Sunteți pe pagina 1din 4

SAPTAMANA EUROPEANA 2015 – STRESUL SUB CONTROL – CLUJ NAPOCA, ROMÂNIA

GESTIONAREA EFICIENTĂ A STRESULUI LA LOCUL DE MUNCĂ

Ing. Vasile SUCIU, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba,

Problematica stresului ocupaţional a fost şi este continuu studiată datorită efectelor negative pe care
le are asupra activităţii organizaţiei. Managementul stresului este o parte importantă a menţinerii unei
bune sănătăţi fizice şi emoţionale şi a unor relaţii sănătoase cu cei din jur şi în mod special in interiorul
unui mediu de muncă. Problema stresului ocupaţional în atât în România cât şi în multe alte ţări care
încă aşteaptă să fie rezolvată.

Cuvinte cheie: stres ocupaţional, managementul stresului, inteligenţă emoţională

precise, prin reducerea elementului de


1. Managementul al stresului pericol generat de caracterul ambiguu şi
conflictual al funcţiei şi prin acordarea
ocupaţional la nivelul conducerii
unei autonomii mai mari angajaţilor în
entităţii îndeplinirea atribuţiilor lor, în limitele
Când se vorbește de managementul stresului unei structuri organizatorice bine
ocupațional ne gândim la mijloacele definite;
utilizate de angajator pentru contracararea  prin stabilirea clară a obiectivelor şi
unei situaţii stresante, percepute de către standardelor de performanţă8 fixate -
lucrători la locul de muncă [2]. stabilirea unor obiective normale şi
Interesul crescut, înclusiv în cadrul unor realizabile, de natură să-i mobilizeze pe
entități juridice, pentru modul în care oameni, dar fără a-i împovăra cu sarcini
angajații reuşesc să facă faţă stresului a absurde;
crescut mult după anii ’80.  prin distribuția concretă a sarcinilor -
Există organizaţii care au programe încadrarea atentă a oamenilor în posturi
concepute să-i ajute pe muncitorii pentru a care să fie pe măsura capacităţii
preveni probleme cauzate de stres şi să-i fiecăruia;
ajute să treacă peste problemele de acest  prin acordarea de consultanţă
gen apărute în activitatea zilnică. specifică - crearea de condiţii pentru ca
Aceste programe sunt atât de natură angajaţii să poată discuta despre
profilactică, cât şi de natură terapeutică. problemele lor cu cineva din conducere,
Mult mai eficiente în asemenea situații sunt cu cadrele sanitare ale companiei sau în
măsurile preventive, luate apriori apariției cadrul unui program de asistenţă pentru
situațiilor critice, care se referă la: salariaţi;
 procesul de recrutare şi selecţie,  prin instruirea coordonatorilor de
respectiv alegerea de persoane capabile formații în legătură cu metodele de
să facă faţă nivelului de stres aferent analiză a performanţei şi tehnicile de
postului, consiliere, precum şi în ceea ce priveşte
 programele de training şi dezvoltare, modalităţile de atenuare a stresului care
 procesul de comunicare în organizaţie îi afectează pe ei, dar şi pe ceilalţi;
menit să elimine orice ambiguităţi iscate.  prin asigurarea unui echilibru între
obligaţiile de serviciu şi obligaţiile sociale
- adoptarea de politici care să ţină cont
de responsabilităţile angajaţilor în
2. Strategiile organizaţionale de calitate de părinţi, soţi sau tutori legali,
prevenire a stresului ocupaţional aprobându-le înlesnirile cuvenite, spre
exemplu concedii speciale şi programe de
Organizaţia poate să ţină stresul sub control
lucru flexibile.
apelând la următoarele mijloace [1]:
Strategiile organizaţionale de prevenire a
 prin stabilirea clară a sarcinilor stresului
postului – prin stabilirea de sarcini

1
SAPTAMANA EUROPEANA 2015 – STRESUL SUB CONTROL – CLUJ NAPOCA, ROMÂNIA

ocupaţional constau în realizarea unui mediu prin programe antifumat şi antialcool şi prin
de muncă adecvat din punct de vedere al consilierea gratuită şi confidenţială a
caracteristicilor muncii, al relaţiilor de persoanelor care suferă de pe urma
muncă, al structurii organizaţionale şi stresului.
realizarea unei culturi organizaţionale
sănătoase.

