Sunteți pe pagina 1din 7

CERCETĂRILE A R H E O L O G I C E DIN T H E R M E L E ROMANE

D E L A MICIA (VEŢEL), JUD. HUNEDOARA

de LUCIA MARINES CU,


a r h . ANIŞOARA SION şi ION ANDRIŢOIU

Săpăturile arheologice executate în vara anului 1982 Γη sectorul


băilor romane d i n aşezarea de la Micia au avut drept scop continua­
rea cercetării edificiului care formează aripa estică a complexului.Edi­
f i c i u l , a cărui orientare diferă de a celorlalte construcţii aflate din
zonă (fig* 1 ) > fusese cercetat parţial p r i n săpăturile de salvare din
anul 1968 ' . E l a fost redezvelit fn anul 1981 cu ocazia lucrărilor de
consolidare a r u i n e l o r , aflate fn parte la suprafaţa solului,lucrări ce
au fost iniţiate şi sfnt susţinute de mai mulţi ani de Muzeul j u d e ­
ţean Deva.
Paralel cu acţiunea de consolidare a r u i n e l o r e d i f i c i u l u i , zonă fn
care presupunem că au funcţionat palestrele t e r m e l o r , s-au trasat c f ­
teva secţiuni de control care s-au adfncit ρfnă l a solul v i u .
Faţă de rezultatele campaniei din 1981, cfnd s-au precizat eta­
pele de construcţie ale edificiului p r o p r i u zis (o fază iniţială de c o n ­
strucţie , o fază de refacere aproape d i n temelii şi două momente de
reparaţii - amenajări intermediare), fh campania din anul 1982 cerce­
tările s-au axat fn special pe probleme p r i v i t o a r e la r a p o r t u r i l e
cronologice dintre edificiul considerat de noi a f i "Palaestra" şi c o n ­
strucţiile fnvecinate din zonă.
In 1982 au fost executate t r e i secţiuni orientate est-vest : S I I ,
L=66 m ; S I I I , L=16 m şi S I V , L=12 m. De asemenea secţiunea S 1 /
1981, orientată n o r d - s u d , a fost lărgită cu 0,50 m şi prelungită cu
fncă 12 m, depăşind astfel cu 5 m limita de sud a palestrei.
Faţă de datele cunoscute pfnă fn prezent, ca rezultate ale cer­
cetării din 1 9 6 8 , fn campania din anul 1982 s-au obţinut altele noi,
2

deosebit de importante.
în prelungirea spre sud a S l / l 981 au fost descoperite cele două
ziduri care Închideau fn această parte p a l e s t r a . In faza iniţială de
construcţie, clădirea era mai lungă şi se fnchidea cu zidul a, fn
timp ce fn faza de reconstrucţie s-a trasat un nou z i d , a 1 , r e t r a s
cu 2,35 m mai spre n o r d , z i d fn construcţia căruia s-a folosit c ă ­
rămidă ( f i g . 2/1 ) .
3

Zidul a, dezafectat şi démantelât pfnă aproape de talpa fundaţi­


e i , a rămas fn e x t e r i o r u l palestrei şi à fostt găsit sub un s t r a t
gros de umplutură, compus din piatră sfărfmată, pietriş de r f u şi
pămfnt. Această nivelare se fntflneşte fn e x t e r i o r u l palestrei pe l a ­
t u r i l e de sud şi est şi pare să fie contemporană cu momentul de
reconstrucţie a l p a l e s t r e i .

121

www.mnir.ro
F i g . 1 . - P l a n u l zonei de est a thermelor de l a M i c i a .

122

www.mnir.ro
f ,2Jd dflvim M u t

SECŢUC 2-7

F i g . 2 . - 1) S.1/1982 - detaliu plan; 2) secţie 1-1 ; 3) secţie 2 - 2 .

