Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ : Școala Postliceală Sanitară HENRI COANDĂ ARAD


Anul școlar: 2019-2020
Data: 04 .05.2020
Profesor: POP IULIANA
Anul: I AMG
Domeniul : Sănătate și asistență pedagogică
Calificarea profesională : Asistent medical generalist
Disciplina/Modul: Nursing
Unitatea de învatare/ Tema: Administrarea medicamentelor pe cale parenterală
Subiectul: Injecția intradermică
Tipul lectiei: Însușire de noi cunoștințe
Timp de lucru: 50 min
Locul de desfășurare : sala de demonstrație

1
Competențe specifice:
1. Administrarea medicamentelor pe cale parenterală

Obiectiv general : pregătirea elevilor să administreze injecția intradermică

Obiective operationale:
cognitive
O1- să definească injecția intradermică
O2- să enumere locurile de elecție a injecției intradermice
O3- să prezinte metoda de execuție a injecției intradermice
O4- să cunoască tehnica îngrijirii ulterioare a pacientului
O5- să recunoască incidentele injecției intradermice
O6 – să execute tehnica de administrare a injecției intradermice
psihomotorii
O7- să aprecieze corect metodele și resursele oferite
afectiv-motivaționale
O8- să participe cu interes la activitate

2
Strategii didactice:

1.Metode, tehnici și procedee: expunerea cu explicația didactică, conversația , exercițiul, observația, demonstrația, munca independentă,
problematizarea, exerciții practice.
2.Mijloace didactice: manual de specialitate ,soluții injectabile, materiale și ustensile necesare aplicării tehnicii de administrare a injecției
intradermice, manechin, fișe de lucru,caiete, pix.

3.Forme de organizare: activitate frontală

Momentele lecției :
M1. Organizarea clasei
M2. Captarea atenției
M3. Anunțarea temei lecției noi și a obiectivelor
M4. Transmiterea/însușirea noilor cunoștințe
M5. Fixarea cunoștințelor și obținerea feed back-ului

Sistem de evaluare :
1. Forme de evaluare : formativă

2. Metode de evaluare :
M1-chestionare orală
M2-probe practice
M3-observare curentă

3. Instrumente de evaluare : materiale de laborator

3
Strategia și scenariul didactic
Nr. Evenimente T Obiective Detalierea etapelor și Dominante vizate: Strategia didactică Evaluare
crt didactice I Operațio- conținuturilor științifice asimilare, formare,
Metode, tehnici Mijloace Forme de Forme Metode de
(momente) M nale (activitatea cadrului dezvoltare
si procedee de organiza- de evaluare
P didactic) (activitatea elevilor)
învățămâ re a gru- evalua
nt pului edu- -re
cațional
1. Moment 5 - salutul. - răspund conversația catalog frontală - observarea
organizatoric - crearea condițiilor solicitărilor pix sistematică a
necesare bunei profesorului. activității și
desfășurări a lecției - pregătesc comportamen-
- prezența elevilor materialele tului elevului
- pregătirea necesare
materialului didactic desfășurării
pentru activitate lecției

2. -profesorul solicită - răspund conversația caiete frontală orală Întrebări și


Reactualizarea 5 elevilor : definiția căii solicitărilor explicația răspunsuri
cunoștințelor parenterale de profesorului,
administrare a analizează
medicamentelor, răspunsurile,
avantajele și scopul verifică noțiunile
acestora. predate

3. Anunțarea 2 - profesorul anunță - elevii notează expunere tablă frontală forma -observare
temei lecției și oral și scrie pe tablă pe caiete titlul cretă -tivă sistematică
a obiectivelor titlul lecției și lecției și caiet
obiectivele obiectivele pix
operaționale și le operaționale
comunică elevilor
modul de organizare
a acesteia

4
4. Prezentarea - profesorul cere - elevii își expunere cu tablă frontală forma -observare
O7 – O8
conținutului și 15 elevilor să notează în explicația cretă -tivă sistematică
dirijarea urmărească atenți caiete didactică caiet
învățării prezentarea definiției informațiile noi; demonstrația pix
injecției - elevii urmăresc conversația
intradermice,avantaje cu atenție explicația
le, scopul, locurile de expunerea exercițiul
elecție, tehnica de profesorului și problemati-
răspund la zarea
administrare și
întrebări
materialele necesare
efectuării injecției
intradermice.

5. Asigurarea 5 O1 – O7 -profesorul oferă -elevii rezolvă fișa expunerea fișă de frontală conti- -observarea
conexiunii elevilor spre de lucru și o lucru nuă sistematică
inverse rezolvare o fișă de prezintă în fața pix
( feed – back) lucru care va avea clasei.
următoarele cerințe:
definiția injecției
intradermice,avantaje
le, scopul, locurile de
elecție, tehnica de
administrare,material
ele necesare
efectuării injecției
intradermice și aplică
practic.

6. Consolidarea 16 O6 - profesorul solicită -elevii pregătesc -analiza seringi frontală conti- rezolvarea
noțiunilor elevilor să efectueze materialele tehnicii de și ace individual nuă temei de lucru
studiate practic tehnica de necesare, soluția lucru sterile
administrare a injectabilă, soluția
injecției intradermice. manechinul și injecta-
administrează bilă
injecția dezinfec
5
intramusculară. tant

7. Încheierea 2 -profesorul - răspund -conversația catalog frontală forma -aprecieri


lecției argumentează solicitărilor tivă verbale
necesitatea cunoașterii profesorului. stimulative
tehnicii de administrare -note
a injecției intradermice,
scopul și incidentele:
lipotimie, necrozarea
țesuturilor din jurul
injecției.

-notează elevii luând în


considerare toată
activitatea practică și
cunoștințele teoretice pe
parcursul lecției

-salutul -salutul

S-ar putea să vă placă și