Din punct de vedere al relaţiilor de muncă 3. Măsurile de reducere a stresului


un rol important îl are suportul social venit organizaţional
de la cei care coordonează angajații în Măsurile de reducere a stresului
procesul muncii. organizaţional constau în măsuri cu caracter
Corect este ca aceștia să adopte un stil general şi consultanţă profesională pentru
flexibil de conducere, care să permită angajaţi.
concentrarea atât asupra nevoilor
individuale, cât şi asupra realizării sarcinilor  Măsurile cu caracter general de
de către grup şi asigurarea în cadrul grupului reducere a stresului profesional se referă
a unui spirit de cooperare. la activităţi ca de exemplu: reducerea
activităţilor de muncă a individului până
Structura organizaţională trebuie să fie la implementarea unui program de
realizată în aşa fel încît să înlesnească schimbare; simplificarea procedurilor şi a
comunicarea în cadrul entității respective. sarcinilor secundare ale activităţilor;
Să se asigure comunicarea între oferirea posibilităţii exprimării
departamente, precum şi între diferitele sentimentelor faţă de starea neplăcută în
niveluri ierarhice, să permită proceduri care individul se află.
rapide şi discrete în ceea ce privesc  Consultanţa profesională pusă la
plângerile şi să permită feedback-ul din dispoziţia angajaţilor, inclusiv a
partea angajaţilor, astfel încât existe membrilor echipei manageriale, are un
posibilitatea fiecăruia de a participa la efect deosebit în reducerea efectelor
anumite decizii care le afectează propria stresului organizaţional.
muncă.

Din punct de vedere al culturii


organizaţionale, atitudinea faţă de angajaţi 4. Strategiile de management al
trebuie să fie una pozitivă. Greşelile stresului profesional la nivel individual
involuntare trebuie considerate ca Deşi rolul organizaţiei în eliminarea stresului
posibilități pentru învăţare, și nu neapărat este foarte important, succesul acţiunilor
critici. întreprinse va fi limitat, fără ca indivizii să
În lucrarea Factorul uman şi performanţele se mobilizeze în această direcţie, luând
organizaţiei, Deaconu, Podgoreanu şi Raşcă personal o serie de măsuri. Aceste activităţi
susţin că există trei tipuri de strategii ar fi:
antistres [4]:. Strategii primare, pornind de
la reorganizarea profundă în scopul reducerii
Înţelegerea politicilor organizaţionale,
la maximum a ambiguităţii şi insatisfacţiei în
care determină detensionarea angajaţilor,
muncă şi mergând până la reamplasarea
relaxarea acestora, într-un cuvânt,
organizaţiei în locuri înverzite, în sedii care
reducerea stresului ocupaţional. Schimbările
dispun de toate dotările necesare reducerii
radicale fără o informare prealabilă a
stresului.
angajaţilor pot duce la situaţii extrem de
stresante. De aceea, ele trebuie precedate
Strategiile secundare urmăresc reducerea
de o matură gândire prealabilă şi, în primul
la minimum a nivelului de stres din
rând, de înţelegerea motivelor care au stat
organizaţie prin accesul tuturor angajaţilor
la baza deciziilor organizaţiei.
la săli de sport, diete, tratamente speciale.
Organizarea spaţiului personal de lucru
Strategiile terţiare urmăresc sprijinirea este o altă activitate importantă în lupta cu
persoanelor cu manifestări clare de stres, stresul profesional. Spaţiul de lucru trebuie
2
SAPTAMANA EUROPEANA 2015 – STRESUL SUB CONTROL – CLUJ NAPOCA, ROMÂNIA

