și de câștig, ci și principala modalitate de recunoaștere
o mulțime de alți factori externi. Astfel, cu cât te socială. Fiecare meserie are momente de stress
vei simți mai izolat și mai singur, cu atât vei trece transpuse în diverse situații. Ceea ce pentru unii
mai greu peste orice obstacol în viața. În cazul în poate constitui un job stresant, pentru alții poate fi
care ești înconjurat de prieteni și familie, vei găsi o provocare. Nivelul de toleranță diferă de la o
mereu resursele necesare de a face față persoană la alta, depinzând de abilități, pregătire și
provocărilor. Apoi, încrederea în sine, valori. Putem evita sau măcar reduce starea de
autocontrolul și atitudinea optimistă, care n-ar disconfort, prin cunoașterea performanțelor
trebui să ne părăsească nicicând, fac adevărate profesionale, înțelegerea reală a modului în care
minuni când ne simțim încolțiți. Totul este să nu ne îndeplinim sarcinile de muncă: ce randament
ne pierdem încrederea în propiile forțe și să cerem avem, ce așteaptă de la noi organizația în cadrul
ajutor dacă simțim că nu se mai poate [3]. căreia ne desfășurăm activitatea și cum răspundem
solicitărilor acesteia. Un mediu de lucru
3. STRESUL PREZENT LA LOCUL profesionist, cu un climat organizațional benefic,
DE MUNCĂ cu posibilități de dezvoltare și promovare, cu un
Cel mai frecvent uzitat cuvânt de mai noi toți, sistem corect de compensare, nu poate decât să
atunci când vine vorba despre serviciu, este încurajeze individul și să-i recunoască
stresul. La locul de muncă, stresul apare atunci performanțele.[5]
când exigentele profesionale depășesc resursele de La originea sa, stresul era înțeles drept
care dispune ființa umană. capacitatea organismului de a reacționa prompt în
Printre factorii obișnuiti ai stresului la locul de situații dificile. Prin urmare stresul nu este un
muncă se numără lipsa controlului asupra muncii, lucru atât de rău, atâta vreme cât nu se transformă
solicitările necorespunzătoare pentru lucrători și într-o stare continuă.
lipsa sprijinului din partea colegilor și a Viața omului modern este plină de provocări
conducerii. și multă presiune, cu care organismul ajunge fie să
Stresul la locul de muncă este cauzat de se obișnuiască, fie să lupte, urmând ca în final să-i
potrivirea neadecvată dintre noi și munca pe care cedeze.
o realizăm, relațiile precare și prezența violenței
fizice sau psihice la locul de muncă, precum și 4. STRESUL, UN RĂU NECESAR,
conflictele dintre sarcinile noastre la locul de GREU DE EVITAT
muncă și din afara acestuia. Și cum stresul în doze mici este folositor,
Potrivit Comisiei Europene, printre cei mai dându-ne impulsurile de care avem nevoie pentru
comuni factori de stress din viața unui adult sunt a depăși anumite situații - ori chiar pentru a
asociați cu locul de muncă și cu activitatea evolua - , sunt persoane care se laudă că ating cele
profesională, precum : mai mari performanțe exact atunci când se află
 Numărul mare de sarcini primite și timpul sub cea mai mare presiune. Psihologii sunt de
limitat pentru realizarea lor. accord că în anumite limite și situații, stresul este
 Incapacitatea de a gestiona într-o manieră bun. El îți dă un impuls, îți ține atenția
optim-profesională sarcinile primite, din cauza concentrată, te ține în priză și îți îmbunătățește
timpului limitat, a lipsei colaboratorilor, a performanțele profesionale. Cu toate acestea, forța
lipsei competențe caracteristice. continuă a organismului către limitele
 Recompensa financiară și de altă natură suportabilității poate avea urmări nefaste asupra
insuficientă care atrage lipsa de motivare. sănătății.[6].

