Sunteți pe pagina 1din 6

INSTRUCŢIUNE PRIVIND

CONDIŢIILE PENTRU PRODUCEREA,


TRANSPORTUL ŞI VÂNZAREA DE CĂTRE
MICII PRODUCĂTORI A PEŞTELUI ŞI
PRODUSELOR DIN PESCUIT
ÎN TÂRGURILE ŞI PIEŢELE
AGROALIMENTARE
CONDIŢIILE PENTRU PRODUCEREA, TRANSPORTUL
ŞI VÂNZAREA DE CĂTRE MICII PRODUCĂTORI A PEŞTELUI ŞI
PRODUSELOR DIN PESCUIT
ÎN TÂRGURILE ŞI PIEŢELE AGROALIMENTARE

Deţinătorii de ferme piscicole, precum şi pescarii care obţin peştele la


nivelul exploataţiei piscicole, sau direct din pescuit şi care comercializează
peşte şi produse din pescuit direct către consumatorul final la nivelul târgurilor
şi pieţele agroalimentare organizate periodic de către autorităţile raionale,
trebuie să fie supuşi controalelor veterinare oficiale stabilite în Regulamentul
(CE) nr. 882/2004 şi trebuie să fie înregistraţi sanitar veterinar la Direcţia
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală raională/
municipală.

In sensul prezentei proceduri urmatorii termeni se definesc, astfel:

- recoltare: extragerea cu ajutorul uneltelor de pescuit a peştelui viu din


bazinele piscicole (peştele de acvacultură) unde a fost crescut şi/sau unde a
coabitat în condiţii artificiale sau în alte condiţii decât cele naturale;

- pescuit: capturarea cu ajutorul uneltelor de pescuit a peştelui din mediul


său natural (peştele sălbatic) unde a fost crescut şi/sau unde a coabitat în
condiţii naturale;

- metode de pescuit: tehnicile utilizate pentru pescuitul sau recoltarea


peştelui în vederea plasării pe piaţă a acestuia, care sunt stabilite de legislaţia
specifică şi care nu produc distrugerea, contaminarea şi/sau denaturarea
semnificativa a musculaturii şi tegumentului peştelui;

- pescar: persoană fizică sau juridică care practică pescuitul în condiţiile


legislaţiei specifice;

- barcă: orice ambarcaţiune dotată cu echipamente pentru capturarea şi


depozitarea peştelui salbatic sau de acvacultură pentru o periodă scurtă de timp
şi care este destinat comercializării către consumatorul final sau unor unităţi de
vânzare cu amănuntul.
Pentru recoltarea sau capturarea peştelui trebuie să fie utilizate bărci
care îndeplinesc urmatoarele condiţii:
- sunt dotate cu un compartiment separat de orice sursă de contaminare
reprezentată de apa din cală, apele reziduale, fum, carburant, grăsimi sau alte
substanţe nocive;
- acest compartiment trebuie să aibă suprafeţele care intra în contact cu
peştele confecţionate dintr-un material rezistent la coroziune, neted şi uşor de
curăţat şi dezinfectat;
- se admite ca acest material să fie confecţionat din lemn, numai în cazul în
care perioada de depozitare a peştelui este mică iar peştele la debarcare prezintă
miscări de viabilitate;
- în cazul în care peştele este destinat comercializării în stare vie, bărcile
trebuie să fie dotate cu bazine special construite, cu apă limpede, la temperatura
de +10°C...+ 15°C, fără mirosuri străine şi care nu conţine alte substanţe care
pot pune în pericol sănătatea consumatorului;

Pentru transportul peştelui destinat comercializării directe către


consumatorul final la nivelul târgurilor şi pieţele agroalimentare organizate
periodic de către autorităţile raionale, trebuie să fie utilizate mijloace de
transport corespunzătoare, care să asigure pe întreaga perioadă a transportului
menţinerea tuturor parametrilor de pastrare a peştelui.
După fiecare transport, acestea se vor curăţa şi dezinfecta corespunzător,
utilizându-se în acest sens metode şi substanţe specifice pentru industria
alimentară.