astfel organizat încât să fie plăcut şi să tact, prin discuţii individuale, într-o
permită utilizarea eficientă a timpului. atmosferă destinsă, plăcută cu colegii ce se
Stimuli vizuali numeroşi pot determina stres, află în relaţii apropiate. Persoanele aflate în
de aceea toate lucrurile şi hârtiile inutile stres trebuie tratate cu răbdare, pentru a li
trebuie aruncate şi locul de muncă trebuie se da şansa să se redreseze. Sprijinul
înfrumuseţat cu plante, fotografii personale, acordat trebuie să urmeze anumiţi paşi:
tablouri. discutarea problemei cu care se confruntă şi
a cauzei acesteia, identificarea tipului de
Un climat relaxat şi prietenos este benefic suport pe care-l doresc – discuţii, traning,
pentru prevenirea stresului. asistenţă medicală şi urmărirea eficacităţii
De mare ajutor pentru persoanele care se programului ales. Degrevarea temporară de
simt sub stres sunt discuţiile şi schimbul de sarcini, consilierea psihiatrică, consilierea
opinii între colegi. Chiar dacă nu pot primi pentru un mai bun management al timpului,
ajutor de la aceştia, orice sfat sau antrenarea într-un program de exerciţii
încurajare sunt utile. fizice îi vor ajuta să se recupereze cu efecte
benefice asupra lor, dar şi asupra
Comunicarea corespunzătoare este şi ea organizaţiei [4].
absolut necesară pentru evitarea, pe cât
posibil, a stresului ocupaţional. Modul de Activităţile antistres în timpul liber sunt
transmitere a mesajelor trebuie adaptat absolut obligatorii. Relaxarea prin activităţi
situaţiei şi celui care le recepţionează. De plăcute, în aer liber nu trebuie, de
asemenea, criticile trebuie aduse constructiv asemenea, neglijată. Somnul şi mesele
şi confidenţial pentru a nu bloca sănătoase, exerciţiile fizice şi hobby-urile
comunicarea în grup şi pentru a fi primite cu sunt esenţiale. O tehnică frecvent amintită
receptivitate şi obiectivism. ca metodă eficientă de reducere a stresului
este tehnica de a spune „Nu”. De foarte
Echilibrul interior sau controlul reacţiilor multe ori persoanele ajung să devină
la evenimente neconvenabile, ce nu pot fi stresate ca urmare a incapacităţii lor de a
evitate este un atuu în lupta cu stresul. refuza, ca urmare a ruşinii de a spune
Problemele şi frustrările nu trebuie ignorate, celuilalt că nu poate face în locul lui sarcina
dimpotrivă trebuie conştientizate, pe respectivă, astfel ajungându-se la
măsură ce apar, şi acţionat pentru a înlătura supraîncărcare, la stres cu toate efectele
situaţiile neconvenabile, cu obiectivitate, sale negative. Suprasolicitarea organismului
fără a lăsa loc furiei şi mâniei, fără a deveni apare ca urmare a conştiinciozităţii
intoleranţi cu cei din jur. Gândirea pozitivă excesive, a grijii faţă de alţii sau din
şi calmul ajută foarte mult în situaţii mândrie şi contribuie la consumarea
dificile, stresante şi au o influenţă favorabilă prematură şi ineficientă a energiei de
asupra colegilor/ subordonaţilor şi a adaptare. Acest lucru este dăunător pentru
climatului de lucru. Astfel, starea fizică şi persoana respectivă, dar şi pentru cei din
psihică nu va avea de suferit. jur, creând situaţii neplăcute şi un climat de
lucru nefavorabil.
Observarea stresului la colegi şi Alte activităţi importante privind strategiile
subordonaţi şi implicarea în rezolvarea lui de management al stresului profesional la
sunt aspecte esenţiale în combaterea nivel individual, prezentate de Băban A, in
stresului profesional. Este bine să fie Consiliere educaţională, Ghid metodologic
cunoscute semnele de stres imediat ce apar pentru orele de diriginţie şi consiliere, [3]
(exemplu: apatia în relaţiile cu ceilalţi, sunt:
irascibilitatea, maniera dezorganizată de  dezvoltarea unor abilităţi şi
lucru, amânarea rezolvării sarcinilor, comportamente de management al
întârzieri repetate la întâlnirile stabilite, stresului - dezvoltarea asertivităţii,
indiferenţa pentru propriul aspect). dezvoltarea comunicării pozitive cu
Conştientizarea stresului este prima condiţie ceilalţi, învăţarea tehnicii de a spune NU,
a eliminării lui. O dată înţelese semnele identificarea şi rezolvarea conflictelor
stresului începe partea grea, aceea de a-i atunci când apar, învăţarea metodelor de
convinge pe cei cu probleme că trebuie rezolvare a problemelor şi de luare a
luate măsuri. Acest lucru trebuie făcut cu
3
SAPTAMANA EUROPEANA 2015 – STRESUL SUB CONTROL – CLUJ NAPOCA, ROMÂNIA

deciziilor şi învăţarea unor metode de


relaxare - metoda de relaxare progresivă
a lui Jacobson, antrenamentul autogen
Schultz,
 dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos
-menţinerea unei greutăţi normale,
practicarea unor comportamente
alimentare sănătoase, practicarea
regulată a exerciţiilor fizice şi de
relaxare, renunţarea la fumat şi la
consumul de alcool,
 stabilirea şi menţinerea unui suport
social adecvat -solicitarea ajutorului
direct şi receptivitate faţă de acesta şi
dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor de
prietenie,
 dezvoltarea încrederii în forţele
proprii -stabilirea priorităţilorşi limitelor
personale, participarea la activităţi care
dezvoltă această calitate, stabilirea unor
scopuri realiste,
 managementul timpului - revizuirea
scopurilor, stabilirea lucrurilor pe care
trebuie să le faci şi pe cele care ai dorit
să le faci şi timpul alocat lor, stabilirea
priorităţilor, realizarea de pauze între
activităţi, revizuirea priorităţilor şi a
progresului realizat, analizarea
standardelor şi, în final, reamintirea că
după fiecare activitate realizată, oferiţi-
vă o recompensă. [6].

Bibliografie
1. ARMSTRONG, M. - Managementul
resurselor umane, Manual de practică,
Editura Codecs, Bucureşti, 2003.
2. BACIU, C. - Particularităţi ale stresului la
şomeri, Presa Universitară Clujeană Cluj
Napoca, 2007.
3. BĂBAN, A. (coordonator)-Consiliere
educaţională, Ghid metodologic pentru
orele de diriginţie şi consiliere, Imprimeria
Aedealul, Cluj Napoca, 2001.
4. DEACONU, A., PODGOREANU, S., RAŞCĂ,
L. - Factorul uman şi performanţele
organizaţiei, Bucureşti, Editura ASE, 2004.
5. STOICA, M. - Stres, personalitate şi
performanţă în eficienţa managerială,
Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2007.
6. STOICA, M. - Elemente de psihologie
managerială, Editura Risoprint, Cluj Napoca,
2007.
7. STOICA, M, BUICU Fl. – Managementul
stresului ocupațional, Revista Management
în sănătate XIV/2/2010

S-ar putea să vă placă și