Sunteți pe pagina 1din 1

Alegeri prezidențiale 2016 | 1

Modelul hotărîrii cu privire stabilirea tirajului buletinelor de vot 1

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale


______________________________________nr. ____

HOTĂRÎRE

___ ____________ 2016 nr. ______

cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot

În conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic pentru realizarea


acţiunilor de organizare şi desfă şurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al
Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016, aprobat prin hotă rîrea CEC nr. 119 din
23 august 2016, precum şi în temeiul art. 49 și 106 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale ___________________ nr.____
h o t ă r ă ş t e:

1. Se stabilește urmă torul tiraj al buletinelor de vot la alegerile Președintelui


Republicii Moldova din 30 octombrie 2016, în circumscripția electorală ____________ nr. ____:

Numă rul Numă rul de buletine de vot


Numă rul de Total buletine
secţiei de
alegă tori de vot solicitate În limba de stat În limba rusă
votare

TOTAL:

2. Prezenta hotă rîre intră în vigoare la data aprobă rii și se transmite Comisiei
Electorale Centrale pentru informare și asigurarea procedurilor de tipă rire a buletinelor
de vot, conform tirajului stabilit la punctul 1.

Preşedintele consiliului electoral


de circumscripţie ________________ _______________________
semnătura numele, prenumele
L.Ş.

Secretarul consiliului electoral


de circumscripţie _______________ _____________________
semnătura numele, prenumele

1
Model elaborat în conformitate cu Anexa nr. 6 la Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de
circumscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 2014.