123

www.mnir.ro
Pentru datarea palestrei deţinem o singura monedă descoperită
Γη condiţii stratigrafice s i g u r e , şi anume, un denar de la Severus
Alexander (RIC, 246 ; Cohen 161). Moneda a fost descoperită Γη ^ca­
mera n r . 2 9 ( f i g . 1), pe primul pavaj a l edificiului din faza a doua .
In prelungirea spre sud a secţiunii S 1/1981 au mai fost desco­
p e r i t e , imediat sub s t r a t u l vegetal, cfteva fragmente d i n zidurile a
două construcţii, alăturate palestrei fn partea de sud-est (fig.2/1 ) .
Săpăturile recente demonstrează că cele două " e d i f i c i i " A şi
au fost ridicate f n t r - o perioadă de timp ulterioară construcţiei p a l e s ­
t r e i şi că au mai multe faze ( f i g . 2 / 2 şi 2/3).
In aceeaşi secţiune S I/1981-82 s-a observat că sub zidul de
sud d i n prima fază a palestrei există un z i d mai vechi (f),démantelât
cu două pavimente (g şi h ) .
Situaţia surprinsă fn S i / 1981-82, deşi cuprinsă f n t r - u n spaţiu
l i m i t a t , demonstrează că zona pe care se construieşte partea de
sud a palestrei a fost ocupată iniţial de o altă construcţie.
Secţiunea S Π/1982, orientată aproximativ pe direcţia e s t - v e s t , a
fost trasată perpendicular pe axul lung a l p a l e s t r e i . Capătul do vest a l
secţiunii traversează spaţiul l i b e r c e n t r a l , fn j u r u l căruia sfnt grzpate
băile publice, extremitatea de est a secţiunii depăşind cu 20 m limita e s ­
tică a p a l e s t r e i . In această secţiune au fost s u r p r i n s e , la vest de pales­
t r a , urmele pavimentelor exterioare e d i f i c i u l u i , care par să fie ale unui
p o r t i c , i a r fn spaţiul dintre construcţii, la acelaşi nivel cu p r i m u l pavaj,
se află un strat de nivelare gros de 5-8 cm,din prundiş de r f u bătătorit,
care se desfăşoară pe fntreaga lăţime a curţii centrale ( f i g . 1 ) . Se
pare că această nivelare a fost făcută fn momentul c o n s t r u i r i i curţii
cfnd are loc şi o acţiune de demantelare a unor construcţii mai
vechi din zonă cum se constată fn capătul de vest a l secţiunii S i l /
1982 unde au fost descoperite urmele unor z i d u r i orientate nord-sud,
demantelate pfnă la fundaţie probabil cu ocazia acestei reamenajări.
In S Π/1982 au fost surprinse de asemenea două complexe a părti­
nind c u l t u r i i Coţofeni şi H a l l s t a t t - u l u i t i m p u r i u .
In extremitatea de est a secţiunii s I l / l 9 8 2 , dincolo de edifi­
c i u l p a l e s t r e i , au fost descoperite şi vestigiile unei alte c o n s t r u c ­
ţii Q a cărei orientare diferă de cea a p a l e s t r e i , fiind fnsă i d e n ­
tică cu orientarea a r i p i i de nord a thermelor, respectiv cu o r i e n ­
tarea edificiului numit convenţional - Therme I I I . Despre această con­
strucţie (C) nu avem n i c i o menţiune fn j u r n a l u l săpăturilor v e c h i .
Una d i n fncăperile construcţiei C avea subsolul parţial î n c ă l ­
z i t , sub forma unui c o r i d o r lat de 1,80 m, fn care s-au păstrat pa­
t r u şiruri de pile de hipocaust, construite din cărămizi pătrate l e ­
gate cu pămînt. In spaţiul dinspre est a l construcţiei au fost descoperite
două podele de lut puternic a r s e , pe cea de la suprafaţă fiind iden­
tificată dărfmătura acoperişului. Spre vest, în spaţiul c, s-a obser­
vat o succesiune de t r e i pavimente, dintre c a r e , cel de la suprafa­
ţă, era construit din mortar de var pe suport de piatră legată cu
pămînt.

124

www.mnir.ro
F i g . 3 . - S.Π/1982 - fragment din profilul de nord.