Comercializarea peştelui către consumatorul final, cu ocazia pieţelor,


târgurilor, expoziţiilor, manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor
religioase sau alte asemenea evenimente publice, organizate periodic de
autorităţiile raionale, la nivelul raionului, în raioanele limitrofe, sau municipii,
se realizează numai de pescar sau piscicultor sau de membrii familiei, rude de
gradul I şi II ale acestuia, în baza:
a) documentului de înregistrare sanitară veterinară eliberat de direcţia
sanitară veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală raională/
municipală, în care se înscriu aceste activităţi;
b) actului de identitate al producatorului sau actelor de identitate ale
membrilor familiei acestuia;
c) documentului din care să rezulte starea de sănătate a producătorului
sau a membrilor familiei acestuia;
d) în cazul peştelui provenit din acvacultură, o fişa de sănătate din care să
rezulte starea de sănătate a peştilor destinaţi consumului uman, eliberată de
medicul veterinar oficial din cadrul circumscripţiei sanitare veterinare şi vizată
trimestrial de către medicul veterinar de libera practică împuternicit.
Formele de comercializare pentru produsele din pescuit proaspete
destinate consumului uman sunt: în stare vie şi refrigerate (la temperatura 0°C
până la +4°C, respectiv apropiată de cea de topire a gheţii).

Produsele din pescuit proaspete, în stare vie, trebuie să prezinte mişcări


caracteristice de vitalitate, atât în bazinele şi containerele de expunere pentru
desfacere şi cisternele de transport, cât mai ales după scoaterea din apă.
Acestea se vor păstra în bazine special construite, cu apă limpede, la
temperatura de +10°C...+ 15°C, fără mirosuri străine şi care nu conţine alte
substanţe care pot pune în pericol sănătatea consumatorului.
Volumul de apă din bazine trebuie să fie corelat avându-se în vedere
cantitatea şi speciile de peşti din bazin.
Pentru menţinerea concentraţiei de oxigen, apa din bazin se va reînnoi
periodic cu apă proaspătă ori va fi împrospătată cu aer sau oxigen prin
dispozitive speciale.
Bazinele trebuie curăţate şi dezinfectate după fiecare folosire.

Produsele din pescuit proaspete în stare refrigerată trebuie păstrate în


ambalaje corespunzătoare sub protecţia gheţii alimentare mărunţite de
maximum 4 cm.
Produsele din pescuit proaspete în stare refrigerată se conservă şi se expun
spre vânzare cu gheaţă mărunţită, sub formă de straturi succesive (un strat de
peşte, un strat de gheaţă) în tăvi sau alte recipiente confecţionate din materiale
necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic, ceramică, inox, tablă emailată
etc).
Iniţial proporţia de gheaţă trebuie să fie de cel puţin 3:1 (trei părţi gheaţă
şi o parte peşte).
În această formă, timpul scurs din momentul pescuitului şi până la
comercializarea efectivă va fi de maximum 48 de ore (în sezonul răcoros se
poate prelungi la 72 de ore).
Comercializarea către consumatorul final a peştelui se va face numai în
ambalaje de desfacere corespunzătoare de unică folosinţă (pungi de plastic
alimentar, hârtie cerată alimentară, recipiente din plastic, etc).
De asemenea, se interzice desolzirea, eviscerarea sau porţionarea peştelui
la nivelul târgurilor şi pieţelor organizate periodic de autorităţile
raionale/municipale, fără respectarea condiţiilor stabilite de Regulamentul (CE)
853/2004, transpus în legislaţia naţională prin HG 435/2010, referitoare la
colectarea şi eliminarea deşeurilor rezultate.
În vederea asigurării trasabilităţii peştelui şi pentru informarea corectă
a consumatorului asupra originii produsului, pentru a nu induce în eroare
consumatorul cu privire la provenienţa acestuia, se pot utiliza metode diferite de
etichetare, cum ar fi:
- aplicarea pe ambalajul de transport sau de desfacere a unor etichete
adezive, în care să fie trecute originea (salbatic sau de acvacultură), specia sau
denumirea regională a acesteia, data pescuitului, preţul etc;
- utilizarea de pungi imprimate cu datele producatorului;
- afişarea în momentul expunerii la vânzare şi pe toata perioada
comercializării a unor informaţii înscrise pe tăbliţe şi/sau panouri
aplicate/prezentate deasupra/în dreptul produsului prezentat.

