Sunteți pe pagina 1din 5

SAPTAMANA EUROPEANA 2015 – STRESUL SUB CONTROL – CLUJ NAPOCA, ROMÂNIA

EVALUAREA STRESULUI OCUPAŢIONAL

Gavrilă Rodilă și Liliana Moldovan


Gavrilă Rodilă (ITM BN, România, gavrila.rodila@itmbistrita.ro)
Liliana Moldovan (ITM BN, România, liliana.moldovan@itmbistrita.ro)
REZUMAT: Occupational stress in Romania is one of the major problems of workers. A study of the
Romanian League for Mental Health reveals that the percentage of the people who suffer of mental
disorders is increasing. The data are particularly worrying, as the World Health Organization estimates
say that, in 2025, suicide due to work-related stress is the main cause of mortality. In the EU, work-
related stress is the second health problem related to work after strict medical conditions. It affects
about 28% of employees, over 40 million workers. Along with health costs, the total annual costs due to
stress are estimated to be around 20 billion euro’s for the EU countries, without adding thev loss of
productivity
CUVINTE CHEIE: stres ocupaţional, stres profesional

1
SAPTAMANA EUROPEANA 2015 – STRESUL SUB CONTROL – CLUJ NAPOCA, ROMÂNIA

1. CE ÎNSEAMNĂ STRESUL ? prime, securitatea insuficientă a locului de


muncă, tipul contractului, tipul statutului;
Cea mai importantã resursă a unei
întreprinderi este resursa umană, iar 4. Relaţiile de muncă: modul de a primi
“managerul are datoria de a apela la ştiinţe sarcini, insuficienta susţinere la locul de
şi tehnici moderne, ca psihologia muncă, harţuire (inclusiv sexuală),
personalului, psihologia socială, discriminări.
psihosociologia economică, sociologia Surse efective de stres la serviciu sunt:
industrială, ergonomia [...] şi altele”, (Ion
Petrescu). evenimentele recente de la serviciu;

Una dintre problemele care apar foarte des schimbări majore ale instrucţiunilor şi
la locul de muncă este stresul. Ca să-l putem procedurilor;
preveni și gestiona, trebuie să-l întelegem. lucrul peste orele de program;
Conform conventiei 72 a Organizaţiei reorganizări majore;
Mondiale a Sănătaţii, stresul este definit ca
“o stare percepută ca negativă de un grup de 2. prea mult de lucru într-un timp prea scurt
angajați, acompaniată de disconfort sau -cine se grăbeşte, greşeşte şi trebuie să
disfunctionalităţi la nivel fizic, psihic şi/sau refacă;
social şi care este consecinţa faptului că critica angajatului când greşește şi lipsa
angajaţii nu sunt în măsură să răspundă recompensei pentru când lucrează bine.
exigentelor şi aşteptărilor care le sunt Nimeni nu e perfect şi oamenii devin frustraţi
impuse de situaţia lor la locul de muncă”. când sunt mereu criticaţi;
Clasic, stresul a fost boala managerilor. Este
fals, deoarece toată lumea poate fi stresată conflicte între angajaţii care lucrează la
din cauza muncii sale, mai ales lucrătorii proiecte comune. Trebuie să fie cooperare,
care efectuează o muncă de rutină sau care nu competiţie;
nu au nici un fel de cuvânt de spus în ceea ce standarde lipsă sau confuze (lipsa fişei
priveste munca lor. Munca devine stresantă postului, roluri ambigue sau conflict de
datorită unor agenţi stresori, de care trebuie roluri, lipsa unui birou de management al
să ţinem cont la o analiză. Agenţii stresori resurselor umane, lipsa de comunicare etc.).
pot fi nepotrivirea dintre ceea ce dorim şi
ceea ce putem avea sau dintre ceea ce ne 2.EVALUAREA (MĂSURAREA) STRESULUI
oferă mediu şi anume: OCUPAŢIONAL

1. Conţinutul muncii: prea mult de muncă, Instrumentele de măsurare şi prevenire a


ritm de lucru prea rapid, muncă prea dificilă, stresului la locul de muncă pot fi:
muncă monotonă sau cu cicluri scurte, prea 1. Servicii de evaluare a factorilor de risc
multe sau prea putine responsabilităţi, psihosociali şi a nivelului de stres la locul de
exigențe puțin precizate; muncă. Pentru măsurarea stresului se
2. Condiţii la locul de muncă (ergonomie, utilizează chestionare standard sau
securitate): muncă periculoasă (substante customizate de evaluare a factorilor de stres
chimice etc.), zgomot, vibrații, iluminat psihosociali la locul de muncă, se analizează
necorespunzător, temperatura, ventilaţia, datele şi se redactează rapoarte şi
postura (poziția corpului) la locul de muncă; recomandări pentru management.