www.mnir.ro
în dărîmătura de peste ultimul nivel a l celor t r e i încăperi (a_, _b_ şi
c ) au fost descoperite numeroase fragmente ceramice, p r i n t r e care un
fragment d i n t r - u n bol t e r r a - s i g i l l a t a , pe care era reprezentată o sce­
nă de vînătoare, obiecte de metal, p r i n t r e care o fibulă de bronz ,
0 aplică în formă de pelta, o cheie de bronz, o cataramă de fier
şi un fragment d i n t r - o statuetă de bronz reprezentînd un cap de s a t i r .
In încăperea a, sub dărîmătura de peste ultimul n i v e l , în p a r ­
tea de est, au fost descoperite două monede de bronz cu legendă
ilizibilă, una de la Antoninus Pius şi cealaltă de la Iulia Maesa.
i n c u r s u l cercetărilor din campania 1982 nu s-a precizat r a p o r t u l
dintre construcţia C_ şi p a l e s t r a . Menţionăm că spaţiul dintre cele două
construcţii alăturate a fost deranjat de gropile de fundaţie a două
z i d u r i mai tîrzii (m şi n ) , precum şi de o altă groapă, probabil de
demantelare, u l t e r i o r astupată şi ea.
în concluzia celor prezentate cercetările din campania anului 1982
în zona termelor de la Micia au avut următoarele rezultate :
- precizarea că în zona ocupată de edificiul palestrei au existaţi
alte construcţii mai vechi, demantelate, p r o b a b i l , în momentul ridică­
r i i acestei l a t u r i a complexului băilor publice ;
- descoperirea unei noi construcţii - C - avînd o încăpere cu h i -
pocaust, situată în zona de nord-est a complexului şi avînd aceeaşi
orientare cu acesta ;
- stabilirea cronologiei relative a construcţiilor existente în p a r ­
tea de sud-est a palestrei ;
- precizarea r a p o r t u l u i existent între construcţia palestrei şi curtea
centrală cu p o r t i c , în j u r u l căreia au fost grupate la un moment dat
construcţiile care formau băile publice.

NOTE

1 în j u r n a l u l de săpături din campania anului 1968, care ne-a parvenit


p r i n bunăvoinţa p r o f . d r . Octavian Floca, sînt consemnate d e s c o p e r i r i ­
le mai însemnate făcute cu acel p r i l e j şi două schiţe cu amplasa­
mentul încăperilor construcţiei. Monedele descoperite l a therme au
fost determinate de Carmen Petolescu, i a r releveele şi desenele au
fost întocmite de a r h . A . S i o n .
2 Sondajele din anul 1982 s-au adîncit pînă la c i r c a 1,30 m de la n i v e ­
l u l solului actual, ceea ce a permis o mai atentă observare a suc­
cesiunii nivelelor la depunere antică, faţă de sondajele vechi care
au mers în profunzime doar pînă la 0,50-0,70 m.
3 In j u r n a l u l vechi de săpătură se menţionează că limita de sud a
construcţiei o forma un z i d lat de 0,70 m, cu baza mai lată, de
0,90 m, ceea ce, conform observaţiilor noastre, corespunde cu z i ­
dul a 1 , care închidea edificiul abia în faza a doua.
4 Precizăm că fiecăreia din fazele de construcţie a edificiului îi
corespund cîte două pavimente din mortar de var pe suport de pă­
mînt bătut sau piatră, fapt ce arată că între timp au mai avut

126

www.mnir.ro
loc reparaţii interioare ale construcţiei. Moneda s-a aflat pe p r i ­
mul pavaj, cel mai de j o s , a l edificiului r e c o n s t r u i t .
5 Colţul construcţiei B_ şi două dintre Încăperile c o n s t r u c ţ i e i ^ au
fost descoperite de săpăturile vechi. In j u r n a l u l de săpătură este
dată schiţa cotată a încăperilor, alături de observaţia că cele două
construcţii au zidurile mult mai subţiri şi trebuie să constituie
adăugiri ulterioare la edificiul numit de noi P a l e s t r a .

LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DES THERMES


ROMAINES DE MICIA ( V E T E L ) , DÉP. DE HUNEDOARA

Résumé

Les auteurs présentent les résultats des fouilles archéologiques des


Thermes romaines de Micia(Veţel), dép .de Huœdoaia pendant la campagne
de 1982, recherches qui se sont développées parallèlement à l ' a c t i o n de
consolidation des r u i n e s . P a r m i les conclusions de notre recherche
nous faisons mention du fait que les pièces de l ' a i l e d'est forment un
édifice considéré être la p a l e s t r e , dont l a phase de reconstruction date
depuis Severus Alexander d'après la monnaie d'argent y découverte
dans des conditions stratigraphiques sûres, édifice construit sur la place
d'un autre plus ancien, dont les murs avaient été démantelés. On a éta­
bli aussi la r e l a t i o n entre la palestre et la cour centrale à partie a u ­
tour de laquelle ont été groupées à un moment-donné les pièces qui for­
maient le complexe des Thermes.
Dans la zone nord-est du complexe a été découverte une autre c o n ­
struction ( C ) qui avait une pièce prévue à hypocauste.

LEGENDE DES FIGURES

F i g . 1 . - L e plan de l a zone est des thermes de M i c i a .


F i g . 2 . - 1 ) S 1/1982 - détail p l a n ; 2) section 1-1 ; 3) section 2 - 2 .
F i g . 3 . - S Π/1982 - fragment du p r o f i l n o r d .

127

www.mnir.ro