Sunteți pe pagina 1din 1

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA “ SF. AP.

ANDREI” CONSTANTA

BIBLIOGRAFIE

pentru evalnai-ea cunostintelor pi-ofesionale in vederea ocuparii ninii post de

IIINETOTERAP EUT

29.11.2019
1. Sbenghe Tudor- I4INETOTERAPIE PROFILACTICA- terapeutica si de recupei are
- Editura Medicala Bucuresti - 1987;
2. Sbenghe Tudor - RECUPERAREA MEDICALA LA DOMICILI
UL BOLN AVULUI - Editura Medicale Bucuresti 1996;
3. Ruxandra lonescu — ESENTIALUL lN REUMATOLOGIE — Ed. Medicale
AMALTEIA — 2006;
4. Adriana Sarah Nica- REC UPERARE MEDICALA- Ed. Universitara Carol Davila
— 2004;
5. OMS 1101/2016 privind aprobarea Norinelor de supraveghere, prevenire si
liinitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitati sanitai e.
6. Codul dc etică și deontologie al asistentulrli medical generalist, al inoașei șl
a1 asistentiilui iiiedical din Ruiiiânia din M.0. iii 550/august 2009;
7. Ordonanța de urgență nr. 144 din 28 octombrie 2005 privind exercitarea profesiei
dc asistent medical generalist, a profesiei de inoașă și a profesiei dc asistent medical,
precum și organi zai ea și funcționarea Ordinului Asistenților Nledicali Generaliști,
Moașelor șî Asistențiloi Medicali din Roirania;
8. Radulescu Andi‘ei — ELECTROTERAPIE — Editura Medicale Bucuresti 2002;

9. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.


10. OMS l l 01/201 6 privind api‘obarea Norinelor de supraveghere, prevenire si
liinitare a infectiilor asociate asistentei medicale in rnaitati sanitare.
11. Legea nr.319/2006 a securitătii și sănătății în muncă, cu modificările și coirpletările
ulterioare;
13. Legea ni.46/2003, drepturile p cientului

PRE6 MINTE
As.Li elia Banii