3. Condiţiile contractului de muncă: orarul, 2. Servicii de asistentă psihologică pentru


pauzele, perspectiva slabă în ceea ce lucrători (prevenţie şi intervenţie pentru
privește cariera, plata - salariul, sistemul de controlul factorilor de risc psihosociali şi a
stresului)
2
SAPTAMANA EUROPEANA 2015 – STRESUL SUB CONTROL – CLUJ NAPOCA, ROMÂNIA

Stresul în muncă poate fi evitat şi acţiunile interesul întreprinderii şi interesul


de reducere a acestuia pot fi foarte lucrătorilor, lipsă de suport social, lipsă de
rentabile. apreciere şi recompensă, posibilităţi
insuficiente de a-ţi autoregla munca,
În situaţii critice, apelăm la specialiști sau
expunerea la violenţă şi la intimidarea cu
chiar la o echipã (psiholog al muncii,
violenţă, discriminări şi jigniri, expunerea la
ergonom, medic al muncii). Ei folosesc
substanţe şi preparate periculoase, calificare
urmatoarele metode:
insuficientă, consecinţele “greșelilor”
1. chestionarul anonim – este cel mai des individuale, insecuritatea locului de muncă.
utilizat pentru a strânge rapid informații.
Pe baza acestor metode și chestionare,
Majoritatea întrebărilor sunt standardizate,
conducerea firmei trebuie să ia decizii pentru
evitând orice posibilitate de interpretare a
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi
răspunsurilor pentru cei care le analizează;
micşorarea cât mai mult posibil a stresului la
2. interviul – are avantajul flexibilității și locul de muncă, pentru evitarea situaţiilor
permite abordarea unor puncte care nu care duc la faliment.
există în chestionare. Principalele probleme
Din punct de vedere legal, potrivit
la un interviu sunt credibilitatea şi
prevederilor art. 7 alin. (4), lit. a) din Legea
obiectivitatea celui care îl face, frica celui
319/2006 angajatorii sunt obligaţi să
intervievat şi timpul lung alocat. Această
gestioneze stresul legat de muncă la fel ca
metodă nu poate fi acceptată decât în
orice alt risc privind sănătatea şi securitatea
anumite conditii: acordul prealabil pentru
la locul de muncă.
aplicarea acestei metode, garanția
confidențialităţii rezultatelor individuale, Stresul legat de muncă poate fi prevenit prin
participarea reprezentanților lucrătorilor la adoptarea de măsuri corespunzătoare, una
analiză şi la urmare, realizarea unei dintre acestea se referă la evaluarea
proceduri de informare a personalului asupra riscurilor pentru securitatea şi sănătatea
rezultatelor; lucrătorilor, generate de pericolele existente
la locul de muncă făcându-se o examinare
3. chestionare de ergonomie: toate se
sistematică a tuturor aspectelor muncii,
bazează pe observații directe și pe
pentru a se stabili:
măsurători. Interpretarea se face numai de
către specialiști; • Ceea ce ar putea cauza răniri sau vătămări
4. chestionare psihosociale – Kompier și Levi • Dacă pericolele pot fi eliminate, iar dacă
propun utilizarea a 4 tipuri de chestionare. nu, ce măsuri de prevenire sau de protecţie
trebuie adoptate pentru a ţine sub control
Pentru IMM-uri şi pentru secţii din
riscurile.
întreprinderile mari. Chestionarele sunt
instrumente destinate să permită Evaluarea riscurilor de stres în muncă implică
lucrătorilor şi reprezentanţilor lor să aibă o aceleaşi principii şi procese de bază ca şi
vedere de ansamblu mai precisă asupra evaluarea celorlalte riscuri de la locul de
propriei lor situații la locul de muncă. muncă. Includerea lucrătorilor şi a
Chestionarele se referă la cele patru reprezentanţilor lor în procesul de evaluare
categorii de factori care determină munca este indispensabilă reuşitei acestuia, ei
să devina stresantă. trebuie consultaţi pentru identificarea
cauzelor stresului, a grupelor care sunt
Criteriile ce stau la baza acestor chestionare
victimele acestuia, precum şi a soluţiilor care
sunt: volumul de muncă, timpul de lucru
trebuie adoptate pentru a ajuta.
alocat pentru a-ţi executa bine munca,
prăpastia dintre responsabilități şi drepturi, Etapele procesului de evaluare a riscurilor
imprecizia instructiunilor, contradicţia dintre pot fi sintetizate astfel:
3
SAPTAMANA EUROPEANA 2015 – STRESUL SUB CONTROL – CLUJ NAPOCA, ROMÂNIA

• identificarea riscurilor; intimidări, comunicari agresive, izolare.