2
SAPTAMANA EUROPEANA 2015 – STRESUL SUB CONTROL – CLUJ NAPOCA, ROMÂNIA

Există totuși o reacție pozitivă a organismului pozitivă. Este vorba despre eustres, sau stresul cel
la starea de stres, denumită eustres, ce reprezintă bun.
încărcătura emoțională moderată, prin intermediul Eustresul îți dă un impuls, îți tine atenția
căreia reușim să canalizăm resursele personale concentrată, te ține în priză și îți îmbunătățește
pentru a reduce, stăpânii și tolera solicitările performanțele profesionale. Cu toate acestea, în
mediului. momentul în care se cronicizează, face mai mult
Eustresul vine de la particularul ,,eu,, care rău decât bine.
înseamnă bun în limba greacă. Corpul nu face Trebuie profitat de orice situație mai dificilă
diferența între stress și eustres, ambele fiind pentru a ne perfecționa,, ceea ce nu ne omoară ne
mobilizări ale corpului pentru a face față face mai puternici ,,. Nu trebuie să ne supere
provocărilor. La nivel psihic diferența este foarte criticile: înseamnă că am fost remarcați. Mai bine
mare, eustresul este resimțit ca fiind chiar plăcut. le ascultăm și mulțumim celor ce ne critică. Astfel
Mai ales când ne plictisim visăm la o porție de obținem două lovituri: ne dezarmăm criticul și
eustres. Eustresul îl resimțim atunci când avem o avem șansa să ne corectăm greșelile și să ne
provocare, când suntem promovați la lucru, când perfecționăm.
câștigăm ceva, când suntem într-un parc de Problemele trebuie rezolvate, una după
distracții. cealaltă, după importanța lor, termină mai întîi cu
Eustresul ne mobilizează și ne face să trăim, cele mai importante. Dacă ai ceva neplăcut sau
dar și el solicită resursele corpului. Totuși, el este plictisitor de făcut, începe cu aceasta, apoi treci la
mult mai puțin dăunător decât stresul negativ activitățile pe care le agreezi. Și ce este cel mai
(distresul). Eustresul reprezintă acea cantitate de important: rezolvă-le atunci când apar, nu le
stress care ne mobilizează, care ne determină să amâna nici o secundă. Lucrând conform acestor
fim eficienți, creative, rapizi și foarte atenți.[7] trei principii, vei scuti o grămadă de nervi și timp
Eustresul de caracterizează prin următoarele: evitând asfel apariția stresului.
 Agenții stresori sunt percepuți ca stimuli
Stresul, acea neliniște și frământare interioară,
benefici de organism,
născut din gânduri negre, neâmpliniri și
 Trăirile emoționale sunt pozitive ori
nesiguranța viitorului, din teamă și insecuritate, a
palpitante,
ajuns să facă parte din viața noastră, să fie parte
 Tipul consecințelor pentru organism sunt
hotărâtoare, componentă a eu-lui nostru. Depinde
în general favorabile,
însă de fiecare dintre noi cum reușim să-l
 Motivează și mărește capacitatea de
gestionăm și să-i diminuăm efectele, cu metode
concentrare,
sănătoase si nu distructive.
 Situația este percepută ca fiind pe măsura
capacităților noastre, 6. BIBLIOGRAFIE
 Conduce la performanță, ne simțim bine, [1] Stresul – definiție și simptome–Romania
este de scurtă durată. (https://
În eustres apar stări de bucurie, surprize osha.europa.eu/fop/romania/ro/topics/stres/definiti
plăcute, triumf, exaltare, veselie, extaz, etc. ons).
Stresul benefic ( eustresul) este provocat de [2] STRESUL, INAMICUL TUTUROR- Doctor
competiție, de cerințele motivate din viața de zi cu Info Ro ( http://www.doctor.info.ro/stresul.html).
zi sau de la locul de muncă și de dorința de a duce [3] Nu lăsa stresul să te doboare!- Medsana
la bun sfârșit un lucru început. Starea de eustres Romania( http://www.medsana.ro/blog/nu -lasa-
ajută la găsirea acelor strategii care reduc efectul stresul-sa-te-doboare/).
situațiilor dificile/ amenințătoare asupra propriei [4] Eliminați stresul la locul de muncă dacă vreți o
persoane, provine din anticiparea unor evenimente viață sănătoasă!
plăcute[8]. (http://www.csid.ro/lifestyle/psihologie-si
5. CONCLUZII -cariera/eliminati- stresul).
[5] Stresul nostru cel de toate zilele/ Cariere
Stresul a devenit un fel de încălzire globală
(http://www cariere online.ro).
privată: toți am auzit de el, toți îi simțim efectele,
[6] Stres – bun sau rău ( www andyszekely.ro/
nimeni nu poate să facă ceva împotriva sa, și toți îl
stress – bun-sau-rău).
acceptă ca făcând parte a vieții de astăzi și până
(7) Distres vs.Eustres- Frumos și sănătos( www
nu se întâmplă o catastrofă îl ignorăm. Cu alte
frumosșisanatos.ro/distress-vs-eustres)
cuvinte stresul a devenit un fel de fantomă a vieții
(8) Stresul la serviciu
cotidiene. Insă această fantomă are și o soră
(www.psihosolutii.ro/tulburări- psihice/stresul la
serviciu.)
3

S-ar putea să vă placă și