Toate persoanele care manipuleaza peştele de la plasarea pe gheaţă a şi


până la comercializare trebuie să aibă o stare o stare de igienă şi sănătate
corespunzatoare, să poarte echipamente de protecţie alimentară (halate, şorţuri,
bonete şi mănuşi curate) şi să deţină asupra lor un document din care să rezulte
că nu suferă de boli care pot fi transmise prin intermediul alimentelor.

În ceea ce priveşte controlul sanitar veterinar al peştelui, efectuat de


medicii veterinari oficiali care asigură supravegherea sanitară veterinară a
locurilor de comercializare a peştelui, este necesar a fi efectuată incadrarea pe
Grad de prospeţime care se apreciază pe fiecare transport, deschizându-se la
întâmplare maximum 10% din ambalajele transportului, dar nu mai puţin de 3
ambalaje.
Atunci când există suspiciuni privind gradul de prospeţime, se examinează
întregul lot.
Aprecierea gradului de prospeţime se bazează în primul rând pe examenul
organoleptic şi ori de câte ori este necesar se va completa cu examenul fizico-
chimic, bacteriologic.
În cazul în care la controlul organoleptic se constată că produsele din
pescuit sunt improprii pentru consumul uman, ele se retrag de pe piaţă şi se
denaturează astfel încât să nu mai poată fi reutilizate pentru consumul uman.

Este interzisă comercializarea directă pentru consumul uman a peştelui care:


- iniţial a fost viu şi ulterior a murit în apă;
- este introdus în ambalaje murdare, deteriorate, ce pot modifica
caracteristicile organoleptice ale acestuia sau care pot transmite substanţe
nocive pentru sănătatea omului;
- prezintă aglomerări de gheaţă sub formă de strat gros, compact, în partea
declivă şi nuanţa roşiatică a gheţii;
- are o consistenţă scăzută, cu suprafaţa murdară, cu aspect şi culoare
modificate, cu zone de deshidratare sau de îngălbenire (de oxidare);
- pe secţiune, musculatura este de consistenţă moale, alterată, flască şi
păstoasă, se desprinde foarte uşor, iar culoarea şi mirosul sunt modificate;
- prezintă mucegai la suprafaţă, sub formă de colonii circumscrise sau difuze;
- în urma controlului vizual, au fost evidenţiate forme parazitare, în viscere
sau la nivelul musculaturii; peştele întreg sau părţile parazitate din acesta nu se
comercializează pentru consum uman;
- prezintă leziuni traumatice produse în timpul transportului sau pescuitului
(se vor retrage din consum porţiunile modificate sau în întregime);
- prezintă modificări anatomopatologice specifice bolilor infecţioase ale
peştilor (septicemia hemoragică virală, viremia de primăvară a crapului,
necroza hematopoietică infecţioasă, furunculoza, boala bacteriană a rinichiului,
yersinioza, necroza pancreatică infecţioasă, mixosomiaza etc.); în funcţie de
gravitatea şi răspândirea leziunilor, precum şi de rezultatul examenului fizico-
chimic şi bacteriologic, peştele sau produsele din pescuit respective pot fi
acceptate în consum ori retrase integral sau parţial din consumul uman;
- prezintă modificări anatomopatologice produse de tulburări distrofice
(periostite, scolioză, cifoză, atrofia maxilarelor sau tumori de diferite origini).
În acest caz se vor retrage din consum porţiunile modificate sau în întregime;
- nu se încadrează în parametrii de salubritate impuşi de legislaţia în vigoare.