Acestea duc a reducerea performanţelor sau
• stabilirea persoanelor care pot fi afectate
a calităţii produselor ori serviciilor, accidente
de stres și în ce mod;
de muncă, procese decizionale deficitare,
• evaluarea riscului prin o identificare a erori. Toate acestea se reflectă în creşterea
măsurilor care au fost deja adoptate; cheltuielilor de compensare sau a celor
• evaluarea riscului prin o verificare dacă pentru ingrijiri medicale, solicitarea
măsurile adoptate sunt suficiente și dacă nu serviciilor de sănătate.
sunt suficiente, stabilirea unor măsuri La nivel de individ: consumul abuziv de
suplimentare care ar putea fi adoptate; tutun, alcool sau droguri, violenţă, intimidare
• înregistrarea rezultatelor; sau hărțuire. Pe plan psihologic tulburări ale
somnului, anxietate, depresie, incapacitate
• reexaminarea acestei evaluări la intervale de concentrare, iritabilitate, probleme în
adecvate şi verificarea impactului măsurilor relaţiile familiale, epuizare. Din punct de
adoptate. vedere medical: dureri ale coloanei dorsale,
Pentru fiecare dintre etapele evaluării probleme cardiace, ulcere gastrice,
riscurilor şi pentru eventualele acţiuni care hipertensiune, afectarea sistemului imunitar,
pot fi intreprinse sunt formulate mai multe afecţiuni endocrinologice.
elemente de ghidare: 3. A evalua riscurile. Pentru fiecare dintre
1. A depista existența unei probleme. factorii menționați mai sus, trebuie
Factorii de risc care trebuie identificaţi sunt formulate:
următorii: • Ce acţiuni au fost intreprinse ?
• „cultura” sau „atmosfera” organizaţiei şi • Aceste acţiuni sunt suficiente ?
modul de abordare a problemei stresului în
muncă; • Ce mai trebuie făcut ?

• solicitările locului de muncă, cum sunt Este important să se cunoască manifestările


sarcina de muncă şi expunerea la riscuri stresului, cât şi unele modalităţi de acţiune
fizice din mediul de muncă; pentru diminuarea efectelor negative ale
stresului, cauzele şi efectele acestuia fiind
• controlul asupra propriei munci – cât de însă destul de variate, iar identificarea
mult pot influenţa lucrătorii modul în care precisă a factorilor este o operaţiune dificilă.
realizează propria lor muncă? Variabilele de personalitate reprezintă un
• relatiile de muncă, în special intimidările domeniu complex şi important în analiza şi
şi harţuirea la locul de muncă; prognoza stresului ocupaţional.
• schimbări în organizarea locului de muncă, Se recomandă evaluarea periodică a
cum sunt conduse şi comunicate schimbările trăsăturilor de personalitate, astfel putându-
organizatorice; se identifica eventualele modificări pozitive
sau negative. În acelaşi timp este importantă
2. A decide cine poate fi afectat de stres şi
evaluarea periodică a stării de sănătate
în ce mod. Cu toţii suntem vulnerabili la
(psihică şi fizică), dar se va avea în vedere
presiunile la care suntem supuşi la un
faptul că oamenii tind să apară într-o lumină
moment dat. Factorii nominalizați în
favorabilă şi este foarte posibil să nu
continuare ajută la stabilirea persoanelor
semnaleze eventualele disfuncţionalităţi pe
care sunt expuse riscului.
care le resimt. Lupta cu stresul poate avea
La nivel de organizaţie: absenteism şi succes şi în condiţiile în care individul învaţă
fluctuaţie de personal, nerespectarea să dezvolte strategii pentru controlul
programului de lucru, probleme de disciplină, stresului. Pentru prevenţia apariţiei stărilor
4
SAPTAMANA EUROPEANA 2015 – STRESUL SUB CONTROL – CLUJ NAPOCA, ROMÂNIA

de stres ocupaţional, se va lua în seamă şi


conştientizarea de către cei care exercită
profesii în condiţii de risc, a
comportamentelor dezadaptative.
3.BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
►Legeron, P, Cum să te aperi de stres?,
Editura Trei, Bucureşti, 2003.
►Teodora Gheorghevici, Combaterea
stresului la locul de munca, Cartea
Universitară, Bucureşti, 2006
►Octavian Luchian, Stresul în muncă,
Bucureşti, 2010;
►Zoltan Bogathy, Manual de psihologia
muncii şi organizaţionala, Editura Polirom,
Iaşi, 2004

S-ar putea să vă placă și